P. 1
BT Dai So 11 - Tran Si Tung

BT Dai So 11 - Tran Si Tung

|Views: 375|Likes:
Được xuất bản bởiviper_4554

More info:

Published by: viper_4554 on Oct 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

Sections

TRAÀN SÓ TUØNG

---- ›š & ›š ----

Naêm 2010

Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 1

I. H TH#C C& B'N

1. *+nh ngh-a các giá tr+ l01ng giác:

cos
sin
tan
' cot
OP a
OQ a
AT a
BT a
=
=
=
=

Nhn xét:
· , 1 cos 1; 1 sin 1 a a " - £ £ - £ £ a
· tana xác !nh khi ,
2
a k k Z ¹ + Î
p
p ,
· cota xác !nh khi , a k k Z ¹ Î p
2. D3u c7a các giá tr+ l01ng giác:

Cung ph:n t0
Giá tr+ l01ng giác
I II II IV
sina + + – –
cosa + – – +
tana + – + –
cota + – + –

3. H; th=c c2 b>n:
sin
2
a + cos
2
a = 1; tana.cota = 1
2 2
2 2
1 1
1 tan ; 1 cot
cos sin
a a
a a
+ = + =
4. Cung liên k?t:

Cung @Ai nhau Cung bù nhau Cung phC nhau
cos( ) cos a a - = ( ) sin sin a a - = p sin cos
2
a a
æ ö
- =
ç ÷
è ø
p

sin( ) sin a a - = - cos( ) cos a a - = - p cos sin
2
a a
æ ö
- =
ç ÷
è ø
p

tan( ) tan a a - = - tan( ) tan a a - = - p tan cot
2
a a
æ ö
- =
ç ÷
è ø
p

cot( ) cot a a - = - cot( ) cot a a - = - p cot tan
2
a a
æ ö
- =
ç ÷
è ø
p

CH$&NG 0
CÔNG TH#C L$DNG GIÁC
cosin
O
cotangs
i
n
t
a
n
g
p
A
M
Q
B T'
a
T
&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 2


5. B>ng giá tr+ l01ng giác c7a các góc (cung) @Ec bi;t
II. CÔNG TH#C CGNG

Công th=c cIng:Cung h2n kém p Cung h2n kém
2
p

sin( ) sin a a + = - p sin cos
2
a a
æ ö
+ =
ç ÷
è ø
p

cos( ) cos a a + = - p cos sin
2
a a
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø
p

tan( ) tan a a + = p tan cot
2
a a
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø
p

cot( ) cot a a + = p cot tan
2
a a
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø
p


0
6
p

4
p

3
p

2
p

2
3
p

3
4
p

p
3
2
p

2p
0
0
30
0
45
0
60
0
90
0
120
0
135
0
180
0
270
0
360
0
sin 0
1
2

2
2

3
2

1
3
2

2
2

0 –1 0
cos 1
3
2

2
2

1
2

0
1
2
-
2
2
-
–1 0 1
tan 0
3
3

1
3

3 -
–1 0 0
cotg
3
1
3
3

0
3
3
-
–1 0

sin( ) sin . cos sin . cos a b a b b a + = +
sin( ) sin . cos sin . cos a b a b b a - = -
cos( ) cos . cos sin .sin a b a b a b + = -
cos( ) cos . cos sin .sin a b a b a b - = +

tan tan
tan( )
1 tan . tan
a b
a b
a b
+
+ =
-

tan tan
tan( )
1 tan . tan
a b
a b
a b
-
- =
+


H$ qu':
1 tan 1 tan
tan , tan
4 1 tan 4 1 tan
x x
x x
x x
æ ö æ ö + -
+ = - =
ç ÷ ç ÷
- +
è ø è ø
p p


Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 3
III. CÔNG TH#C NHÂN

1. Công th=c nhân @ôi:
sin2a = 2sina.cosa

2 2 2 2
cos2 cos sin 2cos 1 1 2sin a a a a a = - = - = -

2
2
2tan cot 1
tan2 ; cot 2
2cot
1 tan
a a
a a
a
a
-
= =
-

2. Công th=c hJ bKc: 3. Công th=c nhân ba:


4. Công th=c biLu diNn sina, cosa, tana theo t = tan
2
a
:
*+t: tan ( 2 )
2
a
t a k = ¹ + p p thì:
2
2
sin
1
t
a
t
=
+
;
2
2
1
cos
1
t
a
t
-
=
+
;
2
2
tan
1
t
a
t
=
-


IV. CÔNG TH#C BIPN *RI
1. Công th=c bi?n @Ti tTng thành tích:
sin sin 2sin . cos
2 2
a b a b
a b
+ -
+ =
sin sin 2cos .sin
2 2
a b a b
a b
+ -
- =
cos cos 2cos . cos
2 2
a b a b
a b
+ -
+ =
cos cos 2sin .sin
2 2
a b a b
a b
+ -
- = -

sin( )
tan tan
cos . cos
a b
a b
a b
+
+ =

sin( )
tan tan
cos . cos
a b
a b
a b
-
- =

sin( )
cot cot
sin .sin
a b
a b
a b
+
+ =

sin( )
cot cot
sin .
b a
a b
a sinb
-
- =
sin cos 2.sin 2. cos
4 4
a a a a
æ ö æ ö
+ = + = -
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p
a a a a sin cos 2 sin 2 cos
4 4
p p æ ö æ ö
- = - = - +
ç ÷ ç ÷
è ø è ø

2. Công th=c bi?n @Ti tích thành tTng:
1
cos . cos cos( ) cos( )
2
1
sin .sin cos( ) cos( )
2
1
sin . cos sin( ) sin( )
2
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
é ù = - + +
ë û
é ù = - - +
ë û
é ù = - + +
ë û


3
3
3
2
sin3 3sin 4sin
cos3 4cos 3cos
3tan tan
tan3
1 3tan
a a a
a a a
a a
a
a
= -
= -
-
=
-2
2
2
1 cos2
sin
2
1 cos2
cos
2
1 cos2
tan
1 cos2
a
a
a
a
a
a
a
-
=
+
=
-
=
+


&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 4

V3n @U 1: TVP XÁC *WNH, TVP GIÁ TRW, TÍNH CHYN – L[, CHU K\

sin y x = : T-p xác !nh D = R; t-p giá tr! 1, 1 T é ù = -
ë û
; hàm l., chu k/
0
2 T = p .
* y = sin(ax + b) có chu k/
0
2
T
a
=
p

* y = sin(f(x)) xác !nh ( ) f x Û xác !nh.

cos y x = : T-p xác !nh D = R; T-p giá tr! 1, 1 T é ù = -
ë û
; hàm ch2n, chu k/
0
2 T = p .
* y = cos(ax + b) có chu k/
0
2
T
a
=
p

* y = cos(f(x)) xác !nh ( ) f x Û xác !nh.

tan y x = : T-p xác !nh \ ,
2
D R k k Z
ì ü
= + Î
í ý
î þ
p
p ; t-p giá tr! T = R, hàm l., chu k/
0
T = p .
* y = tan(ax + b) có chu k/
0
T
a
=
p

* y = tan(f(x)) xác !nh ( ) f x Û ( )
2
k k Z ¹ + Î
p
p

cot y x = : T-p xác !nh
{ }
\ , D R k k Z = Î p ; t-p giá tr! T = R, hàm l., chu k/
0
T = p .
* y = cot(ax + b) có chu k/
0
T
a
=
p

* y = cot(f(x)) xác !nh ( ) ( ) f x k k Z Û ¹ Î p .

* y = f
1
(x) có chu k/ T
1
; y = f
2
(x) có chu k/ T
2
Thì hàm s4
1 2
( ) ( ) y f x f x = ± có chu k/ T
0
là b7i chung nh8 nh9t c:a T
1
và T
2
.
CHÖÔNG I
HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC – PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC

I. HÀM S_ L$DNG GIÁC
Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 5
Baøi 1. Tìm t-p xác !nh và t-p giá tr! c:a các hàm s4 sau:
a/
2
sin
1
x
y
x
æ ö
=
ç ÷
-
è ø
b/ sin y x = c/ 2 sin y x = -
d/
2
1 cos y x = - e/
1
sin 1
y
x
=
+
f/ tan
6
y x
æ ö
= -
ç ÷
è ø
p

g/ cot
3
y x
æ ö
= +
ç ÷
è ø
p
h/
sin
cos( )
x
y
x
=
-p
i/ y =
1
tan 1 x -

Baøi 2. Tìm giá tr! l<n nh9t, giá tr! nh8 nh9t c:a hàm s4:
a/ y = 2sin 1
4
x
æ ö
+ +
ç ÷
è ø
p
b/ 2 cos 1 3 y x = + - c/ sin y x =
d/
2
4sin 4sin 3 y x x = - + e/
2
cos 2sin 2 y x x = + + f/
4 2
sin 2cos 1 y x x = - +
g/ y = sinx + cosx h/ y = 3 sin2 cos2 x x - i/ y = sin 3 cos 3 x x + +
Baøi 3. Xét tính ch2n – l. c:a hàm s4:
a/ y = sin2x b/ y = 2sinx + 3 c/ y = sinx + cosx
d/ y = tanx + cotx e/ y = sin
4
x f/ y = sinx.cosx
g/ y =
sin tan
sin cot
x x
x x
-
+
h/ y =
3
3
cos 1
sin
x
x
+
i/ y = tan x
Baøi 4. Tìm chu k/ c:a hàm s4:
a/ sin2 y x = b/ cos
3
x
y = c/
2
sin y x =
d/ sin2 cos
2
x
y x = + e/ tan cot 3 y x x = + f/
3 2
cos sin
5 7
x x
y = -
g/ 2sin . cos3 y x x = h/
2
cos 4 y x = i/ y = tan(-3x + 1)
HD: a/ . p b/ 6p . c/ . p d/ 4p . e/ . p . f/ 70p . g/ . p h/ .
4
p
i/
3
pV3n @U 2: *` THW CaA HÀM S_ L$DNG GIÁC

1/ Vc @d th+ hàm sA l01ng giác:
– Tìm t-p xác !nh D.
– Tìm chu k/ T
0
c:a hàm s4.
– Xác !nh tính ch2n – l. (n?u c@n).
– L-p b'ng bi?n thiên trên m7t oAn có 7 dài bBng chu k/ T
0
có thC chEn:

0
0, x T é ù Î
ë û
ho+c
0 0
,
2 2
T T
x
é ù
Î -
ê ú
ë û
.
– VF H th! trên oAn có 7 dài bBng chu k/.
– RHi suy ra ph@n H th! còn lAi bBng phép t!nh ti?n theo véc t=
0
. . v k T i =
r r
vI bên trái và
ph'i song song v<i trJc hoành Ox (v<i i
r
là véc t= =n v! trên trJc Ox).
&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 6
2/ MIt sA phép bi?n @Ti @d th+:
a/ TK H th! hàm s4 y = f(x), suy ra H th! hàm s4 y = f(x) + a bBng cách t!nh ti?n H th! y =
f(x) lên trên trJc hoành a =n v! n?u a > 0 và t!nh ti?n xu4ng phía dL<i trJc hoành a =n
v! n?u a < 0.
b/ TK H th! y = f(x), suy ra H th! y = –f(x) bBng cách l9y 4i xMng H th! y = f(x) qua trJc
hoành.
c/ *H th!
( ), neáu f(x) 0
( )
-f(x), neá u f(x) < 0
f x
y f x
ì ³
= =
í
î
LNc suy tK H th! y = f(x) bBng cách giO
nguyên ph@n H th! y = f(x) P phía trên trJc hoành và l9y 4i xMng ph@n H th! y = f(x)
nBm P phía dL<i trJc hoành qua trJc hoành.

Ví dC 1: Vc @d th+ hàm sA y = f(x) = sinx.
– T-p xác !nh: D = R.
– T-p giá tr!: 1, 1 . é ù -
ë û

– Chu k/: T = 2 .
– B'ng bi?n thiên trên oAn 0, 2 é ù
ë û
p


– T!nh ti?n theo véct= 2 . v k i =
r r
p ta LNc H th! y = sinx.
Nh-n xét:
– *H th! là m7t hàm s4 l. nên nh-n g4c tEa 7 O làm tâm 4i xMng.
– Hàm s4 Hng bi?n trên kho'ng 0,
2
æ ö
ç ÷
è ø
p
và ngh!ch bi?n trên , .
2
æ ö
ç ÷
è ø
p
p
Ví dC 2: Vc @d th+ hàm sA y = f(x) = cosx.
– T-p xác !nh: D = R.
– T-p giá tr!: 1, 1 . é ù -
ë û

– Chu k/: T = 2 .
– B'ng bi?n thiên trên oAn 0, 2 : é ù
ë û
p


– T!nh ti?n theo véct= 2 . v k i =
r r
p ta LNc H th! y = cosx.
Nh-n xét:
– *H th! là m7t hàm s4 ch2n nên nh-n trJc tung Oy làm trJc 4i xMng.
1
3
2
p
-
-p
2
p
-
0
2
p 3
2
p

p 2p
5
2
p
y = sinx
–1
y
x
1
3
2
p
-
-p
2
p
-
0
2
p 3
2
p

p 2p 5
2
p
y = cosx
–1
y
x

x 0
2
p
p
3
2
p
2p
y


1
0


–10 0

x 0
2
p
p
3
2
p
2p
y0


–1

01 1
Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 7

– Hàm s4 ngh!ch bi?n trên kho'ng 0,
2
æ ö
ç ÷
è ø
p
và ngh!ch bi?n trên kho'ng
3
, .
2
æ ö
ç ÷
è ø
p
p

Ví dC 3: Vc @d th+ hàm sA y = f(x) = tanx.
– T-p xác !nh: D = R\ ,
2
k k Z
ì ü
+ Î
í ý
î þ
p
p
– T-p giá tr!: R.
– Gi<i hAn:
2
lim
x
y
®±
= ¥
p

:
2
x Þ = ±
p
là ti$m c-n Mng.
– Chu k/: T = .
– B'ng bi?n thiên trên ,
2 2
æ ö
-
ç ÷
è ø
p p
:– T!nh ti?n theo véct= . v k i =
r r
p ta LNc H th! y = tanx.
Nh-n xét:
– *H th! là m7t hàm s4 l. nên nh-n g4c tEa 7 O làm tâm 4i xMng.
– Hàm s4 luôn Hng bi?n trên t-p xác !nh D.

Ví dC 4: Vc @d th+ hàm sA y = f(x) = cotx.
– T-p xác !nh: D = R
{ }
\ , k k Z Î p
– T-p giá tr!: R.
– Gi<i hAn:

0
lim , lim
x x x
y y
® ®
= + ¥ = -¥
ti$m c-n Mng: x = 0, x = .
– Chu k/: T = .
– B'ng bi?n thiên trên oAn 0, é ù
ë û
p :


– T!nh ti?n theo véct= . v k i =
r r
p ta LNc H th! y = cotx.
Nh-n xét:
– *H th! là m7t hàm s4 l. nên nh-n g4c tEa 7 O làm tâm 4i xMng.
– Hàm s4 luôn gi'm trên t-p xác !nh D.


x
2
p
-
0
2
p

y0
–¥


x 0
2
p
p
y0

–¥
x
y
3
2
p
-
p
2
p
-
O
2
p

p 3
2
p

2p 5
2
p

y = tanx
x
y
2 - p
3
2
p
-
O
2
p
-
2
p p 3
2
p

y = cotx
-p
2p
&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 8

Ví dC 5: Vc @d th+ y = – sinx.
– VF H th! y = sinx.
– TK H th! y = sinx, ta suy ra H th! y = –sinx bBng cách l9y 4i xMng qua Ox.Ví dC 6: Vc @d th+ y = ½sinx½

sin , neáu sin x 0
sin
-sin x, neá u sin x < 0.
x
y x
ì ³
= =
í
î


Ví dC 7: Vc @d th+ hàm sA y = 1 + cosx.
– VF H th! y = cosx.
– TK H th! y = cosx, ta suy ra H th! 1 cos y x = + bBng cách t!nh ti?n H th! cos y x = lên
trJc hoành 1 =n v!.
– B'ng bi?n thiên trên oAn 0, 2 é ù
ë û
p :
y
x
–2
3
2
p
-
3
2
p 2p
2
p
p
O
-p
2
p
-
y = –sinx 1
–1
p
2
p
-
3
2
p

2p
2
p p O
y = /sinx/
y
1
x
x 0
2
p
p
3
2
p
2p
y = cosx
1
0


–1

0
1
y = 1 + cosx
2

10


1
2
2
p
-
O
y = 1 + cosx
y
x -p
2
p

p 3
2
p

y = cosx
2
1
–1
Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 9

Ví dC 8: Vc @d th+ y = sin2x.
– y = sin2x có chu k/ T = p
– B'ng bi?n thiên trên oAn 0, 2 é ù
ë û
p :

Ví dC 9: Vc @d th+ y = cos2x.
– y = cos2x có chu k/ T = p
– B'ng bi?n thiên trên oAn 0, 2 é ù
ë û
p :


O
y
x
2
p
4
p
1
2
p
4
p
y = cos2x
–1
3
4
p
2
p
-
O
y
x p
4
p
-
4
p
1
3
2
p

2
p

5
4
p

y = sin2x
–1
x
2
-
p

4
-
p
0
2
p

2
p

2x -p
2
p
- 0
2
p
p
y = sin2x

0


–1

0
1
0

x
2
p
-
4
p
- 0
4
p

2
p

2x -p
2
p
- 0
2
p
p
y = cos2x


–1

0
1
0


–1

&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 10

Ví dC 10: Vc @d th+ sin
4
y x
æ ö
= +
ç ÷
è ø
p
có chu ke T = 2p .Ví dC 11: Vc @d th+ cos
4
y x
æ ö
= -
ç ÷
è ø
p
có chu ke T = 2p .x –p
3
4
-
p

2
p
-
4
p
- 0
4
p

2
p

3
4
p
p
x
4
p
+
3
4
p
-
2
p
-
4
p
- 0
4
p

2
p

3
2
p
0
5
4
p

y sin x
4
p æ ö
= +
ç ÷
è ø

2
2
-–1
2
2
-
0

2
2

1
2
2
0
2
2
-


x –p
3
4
p
-
2
p
-
4
p
- 0
4
p

2
p

3
4
p
p
x
4
p
-
5
4
p
- -p
3
4
p
-
2
p
-
4
p
- 0
4
p

2
p

3
4
p

y cos x
4
p æ ö
= -
ç ÷
è ø

2
2
-–1
2
2
-
0

2
2

1
2
2
0
2
2
-


3
2
p

O
y
x
-p
3
4
p
-
2
p
-
4
p
-
4
p

2
p

3
4
p

p
5
4
p

7
4
p

y = sin x
4
p æ ö
+
ç ÷
è ø

1
2 / 2
2 / 2 -
–1
Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 11

Ví dC 12: Vc @d th+ sin cos 2 sin
4
y x x x
æ ö
= + = +
ç ÷
è ø
p
có chu ke T = 2p .
Ví dC 13: Vc @d th+ cos sin 2 cos
4
y x x x
æ ö
= - = +
ç ÷
è ø
p
có chu ke T = 2p .x –p
3
4
p
-
2
p
-
4
p
- 0
4
p

2
p

3
4
p
p
x
4
p
+
3
4
p
-
2
p
-
4
p
- 0
4
p

2
p

3
4
p
p
5
4
p

p æ ö
+
ç ÷
è ø
sin x
4

2
2
-

–1
2
2

0
2
2

1
2
2

0
2
2
-

2 sin x
4
p æ ö
+
ç ÷
è ø
–1
2 -–1


0

1
2

1


0–1
sinx cosx +

1
2

1


0

1
2

1


0

1

3
2
p

O
y
x
-p
3
4
p
-
2
p
-
4
p
-
4
p

2
p

3
4
p

p
5
4
p 7
4
p

y = 2 sin x
4
p æ ö
+
ç ÷
è ø

1
2
2 -
–1
4
p

2
p

O
y
x 3
4
p
-
2
p
-
-p 5
4
p

3
2
p

p
y = sinx cos x +
4
p
-
3
2
p

7
4
p

1
2
x p
3
4
p
-
2
p
-
4
p
-
0
4
p

2
p

3
4
p
p
cosx –1
2
2
- 0
2
2
1
2
2
0
2
2
- –1
sinx 0
2
2
- –1
2
2
- 0
2
2
1
2
2
0
cosx – sinx –1 0 1
2
1 0 –1
2 -
–1
cosx sinx -

1


0

1
2

1


0

1
2

1

&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 12

Ví dC 14: Vc @d th+ y = tanx + cotx.
– T-p xác !nh: \ . ,
2
D R k k Z
ì ü
= Î
í ý
î þ
p

– Chu k/ T = p .


y
x
3
4
p
-
2
p
-
4
p
-
-p o
4
p

2
p

3
4
p

p 5
4
p

y = cosx – sinx
2
1
1 -
2 -
y
x
3
4
p
-
2
p
-
4
p
-
-p o
4
p

2
p

3
4
p p 5
4
p
y = ½cosx – sinx½
2
1
x
2
p
-
3
p
-
4
p
-
6
p
-
0
6
p

4
p

3
p

2
p

tanx || 3 - –1
3
3
0
3
3
1 3 ||
cotx 0
3
3
- –1 3 - || 3 1
3
3
0
y =
tanx + cotx

–¥4 3
3
-


24 3
3
-

–¥

4 3
3
2

4 3
3x
y
y = tanx + cotx
4 3
3

2
4 3
3
–2
2
p
-
3
p
-
4
p
-
6
p
-
6
p

4
p

3
p

2
p

O
Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 13
I. PH$&NG TRÌNH L$DNG GIÁC C& B'N


1. Ph02ng trình sinx = sina
a/
2
sin sin ( )
2
x k
x k Z
x k
é = +
= Û Î
ê
= - +
ë
a p
a
p a p

b/
sin . : 1 1.
arcsin 2
sin ( )
arcsin 2
x a Ñieàu kieä n a
x a k
x a k Z
x a k
= - £ £
é = +
= Û Î
ê
= - +
ë
p
p p

c/ sin sin sin sin( ) u v u v = - Û = -
d/ sin cos sin sin
2
u v u v
æ ö
= Û = -
ç ÷
è ø
p

e/ sin cos sin sin
2
u v u v
æ ö
= - Û = -
ç ÷
è ø
p


Các tr0gng h1p @Ec bi;t:
sin 0 ( ) x x k k Z = Û = Î p
sin 1 2 ( )
2
x x k k Z = Û = + Î
p
p sin 1 2 ( )
2
x x k k Z = - Û = - + Î
p
p

2 2
sin 1 sin 1 cos 0 cos 0 ( )
2
x x x x x k k Z = ± Û = Û = Û = Û = + Î
p
p

2. Ph02ng trình cosx = cosa
a/ cos cos 2 ( ) x x k k Z = Û = ± + Î a a p
b/
cos . : 1 1.
cos arccos 2 ( )
x a Ñieà u kieän a
x a x a k k Z
= - £ £
= Û = ± + Î p

c/ cos cos cos cos( ) u v u v = - Û = - p
d/ cos sin cos cos
2
u v u v
æ ö
= Û = -
ç ÷
è ø
p

e/ cos sin cos cos
2
u v u v
æ ö
= - Û = +
ç ÷
è ø
p


Các tr0gng h1p @Ec bi;t:
cos 0 ( )
2
x x k k Z = Û = + Î
p
p
cos 1 2 ( ) x x k k Z = Û = Î p cos 1 2 ( ) x x k k Z = - Û = + Î p p

2 2
cos 1 cos 1 sin 0 sin 0 ( ) x x x x x k k Z = ± Û = Û = Û = Û = Î p

II. PH$&NG TRÌNH L$DNG GIÁC
&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 14
3. Ph02ng trình tanx = tana
a/ tan tan ( ) x x k k Z = Û = + Î a a p
b/ tan arctan ( ) x a x a k k Z = Û = + Î p
c/ tan tan tan tan( ) u v u v = - Û = -
d/ tan cot tan tan
2
u v u v
æ ö
= Û = -
ç ÷
è ø
p

e/ tan cot tan tan
2
u v u v
æ ö
= - Û = +
ç ÷
è ø
p

Các tr0gng h1p @Ec bi;t:
tan 0 ( ) x x k k Z = Û = Î p tan 1 ( )
4
x x k k Z = ± Û = ± + Î
p
p

4. Ph02ng trình cotx = cota
cot cot ( ) x x k k Z = Û = + Î a a p
cot arccot ( ) x a x a k k Z = Û = + Î p
Các tr0gng h1p @Ec bi;t:
cot 0 ( )
2
x x k k Z = Û = + Î
p
p cot 1 ( )
4
x x k k Z = ± Û = ± + Î
p
p

5. MIt sA @iUu c:n chú ý:
a/ Khi gi'i phL=ng trình có chMa các hàm s4 tang, cotang, có mQu s4 ho+c chMa cRn b-c
ch2n, thì nh9t thi?t ph'i +t iIu ki$n C phL=ng trình xác !nh.
* PhL=ng trình chMa tanx thì iIu ki$n: ( ).
2
x k k Z ¹ + Î
p
p
* PhL=ng trình chMa cotx thì iIu ki$n: ( ) x k k Z ¹ Î p
* PhL=ng trình chMa c' tanx và cotx thì iIu ki$n ( )
2
x k k Z ¹ Î
p

* PhL=ng trình có mQu s4:
· sin 0 ( ) x x k k Z ¹ Û ¹ Î p
· cos 0 ( )
2
x x k k Z ¹ Û ¹ + Î
p
p
· tan 0 ( )
2
x x k k Z ¹ Û ¹ Î
p

· cot 0 ( )
2
x x k k Z ¹ Û ¹ Î
p

b/ Khi tìm LNc nghi$m ph'i kiCm tra iIu ki$n. Ta thLSng dùng m7t trong các cách sau
C kiCm tra iIu ki$n:
1. KiCm tra trTc ti?p bBng cách thay giá tr! c:a x vào biCu thMc iIu ki$n.
2. Dùng LSng tròn lLNng giác.
3. Gi'i các phL=ng trình vô !nh.Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 15
Baøi 1. Gi'i các phL=ng trình:
1) cos 2 0
6
x
æ ö
+ =
ç ÷
è ø
p
2) cos 4 1
3
x
æ ö
- =
ç ÷
è ø
p
3) cos 1
5
x
æ ö
- = -
ç ÷
è ø
p

4) sin 3 0
3
x
æ ö
+ =
ç ÷
è ø
p
5) sin 1
2 4
x æ ö
- =
ç ÷
è ø
p
6) sin 2 1
6
x
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø
p

7)
( )
1
sin 3 1
2
x + = 8)
( )
0
2
cos 15
2
x - = 9)
3
sin
2 3 2
x æ ö
- = -
ç ÷
è ø
p

10)
1
cos 2
6 2
x
æ ö
- = -
ç ÷
è ø
p
11)
( )
tan 2 1 3 x - = 12)
( )
0
3
cot 3 10
3
x + =
13) tan 3 1
6
x
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø
p
14) cot 2 1
3
x
æ ö
- =
ç ÷
è ø
p
15) cos(2x + 25
0
) =
2
2
-
Baøi 2. Gi'i các phL=ng trình:
1)
( ) ( )
sin 3 1 sin 2 x x + = - 2) cos cos 2
3 6
x x
æ ö æ ö
- = +
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p

3) cos3 sin2 x x = 4)
( )
0
sin 120 cos2 0 x x - + =
5) cos 2 cos 0
3 3
x x
æ ö æ ö
+ + - =
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p
6) sin3 sin 0
4 2
x
x
æ ö
+ - =
ç ÷
è ø
p

7) tan 3 tan
4 6
x x
æ ö æ ö
- = +
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p
8) cot 2 cot
4 3
x x
æ ö æ ö
- = +
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p

9)
( )
tan 2 1 cot 0 x x + + = 10)
( )
2
cos 0 x x + =
11)
( )
2
sin 2 0 x x - = 12)
( )
2
tan 2 3 tan2 x x + + =
13)
2
cot 1 x = 14)
2
1
sin
2
x =
15)
1
cos
2
x = 16)
2 2
sin cos
4
x x
æ ö
- =
ç ÷
è ø
pII. PH$&NG TRÌNH BVC HAI *_I VhI MGT HÀM S_ L$DNG GIÁC

N?u +t:
2
sin sin : 0 1. t x hoaë c t x thì ñieà u kieä n t = = £ £

DJng *Et *iUu ki;n
2
sin 0 asin x b x c + + =
t = sinx 1 1 t - £ £
2
cos cos 0 a x b x c + + =
t = cosx 1 1 t - £ £
2
tan tan 0 a x b x c + + =
t = tanx ( )
2
x k k Z ¹ + Î
p
p
2
cot cot 0 a x b x c + + =
t = cotx ( ) x k k Z ¹ Î p

&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 16

Baøi 1. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) 2sin
2
x + 5cosx + 1 = 0 2) 4sin
2
x – 4cosx – 1 = 0
3) 4cos
5
x.sinx – 4sin
5
x.cosx = sin
2
4x 4)
( )
2
tan 1 3 tan 3 0 x x + - - =
5)
( )
2
4sin 2 3 1 sin 3 0 x x - + + = 6)
3
4cos 3 2 sin2 8cos x x x + =
7) tan
2
x + cot
2
x = 2 8) cot
2
2x – 4cot2x + 3 = 0
Baøi 2. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) 4sin
2
3x +
( )
2 3 1 cos3 3 x + - = 4 2) cos2x + 9cosx + 5 = 0
3) 4cos
2
(2 – 6x) + 16cos
2
(1 – 3x) = 13 4)
( )
2
1
3 3 tan 3 3 0
cos
x
x
- + - + =
5)
3
cos x
+ tan
2
x = 9 6) 9 – 13cosx +
2
4
1 tan x +
= 0
7)
2
1
sin x
= cotx + 3 8)
2
1
cos x
+ 3cot
2
x = 5
9) cos2x – 3cosx =
2
4cos
2
x
10) 2cos2x + tanx =
4
5

Baøi 3. Cho phL=ng trình
sin3 cos3 3 cos2
sin
1 2sin 2 5
x x x
x
x
æ ö + +
+ =
ç ÷
+ è ø
. Tìm các nghi$m c:a phL=ng
trình thu7c( ) 0 ; 2p .
Baøi 4. Cho phL=ng trình : cos5x.cosx = cos4x.cos2x + 3cos2x + 1. Tìm các nghi$m c:a
phL=ng trình thu7c ( ) ; -p p .
Baøi 5. Gi'i phL=ng trình :
4 4 4
5
sin sin sin
4 4 4
x x x
æ ö æ ö
+ + + - =
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p
.

III. PH$&NG TRÌNH BVC NHiT THEO SINX VÀ COSX
DjNG: a sinx + b cosx = c (1)

Cách 1:
· Chia hai v? phL=ng trình cho
2 2
a b + ta LNc:
(1) Û
2 2 2 2 2 2
sin cos
a b c
x x
a b a b a b
+ =
+ + +

· *+t: ( )
2 2 2 2
sin , cos 0, 2
a b
a b a b
é ù = = Î
ë û
+ +
a a a p
phL=ng trình trP thành:
2 2
sin .sin cos . cos
c
x x
a b
+ =
+
a a

2 2
cos( ) cos (2)
c
x
a b
Û - = =
+
a b
· *iIu ki$n C phL=ng trình có nghi$m là:
2 2 2
2 2
1 .
c
a b c
a b
£ Û + ³
+

· (2) 2 ( ) x k k Z Û = ± + Î a b p
Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 17
Cách 2:
a/ Xét 2
2 2
x
x k k = + Û = +
p
p p p có là nghi$m hay không?
b/ Xét 2 cos 0.
2
x
x k ¹ + Û ¹ p p
*+t:
2
2 2
2 1
tan , sin , cos ,
2
1 1
x t t
t thay x x
t t
-
= = =
+ +
ta LNc phL=ng trình b-c hai theo t:
2
( ) 2 0 (3) b c t at c b + - + - =
Vì 2 0, x k b c ¹ + Û + ¹ p p nên (3) có nghi$m khi:
2 2 2 2 2 2
' ( ) 0 . a c b a b c = - - ³ Û + ³ D
Gi'i (3), v<i mUi nghi$m t
0
, ta có phL=ng trình:
0
tan .
2
x
t =
Ghi chú:
1/ Cách 2 thLSng dùng C gi'i và bi$n lu-n.
2/ Cho dù cách 1 hay cách 2 thì iIu ki$n C phL=ng trình có nghi$m:
2 2 2
. a b c + ³
3/ B9t Vng thMc B.C.S:

2 2 2 2 2 2
.sin . cos . sin cos y a x b x a b x x a b = + £ + + = +

2 2 2 2
sin cos
min max tan
x x a
y a b vaø y a b x
a b b
Û = - + = + Û = Û =

Baøi 1. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) cos 3 sin 2 x x + = 2)
6
sin cos
2
x x + = 3) 3 cos3 sin3 2 x x + =
4) sin cos 2 sin5 x x x + = 5)
( ) ( )
3 1 sin 3 1 cos 3 1 0 x x - - + + - =
6) 3 sin2 sin 2 1
2
x x
æ ö
+ + =
ç ÷
è ø
p

Baøi 2. Gi'i các phL=ng trình sau:
1)
2
2sin 3 sin2 3 x x + = 2)
( )
sin8 cos6 3 sin6 cos8 x x x x - = +
3)
3 1
8cos
sin cos
x
x x
= + 4) cosx – 3 sin 2cos
3
x x
æ ö
= -
ç ÷
è ø
p

5) sin5x + cos5x = 2 cos13x 6) (3cosx – 4sinx – 6)
2
+ 2 = – 3(3cosx – 4sinx – 6)
Baøi 3. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) 3sinx – 2cosx = 2 2) 3 cosx + 4sinx – 3 = 0
3) cosx + 4sinx = –1 4) 2sinx – 5cosx = 5
Baøi 4. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) 2sin
4
x
æ ö
+
ç ÷
è ø
p
+ sin
4
x
æ ö
-
ç ÷
è ø
p
=
3 2
2
2) 3 cos2 sin2 2sin 2 2 2
6
x x x
æ ö
+ + - =
ç ÷
è ø
p

Baøi 5. Tìm m C phL=ng trình : (m + 2)sinx + mcosx = 2 có nghi$m .
Baøi 6. Tìm m C phL=ng trình : (2m – 1)sinx + (m – 1)cosx = m – 3 vô nghi$m.
&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 18
IV. PH$&NG TRÌNH *kNG CiP BVC HAI
DjNG: a sin
2
x + b sinx.cosx + c cos
2
x = d (1)

Cách 1:
· KiCm tra cosx = 0 có tho' mãn (1) hay không?
L$u ý: cosx = 0
2
sin 1 sin 1.
2
x k x x Û = + Û = Û =±
p
p
· Khi cos 0 x ¹ , chia hai v? phL=ng trình (1) cho
2
cos 0 x ¹ ta LNc:

2 2
. tan . tan (1 tan ) a x b x c d x + + = +
· *+t: t = tanx, La vI phL=ng trình b-c hai theo t:

2
( ) . 0 a d t b t c d - + + - =
Cách 2: Dùng công thMc hA b-c
1 cos2 sin2 1 cos2
(1) . . .
2 2 2
x x x
a b c d
- +
Û + + =
.sin2 ( ). cos2 2 b x c a x d a c Û + - = - - (ây là phL=ng trình b-c nh9t 4i v<i sin2x và
cos2x)

Baøi 1. Gi'i các phL=ng trình sau:
1)
( ) ( )
2 2
2sin 1 3 sin . cos 1 3 cos 1 x x x x + - + - =
2)
( )
2 2
3sin 8sin . cos 8 3 9 cos 0 x x x x + + - =
3)
2 2
4sin 3 3 sin . cos 2cos 4 x x x x + - =
4)
2 2
1
sin sin2 2cos
2
x x x + - =
5)
( ) ( )
2 2
2sin 3 3 sin . cos 3 1 cos 1 x x x x + + - = -
6)
2 2
5sin 2 3 sin . cos 3cos 2 x x x x + + =
7)
2 2
3sin 8sin . cos 4cos 0 x x x x + + =
8)
( ) ( )
2 2
2 1 sin sin 2 2 1 cos 2 x x x - + + + =
9)
( ) ( )
2 2
3 1 sin 2 3 sin . cos 3 1 cos 0 x x x x + - + - =
10)
4 2 2 4
3cos 4sin cos sin 0 x x x x - + =
11) cos
2
x + 3sin
2
x + 2 3 sinx.cosx – 1 = 0
12) 2cos
2
x – 3sinx.cosx + sin
2
x = 0
Baøi 2. Gi'i các phL=ng trình sau:
1)
3 2 3
sin 2sin .cos – 3cos 0 + = x x x x 2)
2
2 1
3 sin . cos sin
2
x x x
-
- =
3) x x x x x x
3 2 2 3
sin 5sin . cos 3sin . cos 3cos 0 - - + =
Baøi 3. Tìm m C phL=ng trình :
( )
2 2
1 2 2 1 m x x x sin – sin cos + + = có nghi$m.
Baøi 4. Tìm m C phL=ng trình : (3m – 2)sin
2
x – (5m – 2)sin2x + 3(2m + 1)cos
2
x = 0 vô
nghi$m .
Trn S# Tùng &'i s) 11
Trang 19
V. PH$&NG TRÌNH *_I X#NG

DJng 1: a.(sinx ± cosx) + b.sinx.cosx + c = 0
· *+t: cos sin 2. cos ; 2.
4
t x x x t
æ ö
= ± = £
ç ÷
è ø
m
p


2 2
1
1 2sin . cos sin . cos ( 1).
2
t x x x x t Þ = ± Þ = ± -
· Thay vào phL=ng trình ã cho, ta LNc phL=ng trình b-c hai theo t. Gi'i phL=ng trình này
tìm t th8a 2. t £ Suy ra x.
LLu ý d9u:
· cos sin 2 cos 2 sin
4 4
x x x x
æ ö æ ö
+ = - = +
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p

· cos sin 2 cos 2 sin
4 4
x x x x
æ ö æ ö
- = + = - -
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p


DJng 2: a.|sinx ± cosx| + b.sinx.cosx + c = 0
· *+t: cos sin 2. cos ; : 0 2.
4
t x x x Ñk t
æ ö
= ± = £ £
ç ÷
è ø
m
p


2
1
sin . cos ( 1).
2
x x t Þ = ± -
· TL=ng tT dAng trên. Khi tìm x c@n lLu ý phL=ng trình chMa d9u giá tr! tuy$t 4i.

Baøi 1. Gi'i các phL=ng trình:
1)
( )
2sin2 3 3 sin cos 8 0 x x x - + + = 2)
( )
2 sin cos 3sin2 2 x x x + + =
3)
( )
3 sin cos 2sin2 3 x x x + + = - 4)
( )( )
1 2 1 sin cos sin2 x x x - + + =
5) sinx + cosx – 4sinx.cosx – 1 = 0 6)
( )( )
1 2 sin cos sin2 1 2 x x x + + - = +
Baøi 2. Gi'i các phL=ng trình:
1)
( )
sin2 4 cos sin 4 x x x - - = 2) 5sin2x – 12(sinx – cosx) + 12 = 0
3)
( )( )
1 2 1 sin cos sin2 x x x - + - = 4) cosx – sinx + 3sin2x – 1 = 0
5) sin2x + 2 sin 1
4
x
æ ö
- =
ç ÷
è ø
p

6)
( ) ( )
2
sin cos 2 1 (sin cos ) 2 0 x x x x - - + - + =
Baøi 3. Gi'i các phL=ng trình:
1) sin
3
x + cos
3
x = 1 +
( )
2 2 - sinx.cosx 2) 2sin2x – 3 6 sin cos 8 0 x x + + =&'i s) 11 Trn S# Tùng
Trang 20
VI. PH$&NG TRÌNH DjNG KHÁC

Baøi 1. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) sin
2
x = sin
2
3x 2) sin
2
x + sin
2
2x + sin
2
3x =
3
2

3) cos
2
x + cos
2
2x + cos
2
3x = 1 4) cos
2
x + cos
2
2x + cos
2
3x + cos
2
4x = 2
Baøi 2. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) sin
6
x + cos
6
x =
1
4
2) sin
8
x + cos
8
x =
1
8

3) cos
4
x + 2sin
6
x = cos2x 4) sin
4
x + cos
4
x – cos
2
x +
2
1
4sin 2x
– 1 = 0
Baøi 3. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) 1 + 2sinx.cosx = sinx + 2cosx 2) sinx(sinx – cosx) – 1 = 0
3) sin
3
x + cos
3
x = cos2x 4) sin2x = 1 + 2 cosx + cos2x
5) sinx(1 + cosx) = 1 + cosx + cos
2
x 6) (2sinx – 1)(2cos2x + 2sinx + 1) = 3 – 4cos
2
x
7) (sinx – sin2x)(sinx + sin2x) = sin
2
3x
8) sinx + sin2x + sin3x = 2 (cosx + cos2x + cos3x)
Baøi 4. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) 2cosx.cos2x = 1 + cos2x + cos3x 2) 2sinx.cos2x + 1 + 2cos2x + sinx = 0
3) 3cosx + cos2x – cos3x + 1 = 2sinx.sin2x
4) cos5x.cosx = cos4x.cos2x + 3cos
2
x + 1
Baøi 5. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) sinx + sin3x + sin5x = 0 2) cos7x + sin8x = cos3x – sin2x
3) cos2x – cos8x + cos6x = 1 4) sin7x + cos
2
2x = sin
2
2x + sinx
Baøi 6. Gi'i các phL=ng trình sau:
1) sin
3
x + cos
3
x +
1
sin2 .sin
4
2
x x
æ ö
+
ç ÷
è ø
p
= cosx + sin3x
2) 1 + sin2x + 2cos3x(sinx + cosx) = 2sinx + 2cos3x + cos2x
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 21
I. Qui tlc @?m

1. Qui tlc cIng:
M/t công vi0c nào 2ó có th3 2$5c th7c hi0n theo m/t trong hai ph$6ng án A ho8c B. N:u
ph$6ng án A có m cách th7c hi0n, ph$6ng án B có n cách th7c hi0n và không trùng v;i b=t
kì cách nào trong ph$6ng án A thì công vi0c 2ó có m + n cách th7c hi0n.
2. Qui tlc nhân:
M/t công vi0c nào 2ó có th3 bao g>m hai công 2o+n A và B. N:u công 2o+n A có m cách
th7c hi0n và ?ng v;i m@i cách 2ó có n cách th7c hi0n công 2o+n B thì công vi0c 2ó có m.n
cách th7c hi0n.


Baøi 1: TK thành ph4 A ?n thành ph4 B có 3 con LSng, tK thành ph4 A ?n thành ph4 C có 2
con LSng, tK thành ph4 B ?n thành ph4 D có 2 con LSng, tK thành ph4 C ?n thành ph4
D có 3 con LSng. Không có con LSng nào n4i thành ph4 B v<i thành ph4 C. H8i có t9t c'
bao nhiêu LSng i tK thành ph4 A ?n thành ph4 D?
)S: có 12 2$Bng.
Baøi 2: V<i các chO s4 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT nhiên tho':
a) gHm 6 chO s4.
b) gHm 6 chO s4 khác nhau.
c) gHm 6 chO s4 khác nhau và chia h?t cho 2.
)S: a) 6
6
b) 6! c) 3.5! = 360
Baøi 3: Có 25 7i bóng á tham gia tranh cúp. CM 2 7i ph'i 9u v<i nhau 2 tr-n (i và vI). H8i
có bao nhiêu tr-n 9u?
)S: có 25.24 = 600 trn
Baøi 4: Có bao nhiêu s4 palindrom gHm 5 chO s4 (s4 palindrom là s4 mà n?u ta vi?t các chO s4
theo thM tT ngLNc lAi thì giá tr! c:a nó không thay Wi).
)S: S, c%n tìm có d+ng: abcba Þ có 9.10.10 = 900 (s,)
Baøi 5: a/ M7t bó hoa gHm có: 5 bông hHng trXng, 6 bông hHng 8 và 7 bông hHng vàng. H8i có
m9y cách chEn l9y 1 bông hoa?
b/ TK các chO s4 1, 2, 3 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 khác nhau có nhOng chO s4 khác nhau?
)S: a/ 18. b/ 15.
Baøi 6: a/ TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT nhiên có 5 chO s4?
b/ TK các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT nhiên ch2n có 3 chO s4?
c/ Có bao nhiêu s4 tT nhiên có hai chO s4 mà c' hai chO s4 Iu là s4 ch2n?
d/ Có bao nhiêu s4 tT nhiên có 5 chO s4, trong ó các chO s4 cách Iu chO s4 Mng giOa thì
gi4ng nhau?
e/ Có bao nhiêu s4 tT nhiên có 6 chO s4 và chia h?t cho 5?
)S: a/ 3125. b/ 168. c/ 20 d/ 900. e/ 180000.
Baøi 7: M7t 7i vRn ngh$ chuYn b! LNc 2 vP k!ch, 3 i$u múa và 6 bài hát. TAi h7i diZn, mUi 7i
ch[ LNc trình diZn 1 vP k!ch, 1 i$u múa và 1 bài hát. H8i 7i vRn ngh$ trên có bao nhiêu
A. TR HDP
CH$&NG II
TR HDP – XÁC SUiT
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 22
cách chEn chL=ng trình biCu diZn, bi?t rBng ch9t lLNng các vP k!ch, i$u múa, các bài hát là
nhL nhau?
)S: 36.
Baøi 8: M7t ngLSi có 7 cái áo trong ó có 3 áo trXng và 5 cái cà vAt trong ó có hai cà vAt màu
vàng. H8i ngLSi ó có bao nhiêu cách chEn áo – cà vAt n?u:
a/ ChEn áo nào c]ng LNc và cà vAt nào c]ng LNc?
b/ *ã chEn áo trXng thì không chEn cà vAt màu vàng?
)S: a/ 35. b/ 29.
Baøi 9: Cho t-p hNp A = {1, 2, 3, 4, 5}. Có bao nhiêu c+p sXp thM tT (x, y) bi?t rBng:
a/ , x A y A Î Î b/ { , } x y A Ì c/ , 6 x A y A vaø x y Î Î + = .
)S: a/ 25. b/ 20. c/ 5 c+p.
Baøi 10: Cho t-p hNp A = {1, 2, 3, … , n} trong ó n là s4 nguyên dL=ng l<n h=n 1. Có bao
nhiêu c+p sXp thM tT (x, y), bi?t rBng: , , x A y A x y Î Î > .
)S:
( 1)
.
2
n n -

Baøi 11: V<i 5 chO s4 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4:
a/ GHm 2 chO s4? b/ GHm 2 chO s4 khác nhau? c/ S4 l. gHm 2 chO s4?
d/ S4 ch2n gHm 2 chO s4 khác nhau? e/ GHm 5 chO s4 vi?t không l+p lAi?
f/ GHm 5 chO s4 vi?t không l+p lAi chia h?t cho 5?
)S: a/ 25. b/ 20. c/ 15 d/ 8. e/ 120. f/ 24.
Baøi 12: TK 6 s4: 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 có 3 chO s4:
a/ Khác nhau?
b/ Khác nhau, trong ó có bao nhiêu s4 l<n h=n 300?
c/ Khác nhau, trong ó có bao nhiêu s4 chia h?t cho 5?
d/ Khác nhau, trong ó có bao nhiêu s4 ch2n?
e/ Khác nhau, trong ó có bao nhiêu s4 l.?
)S: a/ 100. b/ 60. c/ 36 d/ 52. e/ 48.
Baøi 13: a/ TK các s4: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 l. có 3 chO s4 khác nhau
nh8 h=n 400?
b/ TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 có 3 chO s4 khác nhau nBm trong
kho'ng (300 , 500).
)S: a/ 35. b/ 24.
Baøi 14: M7t trLSng phW thông có 12 hEc sinh chuyên tin và 18 hEc sinh chuyên toán. Thành l-p
m7t Hn gHm hai ngLSi sao cho có m7t hEc sinh chuyên toán và m7t hEc sinh chuyên tin.
H8i có bao nhiêu cách l-p m7t Hn nhL trên?
Baøi 15: Có bao nhiêu cách sXp x?p 3 ngLSi àn ông và 2 ngLSi àn bà ngHi trên m7t chi?c gh?
dài sao cho 2 ngLSi cùng phái ph'i ngHi g@n nhau.
Baøi 16: Có bao nhiêu cách sXp x?p 8 viên bi 8 và 8 viên bi en x?p thành m7t dãy sao cho hai
viên bi cùng màu không LNc P g@n nhau.
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 23

II. Hoán v+

1. Giai thma:
n! = 1.2.3…n Qui $;c: 0! = 1
n! = (n–1)!n

!
!
n
p
= (p+1).(p+2)…n (v;i n>p)

!
( )!
n
n p -
= (n–p+1).(n–p+2)…n (v;i n>p)
2. Hoán v+ (không lEp):
M/t tp h5p g>m n ph%n tD (n ³ 1). M@i cách sFp x:p n ph%n tD này theo m/t th? t7 nào 2ó
2$5c gGi là m/t hoán vH cJa n ph%n tD.
S, các hoán vH cJa n ph%n tD là: P
n
= n!
3. Hoán v+ lEp:
Cho k ph%n tD khác nhau: a
1
, a
2
, …, a
k
. M/t cách sFp x:p n ph%n tD trong 2ó g>m n
1
ph%n tD
a
1
, n
2
ph%n tD a
2
, …, n
k
ph%n tD a
k
(n
1
+n
2
+ …+ n
k
= n) theo m/t th? t7 nào 2ó 2$5c gGi là
m/t hoán vH l8p c=p n và ki3u (n
1
, n
2
, …, n
k
) cJa k ph%n tD.
S, các hoán vH l8p c=p n, ki3u (n
1
, n
2
, …, n
k
) cJa k ph%n tD là:
P
n
(n
1
, n
2
, …, n
k
) =
1 2
!
! !... !
k
n
n n n

4. Hoán v+ vòng quanh:
Cho tp A g>m n ph%n tD. M/t cách sFp x:p n ph%n tD cJa tp A thành m/t dãy kín 2$5c gGi
là m/t hoán vH vòng quanh cJa n ph%n tD.
S, các hoán vH vòng quanh cJa n ph%n tD là: Q
n
= (n – 1)!

Baøi 1: Rút gEn các biCu thMc sau:
A =
6! 1 ( 1)! .( 1)!
. .
( 2)( 3) ( 1)( 4) ( 5)!5! 12.( 4)!3!
m m m
m m m m m m
é ù + -
-
ê ú
- - + - - -
ë û
(v<i m ³ 5)
B =
7!4! 8! 9!
10! 3!5! 2!7!
æ ö
-
ç ÷
è ø
C =
5! ( 1)!
.
( 1) ( 1)!3!
m
m m m
+
+ -

)S: A = – 4(m–1)m; B =
2
3
; C = 20
Baøi 2: ChMng minh rBng:
a) P
n
– P
n–1
= (n–1)P
n–1
b)
1 2 2 1
( 1) ( 2) ... 2 1
n n n
P n P n P P P
- -
= - + - + + + +
c)
1 1 1 1
1 ... 3
1! 2! 3! ! n
+ + + + + < d)
2
1 1
! ( 1)! ( 2)!
n
n n n
= +
- -

Baøi 3: Gi'i phL=ng trình:
! ( 1)! 1
( 1)! 6
x x
x
- -
=
+

)S: x = 2; x = 3
Baøi 4: Gi'i b9t phL=ng trình:
1 5 ( 1)! .( 1)!
. 5
2 1 ( 3)!4! 12( 3).( 4)!2!
n n n
n n n n n
æ ö + -
- £
ç ÷
- + - - -
è ø
(1)
)S: (1) Û
( 1)
5
6
n n -
£ Þ n = 4, n = 5, n = 6
Baøi 5: Gi'i các phL=ng trình:
a) P
2
.x
2
– P
3
.x = 8 b)
1
1
1
6
x x
x
P P
P
-
+
-
=
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 24
)S: a) x = –1; x = 4 b) x = 2; x = 3
Baøi 6: Xét các s4 tT nhiên gHm 5 chO s4 khác nhau l-p tK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5. H8i trong các
s4 ó có bao nhiêu s4:
a) BXt @u bBng chO s4 5? b) Không bXt @u bBng chO s4 1?
c) BXt @u bBng 23? d) Không bXt @u bBng 345?
)S: a) 4! b) 5! – 4! c) 3! d) 5! – 2!

Baøi 7: Xét các s4 tT nhiên gHm 5 chO s4 khác nhau LNc l-p tK các s4 1, 3, 5, 7, 9. H8i trong các
s4 ó có bao nhiêu s4:
a/ BXt @u bPi chO s4 9? b/ Không bXt @u bPi chO s4 1?
c/ BXt @u bPi 19? d/ Không bXt @u bPi 135?
)S: a/ 24. b/ 96. c/ 6 d/ 118.
Baøi 8: V<i mUi hoán v! c:a các s4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta LNc m7t s4 tT nhiên. Tìm tWng t9t c' các
s4 tT nhiên có LNc tK các hoán v! c:a 7 ph@n t^ trên?
)S: V;i mGi i, j Î { } 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , s, các s, mà chL s, j M hàng th? i là 6!.
Þ TNng t=t cO các s, là: (6!1+…+6!7) + (6!1+…+6!7).10 +…+ (6!1+…+6!7).10
6
= 6! (1+2+…+7).(1+10+…+10
6
)
Baøi 9: Tìm tWng S c:a t9t c' các s4 tT nhiên, mUi s4 LNc tAo thành bPi hoán v! c:a 6 chO s4 1,
2, 3, 4, 5, 6.
)S: 279999720.
Baøi 10: Trên m7t k$ sách có 5 quyCn sách Toán, 4 quyCn sách Lí, 3 quyCn sách VRn. Các quyCn
sách Iu khác nhau. H8i có bao nhiêu cách sXp x?p các quyCn sách trên:
a) M7t cách tu/ ý? b) Theo tKng môn?
c) Theo tKng môn và sách Toán nBm P giOa?
)S: a) P
12
b) 3!(5!4!3!) c) 2!(5!4!3!)
Baøi 11: Có 5 hEc sinh nam là A1, A2, A3, A4, A5 và 3 hEc sinh nO B1, B2, B3 LNc x?p ngHi
xung quanh m7t bàn tròn. H8i có bao nhiêu cách sXp x?p n?u:
a) M7t cách tu/ ý? b) A1 không ngHi cAnh B1?
c) Các hEc sinh nO không ngHi cAnh nhau?
)S: a) Q
8
= 7! b) Q
7
= 6! c) Có 4!5.4.3 cách sFp x:p
Baøi 12: V<i các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 gHm 8 chO s4, trong ó chO
s4 1 có m+t 3 l@n, mUi chO s4 khác có m+t úng m7t l@n?
)S:
8! 7
3! 3!
-
Baøi 13: Có bao nhiêu s4 tT nhiên có 3 chO s4 khác nhau và khác 0 bi?t rBng tWng c:a 3 chO s4
này bBng 9.
)S: 18.
Baøi 14: TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5, 6 thi?t l-p t9t c' các s4 có 6 chO s4 khác nhau. H8i trong các
s4 ã thi?t l-p LNc, có bao nhiêu s4 mà hai chO s4 1 và 6 không Mng cAnh nhau?
)S: 480.
Baøi 15: Có bao nhiêu cách sXp x?p 5 bAn hEc sinh A, B, C, D, E ngHi vào m7t chi?c gh? dài sao
cho:
a/ BAn C ngHi chính giOa?
b/ Hai bAn A và E ngHi P hai @u gh??
)S: a/ 24. b/ 12.
Baøi 16: M7t h7i ngh! bàn tròn có phái Hn c:a các nL<c: M_ 5 ngLSi, Nga 5 ngLSi, Anh 4
ngLSi, Pháp 6 ngLSi, *Mc 4 ngLSi. H8i có bao nhiêu cách sXp x?p cho mEi thành viên sao
cho ngLSi cùng qu4c t!ch ngHi g@n nhau?
)S: 143327232000.
Baøi 17: SXp x?p 10 ngLSi vào m7t dãy gh?. Có bao nhiêu cách sXp x?p chU ngHi n?u:
a/ Có 5 ngLSi trong nhóm mu4n ngHi kI nhau?
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 25

b/ Có 2 ngLSi trong nhóm không mu4n ngHi kI nhau?
)S: a/ 86400. b/ 2903040.
Baøi 18: SXp x?p 6 nam sinh và 4 nO sinh vào m7t dãy gh?. H8i có bao nhiêu cách sXp x?p chU
ngHi n?u:
a/ Nam sinh ngHi kI nhau, nO sinh ngHi kI nhau?
b/ Ch[ có nO ngHi kI nhau?
)S: a/ 34560. b/ 120960.
Baøi 19: Có bao nhiêu cách sXp x?p 12 hEc sinh Mng thành 1 hàng C chJp 'nh lLu ni$m, bi?t
rBng trong ó ph'i có 5 em !nh trL<c Mng kI nhau?
)S: 4838400.
Baøi 20: Có 2 I kiCm tra toán C chEn 7i hEc sinh gi8i LNc phát cho 10 hEc sinh kh4i 11 và
10 hEc sinh kh4i 12. Có bao nhiêu cách sXp x?p 20 hEc sinh trên vào 1 phòng thi có 5 dãy
gh? sao cho hai em ngHi cAnh nhau có I khác nhau, còn các em ngHi n4i uôi nhau có cùng
m7t I?
)S: 26336378880000.
Baøi 21: Có 3 viên bi en (khác nhau), 4 viên bi 8 (khác nhau), 5 viên bi vàng (khác nhau), 6
viên bi xanh (khác nhau). H8i có bao nhiêu cách sXp x?p các viên bi trên thành m7t dãy sao
cho các viên bi cùng màu P cAnh nhau?
)S: 298598400.
Baøi 22: Trên giá sách có 30 t-p sách. Có thC sXp x?p theo bao nhiêu cách khác nhau C có:
a/ T-p 1 và t-p 2 Mng cAnh nhau?
b/ T-p 5 và t-p 6 không Mng cAnh nhau?
)S: a/ 2.29!. b/ 28.29!.
Baøi 23: V<i 5 chO s4 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 gHm 8 chO s4, trong ó chO s4 1
có m+t úng 3 l@n, chO s4 2 có m+t úng 2 l@n và mUi chO s4 còn lAi có m+t úng m7t l@n?
)S: 3360.
Baøi 24: V<i các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 gHm 8 chO s4, trong ó chO
s4 1 có m+t 3 l@n, mUi chO s4 khác có m+t úng 1 l@n.
)S: 5880.
Baøi 25: Xét nhOng s4 gHm 9 chO s4, trong ó có 5 chO s4 1 và 4 chO s4 còn lAi là 2, 3, 4, 5. H8i
có bao nhiêu s4 nhL th? n?u:
a/ 5 chO s4 1 LNc x?p kI nhau?
b/ Các chO s4 LNc x?p tu/ ý?
)S: a/ 120. b/ 3024.


)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 26
III. Chnnh h1p

1. Chnnh h1p (không lEp):
Cho tp h5p A g>m n ph%n tD. M@i cách sFp x:p k ph%n tD cJa A (1 £ k £ n) theo m/t th? t7
nào 2ó 2$5c gGi là m/t ch,nh h/p ch1p k c2a n phn t4 cJa tp A.
S, chPnh h5p chp k cJa n ph%n tD:
!
( 1)( 2)...( 1)
( )!
k
n
n
A n n n n k
n k
= - - - + =
-

· Công th?c trên cQng 2úng cho tr$Bng h5p k = 0 ho8c k = n.
· Khi k = n thì
n
n
A = P
n
= n!
2. Chnnh h1p lEp:
Cho tp A g>m n ph%n tD. M/t dãy g>m k ph%n tD cJa A, trong 2ó m@i ph%n tD có th3 2$5c
l8p l+i nhiRu l%n, 2$5c sFp x:p theo m/t th? t7 nh=t 2Hnh 2$5c gGi là m/t chPnh h5p l8p
chp k cJa n ph%n tD cJa tp A.
S, chPnh h5p l8p chp k cJa n ph%n tD:
k k
n
A n =


Baøi 1: Rút gEn các biCu thMc sau:
A =
2 5
5 10
2 5
7
A A
P P
+ B =
1 2 3 4
1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 3 4
P A P A P A P A PP P P + + + -
C =
12 11 10 9
49 49 17 17
10 8
49 17
A A A A
A A
+ +
- D =
2 5 4 3 2
5
4 3 2 1
5 5 5 5
P P P P
A
A A A A
æ ö
+ + +
ç ÷
ç ÷
è ø

)S: A = 46; B = 2750; C = 1440; D = 42
Baøi 2: ChMng minh rBng:
a/
2 2 2
2 3
1 1 1 1
... , , 2.
n
n
vôùi n N n
n
A A A
-
+ + + = Î ³
b/
1
1 1
.
k k k
n n n
A A k A
-
- -
= + c/
2 1 2
.
n n n
n k n k n k
A A k A
+ +
+ + +
+ =
Baøi 3: Gi'i các phL=ng trình sau:
a)
3
20
n
A n = b)
3 2
5
n n
A A + = 2(n + 15) c)
2 2
2
3 42 0.
n n
A A - + =
)S: a) n = 6 b) n = 3 c) n = 6
Baøi 4: Tìm n Î N sao cho:
a)
2
4
1 3
210
.
n
n
n
P
A P
+
-
-
= b) 2(
3 2
3
n n
A A + ) = P
n+1
c)
2 2
2 6 12
n n n n
P A P A + - =
)S: a) n = 5 b) n = 4 c) n = 2; 3
Baøi 5: Gi'i các phL=ng trình:
a/
10 9 8
9 .
x x x
A A A + = b/
2 2
. 72 6( 2 )
x x x x
P A A P + = +
c/
2 2
2
2 50
x x
A A + = d/
1
1
1
.
72.
y
x x y
x
A P
P
+
+ -
-
=
)S: a/ x = 11. b/ x = 3; 4. c/ x = 5. d/ x = 8, 7, . y y N £ Î
Baøi 6: Gi'i các b9t phL=ng trình:
a)
4
4
15
( 2)! ( 1)!
n
A
n n
+
<
+ -
b)
4
2
2 1
143
0
4
n
n n
A
P P
+
+ -
- <
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 27

)S: a) n = 3; 4; 5 b) 2 £ n £ 36
Baøi 7: Tìm các s4 âm trong dãy s4
1 2 3
, , ,... ,
n
x x x x v<i:
4
4
2
143
( 1, 2, 3, ...)
4.
n
n
n n
A
x n
P P
+
+
= - =
)S:
1 1 2 2
63 23
1, ; 2, .
4 8
n x n x = = - = = -
Baøi 8: M7t cu7c khiêu v] có 10 nam và 6 nO. NgLSi ta chEn có thM tT 3 nam và 3 nO C ghép
thành 3 c+p. H8i có bao nhiêu cách chEn?
)S: Có
3 3
10 6
. A A cách
Baøi 9: Trong không gian cho 4 iCm A, B, C, D. TK các iCm trên ta l-p các vect= khác vect=
– không. H8i có thC có LNc bao nhiêu vect=?
)S:
2
4
A = 12 vect6
Baøi 10: M7t l<p hEc ch[ có các bàn ôi (2 chU ngHi). H8i l<p này có bao nhiêu hEc sinh, bi?t
rBng ch[ có thC sXp x?p chU ngHi cho hEc sinh c:a l<p này theo 132 s= H khác nhau? (S4
chU ngHi vKa : s4 hEc sinh)
)S:
2
n
A = 132 Û n = 12
Baøi 11: TK các chO s4 0, 1, 2, …, 9, có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT nhiên gHm 5 chO s4:
a) Các chO s4 khác nhau?
b) Hai chO s4 kI nhau ph'i khác nhau?
)S: a)
4
9
9.A b) Có 9
5
s,
Baøi 12: TK các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu:
a) S4 gHm 5 chO s4 khác nhau?
b) S4 ch2n gHm 5 chO s4 khác nhau?
c) S4 gHm 5 chO s4 khác nhau và ph'i có m+t chO s4 5?
)S: a) 6.
4
6
A b)
3 3
5 5
6. 3.5 A A +
c) S, g>m 5 chL s, có d+ng: abcde
· N:u a = 5 thì có
4
6
A s,
· N:u a ¹ 5 thì a có 5 cách chGn. S, 5 có th3 28t vào 1 trong các vH trí b, c, d, e Þ có 4
cách chGn vH trí cho s, 5. 3 vH trí còn l+i có th3 chGn tS 5 chL s, còn l+i Þ có
3
5
A cách chGn.
Þ Có
4 3
6 5
4.5. A A + = 1560 s,
Baøi 13: TK các chO s4 0, 1, 2, …, 9 có thC l-p bao nhiêu biCn s4 xe gHm 3 chO s4 (trK s4 000)?
)S:
3
10
1 A - = 999
Baøi 14: Có bao nhiêu s4 tT nhiên có 6 chO s4 v<i:
a) ChO s4 @u và chO s4 cu4i gi4ng nhau?
b) ChO s4 @u và cu4i khác nhau?
c) Hai chO s4 @u gi4ng nhau và hai chO s4 cu4i gi4ng nhau?
)S: a) 9.
4
10
A = 9.10
4
s,
b) Có t=t cO:
6 5
10 10
A A - = 9.10
5
s, g>m 6 chL s, Þ Có 9.10
5
– 9.10
4
s,
c) Có 9.10.10.10 = 9000 s,
Baøi 15: Có bao nhiêu s4 i$n thoAi có 6 chO s4? Trong ó có bao nhiêu s4 i$n thoAi có 6 chO
s4 khác nhau?
)S: a)
6
10
A = 10
6
b)
6
10
A = 15120
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 28
Baøi 16: M7t biCn s4 xe gHm 2 chO cái Mng trL<c và 4 chO s4 Mng sau. Các chO cái LNc l9y tK
26 chO cái A, B, C, …, Z. Các chO s4 LNc l9y tK 10 chO s4 0, 1, 2, …, 9. H8i:
a) Có bao nhiêu biCn s4 xe trong ó có ít nh9t m7t chO cái khác chO cái O và các chO s4 ôi
m7t khác nhau?
b) Có bao nhiêu biCn s4 xe có hai chO cái khác nhau và có úng 2 chO s4 l. gi4ng nhau?
)S: a) S, cách chGn 2 chL cái: 26 ´ 26 – 1 = 675 cách
S, cách chGn 4 chL s,:
4
10
A = 5040 cách
Þ S, bi3n s, xe: 675 ´ 5040 = 3.402.000 s,
b) · ChL cái th? nh=t: có 26 cách chGn
ChL cái th? hai: có 25 cách chGn
· Các c8p s, lT gi,ng nhau có th3 là: (1;1), (3;3), (5;5), (7;7), (9;9)
Þ Có 5 cách chGn 1 c8p s, lT.
X:p m/t c8p s, lT vào 4 vH trí Þ có
2
4
C cách
Þ Có 5.
2
4
C cách sFp x:p c8p s, lT.
· Còn l+i 2 vH trí là các chL s, chUn:
ChL s, chUn th? nh=t: có 5 cách chGn
ChL s, chUn th? hai: có 5 cách chGn
Þ Có 26 ´ 25 ´ 5 ´
2
4
C ´ 5 ´ 5 = 487500 cách
Baøi 17: a) Có bao nhiêu s4 tT nhiên gHm 6 chO s4 khác nhau mà tWng các chO s4 ó bBng 18?
b) H8i có bao nhiêu s4 l. tho' mãn iIu ki$n ó?
)S: Chú ý: 18 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 8
18 = 0 + 1 + 2 + 3 + 5 + 7
18 = 0 + 1 + 2 + 4 + 5 + 6
a) 3 ´ 5 ´ 5! b) 192 + 384 + 192 = 768 s,
Baøi 18: TK 20 hEc sinh c@n chEn ra m7t ban Ai di$n l<p gHm 1 l<p trLPng, 1 l<p phó và 1 thL
ký. H8i có m9y cách chEn?
)S: 6840.
Baøi 19: Hu9n luy$n viên m7t 7i bóng mu4n chEn 5 c@u th: C á qu' luân lLu 11 mét. Có bao
nhiêu cách chEn n?u:
a/ C' 11 c@u th: có kh' nRng nhL nhau? (kC c' th: môn).
b/ Có 3 c@u th: b! ch9n thL=ng và nh9t thi?t ph'i b4 trí c@u th: A á qu' s4 1 và c@u th: B
á qu' s4 4.
)S: a/ 55440. b/ 120.
Baøi 20: M7t ngLSi mu4n x?p +t m7t s4 pho tLNng vào m7t dãy 6 chU tr4ng trên m7t k$ trang
trí. Có bao nhiêu cách sXp x?p n?u:
a/ NgLSi ó có 6 pho tLNng khác nhau?
b/ NgLSi ó có 4 pho tLNng khác nhau?
c/ NgLSi ó có 8 pho tLNng khác nhau?
)S: a/ 6!. b/ 360. c/ 20160.
Baøi 21: V<i 6 chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 có 5 chO s4 khác nhau và tho':
a/ S4 ch2n. b/ BXt @u bBng s4 24. c/ BXt @u bBng s4 345.
d/ BXt @u bBng s4 1? TK ó suy ra các s4 không bXt @u bBng s4 1?
)S: a/ 312. b/ 24. c/ 6. d/ 120 ; 480.
Baøi 22: Cho t-p hNp X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Có thC l-p LNc bao nhiêu s4 n gHm 5 chO s4
khác nhau ôi m7t l9y tK X trong mUi trLSng hNp sau:
a/ n là s4 ch2n?
b/ M7t trong ba chO s4 @u tiên ph'i bBng 1?
()HQG TP.HCM, 99, kh,i D, 25t 2)
)S: a/ 3000. b/ 2280.
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 29

Baøi 23: a/ TK 5 chO s4 0, 1, 3, 6, 9 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 gHm 4 chO s4 khác nhau và
chia h?t cho 3.
b/ TK 10 chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 khác nhau sao cho
trong các chO s4 ó có m+t s4 0 và s4 1.
(HVCN B$u chính ViVn thông, 1999)
c/ TK 8 chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 gHm 6 chO s4 khác nhau
trong ó nh9t thi?t ph'i có m+t chO s4 4.
)S: a/ 18. b/ 42000. c/ 13320.
Baøi 24: a/ Tính tWng c:a t9t c' các s4 tT nhiên gHm 5 chO s4 khác nhau ôi m7t LNc tAo thành
tK 6 chO s4 1, 3, 4, 5, 7, 8.
b/ Có bao nhiêu s4 tT nhiên gHm 4 chO s4 khác nhau LNc tAo thành tK 5 chO s4 0, 1, 2, 3, 4.
Tính tWng c:a các s4 này.
)S: a/ 37332960. b/ 96 ; 259980.
Baøi 25: a/ Có bao nhiêu s4 tT nhiên gHm 5 chO s4 khác nhau và chia h?t cho 10 (chO s4 hàng
vAn khác 0).
()H )à NUng, 2000, kh,i A, 25t 1)
b/ Cho 10 chO s4 0, 1, 2, ..., 9. Có bao nhiêu s4 l. có 6 chO s4 khác nhau nh8 h=n 600000
xây dTng tK 10 chO s4 ã cho.
()H Y khoa Hà N/i, 1997)
)S: a/ 3024. b/ 36960.

)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 30
IV. TT h1p

1. TT h1p (không lEp):
Cho tp A g>m n ph%n tD. M@i tp con g>m k (1 £ k £ n) ph%n tD cJa A 2$5c gGi là m/t t6
h/p ch1p k c2a n phn t4.
S, các tN h5p chp k cJa n ph%n tD:
k
k n
n
A
n
C
k k n k
!
! !( )!
= =
-

· Qui $;c:
0
n
C = 1
Tính ch=t:

0
1
1 1
1
1
1
n
n n
k n k
n n
k k k
n n n
k k
n n
C C
C C
C C C
n k
C C
k
-
-
- -
-
= =
=
= +
- +
=

2. TT h1p lEp:
Cho tp A =
{ }
1 2
; ;...;
n
a a a và s, t7 nhiên k b=t kì. M/t tN h5p l8p chp k cJa n ph%n tD là
m/t h5p g>m k ph%n tD, trong 2ó m@i ph%n tD là m/t trong n ph%n tD cJa A.
S, tN h5p l8p chp k cJa n ph%n tD:
1
1 1
k k m
n n k n k
C C C
-
+ - + -
= =
3. Phân bi;t chnnh h1p và tT h1p:
· ChPnh h5p và tN h5p liên h0 nhau bMi công th?c: !
k k
n n
A k C =
· ChPnh h5p: có th? t7. TN h5p: không có th? t7.
Þ NhLng bài toán mà k:t quO phW thu/c vào vH trí các ph%n tD –> chPnh h5p
Ng$5c l+i, là tN h5p.
· Cách l=y k ph%n tD tS tp n ph%n tD (k £ n):
+ Không th? t7, không hoàn l+i:
k
n
C
+ Có th? t7, không hoàn l+i:
k
n
A
+ Có th? t7, có hoàn l+i:
k
n
A


DJng 1: Tính giá tr+ biLu th=c tT h1p
Baøi 1: Tính: A =
23 13 7
25 15 10
3 C C C - - ; B =
4 3 4 2
7 7 8 3
5 6 6
2
10 10 11
1
1
C C C A
P
C C C
+ + -
+
+ + -

)S: A = – 165, B = 4
Baøi 2: Rút gEn các biCu thMc sau:
S =
2 3
. .
n n n
n n n
C C C ; P =
8 9 10
2 15 15 15
10
17
2
.
n
k
n n k
P C C C
A P C
+
-
+ +
+ ;
Q =
2
1
1 1 1
2 ... ...
k n
n n n
n
k n
n n n
C C C
C k n
C C C
- -
+ + + + +
)S: S =
3
(3 )!
( !)
n
n
P = (n+1)(n+2) + 1 Q =
( 1)
2
n n +


Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 31

DJng 2: Ch=ng minh @ong th=c tT h1p

Baøi 1: ChMng minh các h$ thMc sau:
a) . .
k p k p k
n n k n p
C C C C
-
-
= (k £ p £ n) b)
1
1
r r
n n
n
C C
r
-
-
=
Baøi 2: ChMng minh các h$ thMc sau:
a)
1 1 1
2
2
m m m m
n n n n
C C C C
+ - +
+
+ + = b)
1 2 3
3
3 3
k k k k k
n n n n n
C C C C C
- - -
+
+ + + = (3 £ k £ n)
)S: SD dWng tính ch=t:
1
1
k k k
n n n
C C C
-
+
+ =
Baøi 3: ChMng minh các h$ thMc sau:
a)
1 2 3 4
4
4 6 4
k k k k k
n n n n n n
C C C C C C k
- - - -
+
+ + + + = (4 £ k £ n)
b)
1
1
1
p p
n n
n
C C
p
-
+
+
= c)
2
2
( 1) ( 1)
k k
n n
k k C n n C
-
-
- = - ( 2 < k < n)
Baøi 4: ChMng minh các h$ thMc sau:
a)
0 1 1 0
. . ... .
p p p p
r q r q r q r q
C C C C C C C
-
+
+ + + = b)
0 2 1 2 2
2
( ) ( ) ... ( )
n n
n n n n
C C C C + + + =
c)
0 2 4 2 1 3 2 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2
... ...
p p p
p p p p p p p
C C C C C C C c
- -
+ + + + = + + + =
d)
1 2 3
1
1 ... ( 1) ( 1)
p p p p
n n n n n
C C C C C
-
- + - + + - = -
)S: a) SD dWng khai tri3n: (1+x)
r
.(1+x)
q
= (1+x)
r+q
. So sánh h0 s, cJa x
p
M 2 v:.
b) SD dWng câu a) v;i p = q = r = n
c) SD dWng (x+y)
2p
và (x–y)
2p

d) SD dWng
1
1 1
r r r
n n n
C C C
-
- -
= + , v;i r lT thì nhân 2 v: v;i –1.DJng 3 : Ch=ng minh b3t @ong th=c tT h1p

Baøi 1: ChMng minh rBng:
2
2
1 1
.
2 1 2
n
n
n
C
n
<
+
( n Î N, n ³ 1)
HD: Bi:n 2Ni v: trái:
2
2 2
1 (2 )! 1.3.5...(2 1)
.
2.4.6...(2 )
2 2 . ! !
n
n
n n
n n
C
n
n n
-
= =
Vy ta phOi ch?ng minh:
1.3.5...(2 1) 1
2.4.6...(2 )
2 1
n
n
n
-
<
+

Ta có:
2 2
2 2
2 1 ( 2 1) ( 2 1) 2 1
2
2 1
4 4 1
k k k k
k
k
k k
- - - -
= < =
+
-

Cho k l%n l$5t tS 1, 2, …, n. R>i nhân các B)T v: theo v:, ta 2$5c 2pcm.
Baøi 2: ChMng minh rBng:
2
2 2 2
. ( )
n n n
n k n k n
C C C
+ -
£ (v<i k, n Î N, 0 £ k £ n)
HD: · )8t u
k
=
2 2
.
n n
n k n k
C C
+ -
(k = 0;1;…;n)
Ta ch?ng minh: u
k
> u
k+1
(*)
Tht vy, (*) Û
2 2 2 1 2 1
. .
n n n n
n k n k n k n k
C C C C
+ - + + - -
> Û n + 2nk > 0
)iRu này luôn luôn 2úng Þ 2pcm.)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 32
DJng 4: Tìm giá tr+ lpn nh3t, nhq nh3t c7a biLu th=c tT h1p

Baøi 1: a) ChMng minh:
1 k k
n n
C C
-
< v<i n = 2m, k £ m. TK ó suy ra
m
n
C là l<n nh9t.
b) ChMng minh:
1 k k
n n
C C
-
< v<i n = 2m + 1, k £ m.
TK ó suy ra
1
;
m m
n n
C C
+
là l<n nh9t.
HD: a) Theo tính ch=t:
1
1
.
k k
n n
n k
C C
k
-
- +
= Þ
1
1
1
k
n
k
n
C
n
k
C
-
+
= -
V;i k £ m Þ 2k £ n Þ
1
1 1
n
k
+
- > Þ
1 k k
n n
C C
-
>

k n k
n n
C C
-
= nên
k
n
C l;n nh=t.
b) T$6ng t7
Baøi 2: Cho n > 2, p Î [1; n]. Tìm giá tr! l<n nh9t và giá tr! nh8 nh9t c:a
p
n
C .
HD: Vì
p n p
n n
C C
-
= nên ta chi c%n xét 1 £ p £
2
n

Ta có:
1 p p
n n
C C
-
> Û
1
1
p
n
p
n
C
n p
p
C
-
- +
= > 1 Û p <
1
2
n +

Vy
p
n
C nhX nh=t khi p = 1 ho8c p = n – 1, ?ng v;i
1 1 n
n n
C C
-
= = n

p
n
C l;n nh=t khi p =
1
2
n -
(n:u n lT) ho8c p =
2
n
(n:u n chUn)
Baøi 3: V<i giá tr! nào c:a p thì
p
n
C l<n nh9t.
HD: Ta có:
1
1 1
1
p
m
p
m
C
m p m
p p
C
-
- + +
= = - . TP s, này giOm khi p tYng.
·
1 p p
m m
C C
-
> Û
1
1
m p
p
- +
³ , do 2ó: p £
1
2
m+

· N:u m chUn: m = 2k Þ p £ k +
1
2

)3
1 p p
m m
C C
-
> ta phOi có: p £ k +
1
2
, vì p, k Î N nên chGn p = k
· N:u m lT: m = 2k + 1 Þ p £ k + 1, ta sZ có:

1
1
p
m
p
m
C
C
-
= khi p = k + 1 Þ
1
2 1
(2 1)!
( 1)! !
p k
m k
k
C C
k k
+
+
+
= =
+

* Áp dWng bài toán này ta có th3 giOi nhiRu bài toán khác. Ví dW:
Có 25 hGc sinh. Mu,n lp thành nhLng nhóm g>m p hGc sinh. Tìm giá trH cJa p 23 2$5c s,
cách chia nhóm là l;n nh=t? Tìm s, cách chia nhóm 2ó.
* Vì có 25 hGc sinh, chGn p em nên s, nhóm có th3 lp là
25
p
C .
Theo trên, ta có m = 25 (lT) v;i k = 12 do 2ó
25
p
C l;n nh=t khi p = k + 1 = 13.
Vy p = 13, khi 2ó: s, nhóm t,i 2a có th3 lp:
13
25
C = 5200300.Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 33

DJng 5 : Gi>i ph02ng trình, b3t ph02ng trình có ch=a tT h1p

Baøi 1: Gi'i các phL=ng trình sau:
a)
4
3 4
1
24
23
n
n
n n
A
A C
-
+
=
-
b)
4 5 6
1 1 1
x x x
C C C
- = c)
1 2 3 10
... 1023
x x x x
x x x x
C C C C
- - - -
+ + + + =
)S: a) n = 5 b) x = 2 c) x = 10
Baøi 2: Gi'i các phL=ng trình sau:
a)
4 2 10
10 10
x x
x x
C C
+ -
+ +
= b)
2 2 1
4 3 3
. . 0
x
x C x C C - + = c)
2 2
2
101
x
x x
A C
-
-
+ =
d)
3 3
8 6
5
x
x x
C A
+
+ +
= e)
1 2 3 2
6 6 9 14
x x x
C C C x + + = -
)S: a) x = 14 b) x = 3 c) x = 10 d) x = 17 e) x = 7
Baøi 3: Gi'i các b9t phL=ng trình:
a)
3
1
4
3
1
1
14
n
n
n
C
P
A
-
-
+
< b)
2 5
3
60
( )!
k n
n
P
A
n k
+ +
+
£
-
c)
4 3 2
1 1 2
5
0
4
n n n
C C A
- - -
- - <
)S: a) 2k: n ³ 3, n
2
+ n – 42 > 0 Û n ³ 6
b)
( 5)( 4)( 1) 0
k n
n n n k
ì £
í
+ + - + £
î

· Xét v;i n ³ 4: bpt vô nghi0m
· Xét n Î {0,1,2,3} ta 2$5c các nghi0m là: (0;0), (1;0), (1;1), (2;2), (3,3)
c) 2k: n ³ 5, n
2
– 9n – 22 < 0 Þ n = 6; 7; 8; 9; 10
Baøi 4: Gi'i các phL=ng trình và b9t phL=ng trình:
a/
2 3
1 1
2 7( 1)
x
x x
C C x
-
+ -
+ = - b/
x
x x
A C x
3 2
14
-
+ = c/
5
5
2
336.
x
x
x
A
C
-
-
=
d/
x
x
C
C
2
28
2 4
24
225
52
-
= e/
4 3 2
1 1 2
5
0.
4
n n n
C C A
- - -
- - < f/
3
1
4
3
1
1
14
n
n
n
C
P
A
-
-
+
< .
g/
2 2
1
2 3 30.
x x
C A
+
+ < h/
2 2 3
2
1 6
10.
2
x x x
A A C
x
- £ +
)S: a/ x = 5. b/ x = 5. c/ x = 8. d/ x = 7.
e/ 5 10, . n n N £ £ Î f/ 6, . x n N ³ Î g/ x = 2. h/ x = 3, x = 4.
Baøi 5: Gi'i các h$ phL=ng trình:
a)
1
1
126
720
x
y y x
y
x
x
A
C
P
P
-
+
+
ì
ï
+ =
í
ï
=
î
b)
1 1
1
: : 6 : 5: 2
y y y
x x x
C C C
+ -
+
= c)
1
1
0
4 5 0
y y
x x
y y
x x
C C
C C
+
-
ì
- = ï
í
- =
ï
î

)S: a)
5
7
x
y
ì =
í
=
î
b)
8
3
x
y
ì =
í
=
î
c)
17
8
x
y
ì =
í
=
î

Baøi 6: Gi'i các phL=ng trình và h$ b9t phL=ng trình:
a/
2 5 90
5 2 80
y y
x x
y y
x x
A C
A C
ì
+ = ï
í
+ =
ï
î
b/
2
1
:
3
1
:
24
x x
y y
x x
y y
C C
C A
+
ì
=
ï
í
ï
=
î
c/
3 1
lg(3 ) lg 1
3 6
x x
C C
x y
ì
- £
í
- £
î

)S: a/ x = 5, y = 2. b/ x = 4, y = 8. c/ 3 6; , . x x y Z
+
£ £ Î
Baøi 7: Tìm s4 tT nhiên k sao cho
1 2
14 14 14
, ,
k k k
C C C
+ +
l-p thành m7t c9p s4 c7ng.
)S: k = 4; 8.
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 34
DJng 6: Tìm sA tT h1p trong các bài toán sA hrc

Baøi 1: Cho 10 câu h8i, trong ó có 4 câu lý thuy?t và 6 bài t-p. NgLSi ta c9u tAo thành các I
thi. Bi?t rBng trong mUi I thi ph'i gHm 3 câu h8i, trong ó nh9t thi?t ph'i có ít nh9t 1 câu lý
thuy?t và 1 bài t-p. H8i có thC tAo ra bao nhiêu I thi?
)S: · )R g>m 2 câu lý thuy:t và 1 bài tp:
2 1
4 6
. 36 C C =
· )R g>m 1 câu lý thuy:t và 2 bài tp:
1 2
4 6
. 60 C C =
Vy có: 36 + 60 = 96 2R thi.
Baøi 2: M7t l<p hEc có 40 hEc sinh, trong ó gHm 25 nam và 15 nO. Giáo viên ch: nhi$m mu4n
chEn m7t ban cán sT l<p gHm 4 em. H8i có bao nhiêu cách chEn, n?u:
a) GHm 4 hEc sinh tu/ ý. b) Có 1 nam và 3 nO. c) Có 2 nam và 2 nO.
d) Có ít nh9t 1 nam. e) Có ít nh9t 1 nam và 1 nO.
)S: a)
4
40
C b)
1 3
25 15
. C C c)
2 2
25 15
. C C d)
1 3 2 2 3 1 4
25 15 25 15 25 15 25
. . . C C C C C C C + + +
e)
4 4 4
40 25 15
C C C - -
Baøi 3: Cho 5 iCm trong m+t phVng và không có 3 iCm nào thVng hàng. H8i có bao nhiêu vect=
tAo thành tK 5 iCm 9y? Có bao nhiêu oAn thVng tAo thành tK 5 iCm 9y?
)S: 20 ; 10.
Baøi 4: Có 5 tem thL khác nhau và 6 bì thL c]ng khác nhau. NgLSi ta mu4n chEn tK ó ra 3 tem
thL, 3 bì thL và dán 3 tem thL 9y lên 3 bì thL ã chEn. M7t bì thL ch[ dán 1 tem thL. H8i có
bao nhiêu cách làm nhL v-y?
)S: 1200.
Baøi 5: M7t túi chMa 6 viên bi trXng và 5 viên bi xanh. L9y ra 4 viên bi tK túi ó, có bao nhiêu
cách l9y LNc:
a/ 4 viên bi cùng màu? b/ 2 viên bi trXng, 2 viên bi xanh?
)S: a/ 20. b/ 150.
Baøi 6: TK 20 ngLSi, chEn ra m7t Hn Ai biCu gHm 1 trLPng Hn, 1 phó Hn, 1 thL ký và 3 :y
viên. H8i có m9y cách chEn?
)S: 4651200.
Baøi 7: TK 5 bông hHng vàng, 3 bông hHng trXng và 4 bông hHng 8 (các bông hoa xem nhL ôi
m7t khác nhau), ngLSi ta mu4n chEn ra m7t bó hóa gHm 7 bông, h8i có bao nhiêu cách chEn
bó hoa trong ó:
a/ Có úng 1 bông hHng 8?
b/ Có ít nh9t 3 bông hHng vàng và ít nh9t 3 bông hHng 8?
)S: a/ 112 b/ 150.
Baøi 8: TK 8 s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 gHm 10 chO s4 LNc chEn tK 8
chO s4 trên, trong ó chO s4 6 có m+t úng 3 l@n, chO s4 khác có m+t úng 1 l@n.
)S: 544320. (HVCNBCVT, Tp.HCM, 1999)
Baøi 9: TK t-p X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} có thC l-p LNc bao nhiêu s4:
a/ Ch2n gHm 5 chO s4 khác nhau tKng ôi m7t và chO s4 Mng @u là chO s4 2?
b/ GHm 5 chO s4 khác nhau tKng ôi m7t sao cho 5 chO s4 ó có úng 3 chO s4 ch2n và 2
chO s4 l.?
)S: a/ 360. b/ 2448. ()H C%n Th6, 2001)
Baøi 10: a/ Có bao nhiêu s4 tT nhiên gHm 6 chO s4 ôi m7t khác nhau (chO s4 @u tiên ph'i khác
0), trong ó có m+t chO s4 0 nhLng không có chO s4 1).
b/ Có bao nhiêu s4 tT nhiên gHm 7 chO s4, bi?t rBng chO s4 2 có m+t úng 2 l@n, chO s4 3 có
m+t úng 3 l@n và các chO s4 còn lAi có m+t không quá m7t l@n.
)S: a/ 33600 b/ 11340. ()H QG, Tp.HCM, 2001)
Baøi 11: NgLSi ta vi?t các s4 có 6 chO s4 bBng các chO s4 1, 2, 3, 4, 5 nhL sau: Trong mUi s4
LNc vi?t có m7t chO s4 xu9t hi$n hai l@n còn các chO s4 còn lAi xu9t hi$n m7t l@n. H8i có
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 35

bao nhiêu s4 nhL v-y?
)S: 1800. ()H S$ ph+m Vinh, 1998)
Baøi 12: TK m7t t-p thC 14 ngLSi gHm 6 nRm và 8 nO trong ó có An và Bình, ngLSi ta mu4n
chEn m7t tW công tác gHm có 6 ngLSi. Tìm s4 cách chEn trong mUi trLSng hNp sau:
a/ Trong tW ph'i có c' nam lQn nO?
b/ Trong tW có 1 tW trLPng, 5 tW viên h=n nOa An và Bình không Hng thSi có m+t trong tW?
)S: a/ 2974. b/ 15048. ()H Kinh t:, Tp.HCM, 2001)
Baøi 13: M7t Hn tàu có 3 toa chP khác. Toa I, II, III. Trên sân ga có 4 khách chuYn b! i tàu.
Bi?t mUi toa có ít nh9t 4 chU tr4ng. H8i:
a/ Có bao nhiêu cách sXp x?p cho 4 v! khách lên 3 toa.
b/ Có bao nhiêu cách sXp x?p cho 4 v! khách lên tàu có 1 toa có 3 trong 4 v! khách nói trên.
)S: a/ 99.b/ 24. ()H Lut Hà N/i, 1999)
Baøi 14: Trong s4 16 hEc sinh có 3 hEc sinh gi8i, 5 khá, 8 trung bình. Có bao nhiêu cách chia s4
hEc sinh ó thành hai tW, mUi tW 8 hEc sinh sao cho mUi tW Iu có hEc sinh gi8i và mUi tW có ít
nh9t hai hEc sinh khá.
)S: 3780. (HVKT Quân s7, 2001)
DJng 7: Tìm sA tT h1p trong các bài toán hình hrc

Baøi 1: Trong m+t phVng cho n LSng thVng cXt nhau tKng ôi m7t, nhLng không có 3 LSng
nào Hng quy. H8i có bao nhiêu giao iCm? Có bao nhiêu tam giác LNc tAo thành?
)S: · S, giao 2i3m:
2
( 1)
2
n
n n
C
-
=
· S, tam giác:
3
( 1)( 2)
6
n
n n n
C
- -
=
Baøi 2: Cho 10 iCm trong không gian, trong ó không có 3 iCm nào thVng hàng.
a) Có bao nhiêu LSng thVng i qua tKng c+p iCm?
b) Có bao nhiêu vect= n4i tKng c+p iCm?
c) Có bao nhiêu tam giác có [nh là 3 trong 10 iCm trên?
d) N?u trong 10 iCm trên không có 4 iCm nào Hng phVng, thì có bao nhiêu tM di$n LNc
tAo thành?
)S: a)
2
10
C b)
2
10
A c)
3
10
C d)
4
10
C
Baøi 3: Cho a giác lHi có n cAnh (n ³ 4)
a) Tìm n C a giác có s4 LSng chéo bBng s4 cAnh?
b) Gi' s^ 3 LSng chéo cùng i qua 1 [nh thì không Hng qui. Hãy tính s4 giao iCm
(không ph'i là [nh) c:a các LSng chéo 9y?
)S: a)
2
n
C n n - = Û n = 5
b) Giao 2i3m cJa 2 2$Bng chéo cJa 1 2a giác l>i (không phOi là 2Pnh) chính là giao 2i3m
cJa 2 2$Bng chéo m/t t? giác mà 4 2Pnh cJa nó là 4 2Pnh cJa 2a giác. Vy s, giao 2i3m
phOi tìm b[ng s, t? giác v;i 4 2Pnh thu/c n 2Pnh cJa 2a giác:
4
n
C
Baøi 4: Cho m7t a giác lHi có n-cAnh ( , 3) n b Î ³ .
a/ Tìm s4 LSng chéo c:a a giác. Hãy ch[ ra 1 a giác có s4 cAnh bBng s4 LSng chéo?
b/ Có bao nhiêu tam giác có [nh trùng v<i [nh c:a a giác?
c/ Có bao nhiêu giao iCm giOa các LSng chéo?
)S: a/
( 3)
; 5.
2
n n
n
-
= b/
( 2)( 1)
.
6
n n n - -
c/
( 1)( 2)( 3)
24
n n n n - - -
.
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 36
Baøi 5: Tìm s4 giao iCm t4i a c:a:
a/ 10 LSng thVng phân bi$t? b/ 10 LSng tròn phân bi$t?
c/ 10 LSng thVng và 10 LSng tròn trên?
)S: a/ 45.b/ 90. c/ 335.
Baøi 6: Cho hai LSng thVng song song (d1), (d2). Trên (d1) l9y 17 iCm phân bi$t, trên (d2)
l9y 20 iCm phân bi$t. Tính s4 tam giác có các [nh là 3 iCm trong s4 37 iCm ã chEn trên
(d1) và (d2).
)S: 5950. ()H SP Quy Nh6n, 1997)
Baøi 7: Cho m+t phVng cho a giác Iu H có 20 cAnh. Xét các tam giác có ba [nh LNc l9y tK
các [nh c:a H.
a/ Có t9t c' bao nhiêu tam giác nhL v-y? Có bao nhiêu tam giác có úng hai cAnh là cAnh
c:a H?
b/ Có bao nhiêu tam giác có úng m7t cAnh là cAnh c:a H? Có bao nhiêu tam giác không có
cAnh nào là cAnh c:a H?
)S: a/ 1140; 20. b/ 320 ; 80. (HVNH, 2000, kh,i D)
Baøi 8: Có 10 iCm A, B, C, ... trên m+t phVng trong ó không có 3 iCm nào thVng hàng.
a/ N4i chúng lAi ta LNc bao nhiêu LSng thVng? Trong ó có bao nhiêu LSng không i qua
A hay B?
b/ Có bao nhiêu tam giác [nh bPi các iCm trên? Bao nhiêu tam giác chMa iCm A? Bao
nhiêu tam giác chMa cAnh AB?
)S: a/ 45; 28. b/ 120 ; 36 ; 8.
Baøi 9: Có p iCm trong m+t phVng trong ó có q iCm thVng hàng, s4 còn lAi không có 3 iCm
nào thVng hàng. N4i p iCm ó lAi v<i nhau. H8i:
a/ Có bao nhiêu LSng thVng? b/ Chúng tAo ra bao nhiêu tam giác?
)S: a/
1
( 1) ( 1) 2;
2
p p q q - - - + . b/
1
( 1)( 2) ( 1)( 2)
6
p p p q q q - - - - - .
Baøi 10: Cho p iCm trong không gian trong ó có q iCm Hng phVng, s4 còn lAi không có 4
iCm nào Hng phVng. DTng t9t c' các m+t phVng chMa 3 trong p iCm ó. H8i:
a/ Có bao nhiêu m+t phVng khác nhau? b/ Chúng tAo ra bao nhiêu tM di$n?
)S: a/
3 3
1.
p q
C C - + b/
4 4
.
p q
C C -
Baøi 11: Cho p iCm trong ó có q iCm cùng nBm trên 1 LSng tròn, ngHi ra không có 4 iCm
nào Hng phVng. H8i có bao nhiêu:
a/ *LSng tròn, mUi LSng i qua ba iCm?
b/ TM di$n v<i các [nh thu7c p iCm ó?
)S: a/
3 3
1.
p q
C C - + b/
4 4
.
p q
C C -Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 37

V. Nh+ th=c Newton


1. Công th=c khai triLn nh+ th=c Newton: V;i mGi nÎN và v;i mGi c8p s, a, b ta có:
0
( )
n
n k n k k
n
k
a b C a b
-
=
+ =
å

2. Tính ch3t:
1) S, các s, h+ng cJa khai tri3n b[ng n + 1
2) TNng các s, mQ cJa a và b trong m@i s, h+ng b[ng n
3) S, h+ng tNng quát (th? k+1) có d+ng: T
k+1
=
k n k k
n
C a b
-
( k =0, 1, 2, …, n)
4) Các h0 s, cJa các c8p s, h+ng cách 2Ru s, h+ng 2%u và cu,i thì b[ng nhau:
k n k
n n
C C
-
=
5)
0
1
n
n n
C C = = ,
1
1
k k k
n n n
C C C
-
+
+ =
* Nhn xét: N:u trong khai tri3n nhH th?c Newton, ta gán cho a và b nhLng giá trH 28c bi0t
thì ta sZ thu 2$5c nhLng công th?c 28c bi0t. Ch\ng h+n:
(1+x)
n
=
0 1 1
...
n n n
n n n
C x C x C
-
+ + + Þ
0 1
... 2
n n
n n n
C C C + + + =
(x–1)
n
=
0 1 1
... ( 1)
n n n n
n n n
C x C x C
-
- + + - Þ
0 1
... ( 1) 0
n n
n n n
C C C - + + - =
DJng 1: Xác @+nh các h; sA trong khai triLn nh+ th=c Newton

Baøi 1: Tìm s4 hAng không chMa x trong khai triCn c:a nh! thMc:
a)
10
4
1
x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø
b)
12
2
4
1
x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø
c)
5
3
2
1
x
x
æ ö
-
ç ÷
è ø
d)
6
2
1
x
x
æ ö
-
ç ÷
è ø

)S: a) 45 b) 495 c) –10 d) 15

Baøi 2: a/ Tìm h$ s4 c:a
12 13
x y trong khai triCn
25
(2 3 ) . x y +
b/ Tìm các s4 hAng giOa c:a khai triCn
3 15
( ) . x xy -
)S: a)
13 12 13
25
3 .2 . . C b)
31 7 29 8
8 9
6435 . , 6435 . . T x y T x y = - =
Baøi 3: Trong khai triCn (x + y + z)
n
, tìm s4 hAng chMa x
k
.y
m
(k,m <n)
)S: Tr$;c h:t tìm t=t cO s, h+ng ch?a x
k
.
Ta có: (x + y + z)
n
=
( ) ( )
... ...
n n k
k k
n
x y z C x y z
-
é ù
+ + = + + +
ë û

mà (y + z)
n–k
= ... ...
m m n k m
n k
C y z
- -
-
+ +
Þ s4 hAng chMa x
k
y
m
là: .
k m k m n k m
n n k
C C x y z
- -
-

Baøi 4: Khai triCn và rút gEn các =n thMc Hng dAng a thMc:
9 10 14
( ) (1 ) (1 ) ... (1 ) P x x x x = + + + + + +
ta sF LNc a thMc:
2 14
0 1 2 14
( ) ... . P x a a x a x a x = + + + + Hãy xác !nh h$ s4 a
9
?
)S:
9
3003. a =
Baøi 5: Cho a thMc
2 3 20
( ) (1 ) 2(1 ) 3(1 ) ... 20(1 ) P x x x x x = + + + + + + + +
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 38
LNc vi?t dL<i dAng:
2 20
0 1 2 20
( ) ... . P x a a x a x a x = + + + +
Tìm h$ s4 a
15
?
)S:
15
400995. a =
Baøi 6: Khai triCn
80 2 80
0 1 2 80
( ) ( 2) ... . P x x a a x a x a x = - = + + + + Tìm h$ s4 a
78
?
)S:
78
12640. a =
Baøi 7: Khai triCn
50 2 50
0 1 2 50
( ) (3 ) ... . P x x a a x a x a x = + = + + + +
a/ Tính h$ s4 a
46
? b/ Tính tWng
0 1 2 50
... . S a a a a = + + + +
)S: a/ a
46
= 18654300 b/
50
4 . S =
Baøi 8: a) Tìm s4 hAng không chMa cRn thMc trong khai triCn c:a nh! thMc:
( )
5
3
3 2 +
b) Tìm s4 m] n c:a biCu thMc
3
1
12
n
b
æ ö
+
ç ÷
è ø
. Bi?t t[ s4 giOa các h$ s4 c:a s4 hAng thM 5 và
thM 3 trong khai triCn c:a nh! thMc ó là 7:2. Tìm s4 hAng thM 6?
)S: a)
2
5
.3.2 60 C =
b) n = 9 Þ T
6
=
( )
5
4
5
9
3 3 2 2
1 126
. C b
b b b
æ ö
ç ÷ =
ç ÷
è ø

Baøi 9: Trong khai triCn c:a nh! thMc:
21
3
3
a b
b a
æ ö
+ ç ÷
ç ÷
è ø
, tìm các s4 hAng chMa a, b v<i lu_ thKa
gi4ng nhau?
)S: Ta có: T
k+1
=
21
3
21
3
. .
k k
k
a b
C
b a
-
æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
=
21 21
3 6 2 6
21
. .
k k k k
k
C a b
- -
- -

Þ
21 21
3 6 2 6
k k k k - -
- = - Þ k = 9. Vy s, h+ng c%n tìm là: T
10
=
5 5
9
2 2
21
. . C a b
Baøi 10: a/ Tìm s4 hAng thM 6 c:a khai triCn
15
1
. x
x
æ ö
-
ç ÷
è ø

b/ Tìm s4 hAng chMa a
7
trong khai triCn
12
3 2
3 2
.
64 3
a a
æ ö
+
ç ÷
è ø

c/ Tìm s4 hAng giOa c:a khai triCn
10
3
5
1
. x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø

d/ Tìm s4 hAng không chMa x trong khai triCn c:a nh! thMc:
12
1
x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø
.
e/ Tìm hAng t^ 7c l-p v<i x trong khai triCn
16
3
1
. x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø

)S: a/
5
6 15
. T C = b/
7 30
924 .2 . a
-
c/
15 30 15
16 30
. . . T C x y =
d/ 495. e/ 1820.
Baøi 11: S4 hAng nào chMa x v<i s4 m] tT nhiên trong khai triCn sau:
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 39

a/
10 4
( ) . x x + b/
13
3
1
. x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø

)S: a/
2 6 7 10 10
10 10 10
, , . C x C x C x b/
0 13 3 9 6 5 9
13 13 13 13
, , , . C x C x C x C x
Baøi 12: a/ Tìm s4 hAng c:a khai triCn
9 3
( 3 2) + là m7t s4 nguyên.
b/ Tìm s4 hAng hOu t[ c:a khai triCn
6
( 3 15) . -
c/ Xác !nh các s4 hAng hOu t[ c:a khai triCn
36 5 3
( 3 7) . +
d/ Có bao nhiêu hAng t^ nguyên c:a khai triCn
124 4
( 3 5) . +
)S: a/
4 10
4536, 8. T T = = b/
1 3 5 7
27, 2005, 10125, 3375. T T T T = = = =
c/
7 22 37
, , . T T T d/ 32 s4 hAng
Baøi 13: a/ Tìm s4 hAng thM ba c:a khai triCn
13
1
n
a
a
a
-
æ ö
+
ç ÷
ç ÷
è ø
n?u
3 2
: 4 :1.
n n
C C =
b/ Trong khai triCn (1 )
n
x + theo l]y thKa tRng c:a x, cho bi?t :
3 5
4 6
4
40
3
T T
T T
ì =
ï
í
=
ï
î
. Tìm n và x?
)S: a/
13 51
3
14, 91 . n T a = = b/
1
6, .
2
n x = = ±
Baøi 14: a/ Xác !nh h$ s4 thM nh9t, thM hai, thM ba trong khai triCn
3
2
1
.
n
x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø

b/ Cho bi?t tWng c:a 3 h$ s4 trên là 11. Tìm h$ s4 c:a x
2
.
)S: a/
0 1 2
( 1)
1, , .
2
n n n
n n
C C n C
-
= = = b/
2
4
4, 6. n C = =
Baøi 15: a/ Trong khai triCn
4
1
n
a a
a
æ ö
+
ç ÷
è ø
cho bi?t hi$u s4 giOa h$ s4 c:a hAng t^ thM ba và thM
hai là 44. Tìm n.
b/ Cho bi?t trong khai triCn
2
1
,
n
x
x
æ ö
+
ç ÷
è ø
tWng các h$ s4 c:a các hAng t^ thM nh9t, thM hai, thM
ba là 46. Tìm hAng t^ khôn g chMa x.
c/ Cho bi?t tWng c:a 3 h$ s4 c:a 3 s4 hAng @u tiên trong khai triCn
2
2
3
n
x
æ ö
-
ç ÷
è ø
là 97. Tìm
hAng t^ c:a khai triCn chMa x
4
.
)S: a/ n = 11 b/ n = 9 ; 84. c/ n = 8; 1120x
4
.)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 40
DJng 2 : Áp dCng khai triLn nh+ th=c Newton @L ch=ng minh @ong th=c tT h1p

Baøi 1: Tính các tWng sau:
a/
0 1 2
1
... .
n
n n n n
S C C C C = + + + + b/
0 2 4
2
...
n n n
S C C C = + + +
c/
1 3 5
3
...
n n n
S C C C = + + + d/
0 1 2 2
4
2 2 ... 2 ... 2 .
k k n n
n n n n n
S C C C C C = + + + + + +
e/
0 2 2 4 4
5
2 2 ...
n
n n
S C C C = + + +
)S: a/ 2
n
. b/
n 1
2
-
. c/
n 1
2
-
. d/ 3
n
. e/
3 ( 1)
2
n n
+ -
.
Baøi 2: Bi?t tWng t9t c' các h$ s4 c:a khai triCn th! thMc (x
2
+ 1)
n
bBng 1024, hãy tìm h$ s4 a (a
là s4 tT nhiên) c:a s4 hAng ax
12
trong khai triCn ó.
)S: a = 210. (HV hành chính QG, 2000)
Baøi 3: Tính tWng sau:
a/
6 7 8 9 10 11
1 11 11 11 11 11 11
. S C C C C C C = + + + + + ()HQG Hà N/i, 97, Kh,i D)
b/
16 0 15 1 14 2 16
2 16 16 16 16
3 3 3 ... . S C C C C = - + - + ()HBK Hà N/i, 98)
)S: a/ 1024. b/ 2
16
.
Baøi 4: ChMng minh các h$ thMc sau:
a/
0 2 4 2 1 3 5 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2
... ...
n n
n n n n n n n n
C C C C C C C C
-
+ + + + + = + + + + + +
TWng h$ s4 ch2n bBng tWng h$ s4 l. có úng không?
b/
1 2 2 3 3 2 1 2 1 2
2 2 2 2
1 10. 10 . 10 . ... 10 10 81 .
n n n n
n n n n
C C C C
- -
- + - + - + =
c/
0 2 2 4 4 2 2 2 1 2
2 2 2 2
3 3 ... 3 2 .(2 1)
n n n n
n n n n
C C C C
-
+ + + + = + ()H Hàng HOi, 2001)
Baøi 5: Dùng Vng thMc (1 ) .(1 ) (1 )
m n m n
x x x
+
+ + = + , chMng minh rBng:
a/
0 1 1 2 2
. . . ... . , .
k k k m k m k
m n m n m n m n m n
C C C C C C C C C m k n
- - -
+
+ + + + = £ £
(H$ thMc Van der mon de (Van ec mon)).
b/
0 2 1 2 2 2 2
2
( ) ( ) ( ) ... ( ) .
n n
n n n n n
C C C C C + + + + =
c/
0 1 1 2 2
(2 )!
. . . ... .
( )!( )!
k k k n k n
n n n n n n n n
n
C C C C C C C C
n k n k
+ + -
+ + + + =
- +

Baøi 6: Tính giá tr! các biCu thMc:
A =
2 0 2 2 2 0 2
2 2 2
2 2 ... 2
n n n
n n n
C C C
-
+ + + B =
2 1 1 2 3 3 1 2 1
2 2 2
2 2 ... 2
n n n
n n n
C C C
- - -
+ + +
)S : Ta có : (2x+1)
2n
=
( )
2
2
2
0
. 2
n k
n
k
n
k
C x
-
=
å
. Thay x = 1 ta 2$5c A + B = 3
2n
= 9
n

M8t khác, (2x–1)
2n
=
( ) ( )
2
2
2
0
. 2 . 1
n
n k k
k
n
k
C x
-
=
-
å
. Thay x = 1 ta 2$5c A – B = 1
TS 2ó suy ra: A =
( )
1
9 1
2
n
+ , B =
( )
1
9 1
2
n
-
Baøi 7: ChMng minh các Vng thMc sau:
a)
0 1 2 2
6 6 ... 6 7
n n n
n n n n
C C C C + + + + = b)
17 0 1 16 1 17 17 17
17 17 17
3 4 .3 . ... 4 7 C C C + + + =
)S: a) Khai tri3n (1+x)
n
=
0 1 2 2
...
n n
n n n n
C C x C x C x + + + + ; thay x = 6
b) Khai tri3n (3x+4)
17
; thay x = 1


Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 41

DJng 3: Toán chia h?t
N:u a chia cho b có s, d$ là r thì a = bq + r
nên a
n
= (bq + r)
n
= b
n
q
n
+ nb
n–1
q
n–1
r + … + nbqr
n–1
+ r
n

Do 2ó a
n
và r
n
có cùng s, d$ khi chia cho b. T?c là: a
n
º r
n
(mod b)
Vy n:u aº r (mod b) thì a
n
º r
n
(mod b)

Ví dC 1: ChMng minh rBng v<i "n Î Z
+
, ta có:
a) 4
n
+ 15n – 1 M 9 b) 16
n
– 15n – 1 M 225
HD: a) Ta có 4
n
= (3+1)
n
= 3
n
+ n.3
n–1
+ … + 3n + 1 º 3n + 1 (mod 9)
(vì 3
k
M 9 , "k ³ 2)
4
n
+ 15n – 1 º 3n + 1 + 15n – 1 (mod 9) = 18n (mod 9)
Vy 4
n
+ 15n – 1 M 9
b) 16
n
= (1 + 15)
n
= 1 + n.15 +
2
( 1)
.15
2
n n -
+ … + n.15
n–1
+ 15
n

º 1 + 15n (mod 15
2
)
Do 2ó: 16
n
– 15n – 1 º 1 + 15n – 15n – 1 º 0 (mod 225)
Vy 16
n
– 15n – 1 M 225
Ví dC 2: ChMng minh rBng v<i "n Î Z
+
, ta có: 2
6n+1
+ 3
6n+1
+ 5
6n
+ 1 M 7
HD: 2
6n+1
+ 3
6n+1
+ 5
6n+1
+ 1 = 2(2
6
)
n
+ 3(3
6
)
n
+ (5
6
)
n
+ 1
= 2.64
n
+ 3.729
n
+ 15625
n
+ 1
= 2[(7.9 + 1)
n
– 1] + 3[(7.104 + 1)
n
– 1] + [(7.2232 + 1)
n
– 1] + 7
Do 2ó v;i mGi s, t7 nhiên p và q thì:
(7p+1)
q
– 1 = [(7p+1)–1].[(7p+1)
q–1
+ … + (7p+1) + 1]
nên bi3u th?c 2ã cho luôn chia h:t cho 7.

)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 42I. Bi?n cA và xác su3t

1. Bi?n cA
· Không gian m]u W: là tp các k:t quO có th3 xOy ra cJa m/t phép thD.
· Bi:n c, A: là tp các k:t quO cJa phép thD làm xOy ra A. A Ì W.
· Bi:n c, không: Æ · Bi:n c, chFc chFn: W
· Bi:n c, 2,i cJa A: \ A A = W
· H5p hai bi:n c,: A È B · Giao hai bi:n c,: A Ç B (ho8c A.B)
· Hai bi:n c, xung khFc: A Ç B = Æ
· Hai bi:n c, 2/c lp: n:u vi0c xOy ra bi:n c, này không Onh h$Mng 2:n vi0c xOy ra bi:n c,
kia.
2. Xác su3t
· Xác su=t cJa bi:n c,: P(A) =
( )
( )
n A
n W

· 0 £ P(A) £ 1; P(W) = 1; P(Æ) = 0
· Qui tFc c/ng: N:u A Ç B = Æ thì P(A È B) = P(A) + P(B)
MM r/ng: A, B b=t kì: P(A È B) = P(A) + P(B) – P(A.B)
· P( A ) = 1 – P(A)
· Qui tFc nhân: N:u A, B 2/c lp thì P(A.B) = P(A). P(B)


Baøi 1: Gieo m7t con súc sXc cân 4i Hng ch9t hai l@n. Tính xác su9t c:a bi?n c4:
a) TWng hai m+t xu9t hi$n bBng 8.
b) Tích hai m+t xu9t hi$n là s4 l..
c) Tích hai m+t xu9t hi$n là s4 ch2n.
)S: a) n(W) = 36. n(A) = 5 Þ P(A) =
5
36
b)
1
4
c)
3
4

Baøi 2: M7t l<p hEc có 25 hEc sinh, trong ó có 15 em hEc khá môn Toán, 16 em hEc khá môn
VRn.
a) Tính xác su9t C chEn LNc 2 em hEc khá c' 2 môn.
b) Tính xác su9t C chEn LNc 3 em hEc khá môn Toán nhLng không khá môn VRn.
)S: a) n(AÇB) = n(A) + n(B) – n(AÈB) = 15 +15 – 25 = 17 Þ P(AÇB)
2
7
25
C
b)
3
8
25
C

Baøi 3: Gieo hai con súc sXc cân 4i Hng ch9t. Tính xác su9t c:a bi?n c4:
a) TWng hai m+t xu9t hi$n bBng 7.
b) Các m+t xu9t hi$n có s4 ch9m bBng nhau.
)S: a)
1
6
b)
1
6

Baøi 4: M7t bình Tng 5 viên bi xanh và 3 viên bi 8 ch[ khác nhau vI màu. L9y ngQu nhiên
m7t viên bi, rHi l9y ti?p m7t viên nOa. Tính xác su9t c:a bi?n c4 l@n thM hai LNc m7t viên bi
xanh.
)S:
5
8

B. XÁC SUiT
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 43

Baøi 5: M7t bình Tng 5 viên bi xanh và 3 viên bi 8 ch[ khác nhau vI màu. L9y ngQu nhiên 4
viên bi. Tính xác su9t C LNc ít nh9t 3 viên bi xanh.
)S:
1
2

Baøi 6: Hai ngLSi i sRn 7c l-p v<i nhau và cùng bXn m7t con thú. Xác su9t bXn trúng c:a ngLSi
thM nh9t là
3
5
, c:a ngLSi thM hai là
1
2
. Tính xác su9t C con thú b! bXn trúng.
)S:
4
5

Baøi 7: Gieo ngQu nhiên m7t con súc sXc cân 4i Hng ch9t hai l@n. Tính xác su9t c:a các bi?n c4
sau:
a) L@n thM nh9t xu9t hi$n m+t 6 ch9m.
b) L@n thM hai xu9t hi$n m+t 6 ch9m.
c) Ít nh9t m7t l@n xu9t hi$n m+t 6 ch9m.
d) Không l@n nào xu9t hi$n m+t 6 ch9m.
)S: a)
1
6
b)
1
6
c)
11
36
d)
25
36

Baøi 8: Gieo Hng thSi b4n Hng xu cân 4i Hng ch9t. Tính xác su9t c:a bi?n c4:
a) C' 4 Hng xu Iu ng^a.
b) Có úng 3 Hng xu l-t ng^a.
c) Có ít nh9t hai Hng xu l-t ng^a.
)S: a)
1
16
b)
1
4
c)
11
16

Baøi 9: M7t h7p bóng èn có 12 bóng, trong ó có 7 bóng t4t. L9y ngQu nhiên 3 bóng.Tính xác
su9t C l9y LNc:
a) ít nh9t 2 bóng t4t b) ít nh9t 1 bóng t4t.
Baøi 10: M7t l<p hEc gHm 20 hEc sinh trong ó có 6 hEc sinh gi8i Toán, 5 hEc sinh gi8i VRn và 4
hEc sinh gi8i c' 2 môn. GVCN chEn ra 2 em. Tính xác su9t C 2 em ó là hEc sinh gi8i.
Baøi 11: M7t h7p có 20 qu' c@u gi4ng nhau, trong ó có 12 qu' c@u trXng và 8 qu' c@u en. L9y
ngQu nhiên 3 qu'. Tính xác su9t C trong 3 qu' chEn ra có ít nh9t m7t qu' màu en.
Baøi 12: M7t tW có 6 hEc sinh nam và 4 hEc sinh nO. GVCN chEn ra 2 em i thi vRn ngh$. Tính
xác su9t C 2 em ó khác phái.
Baøi 13: M7t l<p có 30 hEc sinh, trong ó có 8 em gi8i, 15 em khá và 7 em trung bình. ChEn
ngQu nhiên 3 em i dT Ai h7i. Tính xác su9t C :
a) C' 3 em Iu là hEc sinh gi8i b) Có ít nh9t 1 hEc sinh gi8i
c) Không có hEc sinh trung bình.
Baøi 14: Cho 7 s4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GEi X là t-p hNp các s4 gHm hai chO s4 khác nhau l9y tK 7 s4
trên. L9y ngQu nhiên 1 s4 thu7c X. Tính xác su9t C:
a) S4 ó là s4 l..
b) S4 ó chia h?t cho 5
c) S4 ó chia h?t cho 9.

)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 44
II. Bi?n ngsu nhiên rgi rJc

1. Bi?n ngsu nhiên rgi rJc
· X = {x
1
, x
2
, …,x
n
}
· P(X=x
k
) = p
k
p
1
+ p
2
+ … + p
n
= 1
2. Kì vrng (giá tr+ trung bình)
· m = E(X) =
1
n
i i
i
x p
=
å

3. Ph02ng sai và @I l;ch chutn
· V(X) =
2
1
( )
n
i i
i
x p
=
-
å
m =
2 2
1
n
i i
i
x p
=
-
å
m · s(X) = ( ) V X


Baøi 1: Hai c@u th: bóng á sút phAt In. MUi ngLSi á m7t l@n v<i xác su9t làm bàn c:a ngLSi
thM nh9t là 0,8. Tính xác su9t làm bàn c:a ngLSi thM hai, bi?t rBng xác su9t C c' hai ngLSi
cùng làm bàn là 0,56 và xác su9t C b! th:ng lL<i ít nh9t m7t l@n là 0,94.
Baøi 2: M7t c+p vN chHng có 3 ngLSi con. GEi X là s4 l@n sinh con trai. L-p b'ng phân ph4i xác
su9t c:a bi?n ngQu nhiên X.
Baøi 3: M7t h7p Tng 6 viên bi xanh và 4 viên bi 8. ChEn ngQu nhiên 3 viên bi. GEi X là s4 l@n
l9y LNc bi 8. L-p b'ng phân ph4i c:a bi?n ngQu nhiên X.
Baøi 4: Cho b'ng phân ph4i xác su9t c:a bi?n ngQu nhiên X:

X 1 2 3
P 0,3 0,5 0,2
Tìm k/ vEng, phL=ng sai và 7 l$ch chuYn c:a X.
Baøi 5: M7t h7p Tng 5 viên bi 8 và 3 viên bi xanh. L9y ngQu nhiên 3 viên. GEi X là s4 bi 8
l9y ra. Tính k/ vEng, phL=ng sai và 7 l$ch chuYn c:a X.
Baøi 6: Hai xA th: 7c l-p cùng bXn vào 1 bia. MUi ngLSi bXn 1 viên An. Xác su9t C xA th: thM
nh9t bXn trúng bia là 0,7. Xác su9t C xA th: thM hai bXn trúng bia là 0,8. GEi X là s4 An bXn
trúng bia. Tính k/ vEng, phL=ng sai c:a X.
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 45
I. Ph02ng pháp qui nJp toán hrc

)3 ch?ng minh m0nh 2R ch?a bi:n A(n) là m/t m0nh 2R 2úng v;i mGi giá trH nguyên d$6ng
n, ta th7c hi0n nh$ sau:
· B$;c 1: Ki3m tra m0nh 2R 2úng v;i n = 1.
· B$;c 2: GiO thi:t m0nh 2R 2úng v;i s, nguyên d$6ng n = k tu^ ý (k ³ 1), ch?ng minh r[ng
m0nh 2R 2úng v;i n = k + 1.
Chú ý: N:u phOi ch?ng minh m0nh 2R A(n) là 2úng v;i v;i mGi s, nguyên d$6ng n ³ p thì:
+ ` b$;c 1, ta phOi ki3m tra m0nh 2R 2úng v;i n = p;
+ ` b$;c 2, ta giO thi:t m0nh 2R 2úng v;i s, nguyên d$6ng b=t kì n = k ³ p và phOi ch?ng
minh m0nh 2R 2úng v;i n = k + 1.


Baøi 1: ChMng minh rBng v<i mEi n Î N*, ta có:
a) 1 + 2 + … + n =
( 1)
2
n n +
b)
2 2 2
( 1)(2 1)
1 2 ...
6
n n n
n
+ +
+ + + =
c)
2
3 3 3
( 1)
1 2 ...
2
n n
n
é ù +
+ + + =
ê ú
ë û
d)
2
1.4 2.7 ... (3 1) ( 1) n n n n + + + + = +
e)
( 1)( 2)
1.2 2.3 ... ( 1)
3
n n n
n n
+ +
+ + + + = f)
1 1 1
...
1.2 2.3 ( 1) 1
n
n n n
+ + + =
+ +

Baøi 2: ChMng minh rBng v<i mEi n Î N*, ta có:
a) 2 2 1
n
n > + (n ³ 3) b)
2
2 2 5
n
n
+
> +
c)
2 2
1 1 1
1 ... 2
2
n
n
+ + + < - (n ³ 2) d)
1 3 2 1 1
. ...
2 4 2
2 1
n
n
n
-
<
+

e)
1 1
1 ... 2
2
n
n
+ + + < f)
1 1 1 13
...
1 2 2 24 n n n
+ + + >
+ +
(n > 1)
Baøi 3: ChMng minh rBng v<i mEi n Î N*, ta có:
a)
3
11 n n + chia h?t cho 6. b)
3 2
3 5 n n n + + chia h?t cho 3.
c)
2 2 2 1
7.2 3
n n - -
+ chia h?t cho 5. d)
3
2 n n + chia h?t cho 3.
e)
2 1 2
3 2
n n + +
+ chia h?t cho 7. f) 13 1
n
- chia h?t cho 6.

Baøi 4: ChMng minh rBng s4 LSng chéo c:a m7t a giác lHi n cAnh là
( 3)
2
n n -
.
Baøi 5: Dãy s4 (a
n
) LNc cho nhL sau:
1 1
2, 2
n n
a a a
+
= = + v<i n = 1, 2, …
ChMng minh rBng v<i mEi n Î N* ta có:
1
2cos
2
n
n
a
+
=
p
.
CH$&NG III
DÃY S_ – CiP S_
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 46
II. Dãy sA

1. Dãy sA

: *
( )
u
n u n
® ¥ ¡
a
D+ng khai tri3n: (u
n
) = u
1
, u
2
, …, u
n
, …
2. Dãy sA tung, dãy sA gi>m
· (u
n
) là dãy s, tYng Û u
n+1
> u
n
v;i " n Î N*.
Û u
n+1
– u
n
> 0 v;i " n Î N* Û
1
1
n
n
u
u
+
> v;i "n Î N* ( u
n
> 0).
· (u
n
) là dãy s, giOm Û u
n+1
< u
n
v;i "n Î N*.
Û u
n+1
– u
n
< 0 v;i " n Î N* Û
1
1
n
n
u
u
+
< v;i "n Î N* (u
n
> 0).
3. Dãy sA b+ chEn
· (u
n
) là dãy s, bH ch8n trên Û $M Î R: u
n
£ M, "n Î N*.
· (u
n
) là dãy s, bH ch8n d$;i Û $m Î R: u
n
³ m, "n Î N*.
· (u
n
) là dãy s, bH ch8n Û $m, M Î R: m £ u
n
£ M, "n Î N*.

Baøi 1: Hãy vi?t 5 s4 hAng @u c:a dãy s4 (u
n
) cho bPi:
a)
2
2
2 1
1
n
n
u
n
-
=
+
b)
( 1)
2 1
n
n
n
u
n
+ -
=
+
c)
2
1
1
n
n
u
n
-
=
+

d)
1
3
n
n
u
æ ö
= -
ç ÷
è ø
e)
2
cos
n
u n n = + f)
( 1)!
2
n
n
n
u
+
=
Baøi 2: Hãy vi?t 5 s4 hAng @u c:a dãy s4 (u
n
) cho bPi:
a)
( )
1 1
1
2, 1
3
n n
u u u
+
= = + b)
1 2 2 1
15, 9,
n n n
u u u u u
+ +
= = = -
c)
1 1
2
2
0,
1
n
n
u u
u
+
= =
+
d)
1 2 2 1
1, 2, 2
n n n
u u u u u
+ +
= = - = -
Baøi 3: Hãy vi?t 5 s4 hAng @u c:a dãy s4 (u
n
), dT oán công thMc s4 hAng tWng quát u
n
và chMng
minh công thMc ó bBng qui nAp:
a)
1 1
1, 2 3
n n
u u u
+
= = + b)
2
1 1
3, 1
n n
u u u
+
= = + c)
1 1
3, 2
n n
u u u
+
= =
d)
1 1
1, 2 1
n n
u u u
+
= - = + e)
1 1
1, 7
n n
u u u
+
= = + e)
1
5
4
u = ,
2
1
1
+
=
+
n
n
u
u
)S: a)
n
n
u
1
2 3
+
= - b)
n
u n 8 = + c)
n
n
u
1
3.2
-
=
d)
n
u 1 = - e)
n
u n 7 6 = - f)
n
n
n
u
1
1
2 1
2
+
+
+
=
Baøi 4: Xét tính tRng, gi'm c:a các dãy s4 (u
n
) cho bPi:
a)
2 1
3 2
n
n
u
n
+
=
-
b)
4 1
4 5
n
n
n
u
-
=
+
c)
( 1)
2
n
n
u
n
-
=
+

d)
2
2
1
1
n
n n
u
n
+ +
=
+
e)
2
cos
n
u n n = + f)
2
n
n
u
n
-
=
Baøi 5: Xét tính b! ch+n trên, b! ch+n dL<i, b! ch+n c:a các dãy s4 (u
n
) cho bPi:
a)
2 3
2
n
n
u
n
+
=
+
b)
1
( 1)
n
u
n n
=
+
c)
2
4
n
u n = +
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 47

d)
2
2
2
1
n
n n
u
n n
+
=
+ +
e)
2
2
n
n
u
n n n
=
+ +
f) ( 1) cos
2
n
n
u
n
= -
pIII. C3p sA cIng

1. *+nh ngh-a: (u
n
) là c=p s, c/ng Û u
n+1
= u
n
+ d, "n Î N* (d: công sai)
2. SA hJng tTng quát:
1
( 1)
n
u u n d = + - v;i n ³ 2
3. Tính ch3t các sA hJng:
1 1
2
k k
k
u u
u
- +
+
= v;i k ³ 2
4. TTng n sA hJng @:u tiên:
1
1 2
( )
...
2
n
n n
n u u
S u u u
+
= + + + = =
1
2 ( 1)
2
n u n d é ù + -
ë û


Baøi 1: Trong các dãy s4 (u
n
) dL<i ây, dãy s4 nào là c9p s4 c7ng, khi ó cho bi?t s4 hAng @u và
công sai c:a nó:
a) u
n
= 3n – 7 b)
3 2
5
n
n
u
+
= c)
2
n
u n =
d) 3
n
n
u = e)
7 3
2
n
n
u
-
= f) 1
2
n
n
u = -
Baøi 2: Tìm s4 hAng @u và công sai c:a c9p s4 c7ng, bi?t:
a)
1 5 3
1 6
10
17
u u u
u u
ì + - =
í
+ =
î
b)
2 5 3
4 6
10
26
u u u
u u
ì + - =
í
+ =
î
c)
3
14
15
18
u
u
ì = -
í
=
î

d)
7 3
2 7
8
. 75
u u
u u
ì - =
í
=
î
e)
7 15
2 2
4 12
60
1170
u u
u u
ì + =
ï
í
+ =
ï
î
f)
1 3 5
1 2 3
12
8
u u u
u u u
ì + + = -
í
=
î

Baøi 3: a) GiOa các s4 7 và 35 hãy +t thêm 6 s4 nOa C LNc m7t c9p s4 c7ng.
b) GiOa các s4 4 và 67 hãy +t thêm 20 s4 nOa C LNc m7t c9p s4 c7ng.
Baøi 4: a) Tìm 3 s4 hAng liên ti?p c:a m7t c9p s4 c7ng, bi?t tWng c:a chúng là 27 và tWng các
bình phL=ng c:a chúng là 293.
b) Tìm 4 s4 hAng liên ti?p c:a m7t c9p s4 c7ng, bi?t tWng c:a chúng bBng 22 và tWng các
bình phL=ng c:a chúng bBng 66.
Baøi 5: a) Ba góc c:a m7t tam giác vuông l-p thành m7t c9p s4 c7ng. Tìm s4 o các góc ó.
b) S4 o các góc c:a m7t a giác lHi có 9 cAnh l-p thành m7t c9p s4 c7ng có công sai d = 3
0
.
Tìm s4 o c:a các góc ó.
c) S4 o các góc c:a m7t tM giác lHi l-p thành m7t c9p s4 c7ng và góc l<n nh9t g9p 5 l@n góc
nh8 nh9t. Tìm s4 o các góc ó.
Baøi 6: ChMng minh rBng n?u 3 s4 a, b, c l-p thành m7t c9p s4 c7ng thì các s4 x, y, z c]ng l-p
thành m7t c9p s4 c7ng, v<i:
a)
2 2 2 2 2 2
; ; x b bc c y c ca a z a ab b = + + = + + = + +
b)
2 2 2
; ; x a bc y b ca z c ab = - = - = -
Baøi 7: Tìm x C 3 s4 a, b, c l-p thành m7t c9p s4 c7ng, v<i:
a)
2
10 3 ; 2 3; 7 4 a x b x c x = - = + = - b)
2
1; 3 2; 1 a x b x c x = + = - = -
Baøi 8: Tìm các nghi$m s4 c:a phL=ng trình:
3 2
15 71 105 0 x x x - + - = , bi?t rBng các nghi$m s4
ph-n bi$t và tAo thành m7t c9p s4 c7ng.
Baøi 9: NgLSi ta trHng 3003 cây theo m7t hình tam giác nhL sau: hàng thM nh9t có 1 cây, hàng
thM hai có 2 cây, hàng thM ba có 3 cây, …. H8i có bao nhiêu hàng?
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 48
IV. C3p sA nhân

1. *+nh ngh-a: (u
n
) là c=p s, nhân Û u
n+1
= u
n
.q v;i n Î N* (q: công b/i)
2. SA hJng tTng quát:
1
1
.
n
n
u u q
-
= v;i n ³ 2
3. Tính ch3t các sA hJng:
2
1 1
.
k k k
u u u
- +
= v;i k ³ 2
4. TTng n sA hJng @:u tiên:
1
1
1
(1 )
1
1
n
n
n
S nu vôù i q
u q
S vôù i q
q
é = =
ê
-
ê
= ¹
ê
-
ë


Baøi 1: Tìm s4 hAng @u và công b7i c:a c9p s4 nhân, bi?t:
a)
4 2
5 3
72
144
u u
u u
ì - =
í
- =
î
b)
1 3 5
1 7
65
325
u u u
u u
ì - + =
í
+ =
î
c)
3 5
2 6
90
240
u u
u u
ì + =
í
- =
î

d)
1 2 3
1 2 3
14
. . 64
u u u
u u u
ì + + =
í
=
î
e)
1 2 3
1 2 3
21
1 1 1 7
12
u u u
u u u
ì + + =
ï
í
+ + =
ï
î
f)
1 2 3 4
2 2 2 2
1 2 3 4
30
340
u u u u
u u u u
ì + + + =
ï
í
+ + + =
ï
î

Baøi 2: a) GiOa các s4 160 và 5 hãy chèn vào 4 s4 nOa C tAo thành m7t c9p s4 nhân.
b) GiOa các s4 243 và 1 hãy +t thêm 4 s4 nOa C tAo thành m7t c9p s4 nhân.
Baøi 3: Tìm 3 s4 hAng liên ti?p c:a m7t c9p s4 nhân bi?t tWng c:a chúng là 19 và tích là 216.
Baøi 4: a) Tìm s4 hAng @u c:a m7t c9p s4 nhân, bi?t rBng công b7i là 3, tWng s4 các s4 hAng là
728 và s4 hAng cu4i là 486.
b) Tìm công b7i c:a m7t c9p s4 nhân có s4 hAng @u là 7, s4 hAng cu4i là 448 và tWng s4 các
s4 hAng là 889.
Baøi 5: a) Tìm 4 góc c:a m7t tM giác, bi?t rBng các góc ó l-p thành m7t c9p s4 nhân và góc cu4i
g9p 9 l@n góc thM hai.
b) *7 dài các cAnh c:a DABC l-p thành m7t c9p s4 nhân. ChMng minh rBng DABC có hai
góc không quá 60
0
.
Baøi 6: Tìm b4n s4 hAng liên ti?p c:a m7t c9p s4 nhân, trong ó s4 hAng thM hai nh8 h=n s4 hAng
thM nh9t 35, còn s4 hAng thM ba l<n h=n s4 hAng thM tL 560.
Baøi 7: S4 s4 hAng c:a m7t c9p s4 nhân là m7t s4 ch2n. TWng t9t c' các s4 hAng c:a nó l<n g9p 3
l@n tWng các s4 hAng có ch[ s4 l.. Xác !nh công b7i c:a c9p s4 ó.
Baøi 8: Tìm 4 s4 hAng @u c:a m7t c9p s4 nhân, bi?t rBng tWng 3 s4 hAng @u là
148
9
, Hng thSi,
theo thM tT, chúng là s4 hAng thM nh9t, thM tL và thM tám c:a m7t c9p s4 c7ng.
Baøi 9: Tìm 3 s4 hAng @u c:a m7t c9p s4 nhân, bi?t rBng khi tRng s4 thM hai thêm 2 thì các s4 ó
tAo thành m7t c9p s4 c7ng, còn n?u sau ó tRng s4 cu4i thêm 9 thì chúng lAi l-p thành m7t
c9p s4 nhân.
Baøi 10: Tìm 4 s4 trong ó ba s4 @u là ba s4 hAng k? ti?p c:a m7t c9p s4 nhân, còn ba s4 sau là
ba s4 hAng k? ti?p c:a m7t c9p s4 c7ng; tWng hai s4 @u và cu4i bBng 32, tWng hai s4 giOa
bBng 24.
Baøi 11: Tìm các s4 dL=ng a và b sao cho a, a + 2b, 2a + b l-p thành m7t c9p s4 c7ng và (b + 1)
2
,
ab + 5, (a + 1)
2
l-p thành m7t c9p s4 nhân.
Baøi 12: ChMng minh rBng n?u 3 s4
2 1 2
, ,
y x y y z - -
l-p thành m7t c9p s4 c7ng thì 3 s4 x, y, z l-p
thành m7t c9p s4 nhân.
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 49I. Gipi hJn c7a dãy sA


Gipi hJn hvu hJn Gipi hJn vô cwc
1. Gi8i h'n :;c bi=t:

1
lim 0
n n ®+¥
= ;
1
lim 0 ( )
k
n
k
n
+
®+¥
= ΢
lim 0 ( 1)
n
n
q q
®+¥
= < ; lim
n
C C
®+¥
=
2. &?nh lí :
a) N:u lim u
n
= a, lim v
n
= b thì
· lim (u
n
+ v
n
) = a + b
· lim (u
n
– v
n
) = a – b
· lim (u
n
.v
n
) = a.b
· lim
n
n
u
a
v b
= (n:u b ¹ 0)
b) N:u u
n
³ 0, "n và lim u
n
= a
thì a ³ 0 và lim
n
u a =
c) N:u
n n
u v £ ,"n và lim v
n
= 0
thì lim u
n
= 0
d) N:u lim u
n
= a thì lim
n
u a =
3. T6ng c2a cAp s) nhân lùi vô h'n
S = u
1
+ u
1
q + u
1
q
2
+ … =
1
1
u
q -
( ) 1 q <
1. Gi8i h'n :;c bi=t:
lim n = +¥ lim ( )
k
n k
+
= +¥ ΢
lim ( 1)
n
q q = +¥ >
2. &?nh lí:
a) N:u lim
n
u = +¥ thì
1
lim 0
n
u
=
b) N:u lim u
n
= a, lim v
n
= ±¥ thì lim
n
n
u
v
= 0
c) N:u lim u
n
= a ¹ 0, lim v
n
= 0
thì lim
n
n
u
v
=
. 0
. 0
n
n
neá u a v
neá u a v
ì+¥ >
í
-¥ <
î

d) N:u lim u
n
= +¥, lim v
n
= a
thì lim(u
n
.v
n
) =
0
0
neá u a
neá u a
ì+¥ >
í
-¥ <
î


* Khi tính gi;i h+n có m/t trong các d+ng vô
2Hnh:
0
0
,
¥
¥
, ¥ – ¥, 0.¥ thì phOi tìm cách khD
d+ng vô 2Hnh.

MBt s) ph50ng pháp tìm gi8i h'n c2a dãy s):
· Chia cC t4 và mDu cho luF thHa cao nhAt c2a n.
VD: a)
1
1
1 1
lim lim
3 2 3 2
2
n
n
n
n
+
+
= =
+
+
b)
2
1
1 3
3
lim lim 1
1 1 2
2
n n n
n
n
n
+ -
+ -
= =
-
-

c)
2 2
2
4 1
lim( 4 1) lim 1 n n n
n
n
æ ö
- + = - + = +¥
ç ÷
è ø

· Nhân l5/ng liên h/p: Dùng các h[ng 2\ng th?c

( )( ) ( )( )
3 3 2 2 3 3 3
; a b a b a b a b a ab b a b - + = - - + + = -
VD:
( )
2
lim 3 n n n - - =
( ) ( )
( )
2 2
2
3 3
lim
3
n n n n n n
n n n
- - - +
- +
=
2
3
lim
3
n
n n n
-
- +
=
3
2
-
· Dùng :?nh lí kJp: N:u
n n
u v £ ,"n và lim v
n
= 0 thì lim u
n
= 0
CH$&NG IV
GIhI HjN
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 50
VD: a) Tính
sin
lim
n
n
. Vì 0 £
sin 1 n
n n
£ và
1
lim 0
n
= nên
sin
lim 0
n
n
=
b) Tính
2
3sin 4cos
lim
2 1
n n
n
-
+
. Vì
2 2 2 2
3sin 4cos (3 4 )(sin cos ) 5 n n n n - £ + + =
nên 0 £
2 2
3sin 4cos 5
2 1 2 1
n n
n n
-
£
+ +
.

2
5
lim 0
2 1 n
=
+
nên
2
3sin 4cos
lim 0
2 1
n n
n
-
=
+


Khi tính các gi8i h'n d'ng phân thKc, ta chú ý mBt s) tr5Lng h/p sau :ây:
· N:u bc cJa tD nhX h6n bc cJa m]u thì k:t quO cJa gi;i h+n 2ó b[ng 0.
· N:u bc cJa tS b[ng bc cJa m]u thì k:t quO cJa gi;i h+n 2ó b[ng tP s, các h0 s, cJa lub
thSa cao nh=t cJa tD và cJa m]u.
· N:u bc cJa tD l;n h6n bc cJa m]u thì k:t quO cJa gi;i h+n 2ó là +¥ n:u h0 s, cao nh=t
cJa tD và m]u cùng d=u và k:t quO là –¥ n:u h0 s, cao nh=t cJa tD và m]u trái d=u.

Baøi 1: Tính các gi<i hAn sau:
a)
2
2
2 3
lim
3 2 1
n n
n n
- +
+ +
b)
3 2
2 1
lim
4 3
n
n n
+
+ +
c)
3 2
3
3 2
lim
4
n n n
n
+ +
+

d)
4
2
lim
( 1)(2 )( 1)
n
n n n + + +
e)
2
4
1
lim
2 1
n
n n
+
+ +
f)
4 2
3 2
2 3
lim
3 2 1
n n
n n
+ -
- +

Baøi 2: Tính các gi<i hAn sau:
a)
1 3
lim
4 3
n
n
+
+
b)
1
4.3 7
lim
2.5 7
n n
n n
+
+
+
c)
1 2
4 6
lim
5 8
n n
n n
+ +
+
+

d)
1
2 5
lim
1 5
n n
n
+
+
+
e)
1 2.3 7
lim
5 2.7
n n
n n
+ -
+
f)
1
1 2.3 6
lim
2 (3 5)
n n
n n+
- +
-

Baøi 3: Tính các gi<i hAn sau:
a)
2
2
4 1 2 1
lim
4 1
n n
n n n
+ + -
+ + +
b)
2
2
3 4
lim
2
n n
n n
+ - -
+ +
c)
3 2 6
4 2
1
lim
1
n n
n n
+ -
+ +

d)
2
2
4 1 2
lim
4 1
n n
n n n
+ +
+ + +
e)
(2 1)( 3)
lim
( 1)( 2)
n n n
n n
+ +
+ +
f)
2 2
2
4 4 1
lim
3 1
n n n
n n
- - +
+ +


Baøi 4: Tính các gi<i hAn sau:
a)
1 1 1
lim ...
1.3 3.5 (2 1)(2 1) n n
æ ö
+ + +
ç ÷
- +
è ø
b)
1 1 1
lim ...
1.3 2.4 ( 2) n n
æ ö
+ + +
ç ÷
+
è ø

c)
2 2 2
1 1 1
lim 1 1 ... 1
2 3 n
æ ö æ ö æ ö
- - -
ç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è ø è ø
d)
1 1 1
lim ...
1.2 2.3 ( 1) n n
æ ö
+ + +
ç ÷
+
è ø

e)
2
1 2 ...
lim
3
n
n n
+ + +
+
f)
2
2
1 2 2 ... 2
lim
1 3 3 ... 3
n
n
+ + + +
+ + + +

Baøi 5: Tính các gi<i hAn sau:
a)
2
lim 2 1 n n n
æ ö
+ - -
ç ÷
è ø
b)
2 2
lim 2 n n n
æ ö
+ - +
ç ÷
è ø
c)
3 3
lim 2 1 n n n
æ ö
- + -
ç ÷
è ø

Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 51

d)
2 4
lim 1 3 1 n n n
æ ö
+ - + +
ç ÷
è ø
e)
( )
2
lim n n n - - f)
2 2
1
lim
2 4 n n + - +

g)
2
2
4 1 2 1
lim
4 1
n n
n n n
+ - -
+ + -
h)
3 2 6
4 2
1
lim
1
n n
n n
+ -
+ -
i)
2 2
2
4 4 1
lim
3 1
n n n
n n
- - +
+ -

Baøi 6: Tính các gi<i hAn sau:
a)
2
2
2cos
lim
1
n
n +
b)
2
( 1) sin(3 )
lim
3 1
n
n n
n
- +
-
c)
2 2 cos
lim
3 1
n n
n
-
+

d)
6 2
2
3sin 5cos ( 1)
lim
1
n n
n
+ +
+
e)
2 3 2
2
3sin ( 2)
lim
2 3
n n
n
+ +
-
f)
2
3 2 2
lim
(3cos 2)
n n
n n
- +
+

Baøi 7: Cho dãy s4 (u
n
) v<i u
n
=
2 2 2
1 1 1
1 1 ... 1
2 3 n
æ öæ ö æ ö
- - -
ç ÷ç ÷ ç ÷
è øè ø è ø
, v<i " n ³ 2.
a) Rút gEn u
n
. b) Tìm lim u
n
.
Baøi 8: a) ChMng minh:
1 1 1
1 ( 1) 1 n n n n n n
= -
+ + + +
("n Î N
*
).
b) Rút gEn: u
n
=
1 1 1
...
1 2 2 1 2 3 3 2 1 ( 1) n n n n
+ + +
+ + + + +
.
c) Tìm lim u
n
.
Baøi 9: Cho dãy s4 (u
n
) LNc xác !nh bPi:
1
1
1
1
( 1)
2
n n
n
u
u u n
+
ì =
ï
í
= + ³
ï
î
.
a) *+t v
n
= u
n+1
– u
n
. Tính v
1
+ v
2
+ … + v
n
theo n.
b) Tính u
n
theo n.
c) Tìm lim u
n
.
Baøi 10: Cho dãy s4 (u
n
) LNc xác !nh bPi:
1 2
2 1
0; 1
2 , ( 1)
n n n
u u
u u u n
+ +
ì = =
í
= + ³
î

a) ChMng minh rBng: u
n+1
=
1
1
2
n
u - + , "n ³ 1.
b) *+t v
n
= u
n

2
3
. Tính v
n
theo n. TK ó tìm lim u
n
.
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 52
II. Gipi hJn c7a hàm sA

Gipi hJn hvu hJn Gipi hJn vô cwc, gipi hJn x vô cwc
1. Gi8i h'n :;c bi=t:

0
0
lim
x x
x x
®
= ;
0
lim
x x
c c
®
= (c: h[ng s,)
2. &?nh lí:
a) N:u
0
lim ( )
x x
f x L
®
= và
0
lim ( )
x x
g x M
®
=
thì: [ ]
0
lim ( ) ( )
x x
f x g x L M
®
+ = +
[ ]
0
lim ( ) ( )
x x
f x g x L M
®
- = -
[ ]
0
lim ( ). ( ) .
x x
f x g x L M
®
=

0
( )
lim
( ) x x
f x L
g x M ®
= (n:u M ¹ 0)
b) N:u f(x) ³ 0 và
0
lim ( )
x x
f x L
®
=
thì L ³ 0 và
0
lim ( )
x x
f x L
®
=
c) N:u
0
lim ( )
x x
f x L
®
= thì
0
lim ( )
x x
f x L
®
=
3. Gi8i h'n mBt bên:
0
lim ( )
x x
f x L
®
= Û
Û
0 0
lim ( ) lim ( )
x x x x
f x f x L
- +
® ®
= =

1. Gi8i h'n :;c bi=t:
lim
k
x
x
®+¥
= +¥; lim
k
x
neáu k chaün
x
neáu k leû ®-¥
ì+¥
=
í

î

lim
x
c c
®±¥
= ; lim 0
k
x
c
x
®±¥
=

0
1
lim
x x
-
®
= -¥;
0
1
lim
x x
+
®
= +¥

0 0
1 1
lim lim
x x x x
- +
® ®
= = +¥
2. &?nh lí:
N:u
0
lim ( )
x x
f x L
®
= ¹ 0 và
0
lim ( )
x x
g x
®
= ±¥ thì:
0
0
0
lim ( )
lim ( ) ( )
lim ( )
x x
x x
x x
neáu L vaø g x cuø ngdaáu
f x g x
neáu L vaø g x traù i daá u
®
®
®
ì+¥
ï
=
í

ï
î

0
0 0
0
0 lim ( )
( )
lim lim ( ) 0 . ( ) 0
( )
lim ( ) 0 . ( ) 0
x x
x x x x
x x
neáu g x
f x
neáu g x vaø L g x
g x
neáu g x vaø L g x
®
® ®
®
ì = ±¥
ï
ï
= +¥ = >
í
ï
-¥ = <
ï
î

* Khi tính gi;i h+n có m/t trong các d+ng vô 2Hnh:
0
0
,
¥
¥
, ¥ – ¥, 0.¥ thì phOi tìm cách khD d+ng vô
2Hnh.
MBt s) ph50ng pháp kh4 d'ng vô :?nh:
1. D'ng
0
0

a) L =
0
( )
lim
( ) x x
P x
Q x ®
v8i P(x), Q(x) là các :a thKc và P(x
0
) = Q(x
0
) = 0
Phân tích cO tD và m]u thành nhân tD và rút gGn.
VD:
3 2 2
2
2 2 2
8 ( 2)( 2 4) 2 4 12
lim lim lim 3
( 2)( 2) 2 4
4
x x x
x x x x x x
x x x
x
® ® ®
- - + + + +
= = = =
- + +
-

b) L =
0
( )
lim
( ) x x
P x
Q x ®
v8i P(x
0
) = Q(x
0
) = 0 và P(x), Q(x) là các biMu thKc chKa cNn cùng b1c
SD dWng các h[ng 2\ng th?c 23 nhân l$5ng liên h5p M tD và m]u.
VD:
( )( )
( )
0 0 0
2 4 2 4 2 4 1 1
lim lim lim
4
2 4 2 4
x x x
x x x
x
x x x
® ® ®
- - - - + -
= = =
+ - + -

c) L =
0
( )
lim
( ) x x
P x
Q x ®
v8i P(x
0
) = Q(x
0
) = 0 và P(x) là biêåu thKc chKa cNn không :Ong b1c
GiO sD: P(x) =
0 0
( ) ( ) ( ) ( )
m n m n
u x v x vôùi u x v x a - = = .
Ta phân tích P(x) = ( ) ( ) ( ) ( )
m n
u x a a v x - + - .
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 53

VD:
3 3
0 0
1 1 1 1 1 1
lim lim
x x
x x x x
x x x ® ®
æ ö
+ - - + - - -
= + ç ÷
è ø

=
0 2 3 3
1 1 1 1 5
lim
3 2 6
1 1
( 1) 1 1
x
x
x x
®
æ ö
+ = + =
ç ÷
ç ÷
+ -
+ + + +
è ø

2. D'ng
¥
¥
: L =
( )
lim
( ) x
P x
Q x ®±¥
v8i P(x), Q(x) là các :a thKc ho;c các biMu thKc chKa cNn.
– N:u P(x), Q(x) là các 2a th?c thì chia cO tD và m]u cho lub thSa cao nh=t cJa x.
– N:u P(x), Q(x) có ch?a cYn thì có th3 chia cO tD và m]u cho lub thSa cao nh=t cJa x ho8c
nhân l$5ng liên h5p.
VD: a)
2
2
2
2
5 3
2
2 5 3
lim lim 2
6 3
6 3
1
x x
x x x
x
x x
x
x
®+¥ ®+¥
+ -
+ -
= =
+ +
+ +

b)
2
2
3
2
2 3
lim lim 1
1
1
1 1
x x
x
x
x x
x
®-¥ ®-¥
-
-
= = -
+ -
- + -

3. D'ng ¥ – ¥: Gi8i h'n này th5Lng có chKa cNn
Ta th$Bng sD dWng ph$6ng pháp nhân l$5ng liên h5p cJa tD và m]u.
VD:
( )
( )( )
1 1 1
lim 1 lim lim 0
1 1
x x x
x x x x
x x
x x x x
®+¥ ®+¥ ®+¥
+ - + +
+ - = = =
+ + + +

4. D'ng 0.¥:
Ta cQng th$Bng sD dWng các ph$6ng pháp nh$ các d+ng M trên.
VD:
2
2 2
2. 0. 2
lim ( 2) lim 0
2
2 4
x x
x x x
x
x x
+ +
® ®
-
- = = =
+ -Baøi 1: Tìm các gi<i hAn sau:
a)
2 3
0
1
lim
1 x
x x x
x ®
+ + +
+
b)
2
1
3 1
lim
1 x
x x
x ®-
+ -
-
c)
2
sin
4
lim
x
x
x
®
æ ö
-
ç ÷
è ø
p
p

d)
4
1
1
lim
3
x
x
x x
®-
-
+ -
e)
2
2
1
lim
1 x
x x
x ®
- +
-
f)
2
1
2 3
lim
1 x
x x
x ®
- +
+

g)
1
8 3
lim
2 x
x
x ®
+ -
-
h)
3 2
2
3 4 3 2
lim
1 x
x x
x ®
- - -
+
i)
2
0
1
lim sin
2 x
x
®

Baøi 2: Tìm các gi<i hAn sau:
a)
3 2
2
1
1
lim
3 2
x
x x x
x x
®
- - +
- +
b)
4
3 2
1
1
lim
2
x
x
x x x
+
®
-
- +
c)
5
3
1
1
lim
1
x
x
x
®-
+
+

d)
3 2
4 2
3
5 3 9
lim
8 9
x
x x x
x x
®
- + +
- -
e)
5 6
2
1
5 4
lim
(1 )
x
x x x
x
®
- +
-
f)
1
1
lim
1
m
n
x
x
x
®
-
-

g)
0
(1 )(1 2 )(1 3 ) 1
lim
x
x x x
x ®
+ + + -
h)
2
1
...
lim
1
n
x
x x x n
x ®
+ + + -
-
i)
4
3 2
2
16
lim
2
x
x
x x
®-
-
+

)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 54
Baøi 3: Tìm các gi<i hAn sau:
a)
2
2
4 1 3
lim
4
x
x
x
®
+ -
-
b)
3
3
1
1
lim .
4 4 2
x
x
x
®
-
+ -
c)
2
0
1 1
lim
x
x
x ®
+ -

d)
2
2 2
lim
7 3
x
x
x
®
+ -
+ -
e)
1
2 2 3 1
lim
1 x
x x
x ®
+ - +
-
f)
2
0 2
1 1
lim
16 4
x
x
x
®
+ -
+ -

g)
3
0
1 1
lim
1 1
x
x
x
®
+ -
+ -
h)
2
3
3 2
lim
3
x
x x
x x
®-
+ -
+
i)
0
9 16 7
lim
x
x x
x ®
+ + + -

Baøi 4: Tìm các gi<i hAn sau:
a)
3
0
1 1
lim
x
x x
x ®
+ - +
b)
3
2
2
8 11 7
lim
3 2
x
x x
x x
®
+ - +
- +
c)
3
0
2 1 8
lim
x
x x
x ®
+ - -

d)
3
2
0
1 4 1 6
lim
x
x x
x
®
+ - +
e)
3
2
2
8 11 7
lim
2 5 2
x
x x
x x
®
+ - +
- +
f)
3 3 2
2
1
5 7
lim
1
x
x x
x
®
- - +
-

g)
0
1 4 . 1 6 1
lim
x
x x
x ®
+ + -
h)
3
0
1 2 . 1 4 1
lim
x
x x
x ®
+ + -
i)
3
0
1 1
lim
x
x x
x ®
+ - -

Baøi 5: Tìm các gi<i hAn sau:
a)
2
2
1
lim
2 1
x
x
x x
®+¥
+
- +
b)
2
2 1
lim
2 x
x x
x ®±¥
- +
-
c)
2
3 2
2 1
lim
3 2
x
x
x x
®+¥
+
- +

d)
2
2
2 3 4 1
lim
4 1 2
x
x x x
x x
®±¥
+ + + +
+ + -
e)
2
2
4 2 1 2
lim
9 3 2
x
x x x
x x x
®±¥
- + + -
- +
f)
2
1
lim
1
x
x x
x x
®+¥
+
+ +

g)
2
2
(2 1) 3
lim
5
x
x x
x x
®-¥
- -
-
h)
2
2
2 3
lim
4 1 2
x
x x x
x x
®+¥
+ +
+ - +
i)
2
5 2
lim
2 1 x
x x
x ®-¥
- +
+

Baøi 6: Tìm các gi<i hAn sau:
a)
2
lim
x
x x x
®+¥
æ ö
+ -
ç ÷
è ø
b)
2
lim 2 1 4 4 3
x
x x x
®+¥
æ ö
- - - -
ç ÷
è ø

c)
3 2 3
lim 1 1
x
x x
®+¥
æ ö
+ - -
ç ÷
è ø
d) lim
x
x x x x
®+¥
æ ö
+ + -
ç ÷
è ø

e)
( )
3 3
lim 2 1 2 1
x
x x
®+¥
- - + f)
( )
3 3 2
lim 3 1 2
x
x x
®-¥
- + +
g)
3
1
1 3
lim
1
1
x x
x
®
æ ö
-
ç ÷
-
- è ø
h)
2 2
2
1 1
lim
3 2 5 6
x
x x x x
®
æ ö
+
ç ÷
- + - + è ø

Baøi 7: Tìm các gi<i hAn sau:
a)
2
15
lim
2 x
x
x
+
®
-
-
b)
2
15
lim
2 x
x
x
-
®
-
-
c)
2
3
1 3 2
lim
3 x
x x
x
+
®
+ -
-

d)
2
2
4
lim
2 x
x
x
+
®
-
-
e)
2
2
2
lim
2 5 2
x
x
x x
+
®
-
- +
f)
2
2
2
lim
2 5 2
x
x
x x
-
®
-
- +

Baøi 8: Tìm các gi<i hAn m7t bên c:a hàm s4 tAi iCm LNc ch[ ra:
a)
3
1 1
0
1 1
( ) 0
3
0
2
x
khi x
x
f x taïi x
khi x
ì
+ -
> ï
ï
+ -
= =
í
ï
£
ï
î
b)
2
9
3
( ) 3
3
1 3
x
khi x
f x taïi x
x
x khi x
ì
-
ï
<
= =
í
-
ï
- ³
î

Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 55

c)
2
3
4
2
2
8
( ) 2
16
2
2
x x
khi x
x
f x taïi x
x
khi x
x
ì
-
> ï
ï
-
= =
í
-
ï
<
ï
- î
d)
2
2
3 2
1
1
( ) 1
1
2
x x
khi x
x
f x taïi x
x
khi x
ì
- +
> ï
ï
-
= =
í
ï
- £
ï
î

Baøi 9: Tìm giá tr! c:a m C các hàm s4 sau có gi<i hAn tAi iCm LNc ch[ ra::
a)
3
1
1
( ) 1
1
2 1
x
khi x
f x taï i x
x
mx khi x
ì
-
ï
<
= =
í
-
ï
+ ³
î
b)
3
2 2
1 3
1
( ) 1 1
1
3 3 1
khi x
f x taïi x x
x
m x mx khi x
ì
- >
ï
= = -
í
-
ï
- + £
î

c)
2
0
( ) 0
100 3
0
3
x m khi x
f x taï i x
x x
khi x
x
ì + <
ï
= =
í + +
³
ï
+ î
d)
2
3 1
( ) 1
3 1
x m khi x
f x taïi x
x x m khi x
ì + < -
= = -
í
+ + + ³ -
î
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 56
III. Hàm sA liên tCc

1. Hàm s) liên tPc t'i mBt :iMm: y = f(x) liên tWc t+i x
0
Û
0
0
lim ( ) ( )
x x
f x f x
®
=
· )3 xét tính liên tWc cJa hàm s, y = f(x) t+i 2i3m x
0
ta th7c hi0n các b$;c:
B1: Tính f(x
0
).
B2: Tính
0
lim ( )
x x
f x
®
(trong nhiRu tr$Bng h5p ta c%n tính
0
lim ( )
x x
f x
+
®
,
0
lim ( )
x x
f x
-
®
)
B3: So sánh
0
lim ( )
x x
f x
®
v;i f(x
0
) và rút ra k:t lun.
2. Hàm s) liên tPc trên mBt khoCng: y = f(x) liên tWc t+i mGi 2i3m thu/c khoOng 2ó.
3. Hàm s) liên tPc trên mBt :o'n [a; b]: y = f(x) liên tWc trên (a; b) và
lim ( ) ( ), lim ( ) ( )
x a x b
f x f a f x f b
+ -
® ®
= =
4. · Hàm s, 2a th?c liên tWc trên R.
· Hàm s, phân th?c, các hàm s, l$5ng giác liên tWc trên tSng khoOng xác 2Hnh cJa chúng.
5. GiO sD y = f(x), y = g(x) liên tWc t+i 2i3m x
0
. Khi 2ó:
· Các hàm s, y = f(x) + g(x), y = f(x) – g(x), y = f(x).g(x) liên tWc t+i x
0
.
· Hàm s, y =
( )
( )
f x
g x
liên tWc t+i x
0
n:u g(x
0
) ¹ 0.
6. N:u y = f(x) liên tWc trên [a; b] và f(a). f(b)< 0 thì t>n t+i ít nh=t m/t s, c Î (a; b): f(c) = 0.
Nói cách khác: N:u y = f(x) liên tWc trên [a; b] và f(a). f(b)< 0 thì ph$6ng trình f(x) = 0 có ít
nh=t m/t nghi0m cÎ (a; b).
MQ rBng: N:u y = f(x) liên tWc trên [a; b]. )8t m =
[ ] ;
min ( )
a b
f x , M =
[ ] ;
max ( )
a b
f x . Khi 2ó v;i mGi T
Î (m; M) luôn t>n t+i ít nh=t m/t s, c Î (a; b): f(c) = T.

Baøi 1: Xét tính liên tJc c:a hàm s4 tAi iCm LNc ch[ ra:
a)
3
1
( ) 1
1
1 1
x
khi x
f x taïi x
x
khi x
ì +
ï ¹
= = -
í
-
ï
- =
î
b)
3 2
1
1
( ) 1
1
1
4
x
khi x
x
f x taïi x
khi x
ì
+ -
¹ ï
ï
-
= =
í
ï
=
ï
î

c)
2 3
2
2 7 5
2
( ) 2
3 2
1 2
x x x
khi x
f x taïi x
x x
khi x
ì
- + -
ï
¹
= =
í
- +
ï
=
î
d)
2
5
5
( ) 5
2 1 3
( 5) 3 5
x
khi x
f x taïi x
x
x khi x
ì -
>
ï
= =
í - -
ï
- + £
î

e)
1 cos 0
( ) 0
1 0
x khi x
f x taïi x
x khi x
ì - £
= =
í
+ >
î
f)
1
1
( ) 1
2 1
2 1
x
khi x
f x taï i x
x
x khi x
ì -
< ï
= =
í
- -
ï
- ³
î

Baøi 2: Tìm m, n C hàm s4 liên tJc tAi iCm LNc ch[ ra:
a)
2
1
( ) 1
2 3 1
x khi x
f x taï i x
mx khi x
ì
<
= =
í
- ³
î
b)
3 2
2 2
1
( ) 1
1
3 1
x x x
khi x
f x taïi x
x
x m khi x
ì
- + -
ï
¹
= =
í
-
ï
+ =
î

c)
2
0
6
( ) 0, 3 0 3
( 3)
3
m khi x
x x
f x khi x x taïi x vaø x
x x
n khi x
ì =
ï
ï - -
= ¹ ¹ = = í
-
ï
= ï
î

Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 57

d)
2
2
2
( ) 2
2
2
x x
khi x
f x taïi x
x
m khi x
ì
- -
ï
¹
= =
í
-
ï
=
î

Baøi 3: Xét tính liên tJc c:a các hàm s4 sau trên t-p xác !nh c:a chúng:
a)
3
3
2
1
1
( )
4
1
3
x x
khi x
x
f x
khi x
ì
+ +
¹ - ï
ï
+
=
í
ï
= -
ï
î
b)
2
3 4 2
( ) 5 2
2 1 2
x x khi x
f x khi x
x khi x
ì
- + <
ï
í = =
ï
+ >
î

c)
2
4
2
( )
2
4 2
x
khi x
f x
x
khi x
ì
-
ï
¹ -
=
í
+
ï
- = -
î
d)
2
2
2
( )
2
2 2 2
x
khi x
f x
x
khi x
ì
-
¹ ï
=
í
-
ï
=
î

Baøi 4: Tìm các giá tr! c:a m C các hàm s4 sau liên tJc trên t-p xác !nh c:a chúng:
a)
2
2
2
( )
2
2
x x
khi x
f x
x
m khi x
ì
- -
ï
¹
=
í
-
ï
=
î
b)
2
1
( ) 2 1
1 1
x x khi x
f x khi x
mx khi x
ì
+ <
ï
í = =
ï
+ >
î

c)
3 2
2 2
1
( )
1
3 1
x x x
khi x
f x
x
x m khi x
ì
- + -
ï
¹
=
í
-
ï
+ =
î
d)
2
1
( )
2 3 1
x khi x
f x
mx khi x
ì
<
=
í
- ³
î

Baøi 5: ChMng minh rBng các phL=ng trình sau có 3 nghi$m phân bi$t:
a)
3
3 1 0 x x - + = b)
3 2
6 9 1 0 x x x + + + = c)
3
2 6 1 3 x x + - =
Baøi 6: ChMng minh rBng các phL=ng trình sau luôn có nghi$m:
a)
5
3 3 0 x x - + = b)
5
1 0 x x + - = c)
4 3 2
3 1 0 x x x x + - + + =
Baøi 7: ChMng minh rBng phL=ng trình:
5 3
5 4 1 0 x x x - + - = có 5 nghi$m trên (–2; 2).
Baøi 8: ChMng minh rBng các phL=ng trình sau luôn có nghi$m v<i mEi giá tr! c:a tham s4:
a)
3
( 1) ( 2) 2 3 0 m x x x - - + - = b)
4 2
2 2 0 x mx mx + - - =
c) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 0 a x b x c b x c x a c x a x b - - + - - + - - = d)
2 3 2
(1 )( 1) 3 0 m x x x - + + - - =
e) cos cos2 0 x m x + = f) (2cos 2) 2sin5 1 m x x - = +
Baøi 9: ChMng minh các phL=ng trình sau luôn có nghi$m:
a)
2
0 ax bx c + + = v<i 2a + 3b + 6c = 0 b)
2
0 ax bx c + + = v<i a + 2b + 5c = 0
c)
3 2
0 x ax bx c + + + =
Baøi 10: ChMng minh rBng phL=ng trình:
2
0 ax bx c + + = luôn có nghi$m x Î
1
0;
3
é ù
ê ú
ë û
v<i a ¹ 0
và 2a + 6b + 19c = 0.
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 58
1. *+nh ngh-a @Jo hàm tJi mIt @iLm
· Cho hàm s4 y = f(x) xác !nh trên kho'ng (a; b) và x
0
Î (a; b):

0
0
0
x x
0
f(x) f(x )
f '(x ) lim
x x ®
-
=
-
=
x 0
y
lim
x D ®
D
D
(Dx = x – x
0
, Dy = f(x
0
+ Dx) – f(x
0
)
· N?u hàm s4 y = f(x) có Ao hàm tAi x
0
thì nó liên tJc tAi diCm ó.
2. Ý ngh-a c7a @Jo hàm
· Ý ngh-a hình hrc:
+ f¢ (x
0
) là h$ s4 góc c:a ti?p tuy?n c:a H th! hàm s4 y = f(x) tAi
( )
0 0
M x ; f(x ) .
+ Khi ó phL=ng trình ti?p tuy?n c:a H th! hàm s4 y = f(x) tAi
( )
0 0
M x ; f(x ) là:
y – y
0
= f¢ (x
0
).(x – x
0
)
· Ý ngh-a vKt lí:
+ V-n t4c tMc thSi c:a chuyCn 7ng thVng xác !nh bPi phL=ng trình s = s(t) tAi thSi iCm
t
0
là v(t
0
) = s¢(t
0
).
+ CLSng 7 tMc thSi c:a i$n lLNng Q = Q(t) tAi thSi iCm t
0
là I(t
0
) = Q¢(t
0
).
3. Qui tlc tính @Jo hàm
· (C)' = 0 (x)¢ = 1 (x
n
)¢ = n.x
n–1

n N
n 1
æ ö Î
ç ÷
>
è ø

( )
1
x
2 x
¢
=
· (u ± v)¢ = u¢ ± v¢ (uv)¢ = u¢v + v¢u
2
u u v v u
v
v
¢
æ ö ¢ - ¢
=
ç ÷
è ø
(v ¹ 0)
(ku)¢ = ku¢
2
1 v
v
v
¢
æ ö ¢
= -
ç ÷
è ø

· *Ao hàm c:a hàm s4 hNp: N?u u = g(x) có Ao hàm tAi x là u¢
x
và hàm s4 y = f(u) có Ao
hàm tAi u là y¢
u
thì hàm s4 hNp y = f(g(x) có Ao hàm tAi x là:
x u x
y y .u ¢ = ¢ ¢
4. *Jo hàm c7a hàm sA l01ng giác
·
x 0
sin x
lim 1
x ®
= ;
0
x x
sin u(x)
lim 1
u(x) ®
= (v<i
0
x x
lim u(x) 0
®
= )
· (sinx)¢ = cosx (cosx)¢ = – sinx
( )
2
1
tan x
cos x
¢ =
( )
2
1
cot x
sin x
¢ = -
5. Vi phân
· dy df(x) f (x). x = = ¢ D ·
0 0 0
f(x x) f(x ) f (x ). x + D » + ¢ D
6. *Jo hàm c3p cao
· [ ] f ''(x) f '(x)
¢
= ; [ ] f '''(x) f ''(x)
¢
= ;
(n) (n 1)
f (x) f (x)
-
¢
é ù
=
ë û
(n Î N, n ³ 4)
· Ý ngh-a c2 hrc:
Gia t4c tMc thSi c:a chuyCn 7ng s = f(t) tAi thSi iCm t
0
là a(t
0
) = f¢¢(t
0
).


CH$&NG V
*jO HÀM
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 59

ViN *y 1: Tính @Jo hàm bzng @+nh ngh-a
)3 tính 2+o hàm cJa hàm s, y = f(x) t+i 2i3m x
0
b[ng 2Hnh ngh&a ta th7c hi0n các b$;c:
B1: GiO sD Dx là s, gia cJa 2,i s, t+i x
0
. Tính Dy = f(x
0
+ Dx) – f(x
0
).
B2: Tính
x 0
y
lim
x D ®
D
D
.

Baøi 1: Dùng !nh ngh`a tính Ao hàm c:a các hàm s4 sau tAi iCm LNc ch[ ra:
a)
2
y f(x) 2x x 2 = = - + tAi
0
x 1 = b) y f(x) 3 2x = = - tAi x
0
= –3
c)
2x 1
y f(x)
x 1
+
= =
-
tAi x
0
= 2 d) y f(x) sinx = = tAi x
0
=
6
p

e)
3
y f(x) x = = tAi x
0
= 1 f)
2
x x 1
y f(x)
x 1
+ +
= =
-
tAi x
0
= 0
Baøi 2: Dùng !nh ngh`a tính Ao hàm c:a các hàm s4 sau:
a)
2
f(x) x 3x 1 = - + b)
3
f(x) x 2x = - c) f(x) x 1, (x 1) = + > -
d)
1
f(x)
2x 3
=
-
e) f(x) sinx = f)
1
f(x)
cosx
=
ViN *y 2: Tính @Jo hàm bzng công th=c
)3 tính 2+o hàm cJa hàm s, y = f(x) b[ng công th?c ta sD dWng các qui tFc tính 2+o hàm.
Chú ý qui tFc tính 2+o hàm cJa hàm s, h5p.

Baøi 1: Tính Ao hàm c:a các hàm s4 sau:
a)
4 3
1
y 2x x 2 x 5
3
= - + - b)
2
3 2
y x x x.
3
x
= - + c)
3 2
y (x 2)(1 x ) = - -
d)
2 2 2
y (x 1)(x 4)(x 9) = - - - e)
2
y (x 3x)(2 x) = + - f)
( )
1
y x 1 1
x
æ ö
= + -
ç ÷
è ø

g)
3
y
2x 1
=
+
h)
2x 1
y
1 3x
+
=
-
i)
2
2
1 x x
y
1 x x
+ -
=
- +

k)
2
x 3x 3
y
x 1
- +
=
-
l)
2
2x 4x 1
y
x 3
- +
=
-
m)
2
2
2x
y
x 2x 3
=
- -

Baøi 2: Tính Ao hàm c:a các hàm s4 sau:
a)
2 4
y (x x 1) = + + b)
2 5
y (1 2x ) = - c)
3
2x 1
y
x 1
æ ö +
=
ç ÷
-
è ø

d)
2
3
(x 1)
y
(x 1)
+
=
-
e)
2 2
1
y
(x 2x 5)
=
- +
f)
( )
4
2
y 3 2x = -
Baøi 3: Tính Ao hàm c:a các hàm s4 sau:
a)
2
y 2x 5x 2 = - + b)
3
y x x 2 = - + c) y x x = +
d)
2
y (x 2) x 3 = - + e)
2
4x 1
y
x 2
+
=
+
f)
2
4 x
y
x
+
=
g)
3
x
y
x 1
=
-
h)
3
y (x 2) = - i)
( )
3
y 1 1 2x = + -
)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 60

Baøi 4: Tính Ao hàm c:a các hàm s4 sau:
a)
2
sinx
y
1 cosx
æ ö
=
ç ÷
+
è ø
b) y x. cosx = c)
3
y sin (2x 1) = +
d) y cot 2x = e)
2
y sin 2 x = + f) y sinx 2x = +
g)
2 3
y (2 sin 2x) = + h)
( )
2 2
y sin cos x tan x = i)
2 3
y 2sin 4x 3cos 5x = -
k)
2
x 1
y cos
x 1
æ ö
+
= ç ÷
ç ÷
-
è ø
l)
3 5
2 1
y tan2x tan 2x tan 2x
3 5
= + +
Baøi 5: Cho n là s4 nguyên dL=ng. ChMng minh rBng:
a)
n n 1
(sin x.cosnx)' nsin x. cos(n 1)x
-
= + b)
n n 1
(sin x.sinnx)' n.sin x.sin(n 1)x
-
= +
c)
n n 1
(cos x.sin nx)' n. cos x. cos(n 1)x
-
= + d)
n n 1
(cos x. cosnx)' n. cos x.sin(n 1)x
-
= - +


ViN *y 3: Ph02ng trình ti?p tuy?n c7a @d th+ (C) c7a hàm sA y = f(x)
1. Ph$6ng trình ti:p tuy:n t+i 2i3m M(x
0
, y
0
) (C) Î là:
0 0 0
y y f '(x )(x x ) - = - (*)
2. Vi:t ph$6ng trình ti:p tuy:n v;i (C), bi:t ti:p tuy:n có h0 s, góc k:
+ GGi x
0
là h>nh 2/ cJa ti:p 2i3m. Ta có:
0
f (x ) k ¢ = (ý ngh&a hình hGc cJa 2+o hàm)
+ GiOi ph$6ng trình trên tìm x
0
, r>i tìm
0 0
y f(x ). =
+ Vi:t ph$6ng trình ti:p tuy:n theo công th?c (*)
3. Vi:t ph$6ng trình ti:p tuy:n (d) v;i (C), bi:t (d) 2i qua 2i3m A(x
1
, y
1
) cho tr$;c:
+ GGi (x
0
, y
0
) là ti:p 2i3m (v;i y
0
= f(x
0
)).
+ Ph$6ng trình ti:p tuy:n (d):
0 0 0
y y f '(x )(x x ) - = -
(d) qua A
1 1 1 0 0 1 0
(x , y ) y y f '(x ) (x x ) (1) Û - = -
+ GiOi ph$6ng trình (1) v;i cn là x
0
, r>i tìm
0 0
y f(x ) = và
0
f '(x ).
+ TS 2ó vi:t ph$6ng trình (d) theo công th?c (*).
4. NhFc l+i: Cho (D): y = ax + b. Khi 2ó:
+
d
(d) ( ) k a ¤¤ D Þ = +
d
1
(d) ( ) k
a
^ D Þ = -

Baøi 1: Cho hàm s4 (C):
2
y f(x) x 2x 3. = = - + Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n v<i (C):
a) TAi iCm thu7c (C) có hoành 7 x
0
= 1.
b) Song song v<i LSng thVng 4x – 2y + 5 = 0.
c) Vuông góc v<i LSng thVng x + 4y = 0.
d) Vuông góc v<i LSng phân giác thM nh9t c:a góc hNp bPi các trJc tEa 7.
Baøi 2: Cho hàm s4
2
2 x x
y f(x)
x 1
- +
= =
-
(C).
a) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a (C) tAi iCm M(2; 4).
b) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a (C) bi?t ti?p tuy?n có h$ s4 góc k = 1.
Baøi 3: Cho hàm s4
3x 1
y f(x)
1 x
+
= =
-
(C).
a) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a (C) tAi iCm A(2; –7).
b) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a (C) tAi giao iCm c:a (C) v<i trJc hoành.
c) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a (C) tAi giao iCm c:a (C) v<i trJc tung.
d) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a (C) bi?t ti?p tuy?n song song v<i LSng thVng
Tr%n S& Tùng )+i s, 11
Trang 61

d:
1
y x 100
2
= + .
e) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a (C) bi?t ti?p tuy?n vuông góc v<i LSng thVng
D: 2x + 2y – 5 = 0.
Baøi 4: Cho hàm s4 (C):
3 2
y x 3x . = -
a) Vi?t phL=ng trình ti?p tuy?n c:a H th! (C) tAi iCm I(1, –2).
b) ChMng minh rBng các ti?p tuy?n khác c:a H th! (C) không i qua I.
Baøi 5: Cho hàm s4 (C):
2
y 1 x x . = - - Tìm phL=ng trình ti?p tuy?n v<i (C):
a) TAi iCm có hoành 7 x
0
=
1
.
2

b) Song song v<i LSng thVng x + 2y = 0.
ViN *y 4: Tính @Jo hàm c3p cao
1. )3 tính 2+o hàm c=p 2, 3, 4, ... ta dùng công th?c: ( )
/
(n) (n 1)
y y
-
=
2. )3 tính 2+o hàm c=p n:
· Tính 2+o hàm c=p 1, 2, 3, ..., tS 2ó d7 2oán công th?c 2+o hàm c=p n.
· Dùng ph$6ng pháp quy n+p toán hGc 23 ch?ng minh công th?c 2úng.

Baøi 1: Cho hàm s4 f(x) 3(x 1) cosx = + .
a) Tính f '(x), f ''(x) b) Tính f ''( ), f '' , f ''(1)
2
æ ö p
p
ç ÷
è ø

Baøi 2: Tính Ao hàm c:a các hàm s4 ?n c9p LNc ch[ ra:
a) y cosx, y''' = b)
4 3 2
y 5x 2x 5x 4x 7, y'' = - + - + c)
x 3
y , y''
x 4
-
=
+

d)
2
y 2x x , y'' = - e) y xsinx, y'' = f) y xtanx, y'' =
g)
2 3
y (x 1) , y'' = + h)
6 3 (4)
y x 4x 4, y = - + i)
(5)
1
y , y
1 x
=
-

Baøi 3: Cho n là s4 nguyên dL=ng. ChMng minh rBng:
a)
(n)
n
n 1
1 ( 1) n!
1 x
(1 x)
+
æ ö -
=
ç ÷
+
+ è ø
b)
(n)
n.
(sinx) sin x
2
æ ö p
= +
ç ÷
è ø
c)
(n)
n.
(cosx) cos x
2
æ ö p
= +
ç ÷
è ø

Baøi 4: Tính Ao hàm c9p n c:a các hàm s4 sau:
a)
1
y
x 2
=
+
b)
2
1
y
x 3x 2
=
- +
c)
2
x
y
x 1
=
-

d)
1 x
y
1 x
-
=
+
e)
2
y sin x = f)
4 4
y sin x cos x = +
Baøi 5: ChMng minh các h$ thMc sau v<i các hàm s4 LNc ch[ ra:
a)
y xsinx
xy'' 2(y' sinx) xy 0
ì =
í
- - + =
î
b)
2
3
y 2x x
y y'' 1 0
ì
ï
= -
í
+ = ï
î

c)
2 2 2
y x tanx
x y'' 2(x y )(1 y) 0
ì =
í
- + + =
î
d)
2
x 3
y
x 4
2y (y 1)y''
ì -
= ï
í +
ï
¢ = -
î

)+i s, 11 Tr%n S& Tùng
Trang 62

ViN *y 5: Tính gipi hJn dJng
0
x x
sin u(x)
lim
u(x) ®

Ta sD dWng các công th?c l$5ng giác 23 bi:n 2Ni và sD dWng công th?c

0
x x
sin u(x)
lim 1
u(x) ®
= (v<i
0
x x
lim u(x) 0
®
= )

Baøi 1: Tính các gi<i hAn sau:
a)
x 0
sin3x
lim
sin2x ®
b)
2
x 0
1 cosx
lim
x
®
-
c)
2
x
2
1 sinx
lim
x
2
p
®
-
æ ö p
-
ç ÷
è ø
d)
x
4
cosx sinx
lim
cos2x p
®
-

e)
x 0
1 sinx cosx
lim
1 sin x cosx ®
+ -
- -
f)
x 0
tan2x
lim
sin5x ®
g)
x
2
lim x tanx
2 p
®
æ ö p
-
ç ÷
è ø
h)
x
6
sin x
6
lim
3
cosx
2
p
®
æ ö p
-
ç ÷
è ø
-


ViN *y 6: Các bài toán khác

Baøi 1: Gi'i phL=ng trình f '(x) 0 = v<i:
a) f(x) 3cosx 4sinx 5x = - + b) f(x) cosx 3sin x 2x 1 = + + -
c)
2
f(x) sin x 2cosx = + d)
cos4x cos6x
f(x) sinx
4 6
= - -
e)
3 x
f(x) 1 sin( x) 2cos
2
p +
= - p + + f) f(x) sin3x 3 cos3x 3(cosx 3 sinx) = - + -
Baøi 2: Gi'i phL=ng trình f '(x) g(x) = v<i:
a)
4
f(x) sin 3x
g(x) sin6x
ì
=
í
=
î
b)
3
f(x) sin 2x
g(x) 4cos2x 5sin4x
ì
=
í
= -
î

c)
2 2
2
x
f(x) 2x cos
2
g(x) x x sin x
ì
= ï
í
ï
= -
î
d)
2
x
f(x) 4xcos
2
x
g(x) 8cos 3 2xsinx
2
ì
=
ï
ï
í
ï
= - -
ï
î

Baøi 3: Gi'i b9t phL=ng trình f '(x) g'(x) > v<i:
a)
3 2
f(x) x x 2, g(x) 3x x 2 = + - = + + b)
2
3 2 3
x
f(x) 2x x 3, g(x) x 3
2
= - + = + -
c)
3
2
f(x) , g(x) x x
x
= = -
Baøi 4: Xác !nh m C các b9t phL=ng trình sau nghi$m úng v<i mEi x Î R:
a)
3
2
mx
f '(x) 0 vôùi f(x) 3x mx 5
3
> = - + -
b)
3 2
mx mx
f '(x) 0 vôùi f(x) (m 1)x 15
3 2
< = - + + -Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 63
I. PH$&NG TRÌNH L$DNG GIÁC

*y THI *jI H{C

Baøi 1. (*H 2002A) Tìm nghi$m thu7c kho'ng (0; 2p ) c:a phL=ng trình:

x x
x x
x
cos3 sin3
5 sin cos2 3
1 2sin2
æ ö +
+ = +
ç ÷
+
è ø

HD: )iRu ki0n:
x m
x n
12
7
12
p
p
p
p
ì
¹ - +
ï
í
ï
¹ +
î
. PT Û x x 5cos 2cos2 3 = + Û x
1
cos
2
= Û
x
x
3
5
3
p
p
é
=
ê
ê
ê
=
ë
.
Baøi 2. (*H 2002B) Gi'i phL=ng trình: x x x x
2 2 2 2
sin 3 cos 4 sin 5 cos 6 - = -
HD: PT Û x x x cos .sin9 .sin2 0 = Û x x sin2 .sin9 0 = Û
x k
x k
9
2
p
p
é
=
ê
ê
ê
=
ê
ë
.
Baøi 3. (*H 2002D) Tìm x thu7c oAn [0; 14] nghi$m úng phL=ng trình:
x x x cos3 4cos2 3cos 4 0 - + - =
HD: PT Û x x
2
4cos (cos 2) 0 - = Û x cos 0 = Û x x x x
3 5 7
; ; ;
2 2 2 2
p p p p
= = = = .
Baøi 4. (*H 2002A–db1) Cho phL=ng trình:
x x
a
x x
2sin cos 1
sin 2cos 3
+ +
=
- +
(a là tham s4).
1. Gi'i phL=ng trình khi a
1
3
= .
2. Tìm a C phL=ng trình có nghi$m.
HD:
Baøi 5. (*H 2002A–db2) Gi'i phL=ng trình:
x
x x x x x
2
tan cos cos sin 1 tan . tan
2
æ ö
+ - = +
ç ÷
è ø
.
HD:
Baøi 6. (*H 2002B–db1) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x
x
x
2
4
4
2 sin 2 sin3
tan 1
cos
-
+ = .
HD:
Baøi 7. (*H 2002B–db2) Gi'i phL=ng trình:
x x
x
x x
4 4
sin cos 1 1
cot 2
5sin2 2 8sin2
+
= - .
HD:
Baøi 8. (*H 2002D–db1) Gi'i phL=ng trình: x
x
2
1
sin
8cos
= .
HD:
Baøi 9. (*H 2002D–db2) Xác !nh m C phL=ng trình:

( )
x x x x m
4 4
2 sin cos cos 4 2sin2 0 + + + - =
có ít nh9t m7t nghi$m thu7c oAn 0;
2
p é ù
ê ú
ë û
.
HD:
Baøi 10. (*H 2003A) Gi'i phL=ng trình:
x
x x x
x
2
cos2 1
cot 1 sin sin2
1 tan 2
- = + -
+
.
&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 64

HD: )iRu ki0n: x x x sin 0, cos 0, tan 1 ¹ ¹ ¹ .
PT Û x x x x x
2
(cos sin )(1 sin . cos sin ) 0 - - + = Û x k
4
p
p = + .
Baøi 11. (*H 2003B) Gi'i phL=ng trình: x x x
x
2
cot tan 4sin2
sin2
- + = .
HD: )iRu ki0n:
x
x
sin 0
cos 0
ì ¹
í
¹
î
. PT Û x x
2
2cos 2 cos2 1 0 - - = Û x k
3
p
p = ± + .
Baøi 12. (*H 2003D) Gi'i phL=ng trình:
x x
x
2 2 2
sin tan cos 0
2 4 2
p æ ö
- - =
ç ÷
è ø
.
HD: )iRu ki0n: x cos 0 ¹ .
PT Û x x x x (1 sin )(1 cos )(sin cos ) 0 - + + = Û
x k
x k
2
4
p p
p
p
é = +
ê
= - + ê
ë
.
Baøi 13. (*H 2003A–db1) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x x
2
cos2 cos 2tan 1 2 + - = .
HD:
Baøi 14. (*H 2003A–db2) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x x x 3 tan tan 2sin 6cos 0 - + + = .
HD:
Baøi 15. (*H 2003B–db1) Gi'i phL=ng trình: x x x
6 2
3cos 4 8cos 2cos 3 0 - + + = .
HD:
Baøi 16. (*H 2003B–db2) Gi'i phL=ng trình:
( )
x
x
x
2
2 3 cos 2sin
2 4
1
2cos 1
p æ ö
- - -
ç ÷
è ø
=
-
.
HD:
Baøi 17. (*H 2003D–db1) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x
x
x x
2
cos cos 1
2(1 sin )
sin cos
-
= +
+
.
HD:
Baøi 18. (*H 2003D–db2) Gi'i phL=ng trình:
x
x x
x
2 cos 4
cot tan
sin2
= + .
HD:
Baøi 19. (*H 2004B) Gi'i phL=ng trình: x x x
2
5sin 2 3(1 sin ) tan - = - .
HD: )iRu ki0n: x cos 0 ¹ . PT Û x x
2
2sin 3sin 2 0 + - = Û
x k
x k
2
6
5
2
6
p
p
p
p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ë
.
Baøi 20. (*H 2004D) Gi'i phL=ng trình: x x x x x (2cos 1)(2sin cos ) sin2 sin - + = - .
HD: PT Û x x x (2cos 1)(sin cos ) 0 - + = Û
x k
x k
2
3
4
p
p
p
p
é
= ± +
ê
ê
ê
= - +
ë
.
Baøi 21. (*H 2004A–db1) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x x x
3 3
4 sin cos cos 3sin + = + .
HD:
Baøi 22. (*H 2004A–db2) Gi'i phL=ng trình: x x 1 sin 1 cos 1 - + - = .
HD:
Baøi 23. (*H 2004B–db1) Gi'i phL=ng trình: x
x x
1 1
2 2 cos
4 sin cos
p æ ö
+ + =
ç ÷
è ø
.
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 65

HD:
Baøi 24. (*H 2004B–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x x sin4 .sin7 cos3 . cos6 = .
HD:
Baøi 25. (*H 2004D–db1) Gi'i phL=ng trình: x x x x x x 2sin . cos2 sin2 . cos sin 4 . cos + = .
HD:
Baøi 26. (*H 2004D–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x x sin sin2 3(cos cos2 ) + = + .
HD:
Baøi 27. (*H 2005A) Gi'i phL=ng trình: x x x
2 2
cos 3 . cos2 cos 0 - = .
HD: PT Û x x
2
2cos 4 cos4 3 0 + - = Û x k
2
p
= .
Baøi 28. (*H 2005B) Gi'i phL=ng trình: x x x x 1 sin cos sin2 cos2 0 + + + + = .
HD: PT Û x x x (sin cos )(2cos 1) 0 + + = Û
x k
x k
4
2
2
3
p
p
p
p
é
= - +
ê
ê
ê
= ± +
ë
.
Baøi 29. (*H 2005D) Gi'i phL=ng trình: x x x x
4 4
3
cos sin cos sin 3 0
4 4 2
p p æ ö æ ö
+ + - - - =
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
.
HD: PT Û x x
2
sin 2 sin2 2 0 + - = Û x k
4
p
p = + .
Baøi 30. (*H 2005A–db1) Tìm nghi$m trên kho'ng (0; p) c:a phL=ng trình:

x
x x
2 2
3
4sin 3 cos2 1 2cos
2 4
p æ ö
- = + -
ç ÷
è ø
.
HD: PT Û x x cos 2 cos( )
6
p
p
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø
Û x x x
5 17 5
; ;
18 18 6
p p p
= = = .
Baøi 31. (*H 2005A–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x
3
2 2 cos 3cos sin 0
4
p æ ö
- - - =
ç ÷
è ø
.
HD: PT Û x x x x x x x x
3 3 2 2
cos sin 3cos .sin 3cos .sin 3cos sin 0 + + + - - =
Xét 2 tr$Bng h5p:
a) N:u x cos 0 = thì PT Û
x
x x
3
cos 0
sin sin 0
ì =
í
- =
î
Û x k
2
p
p = + .
b) N:u x cos 0 ¹ thì ta chia 2 v: cJa PT cho x
3
cos .
Khi 2ó: PT Û
x
x
cos 0
tan 1
ì ¹
í
=
î
Û x k
4
p
p = + .
Vy: PT có nghi0m: x k
2
p
p = + ho8c x k
4
p
p = + .
Baøi 32. (*H 2005B–db1) Gi'i phL=ng trình :
( )
x x x x x
2 2 3
sin . cos2 cos tan 1 2sin 0 + - + = .
HD: )iRu ki0n: x cos 0 ¹ . PT Û x x
2
2sin sin 1 0 + - = Û
x k
x k
2
6
5
2
6
p
p
p
p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ë
.
Baøi 33. (*H 2005B–db2) Gi'i phL=ng trình :
x
x x
x
2
2
cos2 1
tan 3tan
2
cos
p æ ö -
+ - =
ç ÷
è ø

HD: )iRu ki0n: x cos 0 ¹ . PT Û x
3
tan 1 = - Û x k
4
p
p = - + .
&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 66

Baøi 34. (*H 2005D–db1) Gi'i phL=ng trình:
x
x
x
3 sin
tan 2
2 1 cos
p æ ö
- + =
ç ÷
è ø +
.
HD: )iRu ki0n: x sin 0 ¹ . PT Û x 2sin 1 = Û
x k
x k
2
6
5
2
6
p
p
p
p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ë
.
Baøi 35. (*H 2005D–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x x sin2 cos2 3sin cos 2 0 + + - - = .
HD: PT Û x x x (2sin 1)(sin cos 1) 0 - - - = Û
x
x
1
sin
2
2
sin
4 2
p
é
=
ê
ê
æ ö
ê
- =
ç ÷
ê
è ø ë
Û
x k
x k
x k
x k
2
6
5
2
6
2
2
2
p
p
p
p
p
p
p p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ê
ê
= +
ê
ê
= +
ë
.
Baøi 36. (*H 2006A) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x x x
x
6 6
2 cos sin sin . cos
0
2 2sin
+ -
=
-
.
HD: )iRu ki0n: x
2
sin
2
¹ . PT Û x x
2
3sin 2 sin2 4 0 + - = Û x k
4
p
p = + .
),i chi:u 2iRu ki0n, k:t lun PT có nghi0m: x m
5
2
4
p
p = + .
Baøi 37. (*H 2006B) Gi'i phL=ng trình:
x
x x x cot sin 1 tan . tan 4
2
æ ö
+ + =
ç ÷
è ø
.
HD: )iRu ki0n:
x
x x sin 0, cos 0, cos 0
2
¹ ¹ ¹ .
PT Û
x x
x x
cos sin
4
sin cos
+ = Û x
1
sin2
2
= Û
x k
x k
12
5
12
p
p
p
p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ë
.
Baøi 38. (*H 2006D) Gi'i phL=ng trình: x x x cos3 cos2 cos 1 0 + - - = .
HD: PT Û x x
2
sin (2cos 1) 0 + = Û
x k
x k
2
2
3
p
p
p
é =
ê
= ± + ê
ë
.
Baøi 39. (*H 2006A–db1) Gi'i phL=ng trình: x x x x
3 3
2 3 2
cos3 . cos sin3 .sin
8
+
- = .
HD: PT Û x
2
cos 4
2
= Û x k
16 2
p p
= ± + .
Baøi 40. (*H 2006A–db2) Gi'i phL=ng trình: x x 2sin 2 4sin 1 0
6
p æ ö
- + + =
ç ÷
è ø
.
HD: PT Û
( )
x x x sin 3 cos sin 2 0 + + = Û
x k
x k
7
2
6
p
p
p
é =
ê
= + ê
ë
.
Baøi 41. (*H 2006B–db1) Gi'i phL=ng trình:
( ) ( )
x x x
2 2 2
2sin 1 tan 2 3 2cos 1 0 - + - = .
HD: )iRu ki0n: x cos2 0 ¹ . PT Û
( )
x x
2
cos2 tan 2 3 0 - = Û x k
6 2
p p
= ± + .
Baøi 42. (*H 2006B–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x x cos2 (1 2cos )(sin cos ) 0 + + - = .
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 67

HD: PT Û x x x x (sin cos )(cos sin 1) 0 - - + = Û
x k
x k
x k
4
2
2
2
p
p
p
p
p p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ê
ê = +
ë
.
Baøi 43. (*H 2006D–db1) Gi'i phL=ng trình: x x x
3 3 2
cos sin 2sin 1 + + = .
HD: PT Û x x x x (cos sin )(1 cos )(sin 1) 0 + - + = Û
x k
x k
x k
4
2
2
2
p
p
p
p
p
é
= - +
ê
ê
=
ê
ê
= - +
ê
ë
.
Baøi 44. (*H 2006D–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x x
3 2
4sin 4sin 3sin2 6cos 0 + + + = .
HD: PT Û x x x
2
(sin 1)( 2cos 3cos 2) 0 + - + + = Û
x k
x k
2
2
2
2
3
p
p
p
p
é
= - +
ê
ê
ê
= ± +
ë
.
Baøi 45. (*H 2007A) Gi'i phL=ng trình:
( ) ( )
x x x x x
2 2
1 sin cos 1 cos sin 1 sin2 + + + = +
HD: PT Û x x x x (sin cos )(1 sin )(1 cos ) 0 + - - = Û
x k
x k
x k
4
2
2
2
p
p
p
p
p
é
= - +
ê
ê
ê
= +
ê
ê =
ë
.
Baøi 46. (*H 2007B) Gi'i phL=ng trình: x x x
2
2sin 2 sin7 1 sin + - = .
HD: PT Û ( ) x x cos 4 2sin3 1) 0 - = Û
x k
x k
x k
8 4
2
18 3
5 2
18 3
p p
p p
p p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ê
ê
= +
ê
ë
.
Baøi 47. (*H 2007D) Gi'i phL=ng trình:
x x
x
2
sin cos 3 cos 2
2 2
æ ö
+ + =
ç ÷
è ø
.
HD: PT Û x x 1 sin 3 cos 2 + + = Û x
1
cos
6 2
p æ ö
- =
ç ÷
è ø
Û
x k
x k
2
2
2
6
p
p
p
p
é
= +
ê
ê
ê
= - +
ë

Baøi 48. (*H 2007A–db1) Gi'i phL=ng trình: x x x
x x
1 1
sin2 sin 2cot 2
2sin sin2
+ - - = .
HD: )iRu ki0n x sin2 0 ¹ . PT Û
( )
x x x
2
cos2 2cos cos 1 0 + + = Û x k
4 2
p p
= + .
Baøi 49. (*H 2007A–db2) Gi'i phL=ng trình:
x x x x x
2
2cos 2 3 sin cos 1 3(sin 3 cos ) + + = + .
HD: PT Û x x
2
2cos 3cos 0
6 6
p p æ ö æ ö
- - - =
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
Û x k
2
3
p
p = + .
Baøi 50. (*H 2007B–db1) Gi'i phL=ng trình:
5 3
sin cos 2 cos
2 4 2 4 2
x x x æ ö æ ö
- - - =
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
p p

&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 68

HD: PT Û
x
x
3
cos 2cos 2 0
2 4
p
æ ö æ ö
+ + =
ç ÷ ç ÷
è ø è ø
Û
x k
x k
x k
2
3 3
2
2
2
p p
p
p
p p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ê
ê = +
ë
.
Baøi 51. (*H 2007B–db2) Gi'i phL=ng trình:
x x
x x
x x
sin2 cos2
tan cot
cos sin
+ = - .
HD: )iRu ki0n: x sin2 0 ¹ . PT Û x x cos cos2 = - Û x k2
3
p
p = ± + .
Baøi 52. (*H 2007D–db1) Gi'i phL=ng trình: x x 2 2 sin cos 1
12
p æ ö
- =
ç ÷
è ø

HD: PT Û x
5
sin 2 cos sin
12 12 12
p p p æ ö
- = =
ç ÷
è ø
Û x k hay x k
4 3
p p
p p = + = + .
Baøi 53. (*H 2007D–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x (1– tan )(1 sin2 ) 1 tan + = + .
HD: )iRu ki0n: x cos 0 ¹ . PT Û x x x (cos sin )(cos2 1) 0 + - = Û
x k
x k
4
p
p
p
é
= - +
ê
ê
=
ë
.
Baøi 54. (*H 2008A) Gi'i phL=ng trình: x
x
x
1 1 7
4sin
sin 4 3
sin
2
p
p
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø æ ö
-
ç ÷
è ø
.
HD: )iRu ki0n: x x
3
sin 0, sin 0
2
p æ ö
¹ - ¹
ç ÷
è ø
.
PT Û x x
x x
1
(sin cos ) 2 2 0
sin cos
æ ö
+ + =
ç ÷
è ø
Û
x k
x k
x k
4
8
5
8
p
p
p
p
p
p
é
= - +
ê
ê
ê
= - +
ê
ê
= +
ê
ë

Baøi 55. (*H 2008B) Gi'i phL=ng trình: x x x x x x
3 3 2 2
sin 3 cos sin cos 3 sin cos - = - .
HD: PT
( )
x x x cos2 sin 3 cos 0 + = Û x k x k ;
4 2 3
p p p
p = + = - + .
Baøi 56. (*H 2008D) Gi'i phL=ng trình: x x x x 2sin (1 cos2 ) sin2 1 2cos + + = + .
HD: PT Û x x (2cos 1)(sin2 1) 0 + - = Û x k x k
2
2 ;
3 4
p p
p p = ± + = + .
Baøi 57. (*H 2008A–db1) Tìm nghi$m trên kho'ng (0; p ) c:a phL=ng trình:

x
x x
2 2
3
4sin 3 cos2 1 2cos
2 4
p æ ö
- = + -
ç ÷
è ø
.
HD: PT Û x x x 2cos 3 cos2 sin2 - = - Û
( )
x x cos 2 cos
6
p
p
æ ö
+ = -
ç ÷
è ø

Û x k hay x h
5 2 7
2
18 3 6
p p p
p = + = - +
Do x (0; ) p Î nên chP chGn x x x
5 17 5
; ;
18 18 6
p p p
= = = .
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 69

Baøi 58. (*H 2008A–db2) Gi'i phL=ng trình: x x x
3
2 2 cos 3cos sin 0
4
p æ ö
- - - =
ç ÷
è ø
.
HD: PT Û x x x x x x x x
3 3 2 2
cos sin 3cos .sin 3cos .sin 3cos sin 0 + + + - - =
Xét 2 tr$Bng h5p:
a) N:u x cos 0 = thì PT Û
x
x x
3
cos 0
sin sin 0
ì =
í
- =
î
Û x k
2
p
p = + .
b) N:u x cos 0 ¹ thì ta chia 2 v: cJa PT cho x
3
cos .
Khi 2ó: PT Û
x
x
cos 0
tan 1
ì ¹
í
=
î
Û x k
4
p
p = + .
Vy: PT có nghi0m: x k
2
p
p = + ho8c x k
4
p
p = + .
Baøi 59. (*H 2008B–db1) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x x x x
2 2 3
sin cos2 cos tan 1 2sin 0 + - + = .
HD: )iRu ki0n: cos 0
2
x x k ¹ Û ¹ +
p
p .
PT Û x x
2
2sin sin 1 0 + - = Û x k x k
5
2 ; 2
6 6
p p
p p = + = + .
Baøi 60. (*H 2008B–db2) Gi'i phL=ng trình:
x
x x
x
2
2
cos2 1
tan 3tan
2
cos
p æ ö -
+ - =
ç ÷
è ø
.
HD: )iRu ki0n: x cos 0 ¹ . PT Û x
3
tan 1 = - Û x k
4
p
p = - + .
Baøi 61. (*H 2008D–db1) Gi'i phL=ng trình:
x
x
x
3 sin
tan 2
2 1 cos
p æ ö
- + =
ç ÷
è ø +
.
HD: )iRu ki0n: x sin 0 ¹ . PT Û x x (cos 1)(2sin 1) 0 + - = Û
x k
x k
2
6
5
2
6
p
p
p
p
é
= +
ê
ê
ê
= +
ë
.
Baøi 62. (*H 2008D–db2) Gi'i phL=ng trình: sin2 cos2 3sin cos 2 0 x x x x + + - - =
HD: PT Û x x x (2sin 1)(sin cos 1) 0 - - - = Û
x
x
1
sin
2
2
sin
4 2
p
é
=
ê
ê
æ ö
ê
- =
ç ÷
ê
è ø ë

Û x k x k x k x k
5
2 ; 2 ; 2 ; 2
6 6 2
p p p
p p p p p = + = + = + = + .
Baøi 63. (*H 2009A) Gi'i phL=ng trình:
x x
x x
(1 2sin ) cos
3
(1 2sin )(1 sin )
-
=
+ -
.
HD: )iRu ki0n: x x
1
sin 1, sin
2
¹ ¹ - .
PT Û x x x x cos 3 sin sin2 3 cos2 - = + Û x x cos cos 2
3 6
p p æ ö æ ö
+ = -
ç ÷ ç ÷
è ø è ø

Û x k
2
18 3
p p
= - + .
Baøi 64. (*H 2009B) Gi'i phL=ng trình:
( )
x x x x x x
3
sin cos .sin2 3 cos3 2 cos 4 sin + + = + .
&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 70

HD: PT Û x x x sin3 3 cos3 2cos4 + = Û x x cos 3 cos 4
6
p æ ö
- =
ç ÷
è ø
Û
x k
x k
2
6
2
42 7
p
p
p p
é
= - +
ê
ê
ê
= +
ë
.
Baøi 65. (*H 2009D) Gi'i phL=ng trình: x x x x 3 cos5 2sin3 cos2 sin 0 - - = .
HD: PT Û x x x
3 1
cos5 sin5 sin
2 2
- = Û x x sin 5 sin
3
p æ ö
- =
ç ÷
è ø
Û
x k
x k
18 3
6 2
p p
p p
é
= +
ê
ê
ê
= - +
ë
.
Baøi 66. (*H 2010A) Gi'i phL=ng trình:
x x x
x
x
(1 sin cos2 )sin
1
4
cos
1 tan
2
p æ ö
+ + +
ç ÷
è ø
=
+

HD: )iRu ki0n: x x cos 0; 1 tan 0 ¹ + ¹ .
PT Û x x sin cos2 0 + = Û x k x k
7
2 ; 2
6 6
p p
p p = - + = + .
Baøi 67. (*H 2010B) Gi'i phL=ng trình: x x x x x (sin2 cos2 ) cos 2cos2 sin 0 + + - = .
HD: PT Û x x x (sin cos 2) cos2 0 + + = Û x k
4 2
p p
= + .
Baøi 68. (*H 2010D) Gi'i phL=ng trình: x x x x sin2 cos2 3sin cos 1 0 - + - - = .
HD: PT Û x x x (2sin 1)(cos sin 2) 0 - + + = Û x k x k
5
2 ; 2
6 6
p p
p p = + = + .
Baøi 69. (*H 2011A)
1.
HD:
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 71
II. TR HDP – XÁC SUiT

*y THI T_T NGHIP

Baøi 1. (TN 2002) Có bao nhiêu s4 tT nhiên ch2n có b4n chO s4 ôi m7t khác nhau?
)S: 2296
Baøi 2. (TN 2003) Gi'i h$ phL=ng trình cho bPi h$ thMc sau:

y y y
x x x
C C C
1 1
1
: : 6 : 5: 2
+ -
+
=
)S: x y ( 8; 3) = = .
Baøi 3. (TN 2004) Gi'i b9t phL=ng trình (v<i hai Yn là n, k Î N):
k n
n
P
n k
2 4
3
60A
( )!
+ +
+
£
-
.
)S: BPT Û
k n
n n n k ( 5)( 4)( 1) 60
ì £
í
+ + - + £
î

+ Xét v;i n ³ 4: BPT vô nghi0m.
+ Xét v;i n Î {0, 1, 2, 3} 2$5c các nghi0m (n; k) là: (0; 0), (1; 0), (1; 1), (2; 2), (3; 3).
Baøi 4. (TN 2005) Gi'i b9t phL=ng trình, Yn n thu7c t-p s4 tT nhiên:
n n
n n n
C C A
1 2
2 2
5
2
-
+ +
+ > .
)S: n ³ 2.
Baøi 5. (TN 2006–kpb) Tìm h$ s4 c:a x
5
trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
n
x (1 ) + , nÎN
*
,
bi?t tWng t9t c' các h$ s4 trong khai triCn trên bBng 1024.
)S: C
5
10
252 = .
Baøi 6. (TN 2007–kpb) Gi'i phL=ng trình:
n n n
C C C
4 5 6
1
3
+
+ = (trong ó
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k
c:a n ph@n t^).
)S: n = 6.
Baøi 7. (TN 2007–kpb–l@n 2) Gi'i phL=ng trình:
n n n
C C A
3 2 2
3 2 3 + = (trong ó
k
n
A là s4 ch[nh
hNp ch-p k c:a n ph@n t^,
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
)S: n = 6.
Baøi 8. (TN 2008–kpb) Gi'i b9t phL=ng trình:
n n n
n C C A
2 4 3 3
( 5) 2 2 - + £ (trong ó
k
n
A là s4
ch[nh hNp ch-p k c:a n ph@n t^,
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
)S: n = 4; n = 5.
Baøi 9. (TN 2008–kpb–l@n 2) Tìm h$ s4 c:a x
7
trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
x
10
(2 1) - .
)S: C
7 3
10
2 - .
Baøi 10. (TN 2011)
)S:

&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 72
*y THI *jI H{C

Baøi 1. (*H 2002A) Cho khai triCn nh! thMc:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
n n n n n
x x x x x x x x
n n
n n n n
C C C C
1 1
1 1 1 1
0 1 1
2 3 2 2 3 2 3 3
2 2 2 2 2 ... 2 2 2
- -
- - - - - - - -
-
+ = + + + +
(n là s4 nguyên dL=ng). Bi?t rBng trong khai triCn ó
n n
C C
3 1
5 = , s4 hAng thM tL bBng 20n.
Tìm n và x.
HD: n = 7; x = 4.
Baøi 2. (*H 2002B) Cho a giác Iu
1 2 2n
A A ...A n7i ti?p LSng tròn (O; R). Bi?t rBng s4 tam
giác có các [nh là 3 trong 2n iCm
1 2 2n
A , A , ... , A nhiIu g9p 20 l@n s4 hình chO nh-t có
các [nh là 4 trong 2n iCm
1 2 2n
A , A , ... , A , tìm n.
HD: S, tam giác là:
n
C
3
2
. S, hình chL nht là:
n
C
2
. )S: n = 8.
Baøi 3. (*H 2002D) Tìm s4 nguyên dL=ng n sao cho:
0 1 2 n n
n n n n
C 2C 4C ... 2 C 243. + + + + =
HD: n = 5.
Baøi 4. (*H 2002A–db2) Gi' s^ n là s4 nguyên dL=ng và
n n
n
x a a x a x
0 1
(1 ) ... + = + + + . Bi?t
rBng tHn tAi s4 k nguyên dL=ng (1 £ k £ n – 1) sao cho
k k k
a a a
1 1
2 9 24
- +
= = , hãy tính n.
HD:
Baøi 5. (*H 2002B–db2) Tìm s4 n nguyên dL=ng tho' b9t phL=ng trình
n
n n
A C n
3 2
2 9
-
+ £
(trong ó
k k
n n
A C , l@n lLNt là s4 ch[nh hNp và s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD:
Baøi 6. (*H 2002D–db1) GEi a a a
1 2 11
, ,..., là các h$ s4 trong khai triCn sau:
x x x a x a x a
10 11 10 9
1 2 11
( 1) ( 2) ... + + = + + + + .
Hãy tính h$ s4 a
5
.
HD:
Baøi 7. (*H 2002D–db2) *7i tuyCn hEc sinh gi8i c:a m7t trLSng gHm 18 em, trong ó có 7
hEc sinh kh4i 12, 6 hEc sinh kh4i 11 và 5 hEc sinh kh4i 10. H8i có bao nhiêu cách c^ 8
hEc sinh trong 7i i dT trAi hè sao cho mUi kh4i có ít nh9t m7t em LNc chEn.
HD:
Baøi 8. (*H 2003A) Tìm h$ s4 c:a s4 hAng chMa x
8
trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
n
x
x
5
3
1 æ ö
+
ç ÷
è ø
, bi?t rBng:
n n
n n
C C n
1
4 3
7( 3)
+
+ +
- = + (trong ó n là s4 nguyên dL=ng, x > 0,
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: C
4
12
495 = .
Baøi 9. (*H 2003B) Cho n là s4 nguyên dL=ng. Tính tWng
S =
n
n
n n n n
C C C C
n
2 3 1
0 1 2
2 1 2 1 2 1
...
2 3 1
+
- - -
+ + + +
+
.
(
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: SD dWng khai tri3n cJa
n
x (1 ) + . Tính
n
x dx
2
1
(1 ) +
ò
. )S: S =
n n
n
1 1
3 2
1
+ +
-
+
.
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 73

Baøi 10. (*H 2003D) V<i n là s4 nguyên dL=ng, gEi
n
a
3 3 -
là h$ s4 c:a
n
x
3 3 -
trong khai triCn
thành a thMc c:a
n n
x x
2
( 1) ( 2) + + . Tìm n C
n
a n
3 3
26
-
= .
HD: Ta có:
n n n n n
n n n n
x C x C x C x C
2 0 2 1 2 2 2 2 4
( 1) ...
- -
+ = + + + +

n n n n n n
n n n n
x C x C x C x C
0 1 1 2 2 2
( 2) 2 2 ... 2
- -
+ = + + + +
+ Ki3m tra n = 1, n = 2: không thoO 2iRu ki0n bài toán.
+ V;i n ³ 3 thì
n n n n n
x x x x x
3 3 2 3 2 2 1 - - - -
= = Þ h0 s, cJa
n
x
3 3 -
trong khai tri3n
thành 2a th?c cJa
n n
x x
2
( 1) ( 2) + + là:
n n n n n
a C C C C
3 0 3 1 1
3 3
2 . . 2. .
-
= + .
TS 2ó:
n
a n
3 3
26
-
= Û n = 5.
Baøi 11. (*H 2003A–db1) TK các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT nhiên
mà mUi s4 có 6 chO s4 khác nhau và chO s4 2 Mng cAnh chO s4 3 ?
HD:
Baøi 12. (*H 2003A–db2) Có bao nhiêu s4 tT nhiên chia h?t cho 5 mà mUi s4 có 4 chO s4 khác
nhau ?
HD:
Baøi 13. (*H 2003B–db1) TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT nhiên,
mUi s4 có 6 chO s4 và tho' mãn iIu ki$n: Sáu chO s4 c:a mUi s4 là khác nhau và trong
mUi s4 ó tWng c:a ba chO s4 @u nh8 h=n tWng c:a ba chO s4 cu4i m7t =n v! ?
HD:
Baøi 14. (*H 2003B–db2) TK m7t tW gHm 7 hEc sinh nO và nRm hEc sinh nam c@n chEn ra 6 em
trong ó s4 hEc sinh nO ph'i nh8 h=n 4. H8i có bao nhiêu cách chEn nhL v-y ?
HD:
Baøi 15. (*H 2003D–db1) TK 9 chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT
nhiên ch2n mà mUi s4 gHm 7 chO s4 khác nhau ?
HD:
Baøi 16. (*H 2003D–db2) Tìm s4 tT nhiên n tho' mãn:
n n
n n n n n n
C C C C C C
2 2 2 3 3 3
2 100
- -
+ + = .
(
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD:
Baøi 17. (*H 2004A) Tìm h$ s4 c:a x
8
trong khai triCn thành a thMc c:a x x
2 8
[1 (1 )] + - .
HD: Khai tri3n x x
2 8
[1 (1 )] + - . Xác 2Hnh 2$5c a C C C C
3 2 4 0
8 8 3 8 4
. . 168 70 238 = + = + = .
Baøi 18. (*H 2004B) Trong m7t môn hEc, th@y giáo có 30 câu h8i khác nhau gHm 5 câu h8i
khó, 10 câu h8i trung bình, 15 câu h8i dZ. TK 30 câu h8i ó có thC l-p LNc bao nhiêu I
kiCm tra, mUi I gHm 5 câu h8i khác nhau, sao cho trong mUi I nh9t thi?t ph'i có : 3
loAi câu h8i (khó, trung bình, dZ) và s4 câu h8i dZ không ít h=n 2 ?
HD: Chia thành nhiRu tr$Bng h5p. )S: C C C C C C C C C
2 2 1 2 1 2 3 1 1
15 10 5 15 10 5 15 10 5
56875 + + = .
Baøi 19. (*H 2004D) Tìm các s4 hAng không chMa x trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
x
x
7
3
4
1 æ ö
+
ç ÷
è ø
v<i x > 0.
HD: C
4
7
35 = .
Baøi 20. (*H 2004A–db1) Cho t-p A gHm n ph@n t^, n ³ 7. Tìm n, bi?t rBng s4 t-p con gHm 7
ph@n t^ c:a t-p A bBng hai l@n s4 t-p con gHm 3 ph@n t^ c:a tâE A.
HD:
Baøi 21. (*H 2004A–db2) Cho t-p A gHm n ph@n t^, n > 4. Tìm n, bi?t rBng trong s4 các t-p
con c:a A có úng 16n t-p con có s4 ph@n t^ là s4 l..
&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 74

HD:
Baøi 22. (*H 2004B–db1) Bi?t rBng x a a x a x
100 100
0 1 100
(2 ) ... + = + + + . ChMng minh rBng
a a
2 3
< . V<i giá tr! nào c:a k thì
k k
a a k
1
(0 99)
+
< £ £ ?
HD:
Baøi 23. (*H 2004B–db2) Gi' s^
n n
n
x a a x a x a x
2
0 1 2
(1 2 ) ... + = + + + + . Tìm n và s4 l<n nh9t
trong các s4
n
a a a a
0 1 2
, , ,..., , bi?t rBng
n
a a a a
0 1 2
... 729 + + + + = .
HD:
Baøi 24. (*H 2004D–db1) Bi?t rBng trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
n
x
x
1 æ ö
+
ç ÷
è ø
tWng các h$
s4 c:a hai s4 hAng @u tiên bBng 24, tính tWng các h$ s4 c:a các s4 hAng chMa
k
x v<i k >
0 và chMng minh rBng tWng này là m7t s4 chính phL=ng.
HD:
Baøi 25. (*H 2004D–db2) Có bao nhiêu s4 tT nhiên tho' mãn dHng thSi ba iIu ki$n sau: gHm
úng 4 chO s4 ôi m7t khác nhau; là s4 ch2n; nh8 h=n 2158 ?
HD:
Baøi 26. (*H 2005A) Tìm s4 nguyên dL=ng n sao cho:

n n
n n n n n
C C C C n C
1 2 2 3 3 4 2 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2.2 3.2 4.2 ... (2 1).2 2005
+
+ + + + +
- + - + + + =
(
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: SD dWng khai tri3n cJa
n
x
2 1
(1 )
+
+ . L=y 2+o hàm hai v:, r>i thay x = –2.
)S: n = 1002.
Baøi 27. (*H 2005B) M7t 7i thanh niên tình nguy$n có 15 ngLSi, gHm 12 nam và 3 nO. H8i
có bao nhiêu cách phân công 7i thanh niên tình nguy$n ó vI giúp a 3 t[nh miIn núi,
sao cho mUi t[nh có 4 nam và 1 nO.
HD: C C C C C C
1 4 1 4 1 4
3 12 2 8 1 4
. . 207900 = .
Baøi 28. (*H 2005D) Tính giá tr! c:a biCu thMc
n n
A
M
n
4 3
1
3A
( 1)!
+
+
=
+
, bi?t rBng:

n n n n
C C C C
2 2 2 2
1 2 3 4
2 2 149
+ + + +
+ + + = (*)
(n là s4 nguyên dL=ng,
k
n
A ,
k
n
C l@n lLNt là s4 ch[nh hNp và s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n
t^).
HD: TS (*) Þ n = 5. Vy M =
3
4
.
Baøi 29. (*H 2005A–db1) Tìm h$ s4 c:a x
7
trong khai triCn a thMc
n
x
2
(2 3 ) - , trong ó n là
s4 nguyên dL=ng th8a mãn:
1 3 5 2n 1
2n 1 2n 1 2n 1 2n 1
C C C ... C 1024
+
+ + + +
+ + + + = (*) (
k
n
C là s4 tW
hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: SD dWng khai tri3n cJa
n
x
2 1
(1 )
+
+ . L%n l$5t cho x = 1 và x = –1.
Tính 2$5c
n n
n n n n
C C C C
1 3 5 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1
... 2
+
+ + + +
+ + + + = Þ 2n = 10.
Suy ra h0 s, cJa x
7
là C
3 7 3
10
3 .2 - .
Baøi 30. (*H 2005A–db2) Tìm
{ }
k 0,1, 2,..., 2005 Î sao cho
k
2005
C At giá tr! l<n nh9t. (
k
n
C là
s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^)
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 75

HD:
k
C
2005
l;n nh=t Û
k k 1
2005 2005
k k 1
2005 2005
C C
C C
+
-
ì
³ ï
í
³
ï
î
(k Î N) Û
k
k
1002
1003
ì ³
í
£
î
Û k hay k 1002 1003 = =
Baøi 31. (*H 2005B–db1) Tìm s4 nguyên n l<n h=n 1 th8a mãn Vng thMc:
+ - =
2 2
n n n n
2P 6A P A 12
( P
n
là s4 hoán v! c:a n ph@n t^ và
k
n
A là s4 ch[nh hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: PT Û [ ] n n n (6 !) ( 1) 2 0 - - - = Û n = 3 hay n = 2.
Baøi 32. (*H 2005B–db2) TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT
nhiên, mUi s4 gHm 6 chO s4 khác nhau và tWng các chO s4 hàng chJc, hàng trRm, hàng
ngàn bBng 8.
HD: a a a
3 4 5
8 + + = Þ a a a
3 4 5
, , {1, 2, 5} Î ho8c a a a
3 4 5
, , {1,3, 4} Î .
)S: 720 + 720 = 1440 (s,).
Baøi 33. (*H 2005D–db1) M7t 7i vRn ngh$ có 15 ngLSi gHm 10 nam và 5 nO. H8i có bao
nhiêu cách l-p m7t nhóm Hng ca gHm 8 ngLSi, bi?t rBng trong nhóm ó ph'i có ít nh9t 3
nO.
HD: C C C C C C
3 5 4 4 5 3
5 10 5 10 5 10
3690 + + = cách.
Baøi 34. (*H 2005D–db2) TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT
nhiên, mUi s4 gHm 5 chO s4 khác nhau và nh9t thi?t ph'i có 2 chO 1, 5 ?
HD: Th7c hi0n 2 b$;c:
+ B$;c 1: x:p 2 s, 1, 5 vào 2 trong 5 vH trí, có: A
2
5
20 = cách.
+ X:p 3 trong 5 s, còn l+i vào 3 vH trí còn l+i, có: A
3
5
60 = cách.
)S: 20.60 = 1200 s,.
Baøi 35. (*H 2006A) Tìm h$ s4 c:a s4 hAng chMa x
26
trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
n
x
x
7
4
1 æ ö
+
ç ÷
è ø
, bi?t rBng
n
n n n
C C C
1 2 20
2 1 2 1 2 1
... 2 1
+ + +
+ + + = - . (n nguyên dL=ng, (
k
n
C là s4 tW
hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: + TS giO thi:t Þ
n
n n n n
C C C C
0 1 2 20
2 1 2 1 2 1 2 1
... 2
+ + + +
+ + + + = (1)
+ Vì
k n k
n n
C C
2 1
2 1 2 1
+ -
+ +
= , "k, 0 £ k £ 2n+1 nên:
( )
n n
n n n n n n n
C C C C C C C
0 1 2 0 2 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1
... ...
2
+
+ + + + + + +
+ + + + = + + + (2)
+ TK khai triCn c:a
n 2 1
(1 1)
+
+ suy ra:

n n n
n n n
C C C
0 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1
... (1 1) 2
+ + +
+ + +
+ + + = + = (3)
+ TK (1), (2), (3) suy ra:
n 2 20
2 2 = Û n = 10.
+ Suy ra h$ s4 c:a x
26
là: C
6
10
210 = .
Baøi 36. (*H 2006B) Cho t-p hNp A gHm n ph@n t^ (n ³ 4). Bi?t rBng s4 t-p con gHm 4 ph@n t^
bBng 20 l@n s4 t-p con gHm 2 ph@n t^ c:a A. Tìm k Î {1, 2, 3, …, n} sao cho s4 t-p con
gHm k ph@n t^ c:a A là l<n nh9t.
HD: TS giO thi:t suy ra:
n n
C C
4 2
20 = Û n = 18.
Do
k
k
C
k
k
C
1
18
18
18
1
1
+
-
= <
+
Û k ³ 9, nên C C C
9 10 18
18 18 18
... > > > Þ C C C
1 2 9
18 18 18
... < < < .
Vy s, tp con g>m k ph%n tD cJa A là l;n nh=t khi và chP khi k = 9.
Baøi 37. (*H 2006D) *7i thanh niên xung kích c:a m7t trLSng phW thông có 12 hEc sinh, gHm
&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 76

5 hEc sinh l<p A, 4 hEc sinh l<p B và 3 hEc sinh l<p C. c@n chEn 4 hEc sinh i làm nhi$m
vJ, sao cho 4 hEc sinh này thu7c không quá 2 trong 3 l<p trên. H8i có bao nhiêu cách
chEn nhL v-y ?
HD: Dùng ph$6ng pháp lo+i trS.
+ S, cách chGn 4 hGc sinh tS 12 hGc sinh 2ã cho là: C
4
12
495 = .
+ S, cách chGn 4 hGc sinh mà m@i l;p có ít nh=t 1 em là:
C C C C C C C C C
2 1 1 1 2 1 1 1 2
5 4 3 5 4 3 5 4 3
270 + + =
+ S, cách chGn phOi tìm là: 495 – 270 = 225.
Baøi 38. (*H 2006A–db1) Áp dJng khai triCn nh! thMc Niut=n c:a x x
2 100
( ) + , chMng minh
rBng: C C C C
99 100 198 199
0 1 99 100
100 100 100 100
1 1 1 1
100 101 ... 199 200 0
2 2 2 2
æ ö æ ö æ ö æ ö
- + - + =
ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è ø è ø è ø
.
(
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: L=y 2+o hàm hai v:, cho x
1
2
= - , r>i nhân hai v: v;i –1, ta 2$5c 2pcm.
Baøi 39. (*H 2006A–db2) TK các chO s4 0, 1, 2, 3, 4 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT nhiên có
5 chO s4 khác nhau? Tính tWng c:a t9t c' các s4 tT nhiên ó.
HD: S, các s, t7 nhiên c%n tìm là: 96 s,. Chia thành nhiRu tr$Bng h5p.
+ Có 24 s, d+ng a a a a
4 3 2 1
0; 18 s, d+ng a a a a
4 3 2 1
1; 18 s, d+ng a a a a
4 3 2 1
2 ;
18 s, d+ng a a a a
4 3 2 1
3 ; 18 s, d+ng a a a a
4 3 2 1
4
TNng các chL s, hàng 26n vH là: 18(1 + 2 + 3 + 4) = 180.
TNng các chL s, hàng chWc là: 1800
TNng các chL s, hàng trYm là: 18000
TNng các chL s, hàng nghìn là: 180000
+ Có 24 s, d+ng a a a a
3 2 1 0
1 ; 24 s, d+ng a a a a
3 2 1 0
2 ; 24 s, d+ng a a a a
3 2 1 0
3 ;
24 s, d+ng a a a a
3 2 1 0
4
TNng các chL s, hàng chWc nghìn là: 24(1 + 2 + 3 + 4).10000 = 2400000
+ Vy tNng 96 s, là: 180 + 1800 + 18000 + 180000 + 2400000 = 2599980
Baøi 40. (*H 2006B–db1) TK các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 ch2n,
mUi s4 có 5 chO s4 khác nhau, trong ó có úng 2 chO s4 l. và 2 chO s4 l. ó Mng cAnh
nhau ?
HD: S, cách chGn hai trong ba chL s, lT 2?ng c+nh nhau là: A
2
3
6 = cách. Xem 2 s, lT
2?ng c+nh nhau là m/t ph%n tD x. Vy m@i s, c%n lp g>m ph%n tD x và 3 trong 4 chL s,
chUn 0, 2, 4, 6. Chia thành nhiRu tr$Bng h5p.
)S: 6(18 + 18 + 24) = 360 s,.
Baøi 41. (*H 2006B–db2) Cho 2 LSng thVng song song d
1
và d
2
. Trên LSng thVng d
1
có 10
iCm phân bi$t, trên LSng thVng d
2
có n iCm phân bi$t (n ³ 2). Bi?t rBng có 2800 tam
giác có [nh là các iCm ã cho. Tìm n.
HD: S, tam giác có 1 2Pnh thu/c d
1
, 2 2Pnh thu/c d
2
là:
n
C
2
10 .
S, tam giác có 1 2Pnh thu/c d
2
, 2 2Pnh thu/c d
1
là: nC
2
10
.
TS giO thi:t:
n
C
2
10 + nC
2
10
=2800, suy ra n = 20.
Baøi 42. (*H 2006D–db1) M7t l<p có 33 hEc sinh, trong ó có 7 nO. C@n chia l<p hEc thành 3
tW, tW 1 có 10 hEc sinh, tW 2 có 11 hEc sinh, tW 3 có 12 hEc sinh sao cho trong mUi tW có ít
nh9t 2 hEc sinh nO. H8i có bao nhiêu cách chia nhL v-y ?
HD: Chia thành nhiRu tr$Bng h5p theo s, hGc sinh nL.
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 77

)S: C C C C C C C C C C C C
3 7 2 9 2 8 3 8 2 8 2 9
7 26 4 19 7 26 5 18 7 26 5 18
+ + .
Baøi 43. (*H 2006D–db2) TK các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT
nhiên ch2n có 5 chO s4 khác nhau và mUi s4 l-p LNc Iu nh8 h=n 25000 ?
HD: Chia thành nhiRu tr$Bng h5p. )S: 240 + 48 + 72 = 360 s,.
Baøi 44. (*H 2007A) ChMng minh rBng:
n
n
n n n n
C C C C
n n
2
1 3 5 2 1
2 2 2 2
1 1 1 1 2 1
...
2 4 6 2 2 1
-
-
+ + + + =
+

(n là s4 nguyên dL=ng,
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: Ta có:
n n n
n n n
x C C x C x
2 0 1 2 2
2 2 2
(1 ) ... + = + + +

n n n
n n n
x C C x C x
2 0 1 2 2
2 2 2
(1 ) ... - = - + +
Þ ( )
n n n n
n n n
x x C x C x C x
2 2 1 3 3 2 1 2 1
2 2 2
(1 ) (1 ) 2 ...
- -
+ - - = + + +
Þ ( )
n n
n n
n n n
x x
dx C x C x C x dx
1 1 2 2
1 3 3 2 1 2 1
2 2 2
0 0
(1 ) (1 )
...
2
- -
+ - -
= + + +
ò ò

Þ
n
n
n n n n
C C C C
n n
2
1 3 5 2 1
2 2 2 2
2 1 1 1 1 1
...
2 1 2 4 6 2
-
-
= + + + +
+

Baøi 45. (*H 2007B) Tìm h$ s4 c:a s4 hAng chMa x
10
trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
n
x (2 ) + , bi?t
n n n n n n
n n n n n
C C C C C
0 1 1 2 2 3 3
3 3 3 3 ... ( 1) 2048
- - -
- + - + + - =
(n là s4 nguyên dL=ng,
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: Ta có:
n n n n n n n n
n n n n n
C C C C C
0 1 1 2 2 3 3
3 3 3 3 ... ( 1) (3 1) 2
- - -
- + - + + - = - = .
TS giO thi:t suy ra n = 11.
H0 s, c:a s4 hAng chMa x
10
trong khai triCn c:a x
11
(2 ) + là: C
10 1
11
.2 22 = .
Baøi 46. (*H 2007D) Tìm h$ s4 c:a x
5
trong khai triCn thành a thMc c:a:
x x x x
5 2 10
(1 2 ) (1 3 ) - + +
HD: H0 s, cJa x
5
trong khai triCn c:a x x
5
(1 2 ) - là: C
4 4
5
( 2) - .
H0 s, cJa x
5
trong khai triCn c:a x x
2 10
(1 3 ) + là: C
3 3
10
3 .
H0 s, cJa x
5
trong khai triCn c:a x x x x
5 2 10
(1 2 ) (1 3 ) - + + là: C
4 4
5
( 2) - + C
3 3
10
3
Baøi 47. (*H 2007A–db1) Có bao nhiêu s4 tT nhiên ch2n l<n h=n 2007 mà mUi s4 gHm 4 chO
s4 khác nhau?
HD: GiO sD s, c%n lp là n = a a a a
1 2 3 4
> 2007. Xét hai tr$Bng h5p a
4
= 0 và a
4
¹ 0.
)S: 448 + 1568 = 2016 s,.
Baøi 48. (*H 2007A–db2) Trên các cAnh AB, BC, CD, DA c:a hình vuông ABCD l@n lLNt cho
1, 2, 3 và n iCm phân bi$t khác A, B, C, D. Tìm n bi?t s4 tam giác có ba [nh l9y tK
n 6 + iCm ã cho là 439.
HD: V;i n £ 2 thì n + 6 £ 8. S, tam giác t+o thành không v$5t quá C
3
8
= 56 < 439
(lo+i). Vy n ³ 3.
S, tam giác t+o thành là:
n n
C C C
3 3 3
6 3 +
- - = 439 Û n = 10.
Baøi 49. (*H 2007B–db1) Tìm x, y Î N th8a mãn h$:
2 3
3 2
22
66
x y
y x
A C
A C
ì
+ =
ï
í
+ =
ï
î
.
HD: (x = 4; y = 5).
&R thi T)t nghi=p – &'i hSc Trn S# Tùng
Trang 78

Baøi 50. (*H 2007B–db2) Tìm h$ s4 c:a x
8
trong khai triCn nh! thMc Niut=n c:a
n
x
2
( 2) + ,
bi?t:
3 2 1
8 49
n n n
A C C - + = .
HD: TS giO thi:t tìm 2$5c n = 7. Suy ra h0 s, cJa x
8
là: C
4 3
7
2 280 = .
Baøi 51. (*H 2007D–db1) ChMng minh v<i mEi s4 n nguyên dL=ng luôn có:
( ) ( ) ( ) 0 C 1 C 1 ... C 1 n nC
1 n
n
1 n 2 n
n
2 n 1
n
0
n
= - + - + + - -
- - - -

HD: SD dWng khai tri3n cJa
n
x ( 1) - . L=y 2+o hàm hai v:, r>i cho x = 1 ta 2$5c 2pcm.
Baøi 52. (*H 2007D–db2) TK các chO s4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT
nhiên ch2n mà mUi s4 gHm 4 chO s4 khác nhau.
HD: 120 + 300 = 420 s,.
Baøi 53. (*H 2008A) Cho khai triCn
n n
n
x a a x a x
0 1
(1 2 ) ... + = + + + , trong ó n Î N và các h$
s4
n
a a a
0 1
, ,..., tho' mãn h$ thMc
n
n
a a
a
1
0
... 4096
2
2
+ + + = . Tìm s4 l<n nh9t trong các s4
n
a a a
0 1
, ,..., .
HD: )8t f(x) =
n n
n
x a a x a x
0 1
(1 2 ) ... + = + + + Þ
n n
n
a a
a f
1
0
1
... 2
2 2
2
æ ö
+ + + = =
ç ÷
è ø
.
TS giO thi:t suy ra:
n
2 4096 = Þ n = 12.
V;i mGi k Î {0, 1, 2, …, 11} ta có
k k k k
k k
a C a C
1 1
12 1 12
2 , 2
+ +
+
= =
GiO sD:
k k
k
k k
k
a C
k
k
a k
C
12
1 1
1
12
2
1 23
1 1 1
2(12 ) 3
2
+ +
+
+
< Û < Û < Û <
-
.
Mà k Î Z Þ k £ 7. Do 2ó a a a
0 1 8
... < < < .
T$6ng t7,
k
k
a
k
a
1
1 7
+
> Û > . Do 2ó a a a
8 9 12
... > > > .
V-y s4 l<n nh9t trong các s4
n
a a a
0 1
, ,..., là a C
8 8
8 12
2 126720 = = .
Baøi 54. (*H 2008B) ChMng minh rBng
k k k
n n n
n
n
C C C
1
1 1
1 1 1 1
2
+
+ +
æ ö +
+ =
ç ÷
ç ÷ +
è ø
(n, k là các s4 nguyên
dL=ng, k £ n,
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD:
k k k
n n n
n k n k
n n
C C C
1
1 1
1 1 1 !( )! 1
2 !
+
+ +
æ ö + -
+ == =
ç ÷
ç ÷ +
è ø
.
Baøi 55. (*H 2008D) Tìm s4 nguyên dL=ng n tho' mãn h$ thMc
n
n n n
C C C
1 3 2 1
2 2 2
... 2048
-
+ + + =
(
k
n
C là s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: Ta có:
n n n
n n n n
C C C C
2 0 1 2 1 2
2 2 2 2
0 (1 1) ...
-
= - = - + - +

n n n n
n n n n
C C C C
2 2 0 1 2 1 2
2 2 2 2
2 (1 1) ...
-
= + = + + + +
Þ
n n
n n n
C C C
1 3 2 1 2 1
2 2 2
... 2
- -
+ + + = .
TS giO thi:t suy ra:
n 2 1
2 2048
-
= Û n = 6.
Baøi 56. ()H 2008A–db1) TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT
nhiên, mUi s4 gHm 6 chO s4 khác nhau và tWng các chO s4 hàng chJc, hàng trRm, hàng
ngàn bBng 8.
HD: 720 + 720 = 1440 s,.
Trn S# Tùng &R thi T)t nghi=p – &'i hSc
Trang 79

Baøi 57. ()H 2008A–db2) Tìm h$ s4 c:a x
7
trong khai triCn a thMc
2
(2 3 )
n
x - , trong ó n là
s4 nguyên dL=ng th8a mãn:
n
n n n n
C C C C
1 3 5 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1
... 1024
+
+ + + +
+ + + + = (
k
n
C là s4 tW hNp
ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: SD dWng khai tri3n cJa
n
x
2 1
(1 )
+
+ . L%n l$5t cho x = 1 và x = –1.
Tính 2$5c
n n
n n n n
C C C C
1 3 5 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1
... 2
+
+ + + +
+ + + + = Þ 2n = 10.
Suy ra h0 s, cJa x
7
là C
3 7 3
10
3 .2 - .
Baøi 58. ()H 2008B–db1) M7t 7i vRn ngh$ có 15 ngLSi gHm 10 nam và 5 nO. H8i có bao
nhiêu cách l-p m7t nhóm Hng ca gHm 8 ngLSi bi?t rBng trong nhóm ó ph'i có ít nh9t 3
nO.
HD: C C C C C C
3 5 4 4 5 3
5 10 5 10 5 10
3690 + + = cách.
Baøi 59. ()H 2008B–db2) TK các chO s4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thC l-p LNc bao nhiêu s4 tT
nhiên, mUi s4 gHm 5 chO s4 khác nhau và nh9t thi?t ph'i có 2 chO 1, 5 ?
HD: Th7c hi0n 2 b$;c:
+ B$;c 1: x:p 2 s, 1, 5 vào 2 trong 5 vH trí, có: A
2
5
20 = cách.
+ X:p 3 trong 5 s, còn l+i vào 3 vH trí còn l+i, có: A
3
5
60 = cách.
)S: 20.60 = 1200 s,.
Baøi 60. ()H 2008D–db1) Tìm
{ }
k 0,1, 2,..., 2005 Î sao cho
k
2005
C At giá tr! l<n nh9t. (
k
n
C là
s4 tW hNp ch-p k c:a n ph@n t^)
HD:
k
C
2005
l;n nh=t Û
k k 1
2005 2005
k k 1
2005 2005
C C
C C
+
-
ì
³ ï
í
³
ï
î
(k Î N) Û
k
k
1002
1003
ì ³
í
£
î
Û k hay k 1002 1003 = =
Baøi 61. ()H 2008D–db2) Tìm s4 nguyên n l<n h=n 1 th8a mãn Vng thMc:
+ - =
2 2
n n n n
2P 6A P A 12
( P
n
là s4 hoán v! c:a n ph@n t^ và
k
n
A là s4 ch[nh hNp ch-p k c:a n ph@n t^).
HD: PT Û [ ] n n n (6 !) ( 1) 2 0 - - - = Û n = 3 hay n = 2.Chân thành cCm 0n các b'n :Ong nghi=p và các em hSc sinh :ã :Sc t1p tài li=u này.
transitung_tv@yahoo.com

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->