P. 1
giao an tin hoc lop 1

giao an tin hoc lop 1

|Views: 12|Likes:
Được xuất bản bởiLê Nhất Nam

More info:

Published by: Lê Nhất Nam on Oct 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2015

pdf

text

original

Giáo án lớp 1

Tuần
Tiết 01
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
BÀI 1: Bước đầu làm việc với máy tính-Người bạn mới của em.
A. MỤC TIÊU
- Học sin i!u "ái ni#$ $áy %i t&n' các loại %i t&n t()ng g*p. N+n ,iết các ,-
p+n .u/n t0ọng n1t c2/ $-t $áy t&n 3! ,àn.
- B(ớc 3ầu 4n tàn %à 05n luy#n co ọc sin "6 n7ng là$ .u8n %ới n9ng tu+t
ng9 $ới.
- B:i d(;ng ọc sin tái 3-' < t=c %> $?n ọc $ới.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: 4n An $áy t&n' ,àn p&$' cu-t.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
D s n@u i!u ,iết c2/ $4n %> $áy t&n
E.u/ các p(Fng ti#n t0uy>n t?ngG
D H$ cI t! ọc là$ toán' ọc %J'….t0@n
$t "?ng
- Giới ti#u 3?i nKt %> $áy t&n:
L Máy t&n n( $-t ng()i ,ạn %ới ni>u
3=c t&n .u<: c7$ là$' là$ 3Nng' là$
n/n %à tOn ti#n.
L Máy t&n giNp 8$ ọc ,ài' t4$ i!u tế
giới Pung .u/n' li@n lạc %ới ,ạn ,5
t0ong n(ớc %à .uQc tế. Mt cRng sJ cSng
8$ t/$ gi/ các t0T cFi l& tN %à ,U
&c……
< G-*- 1(-=> .7? 1@%(:
- Máy %i t&n 3ầu ti@n 0/ 3)i n7$ 1VWX Y MZ.
- Máy t&n $/ng lại ni>u l[i &c co con ng()i.
- \I ni>u loại $áy t&n. H/i loại t()ng t1y là
$áy t&n 3! ,àn %à $áy t&n Pác t/y.
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t lại < c&n: l[i &c c2/ $áy t&n' các loại $áy t&n t()ng dSng.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- T4$ i!u t@$ t?ng tin %> $áy t&n t0@n các p(Fng ti#n t?ng tin 3ại cNng
n(: ,áo c&' sác tin ọc….
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
^@ T_ Min Tuy>n
1
Giáo án lớp 1
Tuần
Tiết 0` L 0a
BÀI G: CÁC B #HHN CIA MÁY TÍNH.
A. MỤC TIÊU
- Học sin n+n ,iết các ,- p+n .u/n t0ọng n1t c2/ $-t $áy t&n 3! ,àn.
- B(ớc 3ầu 4n tàn %à 05n luy#n co ọc sin "6 n7ng là$ .u8n %ới n9ng tu+t
ng9 $ới.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: 4n An $áy t&n' ,àn p&$' cu-t.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
1. Máy t&n cI n9ng 3=c t&n nào 3áng .u<D
`. Máy t&n giNp 8$ là$ 3([c n9ng %i#c g4D
a. \I $1y loại $áy %i t&n t()ng g*pD
II. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
D Hb 3*t 0/ n9ng cOu ci $uQn ,iết %>
$áy t&n
D T8o 8$ ,iết $áy t&n cI n9ng ,-
p+n nào
- Màn 4n Ec2/ $áy t&nG: cI c1u tạo %à
4n dạng n( $àn 4n ti %i.
- dần tOn Ec2/ $áy t&nG: là $-t -p
c=/ ni>u ci tiết tin %i' t0ong 3I cI ,-
Pe l&. B- Pe l& là ,- nfo 3i>u "i!n $ọi
ọ/t 3-ng c2/ $áy t&n.
- Bàn p&$ Ec2/ $áy t&nG: g:$ ni>u
p&$. gi gh các p&$' t/ gei t&n i#u
%ào $áy t&n.
- \u-t Ec2/ $tG giNp 3i>u "i!n $áy
t&n n/n cIng %à tu+n ti#n
* Các bộ phận quan trọng nhất của một máy
tính để bàn:
- Màn 4n
- dần tOn $áy E\diG
- Bàn p&$
- \on cu-t
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t lại < c&n: \ác ,- p+n c&n c2/ $áy t&n
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- T4$ i!u t@$ t?ng tin %> $áy t&n t0@n các p(Fng ti#n t?ng tin 3ại cNng
n(: ,áo c&' sác tin ọc….
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
^@ T_ Min Tuy>n
`
Giáo án lớp 1
Tuần
Tiết 0W
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI O: TP THQ NGỒI H!C VÀ ÁNH RÁNG
A. MỤC TIÊU
- B(ớc 3ầu 4n tàn %à 05n luy#n co ọc sin tIi .u8n ng:i %ào $áy %i t&n
- Học sin ,iết các ng:i n( tế nào co 3Nng "i ng:i t0@n $áy t&n.
- \ác 3*t $áy t&n n( tế nào là [p l< %à "?ng ,_ cIi $]t "i ng:i t0@n $áy t&n.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: 4n An $áy t&n
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
S Máy t&n g:$ cI n9ng ,- p+n .u/n t0ọng nàoD
II. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
D T( tế ng:i ọc a> Tư thế ngồ!
- Ng:i tjng' t( tế toAi $ái' "?ng n4n .uá lOu
%ào $àn 4n.
- goAng các gi9/ $]t %à $àn 4n: k0c$ -
l0c$.
- T/y 3*t ng/ng tầ$ ,àn p&$ %à "?ng pAi %(Fn
P/.
- \u-t 3*t ,@n t/y pAi.
D ^([ng án sáng dSng 3! ọc b> ánh "áng!
- Máy t&n n@n 3*t Y %_ t0& s/o co án sáng "?ng
ciếu tjng /y cIi %ào $àn 4n %à "?ng ciếu
tjng %ào $]t.
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t lại < c&n: t( tế ng:i t0@n $áy t&n
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- T4$ i!u t@$ t?ng tin %> $áy t&n t0@n các p(Fng ti#n t?ng tin 3ại cNng
n(: ,áo c&' sác tin ọc….
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần Ngày soạn:
^@ T_ Min Tuy>n
a
Giáo án lớp 1
Tiết 0k Ngày dạy:
BÀI T: BHTU TVT MÁY TÍNH
A. MỤC TIÊU
- Học sin ,iết các ,+t' t]t $áy %i t&n
- N]$ 3([c các ,(ớc cF ,An %> ,+t' t]t $áy t&n.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: 4n An $áy t&n
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
- gi ng:i %ào $áy t&n t4 8$ n@n ng:i n( tế nào là 3NngD
- N@n 3*t $áy t&n n( tế nào 3! án sáng "?ng ciếu tjng %ào $]tD
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm n@u các ,(ớc cF ,An 3! ,]t 3ầu se dCng
$áy t&n.
D ^à$ tế nào 3! ,Ing 35n 3i#n sáng.
\Tn %ới $áy t&nD
- Máy t&n cần 3([c nQi %ới ngu:n 3i#n 3!
cI t! oạt 3-ng.
- gi $áy t&n ,]t 3ầu oạt 3-ng $àn 4n
cI t! Pu1t i#n %ới n9ng 4n An nc gọi
là ,i!u t([ng.
\I t! se dCng cu-t $t 3! cọn ,i!u t([ng
c2/ ,ài ọc o*c t0T cFi.
a> #ật máy$
- B+t c?ng t]c $àn 4n.
- B+t c?ng t]c t0@n tOn $áy t&n.
C(W X: M-t sQ loại $áy t&n cI $-t c?ng t]c cung
co tOn $áy %à $àn 4n. mới loại này cn cần ,+t
c?ng t]c cung.
- Màn 4n Pu1t i#n "i $áy t&n ,]t 3ầu là$ %i#c gọi
là $àn 4n n>n.
-T0@n $àn 4n cI ni>u ,i!u t([ng.
D các t]t ,Ing 35n 3i#n
 các t]t $áy t&n.
b> T%t máy!
gi "?ng là$ %i#c n9/ cần t]t $áy t&n.
-mào bt/0t cọn Tu0n opp \o$put80 s/u 3I cọn Tu0n
opp.
B! /n toàn: t]t ,- t0ung tO$ s/u 3I t]t $àn 4n.
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t lại < c&n: ,+t nNt to t0@n tOn $áy t&n 3! $Y $áy t&n. B! t]t $áy t&n t/
cọn %ào bt/0t q Tu0n opp co$put80 q Tu0n opp EnNt $àu P/n' 0:i cọn nNt $àu 3c' s/u 3I cọn
$àu 3cG
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- T4$ i!u t@$ t?ng tin %> $áy t&n t0@n các p(Fng ti#n t?ng tin 3ại cNng n(: ,áo
c&' sác tin ọc….
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
W
Giáo án lớp 1
Tiết 0X Ngày dạy: ………….
BÀI Y: CHUT MÁY TÍNH
A. MỤC TIÊU
- Học sin n]$ 3([c c1u tạo c2/ cu-t: nNt pAi' nNt t0ái cu-t.
- N]$ 3([c các cầ$ cu-t %à các t/o tác di cuy!n' "&c cu-t...
- Tạo =ng tN ọc $?n $ới co s.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: cu-t.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
- N@u các ,+t $áy t&nD
- \ác t]t $áy t&nD
- M)i $-t 8$ l@n trc àn t]t $áy t&nD
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm. Gọi s n@u i!u ,iết c2/ $4n %> cu-t
$áy t&n.
- \u-t $t giNp 3i>u "i!n $áy t&n 3([c
tu+n ti#n' n/n cIng.
Gm: Giới ti#u c1u tạo cu-t: dSng t0rc
tiếp $-t cu-t c2/ $áy t&n 3! giới ti#u:
các nNt t0ái' pAi' con l7n...
- NNt pAi cu-t: dSng 3! gọi $8nu c?ng cC
t0ong $áy t&n
- NNt t0ái cu-t dSng 3! "&c cọn c(Fng
t04n
- \on l7n: dSng 3! 3i>u "i!n c(Fng t04n
cạy l@n' PuQngs .u/' lại.
Gm: Giới ti#u các loại cu-t $áy %i t&n
Eco P8$ t0/nG
B*c 3i!$ pOn ,i#t:
- \u-t t()ng t4 "?ng cI 35n' $*t d(ới
cu-t t4 cI %i@n ,i gọi là cOn cu-t.
- \u-t .u/ng t4 cI 35n pát sáng' $*t
d(ới cu-t "?ng cI %i@n ,i' cn cI 35n
pát sáng gọi là con $]t cu-t.
1. C(>21 .7? 1@%(.
S M*t t0@n c2/ cu-t t()ng cI /i nNt: nNt
t0ái' nNt pAi %à con l7n.
- M*t d(ới cu-t t4 cI $-t %i@n ,i gọi là
cOn cu-t
MCc 3&c c2/ %i#c se dCng cu-t: cu-t $t
giNp 3i>u "i!n $áy t&n 3([c tu+n ti#n %à
n/n cIng.
G. C74 )/0- 4(>21 .7? 1@%( 1(BZ%3 3[+:
\I ` loại cu-t t/ t()ng g*p: 3I là cu-t
.u/ng %à cu-t t()ng
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t n-i dung ,ài ọc: n]c lại nguy@n t]c cầ$ %à các t/o tác t0@n cu-t
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Học tu-c ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
k
Giáo án lớp 1
Tiết 0u Ngày dạy: ………….
BÀI \: CHUT MÁY TÍNH ]11^
A. MỤC TIÊU
- Học sin n]$ 3([c c1u tạo c2/ cu-t: nNt pAi' nNt t0ái cu-t.
- N]$ 3([c các cầ$ cu-t %à các t/o tác di cuy!n' "&c cu-t...
- Tạo =ng tN ọc $?n $ới co s.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: cu-t.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
D N@u $Cc 3&c c2/ cu-t $áy t&n
D \ác loại cu-t $áy t&n t()ng g*pD N@u 3*c 3i!$ 3! pOn ,i#t
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
- Mvi "i n1n nNt cu-t' t&n i#u 3i>u
"i!n sJ 3([c cuy>n co $áy t&n.
w H(ớng dxn các cầ$ cu-t: cầ$ ,yng
t/y pAi
w NgIn t0c 3*t %ào nNt t0ái' ngIn gi9/ 3*t
%ào nNt pAi cu-t' các ngIn cTn lại dSng
3! cầ$ cu-t.
w Giới ti#u con t0c cu-t t0@n $àn 4n'
các dạng c2/ con t0c cu-t.
E\on t0c cu-t cI ni>u 4n dạng "ác
n/u.G
O. R_ C`%3 4(>21.
& C'm chuột (à ) chuyển chuột tr*n một
m+t ph,ng!
6. C74( 4a. 4(>21.
- B*t Np ,àn t/y pAi l@n cu-t' ngIn t0c 3*t
%ào nNt t0ái c2/ cu-t' ngIn gi9/ 3*t %ào nNt
pAi cu-t.
- NgIn cái %à các ngIn cTn lại cầ$ gi9 /i
,@n cu-t
M. C/% 1Lb 4(>21
T0@n $àn 4n t/ t1y cI 4n $Ri t@n. Mvi
"i t/y 3Ui %_ t0& c2/ cu-t t4 4n $Ri t@n
cRng di cuy!n t8o. MRi t@n 3I c&n là con
t0c cu-t.
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t n-i dung ,ài ọc: n]c lại nguy@n t]c cầ$ %à các t/o tác t0@n cu-t
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Học tu-c ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
X
Giáo án lớp 1
Tiết 0l L 0V Ngày dạy: ………….
BÀI c: T"d CHeI RTICJR
A. MỤC TIÊU
BOy là t0T cFi giNp ọc sin luy#n se dCng cu-t: n/n %à c&n Pác.
dát t0i!n t( duy logic' 05n t( duy ,iết 3> 0/ ciến tu+t 3! t]ng $áy t&n.
B. ĐỒ DÙNG
G-7/ 8-9%: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
H:4 ;-%(: giến t=c cần nớ.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
- N@u các cầ$ cu-t $áy t&nD
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm giới ti#u t0T cFi' (ớng dxn ọc sin "Yi
3-ng t0T cFi.
C74( 4(f-:
\ác .u8 cI các $àu "ác n/u Pu1t i#n t0@n $àn
4n %ới tQc 3- n/n dần. zu8 Pu1t i#n s/u cI
t! 35 l@n .u8 3f cI. Nếu 3(/ 3([c con t0c cu-t
%ào các .u8 "?ng ,_ .u8 nào 35 l@n' con t0c
cu-t sJ cuy!n t{ $Ri t@n tàn 4n d1u c-ng.
gi 3I nếu náy cu-t t4 .u8 3I ,iến $1t. m4
%+y các 8$ cần náy cu-t n/n %à c&n Pác 3!
là$ ,iến $1t ết .u8.
Nếu 8$ náy cu-t c+$' sQ .u8 sJ Pu1t i#n
ni>u t@$. Bi>u 3I c=ng tc 8$ c(/ se dCng
cu-t tàn tạo.
Trc àn: b/u "i giáo %i@n (ớng dxn các cFi
Pong lần l([t co ọc sin trc àn.
1. J(g- &2%3 1Lh 4(f-
- Náy 3Np cu-t l@n ,i!u t([ng
2. Q>? 1i4 4(f-
- Náy cu-t n/n %à c&n Pác 3!
là$ ,iến ết .u8.
- gết tNc l([t cFi' cọn |8s 3!
tiếp tCc' cọn No 3! toát "ci t0T
cFi.
IV. C5%3 4A:
TI$ t]t lại n-i dung c&n
V. HB*%3 CD% 8E %(,: Học lại các "Yi 3-ng
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
u
Giáo án lớp 1
Tiết 10 Ngày dạy: ………….
BÀI k: CHUT MÁY TÍNH ]11^
A. MỤC TIÊU
- Học sin n]$ 3([c c1u tạo c2/ cu-t: nNt pAi' nNt t0ái cu-t.
- N]$ 3([c các cầ$ cu-t %à các t/o tác di cuy!n' "&c cu-t...
- Tạo =ng tN ọc $?n $ới co s.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: cu-t.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
D các cầ$ cu-t $áy t&nD
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
w \ác t/o tác dSng cu-t.
- \ác di cuy!n cu-t t0@n $*t ,àn: di
cu-t' 0@ cu-t
- \ác "&c cu-t...
-. nhấn m/nh: gi g*p y@u cầu }"&c
cu-t} o*c }"&c 3Np cu-t} o*c }0@
cu-t} 8$ sJ se dCng nNt t0ái c2/ cu-t 3!
"&c' "&c 3Np o*c 0@ cu-t. gi cần dSng
nNt pAi' Gm sJ cn 0h }"&c cu-t ,yng nNt
pAi} o*c }"&c 3Np cu-t ,yng nNt pAi}
o*c }0@ cu-t ,yng nNt pAi}.

T. C74 1(6/ 174 ;_ C`%3 4(>21.
< ~i cuy!n cu-t: T/y 3Ui %_ t0& c2/ cu-t
t0@n $*t pjng.
w Náy cu-t En1n cu-tG: N1n nNt t0ái
cu-t 0:i tA ngIn t/y 0/.
* Náy 3Np cu-t: N1n cu-t n/n /i lần
li@n tiếp.
w •@ cu-t EgKo tA cu-tG: N1n %à gi9 nNt
t0ái c2/ cu-t' di cuy!n con t0c cu-t 3ến %_
t0& cần tiết t4 tA ngIn t/y n1n gi9 cu-t.
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t n-i dung ,ài ọc: n]c lại nguy@n t]c cầ$ %à các t/o tác t0@n cu-t
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Học tu-c ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
l
Giáo án lớp 1
Tiết 11 Ngày dạy: ………….
BÀI l: ]THmC HÀNH^ T"d CHeI TANG"AM
A. MỤC TIÊU
BOy là t0T cFi giNp ọc sin luy#n se dCng cu-t: n/n %à c&n Pác.
dát t0i!n t( duy logic' 05n "6 n7ng .u/n sát gKp 4n .
B. ĐỒ DÙNG
G-7/ 8-9%: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
H:4 ;-%(: giến t=c cần nớ.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
- \ác t/o tác se dCng cu-tD
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm giới ti#u t0T cFi' (ớng dxn ọc sin "Yi
3-ng t0T cFi.
C74( 4(f-:
Bầu ti@n 8$ n1n %ào "ung c9 8/sy 3! cọn
$=c 3- cFi. gi n1n %ào 3I t4 $àn 4n c2/
t0T cFi sJ Pu1t i#n
Màn 4n co 8$ $-t "ung 4n c(/ 3([c
gKp 4n %ào %à $-t ,@n t/y pAi là n9ng 4n
cI $àu 8$ pAi gKp %ào "ung.
Ni#$ %C c2/ 8$ là 3(/ n9ng 4n cI $àu t{
,@n t/y pAi .u/ "ung 4n Y ,@n t/y t0ái s/o
co 4n 3I pAi t0Sng "ớp %ới "ung 4n ọ
3f co s€n.
H$ n1n cu-t t0ái cọn 4n $uQn di cuy!n 0:i
3(/ 4n 3I .u/ "ung 4n ,@n t0ái' s/u 3I 8$
nOn cu-t t0ái $-t lần n9/ 3! tA 4n 3I %ào
"ung 4n Nếu 8$ Pếp 3Nng t4 "ung 4n sJ
co n+n 4n 3I' cTn nếu Pếp s/i nI sJ "?ng
n+p %ào "ung
Mvi lần Pếp Pong 4n' c(Fng t04n sJ tr 3-ng
cuy!n .u/ 4n $ới
Trc àn: b/u "i giáo %i@n (ớng dxn các cFi
Pong lần l([t co ọc sin trc àn.
1. J(g- &2%3 1Lh 4(f-
- Náy 3Np cu-t l@n ,i!u t([ng
Màn 4n sJ Pu1t i#n "ung s/u:
N1n cọn n6;? 3! cFi
2. Q>? 1i4 4(f-
- Náy cu-t n/n %à c&n Pác 3!
là$ ,iến ết .u8.
- gết tNc l([t cFi' cọn |8s 3!
tiếp tCc' cọn No 3! toát "ci t0T
cFi.
IV. C5%3 4A:
TI$ t]t lại n-i dung c&n
V. HB*%3 CD% 8E %(,: Học lại các "Yi 3-ng
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
V
Giáo án lớp 1
Tiết 1` Ngày dạy: ………….
BÀI 1o: pN TH# CHUT MÁY TÍNH VÀ TH T"d CHeI TANG"AM
A. MỤC TIÊU
- Học sin n]$ 3([c c1u tạo c2/ cu-t: nNt pAi' nNt t0ái cu-t.
- N]$ 3([c các cầ$ cu-t %à các t/o tác di cuy!n' "&c cu-t...
- Tạo =ng tN ọc $?n $ới co s.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: cu-t.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
D N@u $Cc 3&c c2/ cu-t $áy t&n
D \ác loại cu-t $áy t&n t()ng g*pD N@u 3*c 3i!$ 3! pOn ,i#t
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
D N@u t/o tác di cuy!n cu-t
D N@u t/o tác náy cu-t
D N@u t/o tác náy 3Np cu-t
D N@u t/o tác 0@ cu-t
Y. p% 1q+
- \u-t $áy t&n
- \ác cầ$ cu-t
- T/o tác se dCng cu-t
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t n-i dung ,ài ọc: n]c lại nguy@n t]c cầ$ %à các t/o tác t0@n cu-t
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
10
Giáo án lớp 1
Tiết 1a Ngày dạy: ………….
BÀI 11: BÀN #HÍM MÁY TÍNH
A. MỤC TIÊU
- Học sin là$ .u8n %ới ,àn p&$' $-t ,- p+n n+p d9 li#u .u/n t0ọng c2/ $áy
t&n.
- Học sin n]$ 3([c sF 3: ,àn p&$.
- •5n "A n7ng pán 3oán' pát t0i!n t( duy.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: ,àn p&$.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
D N@u c1u tạo $áy t&n Ecác ,- p+n cF ,An c2/ $-t $áy t&n 3! ,ànG
D \ác cầ$ cu-t
D \ác t/o tác cầ$ cu-t
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Rf &r M,% +(@.
T0(ớc "i t+p se dCng ,àn p&$' 8$ fy
là$ .u8n %ới ,àn p&$ c2/ $áy %i t&n. bF
3: ,àn p&$ cI dạng s/u:
Gm: dSng ,àn p&$ giới ti#u sF l([c
%> ,àn p&$. Giới ti#u ci tiết %> "u
%rc c&n c2/ ,àn p&$: 3*c ,i#t cN <
3ến àng p&$ cF sY %à /i p&$ cI g/i.
T0(ớc ết 8$ cần .u/n tO$ 3ến "u %rc
c&n c2/ ,àn p&$. gu %rc này 3([c ci/
tàn các àng p&$ n( s/u: EGm giAng
,yng 4n An t0rc .u/n: ,àn p&$G
G-*- 1(-=> ;f )Bs4 8E M,% +(@.
gu %rc c&n c2/ ,àn p&$ là nI$ p&$
lớn n1t Y p&/ ,@n t0ái ,àn p&$ 3([c se
dCng co %i#c t+p gh ,yng 10 ngIn t/y.
NI$ p&$ ,@n pAi c2 yếu là các p&$
sQ. Ngoài 0/ cTn cI các p&$ c=c n7ng
"ác $à 8$ sJ 3([c là$ .u8n s/u này.
1. G-*- 1(-=> ;f )Bs4 8E M,% +(@..
G. J(> 8t4 4(@%( 456 M,% +(@.:
^à nI$ cI ni>u p&$ n1t ny$ p&/ ,@n
t0ái c2/ ,àn p&$ 3r[c gh ,yng 10 ngIn t/y.
B/ sQ là p&$ c9 3([c ci/ ,@n pAi ,àn
p&$ n( s/u :
- Hàng p&$ cF sY: ^à àng t= ,/ "! t{ d(ới
l@n
- Hàng sQ : Ny$ Y t0@n cSng g:$ các p&$ sQ
- Hàng d(ới : ~(ới àng cF sY
- Hàng t0@n : T0@n àng cF sY
IV. C5%3 4A:
- Bàn p&$ g:$ ni>u p&$ ci/ tàn các nI$ cF ,An.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Học "6 ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn.
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần
Tiết 1W
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
^@ T_ Min Tuy>n
11
Giáo án lớp 1
BÀI 1G: THmC HÀNH BÀN #HÍM MÁY TÍNH
A. MỤC TIÊU
^uy#n "A n7ng .u/n sát $àn 4n %à t/o tác gh ,àn p&$ n/n Fn.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: ,àn p&$.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
D gu %rc c&n c2/ ,àn p&$ g:$ n9ng àng p&$ nào
D Hàng p&$ cF sY ny$ Y 3Ou t0ong "u %rc c&n
D \ác àng cTn lại 3([c pOn n( tế nào
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
MY c(Fng t04n soạn tAo %7n ,An co ọc
sin ,(ớc 3ầu là$ .u8n %ới ,àn p&$.
T+p gh n9ng p&$ cF ,An
- Gh các p&$ Y àng cF sY
- \ác p&$ àng t0@n' àng d(ới' àng p&$
sQ
Gh các c9: con' ,/$8' ong,/' gi' oc'
%itin' t/n$/ytin' cuot' ,/npi$' lop$ot...
IV. C5%3 4A:
- Bàn p&$ g:$ ni>u p&$ ci/ tàn các nI$ cF ,An.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Nớ các àng p&$. T+p gh 10 ngIn.
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần
Tiết 1k
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
^@ T_ Min Tuy>n
1`
Giáo án lớp 1
BÀI 1O: BÀN #HÍM MÁY TÍNH ]11^
A. MỤC TIÊU
- Học sin là$ .u8n %ới ,àn p&$' $-t ,- p+n n+p d9 li#u .u/n t0ọng c2/ $áy
t&n.
- Học sin n]$ 3([c sF 3: ,àn p&$.
- •5n "A n7ng pán 3oán' pát t0i!n t( duy.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: ,àn p&$.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
D Hàng p&$ cF sY ny$ Y 3Ou t0ong "u %rc c&n
D \ác àng cTn lại 3([c pOn n( tế nào
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
GV %9> u>? 1i4 3v :
- dần ,@n t0ái tu-c pạ$ %i oạt 3-ng c2/
n9ng ngIn t/y t0ái
- dần ,@n pAi tu-c pạ$ %i oạt 3-ng
c2/ n9ng ngIn t/y ,@n pAi.
- Mvi ngIn cn 3([c pKp gh $-t sQ p&$'
0i@ng ngIn cái cn dSng 3! gh p&$ các.
C74( &[1 16? 1L9% M,% +(@.
- Tại àng cF sY' 3*t ngIn t0c %ào p&$ • các
ngIn cTn lại %ào các p&$ ~ ‚. B! ngIn t0c
c2/ t/y pAi %ào p&$ ƒ các ngIn cTn lại g ^
G
IV. C5%3 4A:
- Bàn p&$ g:$ ni>u p&$ ci/ tàn các nI$ cF ,An.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Học "6 ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn.
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần
Tiết 1X
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
^@ T_ Min Tuy>n
1a
Giáo án lớp 1
BÀI 1T: THmC HÀNH BÀN #HÍM MÁY TÍNH ]11^
A. MỤC TIÊU
^uy#n "A n7ng .u/n sát $àn 4n %à t/o tác gh ,àn p&$ n/n Fn.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n: ,àn p&$.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
D Hàng p&$ cF sY ny$ Y 3Ou t0ong "u %rc c&n
D \ác 3*t t/y t0@n ,àn p&$
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
MY c(Fng t04n soạn tAo %7n ,An co ọc
sin ,(ớc 3ầu là$ .u8n %ới ,àn p&$.
T+p gh n9ng p&$ cF ,An
G% (ớng dxn co ọc sin các cFi t0T
cFi di-/-n?
H$ n4n t8o các c9 cái t0@n 4n' 0:i ,1$
,àn p&$ t8o các c9 cái 3I.
- Gh các p&$ Y àng cF sY
N+n ,iết àng p&$ cF sY %à cn 0/ /i p&$
cI g/i
- \ác p&$ àng t0@n' àng d(ới' àng p&$
sQ
T+p gh ,àn p&$ ,yng t0T cFi di/nito
Gh các c9: con' ,/$8' ong,/' gi' oc'
%itin' t/n$/ytin' cuot' ,/npi$' lop$ot...
IV. C5%3 4A:
- Bàn p&$ g:$ ni>u p&$ ci/ tàn các nI$ cF ,An.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Nớ các àng p&$. T+p gh 10 ngIn.
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần
Tiết 1u L 1l L 1V
Ngày soạn:
Ngày dạy:
^@ T_ Min Tuy>n
1W
Giáo án lớp 1
BÀI 1Y: MÁY TÍNH T"ONG ĐwI RxNG
A. MỤC TIÊU
- GiNp ọc sin t1y 3([c %/i t0T to lớn c2/ $áy t&n t0ong $ọi l6n %rc c2/ 3)i sQng Pf -i.
- Hb y@u t&c $?n ọc Fn' t&c "á$ pá l[i &c $à $áy t&n $/ng lại co con ng()i.
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
1ọc "nh: giến t=c cần nớ.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Máy t&n oạt 3-ng 3([c là n) cI ,- Pe l<.
- N) cI tiết ,_ "i!u $áy t&n' $„ 8$ cI t! cọn
c(Fng t04n co $áy gi*ts 8$ cI t! „n gi) t]t $Y %à
cọn "@n co ti%is ,Q 8$ cI t! 3_n gi) ,áo t=c co
3:ng : 3i#n te' ....
- T0ong các cF .u/n' ce/ àng ni>u c?ng %i#c n( soạn
%à in %7n ,An' là$ l(Fng' .uAn l< sác t( %i#n' .uAn l&
"o àng' giá cA' t&n ti>n' .uAn l< $ạng 3i#n toại' ...
sJ 3([c trc i#n n/n cIng %à c&n Pác n) cI $áy
t&n.
mi#c t8o dhi t0uy>n $áu' c7$ sIc ,#n nOn n*ng
t0ong các ,#n %i#n' (ớng dxn ng()i $S cRng do $áy
t&n 3A$ ni#$.
1. y %(,
G. y 4f u>6%U 4_6 (,%3U M=%( 8-=%
- T0ong các pTng ngi@n c=u %à t0ong nà $áy' $áy
t&n 3f t/y 3Ui các là$ %i#c c2/ con ng()i.
\ác $? pcng này 3f tiết "i#$ 01t ni>u t)i gi/n %à
nguy@n %+t li#u.
- Ni>u $áy t&n nQi %ới n/u tạo tàn $ạng $áy t&n.
\ác $áy t&n t0ong $ạng cI t! t0/o 3Ui t?ng tin %ới
n/u giQng n( t/ nIi cuy#n ,yng 3i#n toại.
•1t ni>u $áy t&n t0@n tế giới 3([c nQi %ới n/u tạo
tàn $-t $ạng lớn. Mạng 3I 3([c gọi là $ạng
int80n8t.
O. y +(h%3 %3(-9% 4z>U %(, .7?
T. M0%3 .7? 1@%(
IV. C5%3 4A:
- TI$ t]t lại n-i dung c&n
- \Fi t0T cFi Pếp 4n t0@n $áy t&n do tầy c? (ớng dxn Et/ng0/$ $=c 3- no0$/lG
- \o Hb "! t@n n9ng tiết ,_ cI g]n ,- Pe l< $à 8$ ,iết Et0ong gi/ 34n' ngoài 3()ng pQ' Y
t0()ng ọc...%& dC: 3i#n toại di 3-ng' 35n 3i>u "i!n gi/o t?ng...G
- H$ $uQn ng()i $áy do 8$ cế tạo là$ 3([c n9ng c?ng %i#c g4D
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
zu/n sát t0ong nà' ngoài 3()ng pQ' t0ong c?ng sY P8$ Y 3Ou cI n9ng tiết ,_ là$ %i#c t8o
c(Fng t04n.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
Tuần
Tiết `0
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 1\: pN TH# BÀN #HÍM MÁY TÍNH
^@ T_ Min Tuy>n
1k
Giáo án lớp 1
I. M`4 1-9>: GiNp Hb n+n dạng ,àn p&$' các cầ$ cu-t
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
1ọc "nh: giến t=c cần nớ.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Q>? 1i4 3v :
- dần ,@n t0ái tu-c pạ$ %i oạt 3-ng c2/
n9ng ngIn t/y t0ái
- dần ,@n pAi tu-c pạ$ %i oạt 3-ng
c2/ n9ng ngIn t/y ,@n pAi.
- Mvi ngIn cn 3([c pKp gh $-t sQ p&$'
0i@ng ngIn cái 3! tr ni@n' cn dSng 3! gh
p&$ các.
Gọi Hb n]c lại .uy t]c gh ,àn p&$
Gọi Hb n]c lại các 3*t t/y l@n ,àn p&$
Hàng p&$ cF sY ny$ Y àng t= a "! t{ d(ới
l@n' /i p&$ cI g/i là p&$ • %à p&$ ƒ.
C74( &[1 16? 1L9% M,% +(@.
- Tại àng cF sY' 3*t ngIn t0c %ào p&$ • các
ngIn cTn lại %ào các p&$ ~ ‚. B! ngIn t0c
c2/ t/y pAi %ào p&$ ƒ các ngIn cTn lại g ^
G
IV. C5%3 4A:
- Bàn p&$ g:$ ni>u p&$ ci/ tàn các nI$ cF ,An.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Nớ các àng p&$. T+p gh 10 ngIn.
VI. B,- (:4 F-%( %3(-=.:
Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHeI CÙNG MÁY TÍNH
BÀI 1: T"d CHeI BLOCJR
^@ T_ Min Tuy>n
1X
Giáo án lớp 1
A. MỤC TIÊU
BOy là t0T cFi giNp ọc sin luy#n se dCng cu-t:
~i cuy!n 3ến 3Nng %_ t0&s
Náy cu-t n/n %à 3Nng %_ t0&.
Ngoài 0/' ọc sin cTn luy#n t0& nớ %> %_ t0& các 4n 3f l+t 3([c.
dát t0i!n t( duy logic.
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
1ọc "nh: giến t=c cần nớ.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% N2- C>%3
Gm giới ti#u t0T cFi' (ớng dxn ọc
sin "Yi 3-ng t0T cFi.
 náy 3Np cu-t là các t?ng
t()ng 3! "Yi 3-ng $-t c?ng %i#c
cI s€n ,i!u t([ng t0@n $àn 4n.
 zuy t]c cFi 01t 3Fn giAn: gi náy
cu-t l@n $-t ? %u?ng' 4n %J
3([c l+t l@n. Nếu l+t 3([c li@n tiếp
/i ? cI 4n %J giQng n/u' các ?
này sJ ,iến $1t. Ni#$ %C c2/ 8$
là là$ ,iến $1t t1t cA các ? càng
n/n càng tQt.
 T0T cFi này t()ng ,]t 3ầu %ới
$=c d… n1t ^ittl8 Bo/0d E,Ang c;
ncG %ới ,Ang g:$ aX 4n %J 3([c
Pếp Np. \ác 4n %J 3([c l1y ngxu
ni@n t{ $-t t+p [p cI s€n %à "i
"Yi 3-ng l([t cFi $ới t4 t+p [p
các 4n %J sJ t/y 3Ui.
Trc àn: b/u "i gi¸o viªn híng dÉn
c¸ch ch¬i xong lÇn lît cho häc
sinh thùc hµnh.
1. J(g- &2%3 1Lh 4(f-
- Náy 3Np cu-t l@n ,i!u t([ng
2. Q>? 1i4 4(f-
- ^+t li@n tiếp 3([c /i 4n %J giQng
n/u t4 /i 4n %J 3I ,iến $1t
"ci $àn 4n.
- Ni#$ %C c2/ ng()i cFi là là$
,iến ết các 4n %J t0ong t)i gi/n
ng]n n1t.
§Ó ch¬i víi b¶ng lín
!1 "h¸# ch$%t lªn &'c ()ill
!2 *hän &'c !ig !o+,d
§Ó b-t .Ç$ lît ch¬i &íi
*1 *hän /+&0 vµ chän l1nh
"02
*2 "h3n 4h5& 62
7ho¸t )h8i 4hÇn &9&
*1 chän lªnh /+&0:;<xit
*2 "h¸# ch$%t lªn n=t l1nh > ?
g@c t,ªn bªn 4h¶i &µn hAnh t,B
ch¬i.
IV. C5%3 4A:
TI$ t]t lại n-i dung c&n
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
~. B†‡ Hˆ\ g‡NH NGH‡‰M:
Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
^@ T_ Min Tuy>n
1u
Giáo án lớp 1
CHeI CÙNG MÁY TÍNH
BÀI 1: T"d CHeI DOTR
A. MỤC TIÊU
BOy là t0T cFi giNp ọc sin luy#n se dCng cu-t:
~i cuy!n 3ến 3Nng %_ t0&s
Náy cu-t n/n %à 3Nng %_ t0&.
dát t0i!n t( duy logic' 05n t( duy ,iết 3> 0/ ciến tu+t 3! t]ng $áy t&n.
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
1ọc "nh: giến t=c cần nớ.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
N@u các "Yi 3-ng t0T cFi Bloc"sD \ác cFiD
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% N2- C>%3
Gm giới ti#u t0T cFi' (ớng dxn ọc
sin "Yi 3-ng t0T cFi.
\ác cFi:
 náy 3Np cu-t là các t?ng
t()ng 3! "Yi 3-ng $-t c?ng %i#c
cI s€n ,i!u t([ng t0@n $àn 4n.
 Ng()i cFi %à $áy t&n t/y pi@n
n/u t? 3+$ các 3oạn tjng nQi /i
3i!$ $àu 38n cạn n/u t0@n l(ới ?
%u?ng.
 B! t? 3oạn tjng nQi /i 3i!$ t/
náy cu-t t0@n 3oạn 3I. Mvi lần
cn 3([c t? $-t 3oạn.
 ‚i t? "&n 3([c $-t ? %u?ng sJ 3([c
t&n $-t 3i!$ %à 3([c t? t@$ $-t
lần n9/.
 Š %u?ng do ng()i cFi t? "&n sJ
3([c 3án d1u o' cTn ? %u?ng do
$áy t&n t? "&n 3([c 3án d1u ‹.
 gi các 3oạn nQi các 3i!$ 38n 3f
3([c to ết t4 t0T cFi "ết tNc.
 gết .uA sJ i#n Y dTng p&/ d(ới
$àn 4n. Bi!$ c2/ $áy t&n Y ,@n
t0ái' cTn 3i!$ c2/ ng()i cFi Y ,@n
pAi.
1. J(g- &2%3 1Lh 4(f-
- Náy 3Np cu-t l@n ,i!u t([ng
2. Q>? 1i4 4(f-
"h3n ch$%t vµo giC+ h+i
.iÓ& .0n.
§Ó ch¬i víi b¶ng lín
!1 "h¸# ch$%t lªn &'c ()ill
!2 *hän &'c !o+,d (iD0.
*hän &Ec )h@ h¬n
1. "h¸# ch$%t lªn &'c ()ill
2. *hän &%t t,ong F &Ec tG dH
.In )h@ !0ginn0,J
int0,&0di+t0J Kdv+nc0dJ
L+st0,J /,+nd L+st0,
§Ó b-t .Ç$ lît ch¬i &íi
*1 *hän /+&0 vµ chän l1nh
"02
*2 "h3n 4h5& 62
7ho¸t )h8i 4hÇn &9&
*1 chän lªnh /+&0:;<xit
*2 "h¸# ch$%t lªn n=t l1nh > ?
g@c t,ªn bªn 4h¶i &µn hAnh t,B
^@ T_ Min Tuy>n
1l
Giáo án lớp 1
Trc àn: b/u "i gi¸o viªn híng dÉn
c¸ch ch¬i xong lÇn lît cho häc
sinh thùc hµnh.
ch¬i.
IV. C5%3 4A:
TI$ t]t lại n-i dung c&n
V. HB*%3 CD% 8E %(,: Học lại các "Yi 3-ng
~. B†‡ Hˆ\ g‡NH NGH‡‰M:
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
EM TH# G| BÀN #HÍM
BÀI 1: TH# G| CÁC #HÍM y HÀNG Ce Ry
A. MỤC TIÊU
- Học sin ,iết l[i &c c2/ %i#c gh ,àn p&$ ,yng 10 ngIn' tầ$ .u/n t0ọng c2/ các
3*t 3Nng ngIn t/y t0@n ,àn p&$.
- B*t 3Nng ngIn t/y tại àng cF sY.
- be dCng cA 10 ngIn t/y 3! gh ,àn p&$.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' bGg.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
- D N@u các cầ$ cu-t.
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
^@ T_ Min Tuy>n
1V
Giáo án lớp 1
GV: ?9> 4a> G (:4 ;-%( )9% %9> 474 (,%3
+(@. 456 F(> 8t4 +(@. 4(@%(}
HR: 1L~ )Z-
GV: 4(/ (:4 ;-%( u>6% ;71 )0- M,% +(@.
8, 3-*- 1(-=> F(> 8t4 4(@%( 456 M,%
+(@..
|@u cầu ọc sin Pác 3_n 3Nng: t/y t0ái'
t/y pAi... (ớng dxn ọc sin pOn ,i#t các
ngIn c2/ t{ng ,àn t/y: ngIn Nt' ngIn áp Nt'
ngIn gi9/'....
} Ls- @4( 456 8-=4 3v M,% +(@. M•%3
.BZ- %3€%.
GV ;/ ;7%( (6- 474( 3v: 1o %3€% 8, .•
4h.
} C74( 3v %,/ %(6%( (f%
} C74( 3v %,/ 4(@%( ‚74 (f%
GV 3-*- 1(-=> 474( &[1 16?U 474( 3v 1L9%
M,% +(@. 8*- (,%3 +(@. 4f ;g.
Q>? 1i4 3v.
H(ớng dxn ọc sin các gh t{ng ngIn t/y
%ào p&$ c=/ "& tr c9 cần tiết' %& dC:
$uQn gh c9 ‚' fy t4$ %_ t0& c9 ‚ t0@n
,àn p&$' Pác 3_n ngIn Nt c2/ t/y t0ái
Eọc sin giF ngIn Nt c2/ t/y t0áiG %à dSng
ngIn Nt c2/ t/y t0ái gh E1nG %ào c9 ‚.
1. C74( &[1 16? 1L9% M,% +(@..
- Tại àng cF sY: B*t ngon t0c c2/
t/y t0ái l@n p&$ • EcI g/iG' các
ngIn cTn lại 3*t l@n các p&$ ‚ b
~.
- B*t ngIn t0c c2/ t/y pAi l@n p&$
cI g/i ƒ' các ngIn cTn lại c2/ t/y
pAi 3*t l@n các p&$ g ^ s
G. C74( 3v 474 +(@. g (,%3 4f ;g.
- Mvi ngIn t/y cn gh các p&$ n( 3f
(ớng dxn.
- NgIn t0c t/y t0ái 3(/ s/ng ,@n pAi gh
p&$: G
- NgIn t0c t/y pAi 3(/ s/ng ,@n t0ái gh
p&$ H.
- H/i ngIn t/y cái 3([c dSng 3! gh p&$
các.
C(W X: b/u "i gh Pong các p&$ G o*c
H pAi 3(/ các ngIn t/y t0c %> p&$ Pu1t
pát t(Fng =ng là • o*c ƒ.
IV. C5%3 4A:
TI$ t]t n-i dung ,ài ọc: n]c lại .uy t]c gh $()i ngIn.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Học tu-c ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần Ngày soạn: ………...
^@ T_ Min Tuy>n
`0
Giáo án lớp 1
Tiết Ngày dạy: ………….
THmC HÀNH:
BÀI 1: EM TH# G| CÁC #HÍM y HÀNG Ce Ry
A. MỤC TIÊU
- Biết sd pần $>$ M/0io 3! luy#n t+p sd ,àn p&$
- be dCng cA 10 ngIn t/y 3! gh ,àn p&$' y@u cầu gh 3Nng' "?ng y@u cầu gh n/n
- •5n "6 n7ng gh' t&n ctn t+n.

B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' bGg' pTng $áy.
Học sin: giến t=c
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
/. gi!$ t0/ /n toàn pTng $áy.
gi!$ t0/ lại lần cuQi t4n t0ạng ọ/t 3-ng c2/ các tiết ,_ 3i#n' $áy $Ic.
,. BQ t0& %_ t0& trc àn.
Gm pOn c?ng %_ t0& trc àn co t{ng ọc sin %à y@u cầu các 8$ ng:i 3Nng %_
t0& trc àn.
III. B,- 1(t4 (,%(:
1. giến t=c cần nớ
- zuy t]c ngh 10 ngIn.
2. N-i dung trc àn
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% N2- C>%3
H/01 &2%3 1. G-*- 1(-=> +(a%
.E. MA"IO
- zu/n sát $ c&n c2/ M‚•‡o.
- GmGT $àn 4n c&n c2/ pần
$>$.
1. G-*- 1(-=> +(a% .E. MA"IO
w. Màn hình chính của pm gồm
- H# tQng ,Ang cọn: ƒ-)nU R1>Cn%1U Ln;;/%
- \ác $=c 3- luy#n t+p: 1- ~…' `- TB' a- gI' W- M=c
luy#n t+p tr do.
*. Bảng chọn Lesson cho phép chọn các bài luyện !p
S H/.n "/„ O%)?: ^uy#n gh àng p&$ cF sY
S ACC T/+ "/„: ^uy#n t@$ àng p&$ t0@n
S ACC B/11/. "/„: ^uy#n t@$ àng p&$ d(ới
S ACC N>.MnL;: ^uy#n t@$ àng p&$ sQ
S ACC R?.M/);: ^uy#n t@$ các p&$ "& i#u
S A)) Jn?M/6LC: ^uy#n "ết [p toàn ,- ,àn p&$
^@ T_ Min Tuy>n
`1
Giáo án lớp 1
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% N2- C>%3
H/01 &2%3 G. L>?=% 1q+
- GmH~Hb các 37ng "& ng()i
luy#n t+p
G. L>?=% 1q+
a! 23ng 4í ngư5 6uy7n tập
B1- mào R1>Cn%1…Nn„ o*c gh p&$ † -Œ P ce/ sU
R1>Cn%1 I%‡/L.61-/%
B`- Tại Nn„ R1>Cn%1 N6.n: N+p t@n c2/ 8$
Ba- N1n DONE
- GmH~Hb các nạp t@n ng()i
luy#n t+p
b! 8 /p t*n ngư5 6uy7n tập
B1. mào R1>Cn%1…L/6C o*c gh p&$ L
B`. N1n cu-t cọn t@n
Ba. N1n DONE
- GmH~Hb các tiết 3*t các lr/
cọn 3! luy#n t+p
c! Th ết đ+t các 69a chọn để 6uy7n tập
w. Ti@u cutn •dM 3! 3án giá sQ l([ng t{ gh 3Nng
t0ong 1 pNt
- •dMŽk-10: \(/ tQt
- •dMŽ10-`0: gá
- •dMŒa0: •1t tQt
w. Tiết 3*t •dM
B1- mào R1>Cn%1…EC-1 o*c gh p&$ E -Œ P ce/ sU
R1>Cn%1 I%‡/L.61-/%
B`- Tại G/6) †#M: B*t lại $=c •dM
Ba- N1n cu-t cọn ng()i dxn 3()ng
BW- N1n DONE
- GmH~Hb các lr/ cọn ,ài ọc %à
$=c 3- luy#n t+p
)! : 9a chọn bà học (à m;c độ 6uy7n tập
B1- mào ^8sson• cọn ,ài luy#n
B`- \ọn $=c luy#n t+p ,yng các gh $-t p&$ sQ 1-W
o*c náy cu-t t0@n ,i!u t([ng t(Fng =ng
- Gm 3*t ,i!u t([ng co dM Y $
n>n
- |\Hb "Yi 3-ng dM' %à luy#n gh
t8o $xu c2/ dM
<! :uy 7n g= bàn phím
w.J(g- &2%3 MA"IO
" Náy 3Np %ào ,i!u t([ng dM Y $àn 4n n>n
<. L>?=% 1q+ 4(@%( ‚74 1(n/ .D>
- N1n N8Pt 3! s/ng ,ài tiếp t8o o*c n1n MHNi 3!
.u/y %> $ c&n
- Gm cN < co Hb các t{ Tiếng ‚n
t0@n $ "ết .uA
- GmH~Hb các toát "ci pần
$>$
w. \N <
T0@n $ "ết .uA
- g8y Typ8d: bQ "& tr 3f gh
- H00o0s: bQ lần gh ,_ lvi
- •o0dqMin: •dM 3f 3ạt 3([c c2/ ,ài ọc
- Go/l •dM: •dM cần 3ạt 3([c
- ‚ccu0/cy: Tn l# gh 3Nng
- ^8sson Ti$8: T)i gi/n luy#n t+p
w. Toát "ci pần $>$
N1n p&$ z o*c %ào •il8•zuit

^@ T_ Min Tuy>n
``
Giáo án lớp 1
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% N2- C>%3
Gm (ớng dxn ọc sin gh %ới pần
$>$ M/0io.
M. T(t4 (,%(:
+. \ọn ,ài
T+p gh các p&$ Y àng cF sY
B1: Náy cu-t tại $Cc Ln;;/%;.
B`: Náy cu-t tại $Cc H/.n "/„ O%)?
Ba: Náy cu-t l@n "ung t0/n sQ 1.
,. T+p gh
^ần l([t gh các p&$ Pu1t i#n t0@n 3()ng 3i c2/
M/0io.
\N <: Hb gh t8o ngIn t/y 3([c t? $àu Y p&/ d(ới
$àn 4n.
c. gết .uA
b/u "i gh ết t)i gi/n .uy 3_n' t0@n $àn 4n
sJ i#n ,Ang t?ng ,áo.
g8ys Typ8d: bQ p&$ 3f gh
H000o0s: bQ p&$ gh s/i.
d. Tiếp tCc o*c "ết tNc.
Náy cu-t l@n ? Nn‚1 3! luy#n t+p tiếp
Náy cu-t l@n ? Mn%> 3! .u/y %> $àn 4n
c&n.
N1n p&$ ERC nếu $uQn "ết tNc ,ài t+p gh
gi9/ c{ng.
IV. C5%3 4A:
- \ác "Yi 3-ng %à toát "ci pần $>$
- Màn 4n c&n c2/ dM
- ^uy#n gh c&n Pác t8o dM %à $-t sQ t{ tiếng /n /y g*p
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- T?ng ,áo n-i dung ,ài ọc s/u: •T+p gh các p&$ Y àng t0@n‘
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
EM TH# G| BÀN #HÍM
BÀI G: EM TH# G| CÁC #HÍM y HÀNG T"ÊN
A. MỤC TIÊU
-giến t=c:
L Tầ$ .u/n t0ọng cuA các 3*t 3Nng các ngIn t/y t0@n ,àn p&$.
Lzuy t]c gh các p&$ t0@n àng cF sY ' àng t0@n
Lbe dCng pần $>$ M/0io 3! luy#n t+p gh ,yng 10 ngIn.
-g6 n7ng:
^@ T_ Min Tuy>n
`a
Giáo án lớp 1
LB*t ngIn t/y 3Nng %_ t0& tại àng p&$ cF sY.
-Tái 3-: Ngi@$ tNc "i luy#n t+p gh ,àn p&$' gh p&$ 3Nng t8o ngIn t/y .uy 3_n'
ng:i %à n4n 3Nng t( tế.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' bGg.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
- D\ác di cuy!n ngIn t/y gh àng p&$ cF sY
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
GV: } N9> u>? 1i4 3v 474 +(@. g (,%3 4f
;g.
S HR 1L~ )Z-
GV: } N9> 19% (6- +(@. 4€ 36- 1L9% (,%3
+(@. 4f ;g
S HR 1L~ )Z-.
Gm: \o ọc sin n+n ,iết lại t@n các
ngIn t/y t0@n /i ,àn t/y 3! tu+n ti#n
co %i#c ọc gh $()i ngIn.
Gm: (ớng dxn nguy@n t]c di cuy!n
ngIn t/y 3! gh àng p&$ t0@n. Giáo %i@n
gh là$ $xu t0@n sF 3: ,àn p&$.
Q>? 1i4 3v.
H(ớng dxn ọc sin các gh t{ng ngIn t/y
%ào p&$ c=/ "& tr c9 cần tiết' %& dC:
$uQn gh c9 z fy t4$ %_ t0& c9 z t0@n ,àn
p&$' Pác 3_n ngIn Nt c2/ t/y t0ái Eọc sin
giF ngIn Nt c2/ t/y t0áiG %à dSng ngIn Nt c2/
t/y t0ái %(Fn l@n gh E1nG %ào c9 z.
1. C74( &[1 16? 1L9% M,% +(@.
• B*t t/y t0@n ,àn p&$: \ác ngIn
t/y %xn 3*t l@n các p&$ Y àng
cF sY.
G. C74( 3v
- \ác ngIn t/y sJ %(Fn 0/ 3! gh các
p&$ Y àng t0@n. b/u "i gh Pong
$-t p&$' pAi 3(/ ngIn t/y %>
p&$ Pu1t pát t(Fng =ng Y àng cF
sY.
Tay trá$
- NgIn Nt %(Fn l@n gh p&$: z
- NgIn áp Nt %(Fn l@n gh p&$: •
- NgIn gi9/ %(Fn l@n gh p&$: H
- NgIn t0c %(Fn l@n gh p&$: • %à T
Tay ph>
- NgIn t0c %(Fn l@n gh p&$: | %à i
- NgIn gi9/ %(Fn l@n gh p&$: ‡
- NgIn áp Nt %(Fn l@n gh p&$: o
- NgIn Nt %(Fn l@n gh p&$: d
T(t4 (,%(:
- Gm 3*t ,i!u t([ng co dM Y $ n>n
- |\Hb "Yi 3-ng dM' %à luy#n gh t8o $xu
c2/ dM
w.gYi 3-ng M‚•‡o
- Náy 3Np %ào ,i!u t([ng dM Y $àn 4n
n>n
w. ^uy#n t+p c&n Pác t8o $xu
^@ T_ Min Tuy>n
`W
Giáo án lớp 1
Gm (ớng dxn ọc sin gh %ới pần $>$
M/0io
Gm là$ $xu 3! ọc sin .u/n sct.
Hs trc /n.
Gm .u/n sIt ọc sin trc àn' "_p t)i uQn
n]n n9ng lvi s/i $à ọc sin t()ng g*p
pAi.
Gm giAi 3áp các t]c $]c c2/ ọc sin.
Trc àn:
/. \ọn ,ài
T+p gh các p&$ Y àng cF sY %à àng t0)n
B1: Náy cu-t tại $Cc ^8ssons.
B`: Náy cu-t tại $Cc ‚dd Top •o’
Ba: Náy cu-t l@n "ung t0/n sQ 1.
,. T+p gh
^ần l([t gh các p&$ Pu1t i#n t0@n 3()ng
3i c2/ M/0io.
\N <: Hb gh t8o ngIn t/y 3([c t? $àu Y
p&/ d(ới $àn 4n.
c. gết .uA
b/u "i gh ết t)i gi/n .uy 3_n' t0@n $àn
4n sJ i#n ,Ang t?ng ,áo.
g8ys Typ8d: bQ p&$ 3f gh
H000o0s: bQ p&$ gh s/i.
d. Tiếp tCc o*c "ết tNc.
Náy cu-t l@n ? N8Pt 3! luy#n t+p tiếp
Náy cu-t l@n ? M8nu 3! .u/y %> $àn
4n c&n.
N1n p&$ Hb\ nếu $uQn "ết tNc ,ài t+p
gh gi9/ c{ng.
IV. C5%3 4A: TI$ t]t n-i dung ,ài ọc.
V. HB*%3 CD% 8E %(,: - Học tu-c ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
EM TH# G| BÀN #HÍM
BÀI O: EM TH# G| CÁC #HÍM y HÀNG DPỚI
A. MỤC TIÊU
-giến t=c:
L Tầ$ .u/n t0ọng cuA các 3*t 3Nng các ngIn t/y t0@n ,àn p&$.
L Học sin n]$ 3([c các 3(/ các ngIn t/y PuQng 3! gh các p&$ Y àng p&$ d(ới
Lzuy t]c gh các p&$ t0@n àng cF sY ' àng t0@n' àng d(ới
Lbe dCng pần $>$ M/0io 3! luy#n t+p gh ,yng 10 ngIn.
-g6 n7ng:
LB*t ngIn t/y 3Nng %_ t0& tại àng p&$ cF sY.
^@ T_ Min Tuy>n
`k
Giáo án lớp 1
Lbe dCng 10 ngIn t/y 3! gh các p&$ t0@n àng d(ới' cn y@u cầu gh 3Nng' "?ng y@u
cầu gh n/n.
Lbe dCng pần $>$ M/0io 3! gh các p&$ 3Fn giAn.
-Tái 3-: Ngi@$ tNc "i luy#n t+p gh ,àn p&$' gh p&$ 3Nng t8o ngIn t/y .uy 3_n'
ng:i %à n4n 3Nng t( tế.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' bGg' pTng $áy
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p' "iến t=c ,ài t0(ớc.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
- D\ác di cuy!n ngIn t/y gh àng p&$ t0@n.
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
GV: } N9> u>? 1i4 3v 474 +(@. g (,%3
+(@. 1L9%.
S HR 1L~ )Z-
GV: } N9> 19% (6- +(@. 4€ 36- 1L9%
(,%3 +(@. 4f ;g
S HR 1L~ )Z-.
Gm: \o ọc sin n+n ,iết lại t@n
các ngIn t/y t0@n /i ,àn t/y 3! tu+n
ti#n co %i#c ọc gh $()i ngIn.
Gm: (ớng dxn nguy@n t]c di cuy!n
ngIn t/y 3! gh àng p&$ d(ới. Giáo
%i@n gh là$ $xu t0@n sF 3: ,àn p&$.
Q>? 1i4 3v.
H(ớng dxn ọc sin các gh t{ng ngIn
t/y %ào p&$ c=/ "& tr c9 cần tiết' %&
dC: $uQn gh c9 “ fy t4$ %_ t0& c9 “
t0@n ,àn p&$' Pác 3_n ngIn Nt c2/ t/y
t0ái Eọc sin giF ngIn Nt c2/ t/y t0áiG %à
dSng ngIn Nt c2/ t/y t0ái 3(/ PuQng gh
E1nG %ào c9 “.
1. C74( &[1 16? 1L9% M,% +(@.
• B*t t/y t0@n ,àn p&$: \ác ngIn
t/y %xn 3*t l@n các p&$ Y àng cF
sY.
`.C74( 3v
- \ác ngIn t/y sJ 3(/ PuQng 3! gh các
p&$ Y àng d(ới. b/u "i gh Pong
$-t p&$' pAi 3(/ ngIn t/y %> p&$
Pu1t pát t(Fng =ng Y àng cF sY.
Tay trá$
- NgIn Nt 3(/ PuQng gh p&$: “
- NgIn áp 3(/ PuQng gh p&$: ‹
- NgIn gi9/ 3(/ PuQng gh p&$: \
- NgIn t0c 3(/ PuQng gh p&$: m %à B
Tay ph>
- NgIn t0c 3(/ PuQng gh p&$: N %à M
- NgIn gi9/ 3(/ PuQng gh p&$: '
- NgIn áp Nt 3(/ PuQng gh p&$: .
- NgIn Nt 3(/ PuQng gh p&$: q
^@ T_ Min Tuy>n
`X
Giáo án lớp 1
Trc àn: Gm (ớng dxn
N]c lại các gh:
-B*t t/y t0@n ,àn p&$: \ác ngIn t/y %xn
3*t l@n các p&$ Pu1t pát Y àng cF sY.
-\ác gh: \ác ngIn t/y sJ 3(/ PuQng 3!
gh các p&$ àng d(ới n( $? tA 4n
ka.
,. Hoạt 3-ng `: Gm (ớng dxn.
Trc àn : Náy 3Np %ào ,i!u t([ng
•o0d
T+p gh các p&$ 3f ọc. Gh p&$ các
s/u "i gh 1 sQ p&$.
-zu/n sát 4n ka sác giáo "o/ t0/ng Wu.
-b/u "i gh Pong 1 p&$ pAi 3(/ ngIn t/y
t0Y lại p&$ Pu1t pát t(Fng =ng Y àng cF
sY.
-MY $áy t&n cạy pần $>$ •o0d
T+p gh ,ài tF s/u:
\/n ,uo$ %/ng
\án ,uo$ l/ c/n ,uo$ %/ng
B/y tu gi/n $uop ,/y s/ng gi/n ,/u
T8 0oi c/ng ,i8t ,/y d/u
\i con t/$ t/$ $ot $/u t0oi P/n
IV. C5%3 4A: TI$ t]t n-i dung ,ài ọc.
V. HB*%3 CD% 8E %(,: Học lần l([t t8o các ngIn t/y.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: .....................
Ngày dạy: ………….
BÀI T: EM TH# G| CÁC #HÍM y HÀNG Rx
A. MỤC TIÊU
- Học sin n]$ 3([c các gh àng p&$ sQ
- B*t 3Nng ngIn t/y tại àng cF sY.
- •5n "6 n7ng ọc gh $()i ngIn.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' bGg.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
^@ T_ Min Tuy>n
`u
Giáo án lớp 1
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
II. J-K. 1L6 M,- 4N.
- D\ác di cuy!n ngIn t/y gh àng p&$ cF sY
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
GV: } N9> u>? 1i4 3v 474 +(@. g (,%3
1L9%.
S HR 1L~ )Z-
GV: N(q% ‚ˆ1
"W1 L6 F): C74( 3v 474 +(@. g (,%3 ;A
3-A%3 8*- 474( 3v 474 +(@. g (,%3 1L9%.
C(‰ F(74 g 4(Š 8*- (,%3 ;A 4(W%3 16 4a%
8Bf% 16? 46/ (f%.
Gm: (ớng dxn ci tiết nguy@n t]c di
cuy!n ngIn t/y 3! gh àng p&$ àng
sQ. m4 3Oy là àng p&$ c/o n1t t0ong
"u %rc p&$ c&n. Giáo %i@n gh là$
$xu t0@n sF 3: ,àn p&$.
Q>? 1i4 3v.
H(ớng dxn ọc sin các gh t{ng ngIn t/y
%ào p&$ %& dC: $uQn gh p&$ sQ 1 fy t4$
%_ t0& sQ 1 t0@n "u %rc c&n c2/ ,àn p&$'
Pác 3_n ngIn Nt c2/ t/y t0ái Eọc sin giF
ngIn Nt c2/ t/y t0áiG %à dSng ngIn Nt c2/ t/y
t0ái %(Fn l@n gh E1nG %ào p&$ sQ 1.
1.C74( &[1 16? 1L9% M,% +(@.
• B*t t/y t0@n ,àn p&$: \ác
ngIn t/y %xn 3*t l@n các p&$
Y àng cF sY.
G.C74( 3v
- \ác ngIn t/y sJ %(Fn 0/ 3! gh các
p&$ Y àng sQ. b/u "i gh Pong
$-t p&$' pAi 3(/ ngIn t/y %>
p&$ Pu1t pát t(Fng =ng Y àng
cF sY.
Tay trá$
- NgIn Nt %(Fn l@n gh p&$: 1
- NgIn áp Nt %(Fn l@n gh p&$: `
- NgIn gi9/ %(Fn l@n gh p&$: a
- NgIn t0c %(Fn l@n gh p&$: W %à k
Tay ph>
- NgIn t0c %(Fn l@n gh p&$: X %à u
- NgIn gi9/ %(Fn l@n gh p&$: l
- NgIn áp Nt %(Fn l@n gh p&$: V
- NgIn Nt %(Fn l@n gh p&$: 0
IV. C5%3 4A:
TI$ t]t n-i dung ,ài ọc.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- Học tu-c ,ài 3! cutn ,_ tQt co ,ài trc àn
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
^@ T_ Min Tuy>n
`l
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ………...
Ngày dạy: ………….
pN TH# G| #HÍM
A. MỤC TIÊU
- Hb Biết các %(Fn ngIn t/y l@n 3! gh các p&$ àng t0@n' 3(/ t/y PuQng gh các p&$
àng d(ới' s/u 3I 3(/ ngIn t/y %> 3Nng %_ t0& các p&$ àng cF sY 3! gh.
- |@u cầu gh 3Nng' "?ng y@u cầu gh n/n
- •5n "6 n7ng gh' t&n c7$ cn' "A n7ng pán 3oán
- dát uy t&n 3-c l+p.

B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' bGg' pTng $áy.
Học sin: giến t=c
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
/. gi!$ t0/ /n toàn pTng $áy.
gi!$ t0/ lại lần cuQi t4n t0ạng ọ/t 3-ng c2/ các tiết ,_ 3i#n' $áy $Ic.
,. BQ t0& %_ t0& trc àn.
Gm pOn c?ng %_ t0& trc àn co t{ng ọc sin %à y@u cầu các 8$ ng:i 3Nng %_
t0& trc àn.
III. B,- 1(t4 (,%(:
1. giến t=c cần nớ
- zuy t]c gh 10 ngIn' .uy t]c gh /ng p&$ t0@n' àng p&$ d(ới
2. N-i dung trc àn
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% N2- C>%3
- |\Hb "Yi 3-ng dM' %à luy#n
gh t8o $xu c2/ dM
w.J(g- &2%3 MA"IO
" Náy 3Np %ào ,i!u t([ng dM Y $àn 4n n>n
<. L>?=% 1q+ 4(@%( ‚74 1(n/ .D>
Gm (ớng dxn ọc sin gh %ới
pần $>$ M/0io
Gm là$ $xu 3! ọc sin .u/n sct.
T(t4 (,%(:
/. \ọn ,ài
T+p gh các p&$ Y a àng pớ$
B1: Náy cu-t tại $Cc Ln;;/%;.
B`: Náy cu-t tại $Cc ACC B/11/. "/„
^@ T_ Min Tuy>n
`V
Giáo án lớp 1
Hs trc àn.
Gm .u/n sct ọc sin trc àn'
"_p t)i uQn n]n n9ng lvi s/i $à
ọc sin t()ng g*p pAi.
Gm giAi 3cp ccc t]c $]c c2/ ọc
sin.
Ba: Náy cu-t l@n "ung t0/n sQ 1.
,. T+p gh
^ần l([t gh các p&$ Pu1t i#n t0@n 3()ng 3i c2/ M/0io.
\N <: Hb gh t8o ngIn t/y 3([c t? $àu Y p&/ d(ới
$àn 4n.
c. gết .uA
b/u "i gh ết t)i gi/n .uy 3_n' t0@n $àn 4n
sJ i#n ,Ang t?ng ,áo.
g8ys Typ8d: bQ p&$ 3f gh
H000o0s: bQ p&$ gh s/i.
d. Tiếp tCc o*c "ết tNc.
Náy cu-t l@n ? Nn‚1 3! luy#n t+p tiếp
Náy cu-t l@n ? Mn%> 3! .u/y %> $àn 4n
c&n.
N1n p&$ ERC nếu $uQn "ết tNc ,ài t+p gh
gi9/ c{ng.
IV. C5%3 4A:
- \ác "Yi 3-ng %à toát "ci pần $>$
- Màn 4n c&n c2/ dM
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
- T?ng ,áo n-i dung ,ài ọc s/u: •T+p gh các p&$ Y àng d(ới‘
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ...............
Ngày dạy: ………….
HM T”d m•
B†‡ 1: T”d TŠ M†i.
A. MỤC TIÊU
- Học sin n+n ,iết 3([c ,i!u t([ng pần $>$ 3: oạ d/int t0@n $àn 4n.
- N+n ,iết -p c?ng cC -p $àu
- Trc àn t? $àu t8o $xu
- •5n "A n7ng .u/n sát' t/o tác se dCng cu-t.
- •5n t&n ctn t+n' y@u t&c $?n ọc
B. ĐỒ DÙNG
^@ T_ Min Tuy>n
a0
Giáo án lớp 1
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n' pTng $áy.
1ọc "nh: 32 3: dSng ọc t+p
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% N2- C>%3
GV:
mới $?n M6 tu+t các 8$ 3f 3([c là$ .u8n
%ới $-t c?ng cC dSng 3! %J 4n.
Ngoài gi1y' ,Nt %J' $àu %J... 3! các 8$ %J t0@n
gi1y 0/ các 8$ cTn cI t! %J n9ng 4n $4n
y@u t&c t0@n $áy %i t&n %ới các pần $>$
3: oạ ?$ n/y cNng t/ sJ cSng 3i t4$ i!u
%> $-t pần $>$ 3: oạ t0ong $áy %i t&n:
d/int.
d/int E3ọc là p@nG là pần $>$ %J 4n 3Fn
giAn.
d/int giNp t/ t+p t? $àu' t+p %J $à "?ng cần
gi1y $rc.
GV: H$ fy n@u các ,(ớc t? $àu co 4n
%JD E%J t0@n gi1yG
Hb: t0A l)i.
Gm:
TC $àu là t/o tcc 3ầu ti@n "i ọc %J. TC
$àu t0ong d/int gi–p ccc 8$ luy#n t+p "Z
n7ng "ớc cu-t' cọn $àu s]c 3! tC co ccc
,=c t0/n %J s€n t)$ sin 3-ng' 3:ng t)i
gi–p ccc 8$ ọc $Cn "cc n( Tocn.
B! t? $àu 8$ dSng c?ng cC 3! t? $àu
-Náy cu-t 3! cọn c?ng cC
-Náy cu-t cọn $àu t?
-Náy cu-t %ào %Sng $uQn t? $àu
1. J(g- &2%3 +6-%1:
Náy 3Np cu-t l@n ,i!u t([ng
E-p ,NtG t0@n $àn 4n n>n.
Màn 4n d/int
2. L,. u>n% 8*- (2+ .,>
H-p $àu ny$ Y p&/ d(ới $àn 4n
c2/ p/int.
H/i ? ,@n t0ái -p $àu co t/ ,iết $àu
%J %à $àu n>n.
Màu %J t()ng 3([c dSng 3! %J các
3()ng n(: 3()ng tjng' 3()ng cong.
Màu n>n t()ng 3([c dSng 3! t? $àu
co pần ,@n t0ong c2/ $-t 4n.
B! cọn $àu %J t/ náy nNt t0ái cu-t
l@n $-t ? $àu t0ong -p $àu.
B! cọn $àu n>n: náy nNt pAi cu-t
l@n $-t ? $àu t0ong -p $àu.
M. T‹ .,>
B! t? $àu t/ dSng c?ng cC: T? $àu
\ác ,(ớc trc i#n
B1: Náy cu-t cọn c?ng cC T? $àu
^@ T_ Min Tuy>n
a1
Giáo án lớp 1
#$ h%&ng '(n.
Trc àn t? $àu :
t0ong -p c?ng cC
B`: Náy cu-t cọn $àu t?
Ba: Náy cu-t %ào %Sng $uQn t? $àu.
\N <: Nếu t? nầ$' fy n1n gi9 tU
[p p&$ \t0l L “ 3! l1y lại 4n t0(ớc
3I %à t? lại.
-\N <: Nếu t? nầ$ fy n1n gi9 p&$
\t0l %à gh p&$ “ 3! l1y lại 4n t0(ớc
3I %à t?i lại.
T( t4 (,%(:
TH1: cọn các $àu %J' $àu n>n "ác n/u %à .u/n sát sr t/y 3Ui t0ong -p $àu.
TH`: MY t#p To$/u1.,$p 3! t? $àu 3c co pần ,@n t0ong c2/ 4n t0Tn.
THa: MY t#p To$/u`.,$p 3! t? $àu co ng?i nà t8o $xu.
^@ T_ Min Tuy>n
a`
Giáo án lớp 1
THW: MY t#p To$/ua.,$p 3! t? $àu t8o $xu.
THk: MY t#p To$/uW.,$p 3! t? $àu t8o $xu.
TLh 4(f-: Ti %J t0/n 3Fn giAn gi9/ các nI$E %J 4n t0Tn ' 4n %u?ngG
IV. C5%3 4A
N+n PKt (u' n([c 3i!$.
V. HB*%3 CD% 8E %(,
‹8$ "6 lại các ,ài 3f ọc
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
^@ T_ Min Tuy>n
aa
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
........
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ..............
Ngày dạy: ………….
HM T”d m•
B†‡ `: TŠ M†i B—NG M†i N˜N
A. MỤC TIÊU
- Học sin n+n ,iết $Yq3Ing pần $>$ 3: oạ d/int t0@n $àn 4n.
- N+n ,iết -p c?ng cC -p $àu' ,iết cọn $àu %J' $àu n>n.
- Trc àn t? $àu t8o $xu
-•5n "Z n7ng se dCng cu-t
-Giáo dCc ọc sin .u/n sát.
- •5n t&n ctn t+n' t( duy sáng tạo' y@u t&c $?n ọc.
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n' pTng $áy.
1ọc "nh: B2 3: dSng ọc t+p
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
HR: )*u các b%&c + màu b,ng màu -./
#$ n+n PKt' ,U sung' co 3i!$.
III. B,- .*-
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
6. H/ 01 &2%3 1: ->ng bà!
T0ong các ,ài trc àn t0(ớc' 8$ 3f dSng
$àu %J 3! t? $àu ,yng nNt t0ái cu-t.
H$ cRng cI t! dSng $àu n>n 3! t? ,yng
các se dCng %W1 +(~- cu-t.
\ác ,(ớc trc i#n n( s/u:
B1: \ọn c?ng cC
B`: Náy nNt pAi cu-t cọn $àu t?
Ba: Náy nNt pAi cu-t %ào %Sng $uQn t?
$àu.
\N <: Nếu t? nầ$' fy n1n gi9 tU [p
p&$ \t0l L “ 3! l1y lại 4n t0(ớc 3I %à t?
lại.
B! cọn ni>u $àu "ác n/u 8$ %ào: \olo0s
--ΠHdit \olo0s
M. H/01 &2%3 G: #$ h%&ng '(n.
Trc àn t? $àu :
-gi ,ài

^@ T_ Min Tuy>n
aW
Giáo án lớp 1
T( t4 (,%(:
TH1: ^à$ lại các ,ài trc àn t? $àu t0ong ,ài 1' n(ng se dCng nNt pAi cu-t 3! t?
$àu ,yng $àu n>n.
TH1: MY t#p To$/uk.,$p %à To$/uX.,$p 3! t? $àu t8o $xu.
IV. C5%3 4A
N+n PKt (u' n([c 3i!$.
V. HB*%3 CD% 8E %(,
Học lại các se dCng các c?ng cC t? $àu
D. NHHN ΥT:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
^@ T_ Min Tuy>n
ak
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
.........
Tuần
Tiết
Ngày soạn: .................
Ngày dạy: ………….
HM T”d m•
B†‡ a: m• Bo™N THšNG
A. MỤC TIÊU
- Học sin ,iết se dCng c?ng cC B()ng tjng 3! %J các 3oạn tjng %ới $àu %à nKt
%J t&c [p 3! tạo 3([c n9ng 4n %J 3Fn giAn.
- Học sin ,iết se dCng c?ng cC 3()ng tjng 3! %J các 3oạn tjng %ới $àu %à nKt
%J t&c [p 3! tạo 3([c n9ng 4n %J 3Fn giAn $à lại 01t d„p t8o < $uQn %à sr sáng tạo c2/
các 8$.
- •5n t&n ctn t+n' t( duy sáng tạo' y@u t&c $?n ọc.
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' pTng $áy.
1ọc "nh B2 dCng cC ọc t+p
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
^@ T_ Min Tuy>n
aX
Giáo án lớp 1
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
6. H/ 01 &2%3 1: ->ng bà!
\ác ,(ớc trc i#n
-\ọn c?ng cC 3()ng tjng t0ong -p
c?ng cC.
-\ọn $àu %J
-\ọn nKt %J p&/ d(ới -p c?ng cCE 4n ,@nG.
-gKo tA cu-t t{ 3i!$ 3ầu 3ến 3i!$ cuQi c2/
3oạn tjng.
M. H/ 01 &2%3 G: #$ h%&ng '(n.
Trc àn dSng c?ng cC 3! %J t/$ giác'
cái t/ng t8o $xu :
-gi ,ài
-zu/n sát
-\N <: Nếu t? nầ$ fy n1n gi9 p&$
\t0l %à gh p&$ “ 3! l1y lại 4n t0(ớc
3I %à t?i lại.
-MuQn %J các 3oạn ny$ ng/ng o*c
tjng 3=ng 8$ n1n gi9 p&$ bipt t0ong
"i "Ko tA cu-t.
T( t4 (,%(:
TH1: ~Sng c?ng cC 3! %J t/$ giác
H(ớng dxn:
B1: \ọn c?ng cC
B`: \ọn $àu %J %à nKt %J
Ba: mJ ,/ 3oạn tjng nQi %ới n/u.
TH`: ~Sng c?ng cC 3! %J cái t/ng t8o $xu
H(ớng dxn:
B1: mJ /i cOn t/ng
B`: mJ các 3oạn tjng gi9/ /i cOn t/ng 3! tạo các ,+c t/ng
^@ T_ Min Tuy>n
au
Giáo án lớp 1
THa: ~Sng c?ng cC B()ng tjng 3! %J ng?i nà t8o $xu s/u:
IV. C5%3 4A
N+n PKt (u' n([c 3i!$.
V. HB*%3 CD% 8E %(,
Học lại các se dCng các c?ng cC t? $àu
D. NHHN ΥT:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
Tuần
Tiết
Ngày soạn: .................
Ngày dạy: ………….
TŽY ŒOÁ H•NH
‚ M›\ T‡œi:
-Học sin ,iết se dCng c?ng cC tty Poá 4n' tty Poá $-t %Sng nc t0@n 4n 3f %J %à ,iết
các se dCng c?ng cC \ọn %à \ọn tr do 3! Poá $-t %Sng lớn.
-•5n "Z n7ng se dCng "ết [p p&$ %à cu-t
-Giáo dCc ọc sin t&n "i@n t04' c7$ cn.
B. TH‡•T Bž ~™| Hˆ\:
1. GV: Giáo án L Máy %i t&n.
G. HR: bác %Y L B: dSng ọc t+p.
\. \Ÿ\ Ho™T BNG ~™| m† Hˆ\ \H¡ |•i:
^@ T_ Min Tuy>n
al
Giáo án lớp 1
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-
Giới ti#u L Gi 3ầu ,ài.
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
->ng bà!
-‹oá 4n là c?ng %i#c "?ng t! tiếu t0ong
.uá t04n %J 4n. T0ong pần này 8$ sJ 3([c
ọc T•? %à các Poá 4n.
-\ác ,(ớc tiến àn tty $-t %Sng t0@n 4n:
L\ọn c?ng cC Tty t0ong -p c?ng cC
L\ọn "&c t(ớc c2/ tty Y p&/ d(ới -p
c?ng cC
LNáy o*c "Ko tA cu-t t0@n pần 4n cần
tty.
#$ h%&ng '(n.
C(:% .21 +(a% (‘%( 8’ : \ọn 1 pần 4n
%J 3! Poá /y di cuy!n 4n %J 3I. d/int cI `
c?ng cC cọn :
6!C?ng c@ chọn
\?ng cC này 3! cọn 1 pần 4n c9 n+t.
0ác b12c h3c hiện 4
L\ọn c?ng cC t0ong -p c?ng cC
LgKo tA cu-t t{ 1 gIc c2/ %Sng cần cọn 3ến
gIc 3Qi di#n c2/ %Sng 3I.
mSng 3f cọn 3([c 3án d1u Ž 4n c9 n+t
cI cạn %à 4n nKt 3=t n( 4n ,@n
,.C?ng c@ chọn t9 )0 :
\?ng cC này dSng 3! cọn 1 %Sng cI 4n dạng
tu– <.
0ác b12c h3c hiện4
L\ọn c?ng cC t0ong -p c?ng cC
LgKo tA cu-t ,/o .u/n %Sng cần cọn' càng
sát ,i@n %Sng cần cọn càng tQt.
gi "Ko sát cI 4n dạng n( 4n ,@n n(ng
"i nA t/y 0/ t/ cRng cI 4n nKt 3=t n(ng
trc c1t là %Sng 3([c cọn cI dạng n( t/
"Ko tA cu-t.
-gi ,ài
-zu/n sát
H4n ua¢t0/ng X`
-\N <: mSng ,_ tty sJ ,_ cuy!n s/ng
$àu n>n i#n t)i. T0ong d/int $àu n>n
,/n 3ầu là $àu t0]ng. T/ cI t! t/y 3Ui
$àu n>n ,yng các náy nNt pAi cu-t
%à ? $àu t0ong -p $àu.
%Sng 3([c cọn
^@ T_ Min Tuy>n
aV
Giáo án lớp 1
GiAng ,ài.
-‹oá $-t %Sng t0@n 4n:
\ác ,(ớc trc i#n:
L~Sng c?ng cC /y c?ng cC 3! cọn
$-t pần %Sng cọn cần Poá.
LN1n p&$ ~8l8t8 t0@n ,àn p&$
Gm (ớng dxn.
Trc àn:
T1: MY t#p 4n cI s€n t0ong $áy 3! t+p Poá
4n:
T`: MY t#p 4n cI s€n t0ong $áy cI ni>u
4n giQng n/u' 8$ fy Poá ,ớt 1 sQ 4n 3i.
-gi ,ài
-zu/n sát
\N <:
mSng ,_ Poá sJ cuy!n s/ng $àu n>n.
-MY c(Fng t04n d/int
IV. C5%3 4A.
TI$ t]t < c&n.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
Học "6 ,ài
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
^@ T_ Min Tuy>n
W0
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
Tuần:
Tiết:
Ngày soạn : ...................q
Ngày dạy: …………......
DI CHUY“N H•NH
A. M`4 1-9>
Học Pong ,ài này Hb:
- Biết các cọn 4n %J' di cuy!n 4n %J 3ến nFi cần tiết
- •5n "6 n7ng se dCng cu-t "ết [p %ới ,àn p&$
- Tạo =ng tN' sr y@u t&c $?n ọc.
B. Đr C”%3
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
D N@u các se dCng c?ng cC tty
III. B,- .*-
^@ T_ Min Tuy>n
W1
Giáo án lớp 1
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm: B?i "i %J 4n t/ "?ng $uQn 4n
%{/ %J Y %_ t0& 3I n9/ $à di cuy!n 3ến %_
t0& t&c [p Fn' "?ng pAi %J lại' t/
là$ tế nàoD
T0@n 4n %J cI t! cI n9ng pần giQng
#t n/u. B! %J 3([c các pần giQng
n/u' t/ pAi l*p lại các t/o tác %J n(ng
01t "I cI "ết .uA n( < $uQn' %à lại tQn
ni>u t)i gi/n.
m+y là$ tế nàoD
d/int: giNp t/ trc i#n các t/o tác 1y
$-t các 3Fn giAn %à n/n cIng.
B! cI t! trc i#n các t/o tác 1y t0(ớc
ết cNng t/ pAi ,iết các cọn pần 4n
%J .
A! Chọn ph'n hBnh (C$
• g&c cọn c?ng cC o*c c?ng cC

• •@ cu-t .u/n 4n cần cọn' $-t
4n c9 n+t %ới các nKt 0)i ,/o
.u/n 4n %J. \Nng t/ gọi 3I là
4n c]t E0u5uG
D! E chuyển hBnh
B1: \ọn pần 4n %J cần di cuy!n
B`: B*t t0c cu-t %ào 4n %{/ cọn'
n1n nNt t0ái. Gi9 nguy@n t/y n1n
cu-t' 0@ 4n tới %_ t0& $ới. TA nNt
cu-t.
Ba: g&c cu-t ngoài 4n %J 3! dán
4n c]t tại %_ t0& $ới.
\ác ,(ớc trc i#n :
L~Sng c?ng cC \ọn %à \ọn tr do
3! cọn 1 %Sng ,/o .u/n pần 4n 3_n di
cuy!n.
LB(/ con t0c cu-t %ào %Sng 3([c cọn %à
"Ko tA cu-t tới %_ t0& $ới.
LNáy cu-t ,@n ngoài %Sng cọn 3! "ết
tNc.
Trc àn :
T+p di cuy!n các 4n cI s€n t0ong $áy
-zu/n sát 4n uV sác giáo "o/ t0/ng Xk
IV. C5%3 4A.
TI$ t]t < c&n.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
~. B†‡ Hˆ\ g‡NH NGH‡‰M:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
^@ T_ Min Tuy>n
W`
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
.........
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ..................
Ngày dạy: ………….
pN TH# CUxI J• I
‡. M›\ T‡œi:
-Šn lại n9ng "iến t=c 3f ọc t0ong ọc "4 $-t %à %+n dCng là$ n9ng ,ài trc àn
t0@n $áy t&n.
- dát uy t&n 3-c l+p' t( duy logic' oạt 3-ng nI$.
- Giáo dCc t&n c7$ cn' ctn t+n.
‡‡. TH‡•T Bž ~™| Hˆ\:
1. GV: Giáo án L Máy %i t&n.
G. HR: bác %Y L B: dSng ọc t+p.
‡‡‡. \Ÿ\ Ho™T BNG ~™| m† Hˆ\ \H¡ |•i:
1.$% &'%( 1• 4(z4:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
G. J-K. 1L6: bác %Y L 3: dSng ọc t+p
O. G-~%3 M,- .*-:
Giới ti#u L Gi 3ầu ,ài.
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
6. H/ 01 &2%3 1: ->ng bà!
-\ác ,- p+n c&n c2/ $áy t&n 3! ,àn D
-^à$ %i#c %ới $áy t&n
-Bàn p&$ $áy t&n g:$ n9ng àng p&$
nào D
-T4$ i!u %> cu-t $áy t&n...
-\ác t0T cFi 3f ọc
-T+p gh p&$ ,yng 10 ngIn
M. H/ 01 &2%3 G: #$ h%&ng '(n.
Trc àn :
-T+p 3án $áy 10 ngIn :
H$ fy 3án $-t ,ài tF $à 8$ ,iết
-mJ t0/n :
LH$ t+p t? $àu' 3U $àu
LT+p Poá t0/n
LmJ 4n 3Fn giAn
L~i cuy!n 4n %J.....
-Máy t&n cI W ,- p+n c&n :
LMàn 4n
LTOn $áy
L\u-t
LBàn p&$
-gu %rc c&n c2/ àng p&$ :
L àng p&$ sQ
L àng p&$ t0@n
L àng p&$ cF sY
L àng p&$ d(ới
L àng p&$ các

^@ T_ Min Tuy>n
Wa
Giáo án lớp 1
IV. C5%3 4A:
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
N(q% ‚ˆ1 • &7%( 3-7: Giáo %i@n n+n PKt %> tiết ọc
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ..................
Ngày dạy: ………….
JI“M T"A H!C J• I
A. MỤC TIÊU
- Bán giá "ết .uA ọc t+p c2/ ọc sin
- \2ng cQ lại "iến t=c 3f ọc
- •5n t&n ctn t+n' "A n7ng t04n ,ày
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' 3> "i!$ t0/
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-:
^@ T_ Min Tuy>n
WW
Giáo án lớp 1
Đề bài
C–> 1: H$ fy %iết các c9 Y àng cF sY t8o t= tr t{ t0ái s/ng pAi.
C–> G: Bi>n B %ào ? %u?ng cuQi cOu 3Nng ng6/ %à b %ào ? %u?ng cuQi cOu s/i ng6/ d(ới 3Oy:
/. Máy t&n giNp 8$ ọc là$ toán' ọc %J
,. H$ "?ng t! cFi t0T cFi t0@n $áy t&n
c. Máy t&n giNp 8$ li@n lạc %ới ,ạn ,5.
d. \I ni>u loại $áy t&n "ác n/u.
C–> O: Bi>n t{ t&c [p %ào cv c1$ 3! 3([c cOu oàn cnn.
+. Màn 4n $áy t&n cI c1u tạo %à 4n dạng giQng n(…………………………
,. gết .uA là$ %i#c c2/ $áy t&n i#n 0/ t0@n……………………………………….
c. H$ 3i>u "i!n $áy t&n ,yng…………………………………………………….
C–> T: H$ fy t/y các t{ gạc cOn ,yng các t{ 3Nng ng6/.
+. Máy t&n là$ %i#c 01t c+$ cạ$.
b. Máy t&n lu?n co "ết .uA "?ng c&n Pác.
C–> Y: Bi>n các c9 cái %ào ? t(Fng =ng.
/. ,. c. d. 8. p. g.
+. d&$ c9 cuQi cSng c2/ àng p&$ d(ới.
b. d&$ c9 3ầu ti@n c2/ àng cF sY.
c. d&$ t= sáu c2/ àng p&$ t0@n.
d. d&$ ny$ gi9/ các p&$ • %à |
8. d&$ c9 t= ,/ c2/ àng p&$ t0@n t&n t{ ,@n pAi.
N. d&$ c9 t= /i c2/ àng p&$ d(ới t&n t{ ,@n pAi
g. d&$ c9 ny$ gi9/ /i p&$ cI g/i %à cạn p&$ cI g/i ,@n pAi.
Báp án %à t/ng 3i!$
\Ou 1E`3G: ‚ b ~ • G H ƒ g ^ s
\Ou `E13G: /' ,' c: B
d: b
\Ou aE`3G: /. $àn 4n ti %i
,. $àn 4n
c. cu-t
\Ou WE`3G /: 01t n/n
,: c&n Pác
\Ou kEa3G:
M ‚ | T ‡ N H
ĐE G
C–> 1: L9% )*+ O n. 4€ 1(9. %3BZ- M0% .*- ),:
‚. \iếc $áy t&n. B. \iếc c*p sác. ~. \Oy ,Nt.
C –> G: M7? 1@%( &K M,% 3r. .—? M2 +(q% }
‚. W \. a
B. ` ~. 1.
C –> O: J˜1 u>~ (/01 &2%3 456 .7? 1@%( (-=% L6 g:
‚. Màn 4n. \. \u-t.
B. Bàn p&$. ~. dần tOn $áy.
C –> T: N˜> 1(BZ%3 %(‘% 3a% .,% (‘%( n. C™ M':
‚. Ho. \. bU $Ri.
B. \+n t_. ~. B/u cU t/y.
^@ T_ Min Tuy>n
Wk
Giáo án lớp 1
C –> Y: Q>?K% 1L>?=% 4(/ n. 1(‹%3 1-% C0%3:
‚. m7n ,An. \. H4n An.
B. £$ t/n. ~. £$ t/n' 4n An.
C –> \: H,%3 +(@. &K ),. .A4 4(/ 8-=4 &[1 474 %3€% 16?:
‚. Hàng p&$ sQ. \. Hàng p&$ t0@n.
B. Hàng p&$ cF sY. ~. Hàng p&$ d(ới.
C –> c: H6- +(@. 4€ 36- g (,%3 +(@. 4f ;g:
‚. b' H. \. ~' ^.
B. ~' g. ~. •' ƒ.
C –> k: J(g- &2%3 1Lh 4(f- R1-4F; %(7? &W+ 4(>21 8,/ M-K> 1Bs%3:
‚. B. \.
C –> l: ĐK Mi1 &a> )Bs1 4(f- .*- n. %(—% +(@.:
‚. •1 B. •` \. •a.
C –> 1o: H,%3 +(@. 4f ;g 3r. 474 +(@.:
‚. 1' `' a' W' k' X' u' l' V' 0 \. “' ‹' \' m' B' N' M' '¤ ' .Œ' qD
B. z' •' H' •' T' |' i' ‡' o' d ~. ‚' b' ~' •' G' H' ƒ' g' ^' s
C –> 11: B-K> 1Bs%3 &K .g 4(Bf%3 1L‘%( ;/0% 1(~/ 8š% M~% †/LC:
‚. \.
B. ~.
C –> 1G: #(a% .E. )>?=% 3v MA"IO &:4 ),:
‚. M/ ¥ 0& - ?. \. Mà - 0i ¥ o.
B. M/ ¥ 0i ¥ o. ~. M/ ¥ 0i - ?.
C –> 1O: NW1 NEŒT 1L/%3 +(a% .E. MA"IO 4€ 174 C`%3:
‚. zu/y %> $àn 4n c&n. \. Toát "ci pần $>$.
B. B! luy#n t+p tiếp.
C –> 1T: B-K> 1Bs%3 &K .g +(a% .E. #6-%1 ]8’^ ),:
‚. B. \.
C –> 1Y: ĐK 1‹ .,> n. C”%3 4‹%3 4`:
‚. B. \.
C –> 1\: ĐK 4(:% .,> 8’ 1L/%3 (2+ .,> n. 4a%:
‚. Náy nNt cu-t pAi. \. Náy nNt t0ái cu-t.
B. Náy 3Np nNt t0ái cu-t. ~. Náy 3Np nNt t0ái cu-t.
C –> 1c: ĐK 4(:% .,> %E% 1L/%3 (2+ .,> n. 4a%:
‚. Náy nNt cu-t pAi. \. Náy nNt t0ái cu-t.
B. Náy 3Np nNt t0ái cu-t. ~. Náy 3Np nNt t0ái cu-t.
C –> 1k: M>A% 8’ &/0% 1(›%3 %•. %36%3 (/[4 &/0% 1(›%3 &z%3U n. %(—% 3-œ +(@.:
‚. \t0l. \. bipt.
B. ‚lt. ~. ~8l8t8.
C –> 1l: C‹%3 4` &K 1•? .21 8”%3 1L9% (‘%(:
‚. B. \.
C –> Go: NW1 )=%( &€%3 4(Bf%3 1L‘%( F(- F˜1 1(W4 4‹%3 8-=4:
^@ T_ Min Tuy>n
WX
Giáo án lớp 1
‚. B. \.
C–> 1 G O T Y \ c k l 1o 11 1G 1O 1T 1Y 1\ 1c 1k 1l Go
2áp
án
đFng
‚ ‚ ‚ B ‚ B ~ \ B ~ \ ~ B ‚ B \ ‚ \ ‚ B
IV. C5%3 4A:
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ....................
Ngày dạy: ………….
V• ĐPwNG CONG
‚. M›\ T‡œi:
Học sin ,iết se dCng c?ng cC 3()ng cong 3! %J các cung 3()ng cong $-t p&/.
B. TH‡•T Bž ~™| Hˆ\:
1. GV: Giáo án L Máy %i t&n.
G. HR: bác %Y L B: dSng ọc t+p.
\. \Ÿ\ Ho™T BNG ~™| m† Hˆ\ \H¡ |•i:
1.$% &'%( 1• 4(z4:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
G. J-K. 1L6: bác %Y L 3: dSng ọc t+p
O. G-~%3 M,- .*-: Giới ti#u L Gi 3ầu ,ài
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
6. H/ 01 &2%3 1: ->ng bà!
\ác ,(ớc trc i#n :
-\ọn c?ng cC B()ng cong t0ong -p
-gi ,ài
^@ T_ Min Tuy>n
Wu
Giáo án lớp 1
c?ng cC.
-\ọn $àu %J' nKt %J.
-gKo tA cu-t t{ 3i!$ 3ầu 3ến 3i!$ cuQi c2/
3()ng cong. M-t 3oạn tjng 3([c tạo 0/.
-B(/ con t0c cu-t l@n 3oạn tjng. N1n gi9
%à "Ko nNt t0ái cu-t 3! uQn cong 3oạn tjng'
tới "i %{/ < tA cu-t %à náy cu-t lần n9/.
M. H/ 01 &2%3 G: #$ h%&ng '(n.
Trc àn :
^à$ ,ài trc àn :
T1. mJ con cá t8o các ,(ớc :
-\ọn c?ng cC %à %J 1 3()ng cong:
-mJ 3()ng cong t= ` cI (ớng cong ng([c
%ới 3()ng cong t= n1t.
- ~Sng c?ng cC 3! %J 3u?i' %Oy %à $]t cá.
s/u 3I t? $àu.
^à$ ,ài trc àn t0@n d/int:
IV. C5%3 4A: T+p %J t0/n con cá
V. HB*%3 CD% 8E %(,: Giáo %i@n n+n PKt %> tiết ọc
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
^@ T_ Min Tuy>n
Wl
Giáo án lớp 1
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ....................
Ngày dạy: ………….
RAO CH•# MÀU Tž MÀU CŸ RN
‡. M›\ T‡œi:
Học sin ,iết se dCng c?ng cC s/o cKp $àu %à c?ng cC T? $àu 3! l1y 1 $àu cI s€n
t0@n 4n 3! t? $àu co $-t pần 4n "ác.
Học sin là$ .u8n %ới các 3U $àu %à l1y $àu.
Tạo co các 8$ %J 3„p.
‡‡. TH‡•T Bž ~™| Hˆ\:
1.$% &'%( 1• 4(z4:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
G. J-K. 1L6: \ác ,(ớc %J 1 3()ng cong D
TL~ )Z- :
-\ọn c?ng cC B()ng cong t0ong -p c?ng cC.
-\ọn $àu %J' nKt %J.
-gKo tA cu-t t{ 3i!$ 3ầu 3ến 3i!$ cuQi c2/ 3()ng cong. M-t 3oạn tjng 3([c tạo 0/.
-B(/ con t0c cu-t l@n 3oạn tjng. N1n gi9 %à "Ko nNt t0ái cu-t 3! uQn cong 3oạn tjng' tới
"i %{/ < tA cu-t %à náy cu-t lần n9/.
O. G-~%3 M,- .*-:
Giới ti#u L Gi 3ầu ,ài.
‡‡‡. \Ÿ\ Ho™T BNG ~™| m† Hˆ\ \H¡ |•i:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
6. H/ 01 &2%3 1: ->ng bà!
\ác ,(ớc trc i#n :
B(ớc 1 : \ọn c?ng cC b/o cKp $àu t0ong
-p c?ng cC.
B(ớc ` : N1n cu-t l@n pần 4n %J cI $ầu
cần s/o cKp.
B(ớc a : \ọn c?ng cC T? $àu
B(ớc W: Náy cu-t l@n nFi cần t? $àu ,yng
$àu %{/ s/o cKp.
M. H/ 01 &2%3 G: #$ h%&ng '(n.
Trc àn :
~Sng các c?ng cC b/o cKp $àu %à T? $àu
3! t? $àu ng?i nà:
-gi ,ài
-zu/n sát
^à$ ,ài trc àn t0@n d/int:
^@ T_ Min Tuy>n
WV
Giáo án lớp 1
IV. C5%3 4A: TI$ t]t lại ,ài
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ....................
Ngày dạy: ………….
THmC HÀNH
‡. M›\ T‡œi:
-Học sin n+n ,iết 3([c ,i!u t([ng d/int' %_ t0& -p $àu.
- Biết "Yi 3-ng %à toát "ci d/int.
-Biết t? $àu t8o $xu.
-B(ớc 3ầu ,iết s/o cKp' di cuy!n' tty Poá' gKp 4n.
‡‡. TH‡•T Bž ~™| Hˆ\:
1.$% &'%( 1• 4(z4:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
^@ T_ Min Tuy>n
k0
Giáo án lớp 1
G. J-K. 1L6: sác %Y L3: dSng
O. G-~%3 M,- .*-:
Giới ti#u L Gi 3ầu ,ài.
‡‡‡. \Ÿ\ Ho™T BNG ~™| m† Hˆ\ \H¡ |•i:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
GV ->ng bà!
B! cọn $àu %J %à $àu n>n t/ là$ n( tế
nào D
#$ h%&ng '(n.
Trc àn :
T+p 3U $àu %ào các 4n cI s€n t0ong $áy'
o*c các 8$ 3U $àu l@n các 4n t0Tn' 4n
%u?ng do các 8$ %J :
T( t4 (,%(
Trc àn %J 3oạn tjng :
B! cọn $àu %J t/ náy nNt t0ái cu-t l@n
1 ? $àu t0ong -p $àu.
B! cọn $àu n>n t/ náy nNt pAi cu-t
l@n 1 ? $àu t0@n -p $àu.
^à$ ,ài trc àn t0@n d/int:
GV GiAng ,ài.
B! tty Poá 4n t/ là$ n( tế nàoD
Gm (ớng dxn.
Trc àn :
T+p Poá các 4n cI s€n t0ong $áy t&n
L\ọn c?ng cC Tty t0ong -p c?ng
cC
L\ọn "&c t(ớc c2/ tty Y p&/ d(ới -p
c?ng cC
LNáy o*c "Ko tA cu-t t0@n pần 4n
cần tty.
^à$ ,ài trc àn t0@n d/int:
^@ T_ Min Tuy>n
k1
Giáo án lớp 1
Hoạt 3-ng :
Trc àn Poá 1 %Sng t0@n 4n :
T/ dSng các c?ng cC cọn 3! cọn %Sng cần
Poá 0:i ,1$ %ào nNt ~8l8t8
GV G-~%3 M,-.
B! di cuy!n 4n %J t/ là$ n( tế nào D
Gm (ớng dxn.
Trc àn :
~i cuy!n 4n %J
c. Hoạt 3-nga :
~i cuy!n 4n
*¸c bíc thùc hi1n
OPQng cRng c' *hän vµ *hän
tù do .Ó chän 1 vQng b+o
S$+nh 4hÇn hAnh .Tnh di
ch$#Ón.
O§+ con t,8 ch$%t vµo vQng .îc
chän vµ )Uo th¶ ch$%t tíi vT t,5
&íi.
O"h¸# ch$%t bªn ngoµi vQng
chän .Ó )It th=c.
Vµ& bµi thùc hµnh t,ªn W+int
Hoạt 3-ng : GiAng ,ài. \ác ,(ớc trc i#n :
-\ọn c?ng cC B()ng cong t0ong
^@ T_ Min Tuy>n
k`
Giáo án lớp 1
B! %J 3()ng cong t/ là$ n( tế nàoD
Hoạt 3-ng : Gm (ớng dxn.
B! s/o cKp $àu t{ $àu cI s€n t/ là$ tế
nào D
:
Trc àn
-p c?ng cC.
-\ọn $àu %J' nKt %J.
-gKo tA cu-t t{ 3i!$ 3ầu 3ến 3i!$ cuQi
c2/ 3()ng cong. M-t 3oạn tjng 3([c tạo
0/.
-B(/ con t0c cu-t l@n 3oạn tjng. N1n
gi9 %à "Ko nNt t0ái cu-t 3! uQn cong
3oạn tjng' tới "i %{/ < tA cu-t %à
náy cu-t lần n9/.
T0A l)i:
\ác ,(ớc trc i#n :
B(ớc 1 : \ọn c?ng cC b/o cKp $àu
t0ong -p c?ng cC.
B(ớc ` : N1n cu-t l@n pần 4n %J cI
$ầu cần s/o cKp.
B(ớc a : \ọn c?ng cC T? $àu
B(ớc W: Náy cu-t l@n nFi cần t? $àu
,yng $àu %{/ s/o cKp.
-MY pần $>$ d/int 3! %J 3()ng cong
%à s/o cKp $àu :
IV. C5%3 4A: TI$ t]t lại ,ài
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
N+n PKt tiết trc àn
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
^@ T_ Min Tuy>n
ka
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ....................
Ngày dạy: ………….
EM TH# ROẠN TH¡O
B†‡ 1: B¦§\ ~¨i bo™N TH©o
A. MỤC TIÊU
- Học sin ,(ớc 3ầu là$ .u8n %ới pần $>$ soạn tAo %7n ,An ’o0d.
- Hi!u 3([c tế nào là soạn tAo %7n ,An.
- zu/ ,ài ọc giNp các 8$ y@u t&c $?n ọc Fn.
- •5n t&n ctn t+n' pát t0i!n t( duy.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
a\
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
III. B,- .*-:
Giáo %i@n 3*t %1n 3>:
\ác 8$ 3f soạn tAo ,/o gi) c(/D Hyng ngày' các 8$ cKp ,ài t0@n lớp' là$ ,ài t+p Y nà'
%iết ,áo t()ng' %iết t( co ,ạn' .........N( tế là các 8$ 3f soạn tAo %7n ,An 0:iª
H$ 3f t+p se dCng ,àn p&$ 3! gh c9' 3I là t/o tác soạn tAo t0@n $áy t&n. BOy gi) các 8$
sJ t+p soạn tAo %7n ,An c9 mi#t t0@n $áy t&n.
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm:
T0ong c(Fng này các 8$ sJ ọc
soạn tAo ,yng pần $>$ soạn tAo
•o0d.
•o0d là pần $>$ soạn tAo 3([c
dSng pU ,iến tại mi#t N/$.
m+y là$ tế nào 3! t/ cI t! soạn
tAo 3([cD
T/ pAi $Y ’o0d /y cTn gọi là "Yi
3-ng ’o0d.
m+y $Y ’o0d n( tế nàoD
1. #(a% .E. ;/0% 1(~/:
- •o0d là pần $>$ soạn tAo 3([c dSng pU ,iến tại
mi#t N/$.
- B! "Yi 3-ng •o0d t/ náy 3Np cu-t Enáy cu-t
n/n /i lần li@n tiếpGl@n ,i!u t([ng • t0@n $àn 4n
n>n.
S mSng t0]ng lớn Y gi9/ là %Sng soạn tAo. N-i dung
soạn tAo sJ Pu1t i#n t0ong %Sng này.
^@ T_ Min Tuy>n
kW
Giáo án lớp 1
boạn tAo t0@n $áy t&n ng6/ là s/oD
T/ là$ tế nàoD
boạn tAo t0@n $áy t&n cI "ác g4 so
%ới soạn tAo %7n ,An t?ng t()ng
t/ %xn là$ n( %iết t(' %iết ,ài
"?ngD
T0ong $-t 3oạn %7n ,An' ’o0d tr
3-ng PuQng dTng "i con t0c soạn
tAo sát l> pAi' "?ng cTn cv co
c9 $ới 3([c gh %ào.
G. R/0% 1(~/
- boạn tAo t0@n $áy %i t&n là: Gh các c9 /y "& i#u
t{ ,àn p&$.
- T0@n %Sng soạn tAo cI $-t %ạc 3=ng n1p náy' 3I
là con t0c soạn tAo.
Egi gh p&$ c9 o*c "& i#u t(Fng =ng sJ Pu1t i#n
tại %_ t0& c2/ con t0c soạn tAo.G
- \ác p&$ s/u 3Oy cI %/i t0T 3*c ,i#t t0ong soạn tAo:
- d&$ E%1nL 3! PuQng dTng %à ,]t 3ầu $-t 3oạn %7n
,An $ới.
- N1n các p&$ $Ri t@n 3! di cuy!n con t0c soạn
tAo t0ong %7n ,An: s/ng pAi E-ŒG' s/ng t0ái E¤-G' l@n
t0@n EG' PuQng d(ới EG.
C( W X: T/ cI t! di cuy!n %à náy cu-t 3! 3*t con
t0c soạn tAo tại %_ t0& ,1t "4 t0ong %7n ,An.
IV. C5%3 4A: TI$ t]t lại ,ài
\N <: T/o tác "Yi 3-ng ’o0d. Náy cu-t /i lần li@n tiếp n(ng pAi náy n/n
t/y.
\on t0c soạn tAo co t/ ,iết %_ t0& "& tr cần 3án %ào.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
Học tu-c ,ài.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần
Tiết
Ngày soạn: ......................
Ngày dạy: ………….
EM TH# ROẠN TH¡O
B†‡ `: G« \Ÿ\ \H¬ -' £' Š' ®' ¦' œ' B

A. MỤC TIÊU
- Học sin ,iết 3([c sr cần tiết pAi cI pần $>$ gh c9 mi#t.
- Học sin ,iết các gh các c9 3*c t0(ng c2/ tiếng mi#t n) pần $>$ mi8t"8y.
- •5n t( duy l?gic' "A n7ng pán 3oán' pát t0i!n n7ng lrc l/o 3-ng sáng tạo.
- Giáo dCc t&n c7$ cn' tạo =ng tN co $?n ọc.
^@ T_ Min Tuy>n
kk
Giáo án lớp 1
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
D1 B! soạn tAo %7n ,An 8$ dSng pần $>$ g4
D` \ác "Yi 3-ng pần $>$ soạn tAo %7n ,An •o0d.
III. B,- .*-:
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm: \o Hb .u/n sát ,àn p&$ y@u
cầu `s t4$ t0@n ,àn p&$ các c9
3*c t0(ng c2/ tiếng mi#t n( O' (..
Hb: "o t4$ t1y
Gm tiếp tCc 3! Hb t4$ i!u %à li#t
"@ các c9 "ác c2/ tiếng mi#t "?ng
t! gh 3([c t{ ,àn p&$.
gết lu+n: Bàn p&$ $áy t&n 3([c
cutn I/ %à cế tạo "?ng pAi co
$Cc 3&c gh c9 mi#t %4 "?ng cI 32
p&$ co các nguy@n O$ tiếng mi#t
%à các d1u t/n. m4 %+y $uQn gh
3([c c9 mi#t cần cI pần $>$ v
t0[. N) cI pần $>$ 3I t/ cI t!
gh 3rFc c9 mi#t ,yng các gh /i
p&$ li@n tiếp.
Hb l@n ,Ang trc i#n giQng n( %&
dC
X. Gh "i!u T8l8P.
+. Gh các c9 t()ng 7' O' @' ?' F' (' 3
MuQn gh các c9 t()ng 7' O' @' ?' F' (' 3 8$ gh
li@n tiếp /i c9 t8o .uy t]c Y ,Ang s/u:
B! cI c9 H$ gh
7 /’
O //
@ 88
? oo
F F
( u’
3 dd
m& dC: B! gh /i c9: Đ9. 1Lš%3' 8$ gh n( s/u:
~d88$ t0/’ng.
b. Gh các c9 o/ -' £' œ' Š' ®' ¦' B
MuQn gh các c9 o/ -' £' œ' Š' ®' ¦' B 8$ cRng
gh li@n tiếp /i c9 o/ t8o .uy t]c t(Fng tr n(
t0@n
B! cI c9 H$ gh
- ‚•
£ ‚‚
œ HH
Š oo
® o•
¦ i•
B ~~
m& dC: B! gh c9 M¦‚ ‹i£N 8$ gh n(
s/u:
Mi•‚ ‹i‚N
IV. T(t4 (,%(:
^@ T_ Min Tuy>n
kX
Giáo án lớp 1
T0(ớc "i trc àn Gm ci %à y@u cầu Hb li#t "@ n9ng c9 3*c t0(ng E"?ng cI
d1u t/nG c2/ tiếng mi#t "?ng cI ,àn p&$ %à gi %ào $-t c-t E"?ng cần 3Nng t= tr n(
t0ong sác giáo "o/G. b/u 3I gi các gh các p&$ Y c-t ,@n cạn E,@n t0ái o*c ,@n pAiG %à
gi9 nguy@n t0@n ,Ang 3! ọc sin t/$ "Ao "i trc àn.
Ngoài n9ng cC$ t{ 3([c cutn ,_ s€n Gm cI t! t4$ n9ng cC$ t{ /y pát sin t0ong
gi) trc àn' pS [p %ới l=/ tuUi Hb.
B! t7ng =ng tN co Hb Gm dạy co Hb l(u %ào 36/.
V. C5%3 4A: TI$ t]t lại ,ài
N+n PKt' n@u (u n([c 3i!$.
VI. HB*%3 CD% 8E %(,.
Học tu-c ,ài.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần `aL`W
Tiết Wk-Wl
Ngày soạn: uq01q`00l
Ngày dạy: ………….
EM TH# ROẠN TH¡O
B†‡ a: ~¯i Hi|˜N' ~¯i b°\' ~¯i N±NG' ~¯i H²‡' ~¯i NG³
A. MỤC TIÊU
- Học sin ,iết các gh các t{ cI d1u uy>n' d1u s]c' d1u n*ng' d1u ci' d1u ngf
- Học sin luy#n gh %7n ,An t8o .uy t]c gh $()i ngIn t/y.
- Biết các "Yi 3-ng pần $>$ soạn tAo %7n ,An.
- Giáo dCc t&n c7$ cn' sr =ng tN ọc t+p.
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n.
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
1‚
1B
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
D1 B! soạn tAo %7n ,An 8$ dSng pần $>$ g4
D` \ác "Yi 3-ng pần $>$ soạn tAo %7n ,An •o0d.
III. B,- .*-:
^@ T_ Min Tuy>n
ku
Giáo án lớp 1
H/01 &2%3 456 3-7/ 8-9% H/01 &2%3 456 (:4 ;-%(
Gm: ngoài các c9 cái 3*c t0(ng c2/
tiếng mi#t là 7' O' @' ?' F' ( %à 3. \ác
t{ cI d1u t/n n(: c-ng' oà' Pf'
c2' .... cRng pAi dSng pần $>$ gh
c9 mi#t.
B! gh các c9 cI d1u cNng t/ cRng
cI $-t .uy t]c gh:
Gm n1n $ạn .uy t]c: Gv 4(œ
1LB*4U 3v C—> ;6>.
Gh d1u Y cuQi $vi t{.
Gm l1y %& dC
Gm: gọi Hb l@n ,Ang l1y %& dC
Hb : N+n PKt
Gm 3(/ 0/ t4n uQng
H$ te gh t{ ,oong "i!u t8l8P t0ong
cế 3- gh tiếng mi#tD
\o Hb te gh li@n tiếp gh ,/ c9 o
%à 3(/ 0/ n+n PKtD
1. zuy t]c gh c9 cI d1u
B! gh $-t t{ cI d1u t/n' 8$ trc i#n t8o .uy
t]c •Gh c9 t0(ớc' gh d1u s/u‘:
B1: Gh ết các c9 t0ong t{.
B`: Gh d1u
2. Gh "i!u T8l8P.
Gh c9 B([c d1u
• d1u uy>n
b d1u s]c
ƒ d1u n*ng
• d1u ci
‹ d1u ngf
m& dC
H$ gh gết .uA
Hoc´ ,/ip Học ,ài
^/np gios $/ts làn giI $át
m//ngp t0/’ng mầng t07ng
zu/0 %/i0 zuA %Ai
~ungP c/$0 ~Rng cA$
Too0 c//$0 TU ct$
IV. T(t4 (,%(:
Gm co Hb trc àn gh t8o .uy t]c gh c9 t0(ớc gh d1u s/u 3! Hb gi nớ
1. T(t4 (,%( 3v C—> %[%3U C—> (>?E%
N]ng ci>u
Bàn cT t0]ng
Tiếng t0Qng t0()ng
\N ,- 3-i
\_ 8$ c1y lN/
H$ cI áo $ới
\_ Hyng
Học ,ài
M*t t0)i
Bác t[ 3i#n
Gv &/0% 1(f ;6>:
H(Fng 0{ng tF$ 3:i %]ng
N(ớc suQi t0ong tầ$ t4
\ọ Po5 ? c8 n]ng
•O$ $át 3()ng 8$ 3i
H?$ .u/ 8$ 3ến t0()ng
M„ d]t t/y t{ng ,(ớc
H?$ n/y $„ l@n n(Fng
M-t $4n 8$ tới lớp
\i$ 3S/ t8o t0ong lá
\á d(ới "8 t4 tào
H(Fng 0{ng c8n (Fng cQ$
H$ tới t0()ng (Fng t8o.
`. T(t4 (,%( 3v C—> (b- C—> %3¢
^@ T_ Min Tuy>n
kl
Giáo án lớp 1
Tjng t]n
‚n dRng
GiAi t(Yng
Ngx$ ng6
TuUi t0µ
\ầu t2
T0T gici
be/ c9/
B„p 3J
~f ngoại
Gv &/0% 8š% ;6>:
•{ng cOy t0ong n]ng
T0ong án n]ng $*t t0)i %àng Ing' 0{ng "? i#n l@n %ới t1t cA %µ uy ngi' t0áng l#. N9ng
tOn cOy t0à$ %(Fn tjng l@n t0)i n( n9ng cOy nến "Ung l:. T{ t0ong ,i!n lá P/n 0)n'
ngát d+y $-t $Si (Fng lá t0à$ ,_ un nIng d(ới $*t t0)i. Tiếng ci$ "?ng ngớt %/ng %ọng
$fi l@n t0)i c/o P/n tj$.
V. C5%3 4A: TI$ t]t lại ,ài
N+n PKt' n@u (u n([c 3i!$.
VI. HB*%3 CD% 8E %(,.
Học tu-c ,ài.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần `k L `X
Tiết WV-k`
Ngày soạn: Vq01q`00l
Ngày dạy: ………….
LUYjN G|
A. MỤC TIÊU
- Học sin tàn tạo %i#c "Yi 3-ng các pần $>$ mi8t"8y %à •o0d.
- Gh %7n ,An 3Fn giAn %à ,iết các se/ %7n ,An %ới các p&$ Poá.
- Giáo dCc 3=c t&n c7$ cn' /$ ọc ci' t4$ tTi.
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n' pTng $áy.
^@ T_ Min Tuy>n
kV
Giáo án lớp 1
1ọc "nh: giến t=c.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚ `l
aB `l
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
} N9> 474( 3v 4(œU 3v C—>.
III. B,- .*-
Gm là$ $xu s/u 3I co ọc sin trc àn: EcI gi1y pát t/y co ọc sinG
Gm gọi ọc sin l@n trc àn. Tu– t{ng 3Qi t([ng ọc sin $à giáo %i@n co trc
àn các $xu "ác n/u.
Gm t()ng Puy@n .u/n sát n]c nY' giAi 3áp "_p t)i các t]c $]c c2/ ọc sin 3*c
,i#t %ới s yếu cần sát s/o' (ớng dxn ci tiết.
|@u cầu: Gh 3oạn %7n ,An s/u:
B:ng B7ng cI pQ g– ^{/
\I nàng T? T_' cI cS/ T/$ T/n.
GiI 3(/ càn t0Nc l/ 3à
Tiếng cu?ng T01n mR' c/n gà Tọ ‹(Fng
M_t $S "Ii toA ngàn s(Fng
N_p cày |@n Tái' $*t g(Fng TOy H:.
B()ng %? P= Ng# .u/n .u/n
Non P/n' n(ớc ,iếc n( t0/n oạ 3:.
M4n %> %ới Bác 3()ng Pu?i
T(/ giS$ mi#t B]c "?ng ngu?i nớ Ng()i.
Nớ Šng \C $]t sáng ng)i
Ÿo nOu' tNi %Ai 3„p t(Fi lạ t()ng
Nớ Ng()i n9ng sáng tin s(Fng
ing dung y@n ngr/ t0@n 3()ng suQi 08o…
Nớ cOn ng()i ,(ớc l@n 35o
Ng()i 3i' 0{ng nNi t0?ng t8o ,Ing ng()i…
TQ H9u
IV. C5%3 4A
N+n PKt (u' n([c 3i!$.
V. HB*%3 CD% 8E %(,
‹8$ "6 lại các ,ài 3f ọc
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
^@ T_ Min Tuy>n
X0
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
Tuần `u L `l
Tiết ka-kX
Ngày soạn: 1`q01q`00l
Ngày dạy: ………….
ŠN T”d
A. MỤC TIÊU
- Học sin tàn tạo %i#c "Yi 3-ng các pần $>$ mi8t"8y %à •o0d.
- Gh %7n ,An 3Fn giAn %à ,(ớc 3ầu ,iết các t04n ,ày %7n ,An
- Giáo dCc 3=c t&n c7$ cn' /$ ọc ci' t4$ tTi.
B. ĐỒ DÙNG
-á0 (*n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n' pTng $áy.
1ọc "nh: giến t=c.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚ `l
aB `l
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
} N9> 474( 3v 4(œU 3v C—>.
III. B,- .*-
zuy t]c gh d1u t/n: Gh p&$ d1u t/n ng/y s/u "i gh Pong các c9 c2/ t{.
Gh "i!u t8l8P:
Gv 4(œ T6 &Bs4
b ~1u s]c
• ~1u uy>n
• ~1u ci
‹ ~1u ngf
ƒ ~1u n*ng
‚/ O
H8 @
oo ?
~d 3
‚’ 7
o’ F
i’ (
Gm là$ $xu s/u 3I co ọc sin trc àn: EcI gi1y pát t/y co ọc sinG
Gm gọi ọc sin l@n trc àn. Tu– t{ng 3Qi t([ng ọc sin $à giáo %i@n co trc
àn các $xu "ác n/u.
Gm ?n lại n9ng "iến t=c cF ,An co ọc sin ,yng các 3*t n9ng cOu ci t4n
uQng t0rc tiếp PAy 0/ t0ong gi) trc àn.
Gm t()ng Puy@n .u/n sát n]c nY' giAi 3áp "_p t)i các t]c $]c c2/ ọc sin 3*c
,i#t %ới s yếu cần sát s/o' (ớng dxn ci tiết.
|@u cầu: Gh 3oạn %7n ,An s/u:
^@ T_ Min Tuy>n
X1
Giáo án lớp 1
\uQi ,uUi ci>u' Huế t()ng t0Y %> t0ong $-t %µ y@n t6n lạ lSng… d&/ ,@n s?ng' PI$ \:n
Hến n1u cF$ ci>u sớ$ n1t t0ong tàn pQ' tA "Ii ngi ngNt cA $-t %Sng t08 t0Nc t0@n $*t
n(ớc. BOu 3I' t{ s/u "Nc .u/n %]ng l*ng c2/ dTng s?ng' tiếng l/n c/n c2/ tuy>n cài gh
n9ng $µ cá cuQi cSng' "iến $*t s?ng ng8 n( 0-ng Fn…
ET0&c •\i>u t0@n b?ng H(Fng‘G
B:ng .u@
^àng .u@ lN/ g*t Pong 0:i
MOy ong t0@n gQc 0ạ pFi t0]ng 3:ng
\i>u l@n l*ng ng]t ,ầu "?ng
T0Ou /i no cc tA 0?ng ,@n t0)i
HFi tu 3f cạ$ $*t ng()i
Bạc 3àn 3?i ngọn 3=ng soi P/n 3ầ$
^uQng cày cTn tY s2i t7$
b(Fng ,u?ng co cán 3:ng ny$ ci@$ ,/o
\I con cOu c1u p(Fng nào
BOng "uOng nớ lN/' 3+u %ào %/i 8$……
IV. C5%3 4A
N+n PKt (u' n([c 3i!$.
V. HB*%3 CD% 8E %(,
‹8$ "6 lại các ,ài 3f ọc
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
Tuần: aa
Tiết: Xk-XX
Ngày soạn : `1q1q`00l
Ngày dạy: …………......
THmC HÀNH:
DI CHUY“N VÀ RAO CH•# H•NH
A. MỤC TIÊU
- Học sin ,iết các di cuy!n %à s/o cKp 4n.
- Biết các "ết [p các ,(ớc %ới n/u [p l<.
- •5n t&n là$ %i#c 3-c l+p' pát t0i!n t&n sáng tạo' t( duy logic
^@ T_ Min Tuy>n
X`
Giáo án lớp 1
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' tài li#u li@n .u/n' pTng $áy.
Học sin: giến t=c 3f ọc
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
- GV: N]c nY' .uán t0i#t s trc i#n t8o 3Nng n-i .uy.
- gi!$ t0/ các tiết ,_ 3i#n lần cuQi cSng.
III. BA 1L@ 8' 1L@ 1(t4 (,%(:
Gm pOn c?ng %_ t0& trc àn co t{ng s.
IV. B,- 1(t4 (,%(:
1. Các 4ến th;c c'n nhG!
D gYi 3-ng p/int.
D \ác ,(ớc cọn pần 4n %J
D \ác ,(ớc di cuy!n %à s/o cKp 4n
`. 8ộ )ung th9c hành
TH1: GKp các $An 4n ‡' ‡‡' ‡‡‡' ‡m lại tàn ng?i nà t8o $xu.
\ác ,(ớc:
1. Tạo 4n c]t .u/n $An ‡.
`. ~i cuy!n 4n c]t tới %_ t0& ‡ t8o $xu.
a. ^*p lại /i ,(ớc t0@n co các 4n c]t ‡‡' ‡‡‡' ‡m E 4n a.WG
THG: b/o cKp $-t .uA táo tàn /i .uA.
\ác ,(ớc:
1. Tạo 4n c]t c9 n+t .u/n .uA táo $xu.
`. Gi9 \t0l' 0@ 4n c]t s/ng ,@n cạn tàn .uA táo t= /i.
a. g&c cu-t ngoài 4n c]t' "ết .uA 3([c ` .uA táo E 4n W.1G.
^@ T_ Min Tuy>n
Xa
Giáo án lớp 1
THO: D- 4(>?K% ‹1‹ 8,/ 8' 1L@ %(B (‘%( .D>.
THT: D- 4(>?K% M‹%3 (/6 )9% 1L9% 4(q> %(B (‘%( .D> g M9%.
IV. C5%3 4A:
N@u < ng6/ %i#c di cuy!n %à s/o cKp 4n
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
‹8$ lại ,ài cutn ,_ co ,ài ọc s/u.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM:
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................
..........................................................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................................................
.........
Tuần aW
Tiết Xu-Xl
Ngày soạn: `aq1q`00l
Ngày dạy: ………….
^@ T_ Min Tuy>n
XW
Giáo án lớp 1
pN TH#
A. MỤC TIÊU
- H# tQng lại n9ng "iến t=c 3f ọc
- \2ng cQ "iến t=c cI # tQng' logic
- Giáo dCc t&n c7$ cn' ctn t+n' "A n7ng tUng [p "iến t=c.

B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' pTng $áy.
Học sin: giến t=c
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
1‚
1B
II. J-K. 1L6 M,- 4N:
/. gi!$ t0/ /n toàn pTng $áy.
gi!$ t0/ lại lần cuQi t4n t0ạng ọ/t 3-ng c2/ các tiết ,_ 3i#n' $áy $Ic.
,. BQ t0& %_ t0& trc àn.
Gm pOn c?ng %_ t0& trc àn co t{ng ọc sin %à y@u cầu các 8$ ng:i 3Nng %_
t0& trc àn.
III. B,- ‹% 1q+:
1. Hến th;c c'n nhG
- Hb: N]c lại các "iến t=c 3f ọc
- Gm 3(/ 0/ # tQng các cOu ci 3! s t0A l)i:
- b/u 3I Gm n+n PKt %à 3(/ 0/ 3áp án 3Nng.
D \ác ,- p+n c&n t()ng t1y Y $-t $áy t&n 3! ,àn.
D H$ fy n@u các se dCng cu-t
D N@u các 3*t t/y t0@n ,àn p&$ 3! ọc gh $()i ngIn.
D N@u các gh các p&$ Y àng cF sY' àng p&$ t0@n' àng p&$ d(ới.
D MuQn soạn tAo %7n ,An t0@n $áy t&n 8$ "Yi 3-ng pần $>$ nào
D \ác gh c9 mi#t "i!u T8l8P
D zuy t]c gh
D \ác "Yi 3-ng p/int
D \?ng cC nào dSng 3! t? $àu
D \I $1y các se dCng c?ng cC t? $àu.
D N@u các ,(ớc se dCng c?ng cC 3()ng tjng
D \ác di cuy!n %à s/o cKp 4n
2. 8ộ )ung th9c hành
Gm pát gi1y co Hb cI c=/ n-i dung ,ài trc àn.
Gm ướng dẫn s/u 3I co ọc sin trc àn:
Gm: co ọc sin lần l([t l@n trc àn. zu/n sát ọc sin trc àn 3! uQn n]n' se/
s/i "_p t)i co ọc sin.
gi ọc sin 3/ng trc àn' Gm cI t! gọi các ọc sin "ác ng:i Y d(ới n@u n+n PKt.
IV. C5%3 4A:
- N+n PKt tiết ?n t+p. •Nt 0/ (u n([c 3i!$' n-i dung c&n cần nớ.
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
^@ T_ Min Tuy>n
Xk
Giáo án lớp 1
- Šn lại ,ài.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
Tuần ak
Tiết XV-u0
Ngày soạn: …………….
Ngày dạy: ………….
JI“M T"A H!C J• II
A. MỤC TIÊU
- Bán giá "ết .uA ọc t+p c2/ ọc sin
- \2ng cQ lại "iến t=c 3f ọc
- •5n t&n ctn t+n' "A n7ng t04n ,ày
B. ĐỒ DÙNG
Giáo %i@n: Giáo án' 3> "i!$ t0/
Học sin: B2 dCng cC ọc t+p.
C. CÁC HOẠT ĐNG DẠY H!C T"ÊN LỚ#
I. $% &'%( )*+:
L*+ R{ ;A Vi%3
a‚
aB
II. B,- .*-:
Đề bài
^@ T_ Min Tuy>n
XX
Giáo án lớp 1
C–> 1]G&^: H$ fy %iết các c9 Y àng cF sY' àng t0@n t8o t= tr t{ t0ái s/ng pAi.
C–> G]G&^: Hoàn ti#n %ào cv c1$
B! cI c9 H$ gh
7 ...........
O ...........
@ ...........
? ...........
F ..........
( ...........
3 ..........
C–> O]1&^: H$ fy n@u .uy t]c ghD
C–> T]O&^: H$ fy gh 3oạn %7n ,An s/u:
H?$ n/y t0)i n]ng c/ng c/ng
M5o con 3i ọc cjng $/ng t= g4
\n $/ng $-t cái ,Nt c4
mà $/ng $-t $tu ,án $4 con con.
C–> Y]G&^: H$ fy n@u các ,(ớc 3! t? $àu 3c co $-t 4n 8lip 0vngD
Đ7+ 7%:
C–> 1: Hàng cF sY: ‚ b ~ • G H ƒ g ^ s E3Nng 13G
Hàng t0@n: z • H • T | i ‡ o d E3Nng 13G

C–> G: B! cI c9 H$ gh
7 /’
O //
@ 88
? oo
F o’
( u’
3 dd
C–> O]1&^: Gh c9 t0(ớc gh d1u s/u.
C–> T: gh 3Nng a3.
C–> Y]G&^:
B1: \ọn c?ng cC t? $àu
B`: \ọn $àu 3c
Ba: N1n cu-t %ào 4n 8lip cần t? $àu 3c.
IV. C5%3 4A:
V. HB*%3 CD% 8E %(,.
D. BÀI H!C JINH NGHIjM
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
^@ T_ Min Tuy>n
Xu
Giáo án lớp 1
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................................................
...........................................
^@ T_ Min Tuy>n
Xl

Giáo án lớp 1 Tuần Tiết 02 + 03 BÀI 2: CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY TÍNH. A. MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn. - Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm quen với những thuật ngữ mới. B. ĐỒ DÙNG Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan: hình ảnh máy tính, bàn phím, chuột. Học sinh: Đủ dụng cụ học tập. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ: 1. Máy tính có những đức tính nào đáng quý? 2. Máy tính giúp em làm được những việc gì? 3. Có mấy loại máy vi tính thường gặp?

II. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên ? HS đặt ra những câu hỏi muốn biết về máy tính ? Theo em biết máy tính có những bộ phận nào - Màn hình (của máy tính): có cấu tạo và hình dạng như màn hình ti vi. - Phần thân (của máy tính): là một hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí. Bộ xử lí là bộ não điều khiển mọi họat động của máy tính. - Bàn phím (của máy tính): gồm nhiều phím. Khi gõ các phím, ta gửi tín hiệu vào máy tính. - Chuột (của mt) giúp điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện Hoạt động của học sinh * Các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn: - Màn hình - Phần thân máy (CPU) - Bàn phím - Con chuột

IV. Củng cố: - Tóm tắt lại ý chính: Các bộ phận chính của máy tính V. Hướng dẫn về nhà. - Tìm hiểu thêm thông tin về máy tính trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, sách tin học…. VI. Bài học kinh nghiệm:

Lê Thị Minh Tuyền

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->