Chµo mõng quý thÇy c« ®Õn dù giê víi líp 11D1

Gi¸o viªn: Hµ ThÞ Thanh Nga Trêng: THPT Cöa lß 2

BÀI 10.

NÒN D¢N CHñ X· HéI CHñ NGHÜA (TIÕT 2)

MỘT SỐ HỌAT ĐỘNG VĂN HÓA

LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN

TRANH ĐÔNG HỒ

ÁO DÀI DÂN TỘC

TRÒ CHƠI Ô CHỮ
• Các đội lần lượt được lựa chọn ô chữ hàng ngang. Đội lựa chọn được quyền đưa ra câu trả lời, nếu không có câu trả lời hoặc câu trả lời không đúng thì đội bạn có quyền được trả lời, nếu trả lời đúng sẽ ghi được nửa số điểm. ở mỗi câu hỏi mỗi đội chỉ được quyền trả lời 1 lần. Trả lời đúng một ô chữ hàng ngang đạt 10 điểm Trả lời đúng ô chữ hàng dọc đạt 30 điểm Đội nào ghi được nhiều điểm sẽ là đội chiến thắng. Lưu ý: Thời gian suy nghĩ cho mỗi ô chữ là 5 giây

• • • •

1 2 3 4 5 6 7

HÀNG DỌC

L A O Đ Ộ N G

N G H

Ĩ A V Ụ

Q U Y Ề N L Ợ I B

Ì N H Đ Ẳ N G N A M N Ữ
T Ự N G U Y Ệ N

B Ả O V Ệ S Ứ C K H Ỏ E X U N G K Í C H M Ù A H È X A N H B Ả O H I Ể M X Ã H Ộ I T

8 9 10 11
12

I N H T H Ầ N G I Ú P D Â N

Ủ N G H Ộ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

MỘT SỐ HỌAT ĐỘNG XÃ HỘI

Quyên góp, ủng hộ quần áo, sách vở

Trồng cây xanh

NHÂN DÂN THỰC HIỆN QUYỀN DÂN CHỦ

Lớp 11D tổ chức sinh hoạt chi đoàn để bàn kế hoạch tổ chức hoạt động cho tháng thanh niên sắp tới. Tại cuộc họp nhiều bạn rất hăng hái phát biểu, trong đó có bạn Tân. Nhưng Tân nhiều lúc nói không đúng chủ đề buổi sinh hoạt... Nhiều bạn góp ý kiến thì Tân cho rằng Tân thích nói gì thì nói, đó là quyền dân chủ của Tân. Câu hỏi: Theo em bạn Tân nói như vậy có đúng không? Vì sao?

Ch©n thµnh c¶m ¬n sù cã mÆt cña quý thÇy c«! Chóc c¸c em häc tèt