P. 1
BAI TAP HOA HOC LOP 10

BAI TAP HOA HOC LOP 10

|Views: 106|Likes:
Được xuất bản bởiDuy Ngô

More info:

Published by: Duy Ngô on Oct 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

BAØI TAÄP PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA-KHÖÛ 1.

BAØI TAÄP XAÙC ÑÒNH SOÁ OXI HOAÙ Baøi 1: Xaùc ñònh soá oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá trong caùc hôïp chaát, ion sau: N : NH3 , NH4+, H2N-NH2 (hidrazin), NH2OH (hidroxylamin), NO2-, NO3O : H2O, O2- (ion oxit), H2O2 , O22- (ion peoxit) P : H3P, H3PO3 , H3PO4, HPO42- , PO43-, P4O6 , P4O10 , POCl3 , H4P2O7 S : H2S, S2-, S2O32- , S4O6 , SO32- , SO42Mn : Mn2+, Mn(OH)2 , MnO2 , MnO42-, MnO4-, Mn2(CO)10, CH3Mn(CO)5 Cr: Cr2+ , Cr3+ , Cr(OH)3, CrO2- , Cr2O72-, CrO42Fe: Fe2+, Fe(OH)2, Fe3+, Fe(OH)3, Fe(H2O)3(OH)3, [Fe(CN)4]2-, Fe(CO)5, Fe(CO)4 Cu : Cu+, Cu2O, CuCl, CuCl2, Cu(NH3)2+, Cu2+, CuO, Cu(NH3)42+ Ag : AgCl, AgBr, AgI, Ag(NH3)+ Pt : Pt(NH3)42+, PtCl62Au : Au+, Au3+, Au(CN)4Hg : Hg22+ , Hg2Cl2, Hg2SO4, Hg2+, HgO U : UO2+, UO22+, U3+, U4+ Zn : Zn(H2O)2(OH)2, Zn(H2O)(OH)3C : CH3OH, HCHO, HCCOH, C6H12O6, C6H5OH, C6H5NO2, C6H5CH=CH2 Co : Co2(CO)9, HCo(CO)4 Ni : Ni(CO)4 Baøi 2: Xaùc ñònh soá oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá in nghieâng trong caùc hôïp chaát sau:

Baøi 3: Xaùc ñònh soá oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá in nghieâng trong caùc hôïp chaát sau: 2. BAØI TAÄP CAÂN BAÈNG PHAÛN ÖÙNG OXI HOAÙ-KHÖÛ Baøi 1: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau theo phöông phaùp thaêng baèng e: Al + HNO3 --> Al(NO3)3 +NH4NO3 +H2O Fe(OH)2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 +NO2 +H2O Mg + HNO3 --> Mg(NO3)2 +N2 +H2O FeCl2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 +FeCl3+NO+H2O FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 +NO2 +H2O Mg + HNO3 --> Mg(NO3)2 +NO +H2O Fe + HNO3 --> Fe(NO3)3 +NO2 +H2O Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 +NO2 +H2O Baøi 2: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: Cu2SFeS2+HNO3 --> CuSO4+Cu(NO3)2+Fe2(SO4)3+NO2+H2O HNO2 --> HNO3 + NO + H2O K2MnO4+H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH

H2O2 --> H2O + O2 KClO3 --> KClO4 + KCl CrO --> Cr2O3 + Cr CuCl (huyeàn phuø) --> Cu + CuCl2 HIO --> HIO3 +I2+H2O I2+NaOH (loaõng) --> NaI + NaIO + H2O I2+NaOH(noùng) --> NaI + NaIO3 + H2O NaClO --> NaCl+NaClO3 Cl2O --> Cl2+ClO2 ClO2 --> ClO3+Cl2 Na2SO3 --> Na2S +Na2SO4 Na2S2O3 --> Na2SO3+S KOH+Cl2 --> KCl+KClO4+H2O Baøi 5: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: NH4NO2 --> N2+H2O NH4NO3 --> N2O+H2O S+H2SO4 --> SO2+H2O Fe+FeCl3 --> FeCl2 C+CO2 --> CO KBrO3 +KBr+H2SO4 --> K2SO4+Br2+H2O Baøi 6: Hoaøn thaønh vaø caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: FeO + HNO3(l) --> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NaOb + H2O Fe + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O FexOy + CO --> Fe+CO2 Cu2FeSx + O2 --> Cu2O+Fe3O4 +… Baøi 7: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: Fe + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O (VNO=2VNO2) Al + HNO3 --> Al(NO3)3 + NO + NH4NO3 + H2O (nNO=nNH4NO3) Zn + H2SO4(ñ) --> ZnSO4 + S + SO2 + H2O (nS=nSO2) NH3 + KClO3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O (nKCl=nCl2) Mg +HNO3 --> Mg(NO3)2 + NO2 + NO +H2O (VNO2=VNO) Baøi 8: Caân baèng phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: KClO3+NH3 --> KNO3+KCl+Cl2+H2O NH3+NaClO --> NaNO3 +Cl2 +NaCl+H2O KClO+N2H4 --> KNO2+Cl2+ KCl+H2 Baøi 9: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: CH2=CH2 + KMnO4 + H2SO4 --> CO2+MnSO4+K2SO4+H2O CH3CH=CH2+KMnO4+H2O --> CH3CHOHCH2OH+K2SO4+MnSO4+H2O CH3CH2OH+KMnO4+H2SO4 --> CH3COOH+K2SO4+MnSO4+H2O C2H2 +KMnO4 +H2O --> H2C2O4+KOH+MnO2 C6H5CH3 +KMnO4 + H2SO4 --> C6H5COOH +MnSO4+K2SO4 +H2O HOOC-COOH+KMnO4+H2SO4 -->CO2+K2SO4+MnSO4+H2O C6H5CH2CH3+KMnO4+H2SO4 --> C6H5COOH+CO2+K2SO4+MnSO4+H2O H2C2O4 +KMnO4 +H2SO4 --> CO2+K2SO4+MnSO4+H2O C2H5OH+K2Cr2O7 +H2SO4 --> CO2 + K2SO4+Cr2(SO4 )3+H2O CaC2O4 +KMnO4+H2SO4 --> CaSO4 +CO2 +K2SO4 +MnSO4+H2O C12H22O11 +H2SO4 --> CO2 +SO2 +H2O C3H5O9N3 --> CO2+H2O+N2+O2 Baøi 10: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau theo phöông .

phaùp thaêng baèng ion-electron: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 +KNO2 + H2SO4 -->KNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 + NaCl + H2SO4 --> MnSO4 + Cl2 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O KMnO4 + PH3 + H2SO4 --> MnSO4 + H3PO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 + Zn + H2SO4 --> MnSO4 + ZnSO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 + K2SO3 + H2O --> MnO2 + K2SO4 + KOH KMnO4 + MnSO4 + H2O --> MnO2 + K2SO4 + H2SO4 KMnO4 + H2O2 --> MnO2 + O2 + KOH + H2O KMnO4 + K2SO3 + KOH --> K2MnO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 + FeS + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 +FeS2 + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O KMnO4 +CuFeS2 +H2SO4 --> Fe2(SO4)3 +MnSO4 +CuSO4+K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + FeSO4 +H2SO4 --> Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4 --> Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + KI + H2SO4 --> Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 --> Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + HBr --> CrBr3 + Br2 + KBr + H2O K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O K2Cr2O7 + SnCl2 +HCl --> CrCl3 + SnCl4 + KCl + H2O K2CrO4 +(NH4)2S + H2O --> Cr(OH)3 + S + NH3 + KOH Baøi 11: Hoaøn thaønh vaø caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau theo phöông phaùp thaêng baèng ion-eletron: I2 + --> I.+ O3 +… H3AsO4 + I.+… --> HIO + ClH3AsO4 + H2C2O4 --> CO2 + HAsO2 + … Cr2O72.+ Br.+… --> I2 +… NO3.+IO3.+ I.+ Al +… --> NH3 + Al3+ +… F2 + H2O --> F.+ … .+ Cl.+ I.+… --> NO2.+… --> MnO42.+… --> Cr3+ + Br2 + … Cr3+ + Cl2(k) +… --> Cr2O72.+ H2O Cl2+I.+ H2O --> …+ I2 +… Baøi 12: Hoaøn thaønh vaø caân baèng phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau trong moâi tröôøng axit: ClO4.+… Baøi 13: Hoaøn thaønh vaø caân baèng phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau trong moâi tröôøng bazô: NO3.+ CH3OH +… -->Cr3+ + HCOOH +… PbO2 + H2O2 +… --> O2 + Pb2+ + … Sb2O5 + H2S +… --> S + SbO+ +… IO3.+ S4O62Bi(OH)3 + SnO22.+OH.+… OCl-+ I.--> Bi + SnO32.+S2.+… --> HAsO2 + I2 +… Cr2O72.+S +… MnO4.--> IO4.+ I.

--> MnO42.(moâi tröôøng trung tính) MnO4.+IO3.--> I2+NO (moâi tröôøng axit) Au+CN.+… IO3.ClO.nguoäi) --> PtO2+O2+KF+H2O (NH4)2[PtCl6] --> Pt(boät)+NH4Cl+Cl2 (NH4)2[PtCl6] --> Pt+NH4Cl+HCl+N2 K2[PtCl6]+KNO2+H2O --> K2[Pt(NO2)4]+KNO3+KCl+HCl H2[PtCl4]+N2H4.+Fe(OH)2+… -->Cl.+BrO.+… ClO4.H2O --> Pt+NH4Cl+H2O+N2 H2[PtCl4]+HCl+KMnO4 --> H2[PtCl6]+MnCl2+H2O K2[Pt(CN)4] --> KCN+Pt+C2N2 K[Pt(C2H4)Cl3]+H2 --> Pt+C2H6+KCl+HCl RuO4+H2O2(l) --> RuO2+O2+H2O NiS+CO --> Ni+CO2+CS2 NiSO4+NaClO+NaOH(l) -->NiO(OH)+NaCl+Na2SO4+H2O Ni(NO3)2+NaOH(ñ)+Br2 --> NiO(OH)+NaNO3+NaBr+H2O CoCl2+NaNO2+CH3COOH --> Na3[Co(NO2)6]+ NaCl+Na(CH3COO)+ NO +H2O CoF3+N2O5 --> Co(NO3)3+NF3+O2 K2FeO4+H2SO4(l) --> Fe2(SO4)3+O2+K2SO4+H2O K2FeO4 --> K3FeO4+KFeO2+O2 Fe+SO2(aåm) --> FeSO3+FeSO3S NH4ReO4 --> ReO2+N2+H2O ReF6+NaOH(l) --> NaReO4+ReO2+NaF+H2O Tc2O7+CCl4 --> TcCl4+CCl2O+Cl2 K2MnO4 --> K3MnO4+MnO2+O2 (nK3MnO4=2nMnO2) K2MnO4+H2O --> KMnO4+MnO2+KOH K2MnO4+K2S2O6(O2) --> KMnO4+K2SO4 KMnO4 --> K2MnO4+MnO2+O2 KMnO4 --> K3MnO4+MnO2+O2 (nMnO2=2nK3MnO4) MnSO4+HNO3+NaBiO3 --> HMnO4+Bi(NO3)3+Na2SO4+NaNO3+H2O K2Cr2O7+C --> Cr2O3+K2CO3+CO W+HF+HNO3(ñ) --> H2[WO2F4]+NO+H2O SnO2+KNCS --> SnS+CO+N2+K2S CuS+HNO3 --> Cu(NO3)2+S+NO+H2O As2S3+HNO3 --> H3AsO4+H2SO4+NO2+H2O HgS+HCl+HNO3 --> HgCl2+NO+H2SO4+H2O Baøi 15 : Hoaøn thaønh vaø caân baèng phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: I-+NO2.+… Baøi 14: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: K2[Pt(NO2)4].+O2 --> Au(CN)4.+I2 +… --> IO3.+O2 (moâi tröôøng kieàm) P --> PH3 + H2PO2.H2O+NH3.--> O2 + I.+Cr(OH)3+ … --> CrO42.+Cl2 +… HO2.(moâi tröôøng kieàm) .+ Fe(OH)3 BrO3.+C +… --> CO32.+ I.2H2O --> KNO2+Pt+NO2+H2O K[PtF6]+H2 --> Pt+KF+HF K[PtF6] --> PtF4+F2+KF K[PtF6] +H2O --> PtO2+K2[PtF6]+O2+HF K[PtF6] +HCl(ñ) --> H2[PtF6]+Cl2+KCl K[PtF6]+KOH(ñ.

Ca(NO3)2. NH4NO2. AgNO3. Hg(NO3)2. (NH4)2Cr2O7.noùng) --> b) KClO3(r)+S(r) --> c) NH4ClO4+P --> d) KClO3+P(r) --> e) Na2SO3(dd)+S --> f) Na2S(dd)+S --> g) Na2SO4(r)+C Baøi 19: Haõy döï ñoaùn saûn phaåm vaø caân baèng caùc phöông trình hoaù hoïc sau: a) Na2S2O3(dd) + I2(dd) --> b) Na2S2O3(dd) + Cl2(dd) --> c) H2SeO4(dd) + HCl(dd) --> d) SO2(k) + Cl2(k) --> e) H2S(k) + FeCl3(dd) --> f) Na2SO3(dd) + KI(dd) --> Baøi 20: Vieát phöông trình hoaù hoïc phaân huyû nhieät cuûa caùc muoái sau ñaây: KNO3. Baøi 21: Döïa vaøo caùc giaù trò nhieät ñoäng tra ôû caùc baûng haõy döï ñoaùn saûn phaåm vaø caân baèng caùc phöông trình hoaù hoïc sau: a) Ti(r) + HF(dd)+ HNO3(dd) --> b) Ti(r) + HF(dd) --> c) Ti(r) + NaOH(ñaäm ñaëc)+ H2O --> d) Ti(r) + Cl2(k) --> . NH4NO3.+H2 (moâi tröôøng kieàm) Baøi 16: Caân baèng caùc phaûn öùng oxi hoaù-khöû sau: HClO3 + HCl --> Cl2+ClO2+H2O (nCl2=nClO2) KMnO4 + SO2+ H2O --> MnSO4+ K2SO4+ H2SO4 HI+HNO3 --> I2+NO+ H2O NH3+NaOCl --> N2H4+NaCl+ H2O KCN+KMnO4+H2O --> KCNO+MnO2+KOH CrCl3+NaOCl+NaOH -->Na2CrO4+NaCl+H2O Baøi 17: Haõy döï ñoaùn saûn phaåm vaø caân baèng caùc phöông trình hoaù hoïc sau theo phöông phaùp thaêng baèng e hay thaêng baèng ionelectron (neáu coù): a) H2O2+K2Cr2O7+H2SO4 -->Cr2(SO4)3+… b) CrCl3+H2O2+NaOH --> Na2CrO4+… c) H2O2+HIO3 --> I2+… d) H2O2+KI+H2SO4(l) --> I2+… e) HClO3+FeSO4 +H2SO4 --> FeCl3+Cl2+… Baøi 18: Haõy döï ñoaùn saûn phaåm vaø caân baèng caùc phöông trình hoaù hoïc sau: a) KClO3+H2SO4(ñ. Cu(NO3)2.Zn +As2O3 --> AsH3+Zn2+ (moâi tröôøng axit) V --> HV6O173. Pb(NO3)2.

goàm 3 nguyeân toá phikim.--> d) C2H5OH(dd)+K2Cr2O7(dd)+H2SO4 --> e) Cr3++ Br2 +OH. D laø 2 nguyeân toá keá caän nhau trong 1 chu kyø. a)Vieát caáu hình electron caùc ion M+ vaø X2-. thuoäc hai phaân nhoùn chính lieân tieáp. . . B. e laø 140. Xaùc ñònh A. Trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 44 haït. Toång soá 3 . Khoái löôïng nguyeân töû X lôùn hôn M laø 9. Vieát caáu hình electron cuûa nguyeân töû nguyeân toá A. B.Toång soá proton trong 2 haït nhaân A.laø 23. Xaùc ñònh vò trí cuûa A trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn. Toång soá haït trong ion M+ nhieàu hôn trong ion X2. D trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn. D (ZA < ZB < ZC). n. B laø 24. * Baøi 5: Hôïp chaát A coù coâng thöùc phaân töû M2X.B. Soá khoái cuûa ion M+ lôùn hôn soá khoái cuûa ion X2.A. Phaân töû A chöùa 9 nguyeân töû. D vaø vò trí cuûa A.e) TiCl3(dd) + HCl(dd)+O2+ H2O --> f) TiCl3(dd) + FeCl3(dd) --> g) Ti(r) + HCl(ñ) --> h) TiO2(r) + C(r) + Cl2(k) --> Baøi 22: Haõy döï ñoaùn saûn phaåm vaø caân baèng caùc phöông trình hoaù hoïc sau: a) CrO3+HI(dd) I2 +… --> b) NaCrO2(dd)+KMnO4(dd) --> c) Cr3+ + MnO4. nôtron. * Baøi 2: Cho 3 nguyeân toá A. Tyû leä soá nguyeân töû cuûa moãi nguyeân toá laø 2:3:4. trong ñoù soá haït mang ñieän gaáp hai laàn soá haït khoâng mang ñieän. electron laø 48. * Baøi 3: Moät hôïp chaát caáu taïo töø cation M+ vaø anion X2-.+ OH. trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 36. B cuøng moät phaân nhoùm chính vaø ôû 2 chu kyø kieân tieáp trong baûng tuaàn hoaøn. Xaùc ñònh coâng thöùc hoaù hoïc vaø goïi teân A. b)Xaùc ñònh vò trí cuûa M vaø X trong baûng tuaàn tuaàn hoaøn. B.laø 31. Trong phaân töû M2X coù toång soá haït p. . Toång soá haït trong A laø 116. Toång soá proton trong A laø 42 vaø trong ion Y. * Baøi 4: Hôïp chaát A ñöôïc taïo thaønh töø cation X+ vaø anion Y-.chöùa 2 nguyeân toá cuøng chu kyø.--> BAØI TAÄP CHÖÔNG 1: NGUYEÂN TÖÛ * Baøi 1: Nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá A coù toång soá haït proton.

Toång soá proton trong MX2 laø 58. Haõy xaùc ñònh M. Haõy vieát kyù hieäu haït nhaân cuûa hai ion ñoù. vaø khoái löôïng cuûa nguyeân töû ñoù. m = 0. M laø moät kim loaïi. Tri tuyeät ñoái cuûa ñieän tích ion baèng ñuùng soá electron maø nguyeân töû maát ñi hay nhaän theâm. Xaùc ñònh nguyeân töû löông M’. Khi nhaän theâm electron bieán thaønh ion aâm.loaïi haït trong X2. b) Cho 2. khoái löôïng nguyeân töû baèng 12 ñvC. * Baøi 9: Moät nguyeân töû kí hieäu laø R coù toång soá caùc haït proton. d) Hôïp chaát X taïo bôûi 3 nguyeân toá A. . Cho hai ion R4+ vaø R4–.½ a) Vieát caáu hình electron cuûa C. Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa X vaø goïi teân X.67% veà khoái löôïng. * Baøi 8: Moät nguyeân töû khi maát bôùt electron bieán thaønh ion döông.37 soá nguyeân töû cuûa ñoàng vò Z. X coù tính daãn ñieän. C. e) ÔÛ traïng thaùi loûng. Bieát toång soá khoái laø 128. b)Trong moät nguyeân töû. a) Xaùc ñònh M. nôtron.p=4. trong ñoù M chieám 46. Z. b) Vieát caáu hình electrpn cuûa nguyeân töû vaø cuûa ion R2– .X vaø vò trí cuûa chuùng trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn. Nguyeân toá M’ coù 2 ñoàng vò Y. toång soá haït mang ñieän laø 26.nhieàu hôn trong M+ laø 17. C coù coâng thöùc ABC. Cho bieát X ñöôïc hình thaønh baèng lieân keát gì? * Baøi 7: a) Trong moät nguyeân töû trung hoaø ñieän coù 6 electron. Suy ra nguyeân toá A. soá nguyeân töû cuûa ñoàng vò Y baèng 0. l = 1. mS = . Soá nôtron trong hai ion naøy ñeàu baèng 14. X laø phi kim chu kyø 3. Tyû soá ( ZA + ZC ) / ZB = 3 Nguyeân töû C coù electron cuoái cuøng öùng vôùi boä 4 soá löôïng töû: n = 3.34g hôïp chaát A taùc duïng vôùi dd M’(NO3)2 thu 2. X. B. Tính soá electron trong nguyeân töû trung hoaø ñieän R vaø trong ion R4–. Z. nôtron. Tính soá proton. Tính soá proton. Trong haït nhaân M coù n . trong haït nhaân cuûa X coù n’=p’. a) Vieát kyù hieäu haït nhaân cuûa nguyeân toá vaø goïi teân nguyeân toá ñoù. Xaùc ñònh soá khoái cuûa Y. B . nôtron trong nguyeân töû ñoù. giaûi thích söï khaùc nhau giöõa caùc traïng thaùi naøy.8662g keát tuûa B. soá electron trong ion R4+ baèng 10. Xaùc ñònh vò trí cuûa C trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn töø ñoùsuy ra nguyeân toá C b) Tính ZA. khoái löôïng haït nhaân laø 27 ñvC. ZB. electron baèng 24. * Baøi 6: Moät hôïp chaát A coù coâng thöùc MX2. B c) Xaùc ñònh traïng thaùi vaät lyù cuûa hôïp chaát vôùi Hiñroâ cuûa A.

Neáu laø moät nguyeân toá thì nguyeân toá ñoù chieám vò trí naøo trong baûng HTTH? * Baøi 11: Cho hôïp chaát coù daïng MX . Toång soá haït trong haït nhaân X lôùn hôn toång soá haït trong . e trong MX laø 96. Hieäu soá giöõa soá nôtron vaø soá electron trong nguyeân töû A laø 9 coøn trong nguyeân töû B laø 11 a) Cho bieát A vaø A’ coù phaûi laø ñoàng vò vôùi nhau hay khoâng? b) Neáu troân laàn hai loaïi nguyeân töû A vaø A’ theo tyû leä laø: ………. Trong ñoù toång haït mang ñieän lôùn hôn toång soá haït khoâng mang ñieän laø 16 . n . Toång soá haït trong X lôùn hôn toång soá haït trong M laø 18. Toång p . * Baøi 10: Cho hai nguyeân töû A vaø A’ coù soá khoái laàn löôït baèng 79 vaø 81.c) Cho bieát trong nguyeân töû ñoù coù bao nhieâu obital coù electron chieám giöõ. M laø kim loaïi X laø phi kim .thì taäp hôïp caùc nguyeân töû thu ñöôïc coù khoái löôïng nguyeân töû trung bình baèng bao nhieâu? c) Taäp hôïp caùc nguyeân töû ñoù coù phaûi laø moät nguyeân toá hoaù hoïc hay khoâng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->