P. 1
Bai Tap Nang Cao Toan 6

Bai Tap Nang Cao Toan 6

|Views: 38|Likes:
Được xuất bản bởiLê Thị Thu Hằng

More info:

Published by: Lê Thị Thu Hằng on Nov 01, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

To¸n líp 6 – Sè häc

Ch¬ng I. Bµi tËp vÒ sè tù nhiªn
Bµi tËp vÒ tËp hîp
Bµi .H·y x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau b»ng c¸ch liÖt kª c¸c
phÇn tö cña tËp hîp ®ã
a, l! tËp hîp c¸c ch" s# t$%ng s# &''&
b, ( l! tËp hîp c¸c ch" c¸i t$%ng c)* t+ , c¸ch !"ng th¸ng
t¸!-
c, . l! tËp hîp c¸c s# t/ nhiªn cã *0t ch" s#
1, 2 l! tËp hîp c¸c s# t/ nhiªn cã hai ch" kh¸c nhau 3! 3! cã
ch" s# tËn c4ng b»ng 5
Bµi #. 6i7n k8 hiÖu th8ch hîp 3!% 9 3u9ng

4
3
:
{ } 4 , 3 , 2 , 1
:
' :; :; :
< :; Φ :;
Bµi $= H·y x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau b»ng c¸ch ch> $a t8nh
ch?t ®@c t$ng cña c¸c phÇn tö thu0c tËp hîp ®ã
a= A
{ } 49 ...; ;......... 7 ; 5 ; 3 ; 1
b= ( A
{ } 99 ;........; 44 ; 33 ; 22 ; 11
c= . A
{ } 99 ......; ;......... 12 ; 9 ; 6 ; 3
1= 2 A
{ } 100 .....; ;......... 15 ; 10 ; 5 ; 0
Bµi %= H·y 3iBt c¸c tËp hîp sau b»ng c¸ch ch> $C t8nh ch?t
®@c t$ng cña c¸c phÇn tö thu0c tËp hîp ®ã
a= A
{ } 49 ; 36 ; 25 ; 16 ; 9 ; 4 ; 1
b= ( A
{ } 37 ; 31 ; 25 ; 19 ; 13 ; 7 ; 1
Bµi &= DE* s# phÇn tö cña c¸c tËp hîp sau ®Fy
a= A
{ } Φ
b= ( A
{ } 100 2 ; 2 / ≤ ≤ ∈ x x N x 
c= . A
{ } 0 1 / = + ∈ x N x
1= 2 A
{ } 3 /  x N x ∈
Bµi 6= GiBt c¸c tËp hîp sau $Hi tE* s# phÇn tö cña c¸c tËp
hîp ®ã
a= DËp hîp c¸c s# t/ nhiªn x *! I J x A &
b= DËp hîp ( c¸c s# t/ nhiªn x *! x K L M 5
c= DËp hîp . c¸c s# t/ nhiªn x *! x N & A x K &
1= DËp hîp 2 c¸c s# t/ nhiªn x *! x J & A x J O
P= DËp hîp Q c¸c s# t/ nhiªn x *! x K ' A x
Bµi '= .h% A
{ } 3 ; 2 ; 1
DE* t?t cR c¸c tËp hîp c%n cña tËp hîp
Bµi (= Da gSi l! tËp hîp c%n th/c s/ cña ( nBu

( 3!
≠ (
H·y 3iBt c¸c tËp hîp c%n th/c s/ cña tËp hîp ( A
{ } 4 ; 3 ; 2 ; 1
Bµi )= .h% tËp hîp A {a, b, c, d, e }
a. GiBt c¸c tËp c%n cña cã *0t phÇn tö
b. GiBt c¸c tËp c%n cña cã hai phÇn tö
c. .ã ba% nhiªu tËp hîp c%n cña cã ba phÇn tö
d. .ã ba% nhiªu tËp hîp c%n cña cã b#n phÇn tö
e. DËp hîp cã ba% nhiªu tËp hîp c%n
Bµi * = .h% tËp hîp A
{ } e d c b a ; ; ; ;
a= GiBt c¸c tËp hîp c%n cña *! *Si phÇn tö cña nã ®7u l!
nguyªn F*
b= GiBt c¸c tËp hîp c%n cña *! *Si phÇn tö cña nã ®7u l!
ph) F*
c= GiBt c¸c tËp hîp c%n cã hai phÇn tö t$%ng ®ã cã *0t
nguyªn F* 3! *0t ph) F*
Bµi = TSi l! tËp hîp c¸c s# t/ nhiªn cã b#n ch" s#, ( l!
tËp hîp c¸c s# t/ nhiªn cã ba ch" s# , . l! tËp hîp c¸c s# t/
nhiªn lU cã ba ch" s# , 2 l! tËp hîp c¸c s# t/ nhiªn cã ba ch"
s# tËn c4ng b»ng 5 = 24ng k8 hiÖu

3! sV ®H ®W biWu thÞ
Xuan hÖ gi"a c¸c tËp hîp Y t$ªn
Bµi # = .h% tËp hîp A
{ } 7 ; 5 ; 4
, h·y lËp tËp hîp ( gH* c¸c
s# t/ nhiªn cã ba ch" s# kh¸c nhau t+ c¸c phÇn tö cña tËp
hîp = (R% $»ng tËp hîp l! tËp hîp c%n cña tËp hîp ( ®Zng
hay sai[ DE* tËp hîp c%n chung cña hai tËp hîp 3! (
Bµi $ = DE* c¸c tËp hîp b»ng nhau t$%ng c¸c tËp hîp sau
a= A
{ } 7 ; 1 ; 3 ; 5 ; 9
b= ( l! tËp hîp c¸c s# t/ nhiªn x *! 5 = x A '
c= . l! tËp hîp c¸c s# lU nh\ hVn ]'
1= 2 l! tËp hîp c¸c s# t/ nhiªn x *! x J L A '
Bµi % = .h% c¸c tËp hîp
l! tËp hîp c¸c hEnh ch" nhËt cã chi7u 1!i ]I * ,chi7u
$0ng ]' *
( l! tËp hîp c¸c hEnh ch" nhËt cã chu 3i 5^ *
. l! tËp hîp c¸c s# ch_n nh\ hVn ]'
2 l! tËp hîp c¸c s# ch_n cã *0t ch" s#
a= D$%ng c¸c tËp hîp t$ªn , cã tËp hîp n!% l! tËp hîp c%n cña
*0t tËp hîp kh¸c
b= D$%ng c¸c tËp hîp t$ªn ,cã hai tËp hîp n!% b»ng nhau
Bµi & =.h% c¸c tËp hîp , ( , .
a= .h`ng t\ $»ng nBu

( 3! (

thE A (
b= .h`ng t\ $»ng nBu

( 3! (

. thE

.
c= .h`ng t\ $»ng nBu A ( 3! ( A . thE A .
Bµi 6 = .ã ^' kh¸ch 1u lÞch 3+a ®i tha* 8t nh?t *0t t$%ng
hai th!nh ph# H! :0i 3! HH .h8 binh = (iBt $»ng
4
1
t$%ng s#
hS ch> ®i tha* thñ ®9 H! :0i ,
6
1
®i tha* cR hai th!nh ph#
= H\i cã ba% nhiªu ngci ch> ®i tha* th!nh ph# HH .h8 binh
Bµi ' = D$%ng *0t ldp hSc , *ei hSc sinh ®7u hSc tiBng
nh h%@c tiBng fh¸p= .ã &5 ngci hSc tiBng nh , &< ngci
hSc tiBng fh¸p, cgn ]I ngci hSc cR hai th` tiBng = H\i ldp
hSc ®ã cã ba% nhiªu hSc sinh
Bµi ( hBt XuR ®i7u t$a Y *0t ldp hSc ch% th?y J cã &' hSc
sinh th8ch bãng ®¸ i ]< hSc sinh th8ch bVii L^ hSc sinh
th8ch bãng chuy7ni ]O hSc sinh th8ch bãng ®¸ 3! bVii]L
hSc sinh th8ch bVi 3! bãng chuy7ni ]5 hSc sinh th8ch bãng
®¸ 3! bãng chuy7ni ]' hSc sinh th8ch cR ba *9n i]& hSc
sinh kh9ng th8ch *0t *9n n!%=DE* xP* ldp hSc ®ã cã ba%
nhiªu hSc sinh
Bµi ) . D$%ng s# ]'' hSc sinh cã <5 hSc sinh th8ch t%¸n ,
^' hSc sinh th8ch 3an=
a= :Bu cã 5 hSc sinh kh9ng th8ch cR t%¸n 3! 3an thE cã ba%
nhiªu hSc sinh th8ch cR hai *9n 3an 3! t%¸n
b= .ã nhi7u nh?t ba% nhiªu hSc sinh th8ch cR hai *9n 3an
3! t%¸n
c= .ã 8t nh?t ba% nhiªu hSc sinh th8ch cR hai *9n 3an 3!
t%¸n
Bµi #* = Djng kBt ®ît thi ®ua , ldp ^ cã OL bkn ®îc t+ ]
®iW* ]' t$Y lªni Ll bkn ®îc t+ hai ®iW* ]' t$Y lªni ]O bkn
®îc t+ L ®iW* ]' t$Y lªni 5 bkn ®îc O ®iW* ]'i kh9ng cã ai
®îc t$ªn O ®iW* ]' = DE* xP* t$%ng ®ît thi ®ua ®ã ldp ^
cã ba% nhiªu ®iW* ]'
Bµi # = 6i7u t$a hai ldp ^ 3! ^( ta cã c¸c th9ng tin sauJ .ã
L^ hSc sinh hSc gi\i *9n Gan, L' hSc sinh hSc gi\i *9n mö,
LL hSc sinh hSc gi\i *9n 6Þa= D$%ng ®ã cã ]L hSc sinh hSc
gi\i cR *9n Gan 3! *9n mö, cã ]5 hSc sinh hSc gi\i cR *9n
Gan 3! *9n 6Þa, cã ]O hSc sinh hSc gi\i cR *9n 6Þa 3! *9n
mö 3! cã ^ hSc sinh hSc gi\i cR ba *9n= H\i hai ldp cã ba%
nhiªu hSc sinh gi\i 8t nh?t *0t t$%ng ba *9n Gan, mö ,6Þa[
C¸c ph+p t,nh sè tù nhiªn
Bµi = D8nh nhanh
a= O]< K &L5 K 5IL K <^5 5 KI K]] K]O K ======K
LI K O]
b= O = < = ]^ = &5 ]L = I = &5'
c= n ]lll K L]Lo N ]lll n ]OL5 K &]Lo N ]L
1= &'&L p n LO K ]5^'o ]l<& N n L^I K l<&o
P= L^O N n L^O N ]]]o &Ol N n <5 N 5]o
Bµi #. D8nh nhanh c¸c tjng sau
a= ]K&KLKOK5K====Kn P=&K5K]]K====KO<K^5
b= ]KLK5K<K====K n &n N ]o g= LK]&KOIK===
KL'<&K]&&II
c= &KOK^KIK=====K&n h= &K5K<K]&K=====
KI]K]L]
1= ]K^K]]K]^K====KO^K5] i= Olp5]K5Lp55K5<p
5lK^]p^LK^5
(!i L=
a= D8nh nhq* b»ng c¸ch sö 1)ng t8nh ch?t phFn ph#i cña
phrp nhFn ®#i 3di phrp c0ng
&'O= L^ Oll=]& ^']=O& ]ll=O]
b= = D8nh nhq* b»ng c¸ch nhFn th+a s# n!y, chia th+a s#
kia ch% c4ng *0t s#
^^=5' <&=]&5 LI=5 ]5=]^=]&5
c= = D8nh nhq* b»ng c¸ch nhFn cR s# bÞ chia 3! s# chia 3di
c4ng *0t s# kh¸c kh9ng
&''' J &5 <L'' J 5' Ol<' J 5 I]''' J
]&5
1= D8nh nhq* b»ng c¸ch ¸p 1)ng t8nh ch?t n a ± b o J c A a J
c ± b J c
]^l J ]L ^^' J ]5 ]]l J < &'O J ]&
Bµi % = DE* x
a= O&' K ^5 = O A n x K ]<5o J 5 K L'
[ ] 17 ) 32 ( − + x

= & A O&
b= n L& = ]5 o J & A n x K <' o J ]O N O'
[ ] ) 53 ( 61 x − +

=]< A ]<I5
c= x N OI^< A n ]<5 = &'5' = <' o J &5 K &L
1= ^l< J
x
x 364 . 15 +
A ]< l&=O N &< A
x
x 350 +
K L]5
Bµi &= D8nh nhanh
a=
110
58 . 168 168 . 168 −
74 . 13
37 ). 912 11 . 456 ( +
b=
432 . 48 . 864
96 . 432 48 . 864 −
15 . 45 28
17 16 . 45
+

c=
7255 . 4375 3650
725 4375 . 7256
+

14 . 74 13 . 26
7 ). 315 372 ( 3 ). 372 315 (
+
+ + +
1=
1979 . 1978 1979 . 1980
1958 21 . 1980 1979 . 1978

+ +
18 16 14 ... 6 4 2
55 . 27 45 . 27
+ + + + + +
+
P=
4 8 12 16 20 24 28 32
12 . 26 108 . 26
− + − + − + −

5 10 15 20 25 30 35 40 45
20 . 45 . 24 700 . 48
+ − + − + − + −


Bµi 6. Djng cña hai s# t/ nhiªn g?p ba hiÖu cña chZng=
DE* thVng cña hai s# t/ nhªn ?y
Bµi ' = DE* hai s#, biBt $»ng tjng cña chZng g?p 5 lÇn
hiÖu cña chZng, t8ch cña chZng g?p &O lÇn hiÖu cña chZng
Bµi ( = DE* hai s#, biBt $»ng tjng cña chZng g?p < lÇn
hiÖu cña chZng, cgn t8ch cña chZng g?p ]l& lÇn hiÖu cña
chZng
Bµi ) = .ã thW 3iBt ®îc hay kh9ng ch8n s# 3!% *0t bRng
3u9ng L x L, sa% ch% J Djng c¸c s# t$%ng ba 1gng th` t/
b»ng L5&, O^L, 5O] i tjng c¸c s# t$%ng ba c0t th` t/ b»ng
LL5, ^I<,&LO
Bµi * = .h% ch8n s# xBp th!nh *0t h!ng ngang, t$%ng ®ã
s# ®Çu tiªn l! O, s# cu#i c4ng l! I 3! tjng ba s# Y ba 9 li7n
nhau b?t kE b»ng ]<= H·y tE* ch8n s# ®ã
Bµi = DE* s# cã ba ch" s#, biBt $»ng ch" s# h!ng t$a*
g?p b#n lÇn ch" s# h!ng ®Vn 3Þ 3! nBu 3iBt s# ?y thP%
th` t/ ngîc lki thE nã giR* ®i 5lO ®Vn 3Þ
Bµi #= b0t s# cã hai ch" s#, t$%ng ®ã ch" s# h!ng
ch)cg?p ba lÇn ch" s# h!ng ®Vn 3Þ= :Bu ®ji che hai ch"
s# thE ss ®îc *0t s# nh\ hVn s# ®· ch% l! L^ ®Vn 3Þ
Bµi$. Djng c¸c ch" s# cña *0t s# cã hai ch" s# l! ]&=
:Bu ®ji che c¸c ch" s# thE ®îc *0t s# ldn hVn s# ®· ch%
l! ]I ®Vn 3Þ= DE* s# ®· ch%
Bµi %= .ã thW chSn <] s# t$%ng c¸c s# t/ nhiªn t+ ] ®Bn
]'' sa% ch% tjng cR chZng b»ng tjng c¸c s# cgn lki kh9ng
Bµi & = Djng cña *0t s# t/ nhiªn 3! c¸c ch" s# cña nã
b»ng &L5l = DE* s# t/ nhiªn ®ã
Bµi 6 =Dhay c¸c 1?u ; bYi c¸c ch" s# th8ch hîp
;;;; p ;;; A ;;
(iBt $»ng s# bÞ t$+, s# t$+ 3! hiÖu ®7u kh9ng ®ji nBu
®Sc *ei s# t+ phRi sang t$¸i
Bµi '= HiÖu cña hai s# l! O = :Bu tang *0t s# g?p ba lÇn,
gi" nguyªn s# kia thE hiÖu cña chZng b»ng ^'= DE* hai s#
®ã
Bµi (. D8ch cña hai s# l! ^&]'= nBu giR* s# nhFn ®i <
®Vn 3Þ thE t8ch *di l! 5&^5= DE* s# bÞ nhFn 3! s# nhFn
Bµi ) = (kn n l!* *0t phrp nhFn, t$%ng ®ã s# nhFn l!
]'&= :hng khi 3iBt s# nhFn , bkn ®· Xuyªn kh9ng 3iBt ch"
s# ' nªn t8ch bÞ giR* ®i &]I<' ®Vn 3Þ s% 3di t8ch ®Zng=
DE* s# bÞ nhFn cña phrp nhFn ®ã
Bµi #*. *0t hSc sinh nhFn *0t s# 3di O^L= GE bkn ®ã 3iBt
c¸c ch" s# tËn c4ng cña c¸c t8ch $iªng Y c4ng *0t c0t nªn
t8ch b»ng L'5&O= DE* s# bÞ nhFn
Bµi #= H·y ch`ng t\ $»ng hiÖu sau cã thW 3iBt th!nh *0t
t8ch cña hai th+a s# gi#ng nhau
]]]]]]]] N &&&&
Bµi ## = DE* kBt XuR cña phrp nhFn sau
a=
      
3 ....... .......... 3333
=
      
9 ....... .......... 9999
b=
   
3 .......... 333
=
  
3 ........ 333
=
c=
      
2 ... .......... 2222
=
      
6 .... .......... 6666
Bµi #$= .h`ng t\ $»ng c¸c s# sau cã thW 3iBt ®îc th!nh
t8ch cña hai s# t/ nhiªn liªn tiBp
a= ]]]&&& b= OOO&&& c=
  
1 .......... 111
  
2 ......... 222

B µi 24. DE* s# bÞ chia 3! s# chia, biBt $»ng J DhVng b»ng ^,
s# 1 b»ng Ol,tjng cña s# bÞ chia , s# chia 3! s# 1 b»ng 5l5
B µi #& = b0t phrp chia cã thVng b»ng O, s# 1 b»ng &5=
Djng cña s# bÞ chia, s# chia 3! s# 1 b»ng &]'= DE* s# bÞ
chia 3! s# chia
Bµi #6 = DE* thVng cña *0t phrp chia, biBt $»ng nBu tang
s# bÞ chia l' ®Vn 3Þ, tang s# chia ^ ®Vn 3Þ thE thVng 3!
s# 1 kh9ng ®ji
Bµi #' . = DE* thVng cña *0t phrp chia, biBt $»ng nBu
thª* ]5 3!% s# bÞ chia 3! thª* 5 3!% s# chia thE thVng 3!
s# 1 kh9ng ®ji
Bµi #( . DE* thVng cña *0t phrp chia, biBt $»ng nBu
tang s# bÞ chia <L ®Vn 3Þ, tang s# chia O ®Vn 3Þ thE thp
Vng kh9ng ®ji, cgn s# 1 tang 5 ®Vn 3Þ
Bµi #) = hhi chia *0t s# t/ nhiªn cã ba ch" s# nh nhau ch%
*0t s# t/ nhiªn cã ba ch" s# nh nhau ,ta ®îc thVng l! & 3!
cgn 1 = :Bu x%¸ *0t ch" s# Y s# bÞ chia 3! x%¸ *0t ch" s#
Y s# chia thE thVng cña phrp chia 3tn b»ng & nhng s# 1
giR* hVn t$dc l! ]''= DE* s# bÞ chia 3! s# chia lZc ®Çu
Bµi $* = D$%ng *0t phrp chia cã 1, s# bÞ chia gH* b#n ch"
s# nh nhau,
s# chia gH* ba ch" s# nh nhau, thVng b»ng ]L 3! cgn 1=
:Bu x%¸ *0t ch" s# Y s# bÞ chia 3! x%¸ *0t ch" s# Y s#
chia thE thVng kh9ng ®ji, cgn s# 1 giR* hVn t$dc l! ]''
®Vn 3Þ= DE* s# bÞ chia 3! s# chia lZc ®Çu

C¸c -µi to¸n vÒ sè vµ ch. sè
Bµi= b0t s# cã L ch" s#, tËn c4ng b»ng ch" s# <= :Bu
chuyWn ch" s# < ®ã lªn ®Çu thE ta ®îc *0t s# *di *! khi
chia ch% s# cu thE ®îc thVng l! & 1 &]= DE* s# ®ã
Bµi #. DE* s# t/ nhiªn cã 5 ch" s#, biBt $»ng nBu 3iBt
thª* ch" s# < 3!% ®»ng t$dc s# ®ã thE ®îc *0t s# ldn g?p O
lÇn s% 3di s# cã ®îc b»ng c¸ch 3iBt thª* ch" s# < 3!% sau s#
®ã
Bµi $ = DE* s# t/ nhiªn cã hai ch" s#, biBt $»ng nBu 3iBt
thª* *0t ch" s# & 3!% bªn phRi 3! *0t ch" s# & 3!% bªn
t$¸i cña nã thE s# ?y tang g?p L^ lÇn
Bµi % = :Bu ta 3iBt thª* ch" s# ' 3!% gi"a c¸c ch" s# cña
*0t s# cã hai ch" s# ta ®îc *0t s# *di cã L ch" s# ldn hVn
s# ®Çu tiªn < lÇn = DE* s# ®ã
Bµi &. :Bu xPn 3!% gi"a c¸c ch" s# cña *0t s# cã hai ch"
s# cña ch8nh s# ®ã, ta ®îc *0t s# *di cã b#n ch" s# 3!
b»ng ll lÇn s# ®Çu tiªn= DE* s# ®ã
Bµi 6 = :Bu xPn 3!% gi"a c¸c ch" s# cña *0t s# cã hai ch"
s# *0t s# cã hai ch" s# kr* s# ®ã ] ®Vn 3Þ thE ss ®îc
*0t s# cã b#n ch" s# ldn g?p l] lÇn s% 3di s# ®Çu tiªn= H·y
tE* s# ®ã
Bµi ' = DE* s# t/ nhiªn cã hai ch" s#, biBt $»ng s# *di
3iBt thP% th` t/ ngîc lki nhFn 3di s# phRi tE* thE ®îc L]5Oi
s# nh\ t$%ng hai s# thE ldn hVn tjng c¸c ch" s# cña nã l!
&<
Bµi ( = .h% s# cã hai ch" s# = :Bu l?y s# ®ã chia ch% hiÖu
cña ch" s# h!ng ch)c 3! h!ng ®Vn 3Þ cña nã thE ®îc thp
Vng l! ]I 3! 1 O = DE* s# ®· ch%
Bµi ) = .h% hai s# cã O ch" s# 3! & ch" s# *! tjng cña hai
s# ®ã b»ng &<5'= :Bu cR hai s# ®îc 3iBt thP% th` t/ ngîc lki
thE tjng cña hai s# n!y b»ng IIII = DE* hai s# ®· ch%
Bµi * = DE* s# cã b#n ch" s# kh¸c nhau, biBt $»ng nBu
3iBt thª* *0t ch" s# ' 3!% gi"a h!ng nghEn 3! h!ng t$a*
thE ®îc s# *di g?p l lÇn s# phRi tE*
Bµi = DE* s# t/ nhiªn cã b#n ch" s#, sa% ch% khi nhFn
s# ®ã 3di O ta ®îc s# gH* b#n ch" s# ?y 3iBt thP% th` t/ ngp
îc lki
Bµi # = DE* s# t/ nhiªn cã b#n ch" s#, sa% ch% khi nhFn
s# ®ã 3di l ta ®îc s# gH* b#n ch" s# ?y 3iBt thP% th` t/ ngp
îc lki
Bµi $ = DE* s# t/ nhiªn cã na* ch" s#, sa% ch% khi nhFn
s# ®ã 3di l ta ®îc s# gH* na* ch" s# ?y 3iBt thP% th` t/
ngîc lki
Bµi % = DE* s# t/ nhiªn cã ba ch" s#, biBt $»ng nBu x%¸
ch" s# h!ng t$a* thE s# ?y giR* l lÇn
Bµi & = DE* s# t/ nhiªn cã b#n ch" s#, biBt $»ng nBu x%¸
ch" s# h!ng nghEn thE s# ?y giR* l lÇn
Bµi 6 . DE* s# t/ nhiªn cã b#n ch" s#, biBt $»ng ch" s#
h!ng t$a* b»ng ' 3! nBu x%¸ ch" s# ' ®ã thE s# ?y giR* l
lÇn
Bµi ' = b0t s# t/ nhiªn tang g?p l lÇn nBu 3iBt thª* *0t
ch" s# ' 3!% gi"a c¸c ch" s# h!ng ch)c 3! h!ng ®Vn 3Þ
cña nã = DE* s# ?y
Bµi ( = DE* s# t/ nhiªn cã ba ch" s#, biBt $»ng s# ®ã 3+a
chia hBt ch% 5 3! chia hBt ch% l , hiÖu gi"a s# ®ã 3di s#
3iBt thP% th` t/ ngîc lki b»ng &l<

Th/0 c¸c 123 4 vµ c¸c ch. -5i c¸c ch. sè th,ch hîp
Bµi )
a, ab K bc K ca A abc 1, acc = b A dba biBt a
l! ch" s# lU
b, abc K ab K a A I<O P, ac = ac A acc
c, abc K ab K a A]'L< g, ab = ab A acc
Bµi #*
a, bac 1 = & A 8 abc ab A l = b
b, deg abc = O A gabcde 3! abcde K g A ]5lL'
c, abcd K abc A L5<^ 0 abcd p abcd A
* 3462
1, abc J ]] A a Kb Kc n ab K cd o = n ab p cd o
A &''&
P, n ab = c K 1 o = 1 A ]l<<

Bµi tËp vÒ l36 th7/
Bµi GiBt c¸c t8ch sau 1di 1kng luv th+a
a= I
O
= ]^
5
b= 5
O'
= ]&5
&
=
=
^&5
L
c= &<
O
= I]
]'
1= ]'
L
= ]''
5
= ]'''
O
Bµi # = D8nh nhanh
a= ]I
L
J l
L
b= ]&5
L
J &5
O
c= n ]'
L
K ]'
O
K ]&5
&
o J 5
L
1= &O
O
= L
O
p L&
]&
J ]^
]&
Bµi $= D8nh

a= L
&
b= &5
]
c= ^L
&
1=
]ll5
]
P=
108
54 72
4
2 3
x
g=
2 3
3 3
4 9
10 10
.
5 . 11 . +
h=
104 .
65 . 13 .
2
2 2
8
10 10
+
y= n ]&5
L
= <
5
N ]<5
5
J 5 o J &'']
&''&
k= ]^ =^O =I
&
J n O
L
= &
5
=
]^o
Bµi %= .h%
a= A 5= O
]5
= l
l
N O= L
&'
= I
l
3! ( A 5=&
l
=^
]l
p <=&
&l
=&<
^
D8nh J (
b= . A &]I]=<&l K &OL=I]=&< 3! 2 A L
&
=l
&
=&OL K
]I=&OL=L&O K <&L= <&l
D8nh . J 2
Bµi &= .h`ng *inh
a= n x N y o n x K y o A x
&
p y
&
b= n x K y o
&
A x
&
K &xy K y
&
Bµi 6. DE* s# t/ nhiªn n biBt
a= 5
n
A ]&5 L
O
= L
n
A L
<
&<= L
n
A &OL
Ol=<
n
A &O']
b= l M L
n
M I] &5 ≤ 5
n
≤ ]&5
Bµi '= DE* x l! s# t/ nhiªn, biBt $»ng J
a= &
x
= O A ]&I b= x
]5
A x c= n &x K ] o
L
A
]&5
1= n x N 5 o
O
A n x N 5 o
^
P= x
&''^
A x
&
Bµi (= m% s¸nh
a= n ]K&KLKOo
&
3! ]
L
K&
L
K L
L
K O
L
b= ]l
O
3! ]^ =]I =&'
= &&
c= LO5
&
3! LO& = LOI 1= I<O
&
3! I<' = I<I
Bµi ). m% s¸nh
a= &
]''
3! ]'&O
l
b= l
]&
3! &<
<
c= ]&5
I'
3! &5
]]I
1= ]'
L'
3! ]'''
&'
Bµi *. m% s¸nh
a= ]'
L'
3! &
]''
g= 5
O'
3! ^&'
]'
k= 5
L''
3! L
O5L
c= LLL
OOO
3! OOO
LLL
h= ]L
O'
3! &
]^]
l= 5
&]<
3! ]]l
<&
1 = ]l
&'
3! l
I
= 5
]^
y= &
l]
3! 5
L5
*= 5O
O
3!
&]
]&
P = ]'<
5'
3! <L
<5
Bµi = (»ng O ch" s# & h·y 3iBt th!nh s# ldn nh?t *!
kh9ng 14ng 1?u c¸c phrp t8nh
Bµi #= .h`ng *inh t8ch cña & n s# t/ nhiªn x l! s# ch8nh
phVng
Bµi $= DE* s# t/ nhiªn cã ba ch" s# , biBt $»ng bEnh php
Vng cña ch" s# h!ng ch)c b»ng t8ch cña hai ch" s# kia 3!
s# t/ nhiªn ®ã t$+ ®i s# gH* ba ch" s# ?y 3iBt thP% th` t/
ngîc lki b»ng Ol5
Bµi %= DE* *0t s# cã ba ch" s# *! hai ch" s# ®Çu cung
nh hai ch" s# cu#i ®7u lËp th!nh c¸c s# ch8nh phVng 3!
s# n!y g?p b#n lÇn s# kia
Bµi &. DE* *0t s# cã hai ch" s# biBt $»ng s# ®ã b»ng
lËp phVng cña *0t s# t/ nhiªn 3! tjng c¸c ch" s# cña nã
b»ng bEnh phVng cña s# t/ nhiªn ?y
Bµi 6= D8nh nhanh
a= m A ] K & K &
&
K &
L
K========K &
^&
K &
^L
b= m A ] KL KL
&
K L
L
K============K L
&'
c= m A ] KO KO
&
K O
L
K ===========K O
Ol
T8! ch. sè tËn c9ng c:/ !;t l36 th7/

Bµi = DE* c¸c tËn c4ng cña &
n
iL
n
i O
n
i =============i l
n
Bµi #= DE* ch" s# tËn c4ng cña c¸c s# sau
a, 5<&
l
lIL
<
&LO
5
<&<
^
b, &
&''^
L
&''^
<
]ll5
l
]ll5

c, ]<
]'''
Ll
<5]
I
]'&
^L^
]''5
1, ^
&']'
]l
5
]&O
^^
Bµi $= Djng cña ]' s# t/ nhiªn liªn tiBp b?t kE cã tËn c4ng
c4ng l! ch" s# n!%
Bµi %= .ã ba s# t/ nhiªn n!% *! t8ch cña chZng b»ng ]ll5
kh9ng
Bµi &= DE* ch" s# tËn c4ng cña
a, &L w b, L< w N &O w c, n &=O=^====OIop
n ]=L=5====Olo
Bµi 6 = .¸c s# sau tËn c4ng b»ng *?y ch" s# '
a, Ol w b, <=I=l========I] c, ]=&=L=O=5=======]''
Bµi '. DE* hai ch" s# tËn c4ng cña
a, &
]''
<
]ll]
5]
5]
^
^^^
b, ]O
]']
ll
ll
]5
&^
^L
]&
Bµi ( = .h`ng *inh $»ng 3di *Si s# t/ nhiªn n
a, <
On
N ] chia hBt ch% 5 1, &
On K &
K ] chia
hBt ch% 5
b, L
On K ]
K& chia hBt ch% 5 P, l
&n K ]
K] chia
hBt ch% ]'
c, &
On K ]
K L chia hBt ch% 5

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->