P. 1
Đánh Giá Công Chức 2012 - Danh Gia Cong Chuc Vien Chuc 2012

Đánh Giá Công Chức 2012 - Danh Gia Cong Chuc Vien Chuc 2012

|Views: 3,044|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Mạnh Hùng

More info:

Published by: Trần Mạnh Hùng on Nov 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh h!c
HI"# Đ$NH GI$ C$N %Ộ& CÔNG CH'C& VI(N CH'C
Năm 2012
Họ và tên: TRẦN MẠNH HÙNG
Chức vụ: Cán bộ k th!"t N#$ch b"c %&'n#:
('n v) c*n# tác: (à+ T,!-.n th/nh 0 T,!-.n h+nh C& 12t 0 (ăk N*n#3
I) T* NH+N X,T -"T .#/ CÔNG T$C& T# D01NG 23N L#4ỆN 5
67Ch8p h9nh ch:nh ;<ch& ph<p =>ậ? c@A Nh9 nBCc 5
4 5!*n ch67 hành t8t mọ+ ch9 t,&'n#: ch;nh <ách c9/ (=n# và 7há7 %!"t c9/
Nhà n&>c3 T!-ên t,!-.n v"n ?ộn# #+/ ?@nh: b$n bA: ?Bn# n#h+C7 th/m #+/ thDc
h+Cn t8t các ch9 t,&'n#: ?&En# %8+: N#h) F!-Gt c9/ (=n#: 7há7 %!"t c9/ Nhà N&>c
và các F!- ?)nh c9/ ?)/ 7h&'n#3
D7 -E? F>G cHnI ?<c :
4 H=n thIn %!*n 7h6n ?6! hJàn thành t8t mọ+ nh+Cm vụ c' F!/n #+/J 7hK3
4 TIm h!-Gt t"n t!L v>+ c*n# v+Cc: cK M ch; cN! t+Gn và t@m tO+ học hP+ ?Q hJàn
thành c*n# v+Cc3
R>+ t,ách nh+Cm %à S th!"t t,Dc 7hát <Kn# k+êm F!=n t,) m$n# : t*+ %!*n cK M
thức nT %Dc hGt m@nh: t"n Uụn# thE+ #+/n #+=+ F!-Gt Uứt ?+Qm các <D c8 hPn# hKc
cVn# nh& nhWn# v6n ?. v. /n n+nh m$n# nộ+ bộ c' F!/n3
J7 TKnh ?hLn MN =>ậ? :
4 5!*n cK M thức tT chức kX %!"t t8t: ?Bn# thE+ 7hục tYn# t!-Ct ?8+ mCnh %Cnh
c9/ th9 t,&Zn# c' F!/n và c9/ c67 t,ên3
4 Ch67 hành t8t mọ+ nộ+ F!-: F!- chG c9/ c' F!/n và tT chức c*n# ?Jàn ?. ,/3
[h6n ?6! kh*n# ?Q v+ 7h$m kX %!"t ?8+ v>+ b=n thIn3
O7 TKnh ?hLn phPK hQp ?RonI cHnI ?<c 5
4 CK t+nh thNn 7h8+ h\7: h\7 tác t8t t,Jn# c*n# v+Cc ?8+ v>+ ?Bn# n#h+C7: các
/nh ]m t,Jn# tT k th!"t và các ?Jàn thQ t,Jn# c' F!/n ?Q thDc h+Cn nh+Cm vụ
ch!n#3 Nh^m hJàn thành c*n# v+Cc ch!-ên m*n c9/ m@nh và c9/ c= c' F!/n3
4 Sh*n# n. hà: n#$+ khK: <_n <àn# nh"n và hJàn thành mọ+ c*n# v+Cc ?&\c #+/J3
S7 T:nh ?R>nI ?hực ?RonI cHnI ?<c 5
4 5!*n t,!n# thDc t,Jn# c*n# tác: t$J m8+ ?Jàn kGt nộ+ bộ c' F!/n3
4 Ch8n# mọ+ b+Q! h+Cn %!"n ?+C! </+ t,á+: F!/n %+ê!: th/m nhVn#: c`/ F!-.n:
%=n# 7h;: th/m *3 NK+ 7h=+ ?+ ?*+ v>+ %àm: kh*n# a/ hJ/: bA 7há+: vụ %\+ cá nhIn
%àm =nh h&Zn# ?Gn c*n# v+Cc ch!n# c9/ cá nhIn và t"7 thQ 3
T7 LPK ;PnI Uạo UVc 5
4 5!*n cK 7hbm ch6t ?$J ?ức t8t: 7hJn# cách %8+ <8n# #+=n U): t,Jn# <án#3
1
4 Ch8n# b+Q! h+Cn ch9 n#hc/ cá nhIn: c' hộ+: cục bộ và các b+Q! h+Cn t+ê! cDc khác3
4 ThDc hành t+Gt k+Cm: ch8n# %dn# 7h; t,Jn# #+/ ?@nh: b=n thIn và t$+ n'+ c'
F!/n m@nh c*n# tác3
4 T!-Ct ?8+ t,!n# thành v>+ (=n#: ch67 hành t8t các ch9 t,&'n#: ?&En# %8+
ch;nh <ách: 7há7 %!"t c9/ Nhà n&>c3
4 CK t;nh kX %!"t và M thức kX %!"t c/J t,Jn# c*n# v+Cc: ch67 hành nộ+ F!-: F!-
chG c9/ c' F!/n: ch67 hành t8t nhWn# F!- ?)nh c9/ [há7 %Cnh Cán bộ: C*n# chức3
e3 TKnh ?hLn hWc ?ập nXnI cAo ?RYnh Uộ 5
4 Sh*n# n#fn# học t"7 ?Q nIn# c/J t,@nh ?ộ ch!-ên m*n n#h+C7 vụ3CK M ch;
cN! t+Gn: b+Gt t@m tO+ học hP+ ?Bn# ch;: ?Bn# n#h+C7 c9/ m@nh ?Q hJàn thành t8t mọ+
nh+Cm vụ ?&\c #+/J3
4 H+Gt %gn# n#h] M k+Gn ?Kn# #K7 c9/ t"7 thQ: ?Bn# n#h+C7 ?Q ?2c ,2t k+nh
n#h+Cm chJ b=n thIn t,Jn# F!á t,@nh tD nIn# c/J t,@nh ?ộ ch!-ên m*n n#h+C7 vụ
c9/ m@nh3
4 Sh*n# n#fn# ,An %!-Cn 7hbm ch6t ?$J ?ức: t,@nh ?ộ: ch!-ên m*n n#h+C7 vụ
và kh= năn# c*n# tác: ?á7 ứn# nh+Cm vụ ?&\c 7hIn c*n#3
4 Ch9 ?ộn# t,Jn# c*n# tác F!=n t,) m$n# và t,/n# TT(T c9/ c' F!/n: #+=+
F!-Gt c*n# v+Cc cK kG hJ$ch: <án# t$J: cK năn# <!6t c/J: %/J ?ộn# v>+ t+nh thNn tD
%Dc cánh <+nh: kh*n# %&E+ b+Gn#: kh*n# X %$+: kh*n# UD/ Uhm3 Thá+ ?ộ chIn thành:
kh+êm t8n: th"t thà: ?Jàn kGt3
Z7 TKnh ?hLn [9 ?h<K Uộ ph\c [\ nhXn ]Xn 5
4 CK thá+ ?ộ hJà nhd: kh+êm t8n: chIn t@nh: th_n thgn# v>+ nhIn UIn kh+ #+/J
t+G7 c*n# v+Cc 3
4 H+Gt %gn# n#h] M k+Gn ?Kn# #K7 c9/ nhIn UIn ?Q hành ?ộn# ?2n# t,Jn# cách
ứn# a` và #+/J t+G7 c*n# v+Cc3
Cư Jút, ngày 05 tháng 11 năm 2012
NIB^K ?ự nhận _`?
TRLn Mạnh HanI
II) b -I"N CỦA T+ THc ĐdN Ve 5
i333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
2
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
i333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3
III) -"T .#/ TfNG Hg Đc X" LhiI CÔNG CH'C 5
jTT NộK ]>nI XEp =oạK GhK ch!
13 Ch67 hành ch;nh <ách 7há7 %!"t c9/ Nhà n&>c
23 SGt F!= c*n# tác
j3 T+nh thNn kX %!"t
k3 T+nh thNn 7h8+ h\7 t,Jn# c*n# tác
l3 T;nh t,!n# thDc t,Jn# c*n# tác
m3 58+ <8n#: ?$J ?ức
e3 T+nh thNn học t"7 nIn# c/J t,@nh ?ộ
n3 T+nh thNn thá+ ?ộ 7hục vụ nhIn UIn
(1)Xếp theo loại : Xut !"#, $há, %&ung '(nh, $)m*
-E? =>ận 5 C*n# chức ?$t %J$+ 3333333333333
Cư Jút, +gày , tháng , năm 2012

j

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->