Câu 1: Bằng lý luận và thực tiễn hãy phân tích các đặc trưng cơ bản của Nhà nước

pháp quyền XHCN Việt Nam ---Ngay từ buổi đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Nhà nước ta đã mang những yếu tố của Nhà nước kiểu mới, đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Nhà nước đã từng bước thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn đổi mới trong những năm qua đã khẳng định yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng như một xu thế khách quan, mang tính quy luật của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Bản chất này của nhà nước tiếp tục được khẳng định trong các Cương lĩnh, các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đổi mới, được thể chế hoá rõ trong Hiến pháp 1992 và Nghị quyết sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992. * Bản chất nhà nước CHXHCNVN được quy định tại điều 2, HP 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) như sau: “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp." * Nhà nước pháp quyền của chúng ta quan niệm không phải là một kiểu nhà nước gắn với một giai cấp, mà là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm tổ chức hoạt động của nhà nước tuân theo quy định của pháp luật, thực hiện được quản lý xã hội theo pháp luật, bảo đảm chủ quyền và quyền tự do, dân chủ của nhân dân. * Khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Vậy nhà nước pháp quyền XHCN VN là nhà nước XHCN thực sự của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý xã hội bằng pháp luật, chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. * Phân tích các đặc trưng của NN PQ XHCN Việt Nam 1. Là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua hình thức dân chủ đại diện (qua cơ quan nhà nước do mình bầu ra) và hình thức dân chủ trực tiếp, tham gia tích cực vào xây dựng và bảo vệ nhà nước, kiểm tra giám sát hoạt động của nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Đảm b¶o quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, x©y dùng x· héi phÊt triÓn toµn diÖn v× nh©n d©n, l«i cuèn thu hót nh©n d©n tham gia s©u réng ngµy cµng nhiÒu vµo ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ nø¬c, qu¶n lý x· héi, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ trong hoạt động của nhà

1

nước, của xã hội, phÊn ®Êu ®¹t ®Õn môc ®ich “d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh”. 2. Là nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đề ra những đường lối, chính sách phát triển xã hội phù hợp với quy luật và có đầy đủ khả năng để tổ chức thực hiện thành công đường lối, chính sách đó. Đảng cộng sản VN là đảng duy nhất lãnh dạo toàn diện và tuyệt đối hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện ở các hình thức sau: định ra chiến lược, mục tiêu cơ bản, đường lối chính sách phát triển XH làm cơ sở cho các hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng tiến hành kiểm tra các hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đưòng lối chính sách của Đảng. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là Nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là đặc điểm đặc trưng, cơ bản, rất quan trọng mang tính lý luận và đã được kiểm chứng bằng thực tế lịch sử của CM Việt Nam. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, được sửa đổi, bổ sung năm 2001 ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đảng đã bố trí cán bộ, đảng viên của mình giữ những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính quyền các cấp, nhờ đó, giữ vững được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với hệ thống chính trị. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, nhất là trước các bước ngoặt lịch sử, Đảng ta luôn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành và sáng tạo, nêu cao tính độc lập tự chủ, trước hết ở việc xác định và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn và có hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước VN tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng là một nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đáp ứng sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 3. Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh bảo đảm tính tối cao của H.pháp và P.luật. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước phải có hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, chất lượng cao thể hiện được ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội, trong đó Hiến pháp và các đạo luật phải giữ vị trí tối cao. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cán bộ, công chức nhà nước và mọi thành viên trong xã hội phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Nhµ níc ph¸p quyÒn XHCN lµ Nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, lÊy ph¸p luËt lµm chuÈn mùc cao nhÊt ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi, c¸c hµnh vi cña con ngêi. Nhµ níc XHCN kh«ng xem nhÑ b»ng qu¶n lý, b»ng kinh nghiÖm hay b»ng ®¹o lý mµ ®ã lµ mét nhµ níc x©y dùng ®îc mét nhµ níc ph¸p luËt cã hÖ thèng ph¸p luËt khoa häc hoµn chØnh. Ph¸p luËt cña nhµ níc ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ thÓ chÕ ho¸ chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng. 4. Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền Lập pháp - Hành pháp - Tư pháp.

2

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giưã các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp, ®îc ph©n c«ng cho 03 hÖ thèng c¬ quan Nhµ níc chÆt chÏ nh»m, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt mét c¸ch thèng nhÊt, ®ång bé vµ hiÖu qu¶ nhằm hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, xâm hại tới lợi ích hợp pháp của công dân từ phía Nhà nước. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của nhân dân, ngăn ngừa sự tuỳ tiện từ phía cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, ngăn ngừa hiện tượng dân chủ cực đoan, vô kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước. 5.Quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được nhà nước bảo đảm và bảo vệ toàn vẹn. - Nhµ níc ®¶m b¶o mèi quan hÖ Nhµ níc víi c«ng d©n lµ b×nh ®¼ng vµ ngîc l¹i: Mäi c«ng d©n ®Òu b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô, nhµ níc b¶o ®¶m quyÒn Êy, kh«ng ph©n biÖt t«n gi¸o, s¾c téc nhng mäi c«ng d©n ®Òu ph¶i t«n träng ph¸p luËt, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô cña c«ng d©n vµ tham gia x©y dùng ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt. - QuyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n ®îc nhµ níc b¶o ®¶m vµ b¶o vÖ toµn bé: Nhµ níc b¶o ®¶m b»ng c¸ch quy ®Þnh nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n trong LuËt. Khi nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p bÞ x©m ph¹m th× nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm ®øng ra b¶o vÖ – tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan t ph¸p. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực hiện được quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường được pháp chế trong xã hội, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình. Chất lượng cuộc sống của nhân dân chính là một thước đo hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân. 6. Là nhà nước thực hiện hoà bình, hữu nghị với nhân dân các nước, các dân tộc, các nhà nước trên thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương: Mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Với những đặc trưng nêu trên, nhà nước pháp quyền XHCN VN thể hiện những tư tưởng quan điểm tích cực, tiến bộ, phản ánh được ước mơ và khát vọng của nhân dân đối với công lý, tự do, bình đẳng trong một xã hội còn giai cấp.

3