P. 1
Huong Dan Thuc Hanh NovaTDN - Trung Tam Cong Nghe CADCAM

Huong Dan Thuc Hanh NovaTDN - Trung Tam Cong Nghe CADCAM

|Views: 719|Likes:
Được xuất bản bởiNucuoi Xaydung

More info:

Published by: Nucuoi Xaydung on Nov 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng

H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 1

N$i dung T1o b3n *5 s6 t7 *i8m *o toàn *1c 1
Video Video 1-a Gi0ng: 5’ Th&c hành: 15’
1. Kh:i */ng Nova TDN: (b2t bu$c (4i v5i các máy t7i trung tâm)
1.1. Ch7y ch'.ng trình b8ng cách b9m (úp vào bi:u t'<ng Khai báo máy ch; trên màn hình.
1.2. Ch7y Nova TDN b8ng cách b9m (úp vào bi:u t'<ng Nova TDN 2004 for AutoCAD 2005 trên màn hình.
2. T7o m$t d& án m5i à vào File à ch=n New à b9m Open
3. (0.27-0.37) à g=i lnh Units (UN) à thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c 1
4. (0.37-0.42) à g=i lnh KBNDH à (?t Cao ch< cao trình = 2 à B9m OK
5. (0.42-1.06) à g=i lnh CDTEP à ch=n Th> t? c/t là FCODE / X / Y / Z à Ch=n H@ tAa */ AutoCAD à
B9m OK à ch=n tp Solieu1.txt trong th' m@c \My Documcents\Nova-TDN\BuoiHoc1à ch=n Open
6. (1.06-1.09) à g=i lnh Zoom (Z) à nh>p E à b9m Enter
7. (1.20-2.48) à g=i lnh PL à VB ('-ng bao ngoài liên t@c và khép kín cho toàn b$ dD liu (i:m (xem video)
8. (2.48-3.03) à g=i lnh LTG à ch=n Bi8m cao trình và không cCn chAn các m#c khác (xem video) à B9m
OK à ch=n toàn b$ dD liu (i:m (b8ng cách kéo mouse tE trái sang ph0i ôm toàn b$ khu v&c chFa các (i:m (o)
à b9m Enter à ch=n ('-ng bao (Ga hình à b9m Enter à b9m Enter khi ('<c yêu c+u ChAn LD th;ng th> 1
9. (3.03-3.06) à g=i lnh CED
10. (3.07-3.10) à t2t layer DIAHINH3D
11. (3.10-3.16) à g=i lnh DM à (?t Cao */ Min = 0 à (?t B+Fc cao */ = 1à (?t S6 *+,ng không *iGn = 1 à
(?t Kho3ng cách *iGn = 100 à ch=n OK
12. (3.40-4.45) à g=i lnh PLine (PL) à vB ('-ng dòng ch0y (xem video) à (?t màu Cyan à (?t Lineweight =
0.3 (không c+n (?t layer riêng cho dòng ch0y nh' video)

N$i dung Thi&t k& *+,ng tim tuy&n 1
Video Video 1-b Gi0ng: 5’ Th&c hành: 15’
1. (0.00-0.15) à g=i lnh CS à b9m chu$t ph0i vào Tuy&n *+,ng th> 1 à ch=n SHa mIt cKt chuLn à thi)t l>p
các thông s4 theo ph# l#c 2 à ch=n Gi< nguyên d6c lG l+ng à B9m OK à b9m chu$t ph0i vào Tuy&n *+,ng
th> 1 à ch=n BIt hi@n th,i à ch=n OK
2. (0.25-0.40) à kI *+,ng tim tuy&n b8ng lnh Pline à g=i lnh PLine (PL) à nh>p: 2107, 3904 à nh>p: 1901,
3664 à nh>p: 1956, 3348 à nh>p: 2230, 3149 (nh>p t=a ($ cho (i:m (+u, (i:m cu4i và 2 (Jnh (Li h'5ng D1,
D2 theo ph# l#c 3)
3. T2t 2 layers: DUONGDONGMUC và DUONGDONGMUC1 vì tE (ây sB không c+n dùng ()n ('-ng (Mng
mFc.
4. (0.41-0.48) à g=i lnh GT à ch=n ChM *i8m à b2t (i:m vG trí (+u tuy)n ((+u phía trên - bên ph0i cNa ('-ng
tim tuy)n vEa vB O m#c 3)
5. (0.49-0.55) à g=i lnh DMB à ch=n ('-ng tim tuy)n à b9m Enter à ch=n Tim *+,ng à B9m OK
6. (1.02-1.39) à g=i lnh CN à ch=n cánh tuy)n tr'5c (Jnh D1 à ch=n cánh tuy)n sau (Jnh D1 à nh>p các thông
s4 nh' ph# l#c 4 à l?p l7i lnh CN (: thi)t k) hai ('-ng cong n8m t7i (Jnh D2
7. (1.40-2.52) à g=i lnh CC (: chèn các c=c (Ga hình và c=c ('-ng cong (C1, C2, TD1, P1, TC1, TD2, P2, TC2)
à Nh>p Tên cAc là C1 à các thông s4 khác thi)t l>p nh' m?c (Gnh (xem video) à ch=n ChM trên tuy&n à
Zoom ph+n b0n vB t7i vG trí giao c2t cNa tuy)n v5i dòng ch0y 1 à b2t (i:m vào vG trí giao c2t này à b9m Enter
8. L?p l7i lnh CC (: th&c hin chèn các c=c: C2, TD1, P1, TC1, TD2, P2, TC2 (chú ý: mPi l+n g=i lnh CC thì
chJ chèn 1 cAc)
9. (2.53-3.03) à g=i lnh PSC à (?t Kho3ng cách cAc = 20 à Ch=n Phát sinh t1i c3 hai *Cu à các thông s4
khác l9y theo m?c (Gnh (xem video) à B9m OK
10. (3.04-3.09) à g=i lnh DTC à ch=n BiGn so le à các thông s4 khác l9y theo m?c (Gnh (xem video) à B9m
OK

Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 2


N$i dung Thi&t k& trKc dAc 1
Video Video 1-c Gi0ng: 10’ Th&c hành: 15’
2. MO file BuoiHoc1a.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc1\
3. Trong b0n vB này ('-ng (Mng mFc (ã ('<c Rn (i (: dS b2t (i:m khi chèn c=c (trong video thì ('-ng (Mng mFc
('<c (: l7i)
4. (0.00-1.35) à g=i lnh TD à (?t TO l@ X = 1000, TO l@ Y = 100 à bT ch=n T? */ng thay *Qi m>c so sánh à
ch=n Khai mRu b3ng à ch=n tab BCu trKc dAc à Thi)t l>p S6 hi@u, Mô t3, Kh.Cách nh' trong ph# l#c 5 à
ch=n B5ng ý à B9m OK à ch=n vG trí vB tr2c d=c t& nhiên (nên ch=n (i:m này O bên ph0i cNa hình vB bình (M
tuy)n nh' trong video) à ki:m tra ('-ng (en ((4i chi)u v5i video)
5. (1.36-3.04) à VB *+,ng t1m (: phác h=a ph'.ng án thi)t k) tr2c d=c
5.1. (1.36-1.38) à G=i lnh Line (L) (: vB ('-ng t7m kh4ng ch) t7i c=c 5 trên tr2c d=c à b2t (i:m vào vG trí c=c
5 trên ('-ng (en à nh>p 7 à b9m Enter
5.2. (1.39-1.42) à G=i lnh Line à vB ('-ng t7m tE vG trí ('-ng t& nhiên t7i c=c 0 ()n vG trí kh4ng ch) t7i c=c 5
5.3. (1.43-1.46) à làm t'.ng t& nh' m#c 3.1 t7i vG trí c=c 11
5.4. (1.47-2.01) à g=i lnh Line (L) (: vB ('-ng t7m kh4ng ch) t7i c=c C1 à b2t (i:m vào vG trí c=c C1 trên
('-ng (en à nh>p 16.7 à b9m Enter
5.5. (2.02-2.05) à g=i lnh Line (L) à vB ('-ng t7m tE vG trí kh4ng ch) t7i c=c C1 ()n vG trí kh4ng ch) t7i c=c 11
5.6. (2.06-2.09) à g=i lnh Fillet (F) à b9m R à nh>p 0 à b9m ch=n ('-ng t7m n4i c=c 0 và c=c 5 à b9m ch=n
('-ng t7m n4i c=c 11 và c=c C1
5.7. (2.10-2.13) à kéo dài ('-ng dóng t7i c=c 17
5.8. (2.14-2.20) à g=i lnh Extend (EX) à kéo dài ('-ng t7m phía tr'5c ()n vG trí c=c 17 (xem video)
5.9. (2.21-2.27) à g=i lnh Line (L) à vB ('-ng dóng tE cao ($ t& nhiên t7i c=c 22 ()n vG trí ('-ng t7m t7i c=c
17
5.10. (2.28-2.30) à làm t'.ng t& nh' m#c 3.1 t7i vG trí c=c 27
5.11. (2.31-2.32) à g=i lnh Line (L) à vB ('-ng t7m tE vG trí t& nhiên t7i c=c 22 ()n vG trí kh4ng ch) t7i c=c 27
5.12. (2.33-2.35) à g=i lnh Line (L) à b2t (i:m vào vG trí c=c 32 trên ('-ng (en à nh>p 5 à b9m Enter
5.13. (2.36-2.40) à g=i lnh Line (L) à vB ('-ng t7m tE (Jnh (Li d4c t7i c=c 27 ()n vG trí kh4ng ch) t7i c=c 32
5.14. (2.41-2.47) à làm t'.ng t& nh' m#c 3.1 t7i vG trí c=c 36
5.15. (2.48-2.51) à g=i lnh Line (L) à vB ('-ng t7m tE (Jnh (Li d4c t7i c=c 32 ()n vG trí kh4ng ch) t7i c=c 36
5.16. (2.52-2.55) à làm t'.ng t& m#c 3.1 t7i vG trí c=c 42
5.17. (2.56-2.59) à g=i lnh Line (L) à vB ('-ng t7m tE vG trí t& nhiên t7i c=c cu6i tuy&n ()n vG trí kh4ng ch) t7i
c=c 42
5.18. (3.00-3.04) à g=i lnh Fillet (F) à b9m ch=n ('-ng t7m n4i c=c 32 và c=c 36 à b9m ch=n ('-ng t7m n4i
c=c 42 và c=c cu6i tuy&n
6. (3.05-3.11) à ki:m tra l7i phác h=a ph'.ng án ('-ng (T tr2c d=c vEa vB
7. (3.12-4.08) à g=i lnh DD à b2t (i:m vào vG trí (+u tuy)n trên tr2c d=c à bS tùy ch=n Bám theo cAc à B9m
OK à b2t (i:m vào vG trí (Jnh (Li d4c trên ('-ng t7m s. h=a vEa vB à b9m OK à l+n l'<t cho ()n vG trí cu4i
tuy)n trên tr2c d=c (xem video)
8. (4.09-4.53) à g=i lnh CD à b9m ch=n (o7n (Li d4c (+u tiên cNa tr2c d=c à b9m ch=n (o7n (Li d4c ti)p theo
à nh>p các thông s4 thi)t k) cho ('-ng cong (Fng theo ph# l#c 6 à b9m OK à l?p l7i lnh CD (: thi)t k) các
('-ng cong (Fng ti)p theo
9. (4.54-5.00) à g=i lnh DTK à b9m ch=n ('-ng (en (ho?c ('-ng (T) tr2c d=c à ch9p nh>n các thông s4 m?c
(Gnh (xem video) à b9m OK

N$i dung Thi&t k& trKc ngang 1
Video Video 1-d Gi0ng: 5’ Th&c hành: 15’
1. MO file BuoiHoc1b.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc1\
2. (0.00-0.09) à g=i lnh CS à b9m chu$t ph0i vào Tuy&n *+,ng th> 1 à ch=n SHa mIt cKt chuLn à thi)t l>p
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 3

các thông s4 theo ph# l#c 2 à ch=n Gi< nguyên d6c lG l+ng à B9m OK à b9m chu$t ph0i vào Tuy&n *+,ng
th> 1 à ch=n BIt hi@n th,i à ch=n OK
3. (0.10-1.10) à g=i lnh TN à (?t LTy sang trái = 15 à (?t LTy sang ph3i = 15 à ch=n Khai mRu b3ng à
ch=n tab BCu trKc ngang à (?t Cao ch< là 2 à Thi)t l>p S6 hi@u, Mô t3, Kh.Cách nh' trong ph# l#c 7 (tham
kh0o cách làm trong video) à ch=n B5ng ý à B9m OK à ch=n vG trí b2t (+u vB tr2c ngang t& nhiên (nên ch=n
nh' trong video (: tránh hình vB bG (è lên nhau)
4. (1.11-1.39) à g=i lnh TKTN à b9m MIt cKt à b9m LTy cKt ngang chuLn à b9m Khai báo taluy à khai
báo các thông s4 cho Mái *Kp, Mái *ào, Rãnh và Taluy *Ua chTt theo ph# l#c 8, 9, 10, 11 à b9m OK à b9m
NhWn à b9m OK
5. (1.40-1.51) à g=i lnh APK à ch=n Khai báo khuôn à Ch=n Khuôn trên nGn mFi à khai báo các thông s4
nh' ph# l#c 12 à ch=n Khuôn trên nGn cX à (?t S6 lFp = 0 à ch=n Gia c6 lG à (?t S6 lFp = 0 à B9m OK
à ch=n Áp t? */ng à bS ch=n Xóa khuôn cX và T1o khuôn c3 phCn phân cách à B9m OK
6. (1.52-2.03) à g=i lnh DTKTN à B9m OK
Ph# l#c 1: Thông s6 thi&t lWp *-n vU *o
Length Angle
Type Precision Type Precision
Decimal 0 Deg/Min/Sec 0d00'00"

Ph# l#c 2: Thông s6 TrKc ngang chuLn Ph# l#c 3: Thông s6 tAa */ các *Mnh c;a tuy&n
R$ng nUa m?t 1.75
R$ng lV 1.5
i% m?t 2%
i% lV 4%
Rãnh 0.4x0.4x0.4
Taluy (ào 1
Taluy (2p 1.5

Ph# l#c 4: B+,ng cong nYm
STT Lo1i *+,ng cong Bán kính
M: r/ng
b#ng
M: r/ng
l+ng
i% siêu
cao
Bo1n n6i
*Cu
Bo1n n6i
cu6i
1 Cong tròn 100 0.4 0.4 2 11 11
2 Cong tròn 150 0.4 0.4 2 11 11
Ph# l#c 5: Khung *Cu trKc dAc
STT S6 hi@u Mô t3 Kho3ng cách
1 0.None WGa ch9t 8
2 1.Bình (M s. l'<c Bình (M duPi thXng 8
3 0.None Rãnh trái 10
4 0.None Rãnh ph0i 10
5 2.D4c d=c thi)t k) W$ d4c thi)t k) 10
6 3.Cao ($ thi)t k) Cao ($ thi)t k) 12
7 7.Cao ($ tim ('-ng Cao ($ t& nhiên 12
8 9.C& ly lI Kho0ng cách lI 8
9 10. C& ly c$ng dMn C& ly c$ng dMn 12
10 11.Tên c=c Tên c=c 8
11 12.W'-ng thXng, ('-ng cong Wo7n thXng - (o7n cong 20
Ph# l#c 6 : B+,ng cong *>ng
STT BMnh *Qi d6c Bán kính
1 GiDa 7 - 8 800
2 17 2500
3 22 Không làm cong (Fng
4 27 Không làm cong (Fng
Tên *Mnh X Y
Wi:m (+u 2107 3904
D1 1901 3664
D2 1956 3348
Wi:m cu4i 2230 3149
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 4

5 32 1500
6 GiDa 38 - 39 2200
Ph# l#c 7: Khung *Cu trKc ngang
STT S6 hi@u Mô t3 Kho3ng cách
1 3.Cao ($ thi)t k) Cao ($ thi)t k) 12
2 4.Kho0ng cách lI thi)t k) Kho0ng cách lI thi)t k) 10
3 1.Cao ($ thiên nhiên Cao ($ t& nhiên 12
4 2.Kho0ng cách mia Kho0ng cách mia 10
Ph# l#c 8: Thông s6 cho mái *Kp Ph# l#c 9: Thông s6 cho mái *ào
Tên thông s6 Trái Ph3i
DeltaX -1.5 1.5
DeltaY -1 -1
H d>t c. 0 0
B d>t c. 0 0
D4c d>t c. 0 0
Wào rãnh v5i B an toàn 0 0

Ph# l#c 10: Thông s6 cho rãnh
ThF t&
Trái Ph3i
DeltaX DeltaY DeltaX DeltaY
1 -0.4 -0.4 0.4 -0.4
2 -0.4 0 0.4 0
3 -0.4 0.4 0.4 0.4
Ph# l#c 11: Thông s6 cho Taluy *Ua chTt
ThF t&
Trái Ph3i
Taluy (ào R$ng c. Taluy (ào R$ng c.
1 1 0 1 0

Tên Trái Ph3i
H d>t c. 0 0
B d>t c. 0 0
D4c d>t c. 0 0

Ph# l#c 12: Khuôn trên nGn mFi
Lo1i khuôn Khuôn trên nGn mFi
S4 l5p 2
Taluy ph0i 1 0
Taluy trái 1 0

Tên thông s6 Trái Ph3i
DeltaX 0 0
DeltaY 0 0
W$ sâu mép cu4i chuy:n sang (ào 0 0
Index
(STT)
Layer name
(tên lFp)
Height
(bG dày - m)
1 BTN 0.07
2 CPDD 0.2
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 5


N$i dung Thi&t k& lG gia c6 2
Video Video 2-a Gi0ng: 5’ Th&c hành: 20’
1. MO file BuoiHoc2a.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc2\
2. (2.06-2.11) à Zoom ()n tr2c ngang 0 à xóa ph+n lV bên trái b8ng lnh Erase (E)
3. (2.12-2.30) à g=i lnh PLDD à ch=n (i:m mép ph+n xe ch7y bên trái à nh>p: -1 à nh>p: -2 à nh>p: -0.5 à
nh>p: -4 à b9m Enter (: k)t thúc lnh
4. (2.31-2.32) à xóa ph+n lV bên ph0i t7i c=c 0 b8ng lnh Erase (E)
5. (2.33-2.40) à g=i lnh Mirror (MI) à ch=n phCn lG trái vEa vB à b9m Enter à b2t (i:m giDa ('-ng (T tr2c
ngang à b2t (i:m giDa cNa (áy khuôn ('-ng (xem video) à nh>p N à b9m Enter
6. (2.41-2.47) à g=i lnh DNTKTN à ch=n phCn lG trái t7i c=c 0 à nh9n Enter à ch=n LG trái à B9m OK
7. (2.48-2.53) à g=i lnh DNTKTN à ch=n phCn lG ph3i t7i c=c 0 à nh9n Enter à ch=n LG ph3i à B9m OK
8. (2.54-2.58) à g=i lnh Move (M) à ch=n taluy trái à b2t (i:m mép trong cNa taluy à b2t (i:m mép lG trái
vEa (Gnh nghYa (xem video)
9. (2.59-3.02) à g=i lnh Extend (EX) à ch=n ('-ng t& nhiên t7i c=c 0 à ch=n taluy trái (xem video)
10. (3.03-3.08) à g=i lnh Move (M) à ch=n taluy ph3i à b2t (i:m mép trong cNa taluy à b2t (i:m mép lG ph3i
11. (3.09-3.12) à g=i lnh Trim (TR) à c2t (o7n thEa cNa taluy ph0i t7i c=c 0
12. (3.13-3.45) à g=i lnh CTK à ch=n taluy ph3i, lG ph3i, taluy trái, lG trái cNa c=c 0 à b9m Enter à ch=n T7
cAc là 0 Km0+00 à ch=n TFi cAc là 13 Km0+260 à ch=n Copy theo cao */ mIt *+,ng à B9m OK
13. (3.46-4.19) à Zoom tr2c ngang TD1 (sau tr2c ngang 13) à xóa ph+n lV bên ph0i b8ng lnh Erase (E)
14. (4.20-4.39) à g=i lnh PLDD à ch=n (i:m mép ph+n xe ch7y bên ph0i à nh>p: 1 à nh>p: 0 à nh>p: 0.5 à
nh>p: 4 à b9m Enter (: k)t thúc lnh
15. (4.40-4.46) à g=i lnh DNTKTN à ch=n phCn lG ph3i vEa vB l7i cNa c=c TD1 à nh9n Enter à ch=n LG ph3i
à B9m OK
16. (4.47-5.01) à g=i lnh Move (M) và Extend (EX) (: hiu chJnh ph+n taluy ph0i cNa c=c TD1 t'.ng t& nh' O
m#c 8 và 9 (xem video)
Các trKc ngang còn l1i (g5m 2 nhóm; trong và ngoài *+,ng cong bYng) làm t+-ng t? nh+ trên và hAc viên
sZ th?c hành : nhà, trên lFp chM th?c hành vFi cAc 0 và cAc TD1
17. (8.51-9.28) à g=i lnh APK à ch=n Khai báo khuôn à ch=n Khuôn trên nGn mFi à (?t S6 lFp = 0 à xóa
h)t các l5p cNa ph+n khuôn trên nVn m5i (xem video) à ch=n Gia c6 lG à thi)t l>p các thông s4 nh' ph# l#c 13
à B9m OK à ch=n Áp t? */ng à bS ch=n Xóa khuôn cX à B9m OK
18. (9.29-9.36) à g=i lnh DTKTN à B9m OK

N$i dung Hoàn thi@n b3n vZ trKc dAc và bình *5 2
Video Video 2-b Gi0ng: 5’ Th&c hành:
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video này ('<c c9p cho h=c viên (n8m trong (Ya CD H=c liu)

N$i dung Tính kh6i l+[ng 2
Video Video 2-c Gi0ng: 5’ Th&c hành: 10’
1. MO file BuoiHoc2b.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc2\
2. (0.00-0.05) à g=i lnh TDT à B9m OK
3. (0.06-0.39) à g=i lnh DDT à thi)t l>p các công thFc tính din tích nh' ph# l#c 14

N$i dung B6 trí b3n in bình *5 2
Video Video 2-d Gi0ng: 10 Th&c hành: 10
1. MO file BuoiHoc2c.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc2\
2. SU d@ng các lnh MSpace (MS), PSpace (PS), MVSetup, Pan (P), Zoom (Z) (nh>p T[_LXP) cNa AutoCAD
(: thi)t l>p trang in bình (M tuy)n (chi ti)t xem video)

Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 6

N$i dung B6 trí b3n in trKc dAc 2
Video Video 2-e Gi0ng: 10’ Th&c hành:
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video này ('<c c9p cho h=c viên (n8m trong (Ya CD H=c liu)

N$i dung Tính kh6i l+[ng K95, K98, *ào *Tt không thích h[p 2
Video Video 2-f Gi0ng: 10’ Th&c hành: 15’
1. (0.00-0.30) à g=i lnh APK à ch=n Khai báo khuôn à ch=n m@c Khuôn trên nGn mFi à nh>p theo ph# l#c
15
2. (0.31-0.34) à ch=n m@c Gia c6 lG à nh>p theo ph# l#c 13
3. (0.50-1.03) à g=i lnh HTN à ch=n c=c C1
4. (1.04-1.20) à g=i lnh KBVB à ch=n Vét bùn à bT Tính lTn ru/ng à (?t ChiGu sâu vét bùn = 0.3 à (?t
Taluy vét =1/1
5. (1.21-1.30) à g=i lnh Offset (O) (: vB ph7m vi c+n (ào bT (9t không thích h<p (vét bùn) t7i c=c C1 à tE chân
taluy mPi bên l9y ra thêm 0.5m
6. (1.40-1.55) è g=i lnh VB à ch=n 2 (i:m xác (Gnh ph7m vi c+n (ào bT vEa vB è xóa bT 2 ('-ng vEa vB
ChM làm t1i lFp cAc C1, cAc C2 vG nhà làm
7. (1.55-2.35) è (vV nhà làm ) è th&c hin t'.ng t& v5i c=c C2
8. (2.40-3.05) è Xóa (iVn kh4i l'<ng trên tr2c ngang b8ng lnh XL : g=i lnh XL è nh>p ALL è b9m Enter 2
lCnè b9m ch=n m$t lo7i kh4i l'<ng b9t k] trên tr2c ngang
9. (3.06-3.12) è g=i lnh TDT è b9m OK
10. (3.13-5.00) è g=i lnh DDT è l>p công thFc theo ph# l#c 16 (xem video)
11. HoIc có th: sU d@ng file công thFc (ã ('<c l>p s^n nh' sau: ch=n M: t@p è ch=n file Dientich.dat trong th'
m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc2\) è b9m B5ng ý

Ph# l#c 13: Khuôn lG gia c6
Lo1i khuôn Gia c6 lG
S4 l5p 2
CD gia c4 1
Ph# l#c 14: Các lo1i di@n tích
TT Di@n tích Công th>c BVT
1 S (ào DAONEN+DAOTLTR+DAOTLPH-DAORTR-DAORPH m2
2 S (2p DAPNEN-(KHMOI-DAOKHMOI)-(GIACO-DAOGIACO) m2
3 S (ào rãnh DAORTR+DAORPH m2

Ph# l#c 15: Khuôn trên nGn mFi
Lo1i khuôn Khuôn trên nGn mFi
S4 l5p 3
Taluy trái 0
Taluy ph0i 0
Ph# l#c 16: Các lo1i di@n tích
TT Di@n tích Công th>c BVT
1 S (ào DAONEN+DAOTLTR+DAOTLPH-DAORTR-DAORPH m2
2 S (2p K95 DAPNEN-(KHMOI-DAOKHMOI)-(GIACO-DAOGIACO)+VETBUN m2
3 S (ào rãnh DAORTR+DAORPH m2
4 S (2p K98 KMOIL3-DKMOIL3 m2
5 S x5i (+m l7i K98 DKMOIL3 m2
6 S (ào bT VETBUN m2
Index
(STT)
Layer name
(tên lFp)
Height
(bG dày - m)
1 BTN 0.07
2 CPDD 0.15
Index
(STT)
Layer name
(tên lFp)
Height
(bG dày - m)
1 BTN 0.07
2 CPDD 0.2
3 K98 0.5
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 7


N$i dung Thi&t k& m: r/ng c#c b/ m/t *o1n tuy&n 3
Video Video 3-a Gi0ng: 10’ Th&c hành: 20’
1. MO file BuoiHoc3a.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc3\
Chú ý: *+,ng *5ng m>c trong b3n vZ này *ã *+[c Ln *i *8 thuWn ti@n cho vi@c thao tác vZ trên bình *5,
nh+ng trong video thì vRn *8 nguyên *+,ng *5ng m>c
2. (0.00-0.04) è xóa bT ('-ng chân taluy bên trái tuy)n
3. (0.05-0.37) è zoom (o7n tuy)n tE cAc 4 ()n cAc 9 trên bình (M è vB (o7n thXng vuông góc v5i tim tuy)n t7i
cAc 4 (O bên trái) è copy thêm 3 (o7n thXng nDa, cách (Vu nhau 30m theo h'5ng d=c tuy)n (xem video)
4. (0.38-0.48) è g=i lnh Trim (TR) (: c2t bT m$t ph+n ('-ng mép m?t ('-ng và ('-ng vai ('-ng bên trái n8m
giDa các (o7n thXng vEa vB, nh'ng (: l7i (o7n giDa (xem video)
5. (0.49-0.57) è g=i lnh Move (M) (: dGch (o7n ('-ng vai ('-ng còn l7i sang trái 2.5m
6. (0.58-1.02) è g=i lnh Move (M) (: dGch (o7n ('-ng mép m?t ('-ng còn l7i sang trái 3m
7. (1.03-1.40) è g=i lnh Pline (PL) (: vB 4 (o7n thXng vu4t n4i m?t ('-ng và vai ('-ng (xem video)
8. (1.41-2.32) è g=i lnh PEdit (PE) (: n4i các (o7n thXng vEa vB v5i ('-ng mép m?t ('-ng và ('-ng vai ('-ng
bên trái còn l7i O 2 (+u (do Nova-TDN vB) è c+n ch=n (o7n thXng (+u tiên là ('-ng c_ (xem video)
9. (2.40-2.43) è g=i lnh HTN è ch=n c=c 5
10. (2.44-3.11) è g=i lnh TKTN è ch=n T7 cAc 5 è ch=n TFi cAc 8 è ch=n m@c Theo mIt bYng tuy&n và m@c
Thi&t k& l1i è b9m MIt cKt è b9m LTy cKt ngang chuLn è b9m Khai báo taluy… è Thi)t l>p các thông s4
cho Mái *Kp, Mái *ào, Rãnh, Taluy *Ua chTt theo ph# l#c 8, 9, 10, 11 è b9m OK è b9m NhWn è b9m OK
11. (3.15-3.37) è g=i lnh APK è ch=n T7 cAc 5 è ch=n TFi cAc 8 è ch=n Khai báo khuôn è ch=n m@c
Khuôn trên nGn mFi è nh>p theo ph# l#c 15 è ch=n LG gia c6 è (?t S6 lFp =0 è (?t CD gia c6=0 è xóa
bS t9t c0 các l5p v>t liu è b9m OK
12. (3.38-3.52) è g=i lnh DTKTN è ch=n T7 cAc 5 è ch=n TFi cAc 8 è b9m OK
13. (3.53-3.56) è zoom c=c 4
14. (3.57-4.28) è g=i lnh CTK è ch=n ph+n lG ph3i, k&t cTu lG gia c6 ph3i, taluy ph3i cNa c=c 4 è ch=n Copy
theo cao */ mIt *+,ng è b9m ChAn TN è b9m ch=n vào tim các c=c 5, 6, 7, 8 (xem video)
15. (4.29-5.02) è zoom các c=c 5, 6, 7, 8 (: xóa (i nhDng ph+n thEa (xem video)
16. (5.03-5.19) è zoom c=c 5 è xóa lV trái c=c 5 b8ng lnh XTK è g=i lnh PLDD è b2t (i:m vào mép m?t
('-ng bên trái ti)p giáp v5i lV ('-ng è nh>p: -0.33 è nh>p: -2 è nh>p: -0.83 è nh>p -4 è b9m Enter (: k)t
thúc lnh (xem video)
17. (5.20-5.25) è g=i lnh DNTKTN è ch=n ('-ng lG trái c=c 5 vEa vB è ch=n LG trái è b9m OK
18. (5.26-5.51) è g=i lnh APK è ch=n Khai báo khuôn è ch=n m@c Khuôn trên nGn mFi è nh>p theo ph#
l#c 15 è ch=n LG gia c6 è nh>p theo ph# l#c 13 è b9m OK è ch=n ChM *i8m è ch=n Gia c6 lG trong ph+n
Lo1i khuôn è bT ph+n Xóa khuôn cX và T1o khuôn c3 phCn phân cách è b9m OK è b2t (i:m vào vG trí
mép m?t ('-ng bên trái è b2t (i:m vào vG trí mép lV gia c4 vEa vB (cách mép m?t ('-ng 0.33m)
19. (5.52-6.03) è hiu chJnh l7i taluy bên trái b8ng lnh Move (M) và Extend (EX) cNa AutoCAD (xem video)
20. (6.04-6.16) è zoom c=c 8 è g=i lnh XTK è ch=n lV trái c=c 8
21. (6.17-6.32) è g=i lnh PLDD è b2t (i:m vào mép m?t ('-ng bên trái ti)p giáp v5i lV ('-ng è nh>p: -0.67 è
nh>p: -2 è nh>p: -0.66 è nh>p: -4 è b9m Enter (: k)t thúc lnh (xem video)
22. (6.33-6.37) è g=i lnh DNTKTN è ch=n ('-ng lV trái c=c 8 vEa vB è ch=n LG trái è b9m OK
23. (6.38-6.51) è g=i lnh APK è ch=n Khai báo khuôn è ch=n m@c Khuôn trên nGn mFi è nh>p theo ph#
l#c 15 è ch=n LG gia c6 è nh>p theo ph# l#c 13 è b9m OK è ch=n ChM *i8m è ch=n Gia c6 lG trong ph+n
Lo1i khuôn è bT ph+n Xóa khuôn cX và T1o khuôn c3 phCn phân cách è b9m OK è b2t (i:m vào vG trí
mép m?t ('-ng bên trái è b2t (i:m vào vG trí mép lV gia c4 vEa vB (cách mép m?t ('-ng 0.67m)
24. (6.52-7.03) è g=i lnh DTKTN è b9m OK
25. (7.24-7.43) è zoom ph+n bình (M tE cAc 4 ()n cAc 9 è xóa bT các ('-ng t7m è g=i lnh BT è chJ ch=n VZ
mép ngoài c;a taluy è b9m OK

Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 8

N$i dung BQ sung rãnh dAc cho trKc ngang *Kp thTp 3
Video Video 3-b Gi0ng: 5’ Th&c hành: 10’
1. MO file BuoiHoc3b.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc3\
2. (0.00-0.15) è zoom ph+n hình vB tr2c ngang c=c 2
3. (0.16-0.33) è g=i lnh TKTN è ch=n MIt cKt è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 17 è b9m Khai báo taluy
è Thi)t l>p các thông s4 cho Mái *Kp, Mái *ào, Rãnh, Taluy *Ua chTt theo ph# l#c 8, 9, 10, 11 è vào tab
Mái *Kp è nh>p Bào rãnh vFi B an toàn (bên ph0i) = 0.001 è b9m OK è b9m NhWn è b9m ChAn TN> è
b9m ch=n vào tim cAc 2
4. (0.34-0.47) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i cNa c=c 2 è b9m ChAn TN è b9m ch=n vào tim c=c 3
5. (0.48-1.07) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i, lG ph3i, lG trái, taluy trái cNa c=c 3 è b9m ChAn TN> è
b9m ch=n vào tim c=c 2
6. (1.19-1.36) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i cNa c=c 2 è ch=n T7 cAc 4 è ch=n TFi cAc 12 è b9m OK
7. (1.37-1.53) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i cNa c=c 2 è ch=n T7 cAc TC1 è ch=n TFi cAc 21 è b9m
OK
8. (1.54-2.09) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i cNa c=c 2 è ch=n T7 cAc 27 è ch=n TFi cAc 32 è b9m OK
9. (2.10-2.26) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i cNa c=c 2 èb9m ChAn TN> è b9m ch=n vào tim cAc 36 è
b9m ESC
10. (2.27-2.37) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i cNa c=c 2 è ch=n T7 cAc 41 è ch=n TFi cAc 45 è b9m OK
11. (2.38-3.05) è g=i lnh APK è ch=n Khai báo khuôn è ch=n m@c Khuôn trên nGn mFi è nh>p theo ph#
l#c 15 è ch=n LG gia c6 è nh>p theo ph# l#c 13 è b9m OK è ch=n ph+n Xóa khuôn cX è b9m ChAn TN
è b9m ch=n vào tim c=c 2
12. (3.06-3.35) è g=i lnh DTKTN è b9m OK

N$i dung Thi&t k& rãnh dAc vFi */ d6c dAc riêng 3
Video Video 3-c Gi0ng: 5’ Th&c hành: 15’
1. MO file BuoiHoc3c.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc3\
2. (0.30-0.42) è g=i lnh HTN è ch=n c=c 32
3. (1.00-1.04) è zoom ph+n tr2c d=c c=c 32
4. (1.05-1.24) è vB ('-ng t7m (: xác (Gnh (i:m (+u ('-ng (áy rãnh è vB tE ('-ng (T c=c 32 xu4ng phía d'5i
m$t (o7n thXng dài 8.3 (.n vG (t'.ng ('.ng 0.83m) (xem video)
5. (1.25-1.55) è tE (+u d'5i ('-ng t7m vB ('-ng (áy rãnh (xem video)
6. (1.56-2.12) è g=i lnh DNDD è ch=n ('-ng (áy rãnh è ch=n Cao */ rãnh ph3i è b9m OK
7. (2.19-2.25) è g=i lnh NCD
8. (2.26-2.39) è g=i lnh HTN è ch=n c=c 27
9. (2.40-2.56) è g=i lnh TKTN è ch=n MIt cKt è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 17 è b9m Khai báo taluy
è Thi)t l>p các thông s4 cho Mái *Kp, mái *ào, rãnh, taluy *Ua chTt theo ph# l#c 8, 9, 10, 11 è vào tab Mái
*Kp è nh>p Bào rãnh vFi B an toàn (bên ph0i) = 0.001 è b9m OK è b9m NhWn è b9m ChAn TN è b9m
ch=n vào tim c=c 27
10. (3.01-3.17) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i cNa c=c 27 è ch=n T7 cAc 28 è ch=n TFi cAc 32 è b9m OK
11. (3.25-3.42) è g=i lnh CTK è ch=n rãnh ph3i, lG ph3i, lG trái, taluy trái cNa c=c 28 è b9m ChAn TN è
b9m ch=n vào tim c=c 27
12. (3.43-3.55) è g=i lnh APK è ch=n Khai báo khuôn è ch=n m@c Khuôn trên nGn mFi è nh>p theo ph#
l#c 15 è ch=n LG gia c6 è nh>p theo ph# l#c 13 è b9m OK è ch=n ph+n Xóa khuôn cX è b9m ChAn TN
è b9m ch=n vào tim c=c 27
13. (3.56-4.09) è g=i lnh DTKTN è ch=n T7 cAc 27 è ch=n TFi cAc 32 è b9m OK
14. (5.00-5.15) è xóa bT toàn b$ ph+n kh4i l'<ng c_ (ã (iVn trên các tr2c ngang b8ng cách k)t h<p lnh Filter và
Erase cNa AutoCAD
15. (5.16-5.20) è g=i lnh TDT è b9m OK
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 9

16. (5.21-5.30) è g=i lnh DDT è l>p công thFc theo ph# l#c 16 (hoc có th$ s( d+ng file công th-c nh) sau:
ch/n M t#p è ch/n Dientich.dat) è b9m B5ng ý
17. (5.31-5.37) è g=i lnh LBGT è b9m OK è ch=n (i:m (: xu9t b0ng kh4i l'<ng ra b0n vB
18. (5.38-5.47) è g=i lnh THB è b9m ch=n vào b0ng kh4i l'<ng vEa t7o ra è b9m ChAn t@p è nh>p tên file

N$i dung XH lý 3nh b3n *5 *Ua hình + S6 hóa b3n *5 *Ua hình 3
Video XuLyAnhBanDoDiaHinh + SoHoaBanDoDiaHinh Gi0ng: 5’ Th&c hành t7i l5p: 0
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video này ('<c c9p cho h=c viên (n8m trong (Ya CD H=c liu)

N$i dung T1o b3n *5 s6 vFi Nova-TDN 3
Video Video3-d Gi0ng: 5’ Th&c hành t7i l5p: 10’
1. Wóng toàn b$ các file (ang mO (nh'ng không thoát khTi Nova-TDN)
2. MO file BuoiHoc3d.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc3
3. (0.42-2.05) è VB ('-ng bao (Ga hình b8ng lnh PLine (PL)
4. (2.06-2.36) è G=i lnh LTG è chJ c+n ch=n m@c AutoCAD pline è ch=n tTt c3 các *+,ng *5ng m>c è
b9m Enter khi ch=n xong ('-ng (Mng mFc cu4i cùng è ch=n B+,ng bao *Ua hình è b9m Enter khi ('<c
yêu c+u ChAn lD th;ng 1
5. (2.37-3.07) è G=i lnh CED è ki:m tra l'5i tam giác è T2t (off) layer DiaHinh3D (xem video)
6. (3.08-3.20) è G=i lnh Properties (PR) è ch=n khung b0n (M è (?t Show image = Yes (hi:n thG 3nh b3n
*5)
7. (3.21-3.50) è g=i lnh Circle (C)è vB ('-ng tròn (ánh d9u *i8m *Cu tuy)n (theo ký hi@u trên b3n *5) è
g=i l7i lnh Circle (: vB ti)p ('-ng tròn (ánh d9u *i8m cu6i tuy)n (Chú ý: không cCn *Qi màu và */ dày c;a
*+,ng tròn nh+ video)
8. (3.50-4.22) è xem video (: bi)t cách xác (Gnh dòng ch0y trên b0n (M (Ga hình
9. (4.23-7.24) è g=i lnh PLine (PL)è vB ('-ng dòng ch0y (vB theo 0nh trên b0n (M, xem video (: bi)t chi ti)t)
è (?t màu Cyan è (?t Lineweight=0.3 (Chú ý: không cCn *It layer riêng cho dòng ch3y nh+ trong video)
10. (7.25-7.39) è g=i lnh Properties (PR) è ch=n khung b0n (M è (?t Show image = No (t2t 0nh b0n (M)

N$i dung Thi&t k& *+,ng tim tuy&n 3
Video Video3-e Gi0ng: 20’ Th&c hành t7i l5p: 40’
1. KI *+,ng tim tuy&n b8ng lnh PLine nh' sau è g=i lnh Pline (PL) è B2t (i:m (+u tuy)n (tâm vòng tròn)
è Nh>p to7 ($ cNa 3 *Mnh (xem ph# l#c 18) è B2t (i:m cu4i tuy)n (tâm vòng tròn)
2. G=i lnh Units (UN) cNa AutoCAD è trong Length (?t Precision=0.00 è trong Angle (?t Type là
Dec/Min/Sec è (?t Precision=0d00’00’’
3. (1.24-1.50) è g=i lnh CS è ch=n Tuy&n *+,ng th> 1 è b9m ph0i mouse t7i m@c này è ch=n SHa mIt cKt
chuLn è thi)t l>p các thông s4 cho tr2c ngang chuRn (xem ph# l#c 19) è ch=n Gi< nguyên d6c lG l+ng è
b9m OK è b9m ph0i Mouse t7i Tuy&n *+,ng th> 1 è ch=n BIt hi@n th,i
4. (3.55-4.05) è g=i lnh GT è b2t (i:m (+u tuy)n (tâm vòng tròn)
5. (4.15-4.25) è g=i lnh DMB è ch=n ('-ng tim tuy)n è ch=n Tim *+,ng (n)u (úng thì toàn b$ ('-ng tim
tuy)n sB t& ($ng chuy:n thành màu (T)
6. (4.40-7.35) è g=i lnh CN è ch=n cánh tuy)n tr'5c è ch=n cánh tuy)n sau è nh>p các thông s4 nh' trong
ph# l#c 20 (l1n l)2t g/i l4nh CN 3 l1n 5$ thi6t k6 3 5)8ng cong n:m)
7. (8.05-11.55) è g=i lnh CC è c2m c=c (Ga hình và c=c ('-ng cong (m;i l1n g/i l4nh CC thì ch= c?m 1 c/c)
Chú ý: n6u 5óng Nova-TDN è ch@y l@i è mA l@i file dB án cC è g/i l4nh CC è Nova-TDN sE yêu c1u thBc
hi4n nh) l4nh LTG
8. (11.58-12.20) è g=i lnh PSC è ch9p nh>n các thông s4 m?c (Gnh
9. (13.05-cu4i) è G=i lnh DTC è ch=n BiGn so le è các thông s4 khác l9y theo m?c (Gnh (xem video)
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 10

Ph# l#c 17: Thông s6 TrKc ngang (cho c3 2 bên trái / ph3i)
R$ng nUa m?t 1.75
R$ng lV 1.5
Kho0ng vát lV 0
Cao mép lV 0
i m?t % 2
i lV % 4
i phân cách % 0
Cao P.cách 0
R$ng P.cách 0
Taluy (ào 1
Taluy (2p 1.5

Ph# l#c 18: Thông s6 tAa */ các *Mnh c;a tuy&n
Tên *Mnh X Y
Wi:m (+u VB theo b0n (M
D1 333.81 2232.42
D2 359.66 2402.22
D3 669.03 2663.87
Wi:m cu4i VB theo b0n (M
Ph# l#c 19: Thông s6 trKc ngang chuLn
R$ng nUa m?t 1.75
R$ng lV 1
Kho0ng vát lV 0
Cao mép lV 0
i m?t % 2
i lV % 4
i phân cách % 0
Cao P.cách 0
R$ng P.cách 0
Rãnh 0.4x0.4x0.4
Taluy (ào 1
Taluy (2p 1.5
Ph# l#c 20: B+,ng cong nYm
STT Lo1i *+,ng cong
Bán
kính
M: r/ng
b#ng
M: r/ng
l+ng
i% siêu
cao
Bo1n n6i
*Cu
Bo1n n6i
cu6i
1 Cong tròn 60 0.6 0.6 4 22 22
2 Cong tròn 100 0.4 0.4 2 18 18
3 Cong chuy:n ti)p 200 0.3 0.3 2 15 15
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 11


N$i dung Thi&t k& trKc dAc 4
Video Video4-a Gi0ng: 15 Th&c hành t7i l5p: 25
1. Ch7y Nova-TDN è mO file BuoiHoc4a.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc4\
2. (0:0-1:57) è G=i lnh BB è ch=n tab BCu trKc dAc è b9m BAc t7 t@p è ch=n Bang trac doc.bng trong th'
m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc4\ è b9m Open è b9m B5ng ý (ho?c thi)t l>p l7i tE (+u nh' trong
video)
3. (4:35-4:55) è G=i lnh TD è (?t TO l@ X = 1000 è (?t TO l@ Y = 100 è bS ch=n T? */ng thay *Qi m>c so
sánh è ch=n (i:m b9t k] (: vB tr2c d=c t& nhiên (chú ý Nova-TDN sE vE sang ph'i – lên trên tF 5i$m này)
4. (4:55-6:0) è G=i lnh DD è b2t vào (i:m (+u tuy)n è b9m OK è b2t (i:m vào c=c 5 è nh>p cao ($ thi)t k)
531.70 è b2t (i:m vào c=c 19 è ch=n B/ d6c è nh>p ($ d4c 9.5 % è b2t (i:m vào c=c 24 è nh>p ($ d4c
2% è b9m Enter (: k)t thúc lnh DD (tham khGo ph) l)c 21)
5. (6:30-8:10) è VB *+,ng t1m (: (Gnh vG *o1n kh6ng ch& qua c4ng (xem video (: bi)t thao tác chi ti)t)
5.1. G=i lnh Line è vB ('-ng thXng (Fng tE ('-ng (en lên phía trên t7i c=c C1 dài 12.5 ((i:m kh4ng ch) C1)
5.2. G=i lnh Line è vB ('-ng thXng (Fng tE ('-ng (en lên phía trên t7i c=c C2 dài 16.7 ((i:m kh4ng ch) C2)
5.3. G=i lnh Line è vB ('-ng thXng (Fng tE ('-ng (en lên phía trên t7i c=c C3 dài 16.7 ((i:m kh4ng ch) C3)
5.4. G=i lnh Line è vB *+,ng s- hAa n4i tE (i:m kh4ng ch) C1 ()n (i:m kh4ng ch) C2
5.5. G=i lnh Extend (EX) (: kéo dài ('-ng s. h=a ()n ('-ng gióng c=c 38
5.6. Kéo dài ('-ng gióng c=c 53 b8ng lnh Extend (EX)
6. (8:15-9:40) è G=i lnh DD è b2t (i:m vào vG trí ('-ng (T t7i c=c 24 è b9m OK è b2t (i:m vào (+u *+,ng
s- hAa vEa vB t7i vG trí c=c 38 è b9m OK è b2t (i:m vào (+u *+,ng s- hAa t7i c=c 53 è b9m OK è b2t
(i:m vào c=c 60 è bT Bám cAc è ch=n KC l\ è nh>p 130 è nh>p Cao */ 483.53 è b9m OK è b2t (i:m
vào (i:m kh4ng ch) C3 è ch=n bám cAc è ch=n c=c C3 è b9m OK è b2t (i:m vào cu6i tuy&n è b9m OK
è b9m Enter (tham kh0o ph# l#c 21)
7. (9:40-11:25) è G=i lnh CD è ch=n (o7n d4c d=c 1 (tr+Fc cAc 5) è ch=n (o7n d4c d=c 2 (ngay sau cAc 5)
è nh>p bán kính (xem ph# l#c 22) è l?p l7i lnh CD (: thi)t k) ('-ng cong (Fng cho các vG trí khác (xem
ph# l#c 22 và video)
8. (11:30-11:50) è G=i lnh DTK è b9m ch=n vào ('-ng (en tr2c d=c è b9m OK
9. (13:50-14:30) è G=i lnh CONG è ch=n vG trí c=c C1 trên ('-ng (en è b9m OK è g=i lnh Erase (E) è
xóa ph+n hình vB thEa è Hiu chJnh l7i ghi chú c4ng theo ph# l#c 23 (chM làm 1 c6ng C1 t7i l5p)

N$i dung Thi&t k& trKc ngang 4
Video Video4-b Gi0ng: 10 Th&c hành t7i l5p: 20
1. Ch7y Nova-TDN è mO file BuoiHoc4b.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc4\
2. (0:0-0:55) è G=i lnh BB è ch=n tab BCu trKc ngang è b9m BAc t7 t@p è ch=n Bang trac ngang.bng trong
th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc4\è b9m Open è b9m B5ng ý
3. (0:56-1:30) è G=i lnh TN è b9m OK è ch=n (i:m b2t (+u vB tr2c ngang t& nhiên (NovaTDN sE vE tHt cG
tr?c ngang theo h)Ing sang ph'i và xu+ng d./i tF 5i$m này)
4. (1:35-3:15) è G=i lnh TKTN è ch=n MIt cKt è ch=n LTy cKt ngang chuLn è Nh>p các thông s4 nh' ph#
l#c 24 è ch=n Khai báo taluy è Khai báo các thông s4 cho Mái *Kp, Mái *ào, Rãnh, Taluy *Ua chTt theo
ph# l#c 8, 9, 10, 11 è b9m OK è b9m NhWn è b9m OK
5. (3:55-5:00) è dùng lnh Zoom/Pan (: hi:n thG tr2c ngang 2 è g=i lnh XTK (: xóa rãnh d=c bên ph0i è G=i
lnh Extend (: mO r$ng lV ph0i (xem video)
(chM làm cho cAc 2 t1i lFp và làm O nhà các c=c còn l7i theo ph# l#c 25)
6. (6:0-6:45) è G=i lnh KBK è ch=n Khuôn trên nGn m5i è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 26 è ch=n
Khuôn trên nGn cX è nh>p S6 lFp = 0 è ch=n Gia c6 lG è nh>p S6 lFp = 0 è b9m OK
Chú ý: D& án này không làm gia c6 lG
7. (6:45-7:15) è G=i lnh APK è bT ch=n T1o khuôn c3 phCn phân cách è b9m OK
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 12

8. (7:40-7:58) è G=i lnh DTKTN è b9m OK
9. (8:25-8:45) è G=i lnh TDT è thi)t l>p các thông s4 nh' ph# l#c 27 è b9m OK
10. (8:46-11:50) è G=i lnh DDT è sUa l7i n$i dung và thi)t l>p công thFc tính cho Bên trái nh' ph# l#c 28 è
b9m B5ng ý
11. (12:35-13:05) è G=i lnh LBGT è b9m OK è b9m ch=n Bi8m *It b3ng b9t k] (Nova-TDN sE vE bGng theo
h)Ing sang ph'i và xu+ng d./i)
12. (13:25-13:55) è G=i lnh THB è b9m ch=n b0ng kh4i l'<ng vEa vB è ch=n Có tiêu *G è b9m ChAn t@p !
è nh>p tên file “Bang khoi luong” è b9m Save

N$i dung Làm b3ng kh6i l+[ng trên Excel 4
Video LapBangKhoiLuong Gi0ng: 5 Th&c hành t7i l5p: 0
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video này ('<c c9p cho h=c viên (n8m trong (Ya CD H=c liu)

N$i dung Hoàn thi@n b3n vZ 4
Video HoanThienBanVe Gi0ng: 10 Th&c hành t7i l5p: 0
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video này ('<c c9p cho h=c viên (n8m trong (Ya CD H=c liu)

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& bình *5 tuy&n *+,ng 4
Video Video4-c Gi0ng: 15 Th&c hành t7i l5p: 20
1. Ch7y Nova-TDN è mO file BuoiHoc4c.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc4\
2. (4.45-4.58) è Zoom b0n vB bình (M tuy)n, (o7n cAc 13 è t7i c=c 13 è vB *o1n th]ng dài 7.91, vuông góc vFi
tim *+,ng vV phía bên trái h+Fng tuy&n è t7o ra *i8m kh6ng ch& dUch tim tuy&n
3. (6.49-7.12) è g=i lnh Rotate (RO) cNa AutoCAD è ch=n cánh tuy)n (+u tiên è b2t (i:m tâm quay là *i8m
g6c tuy&n è b9m R è b2t (i:m g4c tuy)n è b2t (i:m vU trí cAc 13 trên ('-ng tim tuy)n è b9m ch=n vG trí
*i8m kh6ng ch& t7i c=c 13 (xem video)
4. (7.25-7.30) è xóa ('-ng cong n8m P1 b8ng lnh Erase (E) cNa AutoCAD
5. (7.31-7.57) è G=i lnh CN è ch=n cánh tuy&n v7a bU xoay è ch=n cánh tuy&n th> 2 è nh>p các thông s4
cho *+,ng cong nYm P1 theo ph# l#c 20 (dòng 51u tiên)
6. (8.00-8.15) è g=i lnh KD è ch=n tE c=c 0 (*Cu tuy&n) ()n cu6i tuy&n è ch=n DUch cAc tFi tim tuy&n è
ch=n Theo h+Fng cKt ngang è b9m OK
7. (8.15-8.30) è xóa các thông tin và hình vB cNa ('-ng cong P1 cX
8. (8.31-8.42) è g=i lnh XOA è ch=n T7 cAc là TD1 è ch=n T5i c=c là TD1 è b9m OK
9. (8.43-9.00) è g=i l7i lnh XOA và l?p l7i nh' m#c 8 nh'ng v5i c=c P1 và TC1 (mDi lCn chM xóa 1 cAc)
10. (9.01-9.08) è g=i lnh YTC è B9m OK
11. (9.09-9.55) è g=i lnh CC è chJ c+n ch=n m@c AutoCAD pline è ch=n tTt c3 các *+,ng *5ng m>c (không
5)2c ch/n các 5)8ng khác) è b9m Enter sau khi ch=n h)t các ('-ng (Mng mFc è ch=n *+,ng bao *Ua hình
(ã vB O buQi hAc 1 è b9m Enter 2 lCn sau khi ch=n *+,ng bao *Ua hình è nh>p tên c=c TD1 è b9m ChM trên
tuy&n è b2t (i:m vG trí (+u ('-ng cong P1 trên ('-ng tim tuy)n è b9m Enter
12. (9.56-10.15) è l?p l7i lnh CC 2 l+n (: chèn c=c P1 và TC1 (xem video)
13. G=i lnh BB è ch=n Tab BCu trKc dAc è b9m BAc t7 t@p è ch=n B3ng tr^c dAc.bng è b9m Open è b9m
B5ng ý
14. (10.16-10.40) è g=i lnh EDTD è b9m ch=n vào *+,ng *en trKc dAc è B9m OK
[N)u lnh EDTD không th&c hin t4t, hãy thU l7i l+n nDa, vZn không ('<c thì: è l'u (save) b0n vB è (óng
(close) b0n vB è mO (open) b0n vB l7i]
15. è g=i lnh DTK è b9m ch=n vào Tr2c d=c è ch=n OK
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 13

16. (11.00-11.17) è xóa hình vB tr2c ngang cNa c=c TD1, P1, TC1 b8ng lnh Erase (E) cNa AutoCAD
17. (11.18-11.25) è g=i lnh TN è ch=n T7 cAc là TC1 è ch=n tFi cAc là TC1 è B9m OK è ch=n vG trí vB tr2c
ngang TC1 (úng vào vG trí lúc nãy (ã xóa bT è xóa bT m$t s4 hình vB thEa b8ng lnh Erase (E) cNa AutoCAD
18. (11.26-11.46) è làm t'.ng t& nh' m#c 17 (: vB tr2c ngang P1 và TD1
19. (11.47-11.55) è g=i lnh NCD
20. (11.56-12.14) è g=i lnh EDTN è ch=n T7 cAc là 0 Km0+00 è ch=n TFi cAc là 20 Km0+392.45 è b9m OK
21. (12.47-13.07) è g=i lnh TKTN è ch=n T7 cAc là 0 Km0+00 è ch=n TFi cAc là 20 Km0+392.45 è ch=n
MIt cKt è thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c 24 è ch=n Khai báo taluy è thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c
8, 9, 10, 11 è b9m OK
22. (13.09-13.30) è g=i lnh DTKTN è ch=n T7 cAc là 0 Km0+00 è ch=n TFi cAc là 20 Km0+392.45 è b9m
OK
Ph# l#c 21: Thi&t k& *+,ng *S trKc dAc Ph# l#c 22: B+,ng cong *>ng

Ph# l#c 23: Lo1i và khLu */ c6ng Ph# l#c 24: Thông s6 thi&t k& trKc ngang

BMnh *Qi d6c Yêu cCu thi&t k& STT BMnh *Qi d6c Bán kính
Km 0+00 B8ng cao ($ t& nhiên 1 5 800
5 Cao ($ thi)t k) = 531.70 2 19 600
19 W$ d4c 9.5% 3 24 700
24 W$ d4c 2% 4 38 600
38 Bám theo ('-ng s. h=a 5 53 700
53 Bám theo ('-ng s. h=a 6 GiDa 59 - 60 1000
GiDa 59 - 60
Cách c=c 53 m$t (o7n 130m, cao ($
thi)t k) cao h.n cao ($ t& nhiên 0.6m
7 C3
Không làm
cong (Fng
C3 Bám theo cao ($ kh4ng ch)
C=c cu4i tuy)n Trùng cao ($ t& nhiên
C6ng Lo1i c6ng KhLu */ Cao */ kh6ng ch& Thông s6 Bên trái Bên ph3i
C1 C4ng b0n BxH=1x1m 1.25 R$ng lV 1 1
C2 C4ng tròn f=100 1.67 Cao lV 0 0
C3 C4ng tròn f=100 1.67 R$ng vát lV 0 0
Ph# l#c 25: Các mIt cKt ngang cCn hi@u chMnh rãnh dAc i lV % 4 4
Tên cAc Hi@u chMnh R$ng m?t 1.75 1.75
2,3,4,5,6,7,8,9
BT rãnh ph0i, mO r$ng lV ('-ng bên
ph0i ()n giao v5i ('-ng t& nhiên
(t1i lFp chM làm cho cAc 2)
i m?t % 2 2
R$ng Phân cách 0
Cao Phân cách 0

i Phân cách % 0
Ph# l#c 26: Khuôn trên nGn mFi

S4 l5p 2 Index Layer name Height
Taluy ph0i 1 0 1 BTN 0.07
Taluy trái 1 0 2 CPDD 0.2
Ph# l#c 27: Tính di@n tích trên trKc ngang
ChiVu sâu bù vênh c_ 0
ChiVu sâu bù vênh m5i 0
Ph# l#c 28: Các lo1i di@n tích
TT Di@n tích Công th>c BVT
1 S (ào DAONEN+DAOTLTR+DAOTLPH-DAORTR-DAORPH m2
2 S (2p DAPNEN-(KHMOI-DAOKHMOI) m2
3 S (ào rãnh DAORTR+DAORPH m2
4 B m?t ('-ng CAPKHMOI m
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 14


N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc dAc tuy&n *+,ng 5
Video Video5-a Gi0ng: 15 Th&c hành t7i l5p: 30
1. MO file BuoiHoc5a.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc5\
2. (0.50-0.59) è g=i lnh Line (L) (: vB vG trí c=c C1T è b2t (i:m vào vG trí c=c C1 trên ('-ng tim tuy)n è
h'5ng mouse ()n c=c phía tr+Fc (c=c 40) è nh>p 2 (5ây là khoGng cách tF c/c C1 56n c/c C1T và C1P)è
b9m Enter
3. (1.01-1.08) è thao tác t'.ng t& nh' m#c 1 (: vB vG trí c=c C1P (h'5ng mouse vV phía sau – c=c 41)
4. (1.09-1.21) è g=i lnh CC è chJ c+n ch=n m@c AutoCAD pline è ch=n tTt c3 các *+,ng *5ng m>c (không
5)2c ch/n các 5)8ng khác) è b9m Enter sau khi ch=n h)t các ('-ng (Mng mFc è ch=n *+,ng bao *Ua hình
(ã vB O buQi hAc 1 è b9m Enter 2 lCn sau khi ch=n *+,ng bao *Ua hình è nh>p Tên cAc là C1T è ch=n ChM
trên tuy&n è b2t (i:m vào vG trí c=c C1T (ã vB O m#c 1 è b9m Enter
5. (1.10-1.28) è g=i lnh CC và làm t'.ng t& nh' m#c 4 (: chèn c=c C1P
6. (2.50-2.59) è g=i lnh EDTD è b9m ch=n vào *+,ng *en trKc dAc è b9m OK
7. (4.50-4.54) è xóa toàn b$ tr2c ngang b8ng lnh Erase (E) cNa AutoCAD
8. (5.05-6.10) è g=i lnh SSLT è b9m ch=n menu L@nh è ch=n TrKc dAc è sUa l7i Cao */ TN cNa m$t s4 c=c
theo ph# l#c 29
9. (6.12-7.24) è b9m ch=n menu L@nh è ch=n TrKc ngang è sUa l7i cao ($ cNa m$t s4 tr2c ngang theo ph# l#c
30
10. (7.25-7.26) è (óng cUa sL NhWp d< li@u theo tuy&n è ch=n Yes
11. [n)u trKc dAc *+,ng *en ch'a thay (Li è g=i lnh EDTD è b9m ch=n vào TrKc dAc *+,ng *en è ch=n OK]
12. (7.30-7.33) è kéo chJnh l7i vG trí cu4i cùng cNa ('-ng (T tr2c d=c cho trùng v5i vG trí ('-ng (en tr2c d=c
13. (9.12-9.22) è g=i lnh TN (: vB l7i toàn b$ tr2c ngang t& nhiên è ch=n LTy sang trái = 30, LTy sang ph3i =
30 è b9m OK
14. (9.30-9.40) è g=i lnh Line (L) (: vB vG trí kh4ng ch) t7i c=c 40 trên tr2c d=c è b2t (i:m vào vG trí c=c 40 trên
('-ng (en è nh>p 7 è nh9n Enter
15. (9.41-9.45) è làm t'.ng t& nh' m#c 14 v5i vG trí c=c 41
16. (9.46-9.50) è g=i lnh Line (L) è n4i 2 (i:m kh4ng ch) (2p t7i c=c 40 và 41 vEa vB
17. (9.51-10.05) è vB (i:m giao nhau giDa ('-ng t7m vEa vB O m#c 16 v5i (o7n ('-ng (T phía tr'5c b8ng lnh
Extend (ho?c lnh Fillet) è (i:m giao nhau này là (Jnh (Li d4c m5i cNa ('-ng (T (thay cho (Jnh (Li d4c t7i
giDa c=c 38 và 39)
18. (10.06-10.11) è g=i lnh Line (L) è vB *+,ng th]ng *>ng (i qua *Mnh *Qi d6c mFi vZ O m#c 17
19. (10.12-10.15) è g=i lnh Offset (O) è nh>p *o1n offset là 100 è ch=n (o7n thXng vEa vB O m#c 18 è b9m
ch=n (i:m bên ph3i è vB ('<c vG trí (Jnh (Li d4c ti)p theo
20. (10.16-10.21) è g=i lnh Extend (EX) è kéo dài *o1n *+,ng t1m vEa vB O m#c 16 ()n ('-ng t7m vEa vB O
m#c 19
21. (10.24-10.34) è vB ti)p *i8m kh6ng ch& *Kp t7i c=c 50 è g=i lnh Line è vB ('-ng thXng (Fng tE c=c 50 và
cao 7
22. (10.35-10.42) è g=i lnh Line (L) è vB ('-ng t7m n4i tE (Jnh (Li d4c vB O m#c 20 ()n vG trí kh4ng ch) m5i
vB t7i c=c 50
23. (10.43-10.55) è kéo dài ti)p (o7n ('-ng t7m vEa vB ()n vG trí c=c 53 b8ng lnh Extend è ('<c (Jnh (Li d4c
m5i
24. (10.56-11.05) è g=i lnh Line (L) è vB ('-ng t7m tE vG trí (Jnh (Li d4c t7i c=c 53 ()n vG trí c=c 62 (trùng v5i
('-ng (en)
25. (11.06-11.09) è g=i lnh Line (L) è vB (i:m kh4ng ch) (2p t7i c=c 68 (cao 7 *-n vU) è ('<c (Jnh (Li d4c
ti)p theo
26. (11.10-11.13) è g=i lnh Line (L) è vB ('-ng t7m n4i (Jnh (Li d4c t7i c=c 62 ()n (Jnh (Li d4c t7i c=c 68
27. (11.14-11.25) è g=i lnh Line (L) è vB ('-ng t7m n8m ngang ()n vG trí c=c C3 è (Jnh *Qi d6c mFi t7i c=c
C3
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 15

28. (11.30-11.35) è g=i lnh Line (L) è vB ('-ng t7m n4i (Jnh (Li d4c t7i c=c C3 ()n cu4i tuy)n è k)t thúc vic
vB ('-ng t7m thi)t k) tr2c d=c
29. (11.45-12.10) è g=i lnh Erase (E) è xóa toàn b$ ('-ng (T và ('-ng cong (Fng tE (Jnh (Li d4c c=c 38 ()n
cu6i tuy&n (bao gMm c0 thông s4 cNa ('-ng cong (Fng)
30. (12.11-12.52) è g=i lnh DD è thi)t k) l7i ('-ng (T tr2c d=c theo các ('-ng t7m vEa vB è chJ c+n bKt *i8m
vào các vU trí *Mnh *Qi d6c v7a vZ và bS tùy ch=n Bám theo cAc è B9m OK
31. (12.53-14.05) è g=i lnh CD è thi)t k) l7i các ('-ng cong (Fng (tE (Jnh (Li d4c g+n c=c 39) theo ph@ l@c 31
32. (14.08-14.44) è hi@u chMnh l7i */ d6c dAc cNa (o7n ('-ng (T (+u tiên :
32.1. G=i lnh Erase (E) è xóa (o7n ('-ng (T và ('-ng cong (Fng t7i c=c 5 (gMm t9t c0 thông tin cNa ('-ng
cong (Fng)
32.2. G=i lnh DD è b2t vào (i:m (+u tuy)n è b9m OK è b2t vào vG trí c=c 5 è ch=n B/ d6c è nh>p 0.5 %
è b9m OK è b9m Enter
32.3. G=i lnh CD è b9m ch=n vào (o7n d4c (+u tiên vEa vB è b9m ch=n (o7n d4c ti)p theo è nh>p bán kính
800
33. (14.45-14.55) è g=i lnh DTK è b9m ch=n vào tr2c d=c è b9m OK
34. (14.58-15.05) è g=i lnh TKTN è ch=n MIt cKt è thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c 24 è ch=n Khai báo
taluy è thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c 8, 9, 10, 11
35. G=i lnh KBK è ch=n Khuôn trên nGn m5i è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 26 è B9m OK
36. G=i lnh APK è bT ch=n T1o khuôn c3 phCn phân cách è B9m OK
37. G=i lnh DTKTN è B9m OK


N$i dung
Hi@u chMnh thi&t k& trKc dAc è Hi@u chMnh ghi chú c6ng và bQ sung ghi chú c6ng
cTu t1o
5
Video HieuChinhLyTrinhCong Gi0ng: 5 Th&c hành t7i l5p:
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video HieuChinhLyTrinhCong ('<c c9p cho h=c viên

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è PhCn taluy d+-ng làm bWc thGm 5
Video Video5-b Gi0ng: 20 Th&c hành t7i l5p: 30
1. MO file BuoiHoc5b.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc5
2. (1.55-2.05) è G=i lnh CS è b9m nút ph0i mouse vào Tuy&n *+,ng th> 1 è ch=n SHa mIt cKt chuLn è
thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c 32 è ch=n Gi< nguyên d6c lG l+ng è B9m OK
3. (2.06-2.36) è G=i lnh TKTN è ch=n T7 cAc là 0 Km0+00 è ch=n TFi cAc là 4 Km0+80.04 è ch=n MIt
cKt è b9m vào LTy cKt ngang chuLn è b9m vào Khai báo taluy è ki:m tra các thông s4 cNa Mái *Kp, Mái
*Kp, Rãnh dAc theo ph# l#c 8, 9, 10 è vào tab Taluy *Ua chTt è thi)t l>p theo ph# l#c 33 è b9m OK è
b9m NhWn è b9m OK
4. (2.37-3.29) è G=i lnh TKTN è ch=n T7 cAc là 5 Km0+100.05 è ch=n TFi cAc là 20 Km0+392.45 è ch=n
MIt cKt è (?t R/ng lG bên trái=0.65 è (?t R/ng lG bên ph3i=0.65 è b9m vào Khai báo taluy è vào tab
Rãnh è thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c 34 è b9m OK è b9m NhWn è b9m OK
5. (3.30-3.41) è G=i lnh TKTN è ch=n T7 cAc là TD2 Km0+467.20 è ch=n TFi cAc là 38 Km0+752.45 è
b9m OK
6. (3.49-3.56) è hiu chJnh taluy d'.ng tr2c ngang cAc 4 è zoom tr2c ngang 4 è g=i lnh Trim (TR) è c2t bT
ph+n taluy thEa bên trái (phCn nYm phía trên *+,ng *en) è chú ý xóa h&t (b8ng lnh Erase) nhDng ph+n còn
sót l7i sau khi sU d@ng lnh Trim (TR)
ChM th?c hành hi@u chMnh t1i lFp cho trKc ngang s6 4, các tr2c ngang khác vV nhà làm ti)p

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è Xóa bS rãnh dAc và M: r/ng lG 5
Video Video5-b Gi0ng: Th&c hành t7i l5p:
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 16

1. (5.50-5.57) è zoom tr2c ngang 11 è xóa rãnh dAc bên ph3i b8ng lnh Erase è mO r$ng lV ph0i b8ng lnh
Extend
ChM th?c hành hi@u chMnh t1i lFp cho trKc ngang s6 11, các tr2c ngang khác vV nhà làm ti)p

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è Hi@u chMnh bG r/ng lG và taluy *Kp 5
Video Video5-b Gi0ng: Th&c hành t7i l5p:
1. (6.50-7.08) è zoom tr2c ngang 0 è g=i lnh CTK è ch=n lG ph3i và taluy ph3i cNa tr2c ngang 0 è ch=n
Copy theo cao */ mIt *+,ng è b9m ChAn TN
2. (7.57-8.17) è Pan (b:ng nút giJa mouse trong khi l4nh CTK vKn 5ang thBc thi) ()n tr2c ngang TD2 è b9m
ch=n vào tim trKc ngang TD2 è b9m Enter (: dEng lnh hiu chJnh CTK è b9m ch=n lG ph3i và taluy ph3i
è g=i lnh Move (M) è chuy:n mép trong lG ph3i trùng v5i mép trên mIt *+,ng bên ph3i è g=i lnh
Extend (EX) è kéo dài taluy ph0i cho ()n khi g?p ('-ng (en
ChM th?c hành hi@u chMnh t1i lFp cho trKc ngang s6 TD2, các tr2c ngang khác vV nhà làm ti)p

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è Chèn ký hi@u rãnh xây 5
Video Video5-b Gi0ng: 5 Th&c hành t7i l5p: 5
1. (9.08-9.25) è zoom tr2c ngang 5 è g=i lnh Insert (I) è ch=n Browser è ch=n file ranh xay trai.dwg trong
th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc5\ è b9m Open è B9m OK è b2t (i:m vào vG trí vai *+,ng
bên trái è b9m Enter (: xác nh>n các thông s4 m?c (Gnh cNa lnh Insert (I)
2. (9.26-9.35) è g=i lnh Insert (I) è ch=n Browser è ch=n file ranh xay phai.dwg trong th' m@c \My
Documents\Nova-TDN\BuoiHoc5\ è b9m Open è B9m OK è b2t (i:m vào vG trí vai *+,ng bên ph3i è
b9m Enter (: xác nh>n các thông s4 m?c (Gnh cNa lnh Insert
ChM th?c hành hi@u chMnh t1i lFp cho trKc ngang s6 5, các tr2c ngang khác vV nhà làm ti)p

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è Hi@u chMnh trKc ngang làm t+,ng chKn 5
Video LamTuongChan Gi0ng: 5 Th&c hành t7i l5p:
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video này ('<c c9p cho h=c viên (n8m trong (Ya CD H=c liu)

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è BQ sung rãnh dAc 5
Video Video5-b Gi0ng: Th&c hành t7i l5p:
1. G=i lnh HTN è B9m ChAn cAc è ch=n c=c 49 Km0+972.45 è b9m OK
2. (17.28-18.08) è g=i lnh TKTN è ch=n MIt cKt è ch=n Khai báo taluy è ch=n tab Rãnh è nh>p các
thông s4 theo ph# l#c 10 è ch=n tab Mái *Kp è thi)t l>p theo ph# l#c 35 è b9m OK è b9m NhWn è b9m
ChAn TN è b9m ch=n vào tim tr2c ngang 49
ChM th?c hành hi@u chMnh t1i lFp cho trKc ngang s6 49, các tr2c ngang khác vV nhà làm ti)p

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è BQ sung *ánh cTp 5
Video Video5-b Gi0ng: Th&c hành t7i l5p:
1. (22.30-22.41) è g=i lnh KBVB è (?t BG r/ng *ánh cTp=1 è b9m OK
2. (22.42-23.11) è g=i lnh DCTD è ch=n T7 cAc là 19 Km0+372.53 è ch=n TFi cAc là TD2 Km0+467.25 è
(?t B min = 0.001 è (?t B/ d6c min = 20 è b9m OK
3. (23.45-23.55) è g=i lnh DTKTN è b9m OK

N$i dung Hi@u chMnh thi&t k& trKc ngang è Tính bQ sung kh6i l+[ng 5
Video Video5-c Gi0ng: 2 Th&c hành t7i l5p:
1. G=i lnh APK è ch=n Khuôn trên nGn m5i è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 26 è b9m OK è bT m@c T1o
khuôn c3 phCn phân cách è b9m OK
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 17

2. G=i lnh TDT è b9m OK
3. (0.14-cu4i) è g=i lnh DDT è thi)t l>p công thFc nh' ph# l#c 36 è ch=n B5ng ý
4. G=i lnh LBGT è B9m OK è b9m ch=n Bi8m *It b3ng b9t k] (Nova-TDN sE vE bGng theo h)Ing sang ph'i
và xu+ng d./i)
5. G=i lnh THB è b9m ch=n vào b0ng kh4i l'<ng vEa vB è ch=n Có tiêu *G è ch=n ChAn t@p ! è nh>p tên
file “Bang khoi luong” è ch=n Save

N$i dung Hoàn thi@n b3n vZ sau khi hi@u chMnh thi&t k& xong 5
Video HoanThienBanVe1 Gi0ng: 3 Th&c hành t7i l5p:
1. H=c viên th&c hành t7i nhà ph+n này d&a trên video h'5ng dZn
2. Video này ('<c c9p cho h=c viên (n8m trong (Ya CD H=c liu)
Ph# l#c 29: Cao */ t? nhiên mFi c;a m/t s6 cAc trên trKc dAc (*+[c gi3 *Unh *8 phù h[p vFi *Ua hình)
Tên cAc Cao */ TN
C1 479.30
51 477.00
C2T 476.50
C2 475.80
C2P 476.40
52 476.46
C3 479.00
Ph# l#c 30: Cao */ t? nhiên mFi m/t s6 trKc ngang
Tên cAc
Z T? nhiên
(tr2c ngang có cao ($ (i:m mia b8ng nhau)
C1 479.30
51 479.88
C2T 479.48
C2 478.82
C2P 479.46
52 479.71
C3 479.00
Ph# l#c 31: Bán kính cong *>ng c;a m/t s6 *Mnh *Qi d6c sau hi@u chMnh
STT BMnh *Qi d6c
Bán
kính
1 GiDa 39 - 40 600
2 GiDa 44 - 45 5000
3 53 700
4 62 1000
Ph# l#c 32: Thông s6 TrKc ngang chuLn
R$ng nUa m?t 1.75
R$ng lV 1
Kho0ng vát lV 0
Cao mép lV 0
i m?t % 2
i lV % 4
i phân cách % 0
Cao P.cách 0
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 18

R$ng P.cách 0
R$ng rãnh 0.4
Cao rãnh 0.4
Taluy (ào 1
Taluy (2p 1.5
DGch (Jnh TN TK) 0
Ph# l#c 33: Thông s6 cho Taluy *Ua chTt
ThF t&
Trái Ph3i
Taluy (ào R$ng c. Taluy (ào R$ng c.
1 1 0 1 0

Tên Trái Ph3i
H d>t c. 12 12
B d>t c. 2 2
D4c d>t c. 5 5
Ph# l#c 34: Thông s6 cho rãnh xây *á h/c
ThF t&
Trái Ph3i
DeltaX DeltaY DeltaX DeltaY
1 -0.65 -0.65 0.65 -0.65
2 -0.61 0 0.61 0
3 -0.65 0.65 0.65 0.65
Ph# l#c 35: Thông s6 cho mái *Kp
Trái Ph0i
DeltaX -1.5 1.5
DeltaY -1 -1
H d>t c. 0 0
B d>t c. 0 0
D4c d>t c. 0 0
Wào rãnh v5i B an toàn 0.001 0
Ph# l#c 36: Các lo1i di@n tích
TT Di@n tích Công th>c BVT
1 S (ào DAONEN+DAOTLTR+DAOTLPH-DAORTR-DAORPH m2
2 S (2p DAPNEN-(KHMOI-DAOKHMOI) m2
3 S (ào rãnh DAORTR+DAORPH m2
4 B m?t ('-ng CAPKHMOI m
5 S (ánh c9p DCAP m2

Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 19


N$i dung D_ ÁN 3 - Thi)t k) nâng c9p tuy)n ('-ng c_ – NhWp d< li@u kh3o sát *Ua hình 6
Video Video6-a Gi0ng: 10 Th&c hành: 10
1. T7o d& án m5i
2. (0.0-0.18) è g=i lnh RTDN è vào menu L@nh è vào L?a chAn è trong ph+n TrKc dAc ch=n KC l\ è
trong ph+n TrKc ngang ch=n Kho3ng cách l\ và Cao */ t+-ng *6i è trong ph+n D1ng nhWp góc ch=n
aaa.mm.sss <DTu chTm> è b9m NhWn
3. (0.18-2.24) è nh>p s4 liu cho tr2c d=c theo sL (o (nh>p 6 c=c (+u tuy)n)
4. (2.25-6.09) è nh>p s4 liu cho tr2c ngang theo sL (o (nh>p 3 c=c tr2c ngang (+u tuy)n)
5. è vào T@p è ch=n Ghi è l'u tp dD liu v5i tên Km160-TC202A è ch=n Save

N$i dung D_ ÁN 3 - Thi)t k) nâng c9p tuy)n ('-ng c_ – NhWp d< li@u thi&t k& bình *5 6
Video Video 6-b Gi0ng: 5 Th&c hành: 10
1. T7o d& án m5i
2. (0.0-0.15) è g=i lnh Units (UN) (: thi)t l>p (.n vG (o
3. (0.16-0.33) è g=i lnh T è ch=n file Km160.NTD trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc6\ è
b9m Open è b9m OK
4. (0.43-0.59) è g=i lnh Pline (PL) (: vB ('-ng bao (Ga hình
5. (1.00-1.10) è g=i lnh LTG è chJ ch=n Bi8m cao trình è ch=n toàn b$ các (i:m cao trình trên b0n vB è
ch=n ('-ng bao (Ga hình è b9m Enter 2 l+n
6. (1.11-1.21) è g=i lnh DTC è nh>p Cách tuy&n mm = 30 è b9m OK
7. (1.22- cu4i) è g=i lnh CN è ch=n cánh tuy)n tr'5c è ch=n cánh tuy)n sau è nh>p các thông s4 cho ('-ng
cong b8ng theo ph# l#c 37

N$i dung D_ ÁN 3 - Thi)t k) nâng c9p tuy)n ('-ng c_ – Thi)t k) tr2c d=c 6
Video Video 6-c
Th-i gian Gi0ng: 13 Th&c hành: 25
1. MO b0n vB BuoiHoc6a.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc6\
2. (0.0-0.20) è g=i lnh TD è (?t TO l@ X = 1000 è (?t TO l@ Y = 100 è b9m Khai mRu b3ng è b9m tab BCu
trKc dAc è b9m BAc t7 t@p è ch=n Bang trac doc è b9m Open è b9m B5ng ý è b9m OK è ch=n (i:m
(: vB ('-ng (en tr2c d=c
3. (0.21-0.34) è g=i lnh KBVB è (?t Dày lFp *+,ng cX = 0.10;0.25 è b9m OK
4. (0.35-1.29) è g=i lnh TN è (?t LTy sang trái = 15 è (?t LTy sang ph3i = 15 è b9m Khai mRu b3ng è
b9m tab BCu trKc ngang è b9m BAc t7 t@p è ch=n Bang trac ngang è b9m Open è b9m B5ng ý è b9m
OK è ch=n (i:m (: vB ('-ng (en tr2c ngang
5. (1.30-6.05) è Zoom ph+n b0n vB tr2c d=c è g=i lnh CONG è b2t (i:m vào vG trí cAc 8 trên ('-ng (en è
ch9p nh>n m?c (Gnh cNa Nova-TDN è b9m OK è xóa bT nhDng ph+n thEa do Nova-TDN t7o ra è hiu chJnh
l7i n$i dung và vG trí cNa ghi chú c4ng theo ph# l#c 38
ChM làm ghi chú cho c6ng t1i cAc 8 t1i lFp, các c6ng khác vG nhà làm theo s6 li@u : ph# l#c 38
6. (6.06-9.20) è vB phác th0o ph'.ng án ('-ng (T:
6.1. è vB (o7n thXng (Fng t7i c=c Km160 v5i chiVu dài 3 (t'.ng Fng v5i cao ($ kh4ng ch) là 0.3m)
6.2. è vB (o7n thXng (Fng t7i c=c TD202A v5i chiVu dài 3
6.3. è n4i hai cao ($ kh4ng ch) t7i c=c Km160 và c=c TD202A
6.4. è vB (o7n thXng (Fng t7i c=c 7 v5i chiVu dài 3
6.5. è vB (o7n thXng (Fng t7i c=c TC3 v5i chiVu dài 3
6.6. è n4i hai cao ($ kh4ng ch) t7i c=c 7 và c=c TC3
6.7. è g=i lnh Fillet è nh>p R è nh>p 0 è ch=n vào hai (o7n thXng vEa vB (: t7o ra (Jnh (Li d4c
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 20

6.8. è ti)p t@c t7o cao ($ kh4ng ch) t7i c=c 12, 13 nh' trên và n4i các (o7n thXng v5i nhau (: t7o thành (Jnh (Li
d4c thF 2
6.9. è t7o cao ($ kh4ng ch) t7i c=c TC4 và 15, TC5 và P6, TD7 và P7, 20 và P8, 24 và 25 (: t7o các (Jnh (Li
d4c ti)p theo
6.10. è t7o cao ($ kh4ng ch) t7i c=c Km161 è n4i hai cao ($ kh4ng ch) t7i c=c Km161 và c=c 25
7. (9.22-10.02) è g=i lnh DD è bS ch=n Bám theo cAc è b2t (i:m vào các (Jnh (Li d4c (ã ('<c phác th0o tE
tr'5c
8. (10.08-11.20) è g=i lnh CD è ch=n cánh tuy)n thF nh9t è ch=n cánh tuy)n thF hai è nh>p các thông s4 cNa
('-ng cong (Fng nh' ph# l#c 39
9. (11.21-11.30) è g=i lnh DTK è giD nguyên các l&a ch=n nh' m?c (Gnh è b9m OK
10. (11.30-11.58) è d&ng ('-ng t7m (: (Gnh vG (Jnh (Li d4c m5i cách (+u tuy)n 70m b8ng cách è g=i lnh Line
(L) è vB (o7n thXng (Fng t7i vG trí c=c Km160 è g=i lnh Offset (O) è nh>p 70 è ch=n (o7n thXng vEa vB
è ch=n vào m$t vG trí bên ph0i tr2c d=c
11. (11.59-12.05) è g=i lnh Trim (TR) è ch=n vào (o7n thXng vEa Offset è c2t bT nUa sau cánh tuy)n thF nh9t
12. (12.06-12.11) è g=i lnh Line (L) è ch=n vG trí t& nhiên t7i c=c 5A è vB ('-ng thXng (Fng v5i chiVu dài 4.5
(t'.ng Fng v5i cao ($ kh4ng ch) là 0,45m)
13. (12.12-12.20) è g=i lnh DD è bT ch=n Bám theo cAc è n4i tE cu4i c0nh tuy)n thF nh9t ()n cao ($ kh4ng
ch) t7i c=c 5A
14. (12.21-12.34) è xóa ('-ng cong (Fng thF nh9t è thi)t k) l7i ('-ng cong (Fng m5i v5i bán kính = 700
15. (12.35-h)t) è g=i lnh DTK (: (iVn l7i giá trG thi)t k) trên tr2c d=c

N$i dung D_ ÁN 3 - Thi)t k) nâng c9p tuy)n ('-ng c_ – Thi)t k) tr2c ngang 6
Video Video 6-d
Th-i gian Gi0ng: 5 Th&c hành: 10
1. MO b0n vB BuoiHoc6b.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc6\
2. (0.00-0.18) è g=i lnh CS è (?t t4c ($ cho tuy&n *+,ng th> 1 là 40 è sUa m?t c2t chuRn theo ph# l#c 40 và
ch=n Gi< nguyên d6c lG l+ng è ch=n OK
3. (0.20-0.48) è g=i lnh TKTN è ch=n MIt cKt è ch=n LTy cKt ngang chuLn è ch=n Khai báo taluy è
nh>p các thông s4 nh' ph# l#c 8, 9, 10, 11 è ch=n Theo y&u t6 cong è ch=n OK
4. (0.50-1.25) è g=i lnh APK è ch=n Khai báo khuôn è nh>p các thông s4 cho Khuôn trên nGn mFi, Khuôn
trên nGn cX, Gia c6 lG nh' Ph# l#c 41, 42, 43 è ch=n OK è bS ch=n B+,ng cX không dùng *+[c è ch=n
OK
5. (1.50-1.59) è g=i lnh DTKTN è (iVn các thông s4 thi)t k) lên toàn b$ tr2c ngang
6. (2.00-2.10) è g=i lnh TDT è (?t ChiGu sâu bù vênh cX = 0.2 è ch=n OK
7. (2.11-2.58) è g=i lnh DDT è ch=n M: t@p è ch=n tp có tên Dientich.dat trong th' m@c cNa buLi h=c 6
(t'.ng Fng v5i ph@ l@c 44) è ch=n Open è bT ch=n BiGn giá trU 0 è ch=n B5ng ý
8. (2.59-3.05) è g=i lnh LBGT è ch=n OK è ch=n (i:m (?t b0ng kh4i l'<ng
9. (3.06-3.13) è g=i lnh YTC è ch=n OK (: (iVn các thông s4 cong n8m trên bình (M
10. (3.14-3.25) è g=i lnh BYTC è ch=n vG trí (i:m (?t b0ng y)u t4 cong
11. (3.26-h)t) è g=i lnh TDC è ch=n (i:m (?t b0ng t=a ($ c=c.

N$i dung D_ ÁN 3 – Hiu chJnh tr2c ngang (: tránh (ào m?t ('-ng c_ 6
Video Video 6-e
Th-i gian Gi0ng: 10 Th&c hành: 15
1. MO b0n vB BuoiHoc6c.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc6\
2. (0.0-1.20) è g=i lnh HTN è quan sát vG trí (ào m?t ('-ng c_ t7i c=c 6A, 6, 7 (có th$ bL qua b)Ic này khi thBc
hành trên lIp)
3. (1.21-1.35) è zoom (o7n tuy)n tE cAc 6A *&n cAc 7 trên b0n vB tr2c d=c è g=i lnh Line cNa AutoCAD è b2t
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 21

(i:m vào vG trí ('-ng (T t7i c=c 7 è h'5ng thXng (Fng lên phía trên và nh>p 0.2
4. (1.36-1.50) è g=i lnh Line (L) cNa AutoCAD è b2t (i:m vào vG trí ('-ng (T t7i c=c 6A è h'5ng thXng (Fng
lên phía trên và nh>p 0.1
5. (1.51-1.56) è g=i lnh Line (L) cNa AutoCAD è b2t (i:m vào vG trí ('-ng (T t7i c=c 6 è h'5ng thXng (Fng
lên phía trên và nh>p 0.2
6. (1.57-2.20) è xóa ('-ng (T ((o7n (i qua c=c 6A, 6, 7) và 2 ('-ng cong (Fng (bao gMm c0 thông s4 ('-ng
cong) O 2 (+u cNa (o7n ('-ng (T này
7. (2.27-2.41) è g=i lnh DD è b2t (i:m vào (i:m kh4ng ch) vB t7i c=c 7 è bT l&a ch=n Bám theo cAc è b9m
OK è b2t (i:m vào (i:m kh4ng ch) t7i c=c TC3 è b9m OK
8. (2.42-2.50) è g=i lnh CD è ch=n (o7n ('-ng (T tr'5c c=c 6A è ch=n (o7n ('-ng (T vEa kI è nh>p bán
kính 700
9. (2.51-3.03) è g=i lnh CD è ch=n (o7n ('-ng (T vEa kI è ch=n (o7n ('-ng (T ti)p sau è nh>p bán kính
810
10. Zoom (o7n ('-ng (T tE c=c 6A ()n c=c 7 (: ki:m tra hiu qu0 (('-ng (T m5i ph0i cao h.n ho?c b8ng các (i:m
kh4ng ch) m5i vB t7i c=c 6A, 6, 7)
11. (3.04-308) è g=i lnh NCD (('-ng (T tr2c ngang sB ('<c t& ($ng thay (Li l7i khi lnh này th&c hin)
12. (3.09-3.13) è g=i lnh DTK è b9m ch=n vào ('-ng (T tr2c d=c è b9m OK
13. Zoom tr2c ngang 6A, 6, 7 (: ki:m tra hiu qu0 ((áy áo ('-ng ph+n t`ng c'-ng ph0i cao h.n ho?c b8ng m?t
('-ng c_ t7i c=c 6A, 6, 7)
14. Xóa (iVn kh4i l'<ng trên tr2c ngang b8ng lnh XL : g=i lnh XL è nh>p ALL è b9m Enter 2 lCnè b9m ch=n
m$t lo7i kh4i l'<ng b9t k] trên tr2c ngang
15. Xóa b0ng kh4i l'<ng
16. G=i lnh TDT è (?t ChiGu sâu bù vênh cX = 0.2 è b9m OK
17. G=i lnh DDT è b9m M: t@p è ch=n file Dien tich.dat trong th' m@c \My Documents\Nova-
TDN\BuoiHoc6\ è b9m B5ng ý
18. G=i lnh LBGT è b9m OK è ch=n (i:m (?t b0ng kh4i trên b0n vB

N$i dung D_ ÁN 3 – Hiu chJnh rãnh d=c và taluy cNa tr2c ngang 6
Video Video 6-f
Th-i gian Gi0ng: 10 Th&c hành: 15
Ghi chú
1. MO b0n vB BuoiHoc6d.dwg trong th' m@c \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc6\
2. (0.0-0.30) è zoom cAc 6 và cAc 7 trên b0n vB tr2c ngang
3. (0.31-1.07) è g=i lnh TKTN è ch=n T7 cAc 6 è ch=n TFi cAc 7 è ch=n MIt cKt è nh>p các thông s4 theo
ph# l#c 40 è b9m Khai báo taluy è trong tab Mái *Kp è thi)t l>p các thông s4 theo ph# l#c 45 è thi)t l>p
các thông s4 cho Mái *ào, Rãnh, Taluy *Ua chTt theo ph# l#c 9, 10, 11 è b9m OK è b9m NhWn è ch=n
Thi&t k& l1i, Theo y&u t6 cong è b9m OK
4. (1.08-1.36) è zoom ph+n taluy bên trái cAc 6 è g=i lnh XTK è ch=n taluy bên trái c=c 6 è g=i lnh TL è
b9m ch=n vào lV bên trái c=c 6 è nh>p: 0.4 è nh>p: 100 è nh>p: 0.4 è nh>p: 0 è nh>p: 100 è nh>p: -100
è b9m Enter è b9m Enter
5. (1.38-2.12) è zoom ph+n taluy bên trái cAc 7 è g=i lnh XTK è ch=n taluy bên trái c=c 7 è g=i lnh TL è
b9m ch=n vào lV bên trái cAc 7 è nh>p: 0.4 è nh>p: 100 è nh>p: 0.4 è nh>p: 0 è nh>p: 100 è nh>p: -100
è b9m Enter è b9m Enter
6. (2.20-2.33) è g=i lnh DTKTN è ch=n T7 cAc 6 è ch=n TFi cAc 7 è b9m OK
7. (2.34-3.01) è g=i lnh APK è ch=n T7 cAc 6 è ch=n TFi cAc 7 è bT l&a ch=n B+,ng cX không dùng *+[c
è b9m Khai báo khuôn è ch=n Khuôn trên nGn mFi è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 41 è ch=n Khuôn
trên nGn cX è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 42 è ch=n Gia c6 lG è nh>p các thông s4 theo ph# l#c 43 è
b9m OK è b9m OK
8. Xóa (iVn kh4i l'<ng trên tr2c ngang b8ng lnh XL : g=i lnh XL è nh>p ALL è b9m Enter 2 lCnè b9m ch=n
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 22

m$t lo7i kh4i l'<ng b9t k] trên tr2c ngang
9. Xóa b0ng kh4i l'<ng
10. G=i lnh TDT è (?t ChiGu sâu bù vênh cX = 0.2 è b9m OK
11. G=i lnh DDT è b9m M: t@p è ch=n file DienTich.dat trong th' m@c \My Documents\Nova-
TDN\BuoiHoc6\ è b9m B5ng ý
12. G=i lnh LBGT è b9m OK è ch=n (i:m (?t b0ng kh4i trên b0n vB
Ph# l#c 37: B+,ng cong nYm
Tên
*Mnh
Lo1i
*+,ng cong
Bán
kính
M: r/ng
b#ng
M: r/ng
l+ng
i% siêu cao
Bo1n n6i
*Cu
Bo1n n6i
cu6i
P202A Cong tròn 1000 0 0 Không b4 trí siêu cao 0 0
P3 Cong tròn 60 0.75 0.75 5 30 30
P4 Cong tròn 60 0.75 0.75 5 30 30
P5 Cong tròn 120 0.45 0.45 2 12 12
P6 Cong tròn 60 0.75 0.75 5 30 30
P7 Cong tròn 200 0.3 0.3 2 12 12
P8 Cong tròn 200 0.3 0.3 2 12 12

Ph# l#c 38: VU trí c6ng trên tuy&n
Tên cAc Ghi chú
C=c 8 C4ng tròn BTCT, f75
C=c 11 C4ng tròn BTCT, f75
C=c 16 C4ng tròn BTCT, f75
C=c 19A C4ng tròn BTCT, f75
C=c 19B C4ng tròn BTCT, f75
C=c 22 C4ng b0n BTCT, BxH=2x2m
Ph# l#c 39: B+,ng cong *>ng
STT BMnh *Qi d6c Bán kính
1 GiDa D203 - 6A 700
2 GiDa 9 - 10 800
3 GiDa 14A - TD4 700
4 GiDa 16 - TD5 760
5 GiDa P6 - TC6 770
6 GiDa 20A - 20 850
7 GiDa 22 - 23 700

Ph# l#c 40: Thông s6 TrKc ngang chuLn
Rãnh 0.4x0.4x0.4
Taluy (ào 1
Taluy (2p 1.5
R$ng lV 1
Cao lV 0
R$ng vát lV 0
i lV % 4
R$ng m?t 2.75
i m?t % 2
R$ng Phân cách 0
Trung tâm Công ngh CAD/CAM – B$ môn T& ($ng hóa Thi)t k) c+u ('-ng
H!ng d$n th(c hành
ào t!o chuyên nghi$p ng d#ng Nova-TDN trong thi&t k& *+,ng b/
Bn mu#n nâng cao k' n*ng th,c hành è Hãy tham gia hình th.c HC B# SUNG ti Trung tâm è www.cadcamvn.com


Trang 23

Cao Phân cách 0
i Phân cách % 0

Ph# l#c 41: Khuôn trên nGn mFi
Lo1i khuôn Khuôn trên nGn mFi
Index
(STT)
Layer name
(tên lFp)
Height
(bG dày - m)
S4 l5p 3 1 DDLN 0.12
Taluy trái 0 2 CPDD L1 0.18
Taluy ph0i 0 3 CPDD L2 0.2

Ph# l#c 42: Khuôn trên nGn cX
Lo1i khuôn Khuôn trên nGn cX
Index
(STT)
Layer name
(tên lFp)
Height
(bG dày - m)
S4 l5p 2 1 DDLN 0.12
Taluy trái 0 2 CPDD L1 0.18
Taluy ph0i 0

Ph# l#c 43: Khuôn gia c6 lG
Lo1i khuôn Gia c6 lG

Index (STT)
Layer name (tên
lFp)
Height
(bG dày - m)
S4 l5p 2 1 DDLN 0.12
CD gia c4 0.5 2 CPDD L1 0.18
Taluy trái 0
Taluy ph0i 0

Ph# l#c 44: Các lo1i di@n tích
TT Di@n tích Công th>c BVT
1 S (ào DAONEN+DAOTLTR+DAOTLPH-DAORTR-DAORPH m2
2 S (2p K95
DAPNEN-(KHMOI-DAOKHMOI)-(GIACO-DAOGIACO)-(KHCU-
DAOKHCU)-BVKHCU
m2
3 S (ào rãnh DAORTR+DAORPH m2
4 S bù vênh BVKHCU m2
5 S (ào m( c_ DAOKHCU m2
6 B kc mO r$ng CAPKHMOI m
7 B kc t`ng c'-ng CAPKHCU m
Ph# l#c 45: Thông s6 cho mái *Kp
Thông s6 Trái Ph3i
DeltaX -1.5 1.5
DeltaY -1 -1
H d>t c. 0 0
B d>t c. 0 0
D4c d>t c. 0 0
Wào rãnh v5i B an toàn 0 0.001

Đào tạo chuyên nghiệp

Trung tâm Công nghệ CAD/CAM – Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường Hướng dẫn thực hành

Ứng dụng Nova-TDN trong thiết kế đường bộ

Nội dung Thiết kế trắc dọc 1 Video Giảng: 10’ Thực hành: 15’ Video 1-c 2. Mở file BuoiHoc1a.dwg trong thư mục \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc1\ 3. Trong bản vẽ này đường đồng mức đã được ẩn đi để dễ bắt điểm khi chèn cọc (trong video thì đường đồng mức được để lại) 4. (0.00-1.35) à gọi lệnh TD à đặt Tỷ lệ X = 1000, Tỷ lệ Y = 100 à bỏ chọn Tự động thay đổi mức so sánh à chọn Khai mẫu bảng à chọn tab Đầu trắc dọc à Thiết lập Số hiệu, Mô tả, Kh.Cách như trong phụ lục 5 à chọn Đồng ý à Bấm OK à chọn vị trí vẽ trắc dọc tự nhiên (nên chọn điểm này ở bên phải của hình vẽ bình đồ tuyến như trong video) à kiểm tra đường đen (đối chiếu với video) 5. (1.36-3.04) à Vẽ đường tạm để phác họa phương án thiết kế trắc dọc 5.1. (1.36-1.38) à Gọi lệnh Line (L) để vẽ đường tạm khống chế tại cọc 5 trên trắc dọc à bắt điểm vào vị trí cọc 5 trên đường đen à nhập 7 à bấm Enter 5.2. (1.39-1.42) à Gọi lệnh Line à vẽ đường tạm từ vị trí đường tự nhiên tại cọc 0 đến vị trí khống chế tại cọc 5 5.3. (1.43-1.46) à làm tương tự như mục 3.1 tại vị trí cọc 11 5.4. (1.47-2.01) à gọi lệnh Line (L) để vẽ đường tạm khống chế tại cọc C1 à bắt điểm vào vị trí cọc C1 trên đường đen à nhập 16.7 à bấm Enter 5.5. (2.02-2.05) à gọi lệnh Line (L) à vẽ đường tạm từ vị trí khống chế tại cọc C1 đến vị trí khống chế tại cọc 11 5.6. (2.06-2.09) à gọi lệnh Fillet (F) à bấm R à nhập 0 à bấm chọn đường tạm nối cọc 0 và cọc 5 à bấm chọn đường tạm nối cọc 11 và cọc C1 5.7. (2.10-2.13) à kéo dài đường dóng tại cọc 17 5.8. (2.14-2.20) à gọi lệnh Extend (EX) à kéo dài đường tạm phía trước đến vị trí cọc 17 (xem video) 5.9. (2.21-2.27) à gọi lệnh Line (L) à vẽ đường dóng từ cao độ tự nhiên tại cọc 22 đến vị trí đường tạm tại cọc 17 5.10. (2.28-2.30) à làm tương tự như mục 3.1 tại vị trí cọc 27 5.11. (2.31-2.32) à gọi lệnh Line (L) à vẽ đường tạm từ vị trí tự nhiên tại cọc 22 đến vị trí khống chế tại cọc 27 5.12. (2.33-2.35) à gọi lệnh Line (L) à bắt điểm vào vị trí cọc 32 trên đường đen à nhập 5 à bấm Enter 5.13. (2.36-2.40) à gọi lệnh Line (L) à vẽ đường tạm từ đỉnh đổi dốc tại cọc 27 đến vị trí khống chế tại cọc 32 5.14. (2.41-2.47) à làm tương tự như mục 3.1 tại vị trí cọc 36 5.15. (2.48-2.51) à gọi lệnh Line (L) à vẽ đường tạm từ đỉnh đổi dốc tại cọc 32 đến vị trí khống chế tại cọc 36 5.16. (2.52-2.55) à làm tương tự mục 3.1 tại vị trí cọc 42 5.17. (2.56-2.59) à gọi lệnh Line (L) à vẽ đường tạm từ vị trí tự nhiên tại cọc cuối tuyến đến vị trí khống chế tại cọc 42 5.18. (3.00-3.04) à gọi lệnh Fillet (F) à bấm chọn đường tạm nối cọc 32 và cọc 36 à bấm chọn đường tạm nối cọc 42 và cọc cuối tuyến 6. (3.05-3.11) à kiểm tra lại phác họa phương án đường đỏ trắc dọc vừa vẽ 7. (3.12-4.08) à gọi lệnh DD à bắt điểm vào vị trí đầu tuyến trên trắc dọc à bỏ tùy chọn Bám theo cọc à Bấm OK à bắt điểm vào vị trí đỉnh đổi dốc trên đường tạm sơ họa vừa vẽ à bấm OK à lần lượt cho đến vị trí cuối tuyến trên trắc dọc (xem video) 8. (4.09-4.53) à gọi lệnh CD à bấm chọn đoạn đổi dốc đầu tiên của trắc dọc à bấm chọn đoạn đổi dốc tiếp theo à nhập các thông số thiết kế cho đường cong đứng theo phụ lục 6 à bấm OK à lặp lại lệnh CD để thiết kế các đường cong đứng tiếp theo 9. (4.54-5.00) à gọi lệnh DTK à bấm chọn đường đen (hoặc đường đỏ) trắc dọc à chấp nhận các thông số mặc định (xem video) à bấm OK Nội dung Thiết kế trắc ngang 1 Video Giảng: 5’ Thực hành: 15’ Video 1-d 1. Mở file BuoiHoc1b.dwg trong thư mục \My Documents\Nova-TDN\BuoiHoc1\ 2. (0.00-0.09) à gọi lệnh CS à bấm chuột phải vào Tuyến đường thứ 1 à chọn Sửa mặt cắt chuẩn à thiết lập
Bạn muốn nâng cao kỹ năng thực hành è Hãy tham gia hình thức HỌC BỔ SUNG tại Trung tâm è www.cadcamvn.com

Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->