NĂM ĐỨC TIN 2012 - 2013

Slideshow : Giuse Maria Định

“Nhƣng khi Con Ngƣời đến, liệu sẽ còn gặp đƣợc lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
(Lc 18:8)

GHI CHÚ : Slideshow không có nhạc nền VÌ NỘI DUNG MỖI SLIDE CẦN KẾT NỐI INTERNET Vui lòng bấm chuột để di chuyển đến slide kế tiếp

CÁC TƢ LiỆU CỦA GIÁO HỘI LIÊN QUAN NĂM ĐỨC TIN
TÔNG THƢ TỰ SẮC PORTA FIDEI (Cánh Cửa Đức Tin)
Do ĐGH Bênêdictô XVI ban hành Tại Đền Thờ Thánh Phêrô – Rôma - Ngày 11-10-2011
(Lm. G. Trần Đức Anh OP chuyển ý từ nguyên bản tiếng Ý ) BẤM XEM

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM ĐỨC TIN
BẤM XEM

SỨ ĐiỆP CỦA ỦY BAN THẦN HỌC QUỐC TẾ NHÂN DỊP NĂM ĐỨC TIN
BẤM XEM

KINH NĂM ĐỨC TIN (đã được HĐGMVN chuẩn nhận)
BẤM XEM

ĐỨC THÁNH CHA BiỂN ĐỨC XVI THỪA NHẬN CÓ “CÁ ƢƠN” TRONG GIÁO HỘI
Tin Vatican City ngày 11/10/2012 (Reuters news)- Hôm Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô đã khẩn thiết lên tiếng kêu gọi các tín hữu thuộc Hội Thánh Công Giáo Rôma hãy tái khám phá lại niềm tin đang bị sa sút và hâm hâm dở dở [chẳng nóng chẳng lạnh] của họ mà theo ngài thừa nhận là những con "cá ƣơn" trong Hội Thánh của mình. Ngài đã nói trong khi thuyết giảng vào ngày lễ khai mạc "Năm Đức Tin" rằng, "Những thập niên gần đây đã thấy có sự gia tăng về vấn nạn sa mạc hóa tâm linh." "Chúng ta hãy ngó mọi sự xảy ra xung quanh xem...sự trống rỗng đang lan rộng," Ngài nói, "như chúng ta thấy đấy, trong mấy năm nay, đã xảy ra những mối bất hòa trong vườn nho của Chúa, lƣới cá của Phêrô đầy thì đầy những cá ƣơn, ngay cả trong Giáo Hội hiện cũng có những con ngƣời yếu nhƣợc suy vong ấy."
Nguồn

LÕNG TIN TRONG GIÁO HỘI HÔM NAY THỰC TẾ RA SAO ?
1. VÀI BIỂU HIỆN TIÊU BiỂU VỀ KHỦNG HOẢNG LÕNG TIN TRONG GIÁO HỘI HOÀN VŨ VÀ VIỆT NAM 2. XÁC ĐỊNH CỦA LÕNG TIN ĐANG KHỦNG HỎANG : CÓ NÊN TIẾP TỤC TIN TƢỞNG VÀ Ở LẠI GIÁO HỘI ? 3. PHƢƠNG DƢỢC NÀO SỬA CHỮA LÕNG TIN ĐANG KHỦNG HOẢNG ?
ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây : GMD.153.10 - LÕNG TIN TRONG GIÁO HỘI HÔM NAY

HỆ LỤY CỦA TIN VÀ KHÔNG TIN
“Ai tin Ngƣời Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa” Ga 3:18

• Những ngƣời không tin Đức Giêsu thì bị luận phạt và trầm luân hết sao ? • Làm sao để có đức tin ? • Làm sao để đức tin vững mạnh ? • Việc giáo dục đức tin bắt đầu từ đâu ?
ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây : GMD.074.09 – HỆ LỤY CỦA TIN VÀ KHÔNG TIN

DẤU CHỈ CỦA NiỀM TIN ĐÍCH THỰC
BẠN ĐÃ CHỊU PHÉP RỬA BẠN ĐI LỄ, LÃNH NHẬN BÍ TÍCH, THUỘC KINH TIN KÍNH BẠN SINH HOẠT HỘI ĐOÀN, KHẤN HỨA DÕNG BA… LÀM VIỆC TRUYỀN GIÁO, TÔNG ĐỒ, XÃ HỘI… HOẶC THẬM CHÍ BẠN ĐI TU LÀM GIÁO SĨ, TU SĨ… NHỮNG DẤU HIỆU TRÊN ĐÂY KHÔNG NHẤT THIẾT XÁC NHẬN BẠN TIN VÀO ĐỨC GIÊSU VÀ BẠN LÀ MÔN ĐỆ NGÀI :

VẬY DẤU HIỆU CHÍNH XÁC NÀO XÁC NHẬN BẠN CÓ NiỀM TIN ĐÍCH THỰC VÀ BẠN LÀ MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU ?
ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây : GMD.075.09 – DẤU CHỈ CỦA NiỀM TIN ĐÍCH THỰC

TIN VÀO TIN MỪNG LÀ VÂNG PHỤC Ý CHA
“... CHÍNH CHÖA CHA, ĐẤNG ĐÃ SAI TÔI, TRUYỀN LỆNH CHO TÔI PHẢI NÓI GÌ, TUYÊN BỐ GÌ.... NHỮNG GÌ TÔI NÓI, THÌ TÔI NÓI ĐÖNG NHƢ CHÖA CHA ĐÃ NÓI VỚI TÔI" Ga 12:48-50 NHƢNG LÀM SAO PHÂN BiỆT Ý TÔI – Ý MA QUỈ - và THÁNH Ý CHÚA

ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây :
GMD.072.09 – TIN VÀO TIN MỪNG LÀ VÂNG PHỤC Ý CHA

TIN NGOÀI MiỆNG CHƢA PHẢI LÀ TIN
• • • • Dấu hiệu nào xác định bản thân tôi chỉ tin ngoài miệng ? Dấu hiệu nào chứng tỏ giới giáo dân chỉ tin ngoài miệng ? Dấu hiệu nào chứng tỏ giới giáo sĩ chỉ tin ngoài miệng ? Dấu hiệu nào phát giác Giáo hội chỉ tin ngoài miệng ?

ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây : GMD.073.09 – TIN NGOÀI MiỆNG CHƢA PHẢI LÀ TIN

LÝ TRÍ VÀ CẢM NGHIỆM TRONG ĐỨC TIN
Kiến thức lý trí có vai trò gì trên đức tin ? Có khi nào bạn nghe nói đến đức tin cảm nghiệm chƣa ? Trong lãnh vực tâm linh, Đức Giêsu đề cao cách sống nào ? Làm cách nào để có đƣợc đức tin cảm nghiệm ? Có thể hằng ngày tập sống đức tin cảm nghiệm không ?

ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây : GMD.085.09 – LÝ TRÍ VÀ CẢM NGHIỆM TRONG ĐỨC TIN

LÀM GÌ ĐỀ ĐÀO TẠO ĐỨC TIN
TẠI SAO PHÊRÔ LÖC NỔI LÖC CHÌM ? TẠI SAO TÔI VẪN TIN CHÖA MÀ TÔI KHÔNG THỂ “DỜI NÖI CHUYỂN NON” ĐỨC TIN KHÔNG PHẢI LÀ KIẾN THỨC

DO ĐÓ, CÁCH ĐÀO TẠO ĐỨC TIN KHÔNG THỂ GIỐNG CÁCH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC
VÀI TRẮC NGHIỆM XEM ĐỨC TIN CỦA TÔI CÓ THUỘC LOẠI KIẾN THỨC
ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây : GMD.030.08 – LÀM SAO BƢỚC ĐI TRÊN MẶT NƢỚC BiỂN ĐỜI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO ĐỨC TIN

DẤU LẠ ĐiỀM THIÊNG CHO KẺ TIN
Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ đƣợc quỷ, sẽ nói đƣợc những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm đƣợc rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những ngƣời bệnh, thì những ngƣời này sẽ đƣợc mạnh khoẻ. Nói xong Chúa Giêsu đƣợc đƣa lên trời" Mc 16:15-18 Nhiều nhà chú giải đoạn Tin Mừng Máccô 16:15-18 này, cũng nhƣ những đoạn nói về các điềm thiêng dấu lạ hay đặc sủng…, đã khẳng định Lời Đức Giêsu trong các đoạn này chỉ hiểu đƣợc (hoặc chỉ nên hiểu !!) theo nghĩa bóng, nghĩa tâm linh chứ không thể hiểu theo nghĩa đen.

VẬY TA HOÀN TOÀN CÓ THỂ HIỂU MÁCCÔ 16:15-18 THEO NGHĨA ĐEN HAY NGHĨA BÓNG ?
ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây :

GMD.083.09 – DẤU LẠ ĐiỀM THIÊNG CHO KẺ TIN

NiỀM TIN TRONG KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN
Có phải Đức Chúa Cha chỉ sinh ra Đức Giêsu vào ngày Ngài chịu phép rửa của Thánh Gioan ? Phải hiểu thế nào vê câu : “Ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3 : 21-22) ?
KHÔNG GIAN và THỜI GIAN CÓ ẢNH HƢỞNG GÌ TRÊN NIỀM TIN KITÔ GIÀO ?

ĐỂ XEM CÁC NỘI DUNG TRÊN Mời kết nối Internet và bấm vào đƣờng dẫn (link) dƣới đây :
GMD.119.10 – NiỀM TIN TRONG KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

Lời Bà Êlisabét chào Đức Mẹ : “EM THẬT CÓ PHÖC VÌ ĐÃ TIN”
(Lc 1:45)

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ đƣợc chúc phúc vì đã tin. Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền, biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa, biết quan tâm đến nhu cầu của mọi ngƣời anh chị em chung quanh chúng con, nhờ đó họ sẽ đƣợc nhận biết Chúa, để chính họ cũng nhận đƣợc ơn đức tin đem lại sự sống đời đời”.

(Trích từ Bản Kinh NĂM ĐỨC TIN)