P. 1
CỰC TRỊ HÀM SỐ BẬC 3

CỰC TRỊ HÀM SỐ BẬC 3

|Views: 377|Likes:
Được xuất bản bởinguyenthilananhtuyet

More info:

Published by: nguyenthilananhtuyet on Nov 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

C ỰC TRỊ HÀM SỐ BẬC 3 (GV: N.T.

TUYẾT)
Vd1: Cho a ax x
x
x g ax
x x
x f + + + = + + − = 3
3
) ( ; 1
2 3
) (
2
3 2 3
. T×m a ®Ó mçi h/s cã 2
cùc trÞ ®ång thêi
gi÷a hai hoµnh ®é cùc trÞ cña hµm nµ cã mét hoµnh ®é cùc
trÞ cña hµm !ia.
Vd2: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s: ( ) x m m x m x y ) 2 1 ( 6 1 3 2
2 3
− + − + = cã C"#CT n$m
tr%n ®t: & '()
Vd3:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s
1
3
1
2 3
+ + − − = m x mx x y
cã !ho*ng c+ch gi÷a
®iÓm C" ,µ CT -µ nh. nh/t.
Vd4: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s
m x
m
x y + − =
2 3
2
3
cã c+c ®iÓm C" ,µ CT n$m
,0 hai 1h2a cña ®t & ).
Vd5:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s: m x m x x y + + − =
2 2 3
3 cã C" ,µ CT ®3i )4ng
nha5 65a ®t:
2
5
2
1
− = x y
Vd6: T×m a ®Ó ®å thÞ h/s: & 2)
7
8a)
2
'92)'97 cã C" ,µ CT c+ch
®05 :.
Vd7: T×m a ®Ó ®å thÞ h/s : & )
7
'7a)
2
8;a
2
82a'7<.) 8( cã C" ,µ
CT n$m ,0 hai 1h2a cña tr=c t5ng.
Vd8:T×m a ®Ó ®iÓm C" ,µ CT cña ®å thÞ h/s & )
7
'7)
2
82 n$m ,0
hai 1h2a !h+c nha5 cña ®êng tr>n : )
2
8
2
'2a)'(a8?a
2
'9&@
Vd9: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s & )
7
'7m)
2
82m;m'(<)8Am
2
'm cBt :)
tCi 7 ®iÓm 1.DiEt cã hoµnh ®é -F1 thµnh CGC.
Vd10:T×m m ®Ó ;C
m
<: &)
7
'7;m89<)
2
82;m
2
8(m89<)'(m;m89< cBt
tr=c hoµnh tCi 7 ®iÓm 1.DiEt cã hoµnh ®é -Hn hIn 9.
Vd11:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s & )
7
J)
2
89Km) '2m cBt tr=c hoµnh tCi
7 ®iÓm 1.DiEt t/m: )
9
L@L)
2
L)
7
.
Vd12:T×m tr%n tr=c hoµnh c+c ®iÓm !M ®Nc 7 t.t5On tHi ®å thÞ h/s:
& ')
7
87) 82
Vd13:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s & )
7
87)
2
8m)89 cBt ®t & 9 tCi 7
®iÓm 1.DiEt: P;@Q9<#R#C ®ång thêi tiếp t5On cña ®å thÞ tCi R ,µ C
,5Sng gãc ,Hi nha5.
Vd14: T×m m ®Ó ®t ®i 65a C"#CT cña ®å thÞ h/s :
) 1 ( ) 2 3 2 ( ) 1 ( 3
2 2 3
− − + − + − − = m m x m m x m x y tCo ,Hi ®t
5
4
1
+ − = x y
mét gãc (?
@
.
Vd15: B2007. Cho hàm số
3 2 2 2
3 3( 1) 3 1 (1) y x x m x m = − + + − − −
1) Khảo sát sự biến thin !à !" #$ th% (C) &'( hàm số !)i
1 m =
2) *+m m #, hàm số &- &ự& #.i/ &ự& ti,0 !à &á& #i,m &ự& t1% &'( #$ th% hàm số (1)
&á&h #20 3ố& t4( #5.
Vd16: DB_B_2004 Cho hàm số
3 2 2
2 2 y x mx m x = − + − (1) !)i m 6à th(m số.
*+m m #, hàm số (1) #.t &ự& ti,0 t.i 7 8 1.
Vd17: DB_B_2008 Cho hàm số
3 2
3 3 ( 2) 1 y x x m m x = − − + − (1) / m 6à th(m số thự&
*+m &á& 3iá t1% &'( m #, hàm số (1) &- h(i &ự& t1% &9n3 :;0.
Vd18: Cho hàm số < 8 27
3
= >m7
2
= 12m
2
7 = 1/ t1on3 #- m 6à th(m số.
*+m t;t &ả &á& 3iá t1% &'( m #, hàm số &- &ự& #.i t.i 7
C?
/ &ự& ti,0 t.i 7
C*
th@( mAnB
7
2
C?
8 7
C*
.
Vd19: Cho hàm số
3 2
1
2 3
3
y x x x = − +
(1)
C4i
D/ B
6En 6FGt 6à &á& #i,m &ự& #.i/ &ự& ti,0 &'( #$ th% hàm số (1). *+m #i,m H
th05& t1I& hoành s(o &ho t(m 3iá& HDB &- :iJn tK&h bLn3 2.
Vd20: Cho hàm số
( )
3 2 2 2
3 3 1 3 1 y x x m x m = − + + − − −
(1)/ !)i m 6à th(m số thự&.
*+m m #, hàm số (1) &- &ự& #.i !à &ự& ti,0/ #$n3 thMi &á& #i,m &ự& t1% &'( #$ th% &9n3
!)i 3ố& to. #5 N t.o thành m5t t(m 3iá& !0On3 t.i N.
Vd21: Cho ha4m so.: & T;)< & )
7
J 7m)
2
8 7;m
2
J 9<) J m
7
;C
m
<
ChPn3 minh 1Ln3 (C
m
) 60On &- #i,m &ự& #.i !à #i,m &ự& ti,0 6En 6FGt &h.< t1n mQi
#FMn3 thRn3 &ố #%nh
Vd22: Cho hàm số < 8
9
7
7
3
−m7
2
= (2m −1)7 −m = 2
*+m m s(o &ho hàm số &- 2 &ự& t1% &- hoành #5 :FSn3.
Vd23: Cho hàm số < 8 7
3
−3m7
2
= (m
2
= 2m −3)7 = 3m = 1
*+m m #, #$ th% hàm số &- &á& #i,m &ự& #.i !à &ự& ti,0 nLm !2 &9n3 m5t phK( #ối !)i
t1I& t0n3.
Vd24: Cho hàm số
; <
; <
7 2 2
) 2m 9 ) m 7m 2 ) ( &' 8 8 ' ' 8 '
(1)
Tá& #%nh m #, #$ th% &'( hàm số (1) &- h(i #i,m &ự& #.i !à &ự& ti,0 nLm !2 h(i phK(
&'( t1I& t0n3.
Vd25: Cho hàm số ; <
7 2 2 7 2
) 7m) 7 9 m ) m m &' 8 8 ' 8 '
(1)
Uiết phFSn3 t1+nh #FMn3 thRn3 V0( h(i #i,m &ự& t1% &'( #$ th% hàm số (1)
Vd26: Cho hàm sốB
( )
3 2
3 1 > 2 y x m x x m = − + + + −
(1) &- #$ th% 6à (C
m
)
Tá& #%nh m #, (C
m
) &- &ự& #.i/ &ự& ti,0 !à h(i #i,m &ự& #.i &ự& ti,0 #ối 7Pn3
!)i nh(0 V0( #FMn3 thRn3
1
2
y x =
.
Vd27: Cho hàm sốB < 8 27
3
W 3(2m=1)7
2
= 6m(m=1)7 = 1 / t1on3 #- m 6à th(m số.
ChPn3 minh 1Ln3 !)i m4i 3iá t1% &'( m / hàm số 60On &- &ự& #.i/&ự& ti,0 !à Xhoản3
&á&h 3iY( &á& #i,m &ự& #.i/ &ự& ti,0 &'( #$ th% hàm số XhOn3 #Zi.
Vd28: Cho hàm số < 8
3
1
7
3
[
2
1
m7
2
= (m
2
W 3)7/ t1on3 #- m 6à th(m số .
*+m t;t &ả &á& 3iá t1% &'( m #, hàm số &- &ự& #.i t.i 7
C?
/ &ự& ti,0 t.i 7
C*
#$n3 thMi
7
C?
/ 7
C*
6à #5 :ài &á& &.nh 3-& !0On3 &'( m5t t(m 3iá& !0On3 &- #5 :ài &.nh h0<2n
bLn3
2
5
.
Vd29: Cho ha4m so. − + + + = +
7 2
7;2 9< U ; 9< 2 9 m mm y x x x ;9<# ; m -a4 tham
so. <
V)i caùc giaù trW na4o c5Xa m thY ñoZ thW c5Xa ha4m so. ;9<
coù hai ñi[åm c\]c trW ño.i )\ùng ,=ùi nha5 65a ñ\=4ng tha^ng y =
x 8 2
Vd30: Cho hàm số < 8 7
3
W 3(m = 1)7
2
= 3m(m = 2)7 = 1 (1)
CH\B hàm số (1) 60On 60On &- &ự& #.i !à &ự& ti,0 . 7á& #%nh &á& 3iá t1% &'( m #,
hàm số (1) #.t &ự& #.i !à &ự& ti,0 t.i &á& #i,m &- hoành #5 :FSn3 .
Vd31: Cho hàm số < 8 7
3
W 37
2
= m
2
7 = m .
*+m t;t &ả &á& 3iá t1% &'( th(m số m #, hàm số &- &ự& #.i/ &ự& ti,0 !à &á&
#i,m &ự& #.i / &ự& ti,0 &'( #ths #ối 7Pn3 !)i nh(0 V0( #FMn3 thRn3 < 8
2
5
2
1
− x
.
Vd32: Cho ha4m so. :
4
2 3
+ − = x m x y

_Wnh m ñ[å ñoZ thW ha4m so. coù c\]c ña]i ,a4 c\]c ti[å5 &á&
#i,m &ự& t1% &'( #$ th% hàm số th@( mAn B
a< `Lm ,[Z hai 1hHa c5Xa tr5]c t5ng. ;&9n3 nLm !2 bn t1ái / &9n3
nLm !2 bn 1hải :)<
D< ]Lm h(i phK( c5Xa tr5]c hoành ( &9n3 nLm !2 bn t1ái / &9n3 nLm !2
bn phải N<)
&) C- hoành #5 :FSn3 ( ^m / t1ái :;0 )
:) C- t0n3 #5 :FSn3 ( ^m / t1ái :;0 )
Vd33: Cho hàm số ( )
3 2
2 3 3 11 3 y x m x m = + − + −
*+m m #, hàm số #.t C?/ C* t.i h(i #i,m D/ B s(o &ho 3 #i,m D/ B/ C(0; [1)
thRn3 hàn3.
Vd34: *+m m #,
3 2
7 3 y x mx x = + + + &- #FMn3 thRn3 #i V0( C?/ C* !0On3 3-& !)i
#FMn3 thRn3 :B < 8 37 [ 7.

( m2 . trong đó m là tham số.x3 + ( 2m + 1) x2 . cực tiểu và hai điểm cực đại cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x . cực tiểu của đồ thị hàm số không đổi.mx2 + (m2 – 3)x. cực tiểu của đồ thị hàm số (1). xCT là độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5 . Vd27: Cho hàm số: y = 2x3 – 3(2m+1)x2 + 6m(m+1)x + 1 . Vd23: Cho hàm số y = x3 − 3mx2 + (m2 + 2m − 3)x + 3m + 1 Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu nằm về cùng một phía đối với trục tung.m2 ) x + m3 .x3 + 3mx2 + 3( 1. cực tiểu tại xCT thỏa mãn: x2CĐ= xCT. Vd24: Cho hàm số y = .cực tiểu và khoảng cách giữa các điểm cực đại. 3 2 1 2 Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ. ( m laø tham soá ) Với caùc giaù trò naøo cuûa m thì ñoà thò cuûa haøm soá (1) coù hai ñieåm cöïc trò ñoái xöùng vôùi nhau qua ñöôøng thaúng y = x+2 Vd30: Cho hàm số y = x3 – 3(m + 1)x2 + 3m(m + 2)x + 1 (1) CMR: hàm số (1) luôn luôn có cực đại và cực tiểu . Chứng minh rằng với mọi giá trị của m . Vd21: Cho haøm soá: y = f(x) = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m3 (Cm) Chứng minh rằng (Cm) luôn có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt chạy trên mỗi đường thẳng cố định Vd22: Cho hàm số y = 1 3 x − mx2 + (2m −1)x −m + 2 3 Tìm m sao cho hàm số có 2 cực trị có hoành độ dương. với m là tham số thực. Vd19: Cho hàm số 1 y = x3 − 2 x 2 + 3x 3 (1) Gọi A.Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ. Vd25: Cho hàm số y = . đồng thời các điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc toạ độ O tạo thành một tam giác vuông tại O. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu. Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho tam giác MAB có diện tích bằng 2. cực tiểu tại xCT đồng thời xCĐ.4 (1) Xác định m để đồ thị của hàm số (1) có hai điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục tung. 2 Vd29: Cho haøm soá y = 2x3 − 3(2m+ 1)x2 + 6m(m+ 1)x + 1 (1). 3 2 2 2 Vd20: Cho hàm số y = − x + 3x + 3 ( m − 1) x − 3m − 1 (1). . trong đó m là tham số . Vd28: Cho hàm số y = 1 3 1 x . B lần lượt là các điểm cực đại. xác định các giá trị của m để hàm số (1) đạt cực đại và cực tiểu tại các điểm có hoành độ dương .3m + 2) x . hàm số luôn có cực đại.m2 (1) Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) 3 2 Vd26: Cho hàm số: y = x − 3 ( m + 1) x + 9 x + m − 2 (1) có đồ thị là (Cm) Xác định m để (Cm) có cực đại.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->