CỰC TRỊ HÀM SỐ BẬC 3 (GV: N.T.

TUYẾT)
Vd1: Cho f ( x) =

x3 x2
x3
− + ax + 1 ; g ( x) =
+ x 2 + 3ax + a . T×m a ®Ó mçi h/s cã 2
3
2
3

cùc trÞ ®ång thêi
gi÷a hai hoµnh ®é cùc trÞ cña hµm nµy cã mét hoµnh ®é cùc
trÞ cña hµm kia.
Vd2: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s: y = 2 x 3 + 3( m − 1) x 2 + 6m(1 − 2m) x cã C§,CT n»m
trªn ®t: y = -4x
1
3

Vd3:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y = x 3 − mx 2 − x + m + 1 cã kho¶ng c¸ch gi÷a
®iÓm C§ vµ CT lµ nhá nhÊt.
Vd4: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y = x 3 −

3m 2
x + m cã c¸c ®iÓm C§ vµ CT n»m
2

vÒ hai phÝa cña ®t y= x.
Vd5:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s: y = x 3 − 3x 2 + m 2 x + m cã C§ vµ CT ®èi xøng
1
2

nhau qua ®t: y = x −

5
2

Vd6: T×m a ®Ó ®å thÞ h/s: y= 2x3 +ax2-12x-13 cã C§ vµ CT c¸ch
®Òu Oy.
Vd7: T×m a ®Ó ®å thÞ h/s : y = x3-3ax2+(a2+2a-3).x +4 cã C§ vµ
CT n»m vÒ hai phÝa cña trôc tung.
Vd8:T×m a ®Ó ®iÓm C§ vµ CT cña ®å thÞ h/s y = x3-3x2 +2 n»m vÒ
hai phÝa kh¸c nhau cña ®êng trßn : x2+y2-2ax-4ay+5a2-1=0
Vd9: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y= x3-3mx2 +2m(m-4)x+9m2-m c¾t Ox
t¹i 3 ®iÓm p.biÖt cã hoµnh ®é lËp thµnh CSC.
Vd10:T×m m ®Ó (Cm): y=x3-3(m+1)x2+2(m2+4m+1)x-4m(m+1) c¾t
trôc hoµnh t¹i 3 ®iÓm p.biÖt cã hoµnh ®é lín h¬n 1.
Vd11:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y= x3 –x2 +18mx -2m c¾t trôc hoµnh t¹i
3 ®iÓm p.biÖt t/m: x1<0<x2<x3.
Vd12:T×m trªn trôc hoµnh c¸c ®iÓm kÎ ®îc 3 t.tuyÕn tíi ®å thÞ h/s:
y= -x3+3x +2
Vd13:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y= x3+3x2+mx+1 c¾t ®t y = 1 t¹i 3
®iÓm p.biÖt: A(0;1),B,C ®ång thêi tiếp tuyÕn cña ®å thÞ t¹i B vµ C
vu«ng gãc víi nhau.
Vd14: T×m m ®Ó ®t ®i qua C§,CT cña ®å thÞ h/s :
1
y = x 3 − 3( m − 1) x 2 + (2m 2 − 3m + 2) x − m(m − 1) t¹o víi ®t y = − x + 5 mét gãc 450.
4
3
2
2
2
Vd15: B2007. Cho hàm số y = − x + 3x + 3(m − 1) x − 3m − 1 (1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1

2) Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1)
cách đều gốc tọa độ.
Vd16: DB_B_2004 Cho hàm số y = x3 − 2mx2 + m2 x − 2 (1) với m là tham số.
Tìm m để hàm số (1) đạt cực tiểu tại x = 1.
Vd17: DB_B_2008 Cho hàm số y = x3 − 3x 2 − 3m(m + 2) x − 1 (1) , m là tham số thực
Tìm các giá trị của m để hàm số (1) có hai cực trị cùng dấu.
Vd18: Cho hàm số y = 2x3 + 9mx2 + 12m2x + 1, trong đó m là tham số.

cực tiểu tại xCT đồng thời xCĐ. xCT là độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5 . cực tiểu của đồ thị hàm số (1).cực tiểu và khoảng cách giữa các điểm cực đại. cực tiểu tại xCT thỏa mãn: x2CĐ= xCT.mx2 + (m2 – 3)x. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m . Vd19: Cho hàm số 1 y = x3 − 2 x 2 + 3x 3 (1) Gọi A. Vd27: Cho hàm số: y = 2x3 – 3(2m+1)x2 + 6m(m+1)x + 1 . đồng thời các điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc toạ độ O tạo thành một tam giác vuông tại O. 3 2 2 2 Vd20: Cho hàm số y = − x + 3x + 3 ( m − 1) x − 3m − 1 (1). với m là tham số thực. B lần lượt là các điểm cực đại. ( m laø tham soá ) Với caùc giaù trò naøo cuûa m thì ñoà thò cuûa haøm soá (1) coù hai ñieåm cöïc trò ñoái xöùng vôùi nhau qua ñöôøng thaúng y = x+2 Vd30: Cho hàm số y = x3 – 3(m + 1)x2 + 3m(m + 2)x + 1 (1) CMR: hàm số (1) luôn luôn có cực đại và cực tiểu .4 (1) Xác định m để đồ thị của hàm số (1) có hai điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục tung. 2 Vd29: Cho haøm soá y = 2x3 − 3(2m+ 1)x2 + 6m(m+ 1)x + 1 (1).m2 ) x + m3 . xác định các giá trị của m để hàm số (1) đạt cực đại và cực tiểu tại các điểm có hoành độ dương . 3 2 Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ.x3 + ( 2m + 1) x2 . Vd21: Cho haøm soá: y = f(x) = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m3 (Cm) Chứng minh rằng (Cm) luôn có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt chạy trên mỗi đường thẳng cố định Vd22: Cho hàm số y = 1 3 x − mx2 + (2m −1)x −m + 2 3 Tìm m sao cho hàm số có 2 cực trị có hoành độ dương. Vd28: Cho hàm số y = 1 3 1 x . trong đó m là tham số . Vd24: Cho hàm số y = .m2 (1) Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) 3 2 Vd26: Cho hàm số: y = x − 3 ( m + 1) x + 9 x + m − 2 (1) có đồ thị là (Cm) Xác định m để (Cm) có cực đại. .3m + 2) x . hàm số luôn có cực đại. Vd25: Cho hàm số y = .x3 + 3mx2 + 3( 1. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu. cực tiểu và hai điểm cực đại cực tiểu đối xứng 1 2 với nhau qua đường thẳng y = x . cực tiểu của đồ thị hàm số không đổi.Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ. Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho tam giác MAB có diện tích bằng 2.( m2 . trong đó m là tham số. Vd23: Cho hàm số y = x3 − 3mx2 + (m2 + 2m − 3)x + 3m + 1 Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu nằm về cùng một phía đối với trục tung.

trái dấu ) Vd33: Cho hàm số y = 2 x 3 + 3 ( m − 3 ) x 2 + 11− 3m Tìm m để hàm số đạt CĐ. cực tiểu của đths đối xứng với nhau qua đường thẳng y = 1 5 x− . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại. CT vuông góc với đường thẳng d: y = 3x . (cùng nằm về bên trái . cùng nằm về bên phải Ox) b) Nằm hai phía cuûa truïc hoành ( cùng nằm về bên trái . -1) thẳng hàng. trái dấu ) d) Có tung độ dương ( âm . C(0. CT tại hai điểm A. cực tiểu và các điểm cực đại . B. Vd34: Tìm m để y = x3 + mx2 +7 x +3 có đường thẳng đi qua CĐ. 2 2 Vd32: Cho haøm soá : y = x 3 − m 2 x + 4 Ñònh m ñeå ñoà thò haøm soá coù cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu các điểm cực trị của đồ thị hàm số thỏa mãn : a) Nằm veà hai phía cuûa truïc tung. cùng nằm về bên phải Oy) c) Có hoành độ dương ( âm . . B sao cho 3 điểm A.7.Vd31: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + m2x + m .