CỰC TRỊ HÀM SỐ BẬC 3 (GV: N.T.

TUYẾT)
Vd1: Cho f ( x) =

x3 x2
x3
− + ax + 1 ; g ( x) =
+ x 2 + 3ax + a . T×m a ®Ó mçi h/s cã 2
3
2
3

cùc trÞ ®ång thêi
gi÷a hai hoµnh ®é cùc trÞ cña hµm nµy cã mét hoµnh ®é cùc
trÞ cña hµm kia.
Vd2: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s: y = 2 x 3 + 3( m − 1) x 2 + 6m(1 − 2m) x cã C§,CT n»m
trªn ®t: y = -4x
1
3

Vd3:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y = x 3 − mx 2 − x + m + 1 cã kho¶ng c¸ch gi÷a
®iÓm C§ vµ CT lµ nhá nhÊt.
Vd4: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y = x 3 −

3m 2
x + m cã c¸c ®iÓm C§ vµ CT n»m
2

vÒ hai phÝa cña ®t y= x.
Vd5:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s: y = x 3 − 3x 2 + m 2 x + m cã C§ vµ CT ®èi xøng
1
2

nhau qua ®t: y = x −

5
2

Vd6: T×m a ®Ó ®å thÞ h/s: y= 2x3 +ax2-12x-13 cã C§ vµ CT c¸ch
®Òu Oy.
Vd7: T×m a ®Ó ®å thÞ h/s : y = x3-3ax2+(a2+2a-3).x +4 cã C§ vµ
CT n»m vÒ hai phÝa cña trôc tung.
Vd8:T×m a ®Ó ®iÓm C§ vµ CT cña ®å thÞ h/s y = x3-3x2 +2 n»m vÒ
hai phÝa kh¸c nhau cña ®êng trßn : x2+y2-2ax-4ay+5a2-1=0
Vd9: T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y= x3-3mx2 +2m(m-4)x+9m2-m c¾t Ox
t¹i 3 ®iÓm p.biÖt cã hoµnh ®é lËp thµnh CSC.
Vd10:T×m m ®Ó (Cm): y=x3-3(m+1)x2+2(m2+4m+1)x-4m(m+1) c¾t
trôc hoµnh t¹i 3 ®iÓm p.biÖt cã hoµnh ®é lín h¬n 1.
Vd11:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y= x3 –x2 +18mx -2m c¾t trôc hoµnh t¹i
3 ®iÓm p.biÖt t/m: x1<0<x2<x3.
Vd12:T×m trªn trôc hoµnh c¸c ®iÓm kÎ ®îc 3 t.tuyÕn tíi ®å thÞ h/s:
y= -x3+3x +2
Vd13:T×m m ®Ó ®å thÞ h/s y= x3+3x2+mx+1 c¾t ®t y = 1 t¹i 3
®iÓm p.biÖt: A(0;1),B,C ®ång thêi tiếp tuyÕn cña ®å thÞ t¹i B vµ C
vu«ng gãc víi nhau.
Vd14: T×m m ®Ó ®t ®i qua C§,CT cña ®å thÞ h/s :
1
y = x 3 − 3( m − 1) x 2 + (2m 2 − 3m + 2) x − m(m − 1) t¹o víi ®t y = − x + 5 mét gãc 450.
4
3
2
2
2
Vd15: B2007. Cho hàm số y = − x + 3x + 3(m − 1) x − 3m − 1 (1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1

2) Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1)
cách đều gốc tọa độ.
Vd16: DB_B_2004 Cho hàm số y = x3 − 2mx2 + m2 x − 2 (1) với m là tham số.
Tìm m để hàm số (1) đạt cực tiểu tại x = 1.
Vd17: DB_B_2008 Cho hàm số y = x3 − 3x 2 − 3m(m + 2) x − 1 (1) , m là tham số thực
Tìm các giá trị của m để hàm số (1) có hai cực trị cùng dấu.
Vd18: Cho hàm số y = 2x3 + 9mx2 + 12m2x + 1, trong đó m là tham số.

Vd25: Cho hàm số y = .cực tiểu và khoảng cách giữa các điểm cực đại. . cực tiểu tại xCT đồng thời xCĐ. với m là tham số thực. ( m laø tham soá ) Với caùc giaù trò naøo cuûa m thì ñoà thò cuûa haøm soá (1) coù hai ñieåm cöïc trò ñoái xöùng vôùi nhau qua ñöôøng thaúng y = x+2 Vd30: Cho hàm số y = x3 – 3(m + 1)x2 + 3m(m + 2)x + 1 (1) CMR: hàm số (1) luôn luôn có cực đại và cực tiểu . B lần lượt là các điểm cực đại.3m + 2) x . xCT là độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5 . 2 Vd29: Cho haøm soá y = 2x3 − 3(2m+ 1)x2 + 6m(m+ 1)x + 1 (1). cực tiểu của đồ thị hàm số (1).Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ. trong đó m là tham số .x3 + 3mx2 + 3( 1. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu.m2 (1) Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) 3 2 Vd26: Cho hàm số: y = x − 3 ( m + 1) x + 9 x + m − 2 (1) có đồ thị là (Cm) Xác định m để (Cm) có cực đại. Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho tam giác MAB có diện tích bằng 2. cực tiểu và hai điểm cực đại cực tiểu đối xứng 1 2 với nhau qua đường thẳng y = x . 3 2 Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ. 3 2 2 2 Vd20: Cho hàm số y = − x + 3x + 3 ( m − 1) x − 3m − 1 (1). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m . Vd19: Cho hàm số 1 y = x3 − 2 x 2 + 3x 3 (1) Gọi A. trong đó m là tham số. đồng thời các điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc toạ độ O tạo thành một tam giác vuông tại O. cực tiểu tại xCT thỏa mãn: x2CĐ= xCT.mx2 + (m2 – 3)x. Vd27: Cho hàm số: y = 2x3 – 3(2m+1)x2 + 6m(m+1)x + 1 .4 (1) Xác định m để đồ thị của hàm số (1) có hai điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục tung. cực tiểu của đồ thị hàm số không đổi.( m2 .x3 + ( 2m + 1) x2 . Vd24: Cho hàm số y = . Vd23: Cho hàm số y = x3 − 3mx2 + (m2 + 2m − 3)x + 3m + 1 Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu nằm về cùng một phía đối với trục tung. xác định các giá trị của m để hàm số (1) đạt cực đại và cực tiểu tại các điểm có hoành độ dương .m2 ) x + m3 . Vd28: Cho hàm số y = 1 3 1 x . Vd21: Cho haøm soá: y = f(x) = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m3 (Cm) Chứng minh rằng (Cm) luôn có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt chạy trên mỗi đường thẳng cố định Vd22: Cho hàm số y = 1 3 x − mx2 + (2m −1)x −m + 2 3 Tìm m sao cho hàm số có 2 cực trị có hoành độ dương. hàm số luôn có cực đại.

CT vuông góc với đường thẳng d: y = 3x . Vd34: Tìm m để y = x3 + mx2 +7 x +3 có đường thẳng đi qua CĐ. B sao cho 3 điểm A. (cùng nằm về bên trái . C(0. CT tại hai điểm A. B. cùng nằm về bên phải Ox) b) Nằm hai phía cuûa truïc hoành ( cùng nằm về bên trái . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại. . trái dấu ) d) Có tung độ dương ( âm . -1) thẳng hàng. 2 2 Vd32: Cho haøm soá : y = x 3 − m 2 x + 4 Ñònh m ñeå ñoà thò haøm soá coù cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu các điểm cực trị của đồ thị hàm số thỏa mãn : a) Nằm veà hai phía cuûa truïc tung. trái dấu ) Vd33: Cho hàm số y = 2 x 3 + 3 ( m − 3 ) x 2 + 11− 3m Tìm m để hàm số đạt CĐ. cực tiểu của đths đối xứng với nhau qua đường thẳng y = 1 5 x− . cùng nằm về bên phải Oy) c) Có hoành độ dương ( âm . cực tiểu và các điểm cực đại .Vd31: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + m2x + m .7.