1

Dê cuong môn hçc

HÌNH HÇA - VÊ KY THUAT


1. Tên môn hçc: HÌNH HOA -VÊ KY THUAT CO KHÍ

2. Mã sô môn hçc: CK 488

3. Sô tín chi: 4 tín chi

Phân 1: HÌNH HOA : 2 Tín chi (15tiêt giang lý thuyêt + 30 tiêt bài tâp)
Phân 2: VÊ KY THUAT: 2 Tín chi ( 15 tiêt lý thuyêt+ 30 tiêt bài tâp)

4. Chu nhiçm môn hçc:

5. CBGD dàng ký giang:
Phân 1: Hình hoa: ThS.Pham Thi Vân
Phân 2: Vë Kÿ Thuât : ThS.Duong Xuân Vu

6. Môn hçc tiên quyêt: Hình hoc pháng và hình hoc không gian.
7. Hình thúc dánh giá: Diêm bài thi cuôi hoc ky (Hình thuc A)

8. Tóm tàt nçi dung chính:

Bài giang Hình Hoa trình bày các phuong pháp biêu diên hình (vât thê) trong không
gian báng hình vë lên trên mát pháng và các phuong pháp xác dinh các dang giao tuyên và
giai duoc các bài toán giao diêm, giao tuyên nhám làm co so cho Vë Kÿ thuât.
Bài giang Vë Kÿ Thuât gôm các phân sau:
-Các phuong pháp vë hình hoc co ban
-Các tiêu chuân nhà nuoc vê ban vë
-Các phuong pháp biên diên vât thê trên ban vë
-Thành lâp ban vë chi tiêt và ban vë láp co khí

9. Tài liçu tham khao:

Nguyên Ðình Ð|ên, 1993. Hình hoc hoa hình. NXB Giáo duc
Hòang vàn Thân,1988 (sách d|ch). Gíao trình Hình hoc Hoa hình. NXB Giáo duc
Trân hüu Quê, 1998.Vë kÿ thuât co khí tâp 1 và 2. NXB Giáo duc
Lx.Vusneponski, 1986. Vë kÿ thuât. NXB Công nhân kÿ thuât
Bùi vàn Lê, 1963. Câm nang cua nguoi hoa viên kÿ nghê.
Thomas E.French ,Charles J. Vierck,1953. McGraw-Hill Book Company,Inc
S.Bogolyubov, A.Voinov, 1983. Engineeing Drawing. Mir Publishers Moscow
2
Warren J.Luzadder, P.E., 1966. Fundamentos de Dibujo Para Ingenieros. Edition
Revoluctionaria Lahabana.

10. Phân phôi thòi gian và dê cuong chi tiêt :

Chuong Tên chuong LT BT TH BTL
/ DA
Ghi
chú
Phân I: Hình hoa
1 Mo dâu và cách thành lâp các phép chiêu 1
2 Các yêu tô hình hoc co ban 4 2
3 Nhung bài tóan vê vi trí 2 8
4 Ða diên và giao tuyên 3 10
5 Ðuong cong và mát cong- giao tuyên 3 10
6 Khai triên môt mát 2
Công 15 30
Phân II: Vë kÿ thuât
1 Mo dâu 0.5
2 Nhung tiêu chuân vê trình bày ban vë 1.5
3 Vë hình hoc 2 6
4 Biêu diên vât thê 3 5
5 Hình chiêu truc do 3 5
6 Vë qui uoc ren và các môi ghép 1 3
7 Vë qui uoc bánh ráng -Lò so-O lán 1 1
8 Dung sai-Láp ghép-Ðô nhán bê mát 1 1
9 Ban vë chi tiêt-Ban vë láp 2 9
Công 15 30
Tông công 32 43

DE CUONG CHI TIET

Phân I: HÌNH HOA
CHUONG I. MO ÐAU VÀ CÁCH THÀNH LAP CÁC PHÉP CHIEU LT
1.1. Khái quát vê hình hoc hoa hình
1.2. Các phép chiêu
CHUONG II. CÁC YEU TO HÌNH HOC CO BAN LT
2.1. Diêm và Ðô thuc cua 1 diêm
2.1.1. Khái niêm vê dô thuc
2.1.2. Cách xây dung dô thuc cua 1 diêm báng phuong pháp dùng 2 mát
pháng hình chiêu và 3 mát pháng hình chiêu

2.2. Ðuong tháng và dô thuc cua duong tháng
2.2.1 Các vi trí dác biêt cua duong tháng
3
2.2.2 Su liên thuôc giua diêm và duong tháng
2.2.3. Vi trí tuong dôi giua 2 duong tháng
2.3. Mát pháng và dô thuc cua mát pháng
2.3.1. Vêt cua mát pháng
2.3.2. Các vi trí dác biêt cua mát pháng
2.3.3. Hai bài toán co ban

CHUONG III. NHÙNG BÀI TOÁNVE VI TRÍ LT+BT
3.1. Truong hop có truoc 1 hình chiêu cua giao
3.1.1. Giao diêm cua duong tháng voi mát pháng chiêu
3.1.2. Giao diêm cua duong tháng chiêu voi mát pháng
3.1.3. Giao diêm cua duong tháng voi các mát pháng hình chiêu
3.1.4. Giao tuyên cua mát pháng voi mát pháng chiêu
3.1.5. Giao tuyên cua mát pháng voi các mát pháng hình chiêu
3.2. Truong hop chua có truoc 1 hình chiêu nào cua giao
3.2.1. Giao diêm cua duong tháng bât ky và mát pháng bât ky
3.2.2. Giao tuyên cua 2 mát pháng bât ky

CHUONG IV. ÐA DIEN VÀ GIAO TUYEN LT+BT
4.1. Ða diên
4.1.1. Khái niêm vê da diên
4.1.2. Xét thây, khuât trong da diên
4.1.3. Cách biêu diên tháp và láng tru - Bài toán diêm thuôc da diên
4.2. Giao tuyên
4.2.1. Truong hop có truoc 1 hình chiêu cua giao
4.2.1.1 Giao tuyên cua mát pháng chiêu voi da diên
4.2.1.2 Giao tuyên cua mát pháng voi da diên chiêu (láng tru chiêu)
4.2.1.3. Giao diêm cua duong tháng chiêu voi da diên
4.2.1.4. Giao diêm cua duong tháng voi da diên chiêu
4.2.1.5. Giao cua da diên voi da diên chiêu
4.2.2. Truong hop chua có truoc 1 hình chiêu nào cua giao
4.2.2.1. Giao tuyên cua mát pháng bât ky voi da diên
4.2.2.2. Giao diêm cua duong tháng bât ky ( không phai là duong tháng
chiêu) voi da diên

4
4.2.2.3. Giao tuyên cua 2 da diên bât ky

CHUONG V. ÐUÒNG CONG VÀ MAT CONG- GIAO TUYEN LT+BT
5.1. Ðuong cong và mát cong
5.1.1. Khái niêm và các ví du
5.1.2. Cách biêu diên duong cong và mát cong-Bài toán diêm thuôc mát
cong

5.2. Giao tuyên
5.2.1. Giao tuyên cua mát pháng voi mát cong
5.2.2. Giao diêm cua duong tháng voi mát cong
5.2.3. Giao tuyên cua 2 mát cong

CHUONG VI. KHAI TRIEN MOT MAT LT
6.1. Khái niêm
6.2. Khai triên da diên
6.3. Khai triên mát nón, mát tru
6.4. Khai triên mát tròn xoay

Phân II: VÊ KY THUAT
CHUONG 1: MO ÐAU
LT
1.1. So luoc vê su phát triên cua môn hoc

1.2. Vi trí và tính chât cua môn hoc.

1.3. Muc dích yêu câu cua môn hoc.CHUONG 2: NHÙNG TIÊU CHUAN VE TRÌNH BÀY BAN VÊ
LT
2.1.Ý nghia các tiêu chuân nhà nuoc vê ban vë.

2.2.Khô giây.

2.3.Ti lê.

2.4.Ðuong nét

2.5. Chu và sô.

2.6.Ghi kích thuoc.

2.7. Trình tu hoàn thành ban vëCHUONG 3:VÊ HÌNH HOC
LT+BT
5
3.1. Hình hoc co ban:Ðuong tháng góc-Ðuong song song-Vë góc-Chia dêu
doan tháng và cung tròn

3.2. Ðô dôc-Ðô côn.

3.3.Vë nôi tiêp.

a.Nôi tiêp 2 duong tháng báng cung tròn.

b.Nôi tiêp duong tháng voi cung tròn

c. Nôi tiêp 2 cung tròn báng 1 cung tròn

3.4. Các duong cong thông dung: Êd líp-Trái xoan-Thân khai vòng tròn-
Cycloid

Bài tâp 1:Vë hình hoc(Giây A3) gôm 4 phân;

-Mâu chu và sô.

-Vë nôi tiêp.

-Các duong cong thông dung.

-Ðuong nét

CHUONG 4: BIEU DIÉN VAT THE

4.1.Hình chiêu

4.2.Hình cát

4.3.Mát cát

4.4.Hình trích.

4.5.Cách vë hình chiêu cua vât thê

4.6.Ghi kích thuoc vât thê

4.7.Ðoc ban vë và vë hình chiêu thu ba

Bài tâp 2: Hình chiêu vuông góc(Giây A4)

Vë 3 hình chiêu tu hình chiêu truc do

Bài tâp 3:Hình chiêu thu ba (Giây A4)

Cho 2 hình chiêu cua vât thê,dung hình chiêu thu ba và thuc hiên hình
cát, mát cát

Bài tâp 4:Hình chiêu truc do (Giây A4)

Cho hai hình chiêu cua vât thê, yêu câu vë hình chiêu thu ba có ung
dung mát cát và hình chiêu truc do cát ¼

CHUONG 6:VÊ QUI UÓC REN VÀ CÁC MOI GHÉP

6
6.1.Ren

a.Ðuong xoán ôc

b. Hình thành mát ren

c.Các yêu tô cua ren

d.Các loai ren thuong dùng

e.Vë qui uoc ren

f.Ký hiêu ren

6.2.Ghép báng ren

a. Các chi tiêt ghép

b. Các môi ghép báng ren

6.3. Ghép báng then -Then hoa -Chôt

6.4. Ghép báng hàn

6.5.Ghép báng dinh tán

Bài tâp 6:Môi ghép báng ren (GiâyA3)

-Vë 3 hình chiêu cuamôi ghép bu lông

-Vë 3 hình chiêu cua môi ghép vít cây

CHUONG 7: VÊ QUI UÓC BÁNH RÃNG -LÒ SO- O LÃN

7.1. Khái niêm vê bánh ráng

7.2.Vë qui uoc bánh ráng tru

7.3.Vë qui uoc bánh ráng nón

7.4Vë qui uoc bánh vít truc vít

7.5.Vë qui uoc lò so

7.6.Vë qui uoc ô lán

Bài tâp 7:Truyên dông báng ráng ( Giây A3)

-Vë bánh ráng tru án khop

-Vë bánh ráng nón án khop

-Vë chê tao bánh vít

CHUONG 8 : DUNG SAI-LAP GHÉP-ÐO NHÃN BE MAT

7
8.1.Dung sai-Láp ghép

8.2.Sai lêch hình dang và vi trí bê mát

8.3.Nhám bê mát

CHUONG 9: BAN VÊ CHI TIET -BAN VÊ LAP

9.1.Ban vë chi tiêt

9.1.1.Hình biêu diên

9.1.2.Môt vài kích thuoc hop lý cua chi tiêt

9.1.3.Ghi kích thuoc chi tiêt

9.1.4.Vât liêu thuong dùng dê chê tao chi tiêt

9.2.Ban vë láp:

9.2.1.Hình biêu diên

9.2.2.Ghi kích thuoc

9.2.3.Ðánh sô chi tiêt và bang kê

9.2.4.Ðoc ban vë láp và vë tách chi tiêt

Bài tâp 8: Lâp ban vë láp gôm 10 dên 20 chi tiêt (Giây A1 hoác A0)

Bài tâp 9: Vë tách chi tiêt tu bàn vë láp (Giây A4)