Tiết1

NS : 10/8/2010
ND:17/8/2010

BÀI 1

SOÁNG COÙ TRAÙCH NHIEÄM
I- Muïc tieâu baøi hoïc:
1- Kieán thöùc:
- Giuùp hoïc sinh hieåu theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
- Bieåu hieän cuûa söï toân troïng leõ phaûi
- YÙ nghóa cuûa vieäc toân troïng leõ phaûi.
2- Tö töôûng.
- Bieát toân troïng leõ phaûi, hoïc taäp nhöõng göông toát trong xaõ hoäi.
- Bieát pheâ phaùn haønh vi khoâng toân troïng leõ phaûi.
3- Kyõ naêng:
- Bieát toân troïng theå hieän caùc haønh vi, theå hieän söï toân troïng leõ phaûi vaø
khoâng toân troïng leõphaûi trong cuoäc soáng.
- Reøn luyeän vaø giuùp ñôõ moïi ngöôøi bieát toân troïng leõ phaûi.
- reøn luyeän thoùi quen töï kieåm tra haønh vi cuûa mình ñeå trôû thaønh ngöôøi bieát
toân troïng leõ phaûi.
II- Phöông phaùp:
- Phöông phaùp ñoùng vai.
- Thaûo luaän nhoùm.
- Giaûi quyeát vaán ñeà.
III- Taøi lieäu vaø phöông tieän:
- SGK, SGV GDCD 8
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
3- Baøi môùi: Baøn veà trang phuïc cho ngaøy khai giaûng ñaàu naêm , caùc baïn ôû coù
yù kieán nhö sau:
- Toå 1: Theo mình, khoângneân phaûi maëc ñoàng phuïc, neân ñeå moïi ngöôøi aên
maëc töï do mieãn sao laø ñeïp.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
1

- Toå 2: Theo mình, naêm nay neân ñoåi môùi, caùc baïn nöû maëc vaùy, caùc baïn nam
maëc quaàn jean, aùo thun cho moät.
- Toå 3: Mình khoâng ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa hai toå.chuùng ta neân maëc ñoàng
phuïc vì noù coù yù nghóa vôùi hoïc sinh vaø phuø hôïp vôù ngaøy leã.
- Toå 4: Ñoàng yù vôùi yù kieán toå 3. Coøn em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo?
Giaùo vieân cho hs thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy yù kieán cuûa mình. Giaùo vieân
choát yù.
Vì sao chuùng ta laïi choïn yù kieán treân? Ñeå tìm hieåu kyõ hôn, thaày môøi caùc em
vaøo baøi hoïc hoâm nay.

Hoaït ñoäng cuûa giaùo
vieân vaø hoïc sinh.

Noäi dung

Bổ
sung

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
2

Hđ1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề
M ục tiêu : Giúp hs hiểu bản chất nd
của TTLP PP : Đọc thảo luận nhóm :
-CTH :
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc tình
huoáng SGK.
Chia lớp thành 4 nhóm :
Nhóm1: Em cò nhận xét gì vế v làm
của quan tri phủ
- Veà vuï aùn chieám ñoaït ñaát ôû
noâng thoân.
_Nhóm 2:
Teân quan
tri huyeän ñaây ñaõ xöû
lyù vuï aùn naøy nhö theá naøo?
- AÊn hoái loä cuûa teân nhaø giaøu.
- ÖÙc hieáp ngöôøi ngheøo.
- Xöû aùn khoâng coâng baèng.
Khi bò öùc hieáp thì ngöôøi noâng daân
ñaõ laøm gì?
-Nhóm 3: Bieát Nguyeãn Quang Bích
laø ngöôøi lieâm mình, coâng baèng
neân ñaõ tìm tôùi keâu oan.
Nguyeãn Quang Bích ñaõ tieáp nhaän
vuï aùn naøy ra sao?
-Nhóm 4: Kieåm tra laïi vaø xöû laïi
vuï aùn.
Keát quaû cuûa vieäc xöû laïi?
- Baét teân nhaø giaøu, traû laïi
ruoäng cho ngöôøi noâng daân.
- Phaït teân nhaø giaøu.
- Caét chöùc vieân tri huyeän.
Söï coâng baèng cuûa Nguyeãn Quang
Bích coøn ñöôïc theå hieän nhö theá
naøo?
- Anh trai vieân tri huyeän laø baïn
cuûa oâng ñaõ xin tha cho em trai
nhöng Nguyeãn Quang Bích ñaõ töø
choái.
Hoïc sinh ñoïc caâu noùi cuûa
Nguyeãn Quang Bích.
Em coù nhaän xeùt gì veà haønh ñoäng
cuûa Nguyeãn Quang Bích?
- OÂng laø ngöôøi duõng caûm,
thaúng thaén, bieát baûo veä caùi
ñuùng, choáng laïi caùi sai.

I.Đặt vấn đề:
1/.Đọc tình huống:
2/.Nhận xét:
TH1 :Hành động của quan Tuần phủ
NQBchứng tỏ ông là ng dũng cảm trung
thực dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ
chân lý k chấp nhận n điều sai trái :

_TH2: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần
ủng hộ bạn bằng cách phân tích cho các
bạn khác thấy những qđ mà em cho là đúng

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
3

Giaùo vieân cho hoïc sinh giaûi quyeát
tình huoáng:
** Trong caùc cuoäc tranh luaän, coù
baïn ñöa ra yùkieán nhöng bò ña soá
caùc baïn khaùc phaûn ñoái. Neáu
thaáy yù kieán ñoù ñuùng thì em seõ
laøm gì?
+ Em seõ uûng hoä vaø baûo veä yù
kieán cuûa baïn baèng caùch phaân
tích cho caùc baïn hieåu ñieàu ñoù.
Trong lôùp hoïc, vieäc baûo caùi ñuùng
vaø choáng laïi caùi sai ñöôïc theå
hieän nhö theá naøo?
** Khi phaùt hieän baïn mình quay
coùp em seõ phaân tích cho baïn thaáy
haønh ñoäng ñoù laø sai vaø khoâng
neân laøm nhö vaäy nöõa.
Vaäy taát caû caùc haønh ñoäng treân
noùi leân ñieàu gì?
- Noùi leân vieäc phaûi toân troïng
vaø baûo veä leõ phaûi.
Baûo veä leõ phaûi laø gì? Chuùng ta
qua noäi dung baøi hoïc.
_HĐ2: Tìm hiểu NDBH
MT:Giúp học sinh hiểu sâu về khái
niệm xác định được những biểu hiện
của việc tôn trọng lẻ phải .
_PP :Đàm thoại ,vấn đáp .
Em bieåu theá naøo laø leõ phaûi?
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK traû lôøi.
Theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
Ñeå baûo veä leõ phaûi chuùng ta
phaûi coù nhöõng haønh ñoäng naøo?
- Khoâng laøm nhöõng ñieàu sai traùi.
- baûo veä caùi ñuùng.
- Tuaân theo nhöõng quy ñònh cuûa
phaùp luaät.
Laø hoïc sinh thì chuùng ta baûo veä
leõ phaûi nhö theá naøo?
- Thöïc hieän toát nhöõng noäi quy
cuûa nhaø tröôøng.
- Toá caùo, pheâ phaùn nhöõng
haønh ñoäng sai raùi trong tröôøng
hoïc.

_TH3: Thái độ của em k đồng tình pt cho
bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và
khuyên bạn lần sau k nên làm như vậy .

II _Nội dung bài học:
_1 Khái niệm:SGK mục 1/sgk

_2 Ý nghĩa :mục 2/sgk

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
4

- Tuyeân truyeàn ñeå caùc baïn hieåu
theá naøo laø ñuùng, theá naøo laø sai.
Vaäy ñeå baûo veä caùi ñuùng chuùng
ta can coù bieåu hieän ra sao?
- Cöû chæ, lôøi noùi, haønh ñoäng.
Traùi vôùi toân troïng leõ phaûi laø gì?
Giaùo vieân cho hoïc sinh tieán haønh
thaûo luaän tgeo baøn.
Caùc baøn tieán haønh thaûo luaän vaø
trình baøy keát quaû. Giaùo vieân
nhaän xeùt vaø boå sung.
- Laøm traùi quy ñònh cuûa phaùp
luaät.
- Thích laøm gì thì laøm.
- Khoâng daùm ñöa ra yù kieán cuûa
mình.
Soáng khoâng toân troïng leõ phaûi
thì vaáp phaûi ñieàu gì?
- Laø ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc
- deã ñi vaøo con ñöôøng phaïm toäi
- seõ bò moïi ngöôøi khoâng yeâu
meán.
Chuùng ta soáng theo leõ phaûi coù
taùc duïng gì?
- Laø ngöôøi soáng coù ñaïo ñöùc,
kyû cöông, phaùp luaät.
- Ngöôøi coù ñaïo ñöùc laø ngöôøi
bieát soáng cho baûn
- Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán vaø
giuùp ñôõ. thaân, gia ñình vaø xaõ
hoäi.
Hoïc sinh keå laïi moät soá caâu
chuyeän veà söï toân
troïng leõ
phaûi cuûa moät soá danh nhaân.

||| LUYỆN TẬP

BT1: Cánh giải quyết đúng:
C:Lắng nghe ý kiến của bạn tự pt đánh giá
xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo .
BT2: C/Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên
bạn giúp đỡ bạn bạn để lần sau bạn k mắc
phải kđ đó nữa .
-có chỉ rõ cái sai bạn mới biết mình sai ở
chỗ nào để lần sau khắc phục
BT3:Hành vi tôn trọng lẽ phải là.
A,c ,e.

Giaùo vieân keå cho hoïc sinh nghe
taám göông toân troïng leõ phaûi cuûa
Chuû Tòch Hoà Chí Minh.
_HĐ3: Luyện tập.
_MT: Hs biết ứng dụng lý thuyết
vào làm bài tập
_PP: âvấân đáp thảo luận:
CTH
Giaùo vieân cho hoïc sinh tieán haønh

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
5

laøm baøi taäp SGK.
_Lựa chọn cách giải quyết nào trong
trường hợp
? Người bạn thân của em mắc khuyết
điểm em sẽ lựa chọn phương án nào sau
đây ?

? Theo em hành vi nào sau đây thể hiện
sự tôn trọng lẽ phải.
_BT4,5 gv hướng dẫn hs về nhà làm vào
giấy tiết sau nộp cho gv chấm.

4- Cuûng coá: Cho hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc.
5-Daën doø: Laøm caùc baøi taäp coøn laïi.
Hoïc baøi cuõ vaø xem tröôùc baøi môùi: Lieâm Khieát. Tìm moät soá caâu chuyeän veà
Lieâm Khieát.
Rút kinh nghiệm:
Tổ trưởng duyệt
Ngày

tháng

năm2010

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
6

Dương Thị Lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
7

Tuaàn 2
NS:13/8/2010
ND: 24 /8/2010
Baøi 2

Tieát 2:

LIEÂM KHIEÁT

I- Muïc tieâucần đạt:
1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu.
- Theá naøo laø lieâm khieát.
- Bieát phaân bieät haønh vi traùi ngöôïc vôùi lieâm khieát.
- Bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa lieâm khieát.
2- Tö töôûng:
- Ñoàng tình, uûng hoä, hoïc taäp göông lieâm khieát.
- Pheâ phaùn haønh vi khoâng Lieâm khieát.
3- Kyõ naêng:
- Hoïc sinh bieát kieåm tra haønh vi cuûa mình ñeå töï reøn luyeän baûn thaân veà ñöùc
tính lieâm khieát.
II- Phöông phaùp:
- Neâu vaán ñeà.
- Thaûo luaän.
III- Phöông tieän:
- Giaùo vieân: Saùch giaùo vieân, SGK, caùc taøi lieäu tham khaûo.
- Hoïc sinh: SGK, saùch baøi taäp.
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ:
? Theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
? Tìm nhöõng haønh vi toân troïng vaø khoâng toân troïng leõ phaûi?
3- Baøi môùi: OÂng An laø taøi xeá xe taxi, moät laàn coù moät vò khaùch ñeå queân
tuùi tieàn trong xe cuûa oâng. Thaáy vaäy oâng An laäp töùc caàm tuùi tieàn ñi tìm ngöôøi
khaùch ñoù vaø traû laïi cho khaùch. Vò khaùch caûm ñoäng ñaõ ñem bieáu oâng An moät
soá tieàn nhöng oâng nhaát quyeát töø choái.
Haønh ñoäng cuûa oâng An noùi leâïn ñieàu gì?
- OÂng laø ngöôøi khoâng tham cuûa rôi, vaø khoâng nhaän tieàn khoâng xöùng ñaùng
vaäy oâng laø ngöôøi nhö theá naøo?
- Ngöôøi Lieâm Khieát
Vaäy LIeâm Khieát laø gì? Ñeå tìm hieåu kyõ hôn veà vaán ñeà naøy, thaày môøi caùc em
vaøo noäi dung baøi hoïc.
Hoaït ñoäng thaày vaø troø
HĐ1: Tìm hiểu phần ĐVĐ
_Mục tiêu : Giúp hs hiểu những biểu hiện
của LK. PP : Đọc TLN :
CTH:
Giaùo vieân cho hs ñoïc phaàn truyeän.

Noäi dung

Bổ sung

I- Đặt vấn đề:
1/Đọc tình huống:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
8

2/. Nhận xét:
Giaùo vieân chia lôùp thaønh 6 nhoùm vaø
tieán haønh thaûo luaän vôùi caùc caâu
hoûi:
- Nhoùm 1,2: Haønh vi theå hieän vieäc
laøm cuûa Mari Quyri, nhöõng vieäc laøm
ñoù theå hieän ñöùc tính gì?
- Nhoùm 3,4: Haõy neâu nhöõng haønh
ñoäng cuûa Döông Chaán? Nhöõng haønh
ñoäng ñoù theå hieän ñöùc tính gì?
- Nhoùm 5,6: Haønh ñoäng ñoù cuûa
Baùc Hoà ñöôïc ñaùnh giaù nhö theá
naøo? Nhöõng haønh ñoäng ñoù theå
hieän ñöùc tính gì?
Hoïc sinh tieán haønh thaûo luaän vaø
trình baøy keát quaû, giaùo vieân nhaän
xeùt vaø cho ñieåm.
-Nhoùm 1: Baø Mari Quyri ñaõ cuøng
choàng ñoùng goùp lôùn cho ngaønh khoa
hoïc theá giôùi.
+ Khoâng giöõ baûn quyeàn phaùt minh
cuûa mình vaø saün saøng göõi cho ai
caàn tôùi.
+ Baø khoâng nhaän moùn quaø cuûa
toång thoáng Myõ vaø baïn beø maø
giaønh cho vieän nghieân cöùu khoa hoïc.
 Baø khoâng vuï lôïi, tham lam, soáng
coù traùch nhieäm vôùi gia ñình, xaõ hoäi.
Khoâng ñoøi hoûi ñieàu kieän vaät chaát
naøo.
- Nhoùm 2: Khi ñöôïc Vöông Maät ñem
vaøng tôùi bieáu thì oâng khoâng nhaän
 ñöùc tính cuûa oâng laø thanh cao, voâ
tö, khoâng haùm lôïi.
-Nhoùm 3: Cuï Hoà soáng nhö moät
ngöôøi Vieät Nam bình thöôøng, khöôùc
töø nhaø cöûa, quaân phuïc, ngoâi sao
saùng choùi.
 Cuï Hoà laø ngöôøi trong saïch, lieâm
khieát.
Theo em taát caû caùc tình huoáng treân

_Trong những trường hợp trên
cánh xử sự của MA –RI- QUY –
RI Dương Chấn và Bác Hồlà
những tấm gương đáng để
chúng ta học tập noi theo .
+Điểm giống nhau :Sống
thanh cao k vụ lợi k hám
danh ,làm việc một cánh vô
tư có trách nhiệm mà k đòi
hỏi bất cứ 1đk v/c nào .

+Ngày nay học tập những
tấm gương càng cần thiết và
có ý nghĩa :

||_ Nội dung bài học
1/-Khái niệm:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
9

coù ñieåm chung laø gì?
_(Mục 1 /SGK)
- Taát caûc ñeàu trong saïch.
Ñoù chính laø ñöùc tính gì?
- Lieâm khieát.
Vaäy ñeå hieåu theá naøo laø Lieâm
khieát, chuùng ta vaøo noäi dung baøi
hoïc.
1/-Ý nghĩa:
HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học
MT :Giúp hs hiểu sâu về khái niệm xác định
được n b/h của LK .
PPđàm thoại ,vấn đáp.
CTH
_(Muc 2/SGK)
Töø nhöõng tình huoáng vöøa roài, em
hieåu theá naøo laø Lieâm khieát?
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK trình baøy.
- Lieâm khieát laø moät phaåm giaù ñaïo
ñöùc cuûa con ngöôøi
Em haõy tìm moät soá haønh ñoäng
chöùng toû mình Lieâm khieát?
- Nhaët cuûa rôi traû laïi cho chuû.
- Khoâng nhaän nhöõng gì khoâng
xöùng ñaùng vôùi mình.
Laø hoïc sinh chuùng ta caàn bieåu hieän
ñöùc tính lieâm khieát nhö theá naøo?
- Nhaët ñöôïc ñoà duøng hoïc taäp cuûa
baïn phaûi traû laïi.
- Hoïc taäp ñeå xöùng ñaùng vôùi soá
ñieåm thaày coâ.
Vaäy traùi vôùi lieâm khieát laø gì?
- Laø nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi
chuaån möïc ñaïo ñöùc.
Em haõy trình baøy nhöõng bieåu hieän
ñoù?
- Haùm danh, haùm lôïi, chæ nghó ñeán
lôïi ích cuûa mình, khoâng nghó ñeán
ngöôøi khaùc.
Em haõy tìm moät soá caâu chuyeän keå
veà ñöùc tính lieâm khieát?
Hoïc sinh keå cho caùc baïn nghe.
Giaùo vieân boå sung moät soá caâu
chuyeän veà caùc danh nhaân.
Töø ñoù, em coù theå ruùt ra, taïi sao
chuùng ta phaûi soáng lieâm khieát?

III_Bài tập
1
_Bài tập1:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
10

- Soáng lieâm khieát giuùp con ngöôøi ta
hoaøn thieän nhaân caùch, ñaïo ñöùc.
- Taâm hoàn con ngöôøi thanh thaûn,
coù theå soáng thanh cao.
- Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán vaø
giuùp ñôõ.
HĐ3: Luyện tập.
MT :Giúp học sinh củng cố kiến thức
PP:Đàm thoại thảo luận:
CTH
Gv:yêu cầu hs đọc bài tập 1
Theo em những hành vi nào sau đây thể
hiện tính không liêm khiết? Vì sao?
EM tán thành với việc làm nào sau đây.?Vì
sao?

Hành vi b,c,e thể hiện liêm khiết.
-Bài tập 2:Tán thành yb
Vì ông Lâm k nhận quà biếu nên
ông là người liêm khiết
Không tán thành ý kiến a,c,d.

GV hướng dẫn hs làm bài tập 4,5 có thể
chấm một số em
4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc.
5- Daën doø: Caùc em cveà hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp SGK.
Xem tröôùc baøi: Toân troïng ngöôøi khaùc. Tìm moät soá maåu chuyeän söï toân troïng
ngöôøi khaùc trong cuoäc soáng.
RÚT KINH NGHIỆM

Tổ trưởng duyệt
Ngày
tháng
năm 2010

Dương Thị lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
11

Tuần : 3 Tiết:3
Ngày soạn :
Ngày dạy:

Bài 3.TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC
I/. Mục tiêu cần đạt:
1/- Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác, biểu hiện của tôn
trọng cuộc sống hàng ngày. Vì sao trong xã hội mọi người phải tôn trọng lẩn nhau.

2- Kỉ năng: Học sinh biết phân biệt tôn trọng người khác và không tôn
trọng người khác trong cuộc sống. Học sinh tự rèn luyện thói quen tự kiểm tra
đánh giá và tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp thể hiện sự tôn trọng
mọi người ở mọi nơi mọi lúc.
3/- Thái độ: Có thái độ đồng tình, ủng hộ học tập những nét ứng xử đẹp trong hành vi
của những người biết tôn trọng người khác, đồng thời phê phán những biểu hiện của hành
vi thiếu tôn trọng người khác.

II. Nội dung:
- Cần nhấn mạnh nội dung cốt lõi của tôn trọng người khác, đó là tôn trọng phẩm giá và lợi ích của người khác.
- Người biết tôn trọng người khác là sống tự trọng, biết tôn trọng mình và mọi người xung quanh không xúc
phạm và làm mất danh dự của người khác.
- Cần làm cho học sinh hiểu rỏ trong cuộc sống mọi người cần tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để xã hội trở nên lành
mạnh trong sáng và tốt đẹp hơn.

III. Phương tiện và tài liệu:
- SGK, SGV GDCD 8. Dẫn chứng minh họa, sưu tầm thơ ca, chuyện đọc…

IV/.Các hoạt động dạy và học:
1/.Ổn định ớp:8/1………………………………………………......
8/2…………………………………………………..
2/.Kiểm tra bàicũ:
?Thế nào là liêm khiết ?Nêu một số biểu hiện của tính Lkhiết
?Ý nghĩa của phẩm chất lkhiết trong cuộc sống?Lấy vd cụ thể?

3/.Bài mới:Giáo viên
Giới thiệu bài: ca dao.
“lời nói không mất tiền mua
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
“Tôn sư trọng đạo”
“Trọng thầy mới được làm thầy”
GV: diễn giảng vấn đề…đi vào bài mới.
Hoạt động của Thầy-trò

Nội dung

Bổ sung

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
12

Hoạtđộng 1:Tìm hiểu phần đặt vấn
I/.Đặt vấn đề:
Đề
MT.Giúp hs nhận ra biểu hiện cơ bản của 1/.Đọc tình huống.
viêc tôn trọng người khác ,rút ra khái
niệm ,ý nghĩa.
PP:Đọc ,thảo luận.
HS: đọc qua 3 tình huống đặc vấn đề
SGK
-2/.Nhận xét.
Hoạt động 2: Thảo luận
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về cách xử
sự, thái độ và việc làm của các bạn trong
các trường hợp trên?

*Tình huống 1:-Mai học giỏi kiêu căng ,k coi
thường người khác .
Lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi
-Sống chan hòa với mọi người
Đáng khen ,đáng học tập…
*Tình huống 2:
- HS: chia thành 3 nhóm tiến hành thảo -Hải bị các bạn chế giễu châm chọc
Buồn tủi
luận
- HS Thực hiện.
*Tình huống 3:Quân và Hùng không nghe
+ Nhóm trưởng tập hợp ý kiến trình bài
giảng bài ,cười rúc rích đọc truyện
+ Các nhóm nhận xét bổ sung ý kiến.
Phê phán Quân và Hùng
GV: Dẫn dắt đặc thêm câu hỏi để lớp trả
lời.
GV: Theo em trong những hành vi đó.
hành vi nào đáng để chúng ta học tập?
Cần phê phán hành vi nào? Vì sao?

GV: Chốt lại ý chính.
- Biết lắng nghe ý kiến người khác, kính
?Vậy để người khác vừa lòng k bị buồn trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ, không
tủi chúng ta phải làm gì?
công kích chê bai người khác…mà phải tỏ ra
là người có văn hóa, đàng hoàng, đúng mực
để người khác hài lòng dể chịu..
?Nêu những hành vi thiếu tôn trọng
người khác mà em biết?
HS: Biểu hiện ở
- Thái độ ứng xử (ở gia đình, nhà trường,
bệnh viện, đám tang…)
- Ứng xử người với người (người già,
khuyết tật, ốm đau, bất hạnh…)
- Coi khinh, xúc phạm miệt thị, xúc phạm

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
13

danh dự, lời nói thô, thiếu tế nhị…
HĐ2:Tìm hiểu Nd bài học –Liên hệ II/.Nội dung bài học:
thực tế
MT.Giúp HS hiểu sâu về Khái niệm xđ
được những biểu hiện của việc tôn
trọng người khác qua việc làm hvi bảo
vệ MTlà coi trọng c/sống của mình và
mọi người là thể hiện sự tôn trọng
người khác
PP :Đàm thoại ,thảo luận ,vấn đáp
CTH:
GV: Thế nào là tôn trọng người khác?
1/.Khái niệm :( Mục 1/sgk)
- Tôn trọng người khác là sự đánh giá
đúng mức coi trọng danh dự, phẩm
giá và lợi ích của người khác thể
hiện lối sống văn hóa của mõi người
- ?Nêu các hành vi ,việc làm của
mình về bảo vệ MT
(Ko xả rác ,k hút thuốc lá ,k làm bẩn
nơi công cộng ,k mở ti vi bật nhạc lớn
trong đêm khuya….)

?Khi ta tôn trọng người khác giúp ta điều 2/.Ý nghĩa (mục 2/sgk)
gì?
Có tôn trọng người khác mới nhận được
sự tôn trọng người khác đối với mình.
Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để
quan hệ xã hội trở nên lành mạnh trong
sáng tốt đẹp hơn.
Cần tôn trọng mọi người ở mọi nơi mọi
lúc cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.
?Để xh trở nên lành mạnh ,trong sáng
chúng ta phải làm ntn.
?Mỗi chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng
người khác ở những đâu
?Để có phẩm chất đạo đức trên cta cần
rèn luyện ntn.
3/.PP rèn luyện (mục 3/SGK)
Hoạt động3 Luyện tập, củng cố kiến
thức, làm bài tập.
MT Hs sinh ứng dụng lý thuyết vào
làm bài tập .
PP.Vấn đáp thảo luận

III/.Luyện tập.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
14

CTH…
GV: Nhận xét, sửa bài và ren luyện ý
thức cho học sinh về tôn trọng người
khác.
?Xác định hành vi thể hiện tôn trọng BT1:Hành vi thể hiện tôn trọng người khác
A ,g,i.
người khác
Không làm cho mọi người phiền lòng ,có
giờ nghỉ ngơi
BT2:Tán thành với ý kiến sau .
B ,C .
Em tán thành với ý kiến nào ?Không tán Có tôn trọng bản thân thì mới biết được
giá trị của việc người khác tôn trọng mình
thành với ý kiến nào ?vì sao?
Không tôn trọng người khác
A Tôn trọng người khác…
Hạ thấp mình khi mình thua kém người
khác .Còn tôn trọng người khác là tôn trọng
danh dự ,phẩm giá của người ta
BT3Ở trường :-Lễ phép kính trọng nghe lời thầy

-Chan hòa đoàn kết cảm thông ….
?Dự kiến tình huống mà em thường gặp
Ở nhà :-Kính trọng vâng lời cha mẹ …
trong cuộc sống để có cách ứng xử cho
-Thương yêu quí mến anh chị em
phù hợp
Ở nơi công cộng :-K làm ồn mọi lúc mọi nơi
-K vứt rác bừa bãi
-Lắng nghe người khác nói với mình ….
BT4: +Lời nói chẳng……..

…………………………….
Sưu tầm 1 vài câu ca dao tục ngữ thể
hiện sự tôn trọng người khác
4/Củng cố:
- Thế nào là tôn trọng người khác ?
- Tôn trọng người khác có ý nghĩa NTN?
- Chúng ta phải rèn luyện ntn để trở thành người tôn trọng ng khác ?
5/Dặn dò:
- Về nhà học nội dung bài học
- Làm bài tập vào tập
- Chuẩn bị bài “Giữ chữ tín”

Rút kinh nghiệm

Tổ trưởng duyệt

Ngày tháng

Năm 2010

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
15

Dương Thị Lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
16

Tuần: 4 -Tiết: 4
Ngày soạn:27/8/2010
Ngày dạy :7/9/2010

Bài 4. GIỮ CHỮ TÍN
I. Mục tiêu cần đạt:

1/Kiến thức:
- HS hiểu thế nào là giữ chữ tín, những biểu hiện khác nhau của việc giữ
chữ tín. Vì sao trong các mối quan hệ xã hội mọi người đều phải giữ chữ tín.
2/Kỹ năng :
- HS biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín.
Học sinh rèn luyện thói quen để trở thành người luôn giữ chữ tín.
3/.Thái độ :
- HS học tập có mong muốn và rèn luyện theo gương của những người luôn biết giữ
chữ tín.
II. Nội dung:
- Giải thích được bản chất của giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình và luôn tôn trọng
phẩm giá và danh dự của bản thân.
- Phân tích cho học sinh hiểu ý nghĩa, sự cần thiết của việc giữ chữ tín trong cuộc sống (đối với bản thân xã hội,
trong quan hệ hợp tác kinh doanh…)
- Thường học sinh biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp với yêu cầu giữ chữ tín trong giao tiếp, trong sinh hoạt,
trong cuộc sống…
III Tài liệu phương tiện:
- GV: Giáo án, SGK, SGV, tài liệu dẩn chứng,…,sưu tầm một số câu chuyện…
- HS: SGK, bài học ,bài soạn .
IV. Các hoạt động dạy và học
1/.Ổn định lớp : 8/1……………………………………………………………
8/2……………………………………………………………
2/.Kiểm tra bài cũ:
?Thế nào là tôn trọng người khác ?Nêu một số biểu hiện cụ thể ?
?Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác trong cuộc sống ?Lấy dẫn chứng cụ thể ?
3/Bài mới :
Giáo viên dẫn dắt vào bài,giới thiệu bài ca dao.
Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả mười”
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.
Hoạt động của thầy-trò
Hoạt động 1:Tìm hiểu phần ĐVĐ
MT Giúp HS nhận ra những biểu hiện
Cơ bản của việc giữ chữ tín Rút ra
Khái niệm ý nghĩa .

Nội dung

Bổ sung

I/. Đặt vấn đề :

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
17

PP:Đọc thảo luận ,gợi mở
CTH.
GV: Chia lớp ra làm bài tập thảo luận.
1/. Đọc tình huống
Câu hỏi: Muốn giữ được lòng tin của mọi
người đối với mình thì chúng ta cần phải 2 / .Nhận xét :
làm gì?
a/ Tình huống 1:
- Nhạc Chính Tử sẽ không sang
 HS: chia làm 4 nhóm để thảo luận.
nước Tề nếu mang đỉnh giả.
Giữ uy tín cho mình .
b/.Tình huống 2
-Bác giữ lời hứa với em bé .
Không để em bé buồn thất vọng về
mình
c/.Tình huống 3
-Mất lòng tin
Khong còn uy tín ,thất bại trong làm
ăn.

- HS: thực hiện:
+ Mỗi người cần làm tốt chức trách nhiệm
vụ của mình, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn …
(nói và làm phải đi đôi nhau)
+ Giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất
của giữ chữ tín, thể hiện ý thức trách nhiệm
quyết tâm

d/. Tình huống4:
-Một lần thất tín ,vạn lần không tin.
=>Để giữ được lòng tin cần
+ Làm tốt chức trách nhiệm vụ của
mình .
+Giữ đúng lời hứa ,đúng hẹn trong các
mối quan hệ

GV: Có ý kiến cho rằng: giữ chữ tín là giữ
lời hứa. Em có đồng tình với ý kiến đó
không? Vì sao?
HS: trả lời: không đúng vì ngoài giữ lời hứa
còn phải thực hiện, rồi hiệu quả công việc
Những biểu hiện và hành vi không giữ chữ
tín trong:
+ Gia đình
+ Trường lớp
+ Xã hội
<GV gợi mở đặt câu hỏi>
HS thực hiện
Ngoài ra không thực hiện được lời hứa do

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
18

hoàn cảnh khách quan mang lại.
HS cho ví dụ:
+ Bố mẹ bị bệnh nên hứa mà không đưa con
đi chơi công viên
+ Công việc đột xuất, thời tiết…không thực
hiện được lời hứa
Hoạt động 2: Khắc sâu kiến thức qua nội II/.Nội dung bài học:
dung bài học:
MT Giúp hs hiểu sâu về khái niệm ,biểu
hiện của việc giữ chữ tín ,ý nghĩa cảu việc
giữ chữ tín trong cuộc sống .
PP:Đàm thoại ,vấn đáp
CTH:
GV: Giữ chữ tín là gì?
HS: trả lời.

1/.Khái niệm :(mục 1/sgk)
.

-

Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của
mọi người đối với mình, biết trọng lời
hứa và tin tưởng nhau

GV: Người giữ chữ tín sẽ đạt được những
gì?
GV: Kết luận:
 Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự
tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với
mình, giúp mọi người đoàn kết hợp tác
nhau.
GV: Muốn giữ được lòng tin của mọi người
thì mình phải làm gì?
GV: Kết luận:
 Muốn giữ được lòng tin của mọi người
thì mình thì mỗi người cần làm tốt chức
trách nhiệm vụ, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn
trong mối quan hệ của mình với mọi người
xung quanh.
Hoạt động 3: Luyện tập:
MT.Củng cố kiến thức qua việc làm bài
tập SGK
PP.Vấn đáp ,thảo luận .
CTH:
BT1:Theo em hành vi nào chưa giữ chữ
tín ?Vì sao?

2/Ý nghĩa : (mục 2/sgk)

3 PP rèn luyện : (mục3 /sgk)

III/.Bài tập :
1/.BT1/
-Biểu hiện của hành vi không giữ chữ
tín
a/.Minh hứa với bố mẹ…..
Lời hứa của M không thực hiện
được vì Q không có tiến bộ trong học
tập mà ngày càng giảm sút hơn

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
19

Hãy sưu tầm 1 số câu ca dao ,tục ngữ danh
ngôn nói về việc giữ chữ tín.

c/.Nam cho rằng …….
Đã hứa sữa chữa thì phải làm được
theo lời hứa .Nếu không đạt được yêu
cầu thì không giữ chữ tín
d/.Vì không muốn……….
không làm được những chuyện đã
hứa không giữ chữ tín .
đ/.Lan mượn …….
Không giữ lời hứa với bạn mặc
dùcó nguyên nhân khách quan
Không giữ chữ tín .
e/.Phương bị ốm ……….
Nga quên ,chưa thực hiện được lời
hứa.
BT4: Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả mười
Nói một ………………….

4. Củng cố:
?Thế nào là giữ chữ tín ?Biểu hiện của giữ chữ tín trong cuộc sống ?
?Ý nghĩa và pp rèn luyện của phẩm chất giữ chữ tín ?
5/Dặn dò :
-Về nhà làm bài tập 2,4.
-Chuẩn bị bài 4 “Pháp luật và kỉ luật “
-Đọc kĩ phần ĐVĐ và trả lời phần giợi ý
RÚT KINH NGHIỆM.

Tổ trưởng duyệt
Ngày tháng
năm 2010

Dương Thị lý

Tuaàn 5
Tieát 5
NS:23/8/10
ND:14/9/10
Baøi 5

PHAÙP LUAÄT VAØ KÆ LUAÄT

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
20

I- Muïc tieâucần đạt:
1- Kieán thöùc:
- Hoïc sinh hieåu theá naøo laø phaùp luaät vaø kæ luaät, moái quan heä cuûa phaùp luaät vaø kæ luaät.
- Töø ñoù hoïc sinh thaáy ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc thöïc hieän phaùp luaät vaø kæ luaät.
2- Tö töôûng:
- Hoïc sinh coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät vaø kæ luaät.
- Coù yù thöùc töï giaùc thöïc hieän phaùp luaät vaø kæ luaät.
- Bieát toân troïng ngöôøi thöïc hieän phaùp luaät vaø kæ luaät.
3- Kyõ naêng:
- Hoïc sinh bieát xaây döïng keá hoaïch reøn luyeän yù thöùc vaø coù thoùi quen kæ luaät
- Bieát ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa ngöôøi khaùc vaø cuûa chính mình trong vieäc thöïc hieän phaùp luaät vaø
kæ luaät.
II- Phöông phaùp:
- Traéc nghieäm
- Thaûo luaän
- Giaûi quyeát tình huoáng
- Troø chôi
III- Taøi lieäu vaø phöông tieän:
1- Giaùo vieân: SGK, SGV, baøi taäp tình huoáng.
2- SGK, saùch baøi taäp thöïc haønh.
IV:Hoạt động dạy và học
1- OÅn ñònh lôùp
KT 15’
2- Kieåm tra baøi cuõ:
3- Baøi môùi:
-Ñaàu naêm hoïc vaøo dòp thaùng 9, nhaø tröôøng toå chöùc cho hoïc sinh tìm hieåutluật giao thoâng ñöôøng boä
vaø ñöôïc hoïc 2 tieát.
- Ñaàu naêm hoïc, nhaø tröôøng phoå bieán noäi quy nhaø tröôøng. Hoïc sinh toaøn tröôøng hoïc vaø thöïc hieän.
Nhöõng ñieàu treân nhaèm giaùo duïc cho chuùng ta vaán ñeà gì?
- Phaùp luaät an oaøn giao thoâng vaø kæ luaät nhaø tröôøng.
Vaäy theá naøo laø phaùp luaät, theá naøo laø kæ luaät? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung baøi hoïc.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
21

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung
HĐ1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề
MT:Nhận biết được thế nào là pl –kl và biểu hiện I-Đặt vấn đề :.
của nó .
PP: Đàm thoại ,vấn đáp. ,thảo luận
1/Đọc tình huống:
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc phaàn Ñaët vaán
ñeà
* Hoaït ñoäng thaûo luaän:
Giaùo vieân chia lôùp thaønh 6 nhoùm vaø tieán
haønh thaûo luaän caùc caâu hoûi:
- Nhoùm 1,2: Theo em Vuõ Xuaân Tröôøng
vaø ñoàng boïn ñaõ coù nhöõng haønh vi phaïm
toäi nhö theá naøo?
- Nhoùm :3,4: Nhöõng haønh vi vi phaïm phaùp
luaät cuûa Vuõ Xuaân Tröôøng ñaõ gaây ra haäu
quả gì?
- Nhoùm 5,6: Theo em, ñeå choáng laïi toäi
phaïm caùc chieán só coân an cuûa chuùng ta
caàn coù phaåm chaát gì?
Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän vaø trình
baøy keát quaû.
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
- Vuõ Xuaân Tröôøng ñaõ phaïm toäi laø: Lôïi
duïng chöùc vuï coâng an ñeå tieán haønh buoân
baùn caùc chaát ma tuùy, aûnh höôûng ñeán an
ninh quoác gia.

2/Nhận xét:
_Hvi vi phạm pl là :
+Buôn bán vận chuyển thuốc phiện
+Mua chuộc dụ dỗ các cán bộ nhà nước
để tiếp tay che dấu tội ác.
_Hậu quả
+Gieo rắc cái chết trắng trên đất nước
+Lực lượng công an k giữ được p/ c ,đạo
đức của mình.
-Ng công an cần giữ đúng được phẩm
chất đạo đức phải tuân thủ kl của nghành
.

+Người hs thựchiện đúng nội qui
_Chấp hành đúng theo luật ATGT.

Haäu quaû cuûa vieäc söû duïng ma tuùy laø gì?
- Laøm cho kinh teá gia ñình khaùnh kieät.
- Söùc khoûe baûn thaân giaûm suùt.
- Khoâng coøn khaû naêng lao ñoäng aûnh
höôûng ñeán kinh teá gia ñình.
- Trôû thaønh toäi phaïm khi heát khaû naêng
mua thuoác
- Neáu tieâm chích ma tuùy chung seõ bò HIV
 AIDS trôû thaønh ghaùnh naëng cho xaõ hoäi.
Giaùo vieân giaûng veà nhöõng caên beänh maø
ngöôøi AIDS seõ bò khi noù naëng.
- Laøm suy ñoài ñaïo ñöùc vaø noùi gioáng.
* Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá böùc
tranh veà hình aûnh nhöõng ngöôøi nghieän ma
tuùy luùc leân côn ñeå hoïc sinh thaáy ñöôïc taùc
haïi cuûa noù.
- Ngöôøi chieán só coâng an muoán ñöùng
vöõng tröôùc toäi phaïm phaûi coù phaåm chaát
ñaïo ñöùc toát, coù yù chí moät ngöôøi lính, vaø
quan troïng laø khoâng khoan nhöôïng vôùi boïn
toäi phaïm.

_

Tröôùc nhöõng taùc haïi cuûa ma tuùy nhö vaäy
thì chuùng ta laøm gì ñeå ngaên chaën noù?
buoânhọc
baùn2012-2013
22 - Khoâng vaän chuyeån, taøng tröõ,Năm
caùc
chaát
ma
tuùy.
***************************************************************************

4- Cuûng coá:
* Baøi taäp tình huoáng:
Treân ñöôøng ñi hoïc, emphaùt hieän ra moät nhoùm ngöôøi ñang tieán haønh mua baùn ma tuùy thì em seõ haønh
ñoäng nhö theá naøo? Vì sao?
- Em seõ baùo vôùi cô quan coâng an gaàn nhaát ñeå hoï ngaên chaën vaø xöû lyù nhöõng ngöôøi treân. Vì neáu
khoâng ai toá giaùc hoï thì haäu quaû raát lôùn vaø coù theå nhöõng ngöôøi bò haïi laø ngöôøi thaân cuûa mình.
- Moät xaõ hoäi chæ trong saïch vaø phaùt trieån khi khoâng coù caùc teä naïn xaõ hoäi, nhaát laø ma tuùy.
5-Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi cuõ, laøm caùc baøi taäp coøn laïi.
Xem tröôùc baøi môùi: Xaây döïng tình baïn trong saùng, laønh maïnh.

RÚT KINH NGHIỆM

Tổ trưởng duyệt
Ngày

Tháng

Năm 2010

Dương Thị lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
23

Tuaàn 6
Tieát 6
NS:10/9/2010
ND:21/9/2010

Bài 6

XAÂY DÖÏNG TÌNH BAÏN TRONG SAÙNG LAØNH MAÏNH
I- Muïc tieâu cần đạt:
1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh
- Naém ñöôïc bieåu hieän cuûa tình baïn trong saùng, laønh maïnh trong thöïc teá.
- Phân tích ñöôïc ñaëc ñieåm vaø yù nghóa cuûa tình baïn trong saùng llaønh maïnh ñoái vôùi moãi con ngöôøi
trong cuoäc soáng.
2- Thaùi ñoä:
- Coù thaùi ñoä quyù troïng tình baïn.
- Mong muoán xaây döïng tình baïn trong saùng, laønh maïnh.
II- Phöông phaùp:
- Thaûo luaän nhoùm
- Traéc nghieäm
- Dieãn giaûi
III- Taøi lieäu vaø phöông tieän
1- Giaùo vieân: SGK, SGV, baøi taäp thöïc haønh, baøi taäp tình huoáng.
2- Hoïc sinh: SGK, ca dao, tuïc ngöõ
IV- Tieán trình daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh.
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Theá naøo laø phaùp luaät? Kæ luaät? Cho ví duï?
Neâu söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa phaùp luaät vaø kæ luaät?
3- Baøi môùi: Trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta ai cuûng phaûi coù baïn, coù ngöôøi coù moät ngöôøi ban hay
nhieàu hôn. Nhöng caùc em ñaõ hieåu ñöôïc theá naøo laø tình baïn? Theá naøo laø baïn toát hay xaáu? Vai troø
cuûa tình baïn trong cuoäc soáng? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung baøi hoïc hoâm nay.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh

Noäi dung

HĐ1:Tìm hiểu phần đặtvấn đề .
MT:Giới thiệu bài ,tìm hiểu về tình bạn
trong sáng ,lành mạnh.
_PP:Vấn đáp ,thảo luận .
_CTH:Hoïc sinh ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà
SGK
* Hoaït ñoäng thaûo luaän:
Giaùo vieân chia lôùp thaùnh 6 nhoùm vaø
tieán haønh thaûo luaän caùc caâu hoûi.

I- Đặt vấn đề:
1/Đọc tình huống :

- Neâu nhöõng vieäc laø maø AÊng ghen
ñaõ laøm ñoái vôùi Maùc?

2/..Nhận xét:
_Ăng-Ghen là đồng chí trung kiên luôn
sát cánh bên mác
+Là người bạn thân thiết của gia đình
Mác ,giúp đỡ khi gặp khó khăn
_Tình bạn vĩ đại cảm động cùng chung
lý tưởng sống .

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
24

- Em coù nhaän xeùt gì veà tình baïn giöõa
Maùc vaø Aêngghen?
- Tình baïn giöõa Maùc vaø Aêngghen döïa
treân cô sôû naøo?
Hoïc sinh tieán haønh thaûo luaän vaø trình
baøy keát quaû. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø
cho ñieåm.
- Nhöõng vieäc laøm maø Aêgghen ñaõ
laøm ñoái vôùiMaùc laø: Luoân coù maët
beân caïnh gia ñình baïn khi gaëp khoù khaên
nhaát. Ñi laøm ñeå kieám tieàn giuùp ñôõ
baïn.
+ Khi Maùc maát, Aêngghen ñaõ hoaøn
thaønh boä saùch maø Maùc vieát dôû dang.
- Tình baïn giöõa Maùc maø Aêgghen laø
tình baïn thieâng lieâng, cao caû, döïa treân
söï hieåu nhau veà tính tình, lí töôûng vaø ñaõ
hy sinh vì nhau. Ñaây laø tình baïn cao caû
chuùng ta caàn hoïc hoûi.

II- Baøi hoïc:
1- Khái niệm

Giaùo vieân boå sung: Giôùi thieäu veà hoaøn
caûnh cuûa tình baïn naøy.
_HĐ2:Tìm hiểu nd bài học :
MT:Giúp hs nắm được khái niệm về tình
bạn Đặc điểm tình bạn ,phân biệt với tình
bạn khác.
PP:Đàm thoại ,vấn đáp ,thảo luận
CTH:
Theo em theá naøo laø tình baïn?
- hoïc sinh döïa vaøo SGK vaø trình baøy.
Giaùo vieân choát yù.

- Tình baïn laø tình caûm gaén boù
giöõa hai hoaëc nhieàu ngöôøitreân cô
sôû töï nguyeän, bình ñaúng, hôïp nhau
veà sôû thích, caù tính, muïc ñích vaø
lyù töôûng.

*-Đặc điểm - Phuø hôïp nhau veà quan
Em haõy neâu nhöõng ngöôøi baïn beân caïnh nieäm soáng.
em?
- Bình ñaúng vaø toân troïng laãn
Taïi sao em vaø hoï coù theå laøm baïn ñöôïc? nhau.
- Em vaø hoï hôïp nhau veà sôû thích, tính
- Chaân thaønh, tin caäy vaø coù
tình vaø quan nieäm soáng.
traùch nhieäm vôùi nhau.
- Thoâng caûm, ñoàng caûm saâu saéc
vôùi nhau.
* Hoaït ñoäng thaûo luaän:
- Tình baïn trong saùng, laønh maïnh
coù theå coù giöõa nhöõng ngöôøi
Theo em tình baïn trong saùng coù theå coù
cuøng hoaëc khaùc giôùi.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
25

giöõa hai ngöôøi khaùc phía .
Tình baïn trong saùng, laønh maïnh chæ caàn
coù töø moät phía?
- Tình baïn trong saùng, laønh maïnh coù
theå coù giöõa hai ngöôøi cuøng giôùi hoaëc
khaùc giôùi. Vì tình baïn döïa treân cô sôû
bình ñaúng. Do ñoù ngöôøi naøo hôïp vôùi
mình coù theå laøm baïn vôùi mình khoâng
phaân bieät cuøng giôùi hay khaùc giôùi.
- Tình baïn phaûi coù töø hai phía vì qua
ñoù chuùng at hieåu nhau vaø coù theå laøm
baïn ñöôïc. Tình baïn moät phía khoâng theå
trôû thaønh baïn do khoâng hieåu nhau.

2- YÙ nghóa cuûa tình baïn:
Tình baïn trong saùng, laønh maïnh
giuùp con ngöôøi caûm thaáy aám aùp,
töï tin, yeâu cuoäc soáng hôn, bieát töï
hoaøn thieän mình ñeå soáng toát hôn.

3PP rèn luyện
Vaäy theo em tình baïn coù nhöõng ñaëc
ñieåm gì?
Hoïc sinh traû lôøi.
:Em coù caûm giaùc nhö theá naøo khi baïn
mình vui? Khi baïn mình buoàn?
:
- Khi ñaõ laø baïn thì nieàm vui cuûa baïn
cuõng laø nieàm vui cuûa minh do ñoù em seõ
vui cuøng baïn. Neáu baïn buoàn thì chia seõ,
thoâng caûm vaø an uûi baïn.
Vaäy trong cuoäc soáng naøy, chuùng ta coù
theå thieáu tình baïn khoâng?
- Trong cuoäc soáng khoâng theå thieáu
tình baïn.
Em thaáy tình baïn coù yù nghóa nhö theá
naøo?
- Giuùp ta soáng toát hôn, yeâu ñôøi hôn.
Laø hoïc sinh, em phaûi laøm gì ñeå cho tình
baïn ngaøy caøng ñeïp vaø beàn?.
HĐ3:Luyện tập :
MT:Hs biết vận dụng lý thuyết làm bt
PP:Vấn đáp ,gợi tìm .
BT1:emtán thành với kiến nào ?tại sao?

||/-BTẬP
BT1 :tán thành ý kiến :
C, đ ,g.
BT2:A/….Khuyên ngăn và cùng bạn
sữa chữa

BT2.Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình có
những hành động sau .

B/…..Ngăn cẳn để bạn k đi chơi
….tránh xa…Nếu k phải báo cho cha

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
26

mẹ ,thầy cô .
C/…Chúc mừng
Đ/Ko giận mà tự mình sữa chữa
Baøi taäp cuûng coá:
Haõy ñaùnh daáu x vaøo nhöõng caâu ca dao,
tuïc ngöõ noùi veà tình baïn?
AÊn choïn nôi, chôi choïn baïn
Theâm baïn, bôùt thuø
 Aên troâng noài, ngoài trong höôùng
 Hoïc thaày khoâng taøy hoïc baïn
 Moät con ngöïa ñau caû taøu boû coû.

E/….Tự tin ở mình và hoà đồng cùng
các bạn.

4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc.
5- Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi cuõ vaø xem tröôùc baøi môùi: Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính
trò- xaõ hoäi.
RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 7
Tiết 7.
NS:17/9/2010
ND:28/9/2010

Baøi 7

TÍCH CÖÏC THAM GIA CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHÍNH TRÒ
XAÕ HOÄI
I- Muïc tieâu cần đạt:
1- Kieán thöcù: Giuùp hoïc sinh
- Caùc laoïi hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi
- Hoïc sinh thaáy ñöôïc caàn tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò vaø lôïi ích cuûa noù.
2- Thaùi ñoä:
- Hình thaønh cho hoïc sinh nieàm tin yeâu vaøo cuoäc soáng toát ñeïp, tin vaøo con ngöôøi
- Caùc em coù mong muoán tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp, tröôøng vaø xaõ hoäi.
3- Kyõ naêng:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
27

- Hoïc sinh coù kyõ naêng tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi
- Qua ñoù, hình thaønh kyõ naêng hôïp taùc, töï khaúng ñònh baûn thaân trong cuoäc soáng coäng ñoàng.
II- Phöông phaùp:
- Thaûo luaän
- Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà.
- Lieân heä göông toát, vieäc toát.
III- Taøi lieäu vaø phöông tieän.
1- Giaùo vieân: SGK, SGV, Saùch baøi taäp, caùc söï kieän…
2- Hoïc sinh: SGK,SBT
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Theá naøo laø tình baïn? Yù nghóa cuûa tình baïn?
Neâu ñaëc ñieåm cuûa tình baïn trong saùng, laønh maïnh?
3- Baøi môùi:
Giaùo vieân giôùi thieäu hai böùc tranh
- Mieâu taû veà hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi?
- Mieâu taû veà hoaït ñoäng nhaân ñaïo?
Em haõy cho bieát nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì?
- Tham gia hoaït ñoäng nhaân ñaïo.
Vaäy theo em hoaït ñoäng nhaân ñaïo laø hoaït ñoäng gì?
- Hoaït ñoäng xaõ hoäi.
Vaäy theá naøo laø hoaït ñoäng xaõ hoäi? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung baøi hoc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
HĐ1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề.
MT: Giúp hs nhận ra biểu hiện cơ bản của
những hoạt động ctrị xh
PP:Đọc ,đàm thoại ,thảo luận
CTH:
. Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc phaàn ñaët vaán
ñeà
* Hoaït ñoäng thaûo luaän:
Giaùo vieân chia lôùp thaønh 6 nhoùm vaø tieán
haønh thaûo luaän caùc caâu hoûi sau
- Nhoùm 1,2: Em coù ñoàng yù vôùi quan nieäm
thöù nhaát khoâng? Vì sao?

Noäi dung

Bổ sung

I-Đặt vấn đề.

1/_Đọc tình huống
2/_Nhận xét :
ồng tình với quan niệm .Văn hoá tốt đẹp
…Phải tính cực tham gia các hoạt động
ct-xh của địa phương ,đất nước .

- Nhoùm 3,4: Em coù ñoàng yù vôùi quan nieäm
thöù hai khoâng? Vì sao?
- Nhoùm 5,6: Haõy keå teân nhöõng hoaït ñoäng
chính trò – xaõ hoäi maø em bieát?

_Phát triển khả năng đóng góp trí tuệ tự
rèn luyện mình

Hoïc sinh tieán haønh thaûo luaän vaø trình baøy

-Các hoạt động ở tường

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
28

keát quaû. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
+Tham gia vào các …thập đỏ
- Hoaït ñoäng chính trò: Hoïc taäp vaên hoùa;
tham gia saûn xuaát cô sôû vaät chaát; tham gia
xaây döïng caùc coâng trình, nhaø maùy; hoaït
ñoäng ñoaøn ñoäi.
- Hoaït ñoäng xaõ hoäi: Tham gia coâng taùc töø
thieän; choáng teä naïn xaõ hoäi, ñeàn ôn ñaùp
nghóa.
- Caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi maø em
bieát: Hoaït ñoäng xaây döïng baûo veä nhaø
nöôùc, hoaït ñoäng trong caùc toå chöùc chính trò,
hoaït ñoäng nhaân ñaïo baûo veä MTTN vaø xaõ
hoäi.
Theo em theá naøo laø hoaït ñoäng chính trò-xaõ
hoäi?
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK vaø trình baøy. Giaùo
vieân boå sung vaø choát yù.

HĐ2: Tìm hiểu ND-BH và liên hệ bản thân.
MT.Giúp hs hiểu sau khái niệm ,biểu hiện của n hd
ctrị XH.
PP:Ván đáp ,giợi tìm.
* Hoaït ñoäng traéc nghieäm:
Em haõy phaân loaïi caùc hoaït ñoäng sau theo
baûng:
- 1 Hoaït ñoäng cuûa hoäi chöõ thaäp ñoû
- 2 Phong traøo Traàn Quoác Toaûn
- 3 Phong traøo ñeàn ôn, ñaùp nghóa
- 4 Chaêm soùc nhöõng ngöôøi taøn taät, coâ
ñôn
- 5 Giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng soáng
- 6 Tham gia phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi
- 7 Choáng chieán tranh, baïo löïc, giöõ gìn
hoøa bình
- 8 Tham gia caùc ngaøy leã cuûa daân toäc
vaø nhaân loaïi
- 9 Tham gia coâng taùc ñoaøn
- 10 Hieán maùu nhaân ñaïo
- 11 Tham gia troàng caây xanh
- 12 Tham gia hoäi thaûo khoa hoïc

+Tham…..pt đền ơn đáp nghĩa
+…………Phòng chống các tệ nạn xh
+…..Đội cờ dỏ đội trống.
==Đó là các hoạt động do một tổ chức
phát động.
II- Baøi hoïc:
1- Khái niệm

- Hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi laø
nhöõng hoaït ñoäng coù noäi dung lieân
quan ñeán vieäc xaây döïng vaø baûo
veä nhaø nöôùc, cheá ñoä chính trò,
traät töï an ninh xaõ hoäi; laø nhöõng
hoaït ñoäng trong caùc toå chöùc chính
trò, ñoaøn theå quaàn chuùng vaø hoaït
ñoäng nhaân ñaïo, baûo veä moâi
tröôøng soáng cuûa con ngöôøi.

2- YÙ nghóa:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
29

-

13 Tham gia ñoäi thanh nieân xung kích ôû
ñòa phöông
14 Tham gia coâng taùc ñoäi
15 Tham gia hoäi hoïc sinh, sinh vieân


giöõangöôøi
vôùi ngöôøi
1,2,3,4,10

- Hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi laø
ñieàu kieän ñeå moãi caù nhaân boäc
loä, reøn luyeän phaùt trieån khaû naêng
vaø ñoùng goùp trí tueä, coâng söùc
cuûa mình vaøo coâng vieäc chung cuûa
xaõ hoäi.

HÑ giöõ gìn
HÑ chính
TN,MT, VHXH trò-xaõ hoäi
5,6,7,8,9,11,12

13,14,15

Khi ta tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi
thì coù ích gì?
- Giuùp con ngöôøi caûm thaáy töï tin hôn.
- Ñoùng goùp söùc mình cho xaõ hoäi.
Vaäy hoaït ñoäng chính trò coù yù nghóa gì?
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK vaø traû lôøi.
Laø hoïc sinh, em phaûi laøm gì ñeå tham gia caùc
hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi?
- Phaûi tích cöïc trong caùc phong traøo.
Em ñaõ tham gia caùc hoïat ñoäng chính trò naøo?
- Tham gia coâng taùc Ñoaøn, ñoäi.
- Troàng caây xanh
- UÛng hoä ñoàng baøo bò baõo luït.
- Baûo veä moâi tröôøng
- Giuùp ñôõ baïn beø.
Em haõy keå teân caùc göông toát, vieäc toát xung
quanh em veà vieäc tham gia tích cöïc caùc hoaït ñ
chính trò – xaõ hoäi?
- Hoïc sinh keå
Giaùo vieân boå sung vaø choát yù.
HĐ3:Luyện tập:
MT: Hs vận dụng lý thuyết làm các bài tập.
PP:Vấn đáp,thảo luận.

3- Caùch reøn luyeän.
- Hoïc sinh caàn tham gia caùc hoaït
ñoäng chính trò – xaõ hoäi ñeå hoaøn
thaønh, phaùt trieån thaùi ñoä, tình
caûm, nieàm tin trong saùng, reøn
luyeän naêng löïc giao tieáp öùng xöû,
naêng löïc toå chöùc quaûn lyù, naêng
löïc hôïp taùc.
III- Luyeän taäp.
Baøi taäp 1: Hoaït ñoäng chính trò – xaõ
hoäi: a,b,c,d,ñ,e,g,h,i,k, ,l,m,n,o
Baøi taäp 2:
- Hoaït ñoäng theå hieän tính tích cöïc:
a,e,g,i,k,l
- Hoaït ñoäng theå hieän tính tieâu
cöïc: b,c,d,ñ,h.
Baøi taäp 3: Em seõ giaûi thích cho baïn
roõ laø: 5 naêm môùi coù baàu cöû
quoác hoäi moät laàn do ñoù baïn neân
ñi. Coøn ñaù boùng thì luùc naøo cuõng
coù.

BT1:Theo em n hoạt động nào thuộc hđ ct-xh,tại
sao?
BT2:Emhãy phân loại n biểu hiện tích cực và k tích
cực khi tham gia các hđ ct-xh ?

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
30

BT3: Khi tham gia các hđ do lớp trường và địa
phương tổ chức em thường xuất phát từ n lý do
nào ?
GV hướng dẫn hs về nhà làm bt 4,5
4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc.
5- Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi cuõ, laøm caùc baøi taäp coøn laïi. Xem tröôùc baøi môùi: Toân troïng vaø
hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc
RÚT KINH NGHIỆM .
Tổ trưởng duyệt
Ngày Tháng Năm2010

Dương Thị Lý

Tuaàn 8
NS:24/9/2010
ND:5/10/2010

Tieát 8

TOÂN TROÏNG VAØ HOÏC HOÛI CAÙC DAÂN TOÄC KHAÙC
I- Muïc tieâu cần đạt:
1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh
- Noäi dung vaø yù nghóa cuûa vieäc toân troïng vaø hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc.
- Naém ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa vieäc toân troïng vaø hoïc hoûi daân toäc khaùc
2- Thaùi ñoä:
- Hoïc sinh coù loøng töï haøo daân toäc vaø toân troïng caùc daân toäc khaùc.
- Hoïc sinhc où nhu caàu tìm hieåu, hoïc taäp nhöõng giaù trò toát ñeïp cuûa neàn vaên hoùa caùc daân toäc
khaùc.
3- Kyõ naêng:
- Bieát caùch phaân bieät haønh vi ñuùng, sai trong vieäc toân troïng vaø hoïc hoûi daân toäc khaùc
- Bieát tieáp thu moät caùch choïn loïc, phuø hôïp
- Hoïc taäp naâng cao hieåu bieát vaø tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng xaây döïng tình ñoaøn keát giöõa caùc
daân toäc vôùi nhau.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
31

II- Phöông phaùp:
- Thaûo luaän nhoùm
- Traéc nghieäm
- Giaûi quyeát tình huoáng
III- Taøi lieäu vaø phöông tieän:
- GV: SGK, SGV, SBT, caùc tình huoáng
- HS: SGK, SBT
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ
Theá naøo laø hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi? Cho ví duï?
YÙ nghóa khi tham gia caùc hoaït ñoäng naøy?
3- Baøi môùi: em bieát nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc? 54 daân toäc
Trong quaù trình lcòh söû caùc daân toäc ñaõ cuøng nhaân daân ta ñoaøn keát, töông trôï beân nhau ñeå cuøng
nhau giaønh laïi ñoäc laäp. Tuy nhieân moãi daân toäc ñeàu coù nhöõng loái soáng rieâng, phong tuïc taäp quaùn
rieâng. Duø laø daân toäc ít ngöôøi hay nhieàu ngöôøi. Vaäy caùc daân toäc naøy coù nhöõng gì hay ñeå ta hoïc
hoûi? Taïi sao chuùng ta phaûi hoïc taäp nhieàu daân toäc khaùc? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung baøi
hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung
Bổ sung
HĐ1:Tìm hiểu phần đặt vấn đề .
MT: Giúp hs hiểu n biểu hiện của tôn trọng
và học Hỏi các dân tộc khác.
PP:Đàm thoại ,vấn đáp.
CTH:
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc phaàn ñaët
vaán ñeà SGK
* Hoaït ñoäng thaûo luaän
Giaùo vieân chia lôùp thaønh 6 nhoùm vaø
tieán haønh thaûo luaän caùc caâu hoûi töông
öùng
- Nhoùm 1,2: Vì sao Baùc Hoà chuùng ta
ñöôïc goïi laø danh nhaân vaên hoùa theá
giôùi?

I-Đặt vấn đề.
1/_Đọc tình huống :
2/_Nhận xét:
A/-Hồ Chí Minh là danh nhân văn hoá
thế giới .
_Những di sản được công nhận là di sản
văn hoá thế giới (Cố đô huế ,Phố cổ hội
an, Vịnh hạ long) .

- Nhoùm 3,4: Vieät Nam ñaõ coù nhöõng
ñoùng goùp gì cho vaên hoùa nhaân loaïi?
B/.-Lý do khiến nền kinh tế trung quốc
- Lí do quan troïng naøo giuùp neàn kinh teá pt mạnh
Trung Quoác phaùt trieån maïnh meõ nhö
vaäy?
+Cử người đi du học nước ngoài (theo
nhật bản )
Hoïc sinh tieán haønh thaûo luaän vaø trình
baøy keát quaû. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
32

cho ñieåm.
- Vì Baùc Hoà ñaõ hy sinh baûn thaân mình
ñeå ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. Caû ñôøi
Baùc gaén lieàn vôùi caùc cuoäc ñaáu tranh vì
haïnh phuùc, aám no cuûa daân toäc Vieät
Nam vaø caùc daân toäc bò aùp böùc treân
theá giôùi.
- Vieät Nam ñoùng goùp cho neàn vaên
hoùa nhaân loaïi vôùi caùc danh lam thaéng
caûnh mang tính quoác teá nhö: Vònh Haï
Long, Phong Nha Keû Baøng, Coá Ñoâ Hueá,
Thaùnh Ñòa Mó Sôn, Phoá coå Hoäi An,
nhaõ nhaïc Hueá, aùo daøi Vieät Nam…
- Trung Quoác ñaõ bieát môû roäng quan
heä, hoïc taäp kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc
khaùc.
Phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp
môùi.
-> Vì vaäy muoán ñaát nöôùc phaùt trieån,
chuùng ta phaûi bieát toân troïng vaø hoïc
hoûi nhöõng ñieàu toát ñeïp töø caùc daân
toäc khaùc.
HĐ2 Tìm hiểu nội dung bài học .
MT:Hs nắm được khái niệm ý nghĩa của
tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
PP:Đàm thoại ,Liên hệ bản thân
CTH
Theá naøo laø toân troïng daân toäc khaùc?
- toân troïng daân toäc khaùc laø toân troïng
nhöõng giaù trò vaên hoùa, phong tuïc taäp
quaùn cuûa hoï.
Theá naøo laø hoïc hoûi daân toäc khaùc?
- laø hoïc theo nhöøng gì toát ñeïp cuûa
daân toäc khaùc aùp duïng cho daân toäc
mình ñeå vaên hoùa nöôùc mình phaùt trieån
maïnh hôn.
Vaäy theá naøo laø toân troïng vaø hoïc hoûi
daân toäc khaùc/
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK vaø trình baøy.
Giaùo vieân boå sung vaø choát yù.

+PT các nghành CN mới có nhiều triển
vọng (như hàn quốc )
_Mở rộng qhệ và học tập kinh nghiệm
các nước khác .
C/-Tôn trọng ,học hỏi và tiếp thu n
thành tựu của các nước khác trong khu
vực và trên thế giới
Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên
con đương xd đất nước giàu mạnh và
phát triển bản sắc dân tộc.
II- Baøi hoïc:
1- Theá naøo laø toân troïng vaø
hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc?
- Toân troïng vaø hoïc hoûi daân toäc
khaùc laø toân troïng chuû quyeàn, lôïi
ích vaø neàn vaên hoùa cuûa caùc daân
toäc, luoân tìm hieåu vaø tieáp thu
nhöõng ñieàu toát ñeïp trong neà kinh
teá, vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa caùc daân
toäc, ñoàng thôøi theå hieän loøng töï
haøo daân toäc chính ñaùng cuûa mình.
2- YÙ nghóa:
- Moãi daân toäc ñeàu coù nhöõng
thaønh töïu noåi baät veà KT, KHKT,
vaên hoùa hoaëc nhöõng coâng trình
ñaëc saéc, nhöõng truyeàn thoáng quyù
baùu. Ñoù laø voán quyù cuûa loaøi
ngöôøi caàn ñöôïc toân troïng, tieáp thu
vaø phaùt trieån. Toân troïng vaø hoïc
hoûi caùc daân toäc khaùc seõ taïo ñieàu
kieän ñeå nöôùc ta tieán nhanh treân con
ñöôøng xaây döïng ñaát nöôùc giaøu
maïnh vaø phaùt trieån baûn saéc daân
toäc.
3- Caùch reøn luyeän.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
33

Chuùng ta coù caàn toân troïng vaø hoïc hoûi
caùc daân toäc khaùc khoâng? Vì sao?
- Vì moãi daân toäc ñeàu coù nhöõng
thaønh töïu noåi baät veà kinh teá, vaên hoùa,
giaùo duïc… do ñoù chuùng ta phaûi toân
troïng caùc daân toäc khaùc.
Toân troïng hoï laø toân troïng gì?
- Toân troïg chuû quyeàn, lôïi ích vaên
hoùa.

- Chuùng ta phaûi tích cöïc hoïc taäp,
tìm hieåu ñôøi soáng vaø neàn vaên
hoùa cuûa caùc daân toäc treân theá
giôùi.
- Tieáp thu moät caùch choïn loïc,
phuø hôïp vôùi ñieàu kieän, hoaøn
caûnh vaø truyeàn thoáng cuûa daân
toäc ta.

Vaäy mình hoïc hoûi nhöõng gì ôû hoï?
- Thaønh töïu KHKT, Trình ñoä quaûn lyù,
vaên hoïc ngheä thuaät.
Neâu moät vaøi ví duï veà KHKT maø
chuùng ta caàn hoïc hoûi?
- Maùy moùc, coâng ngheä thoâng tin.
- Nhaø cöûa
- Kieán truùc, aâm nhaïc…
Nhöõng ñieàu naøo chuùng ta tuyeät ñoái
khoâng hoïc?
- Vaên hoùa phaåm ñoài truïy.
- Phaù hoaïi truyeàn thoáng daân toäc.
- Loái soáng thöïc duïng.
Em haõy neâu yù nghóa cuûa vieäc toân
troïng vaø hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc?
- Hoïc sinh trình baøy, giaùo vieân boå sung
vaø choát yù.
Ñeå hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc thì
chuùng ta phaûi laøm nhö theá naøo?
- caàn reøn luyeän tinh thaàn hoïc hoûi.
Coù phaûi chæ nhöõng nöôùc phaùt trieån
môùi caàn hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc?
- Moãi daân toäc seõ coù nhöõng ñieàu toát
ñeïp ñeå ta hoïc hoûi. Do ñoù baát cöù daân
toäc naøo cuûng caàn hoïc hoûi ôû daân toäc
khaùc.
Tieáp thu vaên hoùa caùc daân toäc khaùc
thhì chuùng ta phaûi laøm nhö theá naøo?
- Hoïc sinh trình baøy. Giaùo vieân nhaän
xeùt vaø cho ñieåm.
HĐ3: Luyện tập :
MT:Hsbiết vận dụng lý thuyết để làm bài
tập luận

III- Luyeän taäp:
BT1:Mỹ (điện thoại ,in tơ net,máy móc
hiện đại ,y học)
_Trung quốc (CT vạn lý trường thành
BT2:Học tập n điều tốt đẹp về nền KTVH .
Tiếp thu 1 cách chọn lọc
BT3:
+Cách
ăn mặc
+Quần áo
theo mốt .
+Cắt tóc nhuộm
tóc .
+Lối sống tự do .
__Cần phe phán
BT4:
Em ñoàng yù vôùi yù kieán baïn Haø vì
moãi daân toäc coù giaù trò vaên hoùa
rieâng maø ta khoâng coù. Hoïc taäp
nhöõng giaù trò vaên hoùa, tö töôûng ?
cuûa caùc daân toäc khaùc goùp phaàn
giuùp chuùng ta phaùt trieån kinh teá,
vaên hoùa, giaùo duïc vaø KHKT.
BT 5/22: Nhöõng vieäc laøm ñuùng:
b,d,h.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
34

. PP:Vấn đáp ,thảo
CTH.:
?Em hãy kể 1 số thành tựu về kt-vh-các công
trình tiêu biểu ,phong tục tập quán tốt đẹp của
1số nước mà em biết.
?Chúng ta nên học tập tiếp thu n gì ở các dân
tộc # trên tg.
Hãy nêu một vài vd về việc học hỏi các dân
tộc khác của những ngừng xung quanh,và cho
biết điều đó đúng hay sai?

Em đồng ý với ý kiến của bạn nào sau đây ?vì
sao?

Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?Vì sao?
4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc.
5- Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp coøn laïi. Hoïc baøi chuaån bò KT 1 T: 5,6,7,8
RÚT KINH NGHIỆM

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
35

Tuaàn 9
Tiết 9.
NS:30/9/2010
ND:12/10/2010

KIEÅM TRA 1 TIEÁT
| :Muïc tiêu cần đạt :
- Hoïc sinh kieåm tra laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Hoïc sinh phaûi trung thöïc vaø khaùch quan trong quaù trình laøm baøi ñeå ñaït ñöôïc keát quaû cao.
|| :Chuẩn bị : +GV-Đề kt đáp án .
+HS-chuẩn bị bài ở nhà .
||/--Các bước lên lớp :
1/--Ổn định lớp :
2/__Kiểm tra bài cũ : KTsự cb của hs.
3/_ Bài mới :GVphát đề kt:
A/_Traéc nghieäm (4ñ)
Caâu 1: Ñaùnh daáu S vaøo nhöõng caâu ñuùng, S vaøo caâu sai
Phaùp luaät do nhaø nöôùc ban haønh
Kæ luaät do coäng ñoàng ñaët ra
Kæ luaät ñöôïc ñaûm baûn baèng bieän phaùp cöôõng cheá
Phaùp luaät khoâng coù tính baét buoäc.
Caâu 2: Ñaùnh daáu X vaøo caâu ñuùng nhaát:
Phaùp luaät, kæ luaät baøo veä quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi
Phaùp luaät, kæ luaät goùp phaàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caù nhaân, xaõ hoäi phaùt trieån.
Caû hai yù treân
Caâu 3:Ñaùnh daáu X vaøo nhöõng caâu theå hieän söï tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi:
Luoân tham gia ñuùng giôø
Lo laéng, traùch nhieäm vôùi coâng vieäc ñöôïc phaân coâng
Tham gia vì lôïi ích caù nhaân
Tham gia vì bò thaày coâ giaùo baét buoäc
Caâu 4: Haõy tìm nhöõng bieåu hieän noùi veà vieäc chaáp haønh toát phaùp luaät vaø kæ luaät
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
B- Töï luaän: 6ñ
Caâu 1: Theá naøo laø Phaùp luaät, kæ luaät? Caùch reøn luyeän?
Caâu 2: Ñaëc ñieåm cuûa tình baïn trong saùng, laønh maïnh?

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
36

ÑAÙP AÙN
I- Traéc nghieäm: traû lôøi ñuùng moãi caâu ñöôïc 1ñ
Caâu 1: ñ,ñ,ss; caâu 2:Caû hai yù treân; caâu 3: a,b caâu 4:
- Phaùp Luaät: Tuaân theo hieán phaùp, hoâng vi phaïm phaùp luaät
- Kæ luaät: Tuaân theo nhöõng quy ñònh cuûa tröôøng, lôùp.
II- Töï luaän: Moãi caâu 3 ñieåm.
Caâu 1: Theá naøo laø tình baïn trong saùng, laønh maïnh? YÙ nghóa?
- Tình baïn laø tình caûm gaén boù giöõa hai hoaëc nhieàu ngöôøitreân cô sôû töï nguyeän, bình ñaúng, hôïp nhau
veà sôû thích, caù tính, muïc ñích vaø lyù töôûng.
* YÙ nghóa: Tình baïn trong saùng, laønh maïnh giuùp con ngöôøi caûm thaáy aám aùp, töï tin, yeâu cuoäc
soáng hôn, bieát töï hoaøn thieän mình ñeå soáng toát hôn
Ñaëc ñieåm cuûa tình baïn trong saùng, laønh maïnh: - Phuø hôïp nhau veà quan nieäm soáng.
- Bình ñaúng vaø toân troïng laãn nhau.
- Chaân thaønh, tin caäy vaø coù traùch nhieäm vôùi nhau.
- Thoâng caûm, ñoàng caûm saâu saéc vôùi nhau.
- Tình baïn trong saùng, laønh maïnh coù theå coù giöõa nhöõng ngöôøi cuøng hoaëc khaùc giôùi.
Caâu 2: Theá naøo laø hoaït ñoäng chính trò, xaõ hoäi? YÙ nghóa?
- Hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi laø nhöõng hoaït ñoäng coù noäi dung lieân quan ñeán vieäc xaây döïng vaø
baûo veä nhaø nöôùc, cheá ñoä chính trò, traät töï an ninh xaõ hoäi; laø nhöõng hoaït ñoäng trong caùc toå chöùc
chính trò, ñoaøn theå quaàn chuùng vaø hoaït ñoäng nhaân ñaïo, baûo veä moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi.
2- YÙ nghóa:
- Hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi laø ñieàu kieän ñeå moãi caù nhaân boäc loä, reøn luyeän phaùt trieån khaû
naêng vaø ñoùng goùp trí tueä, coâng söùc cuûa mình vaøo coâng vieäc chung cuûa xaõ hoäi.
***************************************************************************************

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
37

Tuaàn 10
NS :
ND:

Tieát 10

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở nơi công cộng
1- Kiến thức cần đạt: Giúp học sinh
- Hiểu nội dung và ý nghĩa và những yêu cầu của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
2- Thái độ:
- Học sinh có tình cảm gắn bó với cộng đồng nơi mình ở
- Nhiệt tình tham gia góp phần xây dựng nếp sống văn hóa
3- Kỹ năng:
Phân biệt giữa những biểu hiện đúng và không đúng yêu cầu xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
- Thường xuyên tham gia vận động mọi người cùng tham gia tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn hóa.
||- Phương pháp:
- Thảo luận nhóm
- Trắc nghiệm
- Diễn giải, đàm thoại.
|||- Tài liệu và phương tiện:
1- Giáo viên: SGK, SGV, tài liệu, tư liệu.
2- Học sinh: SGK, Sách bài tập.
|V- Hoạt động dạy và học:
1- Ổn định lớp
2- Kiểm tra bài cũ
3- Bài mới: Những người sống cùng lãnh thổ, khu vực hoặc đơn vị hành chính như:
+ Nông thôn: Thôn, xóm, làng
+ Thành thị: Thị trấn, khu tập thể, phố…
Cộng đống đó là gì?
- Cộng đồng dân cư.
Vậy cộng đồng dân cư phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa? Chúng at cùng tìm hiểu qua nội dung
bài học hôm nay.
Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

BS

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
38

HĐ1:Tìm hiểu ĐVĐ:
MT: Giúp hs hiểu và biết được n biểu hiện
của nếp sống văn hoá ở khu dân cư .
PP: Đàm thoại ,vấn đáp .
CTH:GVcho Học sinh đọc phần đặt vấn đề
SGK

I-Đặt vấn đề:.
1/_Đọc tình huống :
2/:--Nhận xét:

* Hoạt động thảo luận nhóm:
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm tiến hành
thảo luận các câu hỏi tương ứng.
- Nhóm 1,2: Nêu những hiện tượng tiêu cực A/-Những htượng
mà em biết? Những tiêu cực đó ảnh hưởng thế
nào đến đới sống người dân?
+Tục lệ tảo hơn
+mời thầy cúng vái trừ ma.
- Nhóm 3,4: Vì sao làng Hinh được công
+Đánh bạc trong ngày lễ tết.
nhận là làng văn hóa? Những thay đổi của
làng Hinh ảnh hưởng như thế nào đến đời
__>Gây đói nghèo ,bệnh tật không hết ,mất
sống của mỗi người dân và của cộng đồng?
vệ sinhmôi trường.
Các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết
quả. Giáo viên nhận xét và cho điểm.
- Hiện tượng tiêu cực mà em biết:
+ Hiện tượng tảo hôn
+ Dựng vợ, gả chồng sớm để có người làm
+ Tin vào các thói mê tín, dị đoan. Mời
thầy lang chữa bệnh, cúng trừ ma.
- Aûnh hưởng đến cuộc sống:
+ Các em phải xa gia đình sớm.
+ Các em không được đi học
+ Gia đình không hạnh phúc
Aûnh hưởng tới sức khỏe và danh dự.
- Làng Hinh được công nhận là làng văn hóa
vì:
+ Vệ sinh sạch sẽ, dùng nước giếng sạch.
+ Không có dịch bệnh, ai ốm đến tạm xá
+ Trẻ em đủ tuổi được tới trường
+ Nương tựa, giúp đỡ nhau
+ An ninh vững vàng. Xóa bỏ phong tục
tập quán lạc hậu.
- Tác động tích cực:Người dân an tâm sản
xuất. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần
của nhân dân.
HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học

B/.-Làng Hinh :
+Vệ sinh sạch sẽ
+Dân đi khám sức khoẻ ở trạm xá
+Trẻ em được đến tuổi
+Dân làng ĐK tương trợ
+An ninh đ được giữ vững
 .C/sống của nhân dân bình yên hạnh
phúc KT phát triển ,đời sống ấm no hạnh
phúc.

II- Bài học:
1- Thế nào là cộng đồng dân cư?

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
39

MT:Giúp hs nắm được khái niệm về cộng
đồng dân cư
PP: Vấn đáp ,thảo luận,.
CTH: Theo em thế nào là cộng đồng dân cư?
- Học sinh dựa vào SGK trình bày. Giáo
viên chốt ý.
Những cộng đồng sống như thế nào gọi là
cộng đồng lãnh thổ?
- Là những người sống chung trên một lãnh
thổ như: Người Việt Nam sống trên lãnh thổ
Việt Nam.

- Cộng đồng dân cư là toàn thể những
người cùng sống trong một khu vực lãnh
thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành
khối,. Giữa họ có sự liên kết và hợp tác lẫn
nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và
lợi ích chung.
2- Xây dựng nếp sống văn hóa như thế
nào?
- Làm cho đời sống văn hóa, tinh thần
ngày càng lành mạnh, phong phú.
- Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp.
- Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng
- Xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, mê
tín dị đoan. Tích cực tham gia phòng chống
các tệ nạn xã hội.

Em hãy nêu những biểu hiện nếp sống văn
hóa ở địa phương em?
- Học sinh dựa theo sự hiểu biết của mình
và trình bày.
Theo em để xây dựng nếp sống văn hóa ta cần
phải làm gì?
3- Ý nghĩa:
- Tích cực tham gia các hoạt động của địa
- Góp phần làm cho cuộc sống bình yên,
phương.
hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền
- Tích cực tuyên truyền mọi người tham gia thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
và thựhc hiện.
VD:
- Hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa.
- Phát huy truyền thống dân tộc.
- Phát triển kinh tế
4- Học sinh phải làm gì để góp phần xây
- Thực hiện quy ước cộng đồng dân cư.
dựng nếp sống văn hóa ở dân cư?
Việc xây dựng nếp sống văn hóa có ích gì cho
- Học sinh cần tránh những việc làm xấu
bản thân mỗi người?
và tham gia những hoạt động vừa sức trong
- Giúp cho mỗi người có văn hóa để thực
việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng
hiện những nhiệm vụ cộng đồng đặt ra.
- Ta thực hiện tốt thì bản thân trở thành tốt. đồng dân cư.
Có lợi ích gì đối với xã hội?
- Một cộng đồng tốt đẹp, một xã hội tốt đẹp
sẽ giúp cho đất nước tốt đẹp.
Hãy nêu những biểu hiện trái với nếp sống
văn hóa?
- học sinh nêu.
Em hãy nêu những việc làm của mình ở khu
dân cư để xây dựng nếp sống văn hóa?
- Bảo vệ môi trường.
III- Bài tập.
- Phòng chống tội phạm

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
40

-

Tham gia phòng chóng bệnh tật,
Tham gia các phong trào văn hóa, văn
nghệ ở địa phương.
HĐ3: Luyện tập .
MT:Giúp hs biết vận dung lý thuyết để
làm bt
PP: Thảo luận ,vấn đáp .
CTH:
BT1: Em hãy tự nhận xét bản thân và gđ
mình đã có n việc làm nào đúng việc làm nào
sai trong việc xây dựng nếp sống văn hoá
mới ?

BT2:Theo em n biểu hiện nào sau đây la xd
nếp sống vh ?vì sao?

Bài tập 1:Việc làm đúng:
- Thực hiện đường lối, chủ trương của nhà
nước.
- Uûng hộ đồng bào bị bão lutụ
- Nuôi dạy con ngoan, khỏe mạnh
- Đóng thuế. Thăm hỏi nhau
* Những việc làm sai
- Đi xem bói
- Chưa tiết kiệm.
* Bản thân: chưa học chăm, vứt rác bừa
bãi.
Bài tập 2:
- Việc làm đúng: a, c, đ, g, I, k, o
- Việc làm sai :b ,e ,h,I,n,m.
- BT4: Không ăn chơi đua đòi
- Làmviệc giúp đỡ gđ
- Chăm chỉ học hành

BT4 Tìm 1 vài việc làm thiết thực góp phần
xd nếp sống vh ở nơi em ở .
4/.Cuûng coá: Hoïc sinh neâu nhöõng caâu chuyeän veà ñôøi soáng vaên hoùa maø mình
bieát.
5/.Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp
Xem tröôùc baøi môùi: Töï laäp.
RÚT KINH NGHIỆM

Tổ trưởng duyệt
Ngày Tháng Năm 2012

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
41

Tuần 11
NS :
ND:

Tiết 11

Bài 10

TỰ LẬP

I- Mục tiêu cần đạt:
1- Kiến thức
: Giúp học sinh.
- Hiểu được thế nào là tự lập?
- Những biểu hiện của tình tự lập.
- Ý nghĩa của tính tự lập với bản thân, gia đình và xã hội.
2- Thái độ:
- Thích sống tự lập
- Phê phán lối sống dựa giẫm, ỷ lại, phụ thuộc người khác.
3- Kỹ năng:
- Rèn luyện tính tự lập
- Biết cách tự lập trong cuộc sống, lao động.
II-Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài .
-Kĩ năng xác định giá trị :trình bày suy nghĩ ý tưởng về biểu hiện ,ý nghĩ của tự lập trong cuộc sống .
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin .
-Kĩ năng đặt mục tiêu :đảm nhận trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự lập ..
III- Chuẩn bị
1- Phương pháp :
- Thảo luận nhóm
- Trắc nghiệm
Nêu và giải quyết vấn đề
2- Phương tiện :
- SGK, SGV, sách bài tập, những tấm gương về sống tự lập.
IV- Hoạt động dạy và học:
1- Ổn định
2- Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa?
Em hãy kể về gương tốt ở khu dân cư của em tham gia xây dựng nếp sống văn hóa?
3- Bài mới: Chắc các bạn không quên Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc một doanh nghiệp đánh cá và chế biến hải
sản nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu. Nhưng ông xuất thân từ một người làm thuê tại Sa Đéc. 15 tuổi Thuận đã từ
giã gia đình bắt đầu cuộc hành trình tìm đường mưu sinh lập nghiệp. Vậy do đâu mà ông có kết quả như vậy?
Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.
Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

BS

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
42

HĐ1:Tìm hiểu chung
I-Tìm hiểu chung ;
MT.Giúp hs hiểu được những biểu hiện của tính
tự lập trong mỗi người .
1/_Đọc tình huống :
PP.thảo luận,vấn đáp.
KNS: Kỉ năng thể hiện sự tự tin
2/-Nhận xét :
Giáo viên cho học sinh đọc phần truyện trong SGK.
Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước dù
chỉ với hai bàn tay trắng?
- Vì Bác có lòng yêu nước.
- Bác có lòng quyết tâm hăng hái của tuổi trẻ, tin
vào chính mình. Tự nuôi mình bằng hai bàn tay lao
động để đi tìm đường cứu nước.
Qua suy nghĩ và hành động của an Lê, em có nhận
xét gì?
- Anh Lê là người yêu nước.
- Nhưng anh Lê không đủ can đảmvượt qua chính
mình.
Qua câu chuyện trên, em suy nghĩ gì về Bác?
- Bác là người không sợ khó khăn, gian khổ. Bác
thích sống cuộc sống tự lập để làm nên sự nghiệp
lớn.
HĐ2:Tìm hiểu nd bài học.
MT Hs rút ra được những nội dung cần ghi nhớ
KNS:Kĩ năng xác định giá trị
CTH
Theo em thế nào là Tự lập?
- Học sinh dựa vào SGK và trình bày.
Giáo viên chốt ý
* Hoạt động thảo luận
Giáo viên chia lớp ra các nhóm và tiến hành thảo
luận các câu hỏi sau.
- Nêu những biểu hiện của việc sống tự lập trong
học tập?

II- Bài học:
1- Thế nào là Tự lập?
- Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết
công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng
cho cuộc sống của mình không trông
chờ, dựa giẫm, phụ thuộc người khác.

- Biểu hiện của sống tự lập trong lao động?
Học sinh tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
Giáo viên nhận xét và cho điểm.

2/Vì saỏ phải sống tự lập.

- Biểu hiện của tự lập trong học tập là: Tự mình
giải quyết các bài tập khó, có ý htức học tập không

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
43

trông chờ vào bạn bè hoặc các bài giải trong sách
giáo khoa.
- Biểu hiện trong lao động: Có gắng thực hiện và
hoàn thành tốt công việc của mình. Không tỵ nạnh
hay đẩy cho người khác. Không trông chờ khi mà
khả năng của mình còn làm được.
Em hãy nêu những biểu hiện trái với tự lập?
- Sống buông thả, ý lại vào người khác. Không có
ý chí phấn đấu đi lên.
Khi chúng ta sống tự lập thì có ý nghĩa gì?
- Đó là thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cá nhân, dám
đương đầu với khó khăn thử thách, ý chí nổ lực
phấn đấu, vươn lên trong công việc học tập và cuộc
sống.
Vậy để có được tính tự lập thì em phải làm gì?
- Em không ngừng phấn đấu trong học tập, lao
động và mọi tình huống trong cuộc sống.
- Em sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè và
mọi người nếu khả năng em còn làm được.

- Người có tính tự lập thường thành
công trong cuộc sống và họ xứng đáng
nhận được sự kính trọng của mọi người.

3- Cách rèn luyện:
- Học sinh chúng ta cần phải rèn luyện
tính tự lập ngay khi còn ngồi trên ghế
nhà trường, trong học tập, công việc và
sinh hoạt hàng ngày.

III- Luyện tập:
Hãy kể những việc làm của em thể hiện tính Tự
lập?
- Các học sinh lần lượt kể.
Giáo viên bổ sung và chốt ý.
HĐ3:Luyện tập .
MT.HSvận dụng lý thuyết làm bt
PP.Thảo luận ,vấn đáp .
PP:Vấn đáp .
KNS: kĩ năng đặt mục tiêu
CTH.
BT1.Hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập
trong học tập và sinh hoạt hàng ngày
Giáo viên cho học sinh đọc bài tập 2 trang 26,
- Học sinh đọc bài tập. Giáo viên hướng dẫn học
sinh làm. Học sinh tiến hành làm bài tập và trình
bày kết quả.
Giáo viên nhận xét và chấm điểm.

BT1.-Luôn hoàn thành bt về nhà học
thuộc bài ,tự giác đi học đúng giờ …
Hoàn thành công việc được giao
Nấu cơm giặt đồ .
Tự tắm giặt …..
Bài tập 2/26:
- Đáp án đúng: c, d, đ, e
- Đáp án sai: a,b.

* Bài tập bổ sung
Em haõy choïn nhöõng caâu ca dao noùi
veà tính töï laäp:
- Muoán aên caù phaûi thaû caâu
- Hay laøm ñaép aám cho thaân
- Cuûa ôû baøn chaân baøn tay
- Tay khoâng noùi chaúng neân lôøi

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
44

-

Ñi baèng chính ñoâi chaân cuûa
mình.
4- Củng cố:
Học sinh đọc lại nội dung bài học
5- Dặn dò: các em về học bài cũ, làm các bài tập còn lại.
Xem trước bài mới: Lao động tự giác và sáng tạo
RÚT KINH NGHIỆM.
Duyệt tổ trưởng
Ngày

Tháng

Năm 2012

Tuaàn 12
Tieát 12
NS:
ND:
Baøi 11

LAO ÑOÄNG TÖÏ GIAÙC VAØ SAÙNG TAÏO

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
45

I- Muïc tieâu cần đạt:
1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh
- Hieåu ñöôïc caùc hình thöùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi, hoïc taäp laø hình thöùc lao ñoäng nhö theá naøo?
- Hieåu ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuûa töï giaùc vaø saùng taïo trong hoïc taäp, lao ñoäng.
2- Thaùi ñoä:
- Hình thaønh ôû hoïc sinh yù thöùc töï giaùc
- Khoâng haøi loøng vôùi bieän phaùp ñaõ thöïc hieän vaø keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc
- Luoân luoân höôùng tôùi tìm toøi caùi môùi trong hoïc taäp vaø lao ñoäng
3- Kyõ naêng:
Bieát caùch reøn luyeän kyõ naêng lao ñoäng vaø saùng taïo trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng.
II/.Các kĩ năng sống được sử dụng trong bài học :
-Kĩ năng tư duy phê phán đối với những ý kiến ,quan điểm khác nhau về lao động tự giác và sáng tạo của học sinh .
-Kĩ năng phân tích ,so sánh về những biểu hiện tự giác sáng tạo và không tự giác sáng tạo trong học tập lao động
-Kĩ năng đặt mục tiêu ,quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập
lao động một cách tự giác và sáng tạo .
III- Chuẩn bị của thầy và trò.
1-Thiết bị - taøi lieäu .
- Giaùo vieân: SGK, SBT, caùc tình huoáng…
2 –phương pháp.
- Thaûo luaän nhoùm
- Giaûi quyeát tình huoáng
- Troø chôi
3-Học sinh.
- Hoïc sinh: SGK, Saùch baøi taäp thöïc haønh…
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Theá naøo laø coäng ñoàng daân cö?
Ñeå xaây cuoäc soáng vaên hoùa ôû coäng ñoàng daân cö thì chuùng ta phaûi laøm nhö theá naøo? Cho ví duï?
3- Baøi môùi: Giaùo vieân treo caùc caâu ca dao, tuïc ngöõ;
- Mieäng noùi tay laøm
- Quen tay hay vieäc
- Traêm hay khoâng baèng tay quen
Caùc caâu tuïc ngöõ treân noùi ñeán lónh vöïc gì?
- Lao ñoäng.
Trong lao ñoäng chuùng ta caàn ñöùc tính gì?
- Töï giaùc, saùng taïo
Vaäy theá naøo laø lao ñoäng saùng taïo? Chuùng ta ñi vaøo tìm hieåu qua noäi dung cuûa baøi hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
* Hoaït ñoäng 1:Tìm hiểu phần ñaët vaán ñeà
MT Giúp hs nhận ra những biểu hiện cơ bản
của lao động ,tự giác và sáng tạo
PP.Đọc thảo luận.
KNS: Kĩ năng đặt mục tiêu ,quản lí thời gian

Noäi dung

BS

I_.Tìm hiểu chung:
1/Đọc tình huống:
2/. Nhận xét :

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
46

CTH
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc caùc yù kieán sau
- Trong lao ñoäng chæ caàn yù thöùc töï giaùc laø
ñuû, khoâng caàn phaûi saùng taïo?
- Ñoøi hoûi hoïc sinh reøn luyeän yù thöùc lao
ñoäng töï giaùc laø khoâng caàn thieát vì nhieäm
vuï chính cuûa hoïc sinh laø hoïc chöù khoâng
phaûi lao ñoäng?
- Hoïc sinh cuõng caàn phaûi reøn luyeän yù
thöùc lao ñoäng töï giaùc vaø coù oùc saùng taïo?
Em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo? Vì sao?
- Em ñoàng yù vôùi yù kieán thöù 3.
Vì trong hoïc taäp cuûa chuùng ta thì lyù luaän ñi
ñoâi vôùi thöïc haønh do ñoù caàn phaûi tích cöïc
hoïc taäp vaø saùng taïo ra nhöõng phöông phaùp
môùi ñeå moân hoïc khoâng cöùng nhaéc, khoâng
nhaøm chaùn.
- Trong quaù trình lao ñoäng cuûng phaûi saùng
taïo ñeå taïo hieäu quaû toát trong lao ñoäng vaø
keát quaû cao.

a/.Tình huống 1.
-LĐtự giác là tự chủ động k để ai nhắc
nhở
-LĐsáng tạo :Cải tiến ,tìm tòi.
--XH công nghiệp hóa hiện đai
HS rất cần rèn luyện lđ –tự giác và sáng
tạo
-Ý kiến 3 là phù hợp

Theo em hoïc taäp laø coù phaûi laø hình thöùc lao
ñoäng khoâng?
- Ñoù laø hình thöùc lao ñoäng trí oùc
Taïi sao ngaøy nay chuùng ta phaûi lao ñoäng töï
giaùc vaø saùng taïo?
- Vì ngaøy nay chuùng ta ñang soáng trong moät
theá giôùi hieän ñaïi. Moãi con ngöôøi phaûi tích
cöïc vaän ñoäng cuøng xaõ hoäi ñoù. Neáu khoâng
coù söï tieán boä seõ bò tuït haäu so vôùi xaõ hoäi.
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc phaàn khai thaùc
truyeän ñoïc.
Thaùi ñoä lao ñoäng cuûa thôï moäc nhö theá
naøo?
- Laøm vieäc töï giaùc, nghieâm tuùc.

b/.Truyện đọc .Ngôi nhà không hoàn
hảo
_Người thợ mộc +Cao tuổi
+Suốt đời phải làm
việc tận tụy và tự giác.
-Mọi người kính trọng ,làm ra những
sản phẩm hoàn hảo .
_Làm ngôi nhà cuối cùng .
+Bỏ qua những qui định cơ bản
+Làm việc với sự mệt mỏi
Keát quaû cuûa söï nhgieâm tuùc ñoù laø gì?
+Không khéo léo tinh xảo
- Caùc saûn phaåm laøm ra ñeàu hoaøn haøo
+Vật liệu tạp nham
Thaùi ñoä cuûa oâng khi laøm ngoâi naøh cuoái
---Không được hoàn hảo
cuøng nhö theá naøo?
_Hậu quả phải sống trong một ngôi nhà
- Hôø höõng, khoâng chuù taâm ñeán coâng vieäc k hoàn hảo do chính mình làm ra .
Haäu quaû cuûa noù ra sao?
- Khoâng hoaøn haûo.
II- Baøi hoïc:
Theo em neáu nhö trong cuoäc soáng neáu lao

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
47

ñoäng thieáu töï giaùc, saùng taïo seõ gaây neân
haäu quaû gì?
- Coâng vieäc khoâng hoaøn chænh, aûnh höôûng
ñeán ngöôøi khaùc.
HĐ2:Tìm hiểu nội dung bài học
MT:Giúp hs hiểu nd bài học .
PP: Vấn đáp ,gợi tìm …
KNS:Kĩ năng phân tích so sánh ..
CTH
Theá naøo laø lao ñoäng töï giaùc?
- Laø lao ñoäng moät caùch tích cöïc, khoâng ai
phaûi nhaéc nhôû.
Vì sao phaûi lao ñoäng töï giaùc?
- Laø ñeå con ngöôøi hoaøn thieän baûn thaân
mình
Trong cuoäc soáng coù caàn phaûi lao ñoäng
saùng taïo vaø töï giaùc hay khoâng?
- Raát caàn
Chuùng ta thöïc hieän nhö theá naøo?
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK vaø trình baøy.
Theá naøo laø lao ñoäng saùng taïo? Cho ví duï?

1- Theá naøo laø lao ñoäng töï giaùc,
saùng taïo?
- Lao ñoäng töï giaùc laø chuû ñoäng
laøm vieäc khoâng ñôïi ai phaûi nhaéc
nhôû; khoâng phaûi do aùp löïc töø beân
ngoaøi.
- Lao ñoäng saùng taïo laø trong quaù
trình lao ñoäng luoân luoân suy nghó,
caûi tieán ñeå tìm toøi caùi môùi, tìm ra
caùch giaûi quyeát toái öu nhaèm
khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng
hieäu quaû lao ñoäng.

* Hoïc sinh caàn reøn luyeän lao
ñoäng töï giaùc, saùng taïo vì: söï
nghieäp CNH-HÑH ñoøi hoûi nhöõng
ngöôøi lao ñoäng töï giaùc vaø saùng
taïo.

Trong lao ñoäng cuûa chuùng ta neáu thieáu moät
trong hai caùi ñoù coù ñöôïc khoâng? Cho ví duï?
- Trong lao ñoäng khoâng theå thieáu moät trong
hai caùi ñoù vì nhö vaäy thì coâng vieäc seõ
khoâng hoaøn thieän, neáu hoaøn thieän seõ cöùng
nhaéc khoâng hieäu quaû.
VD: khi giaûi moät baøi toaùn môùi, chuùng ta
phaûi tích cöïc gaûi thì môùi hoaøn thaønh, nöng
chuùng ta neân nghó ra nhieàu caùch giaûi ñeå baøi
toaùn theâm phong phuù khoâng cöùng nhaéc.
Em haõy neâu moái quan heä giöõa lao ñoäng
saùng taïo vaø töï giaùc?
- Lao ñoäng töï giaùc seõ hoaøn thaønh coâng
vieäc vaø luùc ñoù ngöôøi lao ñoäng seõ nghó ra
nhöõng caùi môùi hôn
- Lao ñoäng saùng taïo seõ kích thích con ngöôøi
ham lao ñoäng.
Em haõy neâu nhöõng bieåu hieän cuûa lao ñoäng

III- Baøi taäp phaân bieät
LÑ töï giaùc
LÑ saùng taïo
- Chuû ñoäng
- Luoân suy
laøm vieäc
nghó, caûi tieán
khoâng caàn ai toái öu
nhaéc nhôû
- khoâng
- Khoâng do
ngöøng naâng
aùp löïc töø
cao chaát

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
48

tích cöïc vaø saùng taïo trong hoïc taäp?
- Töï giaùc laøm baøi, hoïc baøi, khoâng ñôïi ai
nhaéc nhôû.
- Nhieät tình tham gia caùc phong traøo cuûa
lôùp vaø tröôøng
- Coù suy nghó caûi tieán phöông phaùp hoïc
taäp
- Trao ñoåi kinh nghieäm vôùi baïn beø
- Nghieâm khaéc, quyeát taâm chöõa loãi loái
soáng töï do caù nhaân thieáu traùch nhieäm,
caåu thaû, ngaïi khoù, löôøi suy nghó.

beân ngoaøi

löôïng, hieäu
quaû lao ñoäng

Em haõy phaân bieät lao ñoäng töï giaùc vaø saùng
taïo?
Hoïc sinh tieán haønh thaûo luaän vaø trình baøy
keát quaû.
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm
4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc
5- Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi cuõ, laøm caùc baøi taäp coøn laïi. Xem tröôùc phaàn baøi
RÚT KINH NGHIỆM
Duyệt tổ trưởng
Ngày
Tháng
Năm2010

Dương Thị Lý

Tuaàn 13
Tiết13
NS:
ND:

Baøi 11

LAO ÑOÄNG TÖÏ GIAÙC VAØ SAÙNG TAÏO (tt)
I- Muïc tieâu cần đạt:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
49

1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh
- Hieåu ñöôïc caùc hình thöùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi, hoïc taäp laø hình thöùc lao ñoäng nhö theá naøo?
- Hieåu ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuûa töï giaùc vaø saùng taïo trong hoïc taäp, lao ñoäng.
2- Thaùi ñoä:
- Hình thaønh ôû hoïc sinh yù thöùc töï giaùc
- Khoâng haøi loøng vôùi bieän phaùp ñaõ thöïc hieän vaø keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc
- Luoân luoân höôùng tôùi tìm toøi caùi môùi trong hoïc taäp vaø lao ñoäng
3- Kyõ naêng:
Bieát caùch reøn luyeän kyõ naêng lao ñoäng vaø saùng taïo trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng.
I-Kĩ năng sống được sử dụng trong bài học .
-Giống tiết 1
III- Chuẩn bị của thầy và trò
-Giống tiết 12
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Cho bieát theá naøo laø lao ñoäng töï giaùc vaø saùng taïo? Cho ví duï?
Caùch reøn luyeän lao ñoäng saùng taïo nhö theá naøo?
3- Baøi môùi:
-Giáo viên giới thiệu bài mới.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
* Hoaït ñoäng thaûo luaän:
Giaùo vieân chia lôùp ra caùc nhoùm vaø tieán
haønh thaûo luaän theo caùc caâu hoûi töông öùng.
- Nhoùm 1,2,: Neâu nhöõng bieåu hieän cuûa töï
giaùc trong hoïc taäp?
- Nhoùm 3,4: Neâu nhöõng bieåu hieän cuûa töï
giaùc trong hoïc taäp cuûa hoïc sinh?
Caùc nhoùm tieán thaûo luaän vaø trình baøy keát
quaû. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
- Bieåu hieän töï giaùc trong hoïc taäp laø:
Töï laøm caùc baøi taäp cuûa mình khoâng nhôø
ai giuùp ñôõ.
Töï giaùc hoïc baøi khoâng ai phaûi nhaéc.
- Bieåu hieän cuûa saùng taïo:
Tìm ra caùc phöông phaùp hoïc baøi vaø laøm
baøi höõu hieäu nhaát.
Luoân chuù yù ñeán caùc caùch laøm cuûa thaày
coâ vaø baïn ñeå tìm ra caùch laøm cho rieâng

Noäi dung

BS

2- YÙ nghóa:
- Lao ñoäng töï giaùc, saùng taïo seõ
giuùp ta tieáp thu ñöôïc kieán thöùc, kó
naêng ngaøy caøng thaàun thuïc, phaåm
chaát vaø ñaïo ñöùc cuûa moãi caùnhaân
seõ ñöôïc hoaøn thieän; phaùt trieån
khoâng ngöøng; hieäu quaû hoïc taäp lao
ñoäng seõ ngaøy caøng ñöôïc naâng cao.

3- Caùch reøn luyeän.
Hoïc sinh phaûi coù keá hoaïch reøn

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
50

mình.
Vaäy nhöõng bieåu hieän naøo theå hieän söï
khoâng töï giaùc trong hoïc taäp?
- Khoâng chuù yù hoïc taäp, khoâng hoïc baøi,
laøm baøi.
- Luoân bò cha meï, thaày coâ giaùo pheâ bình,
nhaéc nhôû.
Khi khoâng töï giaùc seõ gaây ra haäu quaû gì?
- Seõ laøm con ngöôøi löôøi nhaùc, laøm vieäc
khoâng coù chaát löôïng.
Vaäy lao ñoäng saùng taïo coù yù nghóa ra sao?
Hoaït ñoäng troø chôi
Giaùo vieân cho lôùp thaønh hai nhoùm vaø tieán
haønh troø chôi tieáp söùc.
Laø hoïc sinh em seõ reøn luyeän tính töï giaùc,
saùng taïo trong hoïc taäp nhö theá naøo?
- Hoïc sinh cuûa töøng nhoùm leân baûng ghi.
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø boå sung.
Töï giaùc
Coù keá hoaïch cuï
theå
Töï giaùc laøm, khoâng
tính toaùn
Khoâng ñeå ai nhaéc
nhôû

luyeän lao ñoäng saùng taïo trong hoïc
taäp.

Saùng taïo
Luoân tìm toøi nhöõng
caùch laøm hay
Chuû ñoäng laøm vieäc
khi coù theå
Khoâng ngaïi khoù

Giaùo vieân: Trong cuoäc soáng, nhaát laø trong
lao ñoäng hoïc sinh caàn phaûi coù keá hoaïch reøn
luyeän lao ñoäng töï giaùc vaø lao ñoäng saùng taïo
trong hoïc taäp.
Haõy ñaùnh daáu X vaøo ñaùp aùn maø em cho
ñuùng nhaát.
-  Coâng vieäc nhaø ñaõ coù ngöôøi giuùp
vieäc
-  Caån thaän doïn nhaø khi meï khoâng coù
nhaø
III- Luyeän taäp.
-  Xe ñaïp hö thì ñi xe oâm ñeán tröôøng
-  Laøm ngheà queùt raùc khoâng coù gì
xaáu
BT1:Một số việc làm
-  Muoán sang troïng phaûi laø giôùi tri thöùc -Cuộc thi RÔ BO CON
-  Nghieân cöùu khoa hoïc môùi laø ngheà
_Nông dân cải tiến sáng tạo máy.
vinh quang.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
51

Ñoù coù phaûi laø nhöõng haønh ñoäng em ñoàng
yù khoâng? Vì sao?
HĐ3 :Luyện tập.
Vận dụng lý thuyết để làm bt
PP:Thảo luận ,vấn đáp.
CTH.
BT1
KNS:-Kĩ năng phân tích so sánh
PP. động não
:Hãy nêu n biểu hiện tụe giác sáng tạo mà em biết
trong cuộc ?
BT2
-Kĩ năng tư duy phê phán đối với những ý kiến
PP.Tranh luận
-Hãy nêu n tác hại của sự tự giác trong học tập .
BT3
- Kĩ năng phân tích so sánh
-PP :Thảo luận nhóm.
-Hãy nêu những hậu quả của việc học tập thiếu
sáng tạo
Baøi taäp 4/20
-Kĩ năng tư duy phê phán đối với những ý kiến
quan điểm khác nhau .
PP:Động não .
Coù quan ñieåm cho raèng: “ Chæ coù theå reøn
luyeän ñöôïc tính töï giaùc vì ñoù laø phaåm chaát
ñaïo ñöùc, coøn saùng taïo khoâng reøn ñöôïc vì
ñoù laø toá chaát trí tueä do baåm sinh di truyeàn.”
Em coù ñoàng yù khoâng?

-Người dời nhà nổi tiếng của việt Nam
-Sáng tạo ra giống cây ngày nay.
BT2:-K làm bt thầy cô cho …

BT3:Hậu quả
+Mất thời gian khi làm khi làm bt.
+Công sức tốn khi làm bài.
+Kết quả ht không cao.
- Em không đồng ý vì sáng tạo không
chỉ do yếu tô di truyền mà do yếu tố giáo
dục và quá trình rèn luyện của mỗi cá
nhân.

4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc.
5-Hướng dẫn
- Caùc em veà hoïc baøi cuõ vaø xem tröôùc baøi môùi.
- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân trong gia ñình

RÚT KINH NGHIỆM .
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
52

Ngày

Tuaàn 14
Tieát 14
NS:
ND:

Duyệt tổ trưởng
Tháng
Năm2010

Baøi 12

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
53

QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA COÂNG DAÂN TRONG GIA
ÑÌNH
I Muïc tieâu cần đạt:
1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu
- Moät soá quy ñònh cô baûn cuûa phaùp luaät veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moïi thaønh vieân trong gia ñình
- YÙ nghóa cuûa nhöõng quy ñònh treân
2- Thaùi ñoä:
- Hoïc sinh coù thaùi ñoä toân troïng vaø tình caûm ñoái vôùi gia ñình mình
Thöïc hieän toát nghóa vuï ñoái vôùi oâng baø, cha meï, anh chò em.
- Coù yù thöùc xaây döïng gia ñình haïnh phuùc 3- Kyõ naêng:
- Bieát öùng xöû phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa baûn thaân
trong gia ñình
- Bieát ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø cuûa ngöôøi khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
II –Các kĩ năng sống cơ bản giáo giục trong bài .
-Kĩ năng tư duy phê phán đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình .
-Kĩ năng trình bày suy nghĩ ,ý tưởng về vai trò của con cái và ý nghĩa của việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong
gia đình .
-Kĩ năng nêu và giải quyết vấn đề đối với các vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình .
-Kĩ năng kiên định trong các tình huống để thể hiện nghĩa vụ của con với cha mẹ (Ví dụ :cha mẹ ốm ,bạn rủ đi dự
sinh nhật ..)
III-Chuẩn bị .
1-Phương pháp .
Thaûo luaän nhoùm
- Traéc nghieäm
- Neâu vaø giaûi quyeát tình huoáng
2-Phương tiện .
- Giaùo vieân: SGK, SBT, caùc tình huoáng…
- SGK, SBT
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Neâu nhöõng haäu quaû cuûa vieäc thieáu töï giaùc trong lao ñoäng, saùng taïo?
3- Baøi môùi:
Giaùo vieân treo baûng caâu haùt: “ Gioù muøa thu meï ru con nguû
Naêm canh chaøy, meï thöùc ñuû naêm canh”
Caâu haùt treân noùi leân ñieàu gì?
- Noùi leân tình caûm cuûa meï ñoái vôùi con
Töø nhoû khi caùc con nguû, meï thöôøng haùt ru, voã veà cho chuùng ta nguû. Tình caûm cuûa cha meï khoâng
theå dieãn taû ñöôïc. Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì ñeå baùo ñaùp coâng ôn ñoù? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua
noäi dung baøi hoïc.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung
BS

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
54

Hoaït ñoäng 1: Ñaët vaán ñeà
MT.Giúp hs hiểu được công lao của cha mẹ đối với
con cái và nghĩa vụ bổn phận của người làm con
trong bài ca dao
PP:Đọc ,đàm thoại
KNS:Kĩ năng tư duy phê phán đánh giá….
CTH :
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà.
“ Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn
Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra
Moät loøng thôø meï kính cha
Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con”
Caâu ca dao treân noùi leân ñieàu gì?
- Noùi leân nhöõng coâng lao cuûa cha meï giaønh
cho chuùng ta.
-Traùch nhieäm cuûa chuùng ta phaûi laøm ñöôïc
nhöõng vieäc gì ñeå cha meï vui.
* Ñaøm thoaïi:
Em haõy keå nhöõng vieäc laøm maø oâng baø, cha
meï ñaõ laøm cho em?
- Raát nhieàu: Lo cho ta aên, nguû
- Lo cho ta hoïc haønh
- Chaêm soùc ta khi oám ñau
- Lo laéng khi ta buoàn
- Daønh troïn caû ñôøi vì haïnh phuùc vaø töông lai
cuûa chuùng ta.

I-

Đặt vấn đề:

1/Đọc tình huống :
2/.Nhận xét:
1/.Bài ca dao
-Nói lên công lao to lớn của cha mẹ đối
với con cái và nghĩa vụ bổn phận của
người làm con

Gđ và tình cảm gđ là những điều
thiêng liêng đvới mỗi con người đẻ xd
gđ hạnh phúp mỗi con ngưòi cần
thực hiện tốt bổn phận ,trách nhiệm
của mình.

Haõy keå nhöõng vieäc laøm maø ta ñaõ laøm ñöôïc
cho oâng baø, cha meï?
- Lo laéng khi oâng baø, cha meï oám
- Môøi côm oâng baø, cha meï
- Môøi nöôùc
- nghe lôøi, chaêm ngoan
- Hoïc gioûi ñeå oâng baø, cha meï vui
Ñieàu gì seõ xaõy ra neáu ta khoâng laøm troøn boån
phaän vôùi oâng baø, cha meï?
- Seõ laøm cho oâng baø, cha meï buoàn.
 Gia ñình vaø tình caûm gia ñình laø tình caûm
thieâng lieâng ñoái vôùi moãi con ngöôøi. Ñeå xaây
döïng gia ñình haïnh phuùc, moãi ngöôøi phaûi thöïc
hieän boån phaän, traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
55

gia ñình.
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc maåu chuyeän 2:
Em ñoàng tình vôùi caùch cö xöû cuûa nhaân vaät
naøo?
- Em ñoàng tình vôùi baïn Tuaán vì baïn gia ñình
ngheo nhöng baïn ñaõ theå hieän mình laø ngöôøi
ngoan ngoaõn, coù hieáu vôùi oâng baø. Baïn hieåu
ñoù laø traùch nhieäm cuûa baïn.
- Coøn ngöôøi con cuï Lam ñaõ baát hieáu vôùi meï
mình. Ñaây laø moät nhaân vaät caàn phaûi leân aùn
truôùc xaõ hoäi.
Giaùo cho hoïc sinh tieán haønh thaûo luaän caùc
caâu hoûi:
- Nhoùm 1,2: Baøi taäp 3
- Nhoùm 3,4: Baøi taäp 4
- Nhoùm 5,6: Baøi taäp 5
Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän vaø trình baøy
keát quaû. giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
Baøi taäp 3: Boá meï Chi ñuùng vaø hoï khoâng
xaâm phaïm quyeàn töï do cuûa con vì cha meï coù
quyeàn vaø nghóa vuï quaûn lyù, troâng nom con caùi.
Vì khoâng toân troïng yù kieán cuûa cha meï. Neáu laø
Chi thì em seõ nghe lôøi cha meï vaø giaûi thích cho
caùc baïn hieåu.

2/. Hai mẫu truyện
Đồng tình với cách cư xử của Tuấn
biết yêu thương chăm sóc ông bà chu
đáo

Là con cháu phải kính trọng yêu
thương chăm sóc ông bà cha mẹ.

Baøi taâp 4: Caû Sôn vaø cha meï Sôn ñeàu coù loãi.
- Sôn ñoøi aên chôi
- Cha meï Sôn quaù nuoâng chieàu.
Baøi taäp 5: Boá meï Laâm cö xöû khoâng ñuùng vì
ba meï phaûi chòu traùch nhieäm veà haønh vi cuûa
con, boài thöôøng thieät haïi do con caùi gaây ra cho
ngöôøi khaùc.
Vaäy cha meï, oâng baø coù quyeàn vaø nghóa vuï gì?
- Hoïc sinh traû lôøi.
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc hieán phaùp naêm
1992.
Choïn caâu maø em cho laø ñuùng.
a- Cha meï coù nghóa vuï nuoâi döôõng, giaùo duïc
con ñaõ ñeán tuoåi tröôûng thaønh maø bò taøn taät,
maát naêng löïc, haønh vi daân söï
b- Cha meï ñaët ñaâu con caùi ngoài ñaáy

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
56

c- Cha meï khoâng ñöôïc quyneà quaûn lyù cuûa con
hoaëc ñaïi dieän cho con khi cha meï bò keát aùn
d- Boù döôïng, meï keá coù quyeàn ngöôïc ñaõi con
caùi
e- Cha meï coù quyeàn choïn ngheà cho con khi con
chöa ñeán tuoåi thaønh nieân.
Hoïc sinh tieán haønh laøm baøi taäp.
-> Beân caïnh nhöõng quyeàn vaø nghóa vuï nuoâi
döôõng con, giaùo duïc con thì cha meï neân toân
troïng quyeàn quyeát ñònh cuûa con neáu nhö quyeát
ñònh ñoù khoâng sai, khoâng traùi phaùp luaät.
HĐ2:Tìm hiểu nd bài học
MT :Giới thiệu những qđ của PL về quyền và
nghĩa vụ của công dân trong gđ .
PP :Nêu vấn đề ,đọc
Kĩ năng trình bày suy nghĩ ý tưởng
CTH:
PL nước ta qđ gì về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ ,ông
bà đối với con cháu ?
Ở gđ ông bà ,cha mẹ em có những việc làm nêu trên
không ?
Con cháu trong gđ có quyền và nghĩa vụ nàođvới cha
mẹ ,ông bà ?
Hành vi nào cấm trong mỗi người con cháu ?
Anh chị em trong gđ có quyền và nghĩa vụ với nhau
NTN?
Đọc 1 câu ca dao thể hiện t/c gđ đã học (ở lớp 7 –ngữ
văn )
HS đọc lại nd bài học

II- Baøi hoïc:
1- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa cha
meï, oâng baø.
- Cha meï coù quyeàn vaø nghóa
nuoâi daïy con thaønh nhöõng coâng
daân toát, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích
hôïp phaùp cuûa con; khoâng ñöôïc
phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc con;
khoâng ñöôïc ngöïôc ñaõi, xuùc phaïm
con, eùp buoäc con laøm nhöõng ñieàu
traùi ñaïo ñöùc, traùi phaùp luaät.
- OÂng baø noäi, oâng baø ngoaïi
coù quyeàn vaø nghóa vuï troâng nom,
chaêm soùc, giaùo duïc chaùu, nuoâi
döôõng chaùu chöa thaønh nieân hoaëc
chaùu thaønh nieân bò taøn taät neáu
chaùu khoâng coù ngöôøi nuoâi
döôõng.

4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc.
6- Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi vaø xem tröôùc phaàn tieáp theo cuûa baøi

RÚT KINH NGHIỆM

Tổ trưởng duyệt
Ngày tháng năm 2010

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
57

Dương Thị Lý

Tuaàn 15
Tieát 15
NS:
ND:

Baøi 12
QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA COÂNG DAÂN TRONG GIA ÑÌNH (tt)
I- Muïc tieâu:
1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
58

- Moät soá quy ñònh cô baûn cuûa phaùp luaät veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moïi thaønh vieân trong gia ñình
- YÙ nghóa cuûa nhöõng quy ñònh treân
2- Thaùi ñoä:
- Hoïc sinh coù thaùi ñoä toân troïng vaø tình caûm ñoái vôùi gia ñình mình
- Coù yù thöùc xaây döïng gia ñình haïnh phuùc
- Thöïc hieän toát nghóa vuï ñoái vôùi oâng baø, cha meï, anh chò em.
3- Kyõ naêng:
- Bieát öùng xöû phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa baûn thaân
trong gia ñình
- Bieát ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø cuûa ngöôøi khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
II- Các kĩ năng sống cơ bản giáo dục trong bài .
- giống tiết 14
III- Chuẩn bị
-Giống tiết 14
III H ñoäng daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Trình baøy quyeàn vaø nghóa vuï cuûa cha meï, oâng baø ñoái vôùi con, chaùu?
3- Baøi môùi:Tieát tröôùc chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa cha meï, oâng baø ñoái vôùi con
caùi. Vaäy con caùi coù nghóa vuï gì ñoái vôùi oâng baø, cha meï? Ñeå tìm hieåu roõ vaán ñeà naøy. Chuùng ta ñi
tìm hieåu phaàn tieáp theo cuûa baøi.
Hoaït ñoäng cuûa thầy vaø hoïc sinh
Hoïc sinh nhaéc laïi quyeàn vaø nghóa vuï cuûa cha meï,
oâng baø ñoái vôùi con caùi?
- Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh ñoïc taøi lieäu tham khaûo hieán phaùp naêm
1992
* Hoaït ñoäng: Giaûi quyeát tình huoáng.
1- Toát nhgieäp Ñaïi Hoïc, Tieán baét ñaàu ñi laøm. Tieán
duøng tieàn löông cuûa mình ñeå mua saém quaàn aùo, mua
G xe, chieâu ñaõi baïn beø. Boá meï hoûiveà coâng vieäc, goùp
yù veà caùch tieâu tieàn. Tuaán caèn nhaèn “Boá meï hoûi
ñeå laøm gi?” em coù nhaän xeùt gì veå caùch cö xöû cuûa
Tieán? Neáu laø em thì em seõ cö xöû ra sao?
2- Boá meï li hoân, Taøi ôû vôùi baø noäi. Baø vöøa ngheo
laïi yeáu ñau luoân. Thöông baø, Taøi boû hoïc ñi laøm ñeå
coù tieàn nuoâi baø. Do baïn xaáu ruû reâ, Taøi ñaõ lao vao
con ñöôøng troäm caép, nghieän ngaäp. Vaø giôø ñaây, Taøi
ñang ôû trong traïi giam ñeå chôø ngaøy phaùp luaät xeùt
xöû. Trong chuyeän naøy ai coù loãi? Neáu laø em thì em

Noäi dung
3-Rèn luyện
- Con chaùu coù boån phaän
kính yeâu, kính troïng, bieát ôn
cha meï, oâng baø; coù quyeàn vaø
nghóa vuï chaêm soùc, nuoâi
döôõng cha meï, oâng baø, ñaëc
bieät khi cha meï, oâng baø oám
ñau, giaø yeáu. Nghieâm caám con
chaùu coù haønh vi ngöôïc ñaõi,
xuùc phaïm cha meï, oâng baø.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
59

seõ laøm nhö theá naøo?
Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän vaø trình baøy keát
quaû.
H

Ñaùp aùn:
- Caùch cö xöû cuûa Taøi laø sai, vì mình laø con phaûi
nghe lôøi boá meï. Caùch goùp yù cuûa boá meï laø ñuùng,
chæ muoán mình toát hôn vaø ñoù laø caùch quan taâm con
caùi cuûa boá meï. Neáu em laø Tieán thì seõ ñöat ieàn cho
boá meï, bôùt chôi bôøi, nghe lôøi khuyeân cuûa boá meï.
- Trong chuyeän naøy thì caû boá meï Taøi vaø baûn thaân
Taøi ñeàu sai. Boá meï Taøi sai laø chia tay nhau khoâng
chaêm lo cho con caùi. Ñoù laø traùch nhieäm cuûa boá
meï. Coøn Taøi sai laø em ñaõ bò baïn beø loâi keùo vaøo
con ñöôøng toäi loãi. Luùc ñaàu em ñaõ thaáy ñöôïc traùch
nhieäm cuûa mình ñoái vôùi baø nhöng vì moät chuùt ham
vui aøm Taøi ñaõ laøm khoå mình, laøm khoå baø. Neáu em
laø Taøi thì em seõ khoâng ñeå baø buoàn vì söï daïi doät
ñoù.

G Vaäy qua ñoù em thaáy ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình ñoái
vôùi oâng baø, cha meï laø gì?
H
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK vaø trình baøy.
Giaùo vieân boå sung vaø choát yù.
Hoïc sinh giaûi quyeát tình huoáng sau:
Ñoâi khi giöõa cha meï vaø con caùi, giöõa anh chò em coù
söï baát hoøa. Trong tröôøng hôïp ñoù em seõ xöû söï nhö
theá naøo ñeå khaéc phuïc söï baát hoøa, giöõ gìn moái quan
heä toát ñeïp trong gia ñình?
G Hoïc sinh caùc baøn tieán haønh thaûo luaän vaø trình baøy
keát quaû. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát yù.
* Caùch cö xöû:
- Chaáp nhaän sôû thích, thoùi quen cuûa moãi ngöôøi
trong gia ñình. Ngaên caûn khoâng cho baát hoøa nghieâm
troïng hôn
- Khuyeân hia beân phaûi thaät söï bình tónh, giaûi thích
H nheï nhaøng khuyeân ñeå hoï thaáy ñöôïc caùi ñuùng, caùi
sai
Taát caû caùch cö xöû treân nhaèm muïc ñích laø gì?
- Ñoù laø taát caû caùc quy ñònh nhmaè xaây döïng gia
ñình hoøa thuaän, haïnh phuùc vaø giöõ gìn truyeàn thoáng
toát ñeïp cuûa gia ñình Vieät Nam. Chuùng ta phaûi hieåu
G vaø htöïc hieän toát quyeàn, nghóa vuï cuûa mình trong gia

*- Boån phaän cuûa anh chò
em.
- Anh chò em coù boån phaän
thöông yeâu, chaêm soùc, giuùp
ñôõ nhau vaø nuoâi döôõng nhau
neáu khoâng coøn boá meï.

III- Luyeän taäp:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
60

H ñình.
HĐ3:Luyện tập .
MT .Hs biết nhận rõ hành vi đúng sai của mỗi cd trong
gđ .
PP: Thảo luận ,vấn đáp
CTH:
Trong caùc caâu tuïc ngöõ sau, caâu naøo noùi leân moái
quan heä trong gia ñình:
a- Ñi thöa veà gôûi
b- Con daïi caùi mang
G c- Lôøi chaøo cao hôn maâm coã
d- Moät gioït maùu ñaøo hôn ao nöôùc laõ
H e- Cuûa choàng coâng vôï
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp.
Hoïc sinh laøm baøi taäp vaø trình baøy keát quaû. Giaùo
vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
BT1:
KNS:Kĩ năng kiên định
?Hãy kể những việc làm thể hiện sự quan tâm của thành
viên trong gia đình

BT2:
KNS:Kĩ năng trình bày suy nghĩ,ý tưởng
Em thử hình dung nếu không có tình yêu thương sự chăm
sóc dạy dỗ của cha mẹ thì em sẽ ra sao ?
?Điều gì sẽ xãy ra nếu em k làm tốt bổn và nghĩa vụ đối với
cha mẹ ông bà .

BT3:
-Kĩ năng
Đọc tình huống ?
?Theo em ai đúng ai sai trong tình huống trên ?Vì sao ? .

Đáp án đúng
B, d, e

Bài tập 1
-Cha mẹ nuôi dạy con cái lớn khôn
.
-Con cháu chăm sóc ,phụng dưỡng
cha mẹ ông bà ,nấu cháo ,giặt đồ
cho ông bà khi ông bà đau ốm
-Anh chị em nhắc nhở nhau để
hoàn công việc gđ.
Bài tập 2
Nếu không có sự chăm sóc dạy dỗ
của cha mẹ Bản thân em k thể
thành người k được ăn học đến
nơi đến chốn ,cuộc sôngs vất vả từ
bữa ăn đến cái mặc .
-Nếu không làm tốt chức trách bổn
phận của mình Bị khinh ghét là
con cháu không hiếu thảo anh em
không hào thuận ,không giúp đỡ
nhau …
BT3.Bố mẹ Chi đúng và khômng
xâm phạm quyền tự do của con vì
cha mẹ có quyền và nghĩa vụ quản
lí trông nom ,dạy dỗ con cái .
-Chi sai vì k tôn trọng ý kiến của
mẹ
Em là Chi sẽ nghe theo lời của
cha mẹ ,k đi chơi nữa
BT4: Cả Sơn và cha mẹ của Sơn
đều có lỗi .
+Sơn đua đòi ,ăn chơi Không tự
làm chủ bản thân mình
+Cha mẹ Sơn quá nuông chiều
,buông lỏng quản lý con cái
BT5: Bố mẹ Lâm sử sự như vậy là

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
61

BT4: Đọc tình huống
Theo em ai là người có lỗi ?Vì sao ?
BT5 :Theo em bố mẹ Lâm xử sự như vậy có đúng không ?
Vì sao ?Họ phải làm như thế nào ?
Lâm có vi phạm về luật ATGT ?Em sẽ làm gì để gđ mình
luôn hòa thuận ?

BT7: Liên hệ bản thân và đưa ra những nhận xét của mình
về việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đvới
gđ?

không đúng
Vì cha mẹ phảicó trách nhiệm về
hành vi của con khi con chưa đủ
tuổi thành niên phải bồi thường
thiệt hại cho người khác do con
mình gây ra .
Làm sai vì vi phạm luật ATGT.
BT7 :
-Việc làm đáng khen .
+Nghe lời cha mẹ ,ông bà .
+Anh chị em luon giúp đỡ nhau
+Dạy bảo con cái ,em học bài …
-Cần khắc phục
+Thái độ tính ,chưa nghiêm túc
trước công việc nhà
+Sự quan tâm đvới mọi người .

4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc
5- Daën doø: Caùc em veà hoïc baøi cuõ, laøm caùc baøi taäp coøn laïi vaø xem tröôùc baøi môùi.
RÚT KINH NGHIỆM

Ngày

Tổ trưởng duyệt
Tháng Năm 2010

Dương Thị Lý
Tuần 16.
Tiết 16.
NS :
ND:

OÂN TAÄP

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
62

I Muïc bài học tieâu:
- OÂn laïi kieán thöùc ñaõ hoïc ôû caùc baøi tröôùc.
- Thoâng qua ñoù giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh
II Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Baøi taäp coù saün treân baûng phuï
- Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø.
III/.Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1- OÅn ñònh
2- Kieåm tra baøi cuõ:
Neâu quyeàn vaø nghóa vuï cuûa con chaùu ñoái vôùi oâng baø, cha meï?
Boån phaän cuûa anh chò em trong gia ñình?
3- Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø
hoïc sinh

Noäi dung

HĐ1:

1- Tính kæ luaät vaø toân troïng
phaùp luaät.

Goïi moät soá hoïc sinh traû lôøi

- Ngöôøi hoïc sinh caàn coù tính kæ
luaät vaø toân troïng phaùp luaät. Vì
toân troïng phaùp luaät vaø kæ luaät seõ
laøm cho hoïc sinh coù moät chuaån
möïc chung ñeå reøn luyeän vaø thoáng
nhaát trong hoaït ñoäng.

Theá naøo laø phaùp luaät?
Theá naøo laø kæ luaät?
Kæ luaät vaø phaùp luaät coù moái
quan heä vôùi nhau nhö theá naøo?
Hoïc sinh caàn coù tính kæ luaät vaø
toân troïng phaùp luaät khoâng? Vì
sao?
Coù ngöôøi cho raèng, :Phaùp luaät
chæ cnaà vôùi nhöõng ngöôøi khoâng
coù tính kæ luaät, töï giaùc,. Coøn ñoái
vôùi nhöõng ngöôøi coù yù thöùc kæ
luaät thhì phaùp luaät laø khoâng caàn
thieát. Quan nieäm treân ñuùng hay
sai?
Giaûi quyeát tình huoáng:
Giaùo vieân chuaån bò tình huoáng
treân baûng phuï
Trong moät buoåi sinh hoaït Ñoäi coù
moät soá baïn ñeán chaäm
a- Chi ñoäi tröôûng nhaéc nhôû, pheâ

- Quan nieäm ñoù laø sai vì phaùp
luaät laø coù tính baét buoäc ñoái vôùi
moïi ngöôøi.

- Em ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa chi
ñoäi tröôûng vì trong baát kì moâi
tröôøng naøo cuûng caàn coù tình kæ
luaät.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
63

bình maáy baïn ñoù laø thieáu kæ luaät
ñoäi.
b- Caùc baïn treïn giaûi thích laø: Ñoäi
laø hoaøn toaøn töï nguyeän, töï giaùc,
khoâng theå coi ñeán chaäm laø thieáu
kæ luaät ñöôïc.
Em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo? Vì
sao?
Caùc nhoùm töï thaûo luaän vaø ñöa
ra keát quaû.

Theá naøo laø coäng ñoàng daân cö?
Theá naøo laø xaây döïng neáp soáng
vaên hoùa ôû coäng ñoàng daân cö?
Em coù nhaän xeùt gì veà neáp soáng
vaên hoùa nôi em ôû? Laáy moät soá ví
duï veà vieäc laø ñeå xaây döïng neáp
soáng vaên hoùa nôi em ôû?
Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh
ñaùnh giaù vaán ñeà vaên hoùa nôi
mình ôû.

2- Xaây döïng neáp soáng vaên hoùa
ôû coäng ñoàng daân cö.

- Haïnh phuùc, ñaàm aám, hoøa
thuaän.
- Moïi ngöôøi ñeàu thöïc hieän keá
hoaïch hoa 1gia ñình.
- Ñoaøn keát vôùi moïi ngöôøi, thöïc
hieän toát nghóa vuï coâng nhaân.
* Ñòa phöông em ñaõ thöïc hieän:
- Tuyeân truyeàn keá hoaïch hoùa gia
ñình.
- Thöïc hieän gnhis4 vuï cuûa moät
coâng daân: Tham gia baûo veä moâi
tröôøng, choáng AIDS
3- Tích cöïc tham gia caùc hoaït
ñoäng chính trò – xaõ hoäi.

Theá naøo laø hoaït ñoäng chính trò –
xaõ hoäi?
Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung baøi
hoïc vaø trình baøy.

- Hoaït ñoäng: UÛng hoä ñoàng baøo
baõo luït.
+ Lôùp: Tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän
cuûa töøng caù nhaân maø tham gia.

Vì sao phaûi tích cöïc tham gia caùc
hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi?

4- Lao ñoäng töï giaùc vaø saùng
taïo.

Laø hoïc sinh em phaûi laøm nhö theá
naøo ñeå tích cöïc tham gia caùc hoaït
ñoäng chính trò - xaõ hoäi
Giaùo vieân goïi hoïc sinh traû lôøi
Baøi taäp: Giaùo vieân cho hoïc sinh
laøm baøi taâp vaøo baûng phuï cuûa
töøng hoïc sinh, sau ñoù goïi hoïc sinh

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
64

trình baøy.
Caên cöù vaøo hoaøn caûnh vaø
ñieàu kieän cuûa lôùp, tröôøng, ñòa
phöông. Em haõy ñeà xuaát moät hoaït
ñoäng chính trò – xaõ hoäi cho taäp
theå vaø phaùt thaûo keá hoaïch thöïc
hieän hoaït ñoäng ñoù.

- em khoâng ñoàng yù vôùi quan ñieåm
treân , söï saùng taïo khoâng chæ do
baåm sinh maø coù. Noù coùn do quaù
trình reøn luyeän, quaù trình giaùo duïc
maø coù.

Theá naøo laø lao ñoäng töï giaùc?
Theá naøo laø lao ñoäng saùng taïo?
- Hoïc sinh döïa vaøo kieán thöùc ñaõ
hoïc vaø traû lôøi.
Vì sao trong thôøi kì coâng nghieäp
hoùa – hieän ñaïi hoùa chuùng ta phaûi
lao ñoäng töï giaùc vaø saùng taïo?
Thaûo luaän nhoùm:
Coù quan ñieåm cho raèng: chæ coù
theå reøn luyeän tính töï giaùc vì ñoù
laø phaåm chaát ñaïo ñöùc. Coøn söï
snaùg taïo khoâng reøn luyeän ñöôïc vì
ñoù laø toá chaát trí tueä do baåm
sinh di truyeàn maø coù. Em coù ñoàng
yù vôùi quan ñieåm treân khoâng? Vì
sao?
Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän
vaø trình baøy keát quaû. Giaùo vieân
nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc
5- daën doø: Caùc em veà hoïc baøi thi HKI
RÚT KINH NGHIỆM.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
65

Tuần :18
Tiết: 18
NS:
ND:

THỰC HÀNH, NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
CÁC CHẤT MA TÚY VÀ CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN
I. MỤC TIÊU :
- HS hiểu 1 số kn về MT và các CGN
- Nguyên nhân và tác hại của việc lạm dụng MT và các CGN
- Cách phòng tránh
- Một số thông tin về tình hình tệ nạn MT học đường
- HS có kỹ năng từ chối mọi hành vi dụ dỗ, có bản lĩnh, tự tin trong c/s
- Nói không với MT và các CGN
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
-Giáo viên: tư liệu, tranh ảnh, bảng phụ
-Học sinh: tìm hiểu thông tin về MT và các CGN
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3.Các thông tin

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
66

a, Ma túy là gì? MT là các chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo khi thâm nhập
vào cơ thể người làm thay đổi tam trạng, ý thức, trí tuệ của con người, làm cho con người bị lệ
thuộc vào các chất đó, gây nên những tổn thươngcho từng cá nhân và cộng đồng.
- CGN là chất kích thíchhoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử
dụng
- Lưu ý: một số chất gây nghiện như cà phê, thuốc lá, bia, rượu là CGN nhưng không phải là
MT( HS cần phải lưu ý)
b,Nguyên nhân:( HS thảo luận)
-Sử dụng thuốc có chứa MT không theo chỉ định của thầy thuốc
- Thiếu hiểu biết
- Tò mò, dua đòi
- Bế tắc trong cuộc sống
- ...
c, Tác hại: ( HS thảo luận nhóm)
- Đối với cá nhân
- Đối với gia đình
- Đối với xã hội
d, cách phòng tránh (HS thảo luận)
4. GV đưa 1 số thông tin về tình hình tệ nạn MT ở lứa tuổi HS ,Sv
4.Củng cố
5, hướng dẫn HS học bài ở nhà:
- Học bài, tìm hiểu thêm thông tin về MT và các CGN
- Chuẩn bị cho bài ôn tập học kỳ I
. RÚT KINH NGHIỆM :
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tổ trưởng duyệt
Ngày

Tháng

Năm 2011

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
67

Dương Thị Lý

Tuần 20
Tiết : 20
NS :
ND :

: PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
I-. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1- Về kiến thức
Giúp HS :
-Hiểu thế nào là TNXH và tác tác hại của nó.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
68

-Nắm được một số quy định cơ bản của PL nước ta về phòng chống tệ nạn XH và ý nghĩa của nó.
Thấy rõ trách nhiệm của mỗi công dân nói chung và HS nói riêng trong phòng chống TNXH và
biện pháp phong tránh.
2- Về kĩ năng :
-Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội
-Biết phòng ngừa tệ nạn xã hội cho bản thân
3- Về thái độ
-Từ đó biết tu dưỡng rèn luyện thái độ đúng đắn : Đồng tình với chủ trương PL của nhà nước, xa
lánh tệ nạn XH, tham gia phòng chống tệ nạn XH
II –CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN GIÁO DỤC TRONG BÀI
-Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin : trình bày suy nghĩ /ý tưởng về tệ nạn xã hội và tác hại của
nó .
- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội .
- Kĩ năng ứng phó ,tự bảo vệ tìm kiếm sự trợ giúp trong tình huống có nguy cơ bị đe dọa cưỡng
bức
- Kĩ năng tự tin ,kiểm soát cảm xúc kiên định biết từ chối không tham gia tệ nạn xã hội và các hành
vi mà pháp luật nghiêm cấm đối với trẻ em .
III -. CHUẨN BỊ :
1 – Phương pháp
-Thảo luận nhóm .
-Trắc nghiệm
-Nêu và giải quyết tình huống
2 – Phương tiện
-Sgk, Sgv, Bảng phụ
-Tranh
-Luật phòng chống ma túy
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
I. Ổn định tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mới:
GIỚI THIỆU BÀI : Đất nước ta đang trên đà phát triển để hội nhập, theo kịp các nước tiên Tiến
trình các hoạt động dạy học trên thế giới. Trong quá trình phát triển, một thách thức lớn đặt ra : đó
là giải quyết các TNXH. Vậy TNXH là gì? Tác hại của nó ra sao ? Nguyên nhân và biện pháp khắc
phục nó ntn ? bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi đó
Phương pháp
Nội dung
hoạt động 1: T ìm hiểu n ội dung ph ần
I/Tìm hiểu chung :
đ ặt vấn đề
Quan sát tranh :
• Mục tiêu : Giúp học sinh hình

Bổ Sung

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
69

thành khái niệm về tệ nạn xã hội và
tác hại của nó .
• Phương pháp : Đọc, thảo luận
• KNS: Kĩ năng ứng phó và kĩ năng
thu thập xử lí thông tin
• HS quan sát tranh – GV chia đôi bảng
:

-Đó là những hành vi vi phạm đạo
đức, PL gây hậu quả xấu đối với
XH.
- Tệ nạn XH:
+ Vi phạm đạo đức, PL.
+ Gây hậu quả xấu
- Một số TNXH: cờ bạc, mại dâm,
buôn bán vận chuyển ma túy, dùng
? Những hình ảnh các em vừa xem nói chất kích thích….
- Tệ nạn nguy hiểm nhất là cờ bạc,
lên điều gì ?
ma túy, mại dâm
? Em hiểu thế nào là tệ nạn XH ?
= > BH 1 :
? Hãy nêu một số TNXH mà em biết ?
? Những tệ nạn đó tệ nạn nào là nguy
hiểm nhất?
-> BH 1 gây nguy hiểm nhất là cờ bạc,
ma túy, mại dâm.
• Đọc tình huống trong sách ( thảo luận
2.Thảo luận tinh huống trong
nhóm 3 phút
sách/34
• Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm
Tình Huống 1:
• -Mỗi nhóm thảo luận một câu hỏi
- Đồng ý với ý kiến của An
• - Nhóm 1,2 (câu 1)
Chơi bài ăn tiền -> đánh bạc -> vi
• -Nhóm 3,4 (Câu 2)
phạm Pháp luật
1. ? Em có đồng tình với ý kiến của An
không ? Vì sao ?
? Em sẽ làm gì nếu các bạn ở lớp em Tình Huống 2: Bà Tám : Tội dụ dỗ,
cũng chơi như vậy ?
tổ chức mua bán ma túy.
2. ? Theo em P – H và bà Tám có vi T và H : Tội cờ bạc, nghiện -> vi
phạm PL không ? Họ phạm tội gì ?
phạm Phápluật -> xử lý theo Pháp
Phân tích tác hại của các TNXH đó ?
luật
Họ sẽ bị xử lý ntn ?
* Thảo luận nhóm ( 3 phút ) :
Nêu tác hại của các TNXH đối với bản
thân, gia đình và XH ?
GVKL => PH 2
? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ?
Nguyên nhân nào là chính ?
? Để giảm bớt TNXH theo em cần làm gì
• Nguyên nhân :

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
70

?
Ham chơi đua đòi lười biếng
Tò mò thiếu hiểu biết
Bị dụ dỗ lôi kéo ép buộc
Không được dạy dỗ cha mẹ
nuông chiều hoặc buông lỏng
con cái
. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học II/ Nội dung bài học ;
Mục tiêu : Giúp học sinh nắm rõ Nôi
dung bài học
1/Thế nào là TNXH ;
Phương pháp : Vấn đáp .
-Vi phạm đạo đức, Pl.
Kĩ năng sống :Tư duy phê phán
-Gây hậu quả xấu
Cách tiến hành :
-Nguy hiểm nhất: cờ bạc, ma túy,
GV:
mại dâm.
-Kiểm tra nhanh :
-T/ N là TNXH ? Tác hại ?
2/Tác hại ;
-Nêu những nguyên nhân và biện pháp khắc -Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe , đạo
phục ?
đức
-Bài mới
-Gây mất TTXH, suy thái giống nòi
* HD tìm hiểu các qđ cảu PL về phòng
TNXH :
-Gọi HS đọc những quy định/ 35
Thảo luận nhóm ( 5 phút ):
3/Những quy định của PL:
PL cấm những hành vi nào đ/ v trẻ em, (Sgk/ 35)
người nghiện ma túy và toàn XH ?
GV chốt lại PL : PL nghiêm cấm tất cả các
hành vi có liên quan đến ma túy, cờ bạc, 4/Trách nhiệm cảu công đân ;
mại dâm.
-Sống giản dị, lành mạnh
Làm BT 1,2 trong sách/35
-Chấp hành đúng quy định của Pl
-GV KL: chúng ta phải cảnh giác để không -Tích cực tham gia phòng chống tện
sa vào TNXH
nạn XH
-Công dân làm gì để phòng chống TNXH ?
-Là HS em sẽ làm gì để phòng chống
TNXH
4.- Củng cố:
5-. Dặn dò
- Học thuộc ND bài

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
71

- Làm BT 3, 5/ 35
- Xem trước Bài 14
. RÚT KINH NGHIỆM :
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ngày

Tổ trưởng duyệt
Tháng
Năm 2011

Dương Thị Lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
72

Tuần 21
Tiết : 21
NS :
ND :

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
- Tiết 2I-. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1- Về kiến thức
Giúp HS :
-Hiểu thế nào là TNXH và tác tác hại của nó.
-Nắm được một số quy định cơ bản của PL nước ta về phòng chống tệ nạn XH và ý nghĩa của nó.
Thấy rõ trách nhiệm của mỗi công dân nói chung và HS nói riêng trong phòng chống TNXH và
biện pháp phong tránh.
2- Về kĩ năng :
-Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội
-Biết phòng ngừa tệ nạn xã hội cho bản thân
3- Về thái độ
-Từ đó biết tu dưỡng rèn luyện thái độ đúng đắn : Đồng tình với chủ trương PL của nhà nước, xa
lánh tệ nạn XH, tham gia phòng chống tệ nạn XH
II –CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN GIÁO DỤC TRONG BÀI
-Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin : trình bày suy nghĩ /ý tưởng về tệ nạn xã hội và tác hại của
nó .
- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội .
- Kĩ năng ứng phó ,tự bảo vệ tìm kiếm sự trợ giúp trong tình huống có nguy cơ bị đe dọa cưỡng
bức
- Kĩ năng tự tin ,kiểm soát cảm xúc kiên định biết từ chối không tham gia tệ nạn xã hội và các hành
vi mà pháp luật nghiêm cấm đối với trẻ em .
III -. CHUẨN BỊ :
1 – Phương pháp
-Thảo luận nhóm .
-Trắc nghiệm
-Nêu và giải quyết tình huống
2 – Phương tiện
-Sgk, Sgv, Bảng phụ
-Tranh
-Luật phòng chống ma túy
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
I. Ổn định tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
73

Em hiểu tệ nạn xã hội là gì ? Tác hại của tệ nạn xã hội đối với mỗi con người
Để phòng chống tệ nạn xã hội pháp luật nước ta đã quy định như thế nào ?
III. Bài mới:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo
vieân vaø hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1: Tìm hiểu các
quy định của pháp luật về phòng
chống tệ nạn xã hội
MT.Giúp hs hiểu rõ về chế tài của
pháp luật
KNS: kĩ năng thu thập .
PP:Đọc ,đàm thoại
CTH :

Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc
tư liệu tham khảo trong sách giáo khoa
trang 35 ,36
- Giáo viên đọc thêm 1 số điều trong bộ
luật hình sự 1999 về các tội mua bán
,sử dụng các chất kích thích ,tội cò bạc
HĐ 2 : Luyện tập
Mục tiêu : Giúp học sinh phân tích
các tình huống nhằm phát triển kĩ
năng ,nhận biết những vi phạm và kĩ
năng ứng xử đúng đắn trong cuộc
sống
Phương pháp : Thảo luận vấn đáp
Bài tập 1
KNS : Kĩ năng úng phó
Hãy kể các hình thức đánh bạc mà em
biết
Hãy liên hệ ở trường em có các hiện
tượng đánh bạc …….
-Đề xuất những biện pháp khắc phục ?

Noäi dung

Bổ Sung

* Đọc tư liệu tham khảo

-Điều 194,197,198,199,200( Bộ luật
hình sự /140, 148 )

II – luyện tập

Bài tập 1:trang 36
-Một số hình thức đánh bạc
+ Chơi số đề ,đá gà ,cá độ đá
banh , sóc đĩa ,tổ tôm
• Biện pháp :
• + Nhà trương có sự phối hợp
chặt chẽ với gia đình
• + Đoàn đội tổ chức các buổi
giao lưu

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
74

+ Bản thân học sinh luôn tự
chủ có ý thức cảnh giác

Bài Tập2 :
* Học sinh tự làm phần liên hệ
BT 3 :
KNS : Kĩ năng tự tin
Đọc tình huống
-Theo em ý nghĩ của Hoàng đúng hay
sai vì sao ?
- Nếu em là Hoàng em sẽ làm gì ? Nếu
gặp trường hợp như trên ?

Bài tập 3/36
-Ý nghĩ của hoàng là sai .
- Vì việc làm đó có thể là vi phạm
pháp luật đồng thời lần sau Hoàng
có thể tiếp tục vi phạm
 Phải xin lỗi bố mẹ về việc làm
sai của mình
 Báo cho cơ quan công an khu
vực khi thấy việc làm của bà hàng
nước là mờ ám

Bài tập 4 /37
Cách ứng xử :
a/ Không vào chơi …quán 
Khuyên ngăn bạn
b/ Không đi  báo cho người lớn
BT5 :
( Công an )  có thể theo dõi hành
KNS: Kĩ năng tư duy phê phán
vi của những người đó
Theo em điều gì sẽ xẩy ra nếu Hằng đi Bài tập 5/37
theo người đàn ông lạ
Có thể Hằng bị dụ dỗ ,bị bán ,bị ép
buộc …  Đưa vào con đường xấu
-Nếu em là Hằng em sẽ làm gì ?
( mại dâm , vận chuyển ma túy .. )
 Không đi theo  báo cho người
lớn ….
BT 4 :
KNS : Kĩ năng ứng phó
Em sẽ làm gì trong những tình huống
sau

BT 6 :
KNS : Kĩ năng ứng phó
Em đồng ý với ý kiến nào ? Vì sao ?

Bài tập 6
• Đồng ý với ý kiến
- a,c, g, i, k
• Không đồng ý với ý kiến
- b,d,đ,e,h

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
75

4 – Củng cố :
? Cách phòng chống các tệ nạn xã hội .
? Cách ứng xử của chúng ta trước những cạm bẫy dụ dỗ trong thực tế .
5- Dặn dò :
- Về nhà học bài làm các bài tập
- sưu tầm những câu danh ngôn khẩu hiệu ….không sa vào tệ nạn xã hội
- Chuẩn bị bài 14 ( Phòng chống nhiễm HIV/ AIDS
+ Đọc các tình huống
+ Trả lời phần gợi ý
+ Sưu tầm tranh ảnh , áp phích …. Có nội dung liên quan đế bài học .
RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Tổ trưởng duyệt
Ngày Tháng
Năm 2011

Dương Thị Lý

Tuần :22
Tiết :22
NS:
ND:

BÀI 14: PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV / AIDS

I-. MỤC TIÊU:
1- Về kiến thức
Giúp HS :

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
76

-Hiểu được tính chất nguy hiểm của HIV/ AIDS, các biện pháp tránh, những quy định PL về phòng
chống nhiễm HIV/ AIDS, trách nhiệm cảu công dân trong công tác phóng chống.
2- Về kĩ năng
- Biết giữ mình để không bị nhiễm HIV?AIDS.
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS
3 Về thái độ
-Có thái độ đúng đắn : Tham gia, ủng hộ phòng chống HIV? AIDS không đối xử phân biệt với
những người mắc HIV/AIDS b, biết giữu mình không để nhiễm
II – CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN GIÁO DỤC TRONG BÀI
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về HIV/ AID và tính chất nguy hiểm của nó
- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/ AIDS cho bản thân và
cộng đồng .
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông / chia sẻ đối với những người có HIV/ AID và gia đình họ
III. CHUẨN BỊ :
1- Phương pháp
- Thảo luận nhóm
-Sắm vai
- Đàm thoại
2 – Phương tiện :
- Sgk, Sgv, Bảng phụ
- Tranh ảnh
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Công dân HS cần làm gì để đẩy lùi các TNXH ?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
hoạt động 1: Tìm hiểu ND phần đặt vấn đề
I/ Tìm hiểu chung:
-Mục tiêu : Giúp học sinh hiểu thông tin các
số liệu về đại dịch AIDS ,qua đó các em hiểu
tính chất nguy hiểm của HIV/ AIDS .Phương
pháp : Đọc đàm thoại, thảo luận
KĨ năng sống : Tìm kiếm và xử lí thông tin .
CTH :
GV:
Treo bảng phụ có chép sẵn thông tin

Bổ Sung

-1- Đọc

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
77

- Cứ mỗi ngày trên thế giới có thêm hàng chục
ngàn người bị nhiễm HIV/ AIDS
Ở Việt Nam ,tính đến 31/8/2003 có :
- 70780 người nhiễm HIV được phát hiện
- 10840 bệnh nhân AIDS
- 6 665 người chết do AIDS
- Em nghĩ gì về con số ở thông tin trên ?
- Học sinh sẽ theo dõi bảng phụ thảo luận trong
bàn học (2 phút )
 Đại diện trả lời
- GV chốt ý .
Học sinh đọc bức thư ở SGK/ 38
-Tai họa giáng xuống gia đình bạn Mai là gì ?
-Em có NX gì về tâm trạng người mắc bệnh và
người thân của họ qua thư ?
HS:
-Thảo luận nhóm
-Đại diện nhóm trình bày
GV: Chốt lại ý chính

-2-Nhận xét:
a/ thông tin

Hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học
Mục tiêu : Giúp học sinh nắm rõ khái niệm
những quy định của pháp luật và các biện
pháp phòng chống nhiễm HIV? AIDS
-Phương pháp : Vấn đáp
- Kĩ năng sống : Tư duy sáng tạo
Cách tiến hành :

II/ Nội dung bài học
1/Khái niệm:
- HIV,AIDS là gì ?
HIV: Tên một loại virut suy
giảm miễm dịch ở người.
-AIDS : Giai đoạn cuối của HIV
*Tác hại :
- Ảnh hưởng đến KT – XH
- Ảnh hưởng giống nòi
- Ảnh hưởng sức khỏe

? HIV là gì ? AIDS là gì ?
Vì sao phải phòng chống HIV/ AIDS ?

-HIV/ AIDS là căn bệnh không
thể chữa được trong xã hội hiện
nay

-b/ Bức thư
-Anh trai của bạn Mai bị chết
vì HIV/AIDS.
-Nguyên nhân :Bạn xấu lôi kéo
tiêm chích ma túy

Thảo luận nhóm ( 3 phút )
Nguyên nhân HIV/AIDS ?

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
78

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kinh thế nghèo
Đời sống không lành mạnh
Kỷ cương PL chưa nghiêm
Kém hiểu biết
Không làm chủ được bản thân
Cuộc sống gia đình không hạnh phúc

2/Quy định của PL về phòng
chống HIV/ AIDS
(SGK/ 39)

3/Trách nhiệm của công dân
-Chủ động phòng tránh cho
mình và cho gia đình
? Theo em con người có thể ngăn chặn được -Không phân biệt đối xử với
thảm họa HIV/ AIDS không ?
người nhiễm HIV/AIIDS
-Tích cực tham gia các hoạt
 HS đọc quy định trong sách/ 39
? Công dân – HS cần làm gì để phòng chống động HIV/ AIDS
nhiếm HIV/ AIDS ?
Hoạt động 3 : Luyện tập
-Mục tiêu : Học sinh vận dụng kiến thức để III. Luyện tập:
làm các bài tập
-Phương pháp : Vấn đáp ,thảo luận
-Kĩ năng sống :
Cách tiến hành
BT 1 :
Bài tập 1 :
Quan hệ qua lại với nhau ,
nghiện hút, mại dâm là hai con
đường ngắn nhất dẫn đến
BT3 :
nhiễm HIV/ AIDS
Kĩ năng thể hiện sự cảm thông chia sẻ
Xác định yêu cầu bài tập
? Theo em HIV lây truyền qua các con đường BT3 : Thảo luận nhóm nhỏ ( 1
phút )
nào ?
Đáp án : e, g,i
BT 4 :
KĨ năng sống :Kĩ năng xử lí thông tin
Em đồng ý với ý kiến nào ? vì sao ?
- Em không đồng ý với ý kiến nào ? Vì sao ?

BT 4 :
- Không đồng ý với ý kiến
+ Chỉ những người có quan
hệ …
 Vì HIV/ AIDS không phân
biệt đối tượng ở đâu không chỉ

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
79

người nước ngoài mới bị mà
người Việt Nam cũng bị nhiễm
HIV /AIDS
- Chỉ những người hành nghề
BT 5 :
mại dâm .
KNS: Tư duy sáng tạo
Vì HIV/ AIDS vô tình lây qua
Em có đồng tình với ý kiến của Thủy không ? Vì đường truyền máu
sao ?
- Người bị nhiễm HIV/ AIDS
- Nếu em là Hiếu em sẽ làm gì ?
có thể có cuộc sống bình
thường thời gian đầu không có
biểu hiện ra ngoài  Khi đến
giai đoạn AIDS mới có biểu
hiện … ( có người thời gian đó
kéo dài 5 7 năm )
Bài tập 5 :
Không đồng tình với ý kiến của
Thủy .
-Vì AIDS không dễ dàng lây
qua tiếp xúc ,giao tiếp thông
thường  giải thích để Thủy
hiểu rõ về AIDS.
4 – Củng cố
-Khái niệm về HIV/ AID ? Tính chất nguy hiểm của HIV/ AIDS
- Pháp luật nước ta đã quy định gì về phòng chống HIV/ AIDS....
5-. Dặn dò
-Học bài, làm BT còn lại
-Xem bài sau
- Chuẩn bị bài 15 ( Phong ngừa ...................................)
+ Đọc phần Đặt vấn đề
+ Trả lời câu hỏi gợi ý .......
RÚT KINH NGHIỆM :
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ngày

Tổ trưởng duyệt
Tháng
Năm 2011

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
80

Dương Thị Lý

Tuần :23
Tiết: 23
NS:
ND:

BÀI 15: PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ CHÁY NỔ
VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI
I. MỤC TIÊU :
1. Về kiến thức: Nắm được những qui định thông hường của PL về phòng ngừa tai nạn vũ khí
cháy nổ và các chất độc hại
7. Phân tích được tính chất nguy hiểm của vũ khí…, có biệ pháp phòng ngừa các tai nạn trên
2. Về kỹ năng: Nhận biết được hành vi vi phạm PL của nhà nước về phòng ngừa tai nạn, Từ đó
biết cách phòng ngừa và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
3. Về thái độ: Giáo dục ý thức nghiêm chỉnh chấp hành những qui định của nhà nước
II- CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI HỌC
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về tình hình tai nạn do vũ khí ,cháy ,nổ và các chất độc hại
gây ra .

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
81

-Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh tai nạn do vũ khí ...cho bản
thân và cho người khác .
-Kĩ năng ứng phó với sự cố nguy hiểm do chất cháy nổ hoặc chất độc hại gây ra .
III. CHUẨN BỊ:
1 Phương pháp :
- -Thảo luận nhóm .
- Giải quyết tình huống
-Đàm thoại ...
2- Phương tiện :
-Sgk, Sgv,
-Bộ luật hình sự về phòng chống chữa cháy
-Các thông tin sự kiện, tranh ảnh
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Giới thiệu bài: GV cho học sinh quan sát tranh -> NX
GV chốt ngoài các vụ tai nạn giao thông gây thương tích, chết người còn có các vụ tai nạn vũ
khí, cháy, nổ và các chất độc hại:
Bài học hôm nay sẽ làm rõ tác hại của vũ khí…..và cách phòng ngừa các tai nạn đó.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Bổ Sung
hoạt động 1: HD HS tìm hiểu phần ĐVĐ
I/ Tìm hiểu chung:
Mục tiêu : Học sinh thấy được sự nguy
hiểm của các tai nạn vũ khí cháy nổ và
các chất độc hại gây ra đối với con người .
Phương pháp : Đàm thoại ,thảo luận .
Kĩ năng sống : tìm kiếm và xử lí thông tin
Cách tiến hành
1- Đọc thông tin ở sgk
Gọi Hs đọc 3 thông tin ở sách giáo khoa /
2- Nhận xét
41
?Em có suy nghĩ gì khi đọc những thông tin
trên?
a-Tai nạn do cháy, nổ, chất độc hại,
?Những tai nạn đó để lại hậu quả ntn?
vũ khí nhiều -> báo động
? Những nguyên nhân nào gây ra các vụ tai b-Tác hại:
nạn đó?
+ ảnh hưởng sức khỏe tính mạng
( GV đưa bảng số liệu sách giao khoa / 41 ) + ảnh hưởng kinh tế
*Nguyên nhân:
+ Chiến tranh

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
82

+ Bất cẩn, kém hiểu biết
+ TP nhiễm độc
Hoạt động của thầy và trò
-Liên hệ thực tế trong cuộc sống em đã từng
thấy những khẩu hiệu nào để tuyên truyền
mọi người phòng ngừa tai nạn vũ khí ...?
- Ở địa phương em ,tình hình thực hiện các
quy định phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ
như thế nào ?
-Kể cho cả lớp nghe 1 tình huống xảy ra
liên quan đến cháy nổ ? Nêu rõ nguyên
nhân ,tác hại ,hậu quả như thế nào trong
cuộc sống ?
- Theo em tai nạn của cháy nổ sẽ ảnh hưởng
đối với ai ? Ai sẽ làm cho các vụ cháy nổ
xảy ra ?
-Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học
Mục tiêu : Giúp học sinh nắm được nội
dung bài học .Hiểu sự nguy hiểm của
cháy nổ quy định của pháp luật và liên
hệ bản thân .
Phương pháp : Vấn đáp .
Kĩ năng sống : Kĩ năng ứng phó
Cách tiến hành :
?Từ phần ĐVĐ hãy nêu những tác hại cụ
thể do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
gây ra?

Nội dung kiến thức

II/ Nội dung bài học:

1,Tác hại của tai nạn do vũ khí,
cháy, nổ và chất độc hại:
Bị thương, tàn phế, chết người
Tổn thất tài sản của cá nhân, gia đình,
xã hội.
2, Các qui định của pháp luật:
?Để phòng ngừa các tai nạn đó nhà nước đã (SGK/92)
ban hành luật phòng cháy chữa cháy, luật
hình sự và một số văn bản qui định khác.
Hãy đọc ?
3, Trách nhiệm của công dân – HS
? Ngoài những quy định trên em còn biết Tự giác nghiêm chỉnh thực hiện các
những qui định nào khác của PL không?
qui định
GV: Liên hệ cam kết không đốt pháo nổ
Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
83

?Nhữn qui định đó đề ra để làm gì?
cùng thực hiện
(Phòng ngừa tai nạn, buộc mọi người phait Tố cáo hành vi xúi giục
thực hiện)
?Theo em công dân nói chung, học sinh nói
riêng cần phải làm gì để phòng ngừa tai
nạn?
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 3: HD luyện tập
Mục tiêu : Học sinh vận dụng Kiến thức
để làm các bài tập
Phương pháp : Đàm thoại ,vấn đáp
Cách tiến hành

Nội dung kiến thức
III/ Luyện tập

BT1:
BT1
KNS: Tìm kiếm xử lí thông tin .
_Những chất loại gây nguy hiểm :
? Theo em chất độc hại nào gây tai nạn
* a,b,c,d,đ,e,g,h,i,l
nguy hiểm cho con người ?
BT2: Vi phạm
BT2
Đ/A: a, b, d, e, g-> Điểm 2 ND bài
Em dự đoán điều gì xảy ra
học
KNS : Kĩ năng tư duy sáng tạo
BT3
BT3:
KNS: Kĩ năng xử lí thông tin
a, b, c-> Khuyên mọi người tránh
Theo em những hành vi việc làm nào
nơi nguy hiểm
dưới đây vi phạm qui định về phòng
d -> Báo ngay cho người có trách
ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ ?
nhiệm
BT 4:
BT 4
KNS : Kĩ năng tư duy sáng tạo
a/. ....Chơi nghịch các vật lạ khuyên
Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau . ngăn nhắc nhở và giải thích rõ để các
em hiểu được tác hại của việc sử dụng
.
b- Cưa đục tháo chốt bom ....-->
khuyên ngăn nhắc nhở báo cho chính
quyền địa phương .
c--/ Hút thuốc lá ,nấu ăn gần nơi chứa
xăng dầu  nhắc nhở
d--/.....Có người tàng trữ  Báo cho
chính quyền địa phương

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
84

4. Củng cố: Củng cố
1,Tác hại của tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại
2, Các qui định của pháp luật: (SGK/92)
3, Trách nhiệm của công dân – HS
5-. Dặn dò
Học bài, làm bài tập 7- BT thực hànhGDCD 8
Chuẩn bị bài 16(Quyền sở hữu .....)
+ Đọc phần Đặt Vấn Đề
+ Trả lời các câu hỏi sưu tầm ......
RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Ngày

Tổ trưởng duyệt.
Tháng
Năm 2011

Dương Thị Lý

Tuần :24
Tiết: 24
NS:
ND:

BÀI 16: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ
TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. MỤC TIÊU:
1 Về kiến thức :
-Hiểu nội dung của quyền sở hữu, biết những tài sản gì thuộc quyền sở hữu của công dân

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
85

2 _ Về kĩ năng
-Tự hào về quyền sở hữu, có ý thức tôn trọng tài sản của người khác, biết đấu tranh với những
hành vi vi phạm quyền sở hữu.
3 – Về thái độ :
- Hình thành cho học sinh ý thức tôn trọng tài sản của mọi người ,đấu tranh với các hành vi xâm
phạm quyền sở hữu:
II_ CÁC KĨ NĂNG SỬ DỤNG SỐNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI :
-Kĩ năng phân tích so sánh hành vi tôn trọng và hành vi không tôn trọng quyền sở hữu tài sản
người khác .
-Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác
-Kĩ năng tư duy sáng tạo : kĩ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ quyền sở hữu
tài sản của bản thân và thể hiện sự tôn trọng tài sản của người khác .
III. CHUẨN BỊ :
1 Phương pháp :
- -Thảo luận nhóm .
- Giải quyết tình huống
-Đàm thoại ...
2- Phương tiện :
-Sgk, Sgv, Bảng phụ
- Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự, bộ luật hình sự
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
-Nêu những qui định của PL về phòng ngừa TN vũ khí….?
-CD – HS cần làm gì để phòng tránh TN…?
3. Bài mới:
Giới thiệu bài : GV cầm trong tay 1 cuốn sách và nói : “ Cuốn sách này của tôi”. Câu nói đó khẳng
địng điều gì? -> khẳng định tôi là chủ sở hữu của cuốn sách.
Để tìm hiểu thêm về quyền sở hữu, bài 16 sẽ giúp ta biết những điều ấy
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
hoạt động 1: HD tìm hiểu phần ĐVĐ
I/ Tìm hiểu chung:
Mục tiêu : Giúp học sinh hiểu quyền sở
hữu tài sản của công dân
Phương pháp : Thảo luận nhóm ,đọc
KNS: KĨ năng phân tích và so sánh hành
vi .
Cách tiến hành .
1 – Tình huống 1 :
Gọi HS đọc các tình huống ở sách giáo a-Người chủ xe
Giữ gìn xe

Bổ Sung

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
86

khoa- yêu cầu HĐ nhóm.
b- Người trông xe
Sử dụng xe
? TH1: Ai có quyền sở hữu chiếc xe?
c- Người mượn xe
Bán tặng
Chỉ có quyền sử dụng?
?Em hiểu thế nào là quyền sở hữu tài sản
của công dân?
Quyền sở hữu
quyền chiếm
hữu
Quyền sử dụng
Quyền định
Tình huống 2
đoạt
? Ông An tìm thấy chiếc bình cổ ở đâu
? Theo em ông An có quyền đem bán 2- Tình huống 2 :
chiếc bình cổ đó không ? Vì sao ?
-Ông An không được bán chiếc
? Theo em gặp trường hợp đó phải làm bình cổ vì nó không thuộc quyền sở

hữu của ông ( tài sản của nhà
? Nếu ông An cố tình đem bán chếc bình nước )
cổ đó cí bị qui là vi phạm pháp luật  Nộp lại cho sở văn hóa thông tin
không ? Đó là tội gì ?
(Tội chiếm giữ trái phép tài sản bọ luật
hình sự /99 điều 141 )
GV đọc điều 141 để học sinh theo dõi
nhận xét
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
. hoạt động 2: Tìm hiểu ND bài học
II/ Bài học:
Mục tiêu Giúp học sinh nắm rõ hơn về
nội dung bài học
Phương pháp : Vấn đáp
KNS : Kĩ năng tư duy phê phán
Cách tiến hành .
TH: Anh A có 1 cửa hàng tạp hóa -> Anh
A có quyền gì đối với cửa hàng đó?
( Sở hữu )
? Anh A có quyền sở hữu ntn đối với tài
sản của mình?
? Quyền sở hữu tài sản của CD bao gồm
những điều gì?
( GV giải thích thế nào là chiếm hữu, sử
dụng, chiếm đoạt)
? Trong 3 quyền đó theo em quyền nào là

1) Quyền sở hữu tài sản của CD:
- Là quyền của CD đối với tài sản
thuộc sở hữu của mình
- Quyền sở hữu tài sản của công dân
gồm:
+ Quyền chiếm hữu
+ Quyền sử dụng

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
87

quan trọng nhất? Tại sao?
? CD có quyền sở hữu những gì?Khoanh
tròn đáp án đúng:
8. Tiền lương của mình
9. Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
10.Của cải tích lũy
11.Đường quốc lộ, ngõ ngách
12.Đồ dùng trong nhà
?Những tài sản còn lại thuộc sở hữu của
ai?Trong tình huống 2 phần THB: Ông
An có phải là chủ sở hữu chiếc bình
không?
Tại sao?
( nhà nước )=> GV chốt: Quyền sở hữu
tài sản là quyền cơ bản của CD được ghi
tại điều 58 HP 92
? Em hiểu thế nào là không xâm phạm?
Nêu những biểu hiện cụ thể của việc tôn
trọng tài sản của người khác?
?T/ S phải tôn trọng tài sản của người khác?
Làm BT5/ 46
( Thể hiện người có phẩm chất tốt, giữ
được kỉ cương xã hội)
?Quyền sở hữu được thực hiện theo nguyên
tắc nào?

+ Quyền định đoạt
- CD có quyền sở hữu:
+ Thu nhập hợp pháp
+ Của cải để dành
+ Nhà ở
+ Tư liêu sinh hoạt, tư liệu sản xuất
+ Vốn, tài sản trong doanh nghiệp và
trong các tổ chức kinh tế.
2) CD có nghĩa vụ tôn trọng quyền
sở hữu của người khác
- Không xâm phạm tài sản của
người khác
+ Nhặt được của rơi
-> Trả lại người mất
+ Vay, nợ, mượn -. Giữ gìn, trả
đầy dủ, đúng hẹn
+Làm hỏng mất -> bồi thường
3) Nhà nước công nhận và bảo hộ
quyền sở hữu hợp pháp của công
dân

Đăng kí quyền sở hữu:
Không ai có thể xâm phạm, nếu cố
tình xâm phạm sẽ bị xử lí theo PL
GV: HD HS thảo luận 1 số biện pháp của Đăng kí quyền sở hữu là biện pháp để
nhà nước áp dụng bảo vệ quyền sở hữu
CD tự bảo vệ tài sản của mình
TS của CD
?Vì sao PL qui định những tài sản có giá trị
như nhà ở, đất đai, ôtô, xe máy…. phải
đăng kí quyền sở hữu?
Hoạt động 3 : Luyện tập
Mục tiêu : Vận dụng lí thuyết để vào để
phân tích các tình huống
III-/ Bài tập
Phương pháp : Vấn đáp đàm thoại ,nêu
vấn đề .
Bài tập 1:
Kĩ năng sống :Phân tích ,so sánh
BT 1:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
88

? Khi trông thấy bạn cùng lứa tuổi với em
đang lấy trộm tiền của người khác thì em sẽ
làm gì ?
Bài tập 2:
KNS: Kĩ năng tư duy phê phán
? Em thấy hành động của Bình như vậy
đúng hay sai ? Vì sao ?
? Nếu em là Bình em sẽ hành động như thế
nào ?
Bài tập 3 :
KNS: Kĩ năng tư duy sáng tạo
? Theo em Hà có quyền sử dụng chiếc xe
đó không ?Vì sao ?
Ông chủ cửa hàng có những quyền gì đối
với chiếc xe của chị Hoa ?
?Chị Hoa có quyền bồi thường chiếc xe bị
hỏng không ?
?Ai là người phải bồi thường ?
Bài tập 4:
KNS: Kĩ năng tư duy
? Theo em nghĩa vị tôn trọng tài sản của
người khác thể hiện phẩm chất đạo đức
nào ?
Bài tâp 5:
KNS: Kĩ năng tư duy sáng tạo
? Hãy tìm những câu ca dao tục ngữ có nội
dung nói về tôn trọng tài sản của người
khác .

 Khuyên ngăn ,giảng dạy để bạn
không làm vậy Nếu bạn không
nghe thì báo để người khác biết mà
ngăn chặn
BT 2:
-Hành động của Bình là sai .
Biết được người chủ sở hữu của
chiếc túi xách nhưng vẫn lấy tiền
xài ,không trả lại là xâm phạm tài sản
cá nhân của người khác .
Em sẽ trả lại cho người mất
( Thông qua việc đến đồn công an
giởi lại tài sản )
BT 3:
-Hà không được quyền sử dụng chiếc
xe
Xe đó là khách hàng đem cầm
không thuộc quyền sở hữu của Hà
( chỉ có quyền trông giữ tài sản cho
chị Hoa )
Chị Hoa có quyền đòi bồi thường
 Ông chủ cửa hàng bồi thường
BT 4:
-Trung thực
-Thật thà
-Liêm khiết
BT 5 :
Của mình thì giữ bo bo
Của người thì để cho bò nó ăn
Nhặt được của rơi trả người đánh
mất

4/ Củng cố:
a) Quyền sở hữu tài sản của CD
b) CD có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
89

c) Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân
5/Dặn dò:
- Học bài
- Làm BT 3,4
- Xem trước bài 17
RÚT KINH NGHIỆM :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Tổ trưởng duyệt
Ngày
Tháng
Năm 2011

Dương Thị Lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
90

Tuần :25
Tiết: 25
NS:
ND:

BÀI 17: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ
NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG
I. MỤC TIÊU:
1- Về kiến thức :
-Hiểu tài sản của nhà nước thuộc quyền sở hữu tòan dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý.
2- Về kĩ năng :
-Biết tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, dũng cảm đấu tranh ngăn chặn các
hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, lợi ích công cộng
3- Về thái độ :
-Hình thành và nâng cao ý thức tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.
II_ CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI .
-Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi tôn trọng tài sản nhà nước và những hành vi xâm
phạm tài sản nhà nước lợi ích công cộng .
-Kĩ năng ra quyết định trước những hành vi xâm phạm tài sản nhà nước ,lợi ích công cộng .
-Kĩ năng tư duy sáng tạo : Nêu và giải quyết vấn đề trước tình trạng xâm phạm tài sản nhà nước
hiện nay …
III. CHUẨN BỊ:
1 Phương pháp :
- -Thảo luận nhóm .
- Giải quyết tình huống
-Đàm thoại ...
2- Phương tiện :
-Sgk, Sgv, Bảng phụ
-HP 1992 – BLHS – BHDS
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1- Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Những tài sản nào thuộc sở hữu của công dân? Công dân có nghĩa vụ tôn trọng
tài sản của người khác ntn?
3. Bài mới:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
91

Giói thiệu bài : Ngoài những tài sản thuộc sở hữu của công dân, những tài sản còn lại thuộc sở
hữu của ai?
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình huống ở
phần đặt vấn đề .
Mục tiêu :Giúp học sinh tìm hiểu nghĩa
vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước
Phương pháp : Đàm thoại vấn đáp .
KNS: Kĩ năng tư duy phê phán .
CTH:
• Gọi HS đọc tình huống trong phần
ĐVĐ
? Suy nghĩ của Lan có đúng không? Vì sao?
( Đúng – Rừng là tài sản của nhà nước,
thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhà nươc
chịu trách nhiệm quản lý)
Nhà nước thực hiện chức năng quản lý:
Giao cho các tổ chức, cá nhân…. quản lý,
khai thác sử dụng nhằm mục đích phục vụ
xã hội
? Ngoài rừng, tài sản của nhà nước còn bao
gồm những gì?
GV: Công viên, đường quốc lộ, cầu… là
những tài sản cần thiết mang lại lợi ích cho
con người
Theo em thế nào là lợi ích công cộng?

Nội dung kiến thức
I Tìm hiểu chung

Bổ Sung

1- Tình huống 1
Tài sản nhà nước và lợi ích công
cộng
a. Tài sản của nhà nước bao gồm:
+ Đất đai, rừng núi
+ Sông hồ, nguồn nước, tài nguyên
biển, thềm lục địa, vùng trời
+ Vốn, tài sản cố định do nhà nước
đầu tư
- TS nhà nước thuộc quyền sở hữu
toàn dân
b. Lợi ích công cộng

b. Hoạt động 2: HD tìm hiểu nhiệm vụ của công dân:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
13.Quan sát phần ĐVĐ
Nhiệm vụ của công dân
? Hành vi nào thiếu ý thức trách nhiệm
trong việc bảo vệ rừng?
- Không được xâm phạm tài sản
BT nhanh: Em có nhận xét gì về những nhà nước và lợi ích công cộng:
hành vi sau?
+ Không xâm phạm, không làm hư
+ Ông A xây nhà lấn ra đường
hỏng
+ Anh B lấy tiền quỹ của cơ quan cho vay + Sử dụng tiết kiệm, hợp lý
lãi

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
92

 Xâm phạm tài sản của nhà nước
? Theo em HS cần làm gì để tôn trọng và
bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công
cộng?
HĐ 2 : Tìm hiểu nội dung bài học .
Mục tiêu : Giúp học sinh nắm vững hơn
về các nội dung bài học cần đạt
Phương pháp : vấn đáp
KNS : ra quyết định
Thế nào là tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà
nước?
? Khi được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý
tài sản, công dân cần làm gì?
Tìm hiểu trách nhiệm của nhà nước
Theo em nhà nước quản lý tài sản bằng
cách nào? Đọc bộ luật hình sự điều 144
HS đọc
GV: chốt lại ý chính
Hoạt đọng 3 : Luyện tập
Mục tiêu : Giúp hs vận dụng lí thuyết để
làm các bài tập
Phương pháp : Vấn đáp ,đàm thoại ,thảo
luận
Bài tập 1 :
KNS : Kĩ năng ra quyết định .
? Hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của
các bạn nam trong lớp 8/3

-Khi được giao nhiệm vụ quản lý:
Bảo quản, giữ gìn không tham ô,
lãng phí
II-. Nội dung bài học :

1 –Khái niệm ( SGK)
2-. Nghĩa vụ của công dân
3. Nhà nước quản lý tài sản bằng
cách nào?
- Pháp luật
- Tuyên truyền
- Giáo dục

III _ Bài tập .

BT 1 :
Các bạn nam có việc làm sai
chưa có ý thức giữ gìn tài sản
của tập thể .
Không có trách nhiệm về việc
làm mình gây ra .
Bài tập 2 :
BT 2 :
KNS :Kĩ năng tư duy phê phán .
Điểm đúng của ông Tám
? Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào . -Giữ gìn cẩn thận thường xuyên
Sai ở chỗ nào ?
lau chùi bảo quản tài sản được giao
Theo em người quản lí tài sản có nghĩa vụ -Điểm chưa đúng sử dụng tài sản
và trách nhiệm gì đối với tài sản được nhà nước vào công việc bất hợp
giao . ?
pháp ( thu nhỏ tài liệu để hs mang
vào phòng thi )
Mục đích kiếm lợi cho mình /
 Khi được giao quản lí tài sản

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
93

Bài tập 3 :
KNS :Kĩ năng tư duy sáng tạo
? Học sinh thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và
bảo vệ tài sản và lợi ích công cộng bằng
cách nào

Bài tập 4 :
KNS : kĩ năng ra quyết định
? Nhà nước ta có những biện pháp nào để
bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công
cộng .

của nhà nước phải bảo quản giữ
gìn ,sử dụng tiết kiệm có hiệu
quả ,không tham ô lãng phí
BT 3 :
-Việc làm của hs thể hiện nghĩa vụ
tài sản nhà nước
-Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các
tài sản trong lớp bàn ghế …
-Họp bàn biện pháp bảo vệ các tài
sản của trường của lớp
-Không vứt rác bừa bãi ở sân
,trường ở nơi công cộng
-Đấu tranh chống những hành vi
xâm phạm tài sản của nhà nước
-Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi
trường tài nguyên thên nhiên
BT4 :
-Phương thức quản lí của nhà nước
+ Ban hành và thực hiện các qui
định của pháp luật về quản lí và sử
dụng tài sản của nhà nước
-Tuyên truyền ,giáo dục mọi công
dân.

4, củng cố
Thếnào

tôn
trọng

bảo
vệ
tài
sản
? Khi được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý tài sản, công dân cần làm gì?
Theo em nhà nước quản lý tài sản bằng cách nào? Đọc bộ luật hình sự điều 144
5/ dặn dò
Học bài
BT 4/49
Xem trước bài 18
RÚT KINH NGHIỆM

nhà

nước?

Tổ trưởng duyệt
Ngày Tháng Năm 2011

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
94

Dương Thị Lý
Tuần :26
Tiết: 26
NS:
ND:

BÀI 18: QUYỀN KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
I. MỤC TIÊU :
-Hiểu và phân biệt nội dung của quyền khiếu nại và tố cáo của công dân. Đề cao trách nhiệm của
nhà nước và công dân trong việc thực hành hai quyền này
-Biết cách bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bản thân, hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi
phạm pháp luật
II- CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI :
- Kĩ năng phân tích so sánh về sự khác nhau giữ quyền khiếu nại và quyền tố cáo .
- -Kĩ năng tư duy phê phán đối với những hành vi trả thù người khiếu nại ,tố cáo hoặc lợi dụng
quyền khiếu nại tố cáo để vu khống ,làm hại người khác .
- Kĩ năng ra quyết định ,kĩ năng ứng phó khi thấy có những hành vi trái pháp luật trong thực tế .
III. CHUẨN BỊ :
-Sgk, Sgv, Bảng phụ
-Hiến pháp 1992: luật khiếu nại tố cáo
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Tài sản NN bao gồm những gì? Nhà nước quản lý tài sản bằng cách nào?
3. Bài mới:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
95

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
Bổ Sung
hoạt động 1: HD HS tìm hiểu phần I/ Tìm hiểu chung:
Đặt VẤN ĐỀ .
Mục tiêu : Bước đầu hs hiểu công
1. Đọc
dân có quyền khiếu nại tố cáo
2. Nhận xét .
Phương pháp : Thảo luận ,vấn đáp .
Kĩ năng sống :Kĩ năng phân tích so
sánh Cách tiến hành .
-Nghi ngờ điểm bán ma túy Báo cho
HD HS tìm hiểu phần ĐVĐ
công an
Đọc các tình huống ở Sgk
-Biết người ăn cắp xe  Báo cho công
? Trước các tình huống đó em xử lý an hoặc người bị mất xe
ntn?
-Bị thôi việc không rõ lí do Làm
đơn giửi đến tổ chức để xem xét lại
quyết định
( Nghi ngờ có điểm chích ma túy ,buôn
bán ma túy )
?Khi em biết người lấy cắp xe đạp của
bạn An cùng lớp thì em sẽ xử lí như
thế nào
?Khi anh H bị giám đốc cho thôi việc
mà không nêu lí do thì chúng ta sẽ xử
lí như thế nào .
?Theo em trong 3 tình huống trên thì
tình huống nào thể hiện quyền tố
cáo ,quyền khiếu nại của công dân .
?Khi nào thì công dân có quyền khiếu
nại ? Mục đích của khiếu nại là gì ?
?Khi nào công dân có quyền tố cáo ?
Mục đích của việc tố cáo
GV kẻ bảng để hs điền
Gvnhaans mạnh sự khác nhau giũ 2
quyền khiếu nại và tố cáo .

Khiếu nại

Tố cáo

Người thực
hiện
Anh H
Em
( Ai ?)
Đối tượng Lí do nghỉ -Nơi buôn
(Vấn đề gì ) việc
bán
-Người
lấy cắp
Cơ sở ( Vì Không rõ Thấy
sao )
Mục đích
Xem xét Làm
(Để làm gì) lại quyết việc
định
phạm
pháp
luật ..


vi

. Hoạt động 2: HD tìm hiểu ND bài
học
Mục tiêu :Xác định trách nhiệm của
nhà nước và công dân thực hiện quyền

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
96

khiếu nại và tố cáo .
Phương pháp : Vấn đáp ,đàm thoại .
Kĩ năng sống : Kĩ năng phân tích so
sánh.
Cách tiến hành :

? Ai là người thực hiện?
II/ Bài học:
? Thực hiện vấn đề gì?
1.Quyền khiếu nại
? Vì sao? Để làm gì? Dưới hình thức -Quyền công dân đề nghị cơ quan nhà
nào?
nước có thẩm quyền xem xét lại các
? Em hiểu quyền khiếu nại là gì?
quy định, việc làm của cán bộ, công
chức nhà nước làm trái pháp luật hoặc
? Khiếu nại bằng hình thức nào?
quy định lợi ích hợp pháp của mình
-Hình thức
. Trực tiếp
? Thế nào là quyền tố cáo?
. Gián tiếp (Đơn, thư)
? Hai quyền này có gì giống và khác 2.Quyền tố cáo:
nhau?
-Quyền công dân báo cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền về vụ việc
vi phạm PL… gây thiệt hại lợi ích nhà
nước, tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân
-Hình thức:
? Hai quyền này có ý nghĩa ntn đối với
+ Trực tiếp
công dân?
+ Gián tiếp
? Để đảm bảo việc thực hiện đúng 2 3.Ý nghĩa:
quyền này nhà nước có những biện -Là một trong những quyền cơ bản của
pháp gì?
công dân
4.Trách nhiệm của nhà nước, công
dân
-Nghiêm cấm trả thù
Hoạt động 3 : Luyện tập
-Cấm lợi dụng
Mục tiêu : HS vận dụng lí thuyết vào III- Bài tập
thực hành
Phương pháp : Dàm thoại ,thảo luận
nêu vấn đề
CTH .
Bài tập 1.

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
97

BT 1
KNS : Ra quyết định .
?Em làm gì để giúp đỡ T

- Khuyên ngân bạn ,giảng giải cho
bạn không chơi với những bạn
xấu .Tố cáo việc làm của bạn xấu
với nhà trường ,thầy cô.
Bài tập 2.
Ông An không có quyền khiếu nại tố
BT 2 :
cáo vì ông chỉ là hàng xóm và không có
KNS : Kĩ năng tư duy phê phán .
quyền lợi liên quan trực tiếp đến quyết
?Theo em ông Ân có quyền khieeus định xử phạt hành chính của
nại quyết định của CT quận không ?
CTUBNDQ
Bài tập 3 .
Ý kiến a đúng
BT 3 :
Ý kiến bsai
KNS : Kĩ năng phân tích so sánh .
Hãy nhận xét và phát biểu ý kiến về 2
ý kiến sau .
BT 4 :
Bài tập 4 :
KNS :Kĩ năng tư duy phê phán .
Giống :Đều là quyền của công dân
Nhận xét sự giống nhau và khác nhau được quyết định trong hiến pháp 1992
giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo
+ Là công cụ để công dân bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của nhà nước cá
nhân và tập thể .
+ Là phương tiện để công dân tham gia
quản lí nhà nước .
Khác :
Quyền khiếu nại
-Đối tượng : Qui định hành chính hành
vi
-Cơ sở :Quyền lợi ích hợp pháp của bản
thân người khiếu nại
Mục đích : Khắc phục quyền và lợi ích
hợp pháp .
4- Củng cố :
? Em hiểu quyền khiếu nại là gì?
? Khiếu nại bằng hình thức nào?
? Thế nào là quyền tố cáo?
? Hai quyền này có gì giống và khác nhau?
? Hai quyền này có ý nghĩa ntn đối với công dân?

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
98

? Để đảm bảo việc thực hiện đúng 2 quyền này nhà nước có những biện pháp gì?
5- dặn dò
1. Học và làm BT 3,4
2. Ôn tập bài 13,14,1,6: Kiểm tra 1 tiết
RÚT KINH NGHIỆM :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tổ trưởng duyệt
Ngày Tháng Năm 2011

Dương Thị Lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
99

Tuần :27
Tiết: 27
NS:
ND:

KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU :
-Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thuộc phần pháp luật
-HS nắm vững quyền và nghĩa vụ cuả công dân
-Rèn luyện kỹ năng làm bài, xử lý tình huống
II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
GV: đề bài
HS: Ôn tập nội dung các bài đã học
III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1- Ổn định tổ chức lớp:
2-. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3-Bài mới.
* Đề bài:
Câu 1:
Tệ nạn xã hội là gì? Chúng có tác hại như thế nào? Hãy kể năm hành vi có liên quan đến tệ nạn
xã hội
Câu 2: Trả lời bằng cách khoanh tròn vào các đáp án đúng?
1/HIV/ AIDS lây truyền qua con đường nào?
A.Ho, hắt hơi
D. Muỗi đốt
B. Dùng chung bơm kim tiêm
E.Quan hệ tình dục
C.Bắt tay người nhiễm HIV
F. Mẹ truyền sang con
2/Phòng tránh HIV/ AIDS như thế nào?
A. Không tiếp xúc với máu của bất kỳ người nào C.Không dùng chung bơm kim tiêm
B. Không giao tiếp với người nhiễm HIV
D.Không quan hệ tình dục bừa bãi
Câu 3: HIV/AIDS có quan hệ như thế nào đối với các tệ nạn xã hội? Hãy nêu những quy định
của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS
IV/Đáp án – Biểu điểm:
Câu 1: 4đ -Nêu đúng tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo
đức, PL gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với XH (1đ)
-Phân tích được tác hại của tệ nạn XH: (2 đ)

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
100

+ Đối với con người
+ Đối với XH
+ Đối với đất nước
-Nêu đúng 5 biểu hiện TNXH
Câu 2: (2,5 đ)
1/b,e,g (1,5 đ)
2/c,d (1 đ)
Câu 3: (3,5 đ)
-Nêu được mối quan hệ giữa HIV/ AIDS với TNXH: TNXH là con đường nhanh nhất dẫn đến
HIV/ AIDS (2 đ)
-Trình bày cụ thể những quy định của PL (2,5 đ)
4/ Củng cố,
GV: thu bài của hs
5dặn dò :
Xem trước bài quyền tự do ngôn luận
/ RÚT KINH NGHIỆM :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Tổ trưởng duyệt
Ngày

Tháng Năm 2011

Dương Thị Lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
101

:
Tuần :28
Tiết: 28
NS:
ND

BÀI 19: QUYỀN

TỰ DO NGÔN LUẬN

A. MỤC TIÊU : Giúp HS
1- Kiến thức
- Hiểu rõ ND
- Ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận
2- Về kĩ năng.
- S ử dụng đúng quyền tự do ngôn luận
3- Về thái độ
-Nâng cao nhận thức về tự do và ý thức tuân theo PL trong học sinh
II- CÁC KĨ NĂNG SÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI
- Kĩ năng tìm kiếm và xử kí thông tin về những cách thực hiện quyền tự do ngôn luận theo qui
định của pháp luật .
-Kĩ năng tư duy phê phán đối với nhưng biểu hiện đúng hoặc sai trong việc thực hiện quyền tự do
ngôn luận
-Kĩ năng tư duy sáng tạo trình bày suy nghĩ /ý tưởng
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận
III. CHUẨN BỊ
-Các văn bản PL về quyền tự do ngôn luận
-Sgk, Sgv, Bảng phụ
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
HĐ 1: HD thảo luận ND phần I
I. Tìm hiểu chung:
Mục tiêu : Giúp học sinh xác định
chủ đề của buổi đối thoại là “quyền
tự do ngôn luận ”và công dân sử
dụng quyền tự do ngôn luận như thế
nào

Bổ Sung

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
102

Phương pháp : vấn đáp ,thảo luận
nhóm .
KNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông
tin
1- Đọc phần đặt vấn đề
CTH:
2- Nhận xét
- Gọi HS đọc ND phần I và BT 1/54
Việc làm a,b,c thể hiện quyền tự do
- Những việc làm nào thể hiện quyền tự ngôn luận
do ngôn luận của HS? Vì sao?
- Em hiểu thế nào là tự do ngôn luận
( Dùng lời nói ( ngôn) để diễn đạt công
khai ý kiến, suy nghĩ… của mình nhằm
làm 1 vấn đề ( luận))

Hoạt động của thầy và trò
. hoạt động 2: HD thảo luận ND bài học
Mục tiêu :Giúp học sinh hiểu rõ khái niệm
biểu hiện và tác dụng của quyền tự do
ngôn luận .
Kĩ năng sống . Kĩ năng trình bày suy nghĩ
ý tưởng .
Phương pháp . vấn đáp thảo luận .
CTH .
? Em hiểu quyền tự do ngôn luận là gì?
( Tự do phát biểu ý kiến, bàn công việc
chung)

Nội dung kiến thức
II. Nội dung bài học:

1. Quyền tự do ngôn luận:
- Là quyền của công dân, tham
gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp
ý kiến vào những vấn đề chung
? Kể một số việc làm thể hiện quyền tự do của XH, đất nước
ngôn luận mà em biết?
Thảo luận:
? Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận 2. Công dân sử dụng quyền tự
như thế nào?
do ngôn luận như thế nào?
? Dựa trên cơ sở nào để phân biệt tự do ngôn - Sử dụng quyền tự do ngôn luận
luận và lợi dụng tự do ngôn luận phục vụ nhằm xây dựng và bảo vệ lợi ích
Mục đích xấu?
chung của tập thể, của đất nước
? Làm thế nào để sử dụng hiệu quả quyền - Thông qua quyền này để phát
này?
huy dân chủ, thực hiện quyền

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
103

làm chủ của công dân
- Tự do trong khuôn khổ PL quy
định, không lợi dụng để vu
khống, vu cáo, xuyên tạc sự thật
nhằm làm hại người khác, làm
hại lợi ích chung của XH
- Nắm vững PL để sử dụng tốt
quyền này
3. Trách nhiệm của nhà nước
- Tạo điều kiện để công dân thực
hiện tốt quyền này
? Để đảm bảo quyền này của công dân, nhà
nước phải làm gì?
• GV cung cấp thêm tư liệu
+ Hiến pháp 1992 điều 69
+ Luật báo chí ( Điều 2, 10)
III_ Luyện tập
Sgv/105
Cá nhân
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu :giúp học sinh vận dụng lí thuyết
để làm bài tập
Phương pháp : vấn đáp thảo luận .
BT 1:
Trong các tình huống sau tình huống nào thể
hiện quyền tự do ngôn luận .
KNS: Kĩ năng thể hiện sự tự tin
BT 2 : Chỉ ra phương án giúp hs thể hiện
quyền tự do ngôn luận của mình .
KNS: Kĩ năng tư duy sáng tạo
BT 3: Kể tên một vài chuyên mục mà em
biết trên đài phát thanh truyền hình báo
chí để công dân tham gia góp ý .
KNS: Kĩ năng tư duy sáng tạo

BT1. Tình huống thể hiện tự
do ngôn luận
- Viết bài đăng báo
- Chất vấn đại biểu quốc hội
BT2:
Đóng góp các ý kiến quan
điểm của mình tên văn bnar
bằng việc viết thư
BT3 ; Chuyên mục chính sách
pháp luaantj họp quốc hội
truyền hình trực tiếp
-Ý kiến bạn nghe đài

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
104

4/ Củng cố:
? Em hiểu quyền tự do ngôn luận là gì?
? Kể một số việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận mà em biết?
? Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào?
? Dựa trên cơ sở nào để phân biệt tự do ngôn luận và lợi dụng tự do ngôn luận phục vụ Mục đích
xấu?
? Làm thế nào để sử dụng hiệu quả quyền này?
5/ dặn dò:
- Học bài
- Đọc trước bài 20
/ RÚT KINH NGHIỆM :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Ngày

Tổ trưởng duyệt
Tháng
Năm2011

Dương Thị Lý

Tuần :29
Tiết: 29
NS:
ND

BÀI 20: HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
105

- Tiết 1I. MỤC TIÊU :
1- Về kiến thức .
Giúp HS
-Nhận biết được hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước
-Hiểu vị trí, vai trò của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam – nắm được những nội dung
cơ bản của hiến pháp 1992
2- Về kĩ năng
-Hình thành trong HS ý thức: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
3- Về thái độ
-Từ đó có ý thức, thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Sgk, Sgv, Bảng phụ
- HS: Xem trước bài
III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
*HD tìm hiểu phần ĐVĐ
I/ Tìm hiểu chung
Mục tiêu Học sinh hiểu được hiến pháp
nước CHXHCNVN
Phương pháp : Đàm thoại
- Từ điều 65, 146 của HP 1992 và các điều
luật, em có nhận xét gì về hiến pháp và
luật hôn nhân gia đình, luật bảo vệ chăm
sóc và giáo dục trẻ em?
- Tìm thêm ví dụ?
Mỗi văn bản hiến pháp đó được ban hành
vào năm nào ?
? Nêu rõ nội dung của từng bản hiến pháp
ứng với mỗi năm .
? Tại sao mỗi bản hiến pháp có nội dung
cụ thể như thế nào
? Mục đích của mỗi văn bản hiến pháp ấy
là gì .

Bổ Sung

1- Tìm hiểu hiến pháp Việt Nam
- Giữa hiến pháp và các điều luật có
mối quan hệ với nhau. Mọi văn bản
PL đều phải phù hợp với hiến pháp và
cụ thể hóa hiến pháp
- Hiến pháp đầu tiên năm 1946
HP 1959: HP của thời kì xây dựng
CNXH ở miền Bắc và đấu tranh
thống nhất nước nhà
HP 1980: HP của thời kì quá độ lên

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
106

Tóm lại em hiểu gì về hiến pháp ?
Bài 12: HP 1992 - điều 64
Luật hôn nhân gia đình. Điều 2
 Hiến pháp là cơ sở nền tảng của hệ
thống PL

CNXH trên phạm vi cả nước
HP 1992: HP của thời kì đổi mới
 HP nước Việt Nam là sự thể
chế hóa đường lối chính trị của
Đảng CSVN trong từng thời
kì, từng giai đoạn cách mạng

HĐ2: tìm hiểu hiến pháp Việt Nam
• Mục tiêu : Giúp hs nắm được các
nội dung cơ bản của hiến pháp
1992.
• Phương pháp .thảo luận đàm thoại
2-Tìm hiểu hiến pháp 1992:
• CTH.
? Hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta ra
đời năm nào? Có sự kiện lịch sử gì?
( Sau CMT8 thành công, nhà nước ta ban
hành hiến pháp của cách mạng dân tộc dân
chủ)
Tiếp theo hiến pháp 1959, 1980, 1992 gắn
liền với các sự kiện lịch sử nào?

-Hiến pháp 1959, 1980, 1992 gọi là sự ra
đời hay sửa đổi hiến pháp
( Là sửa đổi, bổ sung hiến pháp)
? Hiến pháp 1992 gồm bao nhiêu điều và
chia làm mấy phần ?
? Hãy cho biết nội dung cụ thể của từng
chương .
? Các điều khoản cụ thể từng chương nội
dung số điều được thể hiện rõ trong bản
hiến pháp .
? Với 12 chương của hiến pháp trên em đã
từng được tìm hiểu chương nào của hiến
pháp trong các bài học trước ?
( Chương v học bài quyền và nghĩa vụ của
công dân trong gia đình )
? Theo em hiến pháp là gì ? Đặc điểm của
hiến pháp nước CHXHCNVN ?
? Vai trò của hiến pháp như thế nào trong

Hiến pháp 1992 gồm 147điều 12
chương

Hiến pháp là đạo luật quan trọng
của nhà nước điều chỉnh các quan hệ

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
107

cuộc sống trong xã hội của đất nước ?

xã hội cơ bản nhất của một quốc gia
định hướng cho một đường lối phát
triển kinh tế xã hội của đất nước .

4. Củng cố:
-Hiến pháp là gì?
-ND cơ bản của HP 1992
-Giá trị pháp lý của HP
-Ý thức của công dân
5. Dặn dò:
-Học thuộc nội dung bài học
-Chuẩn bị nọi dung bài tiếp theo để tiết sau học
RÚT KINH NGHIỆM:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tổ trưởng duyệt
Ngày
Tháng
Năm2011

Dương Thị Lý
Tuần : 30
Tiết :30
Ngày soạn :
Ngày dạy :

BÀI 20: HIẾN

PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
-TIẾT 2-

I. MỤC TIÊU :
1- Về kiến thức .
Giúp HS
-Nhận biết được hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước
-Hiểu vị trí, vai trò của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam – nắm được những nội dung
cơ bản của hiến pháp 1992

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
108

2- Về kĩ năng
-Hình thành trong HS ý thức: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
3- Về thái độ
-Từ đó có ý thức, thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Sgk, Sgv, Bảng phụ
- HS: Xem trước bài
III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
*HĐ 1: tìm hiểu ND bài học.
II. Nội Dung bài học
Mục tiêu : Giúp học sinh nắm rõ hơn về
hiến pháp và nội dung của hiến pháp .
Phương pháp : vấn đáp ,thảo luận .
CTH :

Bổ Sung

? Từ những tìm hiểu trên, em hiểu hiến 1/Hiến pháp là gì?
pháp là gì?
-Đạo luật cơ bản của nhà nước.
? Tại sao mỗi nhà nước phải cần có hiến -Có hiệu lực pháp ký cao nhất
pháp?
2//ND cơ bản của HP 1992:
GV phát cho HS mượn hiến pháp 1992
-15/4/1992: 12 chương, 147 điều:
? Hiến pháp 1992 được thông qua ngày - Quy định những vấn đề nền tảng,
nào? bao nhiêu chương?
những nguyên tắc định hướng cho
( 15/4/92. Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10, đường lối phát triển kinh tế – xã
12 chương) ? Gồm bao nhiêu điều? ( 147 hội của đất nước
điều)
-Chỉ rõ bản chất nhà nước, chế độ
? Cơ quan nào có quyền lập ra hiến pháp?
chính trị, kinh tế, văn hóa, quyền
( Quốc hội)
và nghĩa vụ cơ bản của công dân
? Cơ quan nào có quyền sửa đổi hiến pháp? trên tất cả các lĩnh vực
( Quốc hội, thông qua đại biểu quốc hội với
 HP do quốc hội xây dựng
ít nhất 2/3 số đại biểu nhất trí)
3/ Giá trị pháp lý của HP:
- HP là cơ sở nền tảng của hệ
GV đọc cho HS nghe truyện đọc:
thống PL
“ Chuyện bà luật sư Đức”
- Việc soạn thảo, ban hành hay sửa
GV chốt kiến thức:
đổi, bổ sung hiến phápphải tuân
theo những thủ tục đặc biệt quy

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
109

định điều 147 của hiến pháp
? Mỗi một công dân thực hiện hiến pháp 4/ Ý thức của công dân:
như thế nào?
-Ngiêm chỉnh chấp hành hiến
pháp, PL
-Sống, làm việc theo Hiếm pháp,
PL
• HĐ 2 : làm bài tập
• Mục tiêu: học sinh vận dụng lí
thuyết để làm thực hành .
III.Luyện tập:
• Phương pháp : vấn đáp ,thảo luận
• CTH .
BT1:
Các lĩnh vực
điều luật
Đọc yêu cầu BT1
Chế độ chính trị
2
Sắp xếp
Chế độ KT
15 – 23
Văn hóa, GD, KHKT 40
Quyền và nghiã vụ cơ bản: 52, 57
Tổ chức bộ máy nhà nước: 101,
131
BT 2:
GV nêu yêu cầu đề bài
Hãy cho biết những cơ quan nào có thẩm
quyền ban hành các văn bản dưới đây ?

BT2:
Hiến pháp – Quốc hội
Điều lệ đoàn thanh niên - Đoàn
TNCSHCM
Luật doanh nghiệp – Quốc hội
Quy chế tuyển sinh – Bộ giáo dục
Thuế GTGT – Quốc hội
Luật giáo dục – Quốc hội

Bt 3 :
Hãy sắp xếp các cơ quan vào hệ thống các BT3:
Cơ quan quyền lực nhà nước –
cơ quan được nêu ?
Quốc hội, hội đồng nhân dân
Cơ quan quản lý nhà nước – Chính
phủ, UBND quận
Cơ quan xét xử – Tòa án
Cơ quan Kiểm soát – Viện Kiểm
soát tối cao

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
110

D/ Củng cố,
? Giá trị pháp lý của HP
? Ý thức của công dân

Tổ trưởng duyệt
Ngày Tháng
Năm 2011

5. Dặn dò:
-Học thuộc nội dung bài học
-Làm bài tập tình huống SGK
-Chuẩn bị trước bài 21
RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dương Thị lý

Tuần: 31
Tiết : 31
Ngày soạn :
Ngày dạy :

Bài 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA X Ã H ỘI CH Ủ NGHĨA

VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU:
-Hiểu định nghĩa đơn giản về PL và vai trò của PL trong đời sống
-Hình thành ý thức tôn trọng PL và thói quen sống, làm việc theo PL
-Bồi dưỡng tình cảm, niềm tin vào PL
II. CHUẨN BỊ :
- Sgk, Sgv, Bảng phụ (04)
- Học sinh xem trước bài ở nhà
III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
111

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức
I/ Tìm hiểu chung:

Bổ Sung

. hoạt động 1: Thảo luận ND phần ĐVĐ
Mục tiêu : Bước đầu hs nhận biết pháp
luật là qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc
.
Phương pháp : Đàm thoại ,vấn đáp .
Tình huống: Anh A ở mỉền núi
xuống vùng núi thăm họ hàng.
Đọc điều 74 HP 92
Anh đi vào đường ngược chiều
Đọc điều 132 bộ luật hình sự 99
bị công an giữ xe. Anh lý luân:
? Nêu nhận xét – cách điền nội dung vào Tôi ở miền núi, cứ thấy đường là
bảng?
tôi đi
+ Anh A lí luận như vậy có đúng
Điều
Bắt
buộc Biện pháp không?
+ Theo em, Công an se xử lý
công dân phải xử lý
như thế nào?
làm
74(HP)
*
132 (BLHS)
*
189
*
Hoạt động của thầy và trò
HĐ2 tìm hiểu ND bài học
Mục tiêu :Giúp hs nắm được khái niệm về
pháp luật và đặc điểm của pháp luật cũng
như vai trò của pháp luật .
Phương pháp :Đàm thoại ,vấn đáp ,nêu
vấn đề .
CTH.
? Từ các tình huống trên em hiểu PL là gì?
? Nêu đặc điểm của Pl, có ví dụ minh họa?
Đọc BT 2/60
? Phân biệt đạo đức và PL? ví dụ?
Đạo đức
PL
- Những chuẩn mực - Do nhà nước đặt ra
đạo đức đúc kết từ được ghi bằng các
cuộc sống
văn bản
- Người dân tự giác - Có tính bắt buộc

Nội dung kiến thức
II/ Nội dung bài học:

1,PL là gi?
-Các quy tắc xử sự chung
-Có tính bắt buộc
2,Đặc điểm của PL:
-Tính quy phạm phổ biến
-Tính chính xác chặt chẽ
-Tính bắt buộc

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
112

thực hiện
-Phạt(cảnh cáo, tù,
- Sợ dư luận Xh, phạt
tiền)
lương tâm cắn rứt
GV đưa tình huống (Giả thiết một người vi
phạm pháp luật nhưng lại là người công an
hoặc một cán bộ cao cấp ) thì có bị xử lí
không ?
?Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh tính bắt
buộc của pháp luật
? Em thấy giữa pháp luật và kỉ luật có mối
quan hệ nào không ?
? Là hs ngồi trên ghế nhà trường có thể vi
phạm pháp luật không ? Vì sao ?

4/ Củng cố luyện tập
Bài tập:
- Hành vi vi phạm PL của Bình
+ Đi học muộn
+ Không làm đủ bài tập
+ Mất trật tự trong giờ học
 Lớp, GV chủ nhiệm, ban giám hiệu trường xử lý trên cơ sở nội quy
-Hành vi vi phạm pháp luật
Đánh nhau với các bạn => cơ quan có thẩm quyền xét xử
5/ Dặn dò:
-Học bài
-Chuẩn bị ôn tập học kì II
. RÚT KINH NGHIỆM :

Ngày

Tổ trưởng duyệt
Tháng
Năm2011

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
113

Tiết: 30

Dương Thị Lý

Năm học 2012-2013
***************************************************************************
114

Tuần: 32
Tiết : 32
Ngày soạn :
Ngày dạy :

Bài 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA X Ã H ỘI CH Ủ NGHĨA
VIỆT NAM -(Tiết 2 )I. MỤC TIÊU:
-Hiểu định nghĩa đơn giản về PL và vai trò của PL trong đời sống
-Hình thành ý thức tôn trọng PL và thói quen sống, làm việc theo PL

-Bồi dưỡng tình cảm, niềm tin vào PL
II. CHUẨN BỊ :
- Sgk, Sgv, Bảng phụ (04)
- Học sinh xem trước bài ở nhà
III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò
HĐ1 tìm hiểu bản chẩt của PL
Mục tiêu : Giúp hs hiểu rõ bản
chất của pháp luật .
Phương pháp : Thảo luận .
CTH:
GV: PL chỉ phát sinh, tồn tại và

Nội dung kiến thức
3/Bản chất của PL:

Bổ Sung

phát triển trong XH có giai cấp. Bản Thể hiện tính dân chủ XHCN và quyền
chất của XH thể hiện ở tính giai làm chủ của công dân lao động
cấp, phản ánh ý chí của giai cấp….
PL do nhà nước - Đại diện cho toàn
Xh ban hành -> mang tính XH, thể
hiện ý chí, lợi ích chung của các

giai cấp khác nhau trong
XH
? Công dân có những quyền gì?
 GV chốt kiến thức
HĐ2Tìm hiểu vai trò của PL
Mục tiêu giúp hs nắm rõ pháp

luật có vai trò gì trong cuộc sống
Phương pháp : Đàm thoại .
CTH.
? Một trường học không có nội quy
thì trường học đó sẽ như thế nào?
? Một XH không có pháp luật thì
XH đó sẽ ra sao?
? Ông A lấn chiếm đất nhà ông B,
nếu không có PL thì điều gì sẽ xảy

4/Vai trò của PL:
-Là phương tiện để quản lý nhà nước,
XH
-Là phương tiện bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của công dân

ra?
Gọi HS đọc BT/4
Hoạt động 3 : Luyện tập .
Mục tiêu : Vận dụng lí thuyết đã
học để làm bài tập
Phương pháp :vấn đáp thảo luận
CTH.
Bt1:

IIBT1.

Bài tập .

Theo em ai có quyền xử lí vi phạm
của Bình ?
Căn cứ vào đâu để xác định vi
phạm của Bình
Bình đã vi phạm pháp luật và kỉ
luật như thế nào ?
BT 2:

GVCN ,BGH,nhà trường công ancó
quyền xử lí vi phạm của Bình .
-Căn cứ vào nội qui của của trường của
lớp vi phạm kỉ luật ,Đi học muộn ,k
làm bài tập ,mất trật tự …
-Vi phạm pháp luạt ,đánh nhau với các
bạn
BT 2 :
-Nội qui để hs thực hiện theo không

Tại sao nhà trường có nội qui ?để
đảm bảo cho nội qui thực hiện
bằng biện pháp nào ?

?

làm trái với những điều đã đặt ra để
học tập tiến bộ luôn được theo dõi nhắc
nhở .

Vì sao công dân phải nghiêm
chỉnh chấp hành pháp luật

BT3 :
Tìm ca dao tục ngữ về quan hệ
gia đình

-Nếu không có nội qui hs không có ý
thức thiếu kỉ luật .
Để xã hội được trật tự an toàn về
mọi mặt .
BT3 :
a/ Ca dao tục ngữ

Việc thực hiện bổn phận trên dựa
trên cơ sở nào ?
Nếu không thực hiện thì có bị xử

Anh em như thể chân tay
……….
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài cắn nhau.
B,/ Cơ sở đạo đức xã hội .
- Sẽ không bị cơ quan nhà nước xử
phạt nhưng bijduw luận lên tiếng

lí không ? Vì sao ?
BT 4 :
So sánh sự giống nhau và khác
nhau giữ đạo đức và pháp luật .

 Có bị pháp luật xử lí đó là những
qui định của pháp luật .
BT4 :
So sánh đạo đức và pháp luật
Đạo đức ( Đúc kết từ thực tế cuộc sống
Các câu ca dao tục ngữ ,châm ngôn
Tự giác …..)
Pháp luật ( Do nhà nước ban hành .các
văn bản pháp luật bộ luật ,nhiệm vụ

Bằng t/d của nhà nước thông qua giáo
dục thuyết phục cưỡng chế .)
4/ Củng cố
? Một trường học không có nội quy thì trường học đó sẽ như thế nào?
? Một XH không có pháp luật thì XH đó sẽ ra sao?

+
5/ Dặn dò:
-Học bài
-Chuẩn bị ôn tập học kì II

. RÚT KINH NGHIỆM:

Tổ trưởng duyệt
Ngày
Tháng
Năm2011

Dương Thị Lý

Tuần : 33

Tiết : 33
Ngày soạn :
Ngày dạy :
THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA
PHƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐÃ HỌC - VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức đã học.

- Thấy được mức độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông và mức độ báo động các vụ tai
nạn giao thông đang xảy ra hàng ngày.
- Nắm được những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn
giao thông.ư
- Giúp các em nắm được 1 số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng
- Giáo dục ý thức các em đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường
II. CHUẨN BỊ :
- Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án.
- Các bức tranh về tai nạn giao thông

- Một số biến báo hiệu giao thông
- Bảng phụ, phiếu học tập.
- Một số bài tập trắc nghiệm.
- Học thuộc bài cũ.
- Chuẩn bị trước bài ngoại khóa.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò
GV: Nêu sơ qua về tình hình tai nạn giao
thông trên toàn quốc hện nay...
? Qua đó các em có nhận xét gì về tình
hình tai nạn giao thông hiện nay?
? Em hãy liên hệ với thực tế ở địa phương
mình xem hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn

Nội dung kiến thức
Bổ Sung
1. Tìm hiểu tình hình tai nạn giao
thông hiện nay ở địa phương.
- Tình hình tai nạn giao thông ngày
càng gia tăng, đã đến mức độ báo
động.
- Xe máy đi lạng lách đánh võng đâm

giao thông xảy ra?

vào ô tô, người lái xe chết tại chỗ.

- Do rơm rạ phơi trên đường nên xê ô
? Vậy theo các em có những nguyên nhân tô đã trật bánh lan xuống vệ đường
nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông?
làm chết hai hành khách.
- Xe đạp khi sang đường không để ý

HS:…….
Hoạt động của thầy và trò

xin đường nên đã bị xe máy phóng
nhanh đi sau đâm vào….

Nội dung kiến thức
2. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao
? Trong những nguyên nhân trên thì đâu là thông.
hững nguyên nhân chính dẫ đến các vụ tai - Do dân cư tăng nhanh.
nạn giao thông?
- Do các phương tiện giao thông ngày
HS:. – Do sự thiếu hiểu biết ý thức kém của càng phát triển.

người tham gia giao thông như:đua xe trái - Do ý thức của người tam gia giao
phép, phóng nhanh vượt ẩu, đi hàng ba, thông còn kém.
hàng tư, đi không đúng làn đường…
- Do đường hẹp xấu.
_ Do quản lí của nhà nước về giao
? Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông còn nhiều hạn chế.
thông, đảm bảo an toàn giao thông khi đi 3. Những biện pháp giảm thiểu tai
đường?
nạn giao thông.
HS:…
- Phải tìm hiểu nắm vững, tuân thủ
theo đúng những quy định của luật

giao thông.
- Tuyên truyền luật giao thông cho
mọi người nhất là các em nhỏ.
- Khắc phục tình trạng coi thường
hoặc cố tình vi phạm luật giao thông.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Chia lớp thành các nhóm, phát cho mỗi 4. Một số biển báo hiệu giao
nhóm 1 bộ biển báo bao gồm 5 loại biển lẫn lộn. thông đường bộ.

Yêu cầu: - Dựa vào màu sắc, hình khối em hãy
phân biệt các loại biển báo.
- Biển báo cấm.
- Biển báo nguy hiểm.

- Sau 3 phút cho HS lên dán trên tường theo
đúng biển báo hiệu và nhóm của mình.
- Biển chỉ dẫn
GV: giới thiệu khái quát ý nghĩa?
- Biển hiệu lạnh
- Biển báo tạm thời
4. Củng cố
GV: đưa ra tình huống::

Phạm văn T 18 tuổi cùng bạn bè rủ nhau đi chơi. Do bạn bè rủ rê lôi kéo nên đã tham gia đua xe
trên đường phố và bị cảnh sát giao thông bắt giữ.
? Việc T than gia đua xe cóvi phạm luật giao thông hay không? xe có bị thu giữ hay kho?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Nhận xét cho điểm
5. Dặn dò:
- Về nhà học bài , làm bài tập.
- Đọc trước nội dung bài mới
. RÚT KINH NGHIỆM:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Ngày

Tổ trưởng duyệt
Tháng
Năm2011

Dương Thị Lý

Tuần :34
Tiết: 34
Ngày soạn:
Ngày dạy :

ÔN TẬP HỌC KỲ II
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
-Củng cố,khắc sâu kiến thức từ bài 13 đến bài 21
-Rèn ý thức tự giác sống và làm việc theo PL

-Nắm vững kiến thức chuẩn bị thi học kỳ II
II. CHUẨN BỊ:
- Sgk, Sgv, bảng phụ
-Học sinh xem bài đã học trước ở nhà
III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
I. Lí thuyết

Bổ Sung

HD HS ôn tập những kiến thức đã học
1. Phòng ngừa tệ nạn, tai nạn
? Nhắc lại những kiến thức đã học về PL ở - Phòng chống tệ nạn XH ( B13)
học kì II?
- Phòng chống HIV/AIDS (B14)
? Sắp xếp theo nội dung sau?
- Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy
1. Phòng chống tệ nạn xã hội
nổ và các chất độc hại (B15)
2. Phòng ngừa tai nạn
2. Quyền của công dân
3. Quyền của công dân
- Quyền sở hữu tài sản (B16)
4. Nghĩa vụ của công dân
- Quyền khiếu nại, tố cáo (B18)
- Quyền tự do ngôn luận ( B 19)

3. Nghĩa vụ của công dân:
- Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của
người khác (B16)
- Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ
tài sản nhà nước và lợi ích công
cộng ( B17 )

Hoạt động của thầy và trò
* HDHS làm một số bài tập

Nội dung kiến thức
II/ Bài tập:

* HD HS làm đề cương ôn tập thi HK II
( Câu hỏi in )

BT3/36 (
GDCD ).

BT

tình

huống

HS làm việc cá nhân

Câu hỏi ôn tập thi HK II

BT15/39
GDCD)

(BT

tình

huống

Phần I: Lí thuyết
1. Tệ nạn xã hội là gì? Theo em những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào tệ nạn
xã hội?
2. Tệ nạn xã hội ảnh hưởng như thế nào đến đời sống con người?
3. HIV /AIDS có quan hệ như thế nào với TNXH? Nêu tính chất nguy hiểm cuar
HIV /AIDS với con người và xã hội loài người?
4. Hiến pháp là gì? Nêu nội dung cơ bản của Hiến pháp?
5. Pháp luật là gì? Nêu các đặc điểm của rpháp luật?

6. Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về cơ sở hình thành,

tính chất, hình thức thể hiện và các phương thức bảo đảm thực hiện.
Phần II: Bài tập
( Học sinh tham khảo sách bài tập tình huống GDCD 8 )
1. Bài 13: BT1,2, 8, 9, 11, 15.
2. Bài 14: BT 3, 5, 7, 8, 10.
3. Bài 20: BT 4, 6, 7.
4. Bài 21: BT 2, 3, 6, 7, 9.
Học sinh chép câu hỏi và làm đáp án vào vở.

4/ Củng cố
? Nhắc lại những kiến thức đã học về PL ở học kì II?
V/ Dặn dò:

-Học thuộc các nội dung đã học và ôn tập
-Chuẩn bị để tiết sau kiểm tra học kì II
. RÚT KINH NGHIỆM :
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Ngày

Tổ trưởng duyệt
Tháng
Năm2011

Dương Thị Lý

Tuần 35
Tiết: 35
NS:
ND:

KIỂM TRA HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU:
-Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học .

-HS nắm vững quyền và nghĩa vụ cuả công dân
-Rèn luyện kỹ năng làm bài, xử lý tình huống
II. CHUẨN BỊ:
GV: đề bài
HS: Ôn tập nội dung các bài đã học
III. TIẾN TRÌNH LÊN LƠP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3: Đề bài:

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2009 - 2010
Môn: GDCD – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )
Họ và tên:………………………………Lớp 8…
Câu 1(2điểm): Điền tiếp vào dấu ba chấm để hoàn thành khái niệm:
a, “Tài sản của Nhà nước bao gồm:………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……….…………..

…………………………………………………………………………………………….……….…………..
…………………………………………………………………………………………….……….…………..
…………………………………………………………………………………………….……….…………..
…………………………………………………………………………………………….……….…………..
………………………………………………………………………………………………………..”.
b, “……………………………………………………………………..là những lợi ích chung dành cho
mọi người và xã hội”.
Câu 2 (1,5điểm): Đánh dấu X vào ô tương ứng sao cho phù hợp:
Văn bản
Cơ quan ban hành văn bản này

Quốc
hội
Luật doanh
nghiệp
Quy chế tuyển
sinh đại học cao
đẳng

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

Bộ Giao
thông
Vận tải

Chính
phủ

Bộ Tài
chính

Đội TNTP
Hồ Chí
Minh

Luật giao thông
đường thuỷ nội
địa
Luật giáo dục
Điều lệ Đội
TNTP HCM
Hiến pháp năm
1992

Câu 3 (1,5 điểm): Em sẽ làm gì khi thấy:
a. Có người định cưa, đục, tháo chốt bom, mìn, đạn pháo để lấy thuốc nổ?
b. Có người tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại?
c. Bạn bè hoặc các em nhỏ chơi nghịch các vật lạ, các chất nguy hiểm?
Câu 4 (4điểm).
a. Em hiểu gì về khẩu hiệu : “Đừng chết vì thiếu hiểu biết về HIV/AIDS”?
b. HIV/AIDS lây lan qua những con đường nào?
c. Là học sinh chúng ta phải làm gì để chống lại đại dịch thế kỷ này ?
(Câu 3, câu 4 Thí sinh làm ra mặt sau của tờ giấy thi)

---HẾT---Đáp án – Biểu điểm:
Câu

ý

Đáp án

1
(2đ)

a

“…đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong
lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời,
phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp,

Biểu
điểm
1,5

b
2
(1,5 đ)

công trình thuộc các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội…Cùng
các tài sản mà Pháp luật quy định là của Nhà nước đều
thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước chiu trách nhiệm quản
lí”.
“..Lợi ích công cộng…”
Văn bản
Cơ quan ban hành
Luật doanh nghiệp
- Quốc hội
Quy chế tuyển sinh đại học -Bộ Giáo dục và Đào tạo
Luật giao thông đường thuỷ nội địa
- Quốc hội

0,5
1,5 điểm
(mỗi ý
được

3
a
(1,5 đ) b
4

c
a

Luật giáo dục
- Quốc hội
Điều lệ Đội TNTP HCM
- Đội TNTP Hồ Chí Minh
Hiến pháp năm 1992
- Quốc hội
- Cần khuyên ngăn mọi người tránh xa nơi nguy hiểm
- Cần báo ngay cho cơ quan, và những người có trách
nhiệm.
- Cần khuyên ngăn mọi người tránh xa nơi nguy hiểm
- HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ, hiện nay trên thế giới vẫn
chưa có thuốc đặc tri. Người mắc phải sẽ bị tử vong.

0,25 đ)
0,5
0,5
0,5
0,75

(5 đ)

b

- Tốc độ lây lan rất nhanh, ai cũng có thể bị mắc không biệt
màu da, sắc tộc, tôn giáo, đẳng cấp, tuổi tác, nghề nghiệp,
địa vị xã hội ….Nếu chúng ta không có hiểu biết và có biện
pháp chủ động phòng tránh chúng ta sẽ là nạn nhân của căn
bệnh quái ác này.
- 3 con đường lây truyền:
+ Lây từ mẹ sang con
+ Truyền máu
+ Quan hệ tình dục

0,75

0,5
0,5
0,5

c

- HS cần phải làm:
+ Có hiểu biết đầy đủ về căn bệnh này.
+ Chủ động phòng tránh cho mình, cộng đồng.
+ Không phân biệt, đối xử vơi người nhiễm HIV/AIDS
+ Tích cực tham gia các phong trào tuyên truyền, phòng,
chống HIV/AIDS.

0,5
0,5
0,5
0,5

Ngày soạn:
Tiết: 34 35