P. 1
Giao an Gdcd 8 Tich Hop Kns Chuandoc

Giao an Gdcd 8 Tich Hop Kns Chuandoc

|Views: 3,076|Likes:
Được xuất bản bởiebookedu

More info:

Published by: ebookedu on Nov 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

Sections

Tiết1

BÀI 1

NS : 10/8/2010
ND:17/8/2010

SOÁNG COÙ TRAÙCH NHIEÄM

I- Muïc tieâu baøi hoïc:
1- Kieán thöùc
:
- Giuùp hoïc sinh hieåu theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
- Bieåu hieän cuûa söï toân troïng leõ phaûi
- YÙ nghóa cuûa vieäc toân troïng leõ phaûi.
2- Tö töôûng.
- Bieát toân troïng leõ phaûi, hoïc taäp nhöõng göông toát trong xaõ hoäi.
- Bieát pheâ phaùn haønh vi khoâng toân troïng leõ phaûi.
3- Kyõ naêng:
- Bieát toân troïng theå hieän caùc haønh vi, theå hieän söï toân troïng leõ phaûi vaø
khoâng toân troïng leõphaûi trong cuoäc soáng.
- Reøn luyeän vaø giuùp ñôõ moïi ngöôøi bieát toân troïng leõ phaûi.
- reøn luyeän thoùi quen töï kieåm tra haønh vi cuûa mình ñeå trôû thaønh ngöôøi bieát
toân troïng leõ phaûi.
II- Phöông phaùp:
- Phöông phaùp ñoùng vai.
- Thaûo luaän nhoùm.
- Giaûi quyeát vaán ñeà.
III- Taøi lieäu vaø phöông tieän:
- SGK, SGV GDCD 8
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc .
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ
:
Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
3- Baøi môùi : Baøn veà trang phuïc cho ngaøy khai giaûng ñaàu naêm , caùc baïn ôû coù

yù kieán nhö sau:

- Toå 1: Theo mình, khoângneân phaûi maëc ñoàng phuïc, neân ñeå moïi ngöôøi aên
maëc töï do mieãn sao laø ñeïp.

1 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- Toå 2: Theo mình, naêm nay neân ñoåi môùi, caùc baïn nöû maëc vaùy, caùc baïn nam
maëc quaàn jean, aùo thun cho moät.
- Toå 3: Mình khoâng ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa hai toå.chuùng ta neân maëc ñoàng
phuïc vì noù coù yù nghóa vôùi hoïc sinh vaø phuø hôïp vôù ngaøy leã.
- Toå 4: Ñoàng yù vôùi yù kieán toå 3. Coøn em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo?
Giaùo vieân cho hs thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy yù kieán cuûa mình. Giaùo vieân
choát yù.
Vì sao chuùng ta laïi choïn yù kieán treân? Ñeå tìm hieåu kyõ hôn, thaày môøi caùc em
vaøo baøi hoïc hoâm nay.

Hoaït ñoäng cuûa giaùo
vieân vaø hoïc sinh.

Noäi dung

Bổ
sung

2 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Hđ1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề
M ục tiêu : Giúp hs hiểu bản chất nd
của TTLP PP : Đọc thảo luận nhóm :
-CTH :

Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc tình
huoáng SGK.
Chia lớp thành 4 nhóm :
Nhóm1: Em cò nhận xét gì vế v làm
của quan tri phủ
- Veà vuï aùn chieám ñoaït ñaát ôû
noâng thoân.

_Nhóm 2:
Teân quan tri huyeän ñaây ñaõ xöû
lyù vuï aùn naøy nhö theá naøo?
- AÊn hoái loä cuûa teân nhaø giaøu.
- ÖÙc hieáp ngöôøi ngheøo.
- Xöû aùn khoâng coâng baèng.
Khi bò öùc hieáp thì ngöôøi noâng daân
ñaõ laøm gì?
-Nhóm 3: Bieát Nguyeãn Quang Bích
laø ngöôøi lieâm mình, coâng baèng
neân ñaõ tìm tôùi keâu oan.
Nguyeãn Quang Bích ñaõ tieáp nhaän
vuï aùn naøy ra sao?
-Nhóm 4: Kieåm tra laïi vaø xöû laïi

vuï aùn.
Keát quaû cuûa vieäc xöû laïi?
- Baét teân nhaø giaøu, traû laïi
ruoäng cho ngöôøi noâng daân.
- Phaït teân nhaø giaøu.
- Caét chöùc vieân tri huyeän.
Söï coâng baèng cuûa Nguyeãn Quang
Bích coøn ñöôïc theå hieän nhö theá
naøo?

- Anh trai vieân tri huyeän laø baïn
cuûa oâng ñaõ xin tha cho em trai
nhöng Nguyeãn Quang Bích ñaõ töø
choái.

Hoïc sinh ñoïc caâu noùi cuûa
Nguyeãn Quang Bích.
Em coù nhaän xeùt gì veà haønh ñoäng
cuûa Nguyeãn Quang Bích?
- OÂng laø ngöôøi duõng caûm,
thaúng thaén, bieát baûo veä caùi
ñuùng, choáng laïi caùi sai.

I.Đặt vấn đề :

1/.Đọc tình huống:

2/.Nhận xét:

TH1 :Hành động của quan Tuần phủ
NQBchứng tỏ ông là ng dũng cảm trung
thực dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ
chân lý k chấp nhận n điều sai trái :

_TH2: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần
ủng hộ bạn bằng cách phân tích cho các
bạn khác thấy những qđ mà em cho là đúng

3 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Giaùo vieân cho hoïc sinh giaûi quyeát
tình huoáng:
** Trong caùc cuoäc tranh luaän, coù
baïn ñöa ra yùkieán nhöng bò ña soá
caùc baïn khaùc phaûn ñoái. Neáu
thaáy yù kieán ñoù ñuùng thì em seõ
laøm gì?

+ Em seõ uûng hoä vaø baûo veä yù
kieán cuûa baïn baèng caùch phaân
tích cho caùc baïn hieåu ñieàu ñoù.

Trong lôùp hoïc, vieäc baûo caùi ñuùng
vaø choáng laïi caùi sai ñöôïc theå
hieän nhö theá naøo?
** Khi phaùt hieän baïn mình quay
coùp em seõ phaân tích cho baïn thaáy
haønh ñoäng ñoù laø sai vaø khoâng
neân laøm nhö vaäy nöõa.
Vaäy taát caû caùc haønh ñoäng treân
noùi leân ñieàu gì?
- Noùi leân vieäc phaûi toân troïng
vaø baûo veä leõ phaûi.
Baûo veä leõ phaûi laø gì? Chuùng ta
qua noäi dung baøi hoïc.
_HĐ2: Tìm hiểu NDBH
MT:Giúp học sinh hiểu sâu về khái
niệm xác định được những biểu hiện
của việc tôn trọng lẻ phải .
_PP :Đàm thoại ,vấn đáp
.
Em bieåu theá naøo laø leõ phaûi?
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK traû lôøi.
Theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
Ñeå baûo veä leõ phaûi chuùng ta
phaûi coù nhöõng haønh ñoäng naøo?
- Khoâng laøm nhöõng ñieàu sai traùi.
- baûo veä caùi ñuùng.
- Tuaân theo nhöõng quy ñònh cuûa
phaùp luaät.
Laø hoïc sinh thì chuùng ta baûo veä
leõ phaûi nhö theá naøo?
- Thöïc hieän toát nhöõng noäi quy
cuûa nhaø tröôøng.
- Toá caùo, pheâ phaùn nhöõng
haønh ñoäng sai raùi trong tröôøng
hoïc.

_TH3: Thái độ của em k đồng tình pt cho
bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và
khuyên bạn lần sau k nên làm như vậy .

II _Nội dung bài học:

_1 Khái niệm:SGK mục 1/sgk

_2 Ý nghĩa :mục 2/sgk

4 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- Tuyeân truyeàn ñeå caùc baïn hieåu
theá naøo laø ñuùng, theá naøo laø sai.
Vaäy ñeå baûo veä caùi ñuùng chuùng
ta can coù bieåu hieän ra sao?
- Cöû chæ, lôøi noùi, haønh ñoäng.
Traùi vôùi toân troïng leõ phaûi laø gì?
Giaùo vieân cho hoïc sinh tieán haønh
thaûo luaän tgeo baøn.
Caùc baøn tieán haønh thaûo luaän vaø
trình baøy keát quaû. Giaùo vieân
nhaän xeùt vaø boå sung.
- Laøm traùi quy ñònh cuûa phaùp

luaät.

- Thích laøm gì thì laøm.
- Khoâng daùm ñöa ra yù kieán cuûa

mình.

Soáng khoâng toân troïng leõ phaûi
thì vaáp phaûi ñieàu gì?
- Laø ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc
- deã ñi vaøo con ñöôøng phaïm toäi
- seõ bò moïi ngöôøi khoâng yeâu

meán.

Chuùng ta soáng theo leõ phaûi coù
taùc duïng gì?
- Laø ngöôøi soáng coù ñaïo ñöùc,
kyû cöông, phaùp luaät.
- Ngöôøi coù ñaïo ñöùc laø ngöôøi
bieát soáng cho baûn
- Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán vaø
giuùp ñôõ. thaân, gia ñình vaø xaõ
hoäi.
Hoïc sinh keå laïi moät soá caâu
chuyeän veà söï toân troïng leõ
phaûi cuûa moät soá danh nhaân.

Giaùo vieân keå cho hoïc sinh nghe
taám göông toân troïng leõ phaûi cuûa
Chuû Tòch Hoà Chí Minh.

_HĐ3: Luyện tập.
_MT: Hs biết ứng dụng lý thuyết
vào làm bài tập
_PP: âvấân đáp thảo luận:
CTH

Giaùo vieân cho hoïc sinh tieán haønh

||| LUYỆN TẬP

BT1: Cánh giải quyết đúng:
C:Lắng nghe ý kiến của bạn tự pt đánh giá
xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo .

BT2: C/Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên
bạn giúp đỡ bạn bạn để lần sau bạn k mắc
phải kđ đó nữa .
-có chỉ rõ cái sai bạn mới biết mình sai ở
chỗ nào để lần sau khắc phục

BT3:Hành vi tôn trọng lẽ phải là.
A,c ,e.

5 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

laøm baøi taäp SGK.
_Lựa chọn cách giải quyết nào trong
trường hợp

? Người bạn thân của em mắc khuyết
điểm em sẽ lựa chọn phương án nào sau
đây ?

? Theo em hành vi nào sau đây thể hiện
sự tôn trọng lẽ phải.

_BT4,5 gv hướng dẫn hs về nhà làm vào
giấy tiết sau nộp cho gv chấm.

4- Cuûng coá: Cho hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc.
5-Daën doø: Laøm caùc baøi taäp coøn laïi.
Hoïc baøi cuõ vaø xem tröôùc baøi môùi: Lieâm Khieát. Tìm moät soá caâu chuyeän veà

Lieâm Khieát.

Rút kinh nghi ệ m :

Tổ trưởng duyệt

Ngày tháng

năm2010

6 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Dương Thị Lý

7 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Tuaàn 2 Tieát 2:
NS:13/8/2010
ND: 24 /8/2010

Baøi 2 LIEÂM KHIEÁT

I- Muïc tieâuc ầ n đ ạ t :
1- Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu.
- Theá naøo laø lieâm khieát.
- Bieát phaân bieät haønh vi traùi ngöôïc vôùi lieâm khieát.
- Bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa lieâm khieát.

2- Tö töôûng:

- Ñoàng tình, uûng hoä, hoïc taäp göông lieâm khieát.
- Pheâ phaùn haønh vi khoâng Lieâm khieát.
3- Kyõ naêng:
- Hoïc sinh bieát kieåm tra haønh vi cuûa mình ñeå töï reøn luyeän baûn thaân veà ñöùc

tính lieâm khieát.
II- Phöông phaùp:
- Neâu vaán ñeà.
- Thaûo luaän.
III- Phöông tieän:
- Giaùo vieân: Saùch giaùo vieân, SGK, caùc taøi lieäu tham khaûo.
- Hoïc sinh: SGK, saùch baøi taäp.
IV- Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1- OÅn ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ
:
? Theá naøo laø toân troïng leõ phaûi?
? Tìm nhöõng haønh vi toân troïng vaø khoâng toân troïng leõ phaûi?
3- Baøi môùi: OÂng An laø taøi xeá xe taxi, moät laàn coù moät vò khaùch ñeå queân
tuùi tieàn trong xe cuûa oâng. Thaáy vaäy oâng An laäp töùc caàm tuùi tieàn ñi tìm ngöôøi
khaùch ñoù vaø traû laïi cho khaùch. Vò khaùch caûm ñoäng ñaõ ñem bieáu oâng An moät
soá tieàn nhöng oâng nhaát quyeát töø choái.
Haønh ñoäng cuûa oâng An noùi leâïn ñieàu gì?
- OÂng laø ngöôøi khoâng tham cuûa rôi, vaø khoâng nhaän tieàn khoâng xöùng ñaùng
vaäy oâng laø ngöôøi nhö theá naøo?
- Ngöôøi Lieâm Khieát
Vaäy LIeâm Khieát laø gì? Ñeå tìm hieåu kyõ hôn veà vaán ñeà naøy, thaày môøi caùc em
vaøo noäi dung baøi hoïc.

Hoaït ñoäng thaày vaø troø

Noäi dung

Bổ sung

HĐ1: Tìm hiểu phần ĐVĐ
_Mục tiêu
: Giúp hs hiểu những biểu hiện
của LK. PP : Đọc TLN :
CTH:
Giaùo vieân cho hs ñoïc phaàn truyeän.

I- Đặ t v ấ n đ ề :

1/Đọc tình huống:

8 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Giaùo vieân chia lôùp thaønh 6 nhoùm vaø
tieán haønh thaûo luaän vôùi caùc caâu
hoûi:

- Nhoùm 1,2: Haønh vi theå hieän vieäc
laøm cuûa Mari Quyri, nhöõng vieäc laøm
ñoù theå hieän ñöùc tính gì?

- Nhoùm 3,4: Haõy neâu nhöõng haønh
ñoäng cuûa Döông Chaán? Nhöõng haønh
ñoäng ñoù theå hieän ñöùc tính gì?

- Nhoùm 5,6: Haønh ñoäng ñoù cuûa
Baùc Hoà ñöôïc ñaùnh giaù nhö theá
naøo? Nhöõng haønh ñoäng ñoù theå
hieän ñöùc tính gì?

Hoïc sinh tieán haønh thaûo luaän vaø
trình baøy keát quaû, giaùo vieân nhaän
xeùt vaø cho ñieåm.

-Nhoùm 1: Baø Mari Quyri ñaõ cuøng
choàng ñoùng goùp lôùn cho ngaønh khoa
hoïc theá giôùi.
+ Khoâng giöõ baûn quyeàn phaùt minh
cuûa mình vaø saün saøng göõi cho ai
caàn tôùi.

+ Baø khoâng nhaän moùn quaø cuûa
toång thoáng Myõ vaø baïn beø maø
giaønh cho vieän nghieân cöùu khoa hoïc.
Baø khoâng vuï lôïi, tham lam, soáng
coù traùch nhieäm vôùi gia ñình, xaõ hoäi.
Khoâng ñoøi hoûi ñieàu kieän vaät chaát
naøo.

- Nhoùm 2: Khi ñöôïc Vöông Maät ñem
vaøng tôùi bieáu thì oâng khoâng nhaän
ñöùc tính cuûa oâng laø thanh cao, voâ
tö, khoâng haùm lôïi.
-Nhoùm 3: Cuï Hoà soáng nhö moät
ngöôøi Vieät Nam bình thöôøng, khöôùc
töø nhaø cöûa, quaân phuïc, ngoâi sao
saùng choùi.
Cuï Hoà laø ngöôøi trong saïch, lieâm

khieát.
Theo em taát caû caùc tình huoáng treân

2/. Nhận xét:

_Trong những trường hợp trên
cánh xử sự của MA –RI- QUY –
RI Dương Chấn và Bác Hồlà
những tấm gương đáng để
chúng ta học tập noi theo .

+Điểm giống nhau :Sống
thanh cao k vụ lợi k hám
danh ,làm việc một cánh vô
tư có trách nhiệm mà k đòi
hỏi bất cứ 1đk v/c nào .

+Ngày nay học tập những
tấm gương càng cần thiết và
có ý nghĩa :

||_ Nội dung bài học

1/-Khái niệm:

9 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

coù ñieåm chung laø gì?
- Taát caûc ñeàu trong saïch.
Ñoù chính laø ñöùc tính gì?
- Lieâm khieát.
Vaäy ñeå hieåu theá naøo laø Lieâm
khieát, chuùng ta vaøo noäi dung baøi
hoïc.

HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học
MT
:Giúp hs hiểu sâu về khái niệm xác định
được n b/h của LK .

PPđàm thoại ,vấn đáp.
CTH

Töø nhöõng tình huoáng vöøa roài, em
hieåu theá naøo laø Lieâm khieát?
- Hoïc sinh döïa vaøo SGK trình baøy.
- Lieâm khieát laø moät phaåm giaù ñaïo
ñöùc cuûa con ngöôøi
Em haõy tìm moät soá haønh ñoäng
chöùng toû mình Lieâm khieát?
- Nhaët cuûa rôi traû laïi cho chuû.
- Khoâng nhaän nhöõng gì khoâng
xöùng ñaùng vôùi mình.
Laø hoïc sinh chuùng ta caàn bieåu hieän
ñöùc tính lieâm khieát nhö theá naøo?
- Nhaët ñöôïc ñoà duøng hoïc taäp cuûa
baïn phaûi traû laïi.
- Hoïc taäp ñeå xöùng ñaùng vôùi soá
ñieåm thaày coâ.

Vaäy traùi vôùi lieâm khieát laø gì?
- Laø nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi
chuaån möïc ñaïo ñöùc.
Em haõy trình baøy nhöõng bieåu hieän
ñoù?

- Haùm danh, haùm lôïi, chæ nghó ñeán
lôïi ích cuûa mình, khoâng nghó ñeán
ngöôøi khaùc.

Em haõy tìm moät soá caâu chuyeän keå
veà ñöùc tính lieâm khieát?
Hoïc sinh keå cho caùc baïn nghe.
Giaùo vieân boå sung moät soá caâu
chuyeän veà caùc danh nhaân.
Töø ñoù, em coù theå ruùt ra, taïi sao
chuùng ta phaûi soáng lieâm khieát?

_(Mục 1 /SGK)

1/-Ý nghĩa:

_(Muc 2/SGK)

III_Bài tập
1

_Bài tập1:

10 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

- Soáng lieâm khieát giuùp con ngöôøi ta
hoaøn thieän nhaân caùch, ñaïo ñöùc.
- Taâm hoàn con ngöôøi thanh thaûn,
coù theå soáng thanh cao.
- Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán vaø

giuùp ñôõ.

HĐ3: Luyện tập.
MT :Giúp học sinh củng cố kiến thức
PP:Đàm thoại thảo luận:
CTH

Gv:yêu cầu hs đọc bài tập 1
Theo em những hành vi nào sau đây thể
hiện tính không liêm khiết? Vì sao?
EM tán thành với việc làm nào sau đây.?Vì
sao?

GV hướng dẫn hs làm bài tập 4,5 có thể
chấm một số em

Hành vi b,c,e thể hiện liêm khiết.

-Bài tập 2:Tán thành yb
Vì ông Lâm k nhận quà biếu nên
ông là người liêm khiết
Không tán thành ý kiến a,c,d.

4- Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi hoïc.
5- Daën doø: Caùc em cveà hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp SGK.
Xem tröôùc baøi: Toân troïng ngöôøi khaùc. Tìm moät soá maåu chuyeän söï toân troïng
ngöôøi khaùc trong cuoäc soáng.

RÚT KINH NGHIỆM

Tổ trưởng duyệt
Ngày tháng năm 2010

Dương Thị lý

11 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Tuần : 3 Tiết:3
Ngày soạn :
Ngày dạy:

Bài 3.TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

I /. Mục tiêu cần đạt :

1/- Kiến thức : Giúp học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác, biểu hiện của tôn
trọng cuộc sống hàng ngày. Vì sao trong xã hội mọi người phải tôn trọng lẩn nhau.

2- Kỉ năng: Học sinh biết phân biệt tôn trọng người khác và không tôn
trọng người khác trong cuộc sống. Học sinh tự rèn luyện thói quen tự kiểm tra
đánh giá và tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp thể hiện sự tôn trọng
mọi người ở mọi nơi mọi lúc.

3/- Thái độ : Có thái độ đồng tình, ủng hộ học tập những nét ứng xử đẹp trong hành vi
của những người biết tôn trọng người khác, đồng thời phê phán những biểu hiện của hành
vi thiếu tôn trọng người khác.
II. Nội dung :

- Cần nhấn mạnh nội dung cốt lõi của tôn trọng người khác, đó là tôn trọng phẩm giá và lợi ích của người khác.
- Người biết tôn trọng người khác là sống tự trọng, biết tôn trọng mình và mọi người xung quanh không xúc
phạm và làm mất danh dự của người khác.
- Cần làm cho học sinh hiểu rỏ trong cuộc sống mọi người cần tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để xã hội trở nên lành
mạnh trong sáng và tốt đẹp hơn.

III. Phương tiện và tài liệu :

- SGK, SGV GDCD 8. Dẫn chứng minh họa, sưu tầm thơ ca, chuyện đọc…

IV/.Các hoạt động dạy và học:
1/.Ổn định ớp:8/1………………………………………………......
8/2…………………………………………………..

2/.Kiểm tra bàicũ :

?Thế nào là liêm khiết ?Nêu một số biểu hiện của tính Lkhiết
?Ý nghĩa của phẩm chất lkhiết trong cuộc sống?Lấy vd cụ thể?

3/.Bài mới:Giáo viên

Giới thiệu bài: ca dao.

“lời nói không mất tiền mua
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
“Tôn sư trọng đạo”
“Trọng thầy mới được làm thầy”
GV: diễn giảng vấn đề…đi vào bài mới.

Hoạt động của Thầy-trò

Nội dung

Bổ sung

12 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Hoạtđộng 1:Tìm hiểu phần đặt vấn I/.Đặt vấn đề:
Đề
MT.Giúp hs nhận ra biểu hiện cơ bản của
viêc tôn trọng người khác ,rút ra khái
niệm ,ý nghĩa.
PP:Đọc ,thảo luận.
HS: đọc qua 3 tình huống đặc vấn đề
SGK

1/.Đọc tình huống.

-2/.Nhận xét.

Hoạt động 2: Thảo luận

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về cách xử
sự, thái độ và việc làm của các bạn trong
các trường hợp trên?

*Tình huống 1:-Mai học giỏi kiêu căng ,k coi
thường người khác .
Lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi
-Sống chan hòa với mọi người
Đáng khen ,đáng học tập…

- HS: chia thành 3 nhóm tiến hành thảo
luận

*Tình huống 2:
-Hải bị các bạn chế giễu châm chọc
Buồn tủi

- HS Thực hiện.
+ Nhóm trưởng tập hợp ý kiến trình bài
+ Các nhóm nhận xét bổ sung ý kiến.

*Tình huống 3:Quân và Hùng không nghe
giảng bài ,cười rúc rích đọc truyện
Phê phán Quân và Hùng

GV: Dẫn dắt đặc thêm câu hỏi để lớp trả
lời.
GV: Theo em trong những hành vi đó.
hành vi nào đáng để chúng ta học tập?
Cần phê phán hành vi nào? Vì sao?

GV: Chốt lại ý chính.
?Vậy để người khác vừa lòng k bị buồn
tủi chúng ta phải làm gì?

- Biết lắng nghe ý kiến người khác, kính
trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ, không
công kích chê bai người khác…mà phải tỏ ra
là người có văn hóa, đàng hoàng, đúng mực
để người khác hài lòng dể chịu..

?Nêu những hành vi thiếu tôn trọng
người khác mà em biết?
HS: Biểu hiện ở
- Thái độ ứng xử (ở gia đình, nhà trường,
bệnh viện, đám tang…)
- Ứng xử người với người (người già,
khuyết tật, ốm đau, bất hạnh…)
- Coi khinh, xúc phạm miệt thị, xúc phạm

13 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

danh dự, lời nói thô, thiếu tế nhị…

HĐ2:Tìm hiểu Nd bài học –Liên hệ
thực tế
MT.Giúp HS hiểu sâu về Khái niệm xđ
được những biểu hiện của việc tôn
trọng người khác qua việc làm hvi bảo
vệ MTlà coi trọng c/sống của mình và
mọi người là thể hiện sự tôn trọng
người khác
PP :Đàm thoại ,thảo luận ,vấn đáp
CTH:

II/.Nội dung bài học:

GV: Thế nào là tôn trọng người khác?
-Tôn trọng người khác là sự đánh giá
đúng mức coi trọng danh dự, phẩm
giá và lợi ích của người khác thể
hiện lối sống văn hóa của mõi người
-?Nêu các hành vi ,việc làm của
mình về bảo vệ MT
(Ko xả rác ,k hút thuốc lá ,k làm bẩn
nơi công cộng ,k mở ti vi bật nhạc lớn
trong đêm khuya….)

1/.Khái niệm :( Mục 1/sgk)

?Khi ta tôn trọng người khác giúp ta điều
gì?
Có tôn trọng người khác mới nhận được
sự tôn trọng người khác đối với mình.
Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để
quan hệ xã hội trở nên lành mạnh trong
sáng tốt đẹp hơn.
Cần tôn trọng mọi người ở mọi nơi mọi
lúc cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.
?Để xh trở nên lành mạnh ,trong sáng
chúng ta phải làm ntn.
?Mỗi chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng
người khác ở những đâu
?Để có phẩm chất đạo đức trên cta cần
rèn luyện ntn.

2/.Ý nghĩa (mục 2/sgk)

3/.PP rèn luyện (mục 3/SGK)

Hoạt động3 Luyện tập, củng cố kiến
thức, làm bài tập.
MT Hs sinh ứng dụng lý thuyết vào
làm bài tập .
PP.Vấn đáp thảo luận

III/.Luyện tập.

14 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

CTH…

GV: Nhận xét, sửa bài và ren luyện ý
thức cho học sinh về tôn trọng người
khác.

?Xác định hành vi thể hiện tôn trọng
người khác

Em tán thành với ý kiến nào ?Không tán
thành với ý kiến nào ?vì sao?

?Dự kiến tình huống mà em thường gặp
trong cuộc sống để có cách ứng xử cho
phù hợp

Sưu tầm 1 vài câu ca dao tục ngữ thể
hiện sự tôn trọng người khác

BT1:Hành vi thể hiện tôn trọng người khác
A ,g,i.
Không làm cho mọi người phiền lòng ,có
giờ nghỉ ngơi
BT2:Tán thành với ý kiến sau .
B ,C .
Có tôn trọng bản thân thì mới biết được
giá trị của việc người khác tôn trọng mình
Không tôn trọng người khác
A Tôn trọng người khác…
Hạ thấp mình khi mình thua kém người
khác .Còn tôn trọng người khác là tôn trọng
danh dự ,phẩm giá của người ta
BT3-
Ở trường :-Lễ phép kính trọng nghe lời thầy

-Chan hòa đoàn kết cảm thông ….
Ở nhà :-Kính trọng vâng lời cha mẹ …
-Thương yêu quí mến anh chị em
Ở nơi công cộng :-K làm ồn mọi lúc mọi nơi
-K vứt rác bừa bãi
-Lắng nghe người khác nói với mình ….

BT4: +Lời nói chẳng……..

…………………………….

4/Củng cố:

-Thế nào là tôn trọng người khác ?
-Tôn trọng người khác có ý nghĩa NTN?
-Chúng ta phải rèn luyện ntn để trở thành người tôn trọng ng khác ?

5/Dặn dò:

-Về nhà học nội dung bài học
-Làm bài tập vào tập
-Chuẩn bị bài “Giữ chữ tín”

Rút kinh nghiệm

Tổ trưởng duyệt

Ngày tháng Năm 2010

15 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Dương Thị Lý

16 Năm học 2012-2013
***************************************************************************

Tuần: 4 -Tiết: 4
Ngày soạn:27/8/2010
Ngày dạy :7/9/2010

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->