CỰC TRỊ HÀM BẬC 4

1. ( DB-2004 ). Cho hàm số y = x − 2m x + 1 ( Cm ) (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) với m=1
2. Tìm m dể hàm số (1) có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông cân .
2 : Cho hàm số y = x 4 − 2mx 2 + 1
(1)
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1
2.Tìm các giá trị của tham số m để đồ thi hàm số (1) có ba điểm cực trị và đường tròn đi
qua ba điểm này có bán kính bằng 1.
3.Cho hàm số y = x 4 + 2 mx2 − m − 1 (1) , với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = −1 .
2. Xác định m để hàm số (1) có ba điểm cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị tạo thành m
tam giác có diện tích bằng 4 2 .
4
2 2
2m x

1
4. Cho hàm số y =x −
(1), trong đó m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
2. Tìm giá trị của tham số m để hàm số (1) có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác
có diện tích bằng 32.
4

2

2

5. Cho hàm số y = x 4 + 2mx 2 + m 2 + m (1) , với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = −2 .
2. Xác định m để hàm số (1) có ba điểm cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị tạo
thành một tam giác có góc bằng 1200.
6. Cho hàm số y = x4 – 2m2x2 + 1,
(1)
a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, B, C và diện tích của tam giác ABC
bằng 32.
7. Cho hàm số y = x4 – 2m2x2 + 1 (1)
1. Khảo sát hàm số (1) khi m = 1
2. Tìm m để đồ thị h/s (1) có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác vuông cân
2
8. Cho hàm số y =x 4− 2x +
2− m có đồ thị (Cm) với m là tham số .
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).của hàm số khi m = 0 .
2. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ
thị ( Cm ) là một tam giác vuông cân.
9. Cho hàm số y = x 4 + 2(m − 2) x 2 + m 2 − 5m + 5 .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1.
2.Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu tạo thành một tam giác vuông
cân.
10. Cho hàm số y = x4 – 2mx2 + m – 1 .
(1)
1. Khảo sát và và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1.
2. Xác định m để hàm số (1) có ba cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị tạo thành
một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1.
11. Cho hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m + m4 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1
2. Xác định m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm cực đại và cực tiểu
của đồ thị hàm số (1) lập thành một tam giác đều.

12. Cho f ( x ) = x 4 + 4mx 3 + 3 ( m + 1) x 2 + 1 . Tìm m để ƒ(x) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại.

13. Cho hàm số

y = f ( x ) = x 4 + ( m + 3) x 3 + 2 ( m + 1) x 2

Chứng minh rằng: ∀m ≠ −1 hàm số luôn có cực đại đồng thời x C§ ≤ 0

14. Tìm m để hàm số y = mx 4 + ( m 2 − 9 ) x 2 + 10 có 3 điểm cực trị
15. Tìm m để f ( x) = x4 −2 mx2 2+ m +m4có CĐ, CT lập thành tam giác đều.
16. Chứng minh rằng: Hàm số f ( x ) = x 4 + mx 3 + mx 2 + mx + 1 không thể đồng thời có CĐ và CT
∀m ∈ ¡

17. Cho f ( x ) = x 4 + 8mx 3 + 3 ( 2m + 1) x 2 − 1 . Tìm m để ƒ(x) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại.
18. Chứng minh rằng: f ( x ) = x 4 − 6 x 2 + 4 x + 6 luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng
tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 cực trị

19. Cho (Cm) : y = f ( x) = 3x 4 + 4mx 3 + 6mx 2 + 24mx + 1
BiÖn luËn theo m sè lîng Cùc ®¹i, cùc tiÓu cña (Cm)
T×m m ®Ó hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i x0 ∈ [ − 2;2]

20. Cho hàm số y = x4 – 8m2x2 + 1

(1), với m là tham số thực.
1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m =
2
2. Tìm các giá trị của m để hàm số (1) có 3 cực trị A ,B, C và diện tích tam giác ABC bằng
64.
21 Cho hàm số y = x4 - 2mx2 + 3m + 1 (1), m là tham số
1) Khảo sát khi m = 1.
2) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có các điểm cực đại, cực tiểu mà các điểm
đó tạo thành một tam giác có có diện tích bằng 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.