P. 1
Thong Bao Hop Dong Bo Sung GV Va Tong Phu Trach

Thong Bao Hop Dong Bo Sung GV Va Tong Phu Trach

|Views: 2,507|Likes:
Được xuất bản bởivongocbichst

More info:

Published by: vongocbichst on Nov 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

UBND QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - T !" - H#$% p%&c
Số : 849 /TB-PGDĐT Sơn Trà, ngày 23 tháng 11 năm 2012
TH'NG (ÁO
V) *+,c %-p ./$0 12 34$0 0+5" *+6$
Ngày 21 tháng 11 n! 2"12# Ph$ng N%& '( )*+n S,n T-à ./ .0ng 'n 1ố
213/N4-GD '5 '&6. th0ng 7á8 h9: ;<ng 7= 1*ng g&á8 '&>n# nh?n '&>n .h8 .á.
t-@Ang .$n th&B* thC8 D E&Bn .hF ;G8 .HI JKnh ;G8 UBND )*+n S,n T-àL NIy
Ph$ng GDMĐT th0ng 7á8 .( thN nh@ 1I*:
78 9: l;-$0
- OP: T-*ng hQ. ., 1R: "1 g&á8 '&>n g&Sng TGy !0n S&nhU
- OP: t&N* hQ.: 18 g&á8 '&>n g&Sng TGy 4n h/IU
- T=ng :h( t-á.h Đ%&: "V ng@A&L
<8 Đ:+ =;-$0 *> .+)4 ?+,$ %-p ./$0
IW Ng@A& ./ ;H .á. ;&5* E&6n 1I* ;?y Eh0ng :h?n 7&6t T?n t%.# nI! nX# thành
:hYn ZK h%&# t[n ng@\ng# t0n g&á8 ;@9. ;ng ED T] t*yNn h9: ;<ng:
- O/ )*ố. t^.h 4&6t NI! 'à .@ t-_ tG& 4&6t NI!U
- T` ;H 18 t*=& t-R J>nL Đố& 'a& !%t 1ố Jbnh ']. h8Gt ;%ng 'n h/I# ngh6
th*+t# thN T(.# thN thI8# t*=& T] t*yNn ./ thN thP: h,n thC8 )*y ;^nh .HI :há: J*+tU
;<ng thA&# :hS& ./ 1] ;<ng D 7cng 'n 7Sn .HI ng@A& ;G& T&6n thC8 :há: J*+tU
- O/ ;,n ;ng ED T] t*yNnU
- O/ JD J^.h -d -àngU
- O/ 'n 7cng# .heng .hF ;à8 tG8# .heng .hF hành ngh5 h8f. ./ nng Eh&B*#
Eg nng :hh h9: 'a& '^ t-[ '&6. Jà!U
- ĐH 1e. Eh8i ;N th]. h&6n .0ng '&6. h8f. nh&6! '(U
- Đá: eng .á. ;&5* E&6n Ehá. thC8 y>* .Y* .HI '^ t-[ '&6. Jà! T8 ;,n '^ 1]
ngh&6: .0ng J+: Zá. ;^nh nh@ng Eh0ng ;@9. t-á& 'a& )*y ;^nh .HI :há: J*+tL
7W NhXng ng@A& 1I* ;?y Eh0ng ;@9. ;ng ED T] t*yNn h9: ;<ng:
- jPt nng J]. hành '& T?n 1] h8f. 7^ hGn .hB nng J]. hành '& T?n 1]U
- ĐIng 7^ t-*y .e* t-á.h nh&6! hknh 1]U ;Ing .hP: hành 7Sn án# )*yBt ;^nh
'5 hknh 1] .HI T$I ánU ;Ing 7^ á: T(ng 7&6n :há: Zl JD hành .h[nh ;@I 'à8 ., 1R
.hXI 76nh# ., 1R g&á8 T(.# t-@Ang g&á8 T@\ngL
.W Ng@A& ;ng ED T] t*yNn h9: ;<ng '&>n .he. .HI 1] ngh&6: g&á8 T(. 'à
;à8 tG8 )*+n S,n T-à :hS& ;S! 7S8 .á. ;&5* E&6n .HI '^ t-[ '&6. Jà! nh@ 1I*:
- G&á8 '&>n t-*ng hQ. ., 1R: Tốt ngh&6: .I8 ;mng 1@ :hG! t-R J>nL NB* tốt
ngh&6: t-@Ang .I8 ;mng h8f. ;G& hQ. Ehá. '5 !%t .h*y>n ngành ./ g&Sng TGy t-8ng
.h@,ng t-knh t-@Ang t-*ng hQ. ., 1R thk :hS& )*I 7<& T@\ng ngh&6: '( 1@ :hG!
thC8 n%& T*ng .h@,ng t-knh .HI B% G&á8 T(. 'à Đà8 tG8L
- G&á8 '&>n t&N* hQ. n'n h/IW: Tốt ngh&6: t-*ng .P: 1@ :hG! t-R J>nL
- T=ng :h( t-á.h Đ%&: O/ 7cng tốt ngh&6: T-*ng .P: 1@ :hG! t-R J>nU ./
.h*y>n ngành T=ng :h( t-á.h Đ%& h8f. ;à8 tG8 gho: "2 !0n# t-8ng ;/ ./ "1 !0n
Đ8àn Đ%&U ./ t*=& ;A& Eh0ng )*á 2" t*=&L
@8 T%A =Bc %/ 3C
- Đ,n ;ng ED Zot t*yNn h9: ;<ng nthC8 !p*# ./ Tán SnhWU
- BSn 1I8 g&Py EhI& 1&nh h8f. .heng !&nh nh?n T?nU
- BSn EhI& 1, yB* JD J^.h ntheo mẫu quy địnhW# ./ Zá. nh+n .HI UBND ZK#
:h@Ang n,& .@ t-_ h8f. .HI ., )*In# t= .he. n,& ;Ing .0ng tá.U
- BSn 1I8 nEh0ng :hS& .0ng .heng h8f. .heng nh+n .HI ., )*In ./ thq!
)*y5nW .á. 'n 7cng# .heng .hF 'à 7Sng ;&N! EBt )*S hQ. t+: :hh h9: 'a& y>* .Y*
.HI ngG.h# !0n T] t*yNn# g&Py .heng nh+n th*%. ;ố& t@9ng ;@9. h@Rng @* t&>n
nnB* ./WL rh& t-_ng t*yNn h9: ;<ng# ng@A& ;ng ED t*yNn h9: ;<ng :hS& !Ing 7Sn
.h[nh ;Bn ., )*In h9: ;<ng ;N ;ố& .h&B*U
- G&Py .heng nh+n 1e. Eh8i nT8 ., )*In y tB .P: )*+n# h*y6n t-R J>n Ehá!
'à .P: Eh0ng )*á s tháng t[nh ;Bn ngày n%: h< 1, T] t*yNnWU
- BSn 1I8 h% Ehq* th@Ang t-_ n;ố& 'a& nhXng ng@A& ./ h% Ehq* th@Ang t-_ tG&
thành :hố Đà NtngW#
u< 1, ;]ng t-8ng 7k thC8 !p* thống nhPtL Ng@A& ;ng ED Zot t*yNn h9: ;<ng
:hS& .I! ;8In# ED t>n 'à .h^* t-á.h nh&6! t-@a. :há: J*+t '5 .á. g&Py tA ./ J&>n
)*In ;Bn h< 1, ;ng ED T] t*yNnL
D8 T%E+ 0+F$ *> .GF .+HI =%4 $%ậ$ %/ 3C
IW ThA& g&In th* nh+n h< 1,: T` ngày 2s/11/2"12 ;Bn hBt ngày 1"/12/2"12L
n'à8 7*=& 1áng .á. ngày Jà! '&6. t-8ng t*YnW
7W Đ^I ;&N! nh+n h< 1,:
- B% :h+n T= .he. .án 7%# Ph$ng GDMĐT )*+n S,n T-à nSố "s ;@Ang
Đ0ng G&IngWL
ĐN 7&Bt th>! .h& t&Bt# J&>n h6 ;&6n th8G& 1ố "V11L2244212 nthYy Ng*yvn TPn
T8ànWL/L
TJKLNG PHÒNG
Nơi nhận:
- UBND )*+nU
- Ph$ng N%& '(U n;K ED 'à ;/ng TP*W
- Th0ng 7á8 wC71&TC UBND )*+n 'à P GDMĐTU
- N&>! yBt tG& Ph$ng GDMĐTU N04MN$ T%G T%O"
- x@*: 4T# TOOBL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T !" - H#$% p%&c
ĐPN ĐQNG RS
DT TUVWN HXP ĐYNG GIÁO VIZN
T%4ộc P%[$0 0+5" !Bc *> .>" =#" \4ậ$ 9C$ T]> $^I %_c <`7<-<`7@
r[nh gl&:
- yy 7In nh?n T?n )*+n S,n T-àU
- Ph$ng GDMĐT )*+n S,n T-àL
T0& t>n Jà nchữ in hoaW:zzzzzzzzzzzzzzzNI!# nX:zzzzLL
Ngày# tháng# n! 1&nh:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzL
N,& 1&nh:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Q*> )*án: :zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLLL
u% Ehq* th@Ang t-_:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzL
Oh{ R h&6n nIy:zzzzzzzzzzzzzzzĐ&6n th8G& J&>n h6:zzzLLL
T-knh ;% ;à8 tG8:zLzzzzzzzNgành ;à8 tG8: zLLzzzzzzzzLLz
Đ:+ =;-$0 ;4 =+6$: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
SI* Eh& ngh&>n .e* ;&5* E&6n# t&>* .h*qn t*yNn h9: ;<ng '&>n .he. 1]
ngh&6:# t0& thPy 7Sn th?n ./ ;H ;&5* E&6n# t&>* .h*qn ;N thI! g&I t*yNn T(ngU 'k
'+y# t0& Jà! ;,n này ;ng ED T] t*yNn 'à8:
B% !0nLLLLLLLLLLLLLLLLLLjK ngG.h: zzzzLT>n ngG.h:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
NB* t-_ng t*yNn t0& Z&n .hP: hành ngh&>! t_. !Q& )*y ;^nh .HI nhà n@a.L
T0& Z&n gl& E|! thC8 ;,n này h< 1, T] t*yNn g<!:
- BSn EhI& 1, yB* JD J^.h ncó ác nh!n c"a#$%& ', (h)*ng nơi c) tr+
ho,c cơ quan, t- ch.c đang c/ng tácWU
- G&Py .heng nh+n 1e. Eh8i n0o cơ quan y t1 c2( qu!n, huy3n tr4 56n c2(
7h/ng quá 8 thángWU
- BSn 1I8 g&Py EhI& 1&nh h8f. .heng !&nh nh?n T?nU
- BSn 1I8 .á. 'n 7cng# .heng .hF# 7I8 g<!:
} zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLzLL
} zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLzLL
} zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLzLL
- BSn 1I8 .á. g&Py tA ./ J&>n )*In ;Bn @* t&>n zzzU
- BSn 1I8 h% Ehq* th@Ang t-_ n;ố& 'a& nhXng ng@A& ./ h% EhP* th@Ang t-_ tG&
thành :hố Đà NtngWzzLLU
~nh
T8àn 7% 7Sn 1I8 'n 7cng# .heng .hF 'à .á. g&Py tA ./ J&>n )*In Ehá. t-8ng
h< 1, T] t*yNn n>* t->n# Eh& ;@9. th0ng 7á8 t-_ng t*yNn h9: ;<ng t0& 1• !Ing 7Sn
gố. ;Bn ;N ;ố& .h&B* thC8 ;_ng )*y ;^nhL
T0& Z&n .I! ;8In h< 1, T] t*yNn h9: ;<ng .HI t0& Jà ;_ng 1] th+t# nB* ./ gk
1I& t-á&# t0& Z&n .h^* t-á.h nh&6! t-@a. :há: J*+t 'à EBt )*S t*yNn T(ng .HI t0& 1• 7^
., )*In ./ thq! )*y5n t*yNn T(ng h*€ 7•L/L
9à %:ng, ngày;;;;; tháng;;;; năm 2012
N0;E+ *+a= .C$
<=> ?à ghi r@ hA t6nB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T !" - H#$% p%&c
9P VbU cS cdCH
Phần I - Lịch sử bản thân
1- uQ 'à t>n: zzzzzzzzLzzzzzzzzzzzLL 2- NI!# nX:LLLLLLLLLLLLLL
2- Ngày# tháng# n! 1&nh: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
4- Th@Ang t-_ 1ố nhà: zzz ;@Ang: zzzzzz Ph@Ang# ZK: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
zzzzzzzzzzzL Q*+n nu*y6nW: zzzzzzzzzzzzzLLLLLLLL
V- D?n t%.: zzzzzzzL s- T0n g&á8: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
3- Ngày thI! g&I t= .he. nn0ng h%&# :h( nX# .0ng ;8ànW:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
zzzzzzzzzzzL tG& LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
8- Ngày 'à8 Đ8àn ThInh n&>n O%ng 1Sn u< Oh[ j&nh: zzzzz tG&: LLLLLLLLLLLLLLLLLLL
9- Ngày 'à8 ĐSng O%ng 1Sn 4&6t NI!: zzzzzzz tG&: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
1"- T-knh ;% 'n h/I: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
T-knh ;% ;à8 tG8 .h*y>n !0n ngh&6: '(: zzzzzzLL n! tốt ngh&6:: LLLLLLLLL
11- Q*á t-knh h8Gt ;%ng 7Sn th?n nt/! t‚t t` 12 t*=& ;Bn nIy# Jà! gkƒ „ ;?*ƒW
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Phần II – Quan hệ gia đình
12- uQ 'à t>n .hI: zzzzzzzzzzzzzzzzzzLL S&nh n!: LLLLLLLLLLLL
Ngh5 ngh&6: n.he. '( 'à .P: 7+.W t-@a. 'à 1I* 2"/4/193V: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Oh{ R h&6n nIy: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
12- uQ 'à t>n !…: zzzzzzzzzzzzzzzzzzLL S&nh n!: LLLLLLLLLLLLL
Ngh5 ngh&6: n.he. '( 'à .P: 7+.W t-@a. 'à 1I* 2"/4/193V: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Oh{ R h&6n nIy: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
~nh 2Z4
14- uQ 'à t>n '9 nh8f. .h<ngW:LzzzzzzzzzzzzzLL S&nh n!: LLLLLLLLLLLL
Ngh5 ngh&6: n.he. '( 'à .P: 7+.W t-@a. 'à 1I* 2"/4/193V: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Oh{ R h&6n nIy: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
1V- uQ 'à t>n .á. .8n: T*=&# Jà! gk# R ;?*ƒ
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
1s- uQ 'à t>n Inh# .h^# C! -*%t: T*=&# Jà! gk# R ;?*ƒ
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
%gày tháng năm 2012
N0;E+ ?%F+
<7> t6nB
NHeN XfT VÀ CHgNG NHeN CỦA U(ND XÃh PHKiNG NPI CK TJj HOkC
CP lUANh Tm CHgC NPI ĐANG C'NG TÁC
N%& T*ng .heng nh+n .Yn gh& 7Sn J[ J^.h này ;_ng hIy 1I&L NB* 1I& thk gh& -d 1I& R
.h{ nà8 <có thC nh!n Dt ?E t) cách nghE nghi3( ?à hoàn cFnhB
GGGG%gàyGG tháng GG;năm 2012

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->