P. 1
Mau Don Thua Ke Di San

Mau Don Thua Ke Di San

5.0

|Views: 3,376|Likes:
Được xuất bản bởithuhuye31058711

More info:

Published by: thuhuye31058711 on Jan 28, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 16/ĐK

Độc lập T! "# H$%& p&'c
ĐƠN ĐĂNG KÝ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(T)*+%, &-p .&/0 12 .&3# p&4p luậ. 56 %,*+7 .&/0 12 l6
"u8 %&9.:
K;%& ,<7: ............................................................

=H>N GHI CỦA NG?@I NHAN HB CD
V6# sE .72p %&ậ% &F sGH
......Giờ......phút, ngày......./......./.......
Quyển số........., Số thứ tự................
N,*+7 %&ậ% &F sG
(Ký và ghi rõ họ tên
II KJ KHAI NHAN THKA KL MNOPN CQ RSNG ĐTT
(!"# h$%ng &'n (uối )*n này tr$%( +hi +ê +h,i- +h.ng t/y 012, s3, (h4, trên )*n
1I N,*+7 UV%, 1W .&/0 12 Xu8Y% s< "Z%, U9.:
1.1. Tên ngườ !" #$ng %&' (5i6t (h4 in h1,...........................................................................77.
..................................................................................................................................................77.
..................................................................................................................................................77.
1.(. Đ)* +,-87777777777777777777777777777777777777..
[I N,*+7 U\ .&/0 12 Xu8Y% s< "Z%, U9.:
(.1. Tên ngườ !" #$ng %&' (5i6t (h4 in h1,...........................................................................77.
..................................................................................................................................................77.
..................................................................................................................................................77.
(.(. Đ)* +,-87777777777777777777777777777777777777...
]I T&<0 U9. UV%, 1W .&/0 12 Xu8Y% s< "Z%,:
..1. T,"* %&' !/:............................................0 ..(. Tờ 12n %3 !/:..............................................7..0
.... Đ)* +,- ',"*
%&':.........................................................................................................................
7777777777777777777777777777777777.......777777
7..
..4. D5n '6+, ',"* %&':..............................7²0 ..8. 9$+ %6+, !" #$ng %&':.....................................0
..:. T,ờ ,;n !" #$ng %&':.............................7777777777777777777777....0
..<. Ng=3n g/+ !" #$ng %&':>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>....>>>>>>0
..?. T@ !2n gAn BCn DE %&':...................................................................................................7.....0
777777777777777777777777777777777777777777.....
..F. Ng,G* D$ '@ +,6n, DC %&' %*:...................................................................................................
..1H. G&I +,Jng n,Kn L=ICn !" #$ng %&':
- S/ M,N' ,@n,:777777777777.. (Số in 9 tr,ng : (;, gi<y (hứng nh=n >uy?n s3 &@ng )<t
- S/ D@O !P +&M GQN L=ICn !" #$ng %&':>>>>>>.R ng@I +&M>>S>>S>>>>>..
..11. G&I 'ờ T,N+:.......................................................................................................................>.
^I G798 .+ %ộp 1_5 .&3# UG% %68 ,F5 c`:
- G&I +,Jng n,Kn L=ICn !" #$ng %&' +U ',"* %&' nU 'Vên
- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
TW Xn +*7 %O*n nY #=ng Tê T,* 'Vên %Zn B@ %[ng D@ ',\+ ,5n %]I %^ ng,G* D$ +^*
ngườ %_ ',`* Ta 'VOng D5+ !" #$ng ',"* %&' 7@ 'W %ưb+ n,Kn ',`* Ta.
........................, ngày.........th2ng......nA#........
N,*+7 a72. UG%
1
(Ký, ghi rõ họ tên
III CHbNG THcC CỦA Nd eAN NHfN RfN XÃg =H?@NGg THh TiTN
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Bgày......th2ng.......nA#........ Bgày......th2ng.......nA#........
C4% jộ Uk0 c&;%& TMI Ủ8 j0% %&l% "l%
(Ký, ghi rõ họ tên C&m .kc&
(Ký tên, )Cng &<uHướng dẫn viết đơn
D E*n này &Fng tr1ng (2( tr$ờng hGp ng$ời )ể thH, +6 >uy?n s3 &@ng )<t +h.ng (C &i (hú( và
ng$ời nh=n thH, +6 >uy?n s3 &@ng )<t Ià &uy nh<t th"1 ph2p Iu=t.
- E? g3i )*n8 JK gi, )Lnh, (2 nhMn, (Kng )Nng &Mn ($ thL )? g3i OhPng Qài nguyên và R.i tr$ờng-
tS (hứ(, (* s9 t.n gi21, tS (hứ( và (2 nhMn n$%( ng1ài, ng$ời 5iTt B,# )Unh ($ 9 n$%( ng1ài thL )? g3i S9
Qài nguyên và R.i tr$ờng.
D Eiể# : ghi tên và )U, (hV (;, ng$ời 0in )Ang +ý thH, +6 th"1 >uy )Unh s,u )My8
W Eối v%i (2 nhMn thL ghi họ, tên, nA# sinh, số gi<y XRBY, ngày và n*i (<p gi<y XRBY, )U, (hV
n*i )Ang +ý hK +h/u th$ờng trú-
W Eối v%i ng$ời 5iTt B,# )Unh ($ 9 n$%( ng1ài, (2 nhMn n$%( ng1ài s3 &@ng )<t thL ghi họ, tên,
nA# sinh, số hK (hi6u, ngày và n*i (<p hK (hi6u, >uố( tU(h, )U, (hV tZ# trú tZi 5iTt B,#-
W Eối v%i hK gi, )Lnh thL ghi (h4 [JK .ng (h1\( ]à[ và họ, tên, nA# sinh, số gi<y XRBY, ngày và
n*i (<p gi<y XRBY (;, (h; hK gi, )Lnh, số và ngày (<p sS hK +h/u (;, hK, )U, (hV n*i )Ang +ý hK +h/u
th$ờng trú (;, hK gi, )Lnh-
W Eối v%i tS (hứ( thL ghi tên tS (hứ(- số hiTu, ngày và n*i +ý >uy6t )Unh thành I=p, gi<y )Ang +ý +inh
&1,nh, gi<y ph^p )_u t$ (;, (* >u,n Bhà n$%( (C th/# >uy?n- )U, (hV tr@ s9 (;, tS (hứ( s3 &@ng )<t- )ối
v%i (* s9 t.n gi21 thL ghi tên (;, (* s9 t.n gi21 và )U, (hV th"1 )*n vU hành (h`nh- )ối v%i (Kng )Nng &Mn ($
thL ghi [(Kng )Nng &Mn ($[, tên (;, (Kng )Nng &Mn ($ )C và )U, (hV th"1 )*n vU hành (h`nh-
D Eiể# a và )iể# b ghi tên, )U, (hV (;, ng$ời s3 &@ng )<t )c thH, +6 và th.ng tin v? th3, )<t thH,
+6 nh$ trên gi<y (hứng nh=n >uy?n s3 &@ng )<t.
Qr$ờng hGp tài sdn gen Ii?n v%i )<t )c )Ang +ý >uy?n s9 h4u tài sdn th"1 >uy )Unh (;, ph2p Iu=t thL
ghi th.ng tin v? tài sdn nh$ trên gi<y (hứng nh=n >uy?n s9 h4u )ối v%i tài sdn )C.
D Bg$ời Ià# )*n +ý và ghi rõ họ tên 9 (uối [Oh_n +ê +h,i nh=n thH, +6 >uy?n s3 &@ng )<t[- )ối v%i
tS (hứ( s3 &@ng )<t phdi ghi họ tên, (hứ( v@ ng$ời vi6t )*n và )Cng &<u (;, tS (hứ(- tr$ờng hGp ;y >uy?n
vi6t )*n thL ng$ời )$G( ;y >uy?n +ý, ghi rõ họ tên và ghi ()$G( uf >uy?n.
2
3

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->