CÁC DẠNG BÀI TẬP AMINO AXIT Dạng 1: Lý thuyết tổng hợp Câu 1: Cho các loại hợp

chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là A. X, Y, Z, T B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T. Câu 2:Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. dung dịch phenolphtalein. B. nước brom. C. dung dịch NaOH. D. giấy quì tím. Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat. Câu 4: Phát biểu không đúng là: A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic. B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol. C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. D. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. Câu 5: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. Câu 6: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. giấy quì tím. B. nước brom. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch phenolphtalein. Câu 7: Phát biểu không đúng là: A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+ -CH2-COOB. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt. C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin). Câu 8: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 9: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. B. H3N-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. + + C. H3N -CH2-COOHCl , H3N -CH(CH3)-COOHCl . D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. Câu 10 Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là A. 6. B. 8. C. 7. D. 5. Câu 11 : Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là: A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 13: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 15: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là : A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. B. dung dịch NaCl. C. dung dịch HCl. D. dung dịch NaOH. Câu 16: Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là: A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. Câu 17: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm? A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. B. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí. C. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. D. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng, thu được muối điazoni. Câu 19: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là A. metyl aminoaxetat. B. axit β-aminopropionic. C. axit α-aminopropionic. D. amoni acrylat. Câu 20: Dãy chỉ chứa những amino axit có số nhóm amino và số nhóm cacboxyl bằng nhau là A. Gly, Ala, Glu, Tyr B. Gly, Val, Tyr, Ala C. Gly, Val , Lys, Ala D. Gly, Ala, Glu, Lys Câu 21: Cho 29.8 gam hổn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 51.7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là A. CH5N và C2H7N B. C 2H7N và C3H9N C. C3H9N và C4H11N D. C3H7N và C4H9N

Polipeptit gồm các peptit có từ 10 đến 50 gốc α -amino axit. isopren. fructozơ. Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit.C4H11N. C6H5NH2. 9 B. C6H5OH. CH3NH2. B. 3. glucozơ B. no. D. C4H10 B. axeton C. 5. ClH3N-CH2COOH C. H2N-CH2-COOC2H5 Câu 31. C. Cho các chất lỏng C2H5OH. 4 B. 3. Axit không no (có 1 liên kết đôi). C4H11N có 3 đồng phân amin bậc I. Câu 35: Số đồng phân cấu tạo amino axit có CTPT C4H9O2N là A. C. 2. 3. 2. D. 4. hai chức. C.Cho etyl amin tác dụng với CH3I theo tỉ lệ mol 1:1 . Anken. 4 D. D. Tổng số các loại hợp chất hữu cơ trên thoả mãn công thức CnH2n-2OxNy (x. C4H11N. C2H5NH2. Câu 24: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin. C4H10. 4 D. C4H10O. C. mạch hở.C4H9Cl. 2 Câu 37: Chọn câu sai A. B. C4H11N. 4. 5. H2N-CH2-COOH D. B. C4H9Cl. Cho các chất sau: phenol. C4H11N có 3 đồng phân amin bậc II. 1. y thuộc nguyên) là A. HCOOH B. 2. 2. D. vừa phản ứng được với dung dịch HCl? A. B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α -amino axit được gọi là liên kết peptit. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thuỷ phân xenlulozơ thành mantozơ D. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ Câu 26: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A.Cho nitrobenzen tác dụng với hỗn hợp {Fe + dd HCl} dư . 8 Câu 32: Cho 6 thí nghiệm sau (phản ứng xảy ra hoàn toàn) .Thuỷ phân hoàn toàn protein đơn giản Số thí nghiệm thu được amin là: A. C. 2. Số đồng phân cấu tạo của các chất giảm theo thứ tự là A. 3. 3. NaOH. 3 B. D. đơn chức. Cho các chất C4H10O. Số chất phản ứng được với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường là A. Amino axit (có một nhóm chức amino và 2 nhóm chức cacboxyl). 4. CH3COOH. HCOOH Câu 29. C4H10O. D. 5. C. alanin và phenylalanin? A. ancol benzylic. D. mạch hở. 5 Câu 33: Khi viết đồng phân của C4H11N và C4H10O một HS nhận xét: 1. 1 B. 3. 6. B. fructozơ. 3 D. Số đồng phân của C4H10O nhiều hơn số đồng phân C4H11N. 3. axit acrylic. Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α -amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. Câu 23: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là A. Câu 38: Cho các hợp hữu cơ thuộc: Ankađien. ancol etylic Câu 27. C2H5NH2. Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu dung dịch quì tím là A. Ankin. hai chức. 9 C. phenyl amin. 5. axit metacrylic.Câu 22: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH. 10 C. mạch hở. 4. B. 4. 4. C4H10O có 7 đồng phân ancol no và ete no. 6 Câu 25: Phát biểu đúng là A. 4. 5. 2 C. C4H9Cl. CH3NH2. 1. Anđehit no. C4H11N. các dung dịch C6H5ONa.Cho anilin tác dụng với dd HCl dư . Cho sơ đồ sau: -CH2COOK Vậy X2 là: A. 3. Cho glyxin tác dụng với axit glutamic tạo ra đipeptit mạch hở. Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học là A. 4. saccarozơ. Ancol không no (có 1 liên kết đôi) mạch hở. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm C. anđêhit axetic. H2N-CH2-COOH B. khí sunfurơ. D. HCOOH C. 6. 3 B. 2.Cho NH3 dư tác dụng với C2H5I . B. 3 D. CH3NH2. C4H10 C. C4H9Cl. 2. C4H10O. Cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một ở điều kiện thích hợp. Khi thuỷ phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α-aminoaxit B. C4H9Cl Câu 30. C4H10. C6H5OH. axit axetic D. C4H11N. 4. Câu 28. C2H5NH2.C4H10. axit axetic. 4 C. 4. vinyl axetat.Cho etyl amin tác dụng với lượng dư dd {NaNO2 + HCl} . 5 C. 2 . Câu 36. HCl. glixeron. toluen. C4H11N có 1 đồng phân amin bậc III. Nhận xét đúng gồm: A. C. 5. H2N-CH2-COONa D. 5. axit benzoic. 11 D. 3. lòng trắng trứng. C4H10O. 3. C6H5NH2. Số lượng đipeptit có thể tạo ra là: A. Câu 34: C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là A.

thu được dung dịch Y chứa (m+22) gam muối. Cl = 35. H2NC4H8COOH. 42. HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH. CTPT của X là: A. y tương ứng là A. H2N-CH2-COOH D. CH3CH2CH(NH2)COOH.67 gam muối. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19. `D.8 g D.73%. H2N-CH2-COOH D.94g X phản ứng vừa đủ với dd NaOH thu được 3. Câu 6: α -aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. D (C4H11N). 2.95 g muối khan. B. N. 8.Lấy 0.4 g C. H2NC2H3(COOH)2.91 gam muối.8) gam muối. H2NC3H6COOH. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl. CH3 – CH(NH2) – COOH C.3 g X tác dụng với axit HCl (dư).1 g X tác dụng với HCl dư thu được 18. CTCT của A là: A.0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH.Lấy 2.25M. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư). Mặt khác. mạch hở. Câu 8: Cho một α-amino axit X có mạch cacbon không phân nhánh. C. C5H9O4N. C. Câu 9: X là một α – amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol.1M thu được 3. D. 6. N lần lượt là 32.47 gam Y bằng 1 lượng vừa đủ dd NaOH.5) gam muối. Mặt khác 0.0 b) Hỗn hợp X gồm glyxin và Lysin. 123. 4. thu được dung dịch Z chứa (m+36. B. D. 112. thu được dung dịch Z chứa (m + 51. C. 6.5. CTCT thu gọn của X là A. 8 và 1.0. D. Nguyên nhân gây ra sự tăng số lượng các đồng phân từ A đến D là do A. 5. 18. CTCT của X là A.286% về khối lượng. 7. 7.67 gam muối khan.5.82g muối. Câu 11: Hợp chất Y là 1 α . Số lượng các đồng phân của A.00%. 112. B.45%. O = 16. CH3CH2CH(NH2)COOH. còn lại là O. B. H2N-CH2-CH2-COOH. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. H2N-(CH2)3-COOH Câu 14: Chất A có phần trăm các nguyên tố C. nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl. 103. Xác định CTCT của X? A.8 D. H2NCH2COOH. 4. thu được 13.Câu 39: Cho các chất A (C4H10). CH3-CH(NH2)-COOH. H2N-CH2-COOH. CTCT của Y là: A. 123. Cho 15. D. HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH Câu 12: Amino axit X mạch không nhánh chứa a nhóm COOH và b nhóm NH2. có nguồn gốc từ thiên nhiên. H2NCH2CH2COOH. H2N-[CH2]2-COOH C. C5H11O2N. H2NCH2COOH. (H2N)2C3H5COOH. C. 171.3 gam X tác dụng với axit HCl (dư). Khi cho 1 mol X tác dụng hết với dd NaOH thu được 144 gam muối. H2N-CH2-COOH. Các giá trị x. Công thức phân tử của X là : A. thu được m2 gam muối Z. Công thức của X là: A. HCOOCH2CH(NH2)CH2COOH. C3H7NO2 B. CH3CH(NH2)COOH. D tương ứng là A. D. C. Cho 10. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N – CH2 – CH2 – COOH B. 7. Tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3.66%. H2NCH2COOH. C5H7NO2 Câu 13: Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C. 7 và 1. 8 và 1. thu được 13.835g muối. .m1 = 7.1) gam muối. hóa trị của các nguyên tố thế tăng làm tăng thứ tự liên kết trong phân tử.0 g Câu 3: Cho 0. 2. B.0.amino axit. Giá trị của m là A. . B. C.5) A. x mol H2O và y mol N2. CTCT của X là A. Câu 5: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Biết m2 . Cho 0.H. D (C4H11N). Câu 2: a) Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. B.02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Sau đó cô cạn được 3. C. các bon có thể tạo nhiều kiểu liên kết khác nhau. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH D. 2. thu được dung dịch Y chứa (m+30. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. CH3CH(NH2)COOH Câu 7: α -amino axit X chứa một nhóm –NH2. khối lượng phân tử khác nhau. C4H10O2N2.H. 2. 3 . C. B (C4H9Cl). D. B. C = 12. Mặt khác. H2N-[CH2]3-COOH .2 B. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư). CH3CH2CH(NH2)COOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2. C4H7NO4 C. CH3-CH(NH2)-COOH B. Dạng 2: Amino axit tác dụng với axit hoặc bazơ Câu 1: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no. C4H8O4N2. 165. Công thức của X là A. 7.67%. C (C4H10O). C3H7-CH(NH2)-COOH. D. H2NC2H4COOH. C (C4H10O). Biết Y có cấu tạo mạch không nhánh. 4.2 g B. Câu 40: Cho các chất A (C4H10). 7 và 1. B. C.01mol X phản ứng vừa đủ với dd HCl thu được 1.02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0. H2NC3H6COOH Câu 4: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư). thu được m1 gam muối Y. C. CH3-CH(NH2)-COOH. Cho 10. 171. mạch hở và 1 mol amin no. D.67%. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc vừa đủ với 2 mol NaOH.6 C. H2NCH2CH2COOH. B. B.86%. C6H5-CH(NH2)-COOH. N = 14. Cho 15. D. C.02 mol Y tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0. Công thức cấu tạo của A là: A. B. C.5. 5. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Mặt khác trung hoà 1. cô cạn dd thu được 1. D. độ âm điện khác nhau của các nguyên tử. O. Giá trị của m là : A.95 gam muối khan. Câu 10: Trung hoà 1 mol α -amino axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28. B (C4H9Cl). O lần lượt là 40. C4H6N2O2 D.4 gam muối khan. H2N-(CH2)2-COOH C. H2NC3H5(COOH)2. 15. 8. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :(cho H = 1. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư).75 g muối.

thu được m1 gam muối Y. Cho 0. Mặt khác 0. 37. H2NCH2CH2COOH C.50. 8. MÆt kh¸c còng l-îng X nh. (H2N)2C3H5COOH. D.1M được 3. H2NC3H5(COOH)2. Trong một thí nghiệm khác. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.73 g muèi. D.1M thu được 3. Câu 27. C3H7CH(NH2)COOH.125 M thì tạo ra 3. C. lại lấy 100g dung dịch aminoaxit nói trên có nồng độ 20.4 gam muối khan. 6. 0. B. CH3CH2C(NH2)(COOH)2 D. D. H2NC2H4COOH. H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M.46 g D.02 mol chất X (X là một α -aminoaxit) phản ứng vừa hết với 160ml dd HCl 0.66 g C. H2NC4H8COOH.5 M. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư). 18. Valin. cho 26. Mặt khác 0.04 lít Câu 20: X là một amino axit no chỉ chứa một nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Amino axit mạch không phân nhánh X chứa a nhóm -COOH và b nhóm -NH2.65.06 gam X phản ứng vừa đủ với NaOH. 3. Câu 30: Cho 25.6 gam C. (H2N)2C2H3-COOH B. Sau phản ứng người ta chưng khô dung dịch thu được 2.55.25M. C6H5OH. C. Bíêt X có mạch cacbon không phân nhánh và nhóm NH2 ở vị trí alpha.2 M thì thu được 18. Glyxin. Cho 100ml dung dịch X 0.25 M hoặc với 80 ml dung dịch HCl 0.5M. Khi cho 1mol X tác dụng hết với axit HCl thu được 169.4 gam Câu 31: Cho 0. C5H9O4N. H2NC3H6COOH. thu được dung dịch X. 12.0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cho 2.42 gam D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy công thức của X là: A. Axit glutamic. CH3C(NH2)(COOH)2 C. H2N-C2H4-COOH Câu 19: Cho 15 gam hỗn hợp 3 amino axit tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1. 5.7 gam X vào dung dịch HCl dư. B.67g muối. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi phản ứng là A. 65. thu được m2 gam muối Z. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do H2NCH2COONa tạo thành là: A. 45.5 g muối. Công thức của X là A. 46. C. 4. C4H8O4N2. Sau ph¶n øng c« c¹n dung dÞch th× l-îng chÊt r¾n thu ®-îc lµ : A. C.505 g muèi clorua.4 lít D.34 gam Câu 26: Cho 0.41 g mét aminoaxit X t¸c dông víi dung dÞch NaOH d. 4. Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 177 gam muối. 4. a và c đúng Câu 16: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. 5.9 gam D.70. CH 3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 32: Cho 0. CH3-CH(NH2)CH2COOH D. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là A. C5H7NO2 Câu 28. A. Mặt khác. H2NCH2COOH B.67gam muối khan.15 g muèi gåm CH2NH2COONa vµ CH2NH2CH2COONa t¸c dông võa ®ñ víi 250 ml dung dÞch H2SO4 1M.15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M. . 0. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH B. Mặt khác.084%.504 gam muối .6% phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0. CH3COOH.02mol X tác dụng vừa đủ với 40gam dung dịch NaOH 4%. sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 37. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19.41g X khi tác dụng với một lượng NaOH vừa đủ thì tạo ra 5. C. 0. CH3CH(NH2)COOH B.trªn nÕu cho t¸c dông víi dung dÞch HCl d. 0.m1 = 7. Số công thức cấu tạo của X là: A. X¸c ®Þnh CTCT cña X. Biết m2 . 0. Vậy công thức cấu tạo của X là : A. D. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 13. 3. Công thức của X là A. Alanin.3M phản ứng vừa đủ với 48ml dd NaOH 1. HOOC-CH(NH2)-CH(NH2)-COOH.67 gam muối khan. 0. 0.31g muối khan.02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH C. 3. C.46 gam hỗn hợp gồm HCOOH. C4H10O2N2. H2NC3H6COOH Câu 25: Cho 2. Câu 29.73g muối khan. C4H7NO4 B. C¶ A vµ B Câu 23: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư).8 lít B.5.2M tác dụng vừa đủ với 80ml dd NaOH 0. CH3CH(NH2)COOH C. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2. D.65 g B.5g muối khan.02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0. D. C5H11O2N. H2N-CH2-COOH B. B. Công thức phân tử của amino axit là: A. (H2N)2C2H2(COOH)2 D.Câu 15: Đun 100ml dung dịch một aminoaxit 0. Cho 15. B. H2N-C2H3(COOH)2 C. Cho NaOH dư vào dung dịch X. D. D. Vậy X là: A.45 gam C. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được muối Y có công thức dạng RNH3Cl (R là gốc hiđrocacbon).Vậy thể tích dung dịch HCl phải dùng là: A. 08 lít C. H2N[CH2]3COOH D. Câu 17: Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa hai loại nhóm chức amino và cacboxyl. B. KÕt qu¶ kh¸c C©u 22: Cho 4. CH 3-CH(NH2)COOH C.cho ra 5. C. CTPT của aminoaxit: A.1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. 3. 2.25 gam B. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH D. CTCT của X: A. Công thức phân tử của X là A. 6. có công thức phân tử CxHyN. H2NCH2COOH. B.thu ®-îc 5. C©u 21: Cho 22. Câu 24: Cho 0. 0. B.52 gam B. C3H7NO2 C.CTPT của X là A.5 gam muối. Biết X có mạch cacbon không phân nhánh. Hợp chất X chứa vòng benzen.2 M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0. C4H6N2O2 D. H2NC2H3(COOH)2. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 18:Đun nóng 100 ml dung dịch amino axit 0. 29.65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO41M.25M. B. số mol NaOH đã phản ứng là A. Sau đó đem cô cạn dung dịch thu được được 5.02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0.65 gam muối khan.

16. H2NC3H6COOH. 39. sau phản ứng hoàn toàn làm bay hơi cẩn thận dung dịch. C. Cl = 35.4 gam muối khan.82g muối khan. 0.8 gam hỗn hợp hai amino axit no chứa một chức -COOH và một chức -NH2 (tỉ lệ khối lượng phân tử của chúng là 1. 14.Cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH.25M. 6. Câu 3 : Một amino axit A có chứa 2 nhóm chức amin. Công thức của X là A. b. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X là : A.m1 = 7.25M thì được 19.03 mol phenyl fomat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng được dung dịch Y.6 gam D. Dạng 3: Amino axit tác dụng với axit hoặc bazơ sau đó lấy sản phẩm thu được tác dụng với bazơ hoặc axit Câu 1: Cho 0.25. B. Hãy: a. C. B. C = 12.9 gam X cho tác dụng với dung dịch HCl dư được a gam muối. NH2C2H4COOH và NH2C3H6COOH. Cho 10.02 mol CH3-CH(NH2)–COOH.65. B. thu được m1 gam muối Y. 40% và 60%. được dung dịch A. 12. Giá trị của m là A. H2NC3H6COOH. kết thúc phản ứng tạo ra (m + 7. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Cho 0.94 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ thì được 3. C.92 gam B. sau phản ứng cô cạn sản phẩm thu được 33. Gọi tên theo danh pháp thay thế Câu 44.61 gam Câu 35: Dung dịch X chứa 0. H2NCH2COOH. D. 8. Câu 42: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư). thu được (m + 9.5) A.01 mol A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0. C. 33. 20% và 80%. Ðể tác dụng hết các chất trong dung dịch A cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. D. một nhóm chức axit. B.95 gam muối khan. Cho 15. 0. 11.75. 2. H2NC2H4COOH.535 gam B. 0. 11. 3.70. Lấy 8. Giá trị của m là: A.55. Câu 46 : Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl (dư).02M phản ứng vừa hết với 160ml dung dịch NaOH 0. (H2N)2RCOOH. D. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ. D. (H2N)2R(COOH)2. Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư). B. NH2CH2COOH và NH2C3H6COOH. 32.05 mol HCOOC6H5. b lần lượt là A.01 mol Glixin. 0. Cho 100ml dung dịch X 0. D. C3H7NO2 B.9 gam X khi tác dụng với dung dịch NaOH dư thì lượng muối thu được là (a – 1. C.835 gam muối.2 gam D. 35. Mặt khác. 2. B. H2NCH2COOH. 50% và 50%. sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu được (m + 19) gam muối khan. C5H9NO4 Câu 34: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1.515 gam Câu 36: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no. 0.01 mol A pư vừa đủ với 80 ml dd HCl 0. khi trung hoà 2. Giá trị của m là: A. khi trung hoà m2 gam A bằng 160ml dung dịch NaOH 1. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19.82 gam muối. D. 38. C4H7NO4 C.45) gam. 9.615 gam D.1 gam muối khan. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. Công thức phân tử của X là: A.94 gam A bằng NaOH vừa đủ sau đó cô cạn được 3.373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M. Phần trăm số mol mỗi amino axit trong hỗn hợp ban đầu bằng A. 2. Hai amino axit đó là A. Cho dung dịch X có chứa 0.2 mol α – amino axit X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch A.125M.3 gam X tác dụng với axit HCl (dư). 1.9 gam muối. C. số mol NaOH đã phản ứng là : A. 26.68) gam muối khan.7) gam muối.01 mol amino axit Y phản ứng vừa đủ với 0. (H2N)2C3H5COOH. mạch hở. Câu 3: Cho 0. Biết m2 . Biết A tham gia phản ứng trùng ngưng.01 mol HCl được chất Z. Sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu được (m + 11. H2NRCOOH. 1. Câu 2: 0.9551%O về khối lượng. Cho 17. cũng lượng 8. B. NH2CH2COOH và NH2C2H4COOH. biết A có cấu tạo mạch không phân nhánh. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn khan có khối lượng là A.835 gam muối khan.01 mol ClH3N-CH2-COOH. D.93 gam Câu 45. a. Câu 37: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Câu 38: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl.82 gam muối khan. thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch KOH 1M đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn.40. C. H2NCH2CH2COOH.4 gam C. Câu 43: Cho m1 gam α-amino axit A (có tổng số nhóm chức không vượt quá 4) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. Tính KLPT của A? 2/ Trung hòa 2. H2NC2H3(COOH)2. thu được m2 gam muối Z.125M. 36. biết A có cấu tạo mạch không phân nhánh? b. 0. Giá trị của a. sau đó đem cô cạn dd thì thu được 1. dd X phản ứng vừa đủ với 100ml dd NaOH bM. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư). Câu 39 :Hợp chất A là một α-amino axit. CH3CH2CH(NH2)COOH. H2NC4H8COOH.835 gam muối. D. sau đó cô cạn cẩn thận thu được 18.12 gam C. H2NC3H5(COOH)2. D. NH2C4H8COOH và NH2C3H6COOH. 2. Xác định CTCT của A. 38. c.Câu 33: Chất X là một aminoaxit. Công thức của Y có dạng là A. Chất Z phản ứng vừa đủ với 0. X có tên gọi là: .35 gam muối khan. Mặt khác. CH3CH(NH2)COOH. Viết phương trình phản ứng của A với dung dịch NaNO2 với sự có mặt của axit clohiđric.0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH.5. B. 25% và 75%. Mặt khác X tác dụng với HCl theo tỉ lệ 1:1. thu được 13. 100ml dd có chứa A với nồng độ 1M phản ứng vừa đủ với 100ml dd HCl aM được dd X.60. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. 0. C5H11NO4 D. C.6 gam B. B.02 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng này thì được 3. A tác dụng với HCl chỉ tạo ra R(O)z-NH3Cl (R là gốc hidrocacbon). N = 14. Tìm CTCT và tên của A biết nhóm amino ở vị trí α ? Câu 41: Hợp chất hữu cơ A có 15. 2. H2NR(COOH)2.7303%N và 35.50.335 gam C.02 mol ClH3N-CH2-COOH và 0. O = 16. C. Phản ứng của A với NaNO2 và HCl : Câu 40: Biết A là một aminoaxit 1/ Cứ 0. sau đó cô cạn cẩn thận thu được 1. Mặt khác cho 0.125) gam muối khan.15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M.01 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl sau đó cô cạn cẩn thận thu được 1.

alanin C. Valin.845 gam chất rắn. C. được dung dịch A. C. 0.15 g hçn hîp X gåm NH2CH2COOH vµ CH3CH(NH2)COOH) t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HCl 1M thu ®-îc dung dÞch Y.74 gam C. Biết 50 ml dung dịch X phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0. H2NCH2COOH và H2NCH(C2H5)COOH Câu 13: Cho α -aminoaxit X chỉ chứa một chức -NH2 tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y.6M.83%. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ sản phẩm cháy bằng dd KOH dư thấy khối lượng bình tăng 65. 20% và 80%. Xác định công thức CT của X ? . 55. H2NCH(C2H5)COOH và H2NCH(CH3)COOH B. 8.5 M đun nóng.2 gam B.17 % B. Alanin. cần vừa đủ 300 ml dd NaOH 1.Xác định số nhóm chức amino -NH2 và cacboxyl -COOH ? Câu 7.44 mol HCl được dd Y. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2. A là: A. 100 ml B. CH3 – CH(NH2) – COOH D. D. 0. axit glutamic D. B.25 mol HCl (dư). B.9 gam X tác dụng với 200 ml dd HCl 1M thu được dd Y. X là A.0 M. để tác dụng hết với dung dịch X cần tối thiểu 300ml NaOH 0. D. Y tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M nthu được dung dịch Z. D.58%. D. Glixin B.17%. 0.775 gam C. H2NCH2COOH và H2NCH(CH3)COOH C.125 mol .9125 gam.84 mol KOH. CTCT của X là: A. CTCT đúng của X là: A. valin D.5M. 25% và 75%. Câu 15:Cho dung dịch chứa 0.6 gam. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Z.59 % vµ 47. BiÕt dung dÞch Y t¸c dông võa ®ñ víi 250 ml dung dÞch HCl 1M.41%.15 gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M.025 gam B. 58. C. có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl tác dụng với dd chứa 0.9125 gam.70 gam B. đều no mạch hở. Tyrosin.47 % D. 31. D. Để phản ứng hết với các chất trong dd Y cần dùng 300 ml dd NaOH 1M. Mặt khác trung hòa hết 250 ml X bởi KOH sau phản ứng cô cạn sản phẩm thu được 26. 23. Tổng khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn cẩn thận dung dịch Y là A. 0.1M thu được dung dịch Y . Cho 0. C6H5-CH(NH2)-COOH D. Alanin C. thu được dung dịch Y.Cho dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0. 11.875 gam Câu 9: Cho 0. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch B. A là: A. 49. 28.35 gam chất rắn khan. Mặt khác nếu trung hòa 250 ml dung dịch X bằng lượng vừa đủ KOH rồi đem cô cạn thu được 40. Câu 14: Cho 20. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được 49. axit α -amino butiric Câu 6: Cho 0. Cho X tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. C6H5-CH(CH3)-CH(NH2)COOH B. 40% và 60%. làm bay hơi dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. Cho 27.3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 và H2NCH2COOH cho vào 400ml dung dịch HCl 1M thì thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. H2N – CH2 – CH2 – COOH C. Thành phần % về khối lượng của glyxin trong hỗn hợp X là A. Giá trị của m là: A.10 gam D. Nếu cô cạn dung dịch sau cùng.1 mol α – amino axit phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0. C©u 18: Cho 13. Số mol của R(NH2)(COOH)2 trong 0.42 % C. 52. C. Cho 8. C6H5-CH2CH(NH2)COOH Câu 8: Cho 0. 53.125 g muối.A.373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M.1M thu được dung dịch X .05 mol Câu 10. Lysin.01 mol một aminoaxit A tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 0. Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn khan. Gi¸ trÞ cña V lµ : A. PhÇn tr¨m khèi l-îng cña mçi chÊt trong X lµ: A.12 mol alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch X.1M. giá trị của m là? A. thu được dung dịch X. Cho dd NaOH 0. 40.5M thu được dung dịch A.53 % vµ 41.2 gam hỗn hợp gồm hai amino axit no chứa một chức axit và một chức amin (tỷ lệ khối lượng phân tử của chúng là 1.9125 gam.8 gam Câu 12: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai α-aminoaxit cùng số mol. CH3 – CH2 – CH(NH2) – COOH Câu 5: A là một α-amino axit mạch cacbon không phân nhánh. Y tác dụng vừa hết với 400 ml dung dịch NaOH 1.8 gam D.58 % vµ 46. 19. dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1. Câu 11: Lấy 0. X là một α-amino axit có chứa vòng thơm và một nhóm –NH2 trong phân tử. 150 ml C. C. Y t¸c dông võa ®ñ víi 450 ml dung dÞch NaOH. B. thu được dung dịch Y. 50% và 50%.075 mol D.5M vào dung dịch X thì thấy cần dùng vừa hết 600ml. 20. 200 ml D.1 mol B.0 M.1M.6125 gam.15 mol hỗn hợp X gồm hai aminoaxit : R(NH2)(COOH)2 và R’(NH2)2(COOH) vào 200 ml dung dịch HCl 1. 55. Phần trăm số mol của mỗi aminoaxit trong hỗn hợp ban đầu bằng: A. Câu 16: Cho 0. 22. 44. Y td vừa hết với dd chứa 0.83 % vµ 44. B. 52. glixin B. Thêm vào dung dịch X 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. 14. 53. Lysin. axit glutamic Câu 4: X là 1 α – amino axit có công thức tổng quát dạng H2N – R – COOH.41% Câu 20 : Lấy 20 ml α – amino axit X có 1 nhóm -NH2 phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 0. Axit glutamic. được dung dịch B. H2NCH(C2H5)COOH và H2NCH2CH2 COOH D. 55. C6H5-CH(NH2)-CH2COOH C.725 g chất rắn khan. Biết khi cô cạn không xảy ra phản ứng hoá học.15 mol X là : A. 52. thì được 33. B. 17. H2N – CH2 – COOH B. 47. CTCT 2 chất trong X là A. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch A cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M.14 gam Câu 17: Cho 19. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M.35 g hçn hîp X gåm CH2NH2CH2COOH vµ CH3CH(NH2)COOH t¸c dông víi V ml dung dÞch NaOH 1M thu ®-îc dung dÞch Y.15 gam tyrosin tác dụng với 225 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Glyxin.2 gam C. C.5M. Để phản ứng hết với dd B.6 gam muối. 46.1 mol alanin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1.1 mol A vào dung dịch chứa 0. 250 ml C©u 19: Cho 20. Alanin.10 gam D.

5.6 gam X có công thức phân tử C3H10N2O2 phản ứng với một lượng vừa đủ dd NaOH (đun nóng) thu được 8.Câu 21: Lấy m gam hỗn hợp X gồm hai amino axit có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH phản ứng với 55 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y . Đun (K) với dd NaOH thu được hợp chất có CTPT là C2H4O2NNa và hợp chất hữu cơ (L). CH2=CH-COONH3-C2H5.56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3. H2NCH2CH2COOH. H2N – COOCH2 – CH3 .amin ) ức CnH2n+1NO2 có các đồng phân sau : . Xác định công thức CT của X ? Câu 22 : Cho hỗn hợp A gồm ( 0. A. H2N-CH2-COO-CH3. Mặt đốt cháy hoàn toàn m(g) X và cho sản phẩm cháy qua dd KOH dư thì khối lượng bình này tăng thêm 14. D. NH2-CH2-COO-CH(CH3)2. H. β – điaminobutiric. CTCT của A là: A. tác dụng với 110ml dd HCl 2M được dd X. Câu 23: Cho m gam aminoaxít ( trong phân tử chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH).85 muối khan.15 g H2O.9 gam D.65. CH3 – CH(NH2) – COOCH3 D. Để phản ứng hết với các chất trong dd X cần 200 gam dd NaOH 8. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3.1 mol A thu được 1. H2NCH2COOCH3. Công thức phân tử của aminoaxít trên là: A. vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp.20. cô cạn dd thu được 11. CH3 – CH = C(NH2) – COOCH3 .54 và 38. thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C. H2N-CH2-COO-C3H7. Khi cho 4. 0.9 gam A thu được 1.44 và 55. 15. Cho hơi (L) qua CuO/to thu được một chất hữu cơ (M) có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 61.75.Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 70 ml dung dịch KOH 3M.9 g một hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H7O2N phản ứng với 100 ml dd NaOH 1. hợp chất nitro .80.3 gam muối khan và khí Y bậc 1 làm xanh quỳ ẩm. Câu 2: Cho 8. B.7 gam Câu 5: a) Hợp chất X có CTPT trùng với công thức đơn giản nhất.27 gam chất rắn.45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dd NaOH (đun nóng) thu được 4.12 lít N2 (đktc). este aminoaxit .12 lít N2 (đktc). C. Đốt cháy hoàn toàn 0.46.449%. NH2CH2COONH3CH3 Câu 6: a) Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic. 8. Câu 26: X là axit α. C. 72. HCOOH3NCH=CH2.48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) hơn kém nhau một nguyên tử C . NH2C2H4COOH D. N lần lượt bằng 40. NH2C3H6COOH Câu 24: Hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit (H2N)2R1COOH và H2NR2(COOH)2 có số mol bằng nhau tác dụng với 550ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho NaOH dư vào dd X.25 mol X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M. CH2 – CH = C(NH2) – COOCH3 b) Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic.2 gam CO2 và 6. Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13. Vậy khi tạo thành dung dịch Y thì? A. CTCT thu gọn của X là A. 13. Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H10N2O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng thu được dung dịch Y và 4. H2NC2H4COOH b) Khi cho 10. 47.5. 0.865% và 15.25 mol Câu 25: Hỗn hợp M gồm hai chất CH3COOH và NH2CH2COOH. 35 gam D. C. còn lại là oxi. NH2COONH3CH2 CH3 D. CH2 = CHCOONH4 B.CTCT thu gọn của X là: A. H2N – COOCH2 – CH3 C. Đốt cháy hoàn toàn 8. HCl dư 0.4% được dd Y. muối tạo ra từ axit hữu cơ không no với NH3 hoặc amin no và ngược lại . NH2CH2CH2COONH4 C. Y tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch NaOH 1M. H2N – CH2 – COOH B.3 mol D.73%. C. 7. HCl và aminoaxit vừa đủ B.2 gam CO2 và 6.75 gam B. D. B.1 gam C. 13. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được dung dịch X.5 gam B. D. H2N – CH2 – CH2 – COOCH3 C. B. NH2C2H2COOH C. 0. 16. CH3-CH(CH3)-NO2 Câu 1: (K) là hợp chất hữu cơ có CTPT là: C5H11NO2.hữu cơ) hoặc với (NH3 .60. HCl dư 0.7 gam C. Biết tỉ khối của A so với H2 là 44. HCOONH3CH = CH2 . sau đó cho vào dung dịch thu được 800ml dung dịch HCl 1M và sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn khan : A. Để trung hoà m gam hỗn hợp M cần 100ml dung dịch HCl 1M. B. 0. Trong phân tử X. CTCT của A là: A. H2N – CH2 – COOCH3 .3 gam H2O.75 .187. 20. Khi X tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2COONa.Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là: A. Biết tỉ khối của A so với H2 là 44. H2N – CH2 – COOCH3 D. 0.7 g chất rắn. Toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng lại tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. H2N – CH2 – COOH B.15 mol axit glutamic và 0.80 và 27. CH2=CHCOONH4.36 lít khí CO2. cô can dd Y thì được 32. CH3-CH2 . CTCT thu gọn của X là A. C. HCl dư 0. CTCT thu gọn của X là: A. 74.5M.CH2 -NO2 . H2N-CH2-COO-C2H5.56 D. 40 và 60. H2NCH(CH3)COOH H2NC2H4COOH . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.525 gam Dạng 4: Este của amino axit và muối của aminoaxit với axit (vô cơ . H2N-CH2-CH2-COO-C2H5. D.Biết tỉ lệ phân tử khối giữa hai amino axit là 1.NO2 ụ: C3H7NO2 có các đp sau: CH2 = CHCOONH4 . H2N – CH2 – CH2 – COOCH3 C.Amino axit . số mol NaOH đã phản ứng là A. 44. 56.1 mol C.85 gam . Cho dung dịch chứa 0.3 gam H2O. B. NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3. NH2COONH2(CH3)2 B. CTCT của (K) là A. CH3 – CH(NH2) – COOCH3 D.1 mol glyxin ) vào 175 ml dung dịch HCl 2M. NH2CH2COOH B. Thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất CH3COOH và NH2CH2COOH trong hỗn hợp M lần lượt là .

Z (CH3COONH4) C©u 12: Cho 12.CH2 . Y (CH2NH2COOH). Y là A. §un (A) víi dung dÞch NaOH thu ®-îc mét hîp chÊt cã CTPT C2H4O2NNa vµ chÊt h÷u c¬ (B). Z (CH2NH2COOH) C. C2H5O2N. Cho B phản ứng với dd AgNO3/NH3 thu được 16.25 gam Câu 20. CTCT của X: A. 6.50 B.C2H5 B. H2N-(CH2)3-COOH Câu 10: Chất X có công thức phân tử C4H10O2NCl. 7. Đun nóng lượng rượu B trên với H2SO4 đặc ở 1700C thu được 0. CH3 -COO-CH2-CH2-NH3Cl D.2 gam Ag. NH2 .25 C. CH3(CH2)4NO2 B.50 D. Câu 17: X là este tạo bở -amino axit Y (chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) với rượu đơn chức Z. X (HCOOCH2NH2). 34. Khi cho chất lỏng bay hơi thu được chất hơi có tỷ khối so với không khí là 3. H2N-CH2-COOC2H5 D. Y trong đó có 1 chất lỏng và 1 chất rắn có thành phần 40. to thu andehit Z. Y (CH3COONH4). H2N-CH2-COOH B. CHC-COONH4 Câu 8: (X) là HCHC có thành phần về khối lượng phân tử là 52. Z lµ : A. cho hơi ancol đi qua CuO dư. Xà phòng hóa m gam chất A được ancol. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Khi đun nóng với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y).20M. Công thức cấu tạo của X là: A. Y (CH3CH2NO2). 26. 52. H2N-C2H4-COOH.725 gam B.75: 8: 3. H2N. Y (HCOOCH2NH2).CH3.65 g B.55 gam muèi CH3CH(NH3Cl)COOH t¸c dông víi 150 ml dung dÞch Ba(OH)2 1M. Công thức cấu tạo của X là: A. Y lần lượt là: A. X (CH3COONH4). cô cạn dung dịch thu được 13. 3. 7. 15. ancol (có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử O2). H2N-C2H2-COOH. thu được một rượu B và chất rắn khan C .7 gam chất rắn và 4. Giá trị m là A.COO-CH2-Cl NH2 C©u 11: C¸c chÊt X. CH3(CH2)4NO2 C.75 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Hàm lượng oxi trong M là 35. Y t¸c dông ®-îc víi H míi sinh t¹o ra Y1. còn lại là N. Y là chất rắn NH2-CH2OOCCH3 D. X t¸c dông ®-îc c¶ víi HCl vµ Na2O. Công thức phân tử của X và công thức cấu tạo của X.6 g D. Y.3375 gam C. Y là chất rắn NH2-CH2COOCH3 B. X là chất lỏng CH3-CH(NH2)-COOH.2 gam Ag và một muối hữu cơ.CH2 . Giá trị m là A.50 gam X phản ứng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1. 24. Vậy công thức của X là: A. Z t¸c dông víi NaOH t¹o ra mét muèi vµ khÝ NH3. H2N-C2H4-COOH. H2N.CH. Xà phòng hóa a gam chất M được ancol. Cho h¬i qua CuO/t0 thu ®-îc chÊt h÷u c¬ (D) cã kh¶ n¨ng cho ph¶n øng tr¸ng g-¬ng. Y2 t¸c dông víi NaOH t¸i t¹o l¹i Y1.25 Câu 19: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. NH-CH2-COO=CH(CH2)3 D. H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2 Câu 18: Một hợp chất X (có khối lượng phân tử bằng 103). H2N-CH2-COOH. Thủy phân hoàn toàn 0.6 gam rượu Z. CH3-CH2-NO2 D.35%O. CTCT cña A lµ : A.07 %.675 gam D. Giá trị của a là: ( hiệu suất phản ứng 100%) A.Câu 7: Một HCHC X có tỉ lệ khối lượng C:H:O:N = 9: 1.CH2COO .5 tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất.45%C.675 gam Câu 16: Hai đồng phân X. Y cho muối C2H4O2NNa.86%H. C3H5O2N.CH2. X là chất rắn CH3-CH(NH2)-COOH.18%C. to thu andehit B. Cho Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.CH2 .069. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3 C. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®-îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ : A.COONH3 . 27.96 %. 26. một chức este. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được các sản phẩm NaCl. 27.73%N còn lại là oxi. Y. 29.725 gam C.Công thức cấu tạo và trạng thái của X. Z (CH2NH2COOH) B.40%H. 1 chức este. 26. sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. a) A là este của axit glutamic .CH2-NH3Cl C. X (CH2NH2COOH). Thủy phân hòan toàn một lượng chất A trong 100ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn .3375 gam B. Y là chất lỏng NH2-CH2OOCCH3 C.8625 gam Câu 15: Chất hữu cơ M có một nhóm amino. H2N-CH2-CH2-COOH C. Cho 51.75 gam B.COONa. … Cô cạn Y thu m gam chất rắn. 3. 7. CH3-CH(NH2)-COOCH3 C. Cho toàn bộ hơi ancol đi qua CuO dư. CH2=CH-COONH4 C. C3H7O2N.75 gam D.CH3-CH2-OOC.25 gam C. CH2-CH(NH2)-COOH D.8625 gam D. 9. CTCT ®óng cña X. Một đồng phân Y của X cũng tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd Br2. và rượu Y. Đun 25.CH3 Câu 14: Chất hữu cơ A có một nhóm amino. không tác dụng với Na . 3. Z cã cïng CTPT C2H5O2N. CH2 = CH . H2N-CH2-COO-CH3 B. C3H7O2N. 6. 24.672 lít . 3. thu được 16. X là chất lỏng CH2(NH2)-CH2COOH. X là chất rắn CH2(NH2)-CH2COOH. KÕt qu¶ kh¸c C©u 13: (A) lµ mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT C5H11O2N. 15.CH2 . Hàm lượng oxi trong A là 31. Khi phản ứng với NaOH. CH3-CH(NH2)-COOC2H5 B. 48. X (CH3COONH4). H2N-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 9: Thực hiện phản ứng este giữa amino axit X và ancol CH3OH thu được este Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3. Y1 t¸c dông víi H2SO4 t¹o ra muèi Y2. thu được dung dịch Y trong đó có muối của aminaxit.05 g C. Z (HCOOCH2NH2) D. CH3-CH2-COO-CH2-NH3Cl B. Y là chất lỏng NH2-CH2COOCH3. Giá trị của m là A.1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1M. cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.069. X cho muối C3H6O2NNa.COOC2H5 D.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. Công thức cấu tạo của X là: A.2 gam Ag .80% D. 30. Các chất khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. một nhóm amino.25 mol C. B.6 gam hơi H2O và 2.5gam kết tủa. 26. 49. H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH C.9 gam. C. thu được 12. 18. C.2 mol B. Nếu đốt cháy 1 mol A cần 3. CH3-CH(NH2)-COOCH3 C. thu được 0. 0.1 mol X phản ứng hết với hỗn hợp NaNO2 và HCl.88gam b) Este X được điều chế từ aminoaxit glutamic và ancol etylic.725 B. Câu 8: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no bậc 1 Y và Z. 0. 39. Mặt khác.1 mol X vào 200 ml dung dịch NaOH 1. Khối lượng chất rắn D là : A . a) Tìm CTCT và khối lượng của 2 aminoaxít. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là : A. 3. Đốt cháy 1mol Y hoặc 1 mol Z thí số mol CO2 thu được nhỏ hơn 6. Đốt cháy hoàn toàn 0. Giá trị của m là: A.2 mol hợp chất A thuộc loại tạp chức. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo? A.50C thì áp suất trong bình là bao nhiêu ? Cho biết aminoaxít khi đốt cháy tạo khí N2. D. Chất hữu cơ X có 1 nhóm amino.33% và 50. D. H2NCH(C2H5)COOH B.4 gam khí CO2.35 g C. 1 chức este.96 gam Ag kết tủa. b) Nếu cho khí B vào bình dung tích 16. Giá trị của m là: A. 7.47% và 60. CH3-CH(NH2)-COOC2H5 B. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.05 g D.675 mol nước.7. B. giá trị m là. cô cạn dung dịch thu được 13. thu được chất rắn khan D. 12. hở . Aminoaxit X (chỉ chứa amin bậc 1) có công thức CxHyO2N.75 mol O2.625 Câu 23: X là este tạo bởi α -amino axit Y (chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) với ancol đơn chức Z.85gam B . Y chứa 2 nhóm axit.6 gam ancol Z. Xà phòng hoá m gam X thu được hơi ancol Z. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 17. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem làm khô được hỗn hợp khí B. H2NCH2CH2COOH Câu 5: :Đốt cháy hoàn toàn 45. Xác định công thức cấu tạo của A? Câu 3: Đốt cháy 0.73%. Công thức cấu tạo của hai amino axit là: A. Cho 0. cho Zqua CuO dư thu được andehit Y ( phản ứng hoàn toàn). Câu 25: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N-R-COOR' (R. Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 8.đơn chức. 35.3. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.8 gam hợp chất amino axit X được lấy từ thiên nhiên người ta thu được 13.12 lít (đkc) của N2 . CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.24 lít khí N2 (đktc).52 gam D . C.12 mol D.1 gam hỗn hợp X gồm CH3CH(NH2)COOH và CH3COONH3CH3 thu được CO2. 2.1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1M. 3. B. H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH B.24 lít khí N2. người ta được 2. khi cho 0. sau đó cô cạn cẩn thận lại thu được m gam chất rắn E.20% và 40. Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3.7 gam chất rắn và 4. H2N-CH2-COOC2H5 D. 2.6 mol CO2 và 0. 0.12 lít N2.7 gam aminoaxit A (axit đơn chức)thì thu được 0.44 lít khí CO2.8 lít không khí ở đktc (O2 chiến 20% và N2 chiếm 80% thể tích) để đốt cháy hoàn toàn 3. 0.1 mol Câu 7. 4. 6. Z chứa một nhóm axit. Vậy công thức của X là: A.675 C.2 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl.21 gam hỗn hợp A gồm 2 aminoaxít kế tiếp nhau có công thức tổng quát CnH2n+1O2N.6 gam nước và 1.6. Câu 22. 4.4 g.5. R' là các gốc hiđrocacbon). 10. cho B qua dd Ca(OH)2 dư thu 9. thực hiện biến hóa sau: NaOOC-(CH)2CH(NH2)COONa + CH4O + C2H6O Hãy cho biết. một nhóm amino.56 Dạng 5: Đốt cháy aminoaxit Câu 1: Dùng 16.7 g.34 gam C .34 D. 59. H2NCH(CH3)COOH D. 5. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X lần lượt là : A.53% B. nhiệt độ 136.96.67% Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0. thu được 26. Hàm lượng N có trong X là 15. phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15. A.45 C.67 B.3 mol CO2 và 0. Thủy phân hoàn toàn 0.73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH. H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2 Câu 24: Chất X có công thức phân tử C8H15O4N.52% và 64.5. 35.25 mol H2O và 1. 12. toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được nđehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành anđehit). MY/MZ = 1. 4. Cho toàn bộ chất rắn C tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn . 5. Số công thức cấu tạo của X là: A. H2NCH2COOH C. D. 0. 9.3375 D . cho Y phản ứng hoàn toàn AgNO3/NH3dư thu được 16. A. cô cạn cẩn thận dung dịch thu được chất rắn G. C. Xác định công thức phân tử của A. H2O và N2 có tổng khối lượng là 109. Mặt khác. 3.48%.9 g Câu 21: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Biết: X + NaOH → Y + CH4O Y + HCl (dư) →Z + NaCl Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là A.5M. 1.8 lít. Từ X.ôlêfin (đkc) với hiệu suất phản ứng là 75% . H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH .1 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch NaOH đặc thấy khối lượng bình tăng thêm 25.25 mol hỗn hợp X gồm aminoaxit H2NR(COOH)x và một axit no. Cho toàn bộ chất rắn G vào dung dịch HCl dư.

45. + Thủy phân không hoàn toàn A. 192. Gly-Phe-Gly-Ala-Val B. CTCT thu gọn của (Y) là A. KÕt qu¶ kh¸c Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 45. H2NCH2COOH. trong phân tử chứa một nhóm – NH2 và một nhóm –COOH). 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). B. Dạng 6: Peptit và protein ố peptit đồng phân được tạo thành từ n đơn vị α – amino axit khác nhau là n! (cùng CTPT) ứ 2 đơn vị α – amino axit thì tách 1 phân tử H2O Vậy cứ n đơn vị α – amino axit thì tách (n . B. D. C3H7NO2 và C4H9NO2 Câu 14: Khi thủy phân một protein (X) thu được hỗn hợp gồm 2 aminoaxit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 193.82g (Y). Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X lần lượt là A. H2NCH2CH2COOH. A.9 gam. H2NCH(CH3)COOH. 128. EZ.amino axit còn thu được các đi petit: Gly-Ala. H2NCH2COOH. Câu 4: Khi thủy phân hoàn toàn 1 polipeptit ta thu được các aminoaxit X.F.48%. Giá trị của m là A. B.655 g. C. Công thức phân tử của X : A. thấy khối lượng bình tăng 32. X-Z-Y-E-F. D. Gly-Ala-Phe – Val. A. EZY. Gly-Ala-Gly-Gly-Val. N(CH2COOH)3. 42. Gly-Ala-Val-Phe-Gly D. Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. H2N(CH2)3COOH. Còn khi thủy phân một phần thì thu được các đi – và tripeptit XE. 59. Val-Phe-Gly-Ala. C2H5NO2 và C4H9NO2 C. 1 mol Valin.344 lít (đktc). Chất X có công thức là A. CH3CH(NH2)COOH D.187.80% D. ZY. Ala-Gly-Gly-Gly-Val. NC4H8(COOH)2. Gly-Ala-Val-Phe D. C2H5NO2 và C3H7NO2 B. 1 mol Alanin.2 mol hỗn hợp 2 aminoaxit rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư. thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết (Y) nhiều hơn để đốt cháy hết (X) là 1. X-Z-Y-E-F Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X.1 mol Y. X-E-Z-Y-F D. C¶ B vµ C C©u 10: X¸c ®Þnh thÓ tÝch O2 (®ktc) cÇn ®Ó ®èt ch¸y hÕt 22. sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư. Gly-Ala-Val-Val-Phe C. thu được 2 mol glyxin (Gly). CH2NH2CH2COOH C. . Đốt cháy hoàn toàn lượng (X) và (Y) trên.8 gam. Công thức cấu tạo của 2 aminoaxit là A. Ala-Val-Phe-Gly. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X.E. C. 1 mol alanin (Ala). YF . H2O và N2 có tổng khối lượng là 109. C. D.amino axit là: 3 mol Glyxin . Nếu phân tử khối của A là 50000 đvC thì số mắt xích alanin trong phân tử của A là A. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. BiÕt s¶n phÈm ch¸y ®-îc hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng dung dÞch NaOH th× khèi l-îng b×nh t¨ng 85. C.47% và 60. C. tạo ra m gam kết tủa. Biết mỗi chất đều chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH.Z. §èt ch¸y hoµn toµn a mol X thu ®-îc 6. Gly. A.455 g hçn hîp X gåm (CH3CH(NH2)COOH vµ CH3COOCNH3CH3). CTCT cña X lµ : A.9 gam. Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 6 : Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no. Lấy một lượng axit aminoaxetic (X) và 3. A. B.8275 (l) C. 39. C. H2NCH(CH3)COOH. 30. Đốt cháy hoàn toàn 0. C2H5NO2 và C5H11NO2 D. Mặt đốt cháy hoàn toàn m(g) X và cho sản phẩm cháy qua dd KOH dư thì khối lượng bình này tăng thêm 14. 191.729 (l) CO2 (®ktc) vµ 6.Y. H2NCH(CH3)COOH. Phe-Va. Câu 3: Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X).Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 70 ml dung dịch KOH 3M. C2H5CH(NH2)COOH. Ala-Phe. H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH C©u 9: Mét amino axit (X) cã c«ng thøc tæng qu¸t NH2RCOOH. C.4825 (l) D. Câu 13: Lấy m gam hỗn hợp X gồm hai amino axit có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH phản ứng với 55 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y . ngoài các α . mạch hở.67% Câu 12: Amino axit (Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. B. 60. thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54. 120.2 mol X.1 gam hỗn hợp X gồm CH3CH(NH2)COOH và CH3COONH3CH3 thu được CO2. 44. 190. B. 49. 35.24 (l) B.33% và 50. Đốt cháy hoàn toàn 0. Gly-Ala-Gly-Val-Gly. Câu 2: Công thức nào sau đây của tripeptit (A) thỏa điều kiện sau: + Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các α . B.1) phân tử H2O ột phân tử dipepit sẽ cộng 1 phân tử H2O Vậy cứ 1peptit có n đơn vị α – amino axit sẽ cộng (n-1) phân tử H2O ột phân tử dipepit sẽ cộng 2 phân tử NaOH tạo ra 1 phân tử H2O Vậy cứ 1peptit có n đơn vị α – amino axit sẽ cộng n phân tử NaOH tạo ra 1 phân tử H2O ột phân tử dipepit sẽ cộng 2 phân tử HCl và 1 phân tử H2O tạo sản phẩm muối Vậy cứ 1peptit có n đơn vị α – amino axit sẽ cộng n phân tử HCl và (n-1) phân tử H2O tạo sản phẩm muối Câu 1: Khi thủy phân 500 g protein A thu được 170 g alanin. CH2NH2COOH B.20% và 40. Hai chất (X) và (Y) có cùng số mol. Hãy lựa chọn thứ tự đúng của các aminoaxit tạo thành polipeptit cho trên. X-E-Y-Z-F C.75 g H2O. H2NCH2CH2COOH.Biết tỉ lệ phân tử khối giữa hai amino axit là 1. ngoài thu được các amino axit thì còn thu được 2 đi peptit: Ala-Gly .53% B.52% và 64. CH3NHCH2COOH.Ala và Gly-Gly-Val. D. D.D. Đốt cháy hoàn toàn 0.85 gam .

2.04 gam.1 mol X thu được sản phẩm gồm CO2. 6. Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41. mạch hở có 1 nhóm –COOH.Câu 7: Lấy 14. 19. 64. H2O. 143. 3. Vậy công thức của amino axit tạo nên X là A. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly. B. 1 mol alanin và 1 mol valin.025. Nếu lấy 1/10 khối lượng aminoaxit thu được tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được là: A. 16. 2.375 Câu 13: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3.3 B.4 gam. D. Y là tripeptit có công thức Gly – Val – Ala.5 D. D. glixylalanylglyxin. 159 gam Câu 17: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin.82 gam.025 mol C.09 gam. 149 gam B. Giá trị của m là: A. Giá trị của m là: A. 8. D. Đun m gam hỗn hợp A gồm X. 68. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. 0. trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 47.3 mol X cần 2. cô cạn cẩn thận dung dịch. Vậy trật tự cấu tạo các amino axit trong pentapeptit A là: A.8 gam. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.1.375 mol D.1 mol X thu được sản phẩm gồm CO2. 77.98 gam muối. Y có tỉ lệ mol tương ứng là 4:3 với dung dịch KOH vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 257. alanylglyxylalanyl. Câu 14: a) X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. B. C.2 mol Y cần số mol O2 là: A.H2O . 78. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.30 gam C. A.15 gam D. trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 97. 1.4 b) X là tetrapeptit có công thức Gly – Ala – Val – Gly.58 gam tripeptit. Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3 với 780 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ).2 lít C. H2NC2H4COOH B. Biết rằng các đipeptit được tạo bởi các aminoaxit chỉ chứa một nguyên tử N trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23. C.73% (về khối lượng). H2NCH2COOH Câu 20: X là tetrapeptit (mạch hở) được tạo bởi amino axit Y no .1 lit B.6 Câu 12. đó là một nonapeptit có công thức là : Arg – Pro – Pro –Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. C. 382. H2O là 36. 3. B. Câu 18 a) : Thuỷ phân hoàn toàn 150 gam hỗn hợp các đipeptit thu được 159 gam các aminoaxit. Câu 16: X là một tetrapeptit cấu tạo từ một amino axit (A) no.455. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0. C. N2.12 gam c) X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. H2N-COOH D.8 mol B. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở là A. 0. 19. glixylalanylglyxin.3 lít D.4 C. m có giá trị là : A. 161 gam C.875 mol b)Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một amino axit no.56 gam A. B. Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. 7. B. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin ( phe). Hãy tính m ? Câu 11: Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. a) X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở.8 g alanin.45 gam D.1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2. 7. có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. 1 nhóm –NH2. Giá trị của m là A. D. 17.6 gam đipeptit và 92. D.735 gam b) Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipetit thu được 63. 1.Đốt cháy hoàn toàn lượng alanin này lấy sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư. 30. H2O. C. tạo ra m gam kết tủa. Cô cạn dung dịch thu được 94. 20. 20.6g một đipeptit tạo ra từ glixin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M.3 gam. Ala-Gly-Val-Gly-Gly.44 gam C.4 lít Câu 8 : Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. 212. Đốt cháy hoàn toàn 0. alanylglixylalanin. 453.86 gam. 45.875 B. mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 . 23. 150. 155. N2 trong đó tổng khối lượng CO2. D.6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Câu 15: Tên gọi cho peptit H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH CH3 CH3 A. Giá trị của m là: A.1 mol tripeptit mạch hở X thu được alanin . B. 25.1 gam. N2.55 gam B. Câu 10: Khi thủy phân m (gam) protein A thu được 17. Câu 19: X là một tripeptit được tạo thành từ 1 aminoaxit no.36g chất rắn khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0.2 gam D. Y là tripeptit Val-Gly-Val. 5. Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư). có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. 7. Nếu phân tử khối của X bằng 100.375 gam C. 2. B. 479. 4. 0. 120. 328. mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. C. H2NC3H6COOH C. D.8 C. 0. Y là tripeptit Val-Gly-Val.8 D. sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Câu 9: Khi thủy phân hoàn toàn 0. thì lượng muối khan thu được là : A. 68. C.3 mol X cần bao nhiêu mol O2? A. N2. Số CTCT thoả mãn Y là: . Val-Gly-Gly-Gly-Ala. H2O. 167. 90.38 gam D. 1. mạch hở .13 gam. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng: A.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là A.745 gam chất rắn khan. Trong A %N = 15.88 gam B. 65.025 mol O2 thu đươc sản phẩm gồm CO2 . Đốt cháy hoàn toàn 0. B.Đốt cháy hoàn toàn 0.

(8. D.022 g/ml). phản ứng hoàn toàn với 18 ml dung dịch HCl 0. 6.9 gam). A. 1. cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 78. Phe-Gly-Ala hoặc Ala-Gly-Phe C. H2N-CH2-COOH. A.2 gam CO2. 556. Câu 31: Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit A có khối lượng phân tử 293 g/mol và chứa 14. 2 B.6% (khối lượng riêng là 1. 1 atm. 20 C. H2N-CH2-COOH. .222 M. A. Ala. 1 mol alanin và 1mol valin. Phân tử peptit mạch hở có số liên kết peptit bao giờ cũng nhiều hơn số gốc α-amino axit B. 4. B. Phe-Ala-Gly hoặc Ala-Gly-Phe Câu 32: Phát biểu nào sau đây đúng A. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 28: Khi thuỷ phân hoàn toàn 0.472 gam peptit B khi đem đun nóng.44 gam Câu 25: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? A. NH2-CH2-COOH (15gam).0. Alanin. Phân tử khối của amino axit này là A. CH2(NH2)-CH2-COOH. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly. Ala-Phe-Gly hoặc Gly-Phe-Ala B. C.. H2N-CH2-COOH. Y và giá trị m1.1 mol Y. Khối lượng glyxin mà các con tằm có để tạo nên 1kg tơ là. D. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y cần 8.666 gam peptit C khi đun nóng.. Val. amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là A.5. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH(NH2)-COOH. B.12 gam D. Amino axit đầu N.0. 3. Câu 22: Thuỷ phân hoàn toàn peptit: CH2 NHCO CH COOH H2N C6H5 CH2 NHCO CH CH2 NHCO COOH CH2 thu được các aminoaxit A.7 ml dung dịch NaOH 1. 646. C. C. Mẫu 0. thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54. CH3-CH(NH2)-COOH.1 mol peptit A mạch hở (A tạo bởi các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng. 1 C. Tính giá trị của m là: A. C. Các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành phức chất có màu tím đặc trưng D. B. B. Valin. 60. 10 B. Gly. 386. NH2-CH2-COOH (15gam). mạch hở. 150.4 gam B.lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0.36g chất rắn khan. (8. 3 D.3 gam G thu được m1 gam X và m2 gam Y.82g kết tủa.6 và 6. Đốt cháy hoàn toàn m (g) X . Phe-Ala-Gly hoặc Gly-Ala-Phe D.2M sinh ra 11.95 gam). Câu 26: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no. phản ứng hoàn toàn với 14. H2N-CH(CH2-COOH)-CO-NH2 và H2N-CH(CH2-C6H5)-COOH Câu 23: Phân tử khối của một pentapeptit bằng 373. Cho 0. 6.1 mol X rồi sục sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 180 gam kết tủa. trong phân tử chứa một nhóm – NH2 và một nhóm –COOH).4 lít O2 ở đkc thu được 13. Gly. 167. 2.6. D. Câu 30: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin. Mặt khác đốt cháy 0. 1. sau phản ứng thu được khối lượng muối tăng so với ban đầu là 30. Gly. C. X. 8 Câu 27: Trong fibroin khối lượng gốc glyxyl chiếm 50%. Y có tỉ lệ mol tương ứng là 4:3 với dung dịch KOH vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 257. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH. 155. D.66.2gam. 1. Biết pentapeptit này được tạo nên từ một amino axit mà trong phân tử chỉ có chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl.9 gam. 57.A.4 D.38 gam B. C. Y là tripeptit có công thức Gly – Val – Ala. (8.0. 9 D. Lysin. Ala. (8. NH2-CH2-COOH (15. H2N-CH2-COOH.55. Phân tử peptit mạch hở tạo bởi n gốc α-amino axit có chứa (n – 1) liên kết peptit C.9 gam. Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Mẫu 0. Câu 24: X là tetrapeptit có công thức Gly – Ala – Val – Gly.23 lít N2 ở 270C. Val.5gam). m2 là. D. Giá trị của m là: A. D. Gly. 212. HOOC-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH(NH2)-COOH. Phân tử tripeptit có ba liên kết peptit . C.3% N (theo khối lượng) thu được 2 peptit B và C. Glyxin. D. Đun m gam hỗn hợp A gồm X. CH3-CH(NH2)-COOH. Tên gọi của Y là. 5 Câu 21: Với xúc tác men thích hợp chất hữư cơ G bị thuỷ phân hoàn toàn cho hai aminoaxit thiên nhiên X và Y với tỷ lệ số mol của các chất trong phản ứng như sau: Thuỷ phân hoàn toàn 20. 500. Số liên kết peptit trong A là: A. 89.9 gam). NH2-CH2-CH2-COOH (15gam).88 gam C. 18 Câu 29. B.3 gam H2O và 1.Đốt cháy hoàn toàn 0. B.1 mol một peptit X chỉ được tạo thành từ mộ -aminoaxit Y (chỉ chứa 1 nhóm amino và một nhóm cacboxyl ) tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. B. Cấu tạo có thể có của A là: A. 75.9 gam).1M và Ba(OH)2 0.6 C. Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val.

Một peptit X khi thuỷ phân hoàn toàn chỉ thu được alanin.667%. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly. 109.6 gam polipeptit X thu được 15 gam glyxin và 17. 3 D. A. (4). 58. Câu 59: Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau? A.28 gam D. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. . tổng số nhóm –CO–NH– trong 2 phân tử là 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = 1:3 . 66.54.3 gam B. 32 gam Ala-Ala và 27.0 mol alanin và 7.5 gam Câu 34: X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở. 23. có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Y là tripeptit Val–Gly–Val. 342 Câu 57: Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một amino axit X mạch hở. 116. [-NHCH2CO-NHCH(CH3)-CO-] B. 432 C. nếu thủy phân không hoàn toàn thi thu được sản phẩn có chứa Gly-Val. Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường axit thu được 0. Biết phần trăm khối lượng N trong X bằng 18. 2. C. 0. Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 1:3 với 1560 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư gấp 2 lần lượng cần thiết) . 3.amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau. H2O.1 lít B. amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là: A. C. N2.389. 0. Amino axit đầu N. Nếu cho 0. 0.75 gam X. 6 Câu 51. 1 mol alanin và 1mol valin.10 gam B. 107.3 mol NaOH thu được 34. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng là: A. 66.76 g một đipeptit tạo ra từ glyxin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. 315. Phần trăm khối lượng của N trong X là 18. 2.06 lít C. Ala. 1.7 gam C. 2 C. Công thức cấu tạo của mắt xích cơ bản phân tử X là : A. [-NHCH2CO-NHCH(CH3)-CO-NHCH(CH3)CO-] D. 1.4 gam Câu 62 : Cho các câu sau: (1). 9. 104. Val.580. Từ 3 α . B.5 gam D.9 gam alanin thu được m gam hỗn hợp tripeptit mạch hở.9 gam C. 375. 4. 9. 90.44. 234 D.8 gam alanin. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit. D. Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M. sản phẩm sẽ có phản ứng màu biure. B.767%. (4).6 gam C.725.0 mol axit -2-aminobutanoic. m có giá trị là A. 1 mol Ala. 317.95g muối.99 gam C. Giá trị của m là A. 111.48 gam Ala. Gly.15 mol Y cho tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết).5 gam. 87. Câu 56: X là một tetrapeptit. 1 mol Val.1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2. Gly. B. 371. Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. B. Khối lượng muối thu được khi cho 0. Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit.5 gam B. khối lượng tetrapeptit thu được là A. phân tử có một nhóm -NH2. 4.7 gam D. Câu 60: Thủy phân 25. 20. D. Số nhận xét đúng là: A.74. (2). 110.12 lít Câu 49: Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit? H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-CH2-CO-HN-CH2-COOH CH3 C6H5 A. 3. C. Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure. Ala. Giá trị của m là A. 6. 1 C. 4 Câu 63 : Cho các phát biểu sau: (1). Số công thức cấu tạo phù hợp của X là. B.Câu 33: Cho 15 gam glyxin tác dụng vừa đủ với 8. 0.72 gam alanin. (3).Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glixin và 42. 324 B. 94. 5. 8. C. Đốt cháy hoàn toàn 0. 1164 gam C. 1236 gam.18 gam chất rắn khan. D. Câu 58: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28. D. 4 B.1 gam Câu 52: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (chúng cấu tạo từ 1 loại aminoaxit. 4. Phân tử khối của X có giá trị là: A. Câu 50: Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở thu được 2 mol Gly. Val-Gly. 1452 gam D. (2). 81. m có giá trị là : A. Số lkết peptit trong ptử peptit mạch hở có n gốc α . C. sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. Mặt khác.3 gam D. [-NHCH2CO-NHCH(CH3)-CO-NHCH(CH3)CO-NHCH2CO-] Câu 61.28 gam B.62 gam đipeptit và 3. 1 B. Khi đun nóng nung dịch peptit với dung dịch kiềm. 1308 gam Câu 55: Khi thủy phân một octanpetit X có công thức cấu tạo là Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr thì thu được bao nhiêu tripeptit có chứa Gly? A. Gly. 2 D. Giá trị của m là A. Cô cạn dung dịch thu được 126. X là tetrapeptit Ala–Gly–Val–Ala.24 lít D.5 gam C.945 gam M . Có 3 α -amino axit khác nhau. [-NHCH2CO-NHCH(CH3)-CO-NHCH2CO-] C. B. B. có thể tạo ra 6 peptit khác nhau có đầy đủ các gốc α -amino axit đó. 78. D.0 mol glixin 4.315.1 gam B. D. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0.72 gam Ala-Ala-Ala. 18. Val. 4. 68. 22. 1 mol Tyr. Peptit là hợp chất được hình thành từ 2 đến 50 gốc α amino axit. (3). có tổng khối lượng là 40.6. 3.5 mol X tác dụng với dung dịch KOH dư là A.28 gam Câu 53: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin. C. Gly. 5.1 gam D. 75.amino axit là n -1. Câu 54: Thực hiện tổng hợp tetra peptit từ 5.5 gam Câu 35: Lấy 8. sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z.

Xác định Công thức cấu tạo của Y? A.25 gam glyxin.78(g). C.25(g) A.2 gam. 16. 16. Câu 73 :Thuỷ phân hoàn toàn 500 gam một oligopeptit X (chứa từ 2 đến 10 gốc α-amino axit) thu được 178 gam amino axit Y và 412 gam amino axit Z. D.2(g) và 203.5. 84 gam. Câu 66: Thủy phân hoàn toàn 143.04(g) mộ .1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. 15. 258. tetrapeptit. D. 8. Số đipeptit được tạo ra rừ glixin và alanin là: A.thì thu được 14. Cho tòan bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư. Khối lượng phân tử của A là : A. C.5(g) Y. B. Khối lượng nước phản ứng và giá trị của m lần lượt bằng? A. H2NCH(C2H5)COOH Câu 69: Xác định Phân tử khối gần đúng của một Polipeptit chứa 0. 35. 373.45 gam hỗn hợp A gồm hai tetrapeptit thu được 159. B. C. B.75 gam alanin (amino axit duy nhất). C. 78 gam. Giả sử trong phân tử chỉ có 2 nguyên tử S? A. 184. 103. trong phân tử A có 1 nhóm (-NH2 ) + 1 nhóm (-COOH) no .9. H2NCH2COOH D. Câu 72 : Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22. Câu 74: Tripeptit X có công thức sau : H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH .mạch hở.10.3(g) petapeptit.2(g) đipeptit và 101. C. D. Câu 68 : Thủy phân 14(g) một Polipeptit(X) với hiệu suất đạt 80%. B. Giá trị của m là? A.33%. B.67% khối lượng .3. Câu 67: X là một Hexapeptit cấu tạo từ một Aminoacid H2N-CnH2n-COOH (Y). D. C.32% S trong phân tử. tetrapeptit.8(g) đieptit và 37. 3 C.78(g). Thủy phân hết m(g) X trong môi trường acid thu được 30.145(g) và 203.2 C. B.35(g) trpeptit. 20. 202.78(g) B. 302. Thủy phân m gam X trong môi trường acid thì thu được 28. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là : A. D. 100 gam.9 gam. 147. Biết phân tử khối của Y là 89. D. B. X là : A.6 gam. 5 Câu 65: : X là một Tetrapeptit cấu tạo từ Aminoacid A.15(g). 405. 31. Thủy phân hoàn toàn 0. 69 gam. C.000(đvC). 231. X là : A.74 gam hỗn hợp X gồm các Aminoacid (các Aminoacid chỉ chứa 1nhóm COOH và 1 nhóm NH2 ) . pentapeptit. đipeptit. 22. .58(g) và 10. B. C. 75. D. 1 B.Trong Y có tổng % khối lượng Oxi và Nito là 61.54%.000(đvC). 28. C. tripeptit. D. Giá trị của m là : A.4 Câu 64: Thực hiện phản ứng trùng ngưng hỗn hợp gồm glixin và alanin. C. 160. 32. H2NCH(CH3)COOH.aminoacid (Y). 79. 19.95 gam một peptit X thu được 66. Câu 71: Khi thủy phân hoàn toàn 55.sau đó cô cạn dung dịch thì nhận được m(gam) muối khan.95.9 gam. 2 B. B.000(đvC Câu 70 : Đun nóng alanin thu được một số peptit trong đó có peptit A có phần trăm khối lượng nitơ là 18. đipeptit. 45.29(g) và 203.25 gam alanin và 56. pentapeptit. Phân tử khối của Z là : A. 4 D.Số nhận định đúng là: A.3 D.000(đvC) B.Trong A Oxi chiếm 42. 117. H2N(CH2)2COOH. tripeptthu được.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful