ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ
(Kỳ 2 năm học 2012-2013)
HỌ TÊN: TRƯƠNG THỊ THUỲ TRÂM

Lớp: 36K13

Sau khi nghiên cứu kỹ Thời khóa biểu dự kiến và lộ trình học của chuyên ngành, tôi xin đăng ký học các học phần theo lịch học sau:
STT Học phần

Tín
chỉ

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 6

Thứ
7

Ghi
chú
Ngành
2

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

XSTKE_13

2

Kinh tế đầu tư

3

KTDT3

3,4,5 T(2138)

3

Luật đầu tư

2

PLDT_1

6,7 T(21-38)

4

Đầu tư tài chính

3

DTTCH_6

5

Luật thương mại quốc tế 1

2

TMQT1

6

Luật Ngân hàng

2

LUNH2

7

Luật tài chính

2

LTCNH

8

Luật tố tụng hình sự

3

LTTHI

9

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt
Nam

3

DLCMD_5

23

Thứ 5

6,7,8 T(2239)

1

Tổng cộng:

Thứ 4

3,4,5 T(2138)

Ngành
2
1,2 T(2138)

10,11 T(2138)
10,11 T(2138)
6,7,8 T(2138)
6,7,8 T(2138)