Bang gia ong thep ma kem-5-11-2012

XÝ nghiÖp KD THÐP chuyªn dïng

§Þa chØ 1: 75 Tam Trinh, Mai §éng, Hµ Néi.
§Þa chØ 2: Km3 – Phan Träng TuÖ – Thanh Tr× - Hµ Néi

Tel: 04.22135512/ Fax: 36473024. MST: 010100368 MB: 0909.158.999;tuan.nguyen999@vnn.vn

B¶ng gi¸ èng thÐp M¹ kÏm

Ngµy 5/11/2012

èng thÐp m¹ kÏm bs 1387-1985/ gi steel pipes bs 1387 -1985
DN

§−êng kÝnh
ngoµi

ChiÒu
dµy

/Outside diameter
mm
15

Φ 21.2
Φ 21.4

20

Φ 26,65
Φ 26,9

25

Φ 33,5

Φ 33,8

32

Φ42,2

Φ42,5

40

Φ 48,1

Φ 48,4

50

Φ 59,9

Φ 60,3

§¬n gi¸

DN

U. W

§−êng kÝnh
ngoµi

ChiÒu
dµy

/Outside diameter

WT

(kg/m)

®ång/kg

®ång/mÐt

1,6
1,9
2,1
2,6
1,6
1,9
2,1
2,3
2,6
1,6
1,9
2,1
2,3
2,6
3,2
1,6
1,9
2,1
2,3
2,6
2,9
3,2
1,6
1,9
2,1
2,3
2,5
2,9
3,2
3,6
1,9
2,1
2,3
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0

0,773
0,914
0,989
1,21
0,988
1,160
1,284
1,381
1,560
1,259
1,481
1,626
1,787
1,981
2,410
1,602
1,888
2,077
2,260
2,539
2,811
3,1
1,835
2,165
2,382
2,598
2,830
3,232
3,570
3,951
2,718
2,993
3,267
3,693
4,076
4,474
5,03
5,514

28.100
27.300
26.300
26.400
28.100
27.300
26.300
26.300
26.400
28.100
27.200
26.200
26.200
26.200
26.300
28.100
27.100
26.100
26.100
26.100
26.100
26.200
28.100
27.100
26.100
26.100
26.100
26.100
26.200
26.100
27.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.100
26.000

21.721
24.952
26.011
31.944
27.763
31.668
33.769
36.320
41.184
35.378
40.283
42.601
46.819
51.902
63.383
45.016
51.165
54.210
58.986
66.268
73.367
81.220
51.564
58.672
62.170
67.808
73.863
84.355
93.534
103.121
73.386
77.818
84.942
96.018
105.976
116.324
131.283
143.364

mm

65

Φ 75,6

Φ 76,0

80

Φ 88,3
Φ 88,8

Φ 108,0

100

Φ 113,5
Φ 114,1

U.W
WT

(kg/m)

®ång/kg

®ång/mÐt

2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,2
3,6
4
4,2
4,5
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,2
3,6
4,0
4,2
4,5
2,5
2,7
2,9
3
3,2
2,5
2,7
2,9
3
3,2
3,6
4
4,2
4,4
4,5

3,806
4,157
4,507
4,854
5,199
5,713
6,392
7,063
7,395
7,890
4,464
4,878
5,29
5,699
6,138
6,715
7,519
8,37
8,71
9,299
6,504
7,011
7,516
7,768
8,27
6,843
7,377
7,909
8,175
8,763
9,756
10,801
11,320
11,838
12,200

26.200
26.200
26.200
26.200
26.000
26.000
26.100
26.000
26.000
26.000
26.200
26.200
26.200
26.200
26.000
26.000
26.000
26.100
26.000
26.000
26.200
26.200
26.200
26.200
26.000
26.200
26.200
26.200
26.200
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.100

99.717
108.913
118.083
127.175
135.174
148.538
166.831
183.638
192.270
205.140
116.957
127.804
138.598
149.314
159.588
174.590
195.494
218.457
226.460
241.774
170.405
183.688
196.919
203.522
215.020
179.287
193.277
207.216
214.185
227.838
253.656
280.826
294.320
307.788
318.420

xÝ nghiÖp kd thÐp chuyªn dïng

*§¬n gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT 10%.
*Hµng giao trªn ph−¬ng tiÖn bªn Mua, t¹i kho bªn B¸n, Hµ Néi
*§¬n gi¸ cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm b¸o gi¸ cho ®Õn khi cã th«ng b¸o gi¸ míi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful