P. 1
Bang gia ong thep ma kem-5-11-2012

Bang gia ong thep ma kem-5-11-2012

|Views: 161|Likes:
Được xuất bản bởisenbo884
Gia ong thep ma kem nhung nong DN15-DN100
Gia ong thep ma kem nhung nong DN15-DN100

More info:

Published by: senbo884 on Dec 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

B¶ng gi¸ èng thÐp M¹ kÏm Ngµy 5/11/2012

èng thÐp m¹ kÏm bs 1387-1985/ gi steel pipes bs 1387 -1985
DN
§−êng kÝnh
ngoµi
ChiÒu
dµy
§¬n gi¸ DN
§−êng kÝnh
ngoµi
ChiÒu
dµy
/Outside diameter U. W /Outside diameter U.W
mm WT (kg/m) ®ång/kg ®ång/mÐt mm WT (kg/m) ®ång/kg ®ång/mÐt
1,6 0,773 28.100 21.721 2,1 3,806 26.200 99.717
15 Φ 21.2 1,9 0,914 27.300 24.952 2,3 4,157 26.200 108.913
2,1 0,989 26.300 26.011 2,5 4,507 26.200 118.083
Φ 21.4 2,6 1,21 26.400 31.944 65 Φ 75,6 2,7 4,854 26.200 127.175
1,6 0,988 28.100 27.763 2,9 5,199 26.000 135.174
1,9 1,160 27.300 31.668 3,2 5,713 26.000 148.538
20 Φ 26,65 2,1 1,284 26.300 33.769 Φ 76,0 3,6 6,392 26.100 166.831
2,3 1,381 26.300 36.320 4 7,063 26.000 183.638
Φ 26,9 2,6 1,560 26.400 41.184 4,2 7,395 26.000 192.270
1,6 1,259 28.100 35.378 4,5 7,890 26.000 205.140
1,9 1,481 27.200 40.283 2,1 4,464 26.200 116.957
25 Φ 33,5 2,1 1,626 26.200 42.601 2,3 4,878 26.200 127.804
2,3 1,787 26.200 46.819 2,5 5,29 26.200 138.598
2,6 1,981 26.200 51.902 2,7 5,699 26.200 149.314
Φ 33,8 3,2 2,410 26.300 63.383 2,9 6,138 26.000 159.588
1,6 1,602 28.100 45.016 80 Φ 88,3 3,2 6,715 26.000 174.590
1,9 1,888 27.100 51.165 3,6 7,519 26.000 195.494
2,1 2,077 26.100 54.210 Φ 88,8 4,0 8,37 26.100 218.457
32 Φ42,2 2,3 2,260 26.100 58.986 4,2 8,71 26.000 226.460
2,6 2,539 26.100 66.268 4,5 9,299 26.000 241.774
2,9 2,811 26.100 73.367 2,5 6,504 26.200 170.405
Φ42,5 3,2 3,1 26.200 81.220 Φ 108,0 2,7 7,011 26.200 183.688
1,6 1,835 28.100 51.564 2,9 7,516 26.200 196.919
1,9 2,165 27.100 58.672 3 7,768 26.200 203.522
2,1 2,382 26.100 62.170 3,2 8,27 26.000 215.020
40 Φ 48,1 2,3 2,598 26.100 67.808 2,5 6,843 26.200 179.287
2,5 2,830 26.100 73.863 2,7 7,377 26.200 193.277
2,9 3,232 26.100 84.355 2,9 7,909 26.200 207.216
Φ 48,4 3,2 3,570 26.200 93.534 3 8,175 26.200 214.185
3,6 3,951 26.100 103.121 100 Φ 113,5 3,2 8,763 26.000 227.838
1,9 2,718 27.000 73.386 3,6 9,756 26.000 253.656
2,1 2,993 26.000 77.818 Φ 114,1 4 10,801 26.000 280.826
50 Φ 59,9 2,3 3,267 26.000 84.942 4,2 11,320 26.000 294.320
2,6 3,693 26.000 96.018 4,4 11,838 26.000 307.788
2,9 4,076 26.000 105.976 4,5 12,200 26.100 318.420
3,2 4,474 26.000 116.324
Φ 60,3 3,6 5,03 26.100 131.283
4,0 5,514 26.000 143.364
xÝ nghiÖp kd thÐp chuyªn dïng
*§¬n gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT 10%.
*Hµng giao trªn ph−¬ng tiÖn bªn Mua, t¹i kho bªn B¸n, Hµ Néi
*§¬n gi¸ cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm b¸o gi¸ cho ®Õn khi cã th«ng b¸o gi¸ míi.
XÝ nghiÖp KD THÐP chuyªn dïng XÝ nghiÖp KD THÐP chuyªn dïng XÝ nghiÖp KD THÐP chuyªn dïng XÝ nghiÖp KD THÐP chuyªn dïng
§Þa chØ 1: 75 Tam Trinh, Mai §éng, Hµ Néi.
§Þa chØ 2: Km3 – Phan Träng TuÖ – Thanh Tr× - Hµ Néi
Tel: 04.22135512/ Fax: 36473024. MST: 010100368 MB: 0909.158.999;tuan.nguyen999@vnn.vn

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->