PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

9. Số báo danh

10. Mã đề thi

Giám thị 1
Họ và tên: ..................
....................................

1. Tỉnh / TP : ...........................................

Chữ ký:......................

4. Họ và tên thí sinh : ............................

     

.............................................................

     

5. Ngày sinh : ............/..... ......../.............

     

6. Chữ ký thí sinh: ..................................

     

7. Môn thi :..............................................

     

Giám thị 2
Họ và tên: .................
...................................
Chữ ký:......................

2. Hội đồng coi thi : ...............................

3. Phòng thi : ..........................................
8. Ngày thi : ............./............ /...............

     
     

Thí sinh lưu ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.
- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn .
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục:
Số báo danh , Mã đề thi trước khi làm bài
Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu
hỏi trong đề thi.
Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín
một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng

     
     
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
2 

21 
22 

41 
42 

61 
62 

3 

23 

43 

63 

4 

24 

44 

64 

5 

25 

45 

65 

6 

26 

46 

66 

7 

27 

47 

67 

8 
9 

28 
29 

48 
49 

68 
69 

10 

30 

50 

70 

11 
12 

31 
32 

51 
52 

71 
72 

13 

33 

53 

73 

14 
15 

34 
35 

54 
55 

74 
75 

16 

36 

56 

76 

17 
18 

37 
38 

57 
58 

77 
78 

19 

39 

59 

79 

20 

40 

60 

80 