MỤC LỤC

Lời mở đầu Vai trò của báo chí trong xã hội hiện đại Báo chí là công cụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội 2. Báo chí có vai trò định hướng dư luận 3. Báo chí có chức năng giám sát và phản biện xã hội 3.1. Mối quan hệ giữa báo chí, dư luận xã hội, giám sát và phản biện xã hội 3.2. Báo chí - diễn đàn thể hiện giám sát và phản biện xã hội
1.

Lời kết Tài liệu tham khảo

1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Ở các nền dân chủ, báo chí có vai trò then chốt trong đời sống chính trị - xã hội. Báo chí cung cấp thông tin về các sự việc, giúp chúng ta nắm rõ hơn những vấn đề quan trọng trong đời sống. Báo chí phê bình và tranh luận để đảm bảo rằng thông tin phải được kiểm chứng và xem xét từ mọi góc độ. Nhưng vai trò của các phương tiện truyền thông trong một xã hội hiện đại không chỉ hạn chế ở việc phản ánh và phân tích những sự kiện đặc biệt. Bằng việc theo dõi và phân tích một cách nghiêm túc những xu hướng và trào lưu mới trong xã hội, báo chí tự do cung cấp những thông tin quan trọng cho những người đưa ra các quyết định để những vấn đề quan trọng (như việc đưa ra các quyết sách) sẽ được đảm bảo. Cũng phải nhìn nhận vai trò của các phương tiện truyền thông trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với những thách thức toàn cầu. Những thách thức này đặt ra nhu cầu chung tay kiếm tìm những giải pháp toàn diện. Để đạt được điều đó, việc tiếp cận thông tin chính xác là vô cùng quan trọng đối với công chúng cũng như đối với những người đưa ra quyết định. Ở Việt Nam, báo chí truyền thông đã và đang góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong hơn 20 năm thực hiện chính sách và đường lối đổi mới do Đảng ta lãnh đạo, các phương tiện truyền thông đại chúng đóng vai trò hết sức quan trọng trên mọi lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế, pháp luật đến văn hóa, giáo dục, thể thao…, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, phong phú và đa dạng về đời sống tinh thần của nhân dân… Bên cạnh những vấn đề trên, báo chí nước ta trong quá trình đổi mới và hội nhập cũng là một trong những nhân tố giúp nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, giới thiệu đất nước, văn hóa con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế của Đảng, Nhà nước ta; góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với đề tài "Vai trò của báo chí trong xã hội hiện đại", bài tiểu luận xin trình bày vắn tắt những vai trò cơ bản và quan trọng nhất của báo chí trong xã hội hiện nay, đặc biệt trong xã hội Việt Nam thời đại mới.

2

VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
1. Báo chí là công cụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội Trong đời sống chính trị - xã hội, báo chí giữ một vai trò hết sức quan trọng. Bất kỳ một lực lượng cầm quyền nào tại các quốc gia trên thế giới đều sử dụng báo chí như một công cụ để tác động vào tư tưởng, tình cảm của công chúng, nhằm tạo ra ở họ những nhận thức mới, những định hướng có giá trị cho cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, người nào nắm được các phương tiện thông tin đại chúng có thể "điểu khiển" con người theo ý muốn, có nghĩa là dùng báo chí để hàng ngày phát đi những thông điệp chính trị nhằm giáo dục ý thức, tư tưởng, thuyết phục quần chúng làm theo ý muốn của mình. Ở nước ta, báo chí là công cụ chính trị của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc quản lý, cải cách và điều hành xã hội. Trong thời kỳ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm đến hoạt động báo chí, coi báo chí là công cụ đắc lực để tuyên truyền, vận động nhân dân, là vũ khí sắc bén tấn công kẻ thù. Nền báo chí cách mạng đã làm tròn sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vai trò của báo chí không ngừng được nâng cao. Bằng các hình thức, phương pháp tiếp cận, các thể loại phong phú, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: "Báo chí là một mặt trận; cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Báo chí đã đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với các giai tầng xã hội, cổ vũ, động viên, góp phần làm cho chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Báo chí nước nhà đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Báo chí phát hiện kịp thời các vấn đề đang đặt ra trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập trong các chính sách, quyết định của các cơ quan có trách nhiệm; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất những giải pháp hợp lý nhằm khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế, không ngừng nâng cao hiệu quả pháp luật và hiệu quả kinh tế - xã hội các chính sách của Nhà nước, góp phần làm cho "ý Đảng, lòng dân" hòa làm một.

3

Báo chí đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả, thực sự trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, công cụ có hiệu quả của Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội. Nhiều nhà báo và tập thể báo chí đã dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, có mặt tại các điểm nóng, theo đuổi tới cùng để xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực… 2. Báo chí có vai trò định hướng dư luận Dư luận xã hội là những phản ứng, tư tưởng và tình cảm, những nhận xét, đánh giá của một nhóm người, một tầng lớp xã hội, một giai cấp, một cộng đồng... trước một vấn đề xã hội (có thể đó là một chủ trương, chính sách; một vấn đề nảy sinh; một hành động có ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội... ). Vì thế, dư luận xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng; bởi nó góp phần hình thành niềm tin, tư tưởng của nhân dân. Lãnh đạo tư tưởng lại là một trong 3 thành tố làm nên quyền lực lãnh đạo của Đảng (bao gồm chủ trương đường lối, công tác tổ chức cán bộ và công tác tư tưởng). Việc tạo ra dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội là việc làm hết sức cần thiết trong hoạt động tư tưởng của Đảng ta. Từ đó tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh với cái xấu, cái ác, vạch trần những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Vai trò của báo chí trong việc tạo ra dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong một xã hội bùng nổ thông tin, hội nhập với thế giới là hết sức quan trọng. Báo chí là công cụ tuyên truyền tập thể, cổ vũ tập thể, là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và là diễn đàn tiếng nói của các giai tầng xã hội. Do đó, báo chí cần chủ động, tích cực tạo ra dư luận xã hội, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, các thế lực thù địch đang tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam bằng âm mưu "diễn biến hoà bình". Lĩnh vực thông tin tuyên truyền được các thế lực này triệt để khai thác nhằm tạo những làn sóng dư luận làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo ra sự mất ổn định xã hội. Mặt trận tư tưởng - văn hoá, phải đương đầu với những thử thách, khó khăn, nên rất cần sự sáng suốt, bản lĩnh chính trị của đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, mà báo chí là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, xung kích, còn các nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận này. Vì thế, trước mọi vấn đề xã hội, báo chí phải kịp thời vào cuộc, nhìn nhận đánh giá vấn đề hết sức khách quan như bản chất vốn có của nó. Khi Đảng, Nhà nước đề ra một chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của báo chí là phải tạo ra sự đồng thuận xã hội, tạo nên "hợp lực mạnh" của quần chúng nhân dân, biến nó thành luồng tư tưởng chủ đạo trong đời sống xã hội.

4

Sức mạnh thông tin của báo chí có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội. Có thể lấy ví dụ như trong vụ việc tư thương đầu cơ gây nên cơn sốt ảo về giá gạo vài năm trước, báo chí đã kịp thời gặp gỡ các cơ quan chức năng thông tin, khẳng định an ninh lương thực của chúng ta hoàn toàn bảo đảm. Sự thật đó chỉ là những tin đồn thất thiệt của những kẻ đầu cơ và các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời vào cuộc đã góp phần ổn định tình hình giá cả thị trường. Hay ví dụ về sự nóng vội khi xử lý thông tin: một cơ quan báo chí đưa tin không đúng rằng trong quả bưởi có chất gây ung thư đã gây khốn đốn cho người dân trồng bưởi khắp cả nước. Dù sau đó có đăng bài đính chính và xin lỗi nhưng không thể bù đắp được những thiệt hại về kinh tế lẫn lòng tin của dân chúng. Do đó, khi đứng trước một vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, bên cạnh trách nhiệm thông tin kịp thời, nhà báo phải đặt trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội lên trên, để tìm hiểu và lý giải vấn đề một cách toàn diện với cái nhìn sắc nét, biện chứng. Cách đưa thông tin của nhà báo làm sao giúp độc giả nhìn vấn đề dưới một góc nhìn trọn vẹn nhất, thông tin phải được cân nhắc sao cho từng câu, từng chữ thật khách quan, trung thực. Từ đó, báo chí giúp độc giả có những suy nghĩ, tình cảm, hành động đúng để bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, đấu tranh với cái xấu, cái ác. Đồng thời, báo chí cần tỏ rõ thái độ ủng hộ cái tốt, cái tích cực và đấu tranh không khoan nhượng với những tiêu cực trong đời sống xã hội. Như vậy, báo chí đã góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo ra những luồng dư luận tích cực làm lành mạnh hoá đời sống xã hội, tạo đà khai thác tốt sức mạnh nội lực cho quá trình phát triển phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và của cả nước. Và đó chính là góp phần vào hoạt động tư tưởng của Đảng. 3. Báo chí có chức năng giám sát và phản biện xã hội 3.1. Mối quan hệ giữa báo chí, dư luận xã hội, giám sát và phản biện xã hội Giám sát xã hội được hiểu là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý vào khách thể quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động có hiệu quả và đạt được mục đích đề ra. Thông tin phục vụ cho công tác giám sát phải là thông tin hai chiều. Chiều thuận từ phía đối tượng chịu giám sát để đối tượng giám sát hiểu và kiểm soát; chiều ngược lại từ phía đối tượng giám sát, là nguồn thông tin có tính chất đánh giá, phê bình, xây dựng, làm tiền đề cho việc điều chỉnh, thay đổi tư duy và hành động mới. V.I Lênin đã nói : "Chính phủ cũng phải được dư luận công chúng kiểm soát"1. Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 đã quy định: "Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức Nhà nước chịu sự giám sát của nhân

1

V.I Lênin toàn tập, tập 35, 1976.tr20

5

dân". Đây là cơ sở pháp lý cao nhất cho sự khẳng định quyền giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của xã hội. Phản biện xã hội là một khái niệm chính trị, là biểu hiện đặc trưng chuyên nghiệp nhất của cái gọi là đời sống dân chủ. Sự sống không bao giờ đứng yên một chỗ, trái lại, luôn luôn vận động và phát triển. "Trong quá trình phát triển, tất cả những gì trước kia là hiện thực thì hiện nay trở thành không hiện thực, mất tính tất yếu, mất quyền tồn tại, mất tính hợp lý của chúng; và hiện thực mới, đầy sinh lực, thay thế cho hiện thực đang tiêu vong"2. Cái tiến bộ, khoa học phản biện lại cái lỗi thời để tiến tới sự đúng đắn và phát triển. Thực tế cho thấy xã hội nào càng mang tính chất phản biện cao thì xã hội đó càng có khả năng phát triển nhanh và vững chắc. Ngược lại, chỉ trong một xã hội phát triển thì tính phản biện xã hội mới được phát huy mạnh mẽ và hiệu quả. Giám sát và Phản biện xã hội là hai khái niệm chức năng gắn bó mật thiết. Chỉ trên cơ sở giám sát một cách nghiêm túc thì mới có thông tin đầy đủ và thấu đáo làm tiền đề cho phản biện. Trong đời sống xã hội, các đối tượng gồm hệ thống bộ máy nhà nước, các cơ quan chức năng, quần chúng nhân dân, các tổ chức phi chính phủ, dư luận xã hội… đều vừa là đối tượng giám sát - phản biện, vừa là đối tượng chịu sự giám sát - phản biện nhằm vào những chủ trương, quyết sách, những hiện tượng, những quan điểm nảy sinh trong thực tế đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội. Diễn đàn diễn ra các hoạt động này chính là báo chí. Mối quan hệ giữa báo chí - dư luận xã hội – vai trò giám sát – phản biện xã hội có quan hệ biện chứng. Một mặt báo chí thoả mãn những nhu cầu ngày càng tăng của công chúng, mặt khác, bản thân công chúng lại đặt ra các yêu cầu mới đối với hoạt động của hệ thống báo chí. Báo chí vừa thể hiện dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội, vừa chịu sự tác động mạnh của dư luận xã hội. Không phải mọi sự kiện, vấn đề xã hội đều được dư luận xã hội phản ánh. Chủ đề của dư luận xã hội là những vấn đề lợi ích có tính cấp bách, khi lợi ích bị ảnh hưởng thì dư luận xã hội sẽ lên tiếng phản biện. 3.2. Báo chí - diễn đàn thể hiện giám sát và phản biện xã hội Báo chí thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội trước hết ở việc cung cấp thông tin chân thực, khách quan theo cả hai chiều. Một mặt, với khả năng thông tin nhanh nhạy, chính xác, báo chí là phương tiện tối ưu để truyền tải đến công chúng đường lối, chính sách, phương thức, tính chất hoạt động của Nhà nước và các tổ chức xã hội. Mặt khác, báo chí phản ánh đời sống hiện thực với những "phản ứng" của quần chúng nhân dân một cách kịp thời và chân thực. Báo chí tham gia vào việc kiểm tra các cơ quan trung ương, địa
2

. C.Mác và PH. Ăng-ghen Toàn tập. Tập 21.Hà Nội 1995, tr. 393, tr.395, tr.421

6

phương, các tổ chức, cá nhân trong xã hội về việc thực hiện các quy định của luật pháp, các chuẩn mực văn hoá xã hội… để chỉ ra các sai lầm, khuyết điểm trên cơ sở xây dựng theo chiều hướng tốt đẹp, tích cực, chứ không phải là phủ nhận hoặc đánh đổ. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của báo chí là nguồn thông tin quan trọng để giúp các cơ quan có thẩm quyền kịp thời uốn nắn và có những biện pháp điều chỉnh thích hợp. Đó cũng là ý nghĩa của tinh thần Phản biện trên báo chí: "Phải phê bình với tinh thần thành khẩn, xây dựng (trị bệnh cứu người). Chớ phê bình lung tung, không chịu trách nhiệm".3 Báo chí là diễn đàn của nhân dân. Nhân dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống xã hội thông qua các ban Bạn đọc, Hộp thư, Đường dây nóng, mục Góp ý kiến, bình chọn…trên tất cả các loại hình báo chí từ báo in, đến phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Trên cơ sở ý kiến nhân dân, cùng với lập trường chính trị và sự am hiểu các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của nhà báo, tính giám sát và phản biện của báo chí cao hơn, sâu sắc hơn, hiệu quả và có tác động mạnh mẽ hơn. Báo chí thông tin cho nhân dân về tình trạng của dư luận xã hội trên các vấn đề đang tạo nên mối quan tâm chung của toàn thể xã hội, nhất là những vấn đề có tính cấp bách. Một khi quần chúng quan tâm, đóng góp phản biện cho các vấn đề xã hội, khi ấy tính tích cực chính trị của quần chúng đã được nâng cao. Có thể nói báo chí Việt Nam trong những năm gần đây đã tiếp tục phát huy được truyền thống của tính chiến đấu trên mặt trận thông tin. Đồng thời, với sự trợ giúp của các phương tiện tác nghiệp hiện đại, môi trường thông tin toàn cầu phát triển đã giúp người làm báo mở rộng được phạm vi và hiệu quả hoạt động. Báo chí vẫn đi tiên phong trong việc phanh phui các tiêu cực trong các lĩnh vực, đặc biệt là đấu tranh chống tham nhũng của các cấp chính quyền, ví dụ trong vụ PMU18, một loạt các quan chức cấp cao của Bộ giao thông vận tải, các đường dây phạm pháp… đã phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật. Hay như những tiêu cực trong giáo dục, thi cử: chạy trường, bạo hành trẻ… cũng được báo chí điều tra và thông tin đến dư luận. Những vụ việc như vậy được báo chí phát hiện và phản ánh chân thực, kịp thời, kiên quyết đấu tranh, tạo nên không khí vừa dân chủ vừa định hướng tốt dư luận. Tuy vậy, không chỉ chống tiêu cực mới là phản biện xã hội. Báo chí đề cao những nhân tố mới, những gương người tốt việc tốt điển hình trên tất cả các lĩnh vực để động viên tinh thần và cân bằng xã hội (điển hình như chương trình Người Đương thời của VTV3). Báo chí thông tin trung thực về cái tốt đẹp cũng là để kích thích phát triển phần tốt đẹp trong xã hội.

3

Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội. 1989

7

LỜI KẾT
Lịch sử đã minh chứng rằng xã hội càng phát triển thì vai trò thông tin báo chí càng tăng lên. Một quốc gia càng phát triển, dân chủ thì càng đòi hỏi có một nền báo chí vững mạnh và phát triển bấy nhiêu. Vai trò của báo chí trong xã hội hiện đại không chỉ bó hẹp ở truyền tải thông tin, mà còn định hướng dư luận, là diễn đàn của dư luận để giám sát, phản biện xã hội. Ở Việt Nam, qua hơn 20 năm đổi mới, nền báo chí đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế. Những thành tựu và đóng góp đó có nguyên nhân sâu xa từ quá trình đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 20 năm qua mà báo chí truyền thông là một biểu hiện sinh động. Trong tương lai, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ tiếp tục thúc đẩy đất nước phát triển phù hợp quy luật, hướng tới một xã hội công bằng dân chủ, văn minh, vì con người và sự tiến bộ. Một mặt, đó là điều kiện giúp cho báo chí phát triển, mặt khác, bản thân báo chí cũng có trách nhiệm nặng nề, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp ấy. Xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, báo chí Việt Nam phải tiếp tục đóng vai trò là công cụ tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, định hướng công chúng và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, hoàn thành những nhiệm vụ nói trên cũng chính là việc tạo lập cơ sở, điều kiện cho báo chí phát triển theo xu hướng tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

8

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội, Mai Quỳnh Nam, Tạp chí Xã hội học số 1 (53), 1996. 2. Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc Đổi mới, Mai Quỳnh Nam, tạp chí Xã hội học, số 2 (54), 1996. 3. Xã hội học về dư luận xã hội, Nguyễn Quý Thanh, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006. 4. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, Dương Xuân Sơn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. 5. Báo chí Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, Nguyễn Thị Thanh , Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông, số 7, tháng 7 năm 2007.

9