P. 1
MÔ PHỎNG THIẾT BỊ XẠ PHẪU LEKSELL GAMMA KNIFE BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

MÔ PHỎNG THIẾT BỊ XẠ PHẪU LEKSELL GAMMA KNIFE BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

|Views: 22|Likes:
Được xuất bản bởiJack Buzz
luận văn kamy
luận văn kamy

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Jack Buzz on Dec 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Sections

 • Hình 1.1 Leksell Gamma Knife model C
 • Hình 1.2 Hình c t ngang c a Leksell Gamma Knife model C
 • Hình 1.3 Kích c khác nhau c a mũ trong LGK
 • Hình 1.4 Nguyên t c h i t 201 chùm tia trong LGK
 • Hình 1.5 So sánh cư ng ñ c a m t chùm tia gamma mà kh i u h p th
 • Hình 1.6 ð t khung vào ñ u b nh nhân
 • Hình 1.7 Chương trình tính li u b ng Gamma Plan
 • Hình 1.8: So sánh kích thư c và li u ñi u tr c a m t s phương pháp x tr
 • Hình 2.1 Bi u di n cách tính li u ph n trăm
 • Hình 2.2 Sơ ñ bi u di n các th tích bia trong k thu t x tr
 • ñư c ch p b i CT trong vi c l p k ho ch ñi u tr
 • Hình 3.2 Quá trình v n chuy n c a các h t qua m t voxel
 • B ng 3.1 So sánh th i gian ch y gi a tally F4 và tally FMESH
 • Hình 3.4 Giao di n c a chương trình MCNP5
 • Hình 3.5 Mô hình ngu n ñơn kênh dùng trong mô ph ng MCNP
 • Hình 3.6 Mô hình mô ph ng ngu n ñơn kênh và phantom trong LGK
 • Hình 3.7 Ph mô ph ng năng lư ng photon phát ra c a ngu n Co60
 • Hình 3.8 Li u phân b d c theo tr c Ox
 • Hình 3.9 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxy
 • Hình 3.10 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxz
 • Hình 4.1a Bi u di n s s p x p c a các vòng collimator trong helmet c a LGK
 • Hình 4.1b Bi u di n góc phương v c a các vòng so v i m t ph ng xOy
 • Hình 4.2 Bi u di n phân b góc c a 201 ngu n trong LGK so v i m t ph ng
 • 201 ngu n
 • Hình 4.4 Mô hình ñ u Zubal

ð I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN

ð NG TRƯƠNG KA MY

MÔ PH NG THI T B X PH U LEKSELL GAMMA KNIFE B NG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

LU N VĂN TH C SĨ V T LÝ H T NHÂN

TP H CHÍ MINH, 2009

ð I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN

ð NG TRƯƠNG KA MY

MÔ PH NG THI T B X PH U LEKSELL GAMMA KNIFE B NG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5
Chuyên ngành: V T LÝ H T NHÂN Mã s : 60 44 05

LU N VĂN TH C SĨ V T LÝ H T NHÂN

NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: PGS TS MAI VĂN NHƠN

TP H CHÍ MINH, 2009

1

L I C M ƠN
Trong quá trình h c t p t i B môn V t lý H t nhân, Trư ng ð i h c Khoa h c T nhiên, tôi ñã ñư c s gi ng d y t n tình c a các th y cô. Chính nơi ñây ñã cung c p cho tôi ki n th c và giúp tôi trư ng thành trong h c t p và nghiên c u khoa h c. Cho tôi g i l i bi t ơn v i t t c các th y cô ñã gi ng d y tôi trong su t th i gian h c t i trư ng. Cho tôi g i l i bi t ơn sâu s c ñ n th y Mai Văn Nhơn và cô Trương Th H ng Loan ñã ñ nh hình cho tôi l a ch n ñ tài này và t n tình hư ng d n tôi trong su t th i gian th c hi n lu n văn. Tôi cũng g i l i c m ơn ñ n em ð ng Nguyên Phương ñã có nh ng ý ki n ñóng góp quí báu và nhi t tình trong su t quá trình th c hi n lu n văn. Tôi cũng chân thành c m ơn t p th bác sĩ và kĩ sư v t lý t i ñơn v Gamma Knife c a B nh vi n Ch R y ñã cung c p cho tôi nh ng tài li u quan tr ng giúp tôi có th hoàn thành ñư c lu n văn. Xin ñư c phép g i l i c m ơn ñ n các th y trong h i ñ ng ñã ñ c, nh n xét và giúp tôi hoàn ch nh lu n văn. Cu i cùng, tôi xin chân thành c m ơn gia ñình, b n bè luôn ng h , ñ ng viên giúp ñ tôi trong su t khóa h c.

...................................14 1.32 3.......6 Gi i thi u chương trình Gamma Plan ...............22 2...................................................................................... ñ th ..15 1.5 Ti n trình ñi u tr b ng LGK .11 1........18 1..................................................11 1............................................7 Ưu ñi m c a LGK so v i các thi t b x ph u khác ..23 2.......................................................................................2 M CL C Danh m c các ký hi u và các ch vi t t t ...................32 3...................4 Nguyên t c c a LGK ............................................1 Gi i thi u chung ......2 L ch s c a LGK ............................................................................................................................................................34 ..............................................3 Các phương pháp ñi u tr b ng tia x .......1 Danh m c các b ng ....................................................................19 CHƯƠNG 2 – T NG QUAN V KĨ THU T X TR ..........11 1...................................................2 Quá trình và nguyên t c ñi u tr b ng tia x ............17 1........21 2...................................3 Danh m c các hình v ....................................................................24 CHƯƠNG 3 – MÔ PH NG MCNP CHO NGU N ðƠN KÊNH TRONG THI T B X PH U LEKSELL GAMMA KNIFE .2 Chương trình MCNP .................1 Gi i thi u v Leksell Gamma Knife ....21 2...............................7 CHƯƠNG 1 – T NG QUAN V THI T B LEKSELL GAMMA KNIFE....................................................................................4 M ð U ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Các thành ph n chính trong thi t b LGK .................1 Phương pháp Monte Carlo ...................................4 Cơ s và các khái ni m liên quan v li u trong x tr .......

..........................................................3 Các k t qu tính toán v i 201 ngu n ...........................................................................3 Mô ph ng MCNP cho ngu n ñơn kênh trong thi t b x ph u LGK.....................................53 K T LU N .69 .........................2 Mô ph ng cách tính li u ñ i v i ñ u Zubal ..........................................................................................................45 CHƯƠNG 4 – MÔ PH NG MCNP CHO 201 NGU N TRONG THI T B X PH U LEKSELL GAMMA KNIFE .........42 3..........................68 TÀI LI U THAM KH O ...........49 4..52 4...........................................................1 Mô ph ng MCNP5 cho 201 ngu n trong LGK ..........................................................3 3.........................67 HƯ NG PHÁT TRI N ................................................................................................49 4..................4 Các k t qu tính toán v i ngu n ñơn kênh............................................

4 DANH M C CÁC KÝ HI U VÀ CÁC CH Các ký hi u Φ : là thông lư ng h t (1/cm2) TL: là chi u dài ñư ng ñi c a h t (cm) V : là th tích c a m t voxel (cm3) W : là tr ng s quãng ñư ng A: là di n tích c a m t voxel (cm2) δ : là b r ng c a voxel (cm) VI T T T Các ch vi t t t LGK: CT: MRI: Leksell Gamma Knife Computed Tomography Magnetic Resonance Imaging SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography PET: IGRT: Positron Emission Computed Tomography Image Guided Radiation Therapy IMRT: Intensity Modulated Radiation Therapy SSD: SAD: Source to Surface Distance Source Axis Distance GTV: Gross Tumor Volume CTV: Clinical Target Volume PTV: Planning Target Volume .

5 MCNP: EGS: Monte Carlo N – Particle Electron Gamma Shower PENELOPE: Penetration and Energy Loss of Positrons and Electrons FWHM: Full Width Half Maximum .

..64 ...................................63 B ng 4........................................................2 So sánh FWHM ñ i v i tr c Oz gi a chương trình Gamma Plan và k t qu tính toán ..44 So sánh FWHM ñ i v i tr c Ox gi a chương trình Gamma Plan và k t qu tính toán .................................................................1 So sánh th i gian ch y gi a tally F4 và tally FMESH ...................................................1 B ng 4...............6 DANH M C CÁC B NG B ng 3..........

.........3 Hình 1........2 Hình 3...........5 Hình 1...........................................30 Bi u di n ñư ng ñ ng li u c a CTV.........8 Hình 2...........43 Hình 3..........................19 ð t khung vào ñ u b nh nhân ......... và GTV trong ung thư tr c tràng ñư c ch p b i CT trong vi c l p k ho ch ñi u tr ... ð Hình 1..............................2 Hình 1..................16 Hình c t ngang c a Leksell Gamma Knife model C .................... PTV.........................4 Hình 1...........7 Hình 1....1 Hình 2.........................................................................................34 Hình 3.16 Kích c khác nhau c a mũ trong LGK .......19 So sánh cư ng ñ c a m t chùm tia gamma mà kh i u h p th .............................2 Hình 2.............28 Sơ ñ bi u di n các th tích bia trong k thu t x tr ..............42 So sánh li u tương ñ i tính b ng tally F4 và tally FMESH d c theo tr c Ox ñ i v i phantom nư c ..............................20 Chương trình tính li u b ng Gamma Plan ........6 Hình 1.......7 DANH M C CÁC HÌNH V ............22 So sánh kích thư c và li u ñi u tr c a m t s phương pháp x tr ..3 TH Leksell Gamma Knife model C ...1 Hình 1...............................23 Bi u di n cách tính li u ph n trăm ..17 Nguyên t c h i t 201 chùm tia trong LGK ..............................................3 Bi u di n quá trình v n chuy n c a các h t qua m t voxel ..........................1 So sánh phương pháp Monte Carlo v i các phương pháp gi i tích v th i gian tính toán và ñ ph c t p c a c u hình ...............4 Giao di n c a chương trình MCNP5 ..........................36 Hình 3......45 ...............................................................................

.......6 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 8mm ....................................2 Hình 4.......................5 Hình 3....................46 Mô hình mô ph ng ngu n ñơn kênh và phantom trong LGK ...................................................7 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 14mm ....56 Hình 4........5 Mô hình ñ u Zubal..............................................1b Bi u di n góc phương v c a các vòng so v i m t ph ng xOy ............4 Hình 4....6 Hình 3........................................................7 Hình 3........................................56 Hình 4................................................54 Hình 4.9 Mô hình ngu n ñơn kênh dùng trong mô ph ng MCNP................8 Hình 3............................................................................8 Hình 3.......................50 Hình 4.............................................52 Hình 4...........................53 Bi u di n ngu n có d ng hình m t và cách b trí phantom trong mô ph ng 201 ngu n ......................................52 Hình 4...............................................................8 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 18mm ..................1a Bi u di n s s p x p c a các vòng collimator trong helmet c a LGK ...................................................................................48 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxy.......57 Hình 4........................10 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxz ............47 Ph năng lư ng photon phát ra c a ngu n Co60 ........57 ...................................3 Bi u di n phân b góc c a 201 ngu n trong LGK so v i m t ph ng .........49 Hình 3.55 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 4mm ...............47 Li u phân b d c theo tr c Ox ........................................................

...............................61 Hình 4...............10 Li u phân b trên m t ph ng Oxz v i collimator ñư ng kính 18mm ........62 Hình 4..13 So sánh li u theo tr c x v i collimator ñư ng kính 4 mm ......9 Hình 4...................58 Hình 4.............59 Hình 4...61 Hình 4...62 .......15 So sánh li u theo tr c z v i collimator ñư ng kính 18 mm .11 Bi u di n phân b li u tương ñ i trong phantom ñ u Zubal và trong phantom nư c ñ i v i 201 ngu n ........................9 Li u phân b trên m t ph ng Oxy v i collimator ñư ng kính 18mm...............14 So sánh li u theo tr c x v i collimator ñư ng kính 18 mm ..12 So sánh li u theo tr c z v i collimator ñư ng kính 4 mm ..............60 Hình 4.............

Thi t b này s d ng ngu n chi u x ña kênh ñ tiêu di t kh i u. CT. ði u tr b ng tia x là phương pháp dùng chùm tia ñi n t ho c photon có năng lư ng thích h p thông qua cơ ch gây ion hóa nh m gây ra nh ng tác ñ ng v m t sinh h c c a chùm tia ñ tiêu di t t bào ung thư ho c h n ch s phát tri n c a nó.000 ca t vong [1]. ñây là thi t b tiên ti n nh t hi n nay ñ ch a tr u não. Thi t b x ph u Leksell Gamma Knife ñư c gi i . Vi t Nam. ðây ñư c xem là m t trong nh ng phương pháp ñi u tr b nh h u hi u nh t nhưng phương pháp này v n có m t s h n ch nh t ñ nh ñó là b nh nhân ph i ch p nh n m t r i ro do b c x ion hóa ñi vào cơ th . Nh ng th p k g n ñây. t l t vong trên th gi i do b nh ung thư r t cao. m i năm ư c tính có kho ng 150. v i s phát tri n m nh m c a công ngh sinh h c cũng như các thi t b ch n ñoán và ñi u tr hi n ñ i. Nh ng cách ñi u tr b nh bao g m: ñi u tr b ng ph u thu t. vi c nghiên c u và ch a tr ung thư ñã có nh ng ti n b vư t b c. SPECT.000 ca ung thư m i trong ñó có trên 50. Gamma Camera và thi t b ñi u tr b ng b c x ion hóa r t hi n ñ i như máy gia t c tuy n tính và ñ c bi t g n ñây nh t năm 2006 B nh vi n Ch R y TP H Chí Minh ñã ñưa vào máy x ph u Leksell Gamma Knife (LGK). Vì th mà tìm ra ñư c m t s hư ng d phòng ch n ñoán chính xác hơn và ñi u tr có hi u qu hơn. Hàng năm có kho ng g n 10 tri u trư ng h p m c ung thư và trên 8 tri u ngư i ñã ch t do b nh này.10 M ð U Theo th ng kê c a T ch c y t th gi i. ði u này r t quan tr ng và ñó là nhi m v c a các k sư v t lý và bác s ñ làm sao cho các nh hư ng do ion hóa c a các b c x lên b nh nhân m t cách th p nh t ñ ñ m b o an toàn cho ngư i b nh Hi n nay Vi t Nam nh ng thi t b ch n ñoán và ñi u tr b ng tia x ñư c ñưa các b nh vi n như thi t b ch n ñoán b ng các ñ ng v vào s d ng khá ph bi n phóng x như PET. ñi u tr b ng tia x và ñi u tr b ng hóa ch t.

Vi t Nam t tháng 11/2006 ñ n tháng 7/2007 B nh vi n Ch R y ñã ñi u tr ñư c cho 100 b nh nhân. y. ð ng th i ông cũng tính xác su t c a góc phát ra t ngu n LGK. l p v này ñư c làm b ng v t ch t tương t v i xương s [3] (Al-Dweiri. Hi n nay trên th gi i. 2002) [11]. Các chương trình ñư c s d ng là EGS4 dùng cho vi c tính toán li u phân b c a ngu n ñơn kênh (Joel Y. nhi u nhà khoa h c cũng ñã v n d ng nhi u phương pháp tính li u khác nhau ñ kh o sát phân b li u chi u trong thi t b LGK và ñã rút ra các k t qu phù h p v i chương trình tính li u Gamma Plan. Chương trình PENELOPE dùng ñ kh o sát phân b li u trong LGK v i phantom không ñ ng nh t b ng ch t li u nư c bao quanh bên ngoài là l p v hình c u. ð ng th i tác gi cũng dùng code EGS4 ñ tính toán s khác nhau trong phân b li u ñ i v i các phantom có ch t li u plastic.11 thi u vào năm 1951 b i giáo sư Lar Leksell ngư i Th y ði n cho ñ n nay ñã có 17189 b nh nhân ñư c ñi u tr b ng Gamma Knife trên toàn th gi i. z. trong công trình này tác gi ñã ñưa ra mô hình ngu n ñơn gi n ñáp ng ñư c li u chi u phù h p nhưng gi m ñư c th i gian tính toán. và nư c [6]. tác gi ñã rút ra k t qu khác nhau trong phân b li u c a vi c mô ph ng phantom ñ ng nh t và không ñ ng nh t. nh a d o (Perspex). 2005). tác gi ñã dùng phantom hình c u v i ch t li u là nư c có ñư ng kính 160mm kh o sát phân b li u trên các tr c t a ñ x.C Cheung -1998) [5]. c các b nh nhân sau khi ñi u tr ñ u có k t qu t t. T t . Moskvin V [7] ñã dùng PENELOPE ñ mô ph ng thông lư ng phát ra t ngu n c a LGK ñi qua các collimator nh m ñ xác ñ nh phân b li u trong phantom c u polystyrene. k t qu này ñư c tính toán và so sánh v i k t qu c a các tác gi khác mô ph ng b ng code EGS4. k t qu tính toán cho th y ch nh ng tia gamma phát ra v i góc c c nh dư i 30 m i ñóng góp ñáng k vào phân b li u trong phantom. Ngoài ra code MCNP4C cũng ñư c s d ng ñ tính toán li u tương ñ i phát ra t 201 ngu n c a thi t b LGK (YiPeng Li.

ð tài “Mô ph ng thi t b x ph u Leksell Gamma Knife b ng chương trình MCNP5” ñã m ra m t hư ng nghiên c u m i trong vi c ng d ng chương trình MCNP5 trong k thu t tính li u ñ i v i thi t b x ph u Leksell Gamma Knife. Sau ñó v n d ng phương pháp này ñ mô ph ng quá trình tính li u cho thi t b x ph u Leksell Gamma Knife. Chương này mô t m t cách chi ti t v c u trúc c a thi t b x ph u t vi c phân b góc c a 201 ngu n Cobalt 60 ñ n các ti n trình ñi u tr . Vì th i gian th c hi n ñ tài có h n nên chúng tôi ch mô ph ng quá trình tính li u và phân b li u theo ñ sâu cho phantom b ng v t li u nư c và plastic sau ñó chúng tôi mô ph ng ñ i v i phantom ñ u Zubal cho ngu n ñơn kênh và 201 ngu n trong thi t b Leksell Gamma Knife.12 Lu n văn này nh m m c ñích tìm hi u sâu hơn v thi t b x ph u Leksell Gamma Knife ñó là c u t o. Gi i thi u v các ki n th c liên quan ñ n k thu t x tr trong ñó có chương trình MCNP. ñó là m t trong nh ng chương trình mô ph ng s d ng phương pháp Monte Carlo. nguyên t c ho t ñ ng và quy trình ch a tr c a thi t b x ph u Gamma Knife. nguyên t c ho t ñ ng cũng như các k thu t tính li u cho x tr . T m c ñích và n i dung công vi c ñó lu n văn có b c c như sau: Chương 1: T ng quan v c u t o. cơ s v t lý c a các code. c u trúc thành ph n c a m t file input trong chương trình MCNP. tìm hi u ñ c ñi m. . m t chương trình mô ph ng ñư c xây d ng ñ tính toán phân b li u và k t qu này ñư c so sánh v i các chương trình mô ph ng c a các tác gi khác nh m ki m nghi m tính ñúng ñ n c a quá trình. Qua vi c tìm hi u c u t o và cách s p x p phân b c a các ngu n chi u trong thi t b x ph u. Chương trình chúng tôi dùng ñ mô ph ng trong lu n văn này là MCNP5. Quá trình nghiên c u b t ñ u t vi c tìm hi u t ng quan c u t o và nguyên t c ho t ñ ng c a thi t b x ph u Leksell Gamma Knife. ñư c xem là khá chính xác và hi n ñ i trong vi c tính toán li u.

Chương 3: Gi i thi u phương pháp Monte Carlo. kích thư c trư ng chi u. Mô ph ng MCNP5 cho thi t b x ph u Leksell Gamma Knife ñ i v i ngu n ñơn kênh. các ñ nh nghĩa v li u chi u. làm cơ s cho quá trình mô ph ng cho 201 ngu n.13 Chương 2: Các ki n th c liên quan ñ n k thu t x tr . Trong chương này. Gi i thi u các k thu t tính li u x tr ngoài. hư ng chi u và li u h p th . Các ki n th c này là n n t ng cơ s ñ xây d ng các quá trình mô ph ng tương tác c a b c x v i môi trư ng v t ch t. . c u hình ngu n ñơn kênh ñư c mô ph ng và xu t ra k t qu phân b li u. Chương 4: Mô ph ng MCNP5 cho thi t b x ph u Leksell Gamma Knife ñ i v i 201 ngu n và các k t qu tính toán ñ i v i mô hình ñ u Zubal.

Năm 1968 d a vào phát minh c a Giáo sư . li t n a ngư i ho c li t các vùng th n kinh. x ph u b ng h th ng LGK là m t phương pháp tiên ti n. b ng cách h i t hơn 200 ngu n b c x nh t o thành m t năng lư ng c c cao ñ tiêu h y d n d n các sang thương trong não mà không c n ph u thu t. Th m chí n u ñ ng ch m ñ n nh ng trung khu th n kinh quan tr ng. LGK là m t trong nh ng thi t b x tr ñư c s d ng r ng rãi nh t trên th gi i. 1.2. L ch s c a LGK [4] Thi t b này ñư c thi t k b i Lar Leksell. Hi n nay. Th y ði n. Trong ñi u tr b nh lý não. ph u thu t viên có th làm t n thương vùng não lành. Nó cho phép xác ñ nh chính xác và ñi u tr các kh i u n m sâu trong não ho c các kh i d d ng ñ ng tĩnh m ch có ñư ng kính nh hơn 5 cm. tâm th n. khi t n thương n m sâu.14 CHƯƠNG 1 T NG QUAN V THI T B LEKSELL GAMMA KNIFE 1.1. gây bi n ch ng cho b nh nhân sau ñó như r i lo n th n kinh. Trong khi ñó. Kh i sang thương s b tiêu h y d n và bi n m t theo th i gian. Gi i thi u v Leksell Gamma Knife Leksell Gamma Knife (LGK) là thi t b ph u thu t b ng b c x gamma t p trung. nhà gi i ph u ngư i Th y ði n vào năm 1967 t i vi n Karolinska. ñ nh v ba chi u. b nh nhân còn có th t vong ngay trên bàn m . n u m h như thông thư ng. Do h i t t các ngu n năng lư ng dư i d ng b c x c c m nh nên b nh nhân c m th y r t bình thư ng sau ñi u tr và có th tham gia công vi c ngay ngày hôm sau. tránh ñư c tâm lý lo l ng quá m c do b nh t t và do các áp l c khi ph i ngh vi c vì b nh và ph i s p x p th i gian ñ tr b nh.

Năm 2000. các d d ng m ch máu và các b nh ch c năng c a não. Th y . Công ty ELEKTA Th y Ði n ñã s n xu t thành công Gamma Knife và ñưa vào s d ng ch a tr cho b nh nhân ñ u tiên Ði n. nhà máy h t nhân Studsvik. Gamma Knife ñư c l p ñ t Argentina và Anh. B t ñ u t nh ng năm 1970 k thu t x ph u ñư c chú ý trên th gi i b i s phát tri n c a các thi t b m i như ch p nh CT (Computed Tomography). Châu Âu 29. Gamma Knife càng ñư c s d ng r ng rãi t t c các châu l c. Nam M 02 và Châu Phi 01). Năm 1990. Chương trình Gamma Plan ñư c h p nh t v i chương trình x lý nh MRI và CT. ð u nh ng năm 1980. Ð n năm 2001 trên th gi i có 147 Trung tâm Gamma Knife và ñ n năm 2004 s Trung tâm Gamma Knife tăng lên là 232 (bao g m: Trung Qu c 92. B c M 65. thi t b x ph u Leksell Gamma Knife ñư c ñưa vào s d ng l n ñ u tiên t i b nh vi n Ch R y vào tháng 11 năm 2006. Gamma Knife model C ñư c gi i thi u có b sung h th ng ñ nh v APS. Vào năm 1987 thi t b x ph u này l n ñ u tiên ñư c l p ñ t t i B c M . Nh t 36. T i năm 1993. nên Gamma Knife ngày càng ñư c s d ng nhi u hơn. các nư c châu Á còn l i 17. Trong cùng năm ñó. chương trình tính li u Gamma Plan ñư c ñưa vào s d ng ph c v cho m c ñích l p k ho ch x tr . Do tính ưu ñi m và vư t tr i c a Gamma Knife so v i các ph u thu t kinh ñi n trong ñi u tr các kh i u.15 Lars Leksell. T i Vi t Nam. Năm 1996. Cho ñ n tháng 3 năm 2008 thì có 259 thi t b ñư c tri n khai trên toàn th gi i. Gamma Knife ñư c tri n khai ñi u tr t i B nh vi n Karolinska.

16 Hình 1.1 bi u di n các thành ph n c a thi t b x ph u LGK nhìn t ngoài vào. qua ñó ta có th th y m t cách chi ti t các thành ph n cũng như c u t o bên trong c a thi t b .2 là mô hình c t ngang c a thi t b .2 Hình c t ngang c a Leksell Gamma Knife model C . Hình 1.1 Leksell Gamma Knife model C Hình 1. Hình 1.

Tùy theo th tích c a kh i u mà các k sư v t lý có th dùng các collimator có ñư ng kính khác nhau. 2. Các mũ này ñư c g n c ñ nh v i giư ng b nh nhân b ng các ñinh vít. 8mm.17 1. 18mm Mũ ñ t trong h th ng gamma knife Hình 1. Ngu n trong thi t b x ph u LGK (Radiation Unit) g m 201 ngu n Co60. 14mm. 18mm. 14mm. Các ngu n này nh m phóng nh ng tia phóng x gamma ñ n nh ng ñi m bia trong b não b nh nhân. Và nh có lo i mũ này mà li u chi u t p trung m t cách chính xác t i các kh i u nên m c ñ nh hư ng c a các tia phóng x t i các vùng xung quanh là không ñáng k . Các mũ này là các colimator ñ cho các tia phóng x t ngu n phát ra chi u vào kh i u m t cách chính xác. Các ngu n này ñư c s p x p thành dãy hình tròn n m trong b ph n che ch n làm b ng v t li u có s kh i l n (thư ng là chì).3 Kích c khác nhau c a mũ trong LGK . 8mm. Helmet v i các kích c khác nhau Collimators 4mm. m i ngu n có ho t ñ g n 30 Ci. Mũ (Collimator Helmet): Gamma Knife ñư c cung c p b n lo i mũ v i các kích c các collimator là 4mm.3 Các thành ph n chính trong thi t b LGK Thi t b x ph u LGK g m có 3 ph n chính: 1.

5 cho th y phân b li u x ñ i v i 6 chùm tia so v i 201 chùm tia. Hình 1.17 MeV và 1. Giư ng ch a tr b nh nhân (Patient Treatmen Couch): Là thi t b có th mang b nh nhân d ch chuy n vào và ra trong su t quá trình chi u x . nhưng n u chi u b ng 201 chùm tia thì cư ng ñ c a m t chùm . V t lý và nguyên lý cơ b n c a LGK Nguyên t c v t lý cơ b n c a LGK là d a trên s phân rã phát ra tia gamma c a ngu n phóng x Co60.18 3. Nguyên t c ho t ñ ng c a LGK Nguyên t c ho t ñ ng cơ b n c a LGK là d a trên vi c h i t các chùm tia gamma năng lư ng cao phát ra t 201 ngu n Co60 t p trung lên m t th tích ñi u tr có li u phóng x r t cao. D a trên Hình 1.4. t i thi u hóa vi c tiêu di t các t bào lành lân c n. Vi c chi u phân b 201 ngu n x nh m làm cho phân b li u xung quanh th tích vùng ñi u tr không ñ l n ñ gây ra nh ng tác ñ ng ñáng k nào v m t sinh h c.4.2. Electron b h p th tr l i b i ngu n Co60 ho c v ch a ngu n và vì năng lư ng th p nên có th b qua hi n tư ng bremstrahlung.26 năm.5 ta th y n u chi u vào th tích kh i u b ng 6 chùm tia thì cư ng ñ c a m t chùm là 17%. có th t ñi u ch nh v trí ñ kh p mũ v i các kênh chi u và các v trí chi u. 1. Vi c tính toán m t cách rõ ràng ñư c bi u th trong Hình 1.4 Nguyên t c c a LGK 1. Ngu n Co60 này s phân rã beta và t o thành ñ ng v Ni60 v i chu kì bán rã là 5.33 MeV ñư c phát ra. 1.1.4 bi u di n s h i t năng lư ng t 201 ngu n. 27 β Co 60  28 Ni 60 + e − + ν → − M t ph n c a ti n trình phân rã là t o ra electron có năng lư ng 315 keV và hai tia gamma có năng lư ng 1.

19 gi m ch còn 0. nh hư ng lên các mô lành Hình 1.4 Nguyên t c h i t 201 chùm tia trong LGK Hình 1.5 So sánh cư ng ñ c a m t chùm tia gamma mà kh i u h p th Ngoài ra LGK cho phép ngư i s d ng có th ñi u khi n s ngu n chi u sao cho phù h p v i th tích c n chi u b ng cách dùng các nút b ng tungsten b t kín nh ng .5%. ði u này cho th y s gi m ñáng k xung quanh n u tăng s lư ng chùm tia.

6 ð t khung vào ñ u b nh nhân 2. ñư c ñ t trên . các kích c collimator khác nhau cho m i l n chi u và th i gian chi u cho m t kh i u c th . Hình 1.5 Ti n trình ñi u tr b ng Leksell Gamma Knife 1. ð t khung: Dùng m t khung ñ c ñ nh ñ u b nh nhân và ñ nh v vùng ch a tr .20 l (collimator) không c n thi t. Ch a tr : Sau khi ñã l p k ho ch ch a tr xong và ñã ñư c ki m tra ñ ñ m b o tính an toàn và chính xác. 4. B nh nhân ñư c ñưa vào phòng ch a tr . D a trên các k t qu phân tích ñư c các k sư v t lý và bác s ñi u tr s quy t ñ nh c p li u và các hư ng chi u nh m t i ưu hóa hi u qu c a vi c ñi u tr . Quy trình ñ t khung này do các bác sĩ ph i h p v i các k sư v t lý th c hi n. v trí chi u. Các nh này ñư c ch p nhi u l n theo các hư ng khác nhau và l n lư t thay ñ i các v trí ch p theo ñ sâu ñ xác ñ nh chính xác v trí kh i u. L p k ho ch ñi u tr : ph n m m Gamma Plan ñư c s d ng ñ khôi ph c l i hình d ng c a ñ u b nh nhân cũng như th tích c a kh i u t nh ch p. Trong m t s trư ng h p ngư i ta ch c n chi u v i kho ng 150 ho c 102 ngu n. Chương trình này bao g m vi c tính toán li u chi u. 1. 3. Ch n ñoán hình nh: Dùng phương pháp ch p nh MRI ñ ch p v trí và hình d ng c a kh i u.

Chi u sao cho t t c các shot s bao trùm ñư c h t toàn b kh i u và gi m thi u t i ña nh hư ng t i các vùng xung quanh. Phía dư i bên ph i là mô hình trong không gian bi u di n chính xác v trí c a kh i u trong não. 1.6 Gi i thi u chương trình Gamma Plan ® Gamma Plan® là chương trình l p k ho ch ch a tr ch dùng riêng cho thi t b LGK.21 m t chi c giư ng ñư c ñi u khi n t ñ ng. . Li u ñư c tính toán cho m i kích c c a collimator c th . các ñư ng ñ ng li u bao quanh giúp cho các k sư v t lý xác ñ nh chính xác li u c n cung c p. Sau khi các bác sĩ r i kh i phòng m t chương trình bên ngoài ñư c l p trình s n s ñi u khi n cho c a t ñ ng c a thi t b m ra và b nh nhân ñư c ñưa t ñ ng vào trong ngu n x . Trong chương trình Gamma Plan thì tùy theo th tích và hình d ng kh i u khác nhau mà các k sư v t lý s quy t ñ nh dùng bao nhiêu shot chi u khác nhau. Hình 1. Chuy n ñ ng c a chi c giư ng ñư c l p trình s n b ng Gamma Plan v th i gian cho m i l n chi u và ñ nh v trí c a giư ng cho m i l n chi u b ng h th ng t ñ ng ñưa vào và ñưa ra.7 minh h a chương trình tính li u b ng Gamma Plan. Chương trình này ñư c dùng ñ tính li u h p th phân b b i 201 ngu n phát ra nh ng chùm photon t p trung vào m i vùng th tích c n ñi u tr . ñ u b nh nhân ñư c c ñ nh t i tâm c a helmet. Phía bên trái c a hình là nh ng lát c t bi u di n v trí c a kh i u. Chương trình Gamma Plan cũng cho ta bi t ñư c các ñư ng ñ ng li u quanh kh i u. c m i shot chi u là m t vùng (khoanh tròn) ñã ñư c ñ nh v trư c.

7 Chương trình tính li u b ng Gamma Plan 1. giao thoa th … nh ng vùng . cho phép s d ng li u b c x cao ñ ñi u tr các t n thương “nh y c m” như thân não. sai s c a toàn b h th ng luôn nh hơn 0.7 Ưu ñi m c a LGK so v i các thi t b x ph u khác V i 201 ngu n Co60 ñ t c ñ nh và ñ u b nh nhân ñư c ñ nh v b ng khung Stereotactic. LGK ñư c coi là thi t b có ñ chính xác cao nh t hi n nay trong x tr li u cao.5 mm. LGK có ñ chính xác cao v cơ khí.22 Hình 1.

Ch ñ nh ñi u tr r ng rãi. không ch y máu. không ñau ñ n… Hình 1. Ph u thu t b ng Gamma Knife không c n ph i gây mê. Không có nguy cơ nhi m trùng. Hình 1. ñó là có th t p trung m t li u r t cao vào trong m t vùng th tích r t nh do ñó hi u qu tiêu di t t bào ung thư là t t hơn so v i các kĩ thu t x tr còn l i. ngay c các b nh nhân có kh i u v trí ph c t p.8 mô t ưu ñi m c a Gamma Knife so v i các kĩ thu t x tr khác.8: So sánh kích thư c và li u ñi u tr c a m t s phương pháp x tr . ph u thu t các kh i u b ng LGK an toàn.23 So v i các phương pháp khác. r t ít bi n ch ng và không có t vong. b nh nhân v n t nh táo hoàn toàn trong quá trình ph u thu t. hi u qu hơn.

. • ði u tr t m th i: ñ nâng cao ch t lư ng ñ i s ng như ch ng ñau. Do ñó. ði u tr t n g c thư ng là li u x cao. ðó là nh ng ki n th c n n t ng v tương tác c a b c x v i v t ch t.1 Gi i thi u chung ði u tr b ng tia x là quá trình ñi u tr có s d ng b c x ion hóa ho c phóng x cho nhi u b nh khác nhau. k thu t x tr ñư c xây d ng ñ ch a b nh ho c làm nh b t b nh t t m t cách hi u qu . kéo dài s s ng hay c i thi n ch t lư ng cu c s ng. ði u tr t m th i thư ng là li u th p và th i gian chi u x ng n. M c ñích là nh m ñưa m t li u phóng x r t chính xác t i m t th tích bia ñã xác ñ nh v i m t m c ñ t n thương nh nh t cho các mô lành bao quanh. 2. th i gian kéo dài v i s ch p nh n c a b nh nhân. ch ng ch y máu. t i các t ch c xung quanh mà kh i u lan t i và nh ng h ch t i vùng có th ñã b xâm l n. có th gây ra m t s bi n ch ng ph . Khi s d ng phương pháp ñi u tr b ng tia x c n ph i xác ñ nh m c ñích c a vi c ñi u tr • ði u tr t n g c: là lo i tr t t c các t bào ung thư t i u nguyên phát. ch ng t c do chèn ép.24 CHƯƠNG 2 T NG QUAN V K THU T X TR Chương này nh m m c ñích cung c p các ki n th c liên quan ñ n k thu t x tr mà b t c m t k sư v t lý nào cũng c n ph i n m rõ. v li u h p th c a mô khi m t b c x truy n qua ñ làm cơ s xây d ng các quá trình mô ph ng. k t qu là s lo i tr b nh t t.

Ch n l a nh ng phương pháp thích h p: ch dùng x tr hay ph i h p ph u thu t. M t quy trình t o nh và l p phát ñ ñi u tr ñư c th c hi n b ng các k thu t ch p nh c t l p (CT). ð u tiên bác sĩ ph i ch n ñoán và ñánh giá lâm sàng ñ xác ñ nh m m b nh c a kh i u (ác tính hay lành tính) sau ñó s quy t ñ nh phương th c ñi u tr thích h p nh m làm gi m nh b nh hay ñi u tr t n g c. khoanh vùng th tích vào t o d ng trư ng chi u.2. hóa ch t… hay ch n ph i h p c hai phương pháp. Bi t rõ nh ng ñ c ñi m b nh lý c a kh i u.2. ñ ác tính… và c u trúc lành trong vùng chi u. 2.1. X-quang. X-quang hay ch p nh b ng phát x photon (SPECT).25 Tùy theo m c ñích ñi u tr khác nhau mà bác sĩ và các k sư v t lý quy t ñ nh li u chi u cũng như các k thu t chi u x thích h p. D a vào các nh này ta có th xác ñ nh ñư c th tích bia c n chi u x . chi u t ngoài vào hay ñ t t i kh i u. MRI… ñ bi t th tích c n chi u.2. Sau ñó s xây d ng chương trình ñ mô ph ng th c t ñi u tr . ch p c ng hư ng t (MRI). ch n lo i tia thích h p.2 Quá trình và nguyên t c ñi u tr b ng tia x 2. Quy ñ nh li u t i ưu và th tích chi u d a trên v trí gi i ph u. positron (PET). Nguyên t c ñi u tr b ng tia x [1] Quy trình ñi u tr b ng tia x ph i d a trên nh ng nguyên t c sau: ðánh giá s lan r ng c a kh i u b ng các bi n pháp CT scanner. Quá trình ñi u tr b ng tia x M t quá trình ñi u tr b ng tia x r t ph c t p. tính toán s phân b li u và t i ưu hóa li u c n chi u. 2. .

trong trư ng h p h t neutron. M t s phát tri n m i ñây trong k thu t x tr ngoài ñã tăng lên do vi c s d ng máy tính tăng. Phương pháp x tr b ng chùm tia ngoài X tr b ng chùm tia ngoài là m t phương pháp ph bi n nh t trong k thu t x tr .3 Các phương pháp ñi u tr b ng tia x [2] 2.26 - ðánh giá t ng giai ño n v th l c b nh nhân.1. và ki m tra r ng rãi. T t c nh ng thi t b x tr t xa ñòi h i ñ u ph i có b o v b c x khác nhau và c n ph i x lý theo các . nhưng ngư i ta cũng thư ng dùng chùm tia gamma t o ra t máy Cobalt-60 và các tia X mang năng lư ng trong kho ng 50-300kV. Thêm vào ñó. Chúng không ch có kh năng l p k ho ch tính toán trong không gian ba chi u mà còn có kh năng ñi u khi n thi t b ñi u tr sao cho vùng li u cao có th bi n ñ i cho phù h p v i th tích bia trong không gian ba chi u. Các máy móc ñư c s d ng cho x tr t xa bao g m các máy phát tia X. s ñáp ng c a kh i u và th tr ng c a t ch c lành trong khu v c ñi u tr . do ñó nó cũng ñư c s d ng r ng rãi ngày nay. X tr ngoài v i các b c x h t khác cũng ñã ñư c ñưa ra. thông thư ng ñó là các tia X mang năng lư ng cao ñư c t o ra b i máy gia t c tuy n tính. máy gia t c ñi n t và máy phát neutron. S phát tri n này song song v i các k thu t t o nh như ch p c t l p hay t o nh c ng hư ng t (MRI). 2. không th nh m l n ñư c nh ng ñánh giá lâm sàng hay không hoàn h o trong vi c l p phát ñ ñi u tr . Ngư i ta thư ng ti n hành v i chùm photon. k ho ch ñi u tr và b ph n ño lư ng. máy phát chùm tia gamma. nó s ñóng m t vai trò quan tr ng trong vi c phác h a th tích kh i u. Bác sĩ ñi u tr ph i cùng làm vi c ch t ch v i ñ i ngũ v t lý.3. chùm electron năng lư ng megavolt cũng ñư c s d ng ñ ñi u tr các kh i u tương ñ i nông s c i thi n ñư c ñ chính xác hình h c hơn các photon.

Li u lư ng h c lâm sàng • Li u lư ng (dose) ðơn v tính là Roentgen (R). 760mmHg) t o ra m t ñơn v tĩnh ñi n. s phân b li u t i các th tích bia. cùng d u dương ho c d u âm. 2.1.4. M t Roentgen là năng lư ng b c x (R0) ñi qua m t cm3 không khí. ðơn v c a su t li u là ñơn v c a li u chia cho th i gian (R/h ho c R/min). ñi u ki n tiêu chu n (00C.4 Cơ s và các khái ni m liên quan v li u trong x tr ð cho vi c ñi u tr b ng tia x ñ t hi u qu t i ưu thì vi c n m v ng các khái ni m v li u lư ng. 2. S phát tri n trong lĩnh v c này bao g m vi c s d ng các ngu n phóng x có su t li u cao. tìm hi u cơ s v t lý cũng như các k thu t tính toán li u chi u là th t s c n thi t. • Su t li u (dose rate) Là li u lư ng trong m t ñơn v th i gian. • Li u lư ng h p th ðư c xác ñ nh như năng lư ng h p th b i m t ñơn v kh i lư ng c a ch t b chi u x (hay chính là năng lư ng ion hóa c a b c x b h p th b i ñơn v kh i lư ng . X tr t xa là phương pháp s d ng r ng rãi nh t ñ ñi u tr nh ng kh i u. X tr b ng ngu n phóng x kín Là k thu t ñi u tr s d ng các ngu n ñ ng v phóng x ñ t trong th tích kh i u ñ ñưa ra m t li u r t c c b nh m t i thi u hóa li u x t i các mô lành bao quanh.3. h ch n m sâu trong cơ th . Tuy nhiên k thu t này h n ch khi th tích kh i u nh .27 nguyên t c riêng c a nó.2. các ngu n này ñư c ñưa qua các ng thông ñ ñ t vào các v trí kh i u. tính cho b c x tia X ho c tia gamma. 2.

1 Bi u di n cách tính li u ph n trăm Li u sâu ph n trăm: D (%) = Dd × 100 Dd0 • T s mô – không khí (target air ratio) Là t s li u h p th t i ñi m cho trư c trong mô so v i li u lư ng ñư c ño ngoài không khí trong m t th tích cho trư c ñ l n ñ t o ra li u c c ñ i t i ñi m ñó. • Li u sâu ph n trăm (percentage deep dose) Là t s c a li u h p th (Dd) t i ñi m kh o sát m t ñ sâu x nào ñó so v i 0 li u h p th c c ñ i t i ñi m kh o sát trên tr c chùm tia ( Dd ). Giá tr li u h p th b c x ph thu c vào tính ch t c a b c x và môi trư ng h p th . ðơn v là J/kg J/kg là li u lư ng h p th b c x ñư c ño b i năng lư ng m t Jun c a b c x ion hóa b t kỳ h p th b i kh i lư ng m t kilogram c a ch t b chi u x . .28 v t ch t. S h p th năng lư ng ñ i v i tia b c x là do tương tác c a b c x v i electron c a nguyên t v t ch t. Hình 2.

• H ng s SAD (source axis distance) Là kho ng cách t ngu n phát t i tâm c a kh i u. Li u sâu ph thu c nhi u nh t vào năng lư ng b c x . ð ñi u tr cho m t b nh nhân ung thư ph i qua quá trình xác ñ nh các th tích. Khi tăng năng lư ng lên thì tăng ñư c ñ sâu và do ñó tăng ñư c hi u qu ñi u tr . kho ng m t cách t ngu n ñ n da và kích thư c trư ng chi u. Li u lư ng trong m t kh i u ñ sâu nào ñó so v i li u trên b m t da có ý nghĩa r t quan tr ng. Li u sâu tính b ng ph n trăm càng l n thì hi u qu ñi u tr càng cao. Trong quá trình l p k ho ch x tr cho m t b nh nhân ung thư. Ngoài ra. Vì v y hi u ñư c các lo i th tích ñó cũng là m t ñi u quan tr ng. 2.4.29 • H ng s SSD (source to surface distance) Là kho ng cách t ngu n phát tia t i b m t da b nh nhân. ñó là năng lư ng b c x . Phân b li u lư ng h p lý ñư c th hi n b ng s t p trung li u cao t i th tích kh i u (còn ñư c g i là bia) và li u th p t i vùng biên (là các t ch c lành bao quanh kh i u). M t s ñ nh nghĩa liên quan ñ n th tích bia và s phân ph i li u Li u lư ng và phân b li u lư ng là m t trong nh ng y u t quan tr ng ñóng góp vào s thành công c a ñi u tr b ng tia x . Ngư i làm công tác tính toán li u chi u cũng c n ph i hi u ñư c m t s lo i th tích ñ ñưa ra ñư c phác ñ ñi u tr t i ưu. Trong ñi u tr b ng tia x thì ngoài vi c n m v ng các lý thuy t v li u lư ng ta ph i tính toán các y u t nh hư ng ñ n li u chi u. c t tr c chùm tia.2. Hai lo i th tích c n ñư c xác ñ nh trư c khi l p k ho ch ñi u tr là: • Th tích kh i u (gross tumor volume – GTV) • Th tích bia lâm sàng (clinical taget volume – CTV) . li u sâu tăng theo kích thư c trư ng chi u. m t s lo i th tích c n ñư c các bác sĩ lâm sàng xác ñ nh.

2 Sơ ñ bi u di n các th tích bia trong k thu t x tr . s . các h ch di căn hay các di căn khác. bi u hi n s lan r ng hay khu trú c a các phát tri n ác tính. Th tích bia lâm sàng C. n i soi . n n. Th tích bia l p k ho ch D. ho c b ng .1. n n hay nhìn th y ñư c.2. th tích bia lâm sàng (CTV). Th tích ñi u tr Hình 2. Th tích kh i u thư ng ñúng v i các ph n c a s phát tri n ác tính mà ñó m t ñ t bào u là l n nh t.). và c th tích bia l p k ho ch (PTV). Th tích kh i u (gross tumor volume – GTV) Là th tích có th s .30 Trong quá trình l p k ho ch ñi u tr m t s lo i th tích sau c n ph i ñư c xác ñ nh: • Th tích bia l p k ho ch • Các t ch c nguy c p • Th tích ñi u tr • Th tích chi u x A B C D A.4. 2. Th tích kh i u B... Trong ñó th tích ñi u tr là trư ng chi u x trong th c t và bao g m c th tích kh i u (GTV). Th tích kh i u bao g m c kh i u nguyên ch t. Hình d ng kích thư c và s khu trú c a th tích kh i u có th ñư c xác ñ nh b ng nhi u cách khác nhau: ki m tra lâm sàng (khám.

r t khó phát hi n. Trong m t s trư ng h p. ta có th ñi u tr m t trong hai th tích bia lâm sàng v i các li u lư ng khác nhau. nghĩa là nó g m b n thân các t bào ác tính. Nh ng th tích ph khác ñư c xem như là s lan t a c n lâm sàng cũng c n ph i ñư c ñi u tr . c ng hư ng t MRI và phương pháp ch p ñ ng v phóng x ). Chúng cũng ñư c ñ nh nghĩa là các th tích c n lâm sàng và g i là các th tích bia lâm sàng b c 1. Vì vây.4.2. và m t ñ ñó gi m ñi v phía ngo i vi c a th tích này. 2. nghĩa là m t th tích li u cao n m bên trong m t th tích li u th p. Th tích bia lâm sàng (clinical target volume – CTV) Là m t th tích t bào và mô bao g m c th tích kh i u (GTV) và các t ch c r t nh c n lâm sàng ph i xét ñ n khi ñi u tr c th m t cách tri t ñ . g n k v i mép c a th tích kh i u. ch p c t l p CT. Th tích bao quanh m t kh i u l n thư ng có m t ñ t bào u l n. b c 2. thông thư ng không ch có m t th tích c n lâm sàng mà còn có th có nhi u hơn th n a. Kinh nghi m lâm sàng cho th y r ng quanh th tích kh i u thư ng có liên quan ñ n c n lâm sàng.2. m t ñư ng biên an toàn quanh th tích kh i u ñư c tính m t cách phù h p v i các qui t c lâm sàng và ñi u này ñư c hi u ñúng như các khái ni m th tích bia lâm sàng khi ñi u tr b ng chùm tia . Trư ng h p thư ng g p là ñi u tr tăng cư ng. v m t ph u thu t. Th tích kh i u cùng v i th tích bao quanh này c a các t ch c liên quan t i ch ñư c g i là th tích bia lâm sàng (CTV) và thư ng ñư c bi u di n như m t th tích bia lâm sàng b c 1 (CTV-1). các ñám t bào nh hay nh ng lan r ng r t nh . Các ñ nh nghĩa v th tích kh i u và th tích bia lâm sàng này v nguyên t c ñư c d a trên các nguyên t c chung v ung thư h c và không ch gi i h n cho vi c áp d ng ñi u tr b ng chùm tia ngoài. Vì v y. trong th c t .31 các k thu t hình nh khác nhau (ch p X-quang.

hình d ng c a th tích bia lâm sàng và các chùm tia có quan h ñ n m t h t a ñ c ñ nh chung trong m t phương c ñ nh và có th sao chép l i ñư c. các kh i u tuy n yên…) hay ngư c l i. v nguyên t c chi u x ngư i ta ph i l p k ho ch ñ chi u x m t th tích hình h c l n hơn th tích bia lâm sàng. Tuy nhiên trong th c t ñi u này không th th c hi n ñư c. • S khác nhau v tính ch t hình h c c a chùm tia (ch ng h n như kích thư c chùm tia. M t cách lý tư ng thì v trí. hình d ng c a các t ch c ch a bia lâm sàng (ch ng h n như s ch a ñ y c a bàng quang).3. sao cho ñ m b o li u lư ng ñã ch ñ nh ñư c h p th th c bên trong th tích bia lâm sàng. ñư c xác ñ nh ñ l a ch n kích thư c c a chùm tia và phân b chùm tia m t cách thích h p. Các th tích này là cơ s c a vi c ch ñ nh ñi u tr và ph i ñư c xác ñ nh trư c khi ch ñ nh li u lư ng.32 ngoài. kích thư c. có tính ñ n hi u qu cao nh t c a t t c các thay ñ i hình h c có th có. c ñ ng c a b nh nhân). .2. Tùy theo hoàn c nh lâm sàng (như ñi u ki n c a b nh nhân. ð ñ m b o r ng t t c các mô bên trong th tích bia lâm sàng nh n ñư c m t li u lư ng ñã ch ñ nh. th i gian t nh ng y u t sau: • S chuy n ñ ng c a các t ch c ch a th tích bia (ch ng h n s hít th . Th tích bia l p k ho ch (planning target volume – PTV) Th tích bia l p k ho ch là m t khái ni m hình h c. th tích bia l p k ho ch cũng có th trùng v i th tích bia lâm sàng (ch ng h n nh ng kh i u nh trên da. • Nh ng s khác nhau v kích thư c.4. v trí th tích bia lâm sàng…) và k thu t ñã ch n. các th tích bia l p k ho ch có th l n hơn nhi u. 2. Có th th y s khác nhau trong và gi a các ñ t phân chia li u lư ng. các hư ng c a chùm tia).

2. Th tích bia l p k ho ch là m t th tích ñư c s d ng ñ tính toán li u lư ng và s phân b li u lư ng bên trong th tích bia l p k ho ch ph i ñư c cân nh c sao cho th hi n ñư c s phân b li u lư ng ñ i v i th tích bia lâm sàng và các t ch c nguy c p.4.5. cân nh c thêm v s phân b gi i ph u. th tích bia l p k ho ch là m t khái ni m hình h c và c ñ nh. Khi xác ñ nh th tích bia l p k ho ch ñ i v i th tích bia lâm sàng ñã cho. ñư c dùng cho vi c l p k ho ch ñi u tr . 2. ñã ñư c các nhà ñi u tr tia x l a ch n và ñ nh rõ sao cho ñ t ñư c m c ñích ñi u tr . Các t ch c nguy c p Các t ch c nguy c p là các mô lành nơi mà ñ nh y c m c a tia x có th (t ch c nguy c p ch ng h n như t y s ng). ngư i ta ph i ñánh giá h t t m quan tr ng c a nh ng s khác nhau có th liên quan ñ n s phân b chùm tia ñã ch n. nh hư ng m t cách có ý nghĩa ñ n vi c l p k ho ch ñi u tr và li u lư ng ñư c ch ñ nh . s áp d ng các d ng c c ñ nh b nh nhân. th tích bia l p k ho ch không ñ i di n cho các t ch c mô ñã xác ñ nh hay các biên gi i c a các mô.33 Th tích bia l p k ho ch có th l n hơn biên gi i gi i ph u bình thư ng (ch ng h n bao g m c ph n c u trúc xương không nh hư ng v m t lâm sàng). Th c t .4.2.4. Vì v y. 2. Th tích ñi u tr Th tích ñi u tr là th tích ñư c bao quanh b i m t ñư ng ñ ng li u trên b m t.

4. 2. PTV. Th tích chi u x Th tích chi u x là th tích mà các mô nh n ñư c m t lư ng li u ñư c coi là có ý nghĩa trong vi c liên quan ñ n t ng li u ch u ñư c c a các mô lành. do nh ng h n ch c a k thu t ñi u tr tia x . Khi m t li u lư ng t i thi u ñ i v i m t th tích bia l p k ho ch ñã ñư c ch n m t cách thích h p. trong m t s trư ng h p.34 Hình 2. . li u lư ng ch phân b trên th tích bia l p k ho ch.3 Bi u di n ñư ng ñ ng li u c a CTV. Tuy nhiên.6.2. Vi c so sánh gi a các th tích ñi u tr và th tích chi u x ñ i v i nh ng s phân b chùm tia khác nhau có th ñư c s d ng như là m t ph n c a quá trình l a ch n. th tích ñi u tr thư ng l n hơn nhi u so v i th tích bia l p k ho ch. m c ñích này không th th c hi n ñư c. và ñi u này d n ñ n vi c ph i xác ñ nh m t th tích ñi u tr . và GTV trong ung thư tr c tràng ñư c ch p b i CT trong vi c l p k ho ch ñi u tr M t cách lý tư ng.

35

CHƯƠNG 3

MÔ PH NG MCNP CHO NGU N ðƠN KÊNH TRONG THI T B X PH U LEKSELL GAMMA KNIFE
Chương này trình bày cách th c mô ph ng ngu n ñơn kênh trong thi t b LGK b ng chương trình MCNP5. ð u tiên chúng tôi gi i thi u v phương pháp Monte Carlo, chương trình mô ph ng MCNP5 và tính ưu vi t c a chương trình, trong ñó chúng tôi cũng gi i thích vì sao ch n chương trình MCNP5 cho bài toán mô ph ng này. Sau ñó chúng tôi s gi i thi u quá trình mô ph ng ngu n ñơn kênh bao g m vi c mô ph ng c u trúc hình h c c a m t ngu n ñơn kênh, cách b trí các v t li u trong ngu n, qua ñó rút ra ñư c k t qu phân b li u h p th trên các tr c Ox, Oy và Oz ñ i v i ngu n ñơn kênh. 3.1 Phương pháp Monte Carlo ðây là phương pháp dùng ñ mô ph ng s tương tác c a các photon, neutron v i nhau hay là v i môi trư ng. Các mô hình t nhiên ñư c mô ph ng d a trên các lý thuy t ñ ng l c h c c n thi t theo yêu c u c a h . Trong quá trình mô ph ng m t photon ho c electron ñư c xem như “h t” ñư c sinh ra t m t ngu n bao g m năng lư ng ban ñ u, v trí tương tác, góc tán x … trên cơ s c a các tương tác v t lý, b ng ti t di n m r ng và s gi ng u nhiên. M t h t ñư c t o ra b ng cách l y m u m t ngu n có năng lư ng E t danh sách c a các năng lư ng có s n k t h p v i v trí ñ u tiên r và hư ng t i Ω . Trong không gian pha cho m i quá trình tương tác và v trí m i l i ñư c l y m u k t h p v i năng lư ng còn l i và m t hư ng m i. Quá trình này ñư c l p l i cho ñ n khi ngu n h t và t t c các h t th c p ñã ñ l i toàn b năng lư ng c a nó.

36

Phương pháp Monte Carlo r t thích h p khi gi i các bài toán ph c t p không th mô hình b ng các chương trình máy tính theo các phương pháp t t ñ nh (deterministic methods). Th t v y, trong lĩnh v c y h c, v i s phát tri n c a các thi t b k thu t cao dùng trong vi c ñi u tr b nh nhân thì yêu c u chính xác trong vi c tính toán li u chi u ngày càng ñư c quan tâm, trong khi ñó vi c gi i bài toán v i các c u hình ph c t p dư ng như không th th c hi n ñư c b ng các phương pháp gi i tích thông thư ng. Vì v y, s d ng phương pháp Monte Carlo trong vi c mô ph ng s v n chuy n b c x ñã tr nên r t ph bi n trong vi c tính toán phân b li u trong k thu t x tr ñ ñi u tr cho b nh nhân. Hình 3.1 cho th y khi c u trúc hình h c càng ph c t p, càng g n v i th c t thì m c ñ khó khăn c a vi c gi i quy t bài toán theo phương pháp gi i tích càng tăng nhanh hơn nhi u so v i phương pháp mô ph ng Monte Carlo.

Hình 3.1 So sánh phương pháp Monte Carlo v i các phương pháp gi i tích v th i gian tính toán và ñ ph c t p c a c u hình

37

Ngày nay, chương trình mô ph ng Monte Carlo ñư c s d ng cho nhi u m c ñích khác nhau. M t trong nh ng ng d ng ñó là chương trình MCNP. 3.2 Chương trình MCNP (Monte Carlo N – Particle) 3.2.1. Gi i thi u chương trình MCNP [10] Chương trình MCNP ñư c phát tri n ban ñ u b i phòng thí nghi m qu c gia Los Alamos c a M . Các nhà bác h c Fermi, Von Neumanm, Ulam, Metropolis và Richtmyer là nh ng ngư i ñóng góp chính trong vi c xây d ng chương trình tính này. Dư i s ch ñ o c a nh ng nhà bác h c này chương trình tính MCNP ñã ñư c ra ñ i v i công s c c a hơn 400 nhà khoa h c. MCNP là chương trình ng d ng phương pháp Monte Carlo ñ mô ph ng các quá trình v t lý h t nhân ñ i v i neutron, photon, electron mang tính th ng kê (các quá trình phân rã h t nhân, tương tác gi a các tia b c x v i v t ch t, thông lư ng neutron…). MCNP s d ng các thư vi n d li u c a các quá trình h t nhân, các quy lu t th ng kê, s ng u nhiên ghi l i các s ki n c a m t h t trong su t quá trình k t khi phát ra t ngu n ñ n h t th i gian s ng c a nó. Chương trình có m t s ñ c ñi m sau:
• Chương trình có th tính toán ñ i v i riêng neutron, riêng photon, riêng

electron, nó có th tính toán ñ i v i c p neutron và photon cũng như c p neutron và electron.
• Gi i năng lư ng tính v i neutron: 10-11 MeV ñ n 20 MeV; d i năng

lư ng tính v i photon và electron là 1 keV ñ n 1000 MeV.
• MCNP cho phép mô t hình h c c a bài toán, mô t v t li u, ch n các giá

tr ti t di n.

Mô hình hóa tương tác c a photon lên v t ch t trong chương trình MCNP Chương trình MCNP t o ra s h t theo yêu c u ngư i s d ng. Mô hình này dùng cho các bài toán mà photon có năng lư ng cao ho c các bài toán mà ñó ñi n t là t do. Ngoài ra trong MCNP. B i vì vi c tính toán các hi u ng này tương ñ i ph bi n trong các tài li u nên trong ph m vi c a lu n văn này s không trình bày l i.3. Trong mô hình chi ti t ngư i ta có tính ñ n tán x Thomson và các photon huỳnh quang. 3. hi u ng Compton và hi u ng t o c p. ði u ki n ñ mô ph ng m t chương trình MCNP • Ngu n mô ph ng ph i là ngu n th c bao g m các thông s : năng lư ng. m t ñ dòng qua b m t (surface flux). hi u su t che ch n (dùng v t li u che ch n có Z cao) ñ i v i các ngu n phát photon t nhiên cũng thu c ph m vi áp d ng mô hình chi ti t. góc tán x . Các bài toán tính toán cho li u. ðó là các hi u ng quang ñi n.2. và phân b năng lư ng c a các xung trong ñi m ño. hi u ng quang ñi n và hi u ng t o c p. tính quãng ñư ng theo năng lư ng phân h ch. Trong mô hình v t lý ñơn gi n ngư i ta không tính ñ n tán x Thomson và photon huỳnh quang trong hi u ng quang ñi n.38 • MCNP cho phép tính dòng qua b m t (surface current). sau ñó gi i quy t v n ñ va ch m c a các h t ñó qua hai mô hình: mô hình v t lý ñơn gi n và mô hình chi ti t d a trên lý thuy t c a b n lo i tương tác là tán x Compton. các quá trình tương tác c a h t lên v t ch t ñư c tính toán r t chi ti t.2. 3. . m t ñ dòng t i m t ñi m.2. kho ng không gian phân b và th i gian ph thu c • C u hình ph i ñư c xác ñ nh ñ y ñ kích thư c và v trí. tán x Rayleigh. Mô hình chi ti t ñư c áp d ng cho các bài toán có năng lư ng th p hơn (<100 MeV) và môi trư ng có liên k t ñi n t . tính quãng ñư ng m t ñ dòng trong cell (track length estimate of cell flux).

0 là m t ph ng vuông góc v i tr c y t i ñi m y = -10.39 • V t li u ph i ñư c xác ñ nh ñ y ñ và chính xác k c vi c khai báo ñ tinh khi t bao nhiêu ph n trăm.0 cm.0 cm và có bán kính 3.0 là m t ph ng vuông góc v i tr c x t i ñi m x = 1. ghi l i s ki n l ch s phát ra t ngu n cho ñ n h t th i gian s ng c a nó. G m các lo i m t và ký hi u như sau: M t ph ng: PX 1. ñ nh nghĩa ô m ng (cell) và ñ nh nghĩa v t li u. Kh năng mô t hình h c ba chi u c a MCNP là r t t t trong t p s li u vào chu n ñư c chia ra làm 3 ph n là ñ nh nghĩa m t.2. gieo s ng u nhiên tuân theo quy lu t phân b . các thông s chính xác c a ngu n ñư c khai báo.1 là m t c u có tâm t i g c t a ñ và có bán kính là 100.0 là m t c u có tâm n m trên tr c y t i ñi m y = 10. ð nh nghĩa m t là các d ng toàn phương liên k t t o thành các ô m ng. Trong t p ñ u vào các thông s như s h t c n gieo.1 cm là m t ph ng vuông góc v i tr c z t i ñi m z = 1. Qua các thông s nh n ñư c MCNP s d ng thư vi n s li u h t nhân và các quá trình tính toán. .0 cm SY 10.4.0 3. các thông s v phantom như kích thư c và ch t li u.0 cm PZ 1. C u trúc c a chương trình MCNP [8] Ph n quan tr ng ñ có m t chương trình MCNP chính là t p ñ u vào. 3.0 cm PY -10. Chúng ñư c ngăn cách nhau b ng các dòng tr ng.0 M t c u: SO 100.

m t parabol hay m t hyperbol. ð nh nghĩa ô m ng (Cell) Cell ñư c ñ nh nghĩa là s giao nhau c a m t hay nhi u m t.7 1 -2 cell s hai là cell làm b ng v t li u 1 có m t ñ v t ch t là 2.0 cm C/Z 3.0 5.5 2.0 4. Trong m i cell ta c n ph i khai báo v t li u.0. V t li u ñư c ñ nh nghĩa b ng m t s ñ ng trư c ch M. .0 cm. m i cell ñư c xác ñ nh b i m t s nh t ñ nh.0 2. Ngoài ra MCNP còn ñư c s d ng ñ vi t các m t khác như m t nón.4 cm. ð nh nghĩa v t li u ðây là ph n khai báo các v t li u trong quá trình mô ph ng.7 g/cm3 n m bên c nh m t 2 (theo chi u âm). 3 0 -2 cell s 3 là cell tr ng n m bên ngoài cell 2. 10 -1 cell s m t là cell tr ng n m bên c nh m t 1 (theo chi u âm). M t tr : CY 1.5) và có bán kính 2. 2 1 -2.0 là m t tr n m trên tr c y có bán kính là 1. ví d v t li u s 4 ñư c vi t là M4. 2.0 2.4 là m t tr song song v i tr c z có tâm n m t i t a ñ (x.0. y) = (3. m t elip. Ví d : c Cell cards có nghĩa là b t ñ u khai báo các thông s trong ph n cell. m t ñ v t ch t.40 S 1. 4.5)cm và có bán kính là 2.0 là m t c u có tâm t i ñi m có t a ñ (1.

5. Tally F4: ñư c s d ng ñ xác ñ nh ñ dài v t ng v i các kho ng năng lư ng ñư c chia. S khác nhau gi a các lo i tally có th nh hư ng ñ n tính chính xác c a vi c tính toán li u. Tùy vào m c ñích tính toán khác nhau.2. mà ta s d ng lo i tally nào tương ng. F6.7% trong v t ch t ta ký hi u 1000 0. Tally trong MCNP [8] MCNP cung c p các lo i tally ñ tính năng lư ng c a các h t truy n trong môi trư ng v t ch t. Các k t qu ghi nh n ñư c trong Tally F4 là ñ dài v t c a các photon có . thành ph n ph n trăm c a nguyên t ñó trong v t ch t. s h t gieo ñư c s p x p theo trình t sau: • Các dòng thông báo (tùy ý) -------------------------------------------------------------. F7. ngoài ra trong chương trình MCNP5 ngư i ta cung c p thêm m t lo i tally là tally Fmesh. Tuy nhiên trong ph m vi c a lu n văn ch s d ng hai lo i tally ñó là tally F4 và tally Fmesh ñ xác ñ nh li u h p th trong phantom.(dòng tr ng) • ð nh nghĩa d li u 3. lo i ñánh giá c n tính toán. F2.(dòng tr ng) • M t dòng thông báo tên bài toán • ð nh nghĩa các ô m ng -------------------------------------------------------------. F4. Ví d khai báo v t li u H chi m 66. Trong ñ nh nghĩa d li u c n khai báo: ngu n. MCNP cung c p t t c là 7 lo i tally g m có F1. F8. F5. v t li u c u t o các ô m ng.667.(dòng tr ng) • ð nh nghĩa các m t -------------------------------------------------------------.41 V t li u ñư c xác ñ nh b ng s nguyên t c a nguyên t theo sau ñó là s kh i (ho c 3 s 0 n u ñ m c ñ nh).

1) V t c a ñư ng ñi c a h t trong tally ñư c tính theo công th c: W W là tr ng s quãng ñư ng A: là di n tích c a m t voxel δ : là b r ng c a voxel C: là v trí va ch m Hình 3. .2 Quá trình v n chuy n c a các h t qua m t voxel Tally F4 ñư c xác ñ nh là : F 4 = 1 WT ∑ VL N (3. N u g i Φ là thông lư ng và TL là chi u dài ñư ng ñi c a h t (cm).42 năng lư ng tương ng ñi qua các voxel trong m t cell . Hình 3. V là th tích c a m t voxel (cm3).2 bi u di n quá trình v n chuy n c a h t qua m t voxel (là ph n chia nh c a m t cell). thì Φ ñư c xác ñ nh theo công th c: Φ=∑ TL V TL V (3. Khi h t ñi qua m t voxel thì nó s b l i năng lư ng do tương tác v i các v t ch t trong cell ñó.2) Trong ñó N là s h t phát ra t ngu n.

kh o sát d c theo tr c Ox ch y b ng tally F4 và tally FMESH. Tally FMESH: l n ñ u tiên tally này ñư c ñưa vào chương trình MCNP5 ñ nâng cao kh năng tính toán và ti t ki m ñư c th i gian tính toán.43 ðây là phép tính khá tin c y b i vì có r t nhi u v t c a h t trong cell d n ñ n vi c có nhi u s ñóng góp cho tally này. chúng tôi kh o sát phân b li u tương ñ i ño ñư c v i ngu n ñơn kênh. Hình 3. ð ki m tra tính chính xác c a tally FMESH. t hình này ta th y r ng k t qu tính toán phân b li u gi a tally F4 và tally FMESH g n như tương t nhau. K t qu c a kh o sát này ñư c bi u di n trên Hình 3. S h t gieo là 10 tri u h t. Trong lu n văn này tally F4:p ñư c s d ng cùng v i DE và DF ñ tính li u h p th c a h t trong m t cell.3. Tally FMESH cũng ñư c dùng ñ tính ñ dài v t c a thông lư ng trung bình c a h t. Tuy nhiên tính ưu vi t c a tally FMESH là không chia m t cell thành các voxel nh hơn vì v y MCNP5 không m t th i gian ñ tính toán các va ch m c a h t ñi qua t ng voxel nh nên th i gian tính toán ñ i v i tally FMESH là c c nhanh.3 So sánh li u tương ñ i tính b ng tally F4 và tally Fmesh d c theo tr c Ox ñ i v i phantom nư c .

1 so sánh th i gian tính toán c a tally FMESH và tally F4 v i cùng c u hình mô ph ng gamma knife và phantom. có th hi n th ngay c u hình màu giúp ngư i dùng có th d dàng phát hi n ra nh ng thi u sót trong quá trình mô ph ng. Ưu ñi m c a chương trình MCNP5 [9] Chương trình MCNP5 ra ñ i vào năm 2005. .44 Bên c nh ñó t B ng 3. ta th y n u dùng tally FMESH th i gian gi m g n 1460 l n so v i th i gian ch y b ng tally F4. tuy nhiên MCNP5 b sung thêm các tính năng cho phép ngư i s d ng có th tính toán li u m t cách nhanh chóng hơn.6. B ng 3.2 phút 4.1 So sánh th i gian ch y gi a tally F4 và tally FMESH Lo i tally F4 FMESH Th i gian ch y 6671.57 phút 3.2. Hình 3. là chương trình ñư c phát tri n d a trên n n t ng c a chương trình MCNP4C.4 bi u di n giao di n c a chương trình MCNP5. Ngoài ra chương trình Visual Editor h tr thêm v 3D.

S h t photon ñư c gieo là 107 . s t và thép. Mô hình ngu n này phù h p cho vi c s d ng chương trình MCNP ñ mô ph ng.2cm và cu i cùng là l p tungsten dày 6cm. Ti p theo là l p tungsten dày 6.3 Mô ph ng MCNP cho ngu n ñơn kênh trong thi t b x ph u LGK Bài toán ñ t ra là mô ph ng m t ngu n Co60 phát ra tia gamma thông qua collimator làm b ng các ch t li u tungsten. bao quanh là m t l p s t dày 2cm. Mô hình phantom chúng tôi s d ng ñây là phantom hình h p.5. có kích thư c 160 x160 x160 mm3. Trong ñó ngu n cobalt ñư c ñ t gi a.4 Giao di n c a chương trình MCNP5 3. D a vào mô hình này ta có th tính toán phân b li u trong phantom. Vùng không gian gi a ngu n và phantom ñư c l p ñ y b i không khí.5cm.45 Hình 3. Thành ph n c a các v t li u và kho ng cách gi a chúng ñư c bi u di n trên Hình 3. chì. K ti p là l p chì dày 9.

46 h t.6 bi u di n mô hình mô ph ng ngu n và phantom trong thi t b x ph u LGK. Hình 3.5 Mô hình ngu n ñơn kênh dùng trong mô ph ng MCNP . Hình 3.

ta mô ph ng m t tia gamma v i năng lư ng 1.17 MeV và 1. Hình 3. ð ñơn gi n.25 MeV.33 MeV như trong th c t .6 Mô hình mô ph ng ngu n ñơn kênh và phantom trong LGK D a vào c u hình mô ph ng này ta có th tính ñư c xác su t phát tia gamma ra kh i kênh chi u c a LGK ng v i các tia gamma có các năng lư ng khác nhau phát ra t ngu n Co60.7 bi u di n xác su t phát ra c a tia gamma theo năng lư ng. Hình 3. thay vì mô ph ng hai tia gamma có năng lư ng 1.47 Hình 3.7 Ph mô ph ng năng lư ng photon phát ra c a ngu n Co60 .

5.4 Các k t qu tính toán v i ngu n ñơn kênh Chương trình MCNP5 ñư c s d ng ñ mô ph ng li u h p th trong các phantom hình h p 160 x160 x160 mm3 ñư c làm b ng nư c và plastic v i c u hình ngu n ñơn kênh như trong Hình 3. 3. T ñó rút ra nh n xét xem ch t li u làm phantom có nh hư ng ñ n li u phân b trong phantom hay không.1.4. Hình 3. 3.8 Li u phân b d c theo tr c Ox .48 Sau ñó ph năng lư ng photon phát ra này ñư c s d ng ñ mô ph ng tính toán li u h p th trong các phantom làm b ng v t li u nư c và plastic. M c ñích c a vi c tính toán này là so sánh s khác nhau c a li u phân b trên hai v t li u nư c và plastic. Li u phân b theo tr c Ox ð th so sánh phân b li u trong phantom làm b ng ch t li u nư c và plastic theo tr c Ox. Phân b li u ñư c kh o sát theo tr c Ox v i g c t a ñ ñư c ch n t i tâm c a hình h p.

9 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxy . D a vào k t qu mô ph ng thu ñư c.4. 3. Hình 3. Phân b li u t p trung quanh vùng không gian có bán kính 1cm quanh tr c chi u và gi m d n kho ng cách xa ngu n chi u.49 T hình 3. Li u phân b trên m t ph ng Oxy và Oxz ð th y ñư c li u t p trung t i tâm m t cách rõ ràng hơn.8 cũng cho th y ñư ng phân b li u ñ i v i phantom làm b ng ch t li u nư c và plastic g n như trùng kh p lên nhau. Hình 3.2. ði u này ch ng t r ng v t li u làm phantom không nh hư ng lên s tính toán phân b li u. chúng tôi dùng chương trình Matlab ñ v phân b li u trên m t ph ng Oxy.8 ta th y có s t p trung cao li u chi u vào trung tâm.

9 và 3. .10 chúng ta th y phân b li u trên m t ph ng có d ng phù h p v i các k t qu th c t ñó là phân b li u t p trung quanh vùng không gian có bán kính 1cm quanh tr c chi u và gi m d n kho ng cách xa ngu n chi u.10 Phân b li u tương ñ i trên m t ph ng Oxz D a vào hai hình 3.50 Hình 3.

D. 18mm trong helmet c a LGK.1 Mô ph ng MCNP5 cho 201 ngu n trong LGK Bài toán ñ t ra là tính toán li u phân b trong phantom khi chi u cùng lúc 201 ngu n Co60 phát tia gamma thông qua các collimator v i các ñư ng kính 4mm.1b bi u di n c u hình c a helmet trong gamma knife. các k t qu ñư c so sánh v i [11]. ta ký hi u m i vòng có tên g i là A. do v y ch c n kh o sát phantom v i m t ch t li u duy nh t là ñ . Các vòng tròn này ñ ng tâm [3]. 4. phân b li u trong phantom ñ u Zubal cũng ñư c mô ph ng. trên vòng C có 39 collimator. 8mm. . N i dung c a chương 4 này t p trung vào vi c tính toán phân b li u trong phantom làm b ng v t li u nư c khi chi u 201 ngu n Co60. phantom b ng nư c ñư c ch n ñ ti p t c kh o sát phân b li u. Hình 4. trên vòng D có 39 collimator và trên vòng trong cùng vòng E có 35 collimator. Trên m i vòng ñó s lư ng các collimator phân b l n lư t là: trên vòng A có 44 collimator. trên vòng B có 44 collimator.1a và 4. 14mm. Trong lu n văn này. C. M i helmet trong gamma knife có 5 vòng. E. B.51 CHƯƠNG 4 MÔ PH NG MCNP CHO 201 NGU N TRONG THI T B X PH U LEKSELL GAMMA KNIFE V i k t qu kh o sát phân b li u c a ngu n ñơn kênh cho th y không có s khác bi t gi a các phantom làm b ng các ch t li u nư c và plastic. ð ng th i trong chương này.

Hình 4.1b Bi u di n góc phương v c a các vòng so v i m t ph ng xOy ð mô ph ng c u hình c a 201 ngu n b ng chương trình MCNP. ta ph i xác ñ nh các góc t ngu n t i m t ph ng.52 Hình 4.2 bi u di n mô hình tính toán phân b góc gi a các vòng v i m t ph ng.1a Bi u di n s s p x p c a các vòng collimator trong helmet c a LGK Hình 4. ñ có các phân b góc. .

. ð tính toán phân b li u trong phantom ta s d ng mô hình phantom b ng ch t li u nư c có d ng hình h p có kích thư c 16 x 16 x 16 cm3.3 bi u di n mô hình phân b ngu n và phantom ñ i v i 201 ngu n b ng MCNP. trong ph n mô ph ng v i 201 ngu n này chúng tôi ñã ch n vùng th tích bia ñư c gi i h n trong hình h p có kích thư c 8 x 8 x 8 cm3 trung tâm c a hình h p. Vùng không gian gi a ngu n và phantom ñư c l p ñ y b i không khí. Hình 4. V i m c ñích là tăng th tích vùng tính li u lên ñ có th kh o sát li u trong m t vùng l n hơn và ñ có th xem nh hư ng c a các vùng lân c n c th hơn nên khác v i trong mô ph ng ngu n ñơn kênh. v i m i m t phát ra năng lư ng như ñã tính trong ngu n ñơn kênh. chúng tôi s d ng tally FMESH. Ta xem các ngu n này có d ng m t.2 Bi u di n phân b góc c a 201 ngu n trong LGK so v i m t ph ng T mô hình phân b 201 ngu n ñã tính toán ta dùng chương trình MCNP5 ñ mô ph ng. ð tính li u h p th t i t ng ñi m trong vùng quan tâm.53 Hình 4. S h t photon ñư c gieo là 107 h t.

2 x 1.4 bi u di n mô hình ñ u Zubal. mô hình này ñư c l y trong thư vi n các mô hình phantom y h c h t nhân c a MCNP5 v i m c ñích so sánh các k t qu tính ñư c v i các k t qu th c t nh m ki m ñ nh tính chính xác c a quá trình mô ph ng.4 mm3[8]. v não. s n. hai h c m t. g m có 85 x 109 x 120 voxel. tuy n yên.2 Mô ph ng cách tính li u ñ i v i ñ u Zubal Ta dùng c u hình mô ph ng ñ i v i 201 ngu n ñ áp d ng tính li u ñ i v i mô hình ñ u Zubal. m i voxel có kích thư c là 2. . Trong mô hình này ngư i ta chia ra thành các voxel. mô hình này ñư c mô ph ng g n gi ng v i th c t v i hơn 15 lo i v t ch t khác nhau bao g m xương.54 Hình 4. th y tinh th . Hình 4.2 x 2. thái dương. mũi.3 Bi u di n ngu n có d ng hình m t và cách b trí phantom trong mô ph ng 201 ngu n 4.

14.4 Mô hình ñ u Zubal 4.1. 18 mm.3.3 Các k t qu tính toán v i 201 ngu n Phân b li u h p th theo hai tr c Ox và Oz ñư c tính toán v i 201 ngu n Co60 ñư c th c hi n v i phantom nư c và phantom ñ u Zubal. 8.55 Hình 4. Kích thư c các collimator ñư c thay ñ i l n lư t các giá tr 4. Phân b li u theo các tr c t a ñ ñ i v i phantom nư c . 4.

2 0.7 0.5 0.5 0.9 0.6 0.7 0.6 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 8 mm .9 0.4 0.1 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 d (cm) Hình 4.6 0.56 1 0.1 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 d (cm) Hình 4.8 Ox Oz Li u tương ñ i 0.5 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 4 mm 1 0.8 Ox Oz Li u tương ñ i 0.3 0.4 0.3 0.2 0.

6 0.4 0.4 0.1 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 d (cm) Hình 4.3 0.8 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 18mm .2 0.3 0.8 Ox Oz Li u tương ñ i 0.57 1 0.7 0.9 0.9 0.2 0.5 0.5 0.7 So sánh phân b li u tương ñ i trên hai tr c Ox và Oz v i collimator 14mm 1 0.6 0.1 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 d (cm) Hình 4.7 0.8 Ox Oz Li u tương ñ i 0.

9 Li u phân b trên m t ph ng Oxy v i collimator ñư ng kính 18mm . 4.6. Hình 4.8 ta th y li u phân b theo các tr c Ox và Oz là ñ i x ng và t p trung xung quanh vùng trung tâm. 4.58 T các hình 4.7 và 4.3.2. ta cũng v phân b li u trên m t ph ng Oxy và Oxz trong tính toán ñ i v i 201 ngu n ñ xác ñ nh phân b li u t p trung m t cách rõ ràng hơn.5. Phân b li u d c theo tr c x có s suy gi m theo t a ñ ch m hơn là suy gi m theo tr c z. Phân b li u theo m t ph ng Tương t như tính toán trong ngu n ñơn kênh. 4.

K t qu tính toán ñ i v i phantom ñ u Zubal Phân b li u trong phantom ñ u Zubal ñư c tính v i m t m ng lư i 85 x 109 x 120 voxel. 4. phantom nư c cũng ñư c chia thành các voxel tương t như trong phantom ñ u Zubal.3. .10 Li u phân b trên m t ph ng Oxz v i collimator ñư ng kính 18mm T Hình 4.3.10 ta th y phân b li u trên m t ph ng có d ng phù h p phân b li u theo tr c. ð so sánh.59 Hình 4.4 mm3.2 x 2. m i voxel có kích thư c là 2. ñó là phân b li u t p trung quanh vùng không gian có bán kính 1cm quanh tr c chi u và gi m d n kho ng cách xa ngu n chi u.2 x 1. Vi c so sánh này nh m xác ñ nh xem các li u tính toán ñư c ñ i v i phantom b ng nư c hay plastic có th ñư c s d ng ñ lên k ho ch x tr trong trư ng h p b nh nhân th t s hay không.9 và 4.

3 0. Thi t b ñã cung c p m t li u chi u t p trung vào vùng trung tâm.4 0. 4.8 phantom nư c phantom Zubal Li u tương ñ i 0.6 0.4. K t qu này là bư c ñ u trong vi c nghiên c u phân b li u b ng phương pháp Monte Carlo ñ h tr vi c ch a tr ung thư não b ng Leksell Gamma Knife. .1 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x(cm) Hình 4.11 phân b li u ta th y có s phù h p t t gi a các k t qu mô ph ng v i các nh n ñ nh v kh năng c a thi t b .60 1 0.11 Bi u di n phân b li u tương ñ i trong phantom ñ u Zubal và trong phantom nư c ñ i v i 201 ngu n T Hình 4.9 0.3. v i s t p trung li u chi u này chúng ta có th tiêu di t ñư c t bào ung thư ñ ng th i h n ch ñư c tác h i ñ i v i các mô lành xung quanh m t cách ñáng k .2 0. So sánh v i các profile Dùng các k t qu tính toán ñư c chúng tôi so sánh v i các k t qu tính toán c a tác gi Yipeng Li thì th y hoàn toàn trùng kh p.5 0.7 0. ch ng t k t qu thu ñư c là hoàn toàn ñúng.

13 So sánh li u theo tr c x v i collimator ñư ng kính 4mm .12 So sánh li u theo tr c z v i collimator ñư ng kính 4mm Hình 4.61 Hình 4.

62 Hình 4.15 So sánh li u theo tr c z v i collimator ñư ng kính 18 mm .14 So sánh li u theo tr c x v i collimator ñư ng kính 18 mm Hình 4.

0 10.1 3.5.1 So sánh FWHM ñ i v i tr c Ox gi a chương trình Gamma Plan v i k t qu tính toán ðư ng kính collimator (mm) 4 8 14 18 FWHM (mm) Gamma Plan 6.2 15.4 K t qu tính toán 5.2 So sánh FWHM ñ i v i tr c Oz gi a chương trình Gamma Plan v i k t qu tính toán ðư ng kính collimator (mm) 4 8 14 18 FWHM (mm) Gamma Plan 4.9 Sai khác (%) 16.1 24.6 5. B ng 4.63 4.6 4.1 và b ng 4.0 K t qu tính toán 4.2 19.8 20. chúng tôi ñã so sánh ñ dài m t n a (FWHM) c a các ñư ng phân b li u trong các profile v i k t qu tính ñư c trong Gamma Plan.4 15.5 8.5 .1 B ng 4.1 8.6 2. So sánh FWHM v i k t qu xu t ra c a Gamma Plan ð ñ m b o tính chính xác c a vi c tính toán.3.0 11.7 18. T b ng 4.3 Sai khác (%) 14.8 9.8 23.0 19.4 1.2 k t qu so sánh ñư c ñánh giá là khá phù h p.

chúng tôi th y r ng vi c tính toán phân b li u ñ i v i thi t b x ph u LGK b ng chương trình MCNP5 là khá phù h p v i các k t qu th c t . ði u này m ra m t hư ng nghiên c u m i là có th d ng chương trình MCNP5 trong vi c lên k ho ch x tr b ng Gamma Knife. ng .64 K T LU N Vi c tính toán li u trong x tr là m t bài toán h t s c ph c t p do chính tính ch t ph c t p c a tương tác c a b c x v i v t ch t và tính ch t ph c t p c a c u hình. vi c s d ng chương trình MCNP5 m t cách ñ c l p và song song v i chương trình Gamma Plan trong vi c l p k ho ch x tr b ng Gamma Knife s ñem l i hi u qu ñi u tr m t cách t i ưu. Hi n nay ngư i ta s d ng chương trình Gamma Plan trong vi c l p k ho ch tính toán li u x tr cho Gamma Knife. Qua vi c mô ph ng c u hình ngu n ñơn kênh và c u hình c a 201 ngu n và t các k t qu phân b li u chi u thu ñư c trong phantom. Trong nh ng năm g n ñây vi c nghiên c u và s d ng code MCNP trong quá trình mô ph ng tính toán li u trong k thu t x tr ñã tr nên ph bi n do nh ng ưu ñi m c a chương trình này mang l i. Vì v y. Chương trình này ñư c cung c p b i nhà s n xu t kèm v i thi t b x ph u LGK nên vi c ki m tra tính chính xác c a chương trình này cũng ñang là v n ñ quan tâm c a các k sư v t lý. Lu n văn này v i m c ñích tìm hi u và gi i thi u phương pháp tính c a chương trình MCNP5 cung c p cho các k sư v t lý m t tài li u tham kh o b ích. ð ng th i xây d ng bài toán tính toán phân b li u ñ i v i thi t b x ph u LGK b ng chương trình MCNP5 ñ ki m tra tính ñúng ñ n c a quá trình tính toán so v i k t qu th c t .

cũng như ch tính toán phân b li u tương ñ i cho phantom ñ u Zubal. chúng tôi ch m i áp d ng tính toán li u cho phantom nư c và plastic có hình h p. .65 HƯ NG PHÁT TRI N Do h n ch v th i gian cũng như tính ph c t p c a bài toán tính li u. ð phát huy vai trò c a chương trình MCNP5 trong tính toán phân b li u cho k thu t x tr b ng thi t b Leksell Gamma Knife. chúng tôi hy v ng r ng trong tương lai có th xây d ng m t chương trình tính li u c th cho t ng v trí trên kh i u th c t và có th mô ph ng tính li u cho m t kh i u có hình d ng b t kì.

. Trương Th H ng Loan. ð ng Nguyên Phương. Mai Văn Nhơn. Investigating the absorbed dose of Leksell Gamma Knife with 201 sources by using MCNP. Mai Văn Nhơn. 8th Asia-Oceania Congress of Medical Physics. ð ng Trương Ka My. Tính toán phân b li u trong phantom c a Gamma Knife b ng chương trình MCNP. ð ng Nguyên Phương. ð ng Trương Ka My. 2. Trương Th H ng Loan. H i ngh khoa h c l n th 6 ð i H c Qu c Gia TP H Chí Minh.66 DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH 1.

Crowell Hospital. [3] Feras M.co. NXB Bách Khoa. International Atomic Energy Agency. History of Leksell Gamma Knife. “Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students”. “MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code”. “Practical Monte Carlo Using MCNP4C”. The Ohio State University. (2004). (2002). Lawerence J. [7] Moskvin. [5] Joel YC Cheung. [10] X-5 Monte Carlo Team.O. Los Alamos National Laboratory. TS Nguy n ð c Thu n.67 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t [1] Nguy n Thái Hà.Podgorsak. [11] Yipeng Li. http://arxiv. “A simplified model of the source channel of the Leksell Gamma Knife: testing multisource configurations with PENELOPE”.B. “Monte Carlo calculation of single beam dose profiles used in a gamma knife treatment planning system”.lycos. Vienna. (2006). . Los Alamos National Laboratory. (2003). “Y h c h t nhân và k thu t x tr ”. http://members.uk/hugtenburg [9] Tim Goorley. Cox. (2007). American Association of Physicists in Medicine. (2004). Forrest Brown. [8 ] R. USA. American Association of Physicists in Medicine. “MCNP5 Improvement for Windows PCS”. Version 5. Hà N i. “Choice of phantom materials for dosimetry of Leksell Gamma Knife unit: A Monte Carlo study”. (2005). [6] Joel YC Cheung. American Association of Physicists in Medicine. “MCNP – based computational model for the Leksell Gamma Knife”. (1998). Al Dweri and Antonio M. “Absorbed dose measurements and MCNP modeling for the Leksell Gamma Knife”. Lallena. (2003).D Hugtenbug. Ti ng nư c ngoài [2] E. (2002).org/abs/physics/0406142v1 [4] Gamma Knife Center.

68 PH L C Ph l c A: Gamma Knife model with single source c gamma knife model with single sources c **************** Cell Card ********************** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 10 40 10 30 10 40 10 50 10 60 0 0 -0.0012 -11.831 0.0004587 -1 $ cone surface .7 4 PZ 38.8600 -0.2 6 KZ 41.0012 -1.0012 -19.0512 -6 6 -6 6 -6 6 -8 7 -7 1 -9 2 -9 3 -9 4 -9 8 -2 1 -3 2 -4 3 -5 4 4 -5 -5 -4 -3 -2 imp:p=1 $ air imp:p=1 $ tungsten imp:p=1 $ air imp:p=1 $ lead imp:p=1 $ air imp:p=1 $ tungsten imp:p=1 $ Co-60 source imp:p=1 $ cast iron: pure Fe imp:p=1 $ air gap -17 imp:p=1 12 -13 14 -15 16 -20 #(12 -13 14 -15 16 -17) 20 imp:p=0 #(-9 1 -5) imp:p=1 c **************** Surface Card ******************** 1 PZ 16.2 5 PZ 40.5 2 PZ 22.0012 -19.340 -0.250 -0.0012 -7.5 3 PZ 31.250 -0.

69 c 7 CZ 0.25 c si1 0 0.2 AXS=0 0 1 RAD=d1 EXT=d2 & VEC=0 0 -1 DIR=d3 ERG=1.05005 8 CZ 0.05 $ Co-60 source cylinder 9 CZ 5 $ the cylinder containing the model c 11 so 8 $ the phantom R = 8cm 12 PX -8 13 PX 8 14 PY -8 15 PY 8 16 PZ -8 17 PZ 8 20 so 50 $ the whole sphere $ hinh hop c ************** Problem Type ************** mode p c c ************** Source Term ************** sdef POS=0 0 39.05 si2 1 si3 0.217 $ primary collimator 7 CZ 0.99 1 sp3 0 1 .

16e-013 1.0 c c ************* Energy Card **************** .600 0.100 & 0.300 0.080 0.49e-012 2.07e-013 2.000 1.077 $ for H c 6000 0.32e-013 9.015 0.0 $ lead m40 74000 1.0 $ phantom H2O c m60 1000 0.030 0.200 0.010 0.96e-012 1.0 8000 1.04e-013 & 1.040 0.800 1.41e-013 2.232 18000 -.91e-013 2.67e-013 & 6.0 $ cast iron: pure Fe m30 82000 1.58e-012 c ************* Material ******************* m10 7000 -.97e-012 4.020 0.76e-013 3.500 df0 2.21e-012 6.755 8000 -.060 0.500 0.81e-012 6.56e-012 & 3.91e-013 2.400 0.923 $ for C c m20 1000 2.70 c c *************** Tally ************************** fmesh4:p GEOM=xyz ORIGIN=-2 -2 -2 IMESH= 2 IINTS=40 JMESH= 2 JINTS=40 KMESH= 2 KINTS=40 AXS= 0 0 1 VEC=0 1 0 OUT=ik de0 0.03e-012 2.06e-012 3.013 $ air m50 26000 1.050 0.150 0.0 8000 1.0 $ tungsten m60 1000 2.

71 phys:p 2 SPDTL force fm4 1.0 c ************* Cutoff Card **************** nps 10000000 .

501 p 13.0012 #(12 -13 14 -15 16 -17) 0 20 imp:p=0 c **************** Surface Card ******************** 12 PX -4 13 PX 4 14 PY -4 15 PY 4 16 PZ -4 17 PZ 4 20 so 50 $ the whole sphere 301 p 16.371056 0.0512 12 -13 14 -15 16 -17 imp:p=1 -20 imp:p=1 10 -0.250000 $ hinh hop c ************** Problem Type ************** mode p c c ************** Source Term ************** sdef sur=d202 pos=fsur d203 rad=d204 dir=-1 erg=1..325163 -1.058770 272.660794 272..72 Ph l c B: Gamma Knife model with 201 sources c gamma knife model with 201 sources c **************** Cell Card ********************** 10 20 30 60 -1.250000 .000000 2.25 ..165801 9.

325163 -1.165801 9. . si201 L 13.. .371056 0.000000 2. . .. .660794 sp201 1 c si204 H 0 0..058770 sp1 1 . . 1 ds203 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 501 sp202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .73 c si202 L 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 . 201 si1 L 16.9 sp204 -21 1 c c *************** Tally ************************** c F4:p 10(10<40 [-30:30 -30:30 -30:30]) c fmesh4:p GEOM=xyz ORIGIN=-4 -4 -4 IMESH= 4 IINTS=80 JMESH= 4 JINTS=80 KMESH= 4 KINTS=80 AXS= 0 0 1 VEC=0 1 0 OUT=ik .

200 0.91e-013 2.56e-012 & 3.020 0.800 1.67e-013 & 6.232 18000 -.150 0.06e-012 3.600 0.07e-013 2.81e-012 6.04e-013 & 1.755 8000 -.030 0.96e-012 1.16e-013 1.0 8000 1.500 0.077 $ for H c 6000 0.91e-013 2.0 8000 1.000 1.41e-013 2.100 & 0.0 $ phantom H2O c m60 1000 0.400 0.050 0.0 $ cast iron: pure Fe c m30 82000 1.040 0.013 $ air c m50 26000 1.060 0.0 $ lead c m40 74000 1.03e-012 2.32e-013 9.0 c c ************* Energy Card **************** phys:p 2 SPDTL off c ************* Cutoff Card **************** nps 1e7 .49e-012 2.76e-013 3.74 de0 0.58e-012 c ************* Material ******************* m10 7000 -.300 0.015 0.21e-012 6.500 df0 2.97e-012 4.0 $ tungsten m60 1000 2.010 0.080 0.923 $ for C c m20 1000 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->