P. 1
Thong Bao Phuc Khao Lien Thong 2012

Thong Bao Phuc Khao Lien Thong 2012

|Views: 1|Likes:
Được xuất bản bởithienmakb

More info:

Published by: thienmakb on Dec 25, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Đ! "#$ % T& '( % H)*+ $+,!
------------------ ------------------------
Số: 1566/QĐ-HĐTS TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2012
TH.NG BÁO
V/ 012! $+,! 3+4( 5167 8+1 89:6* ;1*+ !+<=*> 8?@*+ "1A* 8+B*>
!C( 5D*> "A* 5)1 +E! !+F*+ G9: *H7 IJKI
Trường Đại học Hoa Sen sẽ nhận đơn h!c "h#o đi$% &hi &'($n sinh chương &r)nh *i+n &h,ng
cao đ-ng *+n đại học ch.nh /'(0 "1 &hi ng2( 34/14/4314 như sa':
• T+L1 >1C*: &5 chi6' ng2( KMNKINIJKI đ7n h7& ng2( IONKINIJKI
8S9ng &5 3:g;3 đ7n 11g;30 <hi6' &5 1;g33 đ7n 16g;3= >i+ng &h? @#(0 &5 3:g;3
đ7n 13g33A
• ĐPC 5167: BhCng <331 8&Dng &rE&A0 &rường Đại học Hoa Sen
F; <ao ThGng0 B=;0 Q=;0 TB=H<H=
Th. sinh nhận %I' đơn h!c "h#o &ại hCng <331 8&Dng &rE&A hoJc KoLn*oaK &r+n Le@si&e
LLL=hoasen=eK'=Mn
• Q2 $+F: N3=333 đOng/%,n
Lưu ý: Trường không nhận !n "h#$ kh%& 'u( ường )ưu *+n.
Trường Đại học Hoa Sen sẽ c,ng @ố "7& /'# h!c "h#o đi$% &hi M2o ng2( JRNJKNIJKS=
CHỦ TTCH HĐTSNHIỆU TRƯVNG
,-. ký/
PQi TrRn BhưSng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->