TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT BỘ MÔN TOÁN - TKKT

MÔN THI: TOÁN CAO CẤP C1
Thời gian : 60 phút………Thi lần : ... ...

MẪU :…

Họ và tên : ………………………………… Lớp:…………. MSSV: ……………. Giám thị 1 Giám thị 2 Số phách

……………………………………………………………………………………………………………………… Điểm (số) Điểm (chữ) Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số phách

Lưu ý :
U U

* Ñaùnh daáu cheùo (X) treân maãu töï ñöôïc choïn. Choïn B Boû B, choïn D Boû D, choïn laïi B

0 0 0
d d d d 4 9 14 19

A A A
a a a a b b b b

B B B
c c c c

C C C
d d d d

D D D
5 10 15 20 a a a a b b b b c c c c d d d d

1 6 11 16

a a a a

b b b b

c c c c

d d d d

2 7 12 17

a a a a

b b b b

c c c c

d d d D

3 8 13 18

a a a a

b b b b

c c c c

ĐỀ BÀI Câu 1 Giá trị của giới hạn lim
U U

π − 2 arctan x
2 ln(1 + ) x b) 1;

x →+∞

là: c) 2; d) – 2.

a) – 1;

Câu 2 Xét bài toán: Tính giới hạn L = lim
U

(e 2sin x − 1)(1 − cos 2 x) . x →1 (arctan 4 x ).ln(1 − x 2 ) Một sinh viên giải bài toán này theo mấy bước dưới đây

Bước 1: Áp dụng quy tắc thay vô cùng bé tương đương, giới hạn trở thành L = lim Bước 2: Thay tiếp sinx bởi x và rút gọn ta được L = lim

2sin x.2 x 2 . x →1 4 x.( − x 2 )

2 x.2 x 2 = lim(−1) . x →1 4 x.( − x 2 ) x→1
U

Bước 3: Vậy giới hạn cần tính là L = – 1. Lời giải đó đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? a) Lời giải đúng; b) Lời giải sai từ bước 1; c) Lời giải sai từ bước 2; d) Lời giải sai từ bước 3. Câu 3 Xét các khẳng định dưới đây. 3.1. Xét hàm tổng doanh thu TR= TR(Q) theo biến sản lượng Q. Tổng doanh thu cận biên tại mức sản lượng Q = Q0 là MR(Q0) = TR ’(Q0).
U U U U U

3.2. Tổng doanh thu cận biên tại mức sản lượng Q0 chính là xấp xỉ lượng thay đổi của tổng doanh thu khi sản lượng tăng lên 1 đơn vị từ mức Q0 lên mức Q0 + 1.

L) với mọi t > 0. L là lượng lao động dùng trong quá trình sản xuất. Hệ số co dãn của cầu theo giá tại mức giá P = P0 là P ε(P0) = D '( P0 ) 0 . y '' = x + y +1 ( x + y + 1)3 x + y −1 4e x − y . Hỏi doanh nghiệp đó cần sử dụng bao nhiêu đơn vị vốn tư bản và bao nhiêu đơn vị lao động để có sản lượng tối đa biết rằng giá thuê một đơn vị tư bản là 6$.1. Hãy tính thặng dư của nhà sản xuất (PS) và thặng dư của người tiêu dùng (CS) đối với loại hàng hóa đó. ∞ ( x − 2) n Câu 5 Chuỗi ∑ 2 n có miền hội tụ là n =1 n . Q2 để công ty thu được lợi nhuận tối đa. c) 2. 7. Q2 = 71.3. . L = 1500. b) Q1 = 71. Hệ số co dãn ε(P0) của cầu theo giá tại mức giá P0 chính là xấp xỉ lượng tăng của lượng cầu khi giá tăng lên 1 % từ mức P0 lên mức P0 + 1%P0. P2 lần lượt là giá của hai loại hàng hóa đó). L ) = AK α Lβ ở đó A. L là lượng lao động dùng trong quá trình sản xuất. Câu 6 Đạo hàm cấp một. Q2 = 105. Giả sử Qd = D(P) là hàm cầu trong kinh tế biểu thị sự phụ thuộc của lượng cầu Qd theo sự biến đổi của giá P(trong giả thiết các yếu tố khác không đổi). a) TR = 300Q – 0. β là các hằng số dương đã cho. Q2 = 70. L = 1200. Hiệu quả sản xuất không giảm theo quy mô khi và chỉ khi α + β ≥ 1. .4]. y '' = x + y −1 ( x + y −1)3 x + y −1 4e x − y . 7. U U b) (0.2. U U U Câu 8 Một doanh nghiệp có hàm sản xuất Q( K . MR(650) = -200. 7.3 L0. c) K= 500. c) [0. Trong các khẳng định trên. . . c) TR = 1500P – 5P2. a)Q1 = 106.2Q.2.4].2Q2.3. tL) = tα + βQ(K. d) Một cặp giá trị khác. Q2 = 420 + P − P2 (P1. L ) = 2 K 0. MR(650) = – 0. Q là hàm thuần nhất bậc α + β tức là Q(tK. d) Q1 = 70. c) Q1 = 105. Giả sử hàm cầu (theo giá P) của sản phẩm đó là Q = 1500 – 5P. b) y ' = d) y ' = d) (0. K là lượng vốn đầu tư tư bản vào sản xuất. có bao nhiêu khẳng định sai? a) 0. D( P0 ) 3. b) 1. còn giá thuê một đơn vị lao động là 2$? a) K= 300. Câu 9 Một công ty sản xuất hai loại hàng hoá có hàm cầu lần lượt là 4 2 2 4 Q1 = 280 − P + P2 . α. Qs = p −1 (p là giá của loại hàng hóa đó). y '' = x − y +1 ( x − y + 1)3 x − y −1 4e x − y . Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là a)1. Q2 = 106. d) 4.4). Giả sử doanh nghiệp đó tiến hành sản xuất trong quỹ ngân sách cố định 4800$. Hiệu quả sản xuất tăng theo quy mô khi và chỉ khi α + β > 1. U .5 ở đó K là lượng vốn đầu tư vào sản xuất. L = 900. 1 1 3 3 3 3 2 2 Giả sử tổng chi phí được xác định bởi công thức TC(Q ) = −6Q1 − 6Q2 + Q1 + Q1Q2 + Q2 . MR(650) = 40. y '' = x + y +1 ( x + y + 1)3 Câu 7 Cho hàm sản xuất Cobb-Douglas Q( K .4).3.4. d) Một phương án khác. d) 3. Tổng doanh thu TR và doanh thu cận biên MR (theo sản lượng Q) tại mức sản lượng Q = 650 (đơn vị sản phẩm) là: b) TR = 300 – 0. Câu 10 Cho biết hàm cầu và hàm cung đối với một loại hàng hóa nào đó là Qd = 113 − p . Tìm mức sản lượng Q1. b) K= 400. b) 2.2 U U a) [0. cấp hai của hàm ẩn y = y(x) cho bởi phương trình x + y = ex − y là: a) y ' = c) y ' = x + y +1 4e x − y . Xét các khẳng định dưới đây. Câu 4 Một công ty độc quyền sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm đó trên thị trường. c) 3.

CS = . d) Lời giải sai từ bước 3. a) ∫ 2 dx . . 3 3 a) PS = π b) PS = 686 511 . CS = . b) y = e 3 x (C1 cos x + C 2 sin x ) – e x ( x 2 + 1) . 0 2 sin 2 x Một sinh viên giải bài toán này theo mấy bước dưới đây. b) ∫ c) ∫ d) ∫ . y ) dx 0 y 3 d) I = ∫ dy ∫ f ( x . c) y = e x (C1 cos 3x + C 2 sin 3x ) + e x x 2 . c) Lời giải sai từ bước 2.511 686 . dx = dt . Câu 12 Trong các tích phân suy rộng dưới đây. dx . dx . Khi đó dt = sin2xdx và x = 0 ⇒ t = 2 . y ) dxdy . dx . CS = . tích phân nào hội tụ? +∞ +∞ +∞ +∞ 3 x +1 x x dx b) ∫ c) ∫ d) ∫ . trong đó D là miền giới hạn bởi cácđường: D y = 3 x. y ) dy 0 x2 3 y 9 3x c) I = ∫ dy ∫ f ( x . Bước 1: Đặt t = 1 + cos2x. ⎣ ⎦2 t Lời giải đó đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ đâu? b) Lời giải sai từ bước 1 . 2 2011 2012 3 3 1− x 2 x x 0 0 0 0 1− x U U U U U U U U ( ) Câu 14 Xác định cận của tích phân: I = ∫∫ f ( x . y = x2 a) I = ∫ dx ∫ f (x . y ) dy 0 3x 9 y 3 x2 b) I = ∫ dx ∫ f ( x . Câu 11 Xét bài toán: Tính tích phân I = U U ∫ 1 + cos2 x dx . d) y = e 3 x (C1 cos x + C 2 sin x ) – e x x 2 . y ) dx 0 y 3 Câu 15 Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân xy' = y + x là a) y = x (C + ln x ) b) y = x (C − ln x ) c) y= x C + ln x d) y= x C − ln x Câu 16 Phương trình vi phân y '' − 2 y '+ 10 y = e x (9 x 2 +2) có nghiệm tổng dạng nào? a) y = e x (C1 cos 3 x + C 2 sin 3 x ) + e x ( x 2 + 1) . a) Lời giải đúng. 5 x +1 x2 + 1 x3 x6 + 5 0 1 0 0 Câu 13 Trong các tích phân suy rộng dưới đây. tích phân nào hội tụ? 1 1 1 1 3 2x x dx x a) ∫ dx . 3 3 510 688 c) PS = . x = Bước 2: Biểu diễn Bước 3: I = sin 2x 1 + cos x 2 π 2 ⇒ t =1. 3 3 d) Một kết quả khác. t ∫ 2 1 1 dt = ⎡ ln t ⎤ = ln1 − ln 2 = − ln 2 . dx .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful