P. 1
Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

|Views: 180|Likes:
Được xuất bản bởiPhuong M Tran
triết học
triết học

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Phuong M Tran on Dec 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

1.

Khái niệm Khái niệm tồn tại xã hội Tồn tại xã hội là khái niệm triết học dùng để chỉ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố, trong đó có các yếu tố chính là phương thức sản xuất vật chất, điều kiện tự nhiên - hoàn cảnh địa lý, dân số và mật độ dân cư, trong đó phương thức sản xuất là yếu tố cơ bản nhất. Khái niệm ý thức xã hội Khái niệm: Ý thức xã hội là khái niệm triết học dùng để chỉ các mặt, các bộ phận khác nhau của lĩnh vực tinh thần xã hội như quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm trạng, truyền thống... của cộng đồng xã hội; mà những bộ phận này nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định. Kết cấu của ý thức xã hội: Ý thức xã hội gồm những hiện tượng tinh thần, những bộ phận, những hình thái khác nhau phản ánh tồn tại xã hội bằng phương thức khác nhau. Chúng ta có thể phân ý thức xã hội thành các dạng sau đây: - Ýthức xã hội thông thường và ý thức lý luận ( có cần trình bày cụ thể về n~ kn nay ko chị ?)
Ý thức xã hội thông thường là những tri thức, những quan niệm của con người hình thành một cách trực tiếp trong hoạt động thực tiễn hàng ngày, chưa được hệ thống hoá, khái quát hoá, thường phản ánh sinh động, trực tiếp nhiều mặt cuộc sống hàng ngày của con người, thường chi phối cuộc sống đó. Ý thức lý luận là những tư tưởng, quan điểm được hệ thống hoá, khái quát hoá thành học thuyết xã hội, được trình bày dưới dạng những khái niệm, phạm trù, quy luật. Ý thức lý luận (lý luận khoa học) có khả năng phản ánh hiện thực khách quan một cách khái quát, sâu sắc và chính xác, vạch ra các mối liên hệ bản chất của các sự vật và hiện tượng.

- Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng xã hội
Tâm lý xã hội là bộ phận của ý thức xã hội bao gồm tình cảm, ước muốn, thói quen, tập quán... của con người, của một bộ phận xã hội hoặc của toàn bộ xã hội hình thành dưới ảnh hưởng trực tiếp của đời sống hàng ngày của họ và phản ánh đời sống đó. Hệ tư tưởnglà bộ phận của ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội một cách gián tiếp, tự giác, khái quát hoá thành những quan điểm, tư tưởng (chính trị, triết học, nghệ thuật, tôn giáo).

2. Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội a, Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội Công lao to lớn của C.Mác và Ph.Ăngghen là phát triển chủ nghĩa duy vật đến đỉnh cao, xây dựng quan điểm duy vật về lịch sử và lần đầu tiên giải quyết một cách khoa học

Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.xã hội. Tính độc lập tương đối đó biểu hiện ở những điểm sau đây: . xem tinh thần. phụ thuộc vào tồn tại xã hội. tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội không phải một cách giản đơn trực tiếp mà thường thông qua các khâu trung gian. mà còn chỉ ra rằng. rằng không thể tìm nguồn gốc của tư tưởng. C. trái lại còn nhấn mạnh tác dụng tích cực của ý thức xã hội đối với đời sống kinh tế .vấn đề sự hình thành và phát triển của ý thức xã hội. không thể nhận định về một thời đại đảo lộn như thế căn cứ vào ý thức của thời đại ấy. tư tưởng xã hội khác nhau thì đó là do những điều kiện khác nhau của đời sống vật chất quyết định. nghĩa là không thể tìm trong đầu óc con người mà phải tìm trong hiện thực vật chất.xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử chỉ rõ rằng tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Như vậy. quan điểm.Lênin đòi hỏi phải có thái độ biện chứng khi xem xét sự phản ánh tồn tại xã hội của ý thức xã hội. ý thức xã hội là sự phản ánh của tồn tại xã hội. mà chỉ khi nào xét đến cùng thì chúng ta mới thấy rõ những mối quan hệ kinh tế được phản ánh bằng cách này hay cách khác trong các tư tưởng ấy. phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu thuẫn của đời sống vật chất. Cho nên ở những thời kỳ lịch sử khác nhau nếu chúng ta thấy có những lý luận. Khi khẳng định vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội. Sự biến đổi của một thời đại nào đó cũng sẽ không thể giải thích được nếu chỉ căn cứ vào ý thức của thời đại ấy. Trái lại. Các ông đã chứng minh rằng. và ý thức xã hội là sự phản ánh của tồn tại xã hội. triết học Mác . quan niệm. đời sống tinh thần của xã hội hình thành và phát triển trên cơ sở của đời sống vật chất. b. nhấn mạnh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong mối quan hệ với tồn tại xã hội. Không phải bất cứ tư tưởng.Mác viết: ". tâm lý xã hội trong bản thân nó. tư tưởng là nguồn gốc của mọi hiện tượng xã hội. lý luận hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ánh rõ ràng và trực tiếp những quan hệ kinh tế của thời đại. phụ thuộc vào tồn tại xã hội. bằng sự xung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất xã hội và những quan hệ sản xuất xã hội" Những luận điểm trên đây đã bác bỏ quan niệm sai lầm của chủ nghĩa duy tâm muốn đi tìm nguồn gốc của ý thức tư tưởng trong bản thân ý thức tư tưởng. Quan điểm duy vật lịch sử về nguồn gốc của ý thức xã hội không phải dừng lại ở chỗ xác định sự phụ thuộc của ý thức xã hội vào tồn tại xã hội. quyết định sự phát triển xã hội và trình bày lịch sử các hình thái ý thức xã hội tách rời cơ sở kinh tế ... chủ nghĩa duy vật lịch sử không xem ý thức xã hội như một yếu tố thụ động.

đặc biệt những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội. ý thức xã hội luôn gắn với lợi ích của những nhóm. lười lao động. sức mạnh của tập quán được tạo ra qua nhiều thế kỷ là sức mạnh ghê gớm nhất. Vì vậy. v. Vì vậy. Nhiều hiện tượng ý thức có nguồn gốc sâu xa trong xã hội cũ vẫn tồn tại trong xã hội mới như lối sống ăn bám. thói quen. Hơn nữa. tệ tham nhũng. trong những điều kiện nhất định. nhưng ý thức xã hội do xã hội đó sinh ra vẫn tồn tại dai dẳng. lạc hậu thường được các lực lượng xã hội phản tiến bộ lưu giữ và truyền bá nhằm chống lại các lực lượng xã hội tiến bộ. dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức. Hai là. do sức mạnh của thói quen. v. hướng hoạt động đó vào việc giải quyết những nhiệm vụ mới do sự phát triển chín muồi của đời sống vật chất của xã hội đặt ra.).. tiêu cực không mất đi một cách dễ dàng. những tập đoàn người.*1 Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội Lịch sử xã hội cho thấy. chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người. tư tưởng của con người.Khi nói tư tưởng tiên tiến có thể đi .Lênin cho rằng. những tư tưởng cũ.Khuynh hướng lạc hậu của ý thức xã hội cũng biểu hiện rõ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội. tập quán.I. thường xuyên và trực tiếp của những hoạt động thực tiễn của con người. đấu tranh chống lại những âm mưu và hành động phá hoại của những lực lượng thù địch về mặt tư tưởng. thường diễn ra với tốc độ nhanh mà ý thức xã hội có thể không phản ánh kịp và trở nên lạc hậu. ý thức xã hội là cái phản ánh tồn tại xã hội nên nói chung chỉ biến đổi sau khi có sự biến đổi của tồn tại xã hội. Những ý thức lạc hậu. bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội. nhiều khi xã hội cũ đã mất đi. những giai cấp nhất định trong xã hội. ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội là do những nguyên nhân sau đây: Một là. *2 Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội Khi khẳng định tính thường lạc hậu hơn của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội. thậm chí đã mất rất lâu. sự biến đổi của tồn tại xã hội do tác động mạnh mẽ. V. Tính độc lập tương đối này biểu hiện đặc biệt rõ trong lĩnh vực tâm lý xã hội (trong truyền thống. kiên trì xoá bỏ những tàn dư ý thức cũ. đồng thời ra sức phát huy những truyền thống tư tưởng tốt đẹp.v. triết học mácxít đồng thời thừa nhận rằng. tập quán cũng như do tính lạc hậu.v. truyền thống. Ba là. trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới phải thường xuyên tăng cường công tác tư tưởng.

Vd: Khi làm cách mạng tư sản chống phong kiến.Lênin về tính kế thừa của ý thức xã hội có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tinh thần của xã hội xã hội chủ nghĩa. Giai cấp phong kiến các nước Tây Âu trung cổ ở thời kỳ suy thoái đã ra sức khai thác triết học của Platôn và những yếu tố duy tâm trong hệ thống triết học của Arixtốt thời kỳ cổ đại Hy Lạp. Vd: . dự kiến được quá trình khách quan của sự phát triển xã hội thì không có nghĩa nói rằng trong trường hợp này ý thức xã hội không còn bị tồn tại xã hội quyết định nữa. những quan điểm lý luận của mỗi thời đại không xuất hiện trên mảnh đất trống không mà được tạo ra trên cơ sở kế thừa những tài liệu lý luận của các thời đại trước. Pháp thì nước Đức ở nửa đầu thế kỷ XIX lạc hậu về kinh tế. . Các giai cấp tiên tiến tiếp nhận những di sản tư tưởng tiến bộ của xã hội cũ để lại. nhưng đã đứng ở trình độ cao hơn về triết hoc.So với Anh.trước tồn tại xã hội. nhiều khi không phù hợp hoàn toàn với những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của kinh tế. tính chất kế thừa của ý thức xã hội gắn với tính chất giai cấp của nó. tôn giáo dưới những cái tên mới như chủ nghĩa Cantơ mới. ( chọn 1 vd) Quan điểm của triết học Mác . nghệ thuật. không chú ý đến các giai đoạn phát triển tư tưởng trước đó.Nước Pháp thế kỷ XVIII có nền kinh tế phát triển kém nước Anh. v.v. . Lịch sử phát triển của tư tưởng cho thấy những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của triết học. chủ nghĩa Tômát mới. v. hoặc vào nửa sau thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX các thế lực tư sản phản động đã phục hồi và phát triển những trào lưu triết học duy tâm. sâu sắc tồn tại xã hội.v. biến chúng thành cơ sở triết học của các giáo lý đạo Thiên chúa. mà phản ánh chính xác. Ngược lại. Trong xã hội có giai cấp. để chống lại phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và hệ tư tưởng của nó là chủ nghĩa Mác. những giai cấp lỗi thời và các nhà tư tưởng của nó thì tiếp thu. Tư tưởng khoa học tiên tiến không thoát ly tồn tại xã hội. nên không thể giải thích được một tư tưởng nào đó nếu chỉ dựa vào những quan hệ kinh tế hiện có. các nhà tư tưởng tiên tiến của giai cấp tư sản đã khôi phục những tư tưởng duy vật và nhân bản của thời cổ đại. Tính chất kế thừa trong sự phát triển của tư tưởng là một trong những nguyên nhân nói rõ vì sao một nước có trình độ phát triển tương đối kém về kinh tế nhưng tư tưởng lại ở trình độ phát triển cao. văn học. Những giai cấp khác nhau kế thừa những nội dung ý thức khác nhau của các thời đại trước. *3 Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của mình Lịch sử phát triển đời sống tinh thần của xã hội cho thấy rằng. khôi phục những tư tưởng. nhưng tư tưởng thì lại tiên tiến hơn nước Anh. những lý thuyết xã hội phản tiến bộ của những thời kỳ lịch sử trước.Do ý thức có tính kế thừa trong sự phát triển.

Lênin nhấn mạnh rằng. kiên trì xoá bỏ những tàn dư ý thức cũ. Khi nói tư tưởng tiên tiến có thể đi trước tồn tại xã hội. đấu tranh chống lại những âm mưu và hành động phá hoại của những lực lượng thù địch về mặt tư tưởng. tiêu cực không mất đi một cách dễ dàng. xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu" Nắm vững quan điểm trên đây của triết học Mác . tùy theo những hoàn cảnh lịch sử cụ thể có những hình thái ý thức nào đó nổi lên hàng đầu và tác động mạnh đến các hình thái ý thức khác.I. Đảng ta khẳng định.V. Tư tưởng khoa học tiên tiến không thoát ly tồn tại xã hội. triết học mácxít đồng thời thừa nhận rằng. dự kiến được quá trình khách quan của sự phát triển xã hội thì không có nghĩa nói rằng trong trường hợp này ý thức xã hội không còn bị tồn tại xã hội quyết định nữa. tư tưởng của con người. trong điều kiện kinh tế thị trường vàlực lượng xã hội phản tiến bộ lưu giữ và truyền bá nhằm chống lại các lực lượng xã hội tiến bộ. văn hoá xã hội chủ nghĩa cần phải phát huy những thành tựu và truyền thống tốt đẹp nhất của nền văn hoá nhân loại từ cổ chí kim trên cơ sở thế giới quan mácxít. Vì vậy. hướng hoạt động đó vào việc giải quyết những nhiệm vụ mới do sự phát triển chín muồi của đời sống vật chất của xã hội đặt ra. những tính chất không thể giải thích được một cách trực tiếp bằng tồn tại xã hội hay bằng các điều kiện vật chất. *5 Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xhội trong sự ptriển của chúng Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội làm cho ở mỗi hình thái ý thức có những mặt. đồng thời ra sức phát huy những truyền thống tư tưởng tốt đẹp. thông thường ở mỗi thời đại. Lịch sử phát triển của ý thức xã hội cho thấy. đặc biệt những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội. trong những điều kiện nhất định. *4 Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội Khi khẳng định tính thường lạc hậu hơn của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội. sâu sắc tồn tại xã hội. tư tưởng. chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người. Những ý thức lạc hậu.Lênin về tính kế thừa của ý thức xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay trên lĩnh vực văn hoá. mà phản ánh chính xác. Người viết: "Văn hoá vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người đã tích luỹ được dưới ách thống trị của xã hội tư bản. . trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới phải thường xuyên tăng cường công tác tư tưởng. dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức.

triết học. vào tính chất của các mối quan hệ kinh tế mà trên đó tư tưởng nảy sinh. vào mức độ mở rộng của tư tưởng trong quần chúng. nghệ thuật v. *6 Ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội Chủ nghĩa duy vật lịch sử không những chống lại quan điểm duy tâm tuyệt đối hóa vai trò của ý thức xã hội. Ph. ý thức chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng. còn ở Tây Âu trung cổ thì tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt tinh thần xã hội như triết học. văn học nghệ thuật. những hoạt động tư tưởng như triết học.Vd: Ở Hy Lạp cổ đại. triết học và văn học là công cụ quan trọng nhất để tuyên truyền những tư tưởng chính trị. ở Pháp nửa sau thế kỷ XVIII và ở Đức cuối thế kỷ XIX. pháp luật. nó bác bỏ mọi quan điểm siêu hình. là vũ đài của cuộc đấu tranh chính trị của các lực lượng xã hội tiên tiến. tầm thường về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. chính trị. Vận dụng vào đời sống thực tiễn Vận dụng mqh vào việc xây dựng nền văn hóa đàm đà bản sắc dân tộc Trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội chỉ ra bức tranh phức tạp của lịch sử phát triển của ý thức xã hội và của đời sống tinh thần xã hội nói chung. vào mức độ phản ánh đúng đắn của tư tưởng đối với các nhu cầu phát triển xã hội.Ăngghen viết: "Sự phát triển của chính trị. Như vậy. Cũng do đó. Trong sự tác động lẫn nhau giữa các hình thái ý thức. vấn đề vận dụng mqh biện chứng giữa tồn tài cac hội và ý thức xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. ở đây cần phân biệt vai trò của ý thức tư tưởng tiến bộ và ý thức tư tưởng phản tiến bộ đối với sự phát triển xã hội. ở giai đoạn lịch sử sau này thì ý thức chính trị lại đóng vai trò to lớn tác động đến các hình thái ý thức xã hội khác. pháp quyền. mà còn bác bỏ quan điểm duy vật tầm thường.v. nghệ thuật. hay chủ nghĩa duy vật kinh tế phủ nhận tác dụng tích cực của ý thức xã hội trong đời sống xã hội. ý thức chính trị của giai cấp cách mạng định hướng cho sự phát triển theo chiều hướng tiến bộ của các hình thái ý thức khác. triết học và nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt to lớn. v. máy móc. Nhưng tất cả chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế" Mức độ ảnh hưởng của tư tưởng đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào nhữngđiều kiện lịch sử cụ thể. Trong điều kiện của nước ta hiện nay. văn học. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội là . tôn giáo. 3. mà tách rời đường lối chính trị đúng đắn của Đảng sẽ không tránh khỏi rơi vào những quan điểm sai lầm. vai trò lịch sử của giai cấp mang ngọn cờ tư tưởng. đạo đức. không thể đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân.v. đều dựa trên cơ sở sự phát triển kinh tế.

Cần thấy rằng chỉ có thể tạo dựng được đời sống tinh thần của XH XHCN trên cơ sở cải tạo triệt để phương thức sinh hoạt vật chất tiểu nông truyền thống và xác lập . hd hóa. Do la qua trinh kết hợp truyền thống với hiện tại. Đảng ta đặc biệt coi trong việc xdung nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. hd hóa đất nước để xóa bỏ nền tảng vật chất của ý thức xh lạc hậu. Quán triệt phương hpaps luận đó trong sự nghiệp CM XHCN ở nước ta. . Bất kì thời nào cũng vậy. xdung con người mới. Cần thấy rằng thay đổi tồn tại XH là điều kiện cơ bản nhất để thay đổi ý thức XH. dân tộc với quốc tế để làm cho nền văn hóa đa dạng. với những điều kiện ác định cũng có thể tạo ra những biến đổi mạnh mẽ sâu sắc trong tồn tại XH. xây dựng XH mới phải được tiến hành đồng thời trên cả 2 mặt tồn tại XH và ý thức XH. một mặt phải coi trọng cuộc CM tư tưởng văn hóa. vì vậy công cuộc cải tạo XH cũ. kiên trì đáu tranh loại bỏ các yếu tố van hóa tiêu cực. tiếp thu các tinh hoa văn hóa của thời đại. hiện đại hóa đất nước. những tác động của ds tinh thần XH. phát huy vai trò tích cực của đời sống tinh thần XH đối với quá trình phát triển kinh tế và CN hóa. Viif vậy . của nhân loại vào nền văn hóa dtoc. Đảng ta xác định” VH là nền tảng của tinh thần xh” vì vậy trog quá trình xdung XH mới ở nước ta. chống những biểu hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tuwongr văn hóa. tạo dựng cơ sở vật chất cho sự hình thành và phát triển ý thức xh mới. Mặt khác không chỉ những biến đổi trong tồn tại XH mới tất yếu dẫn đến những thay đổi to lớn trong dời sống tinh thần của XH mà ngược lại. phong phú đặc sắc. Mặt khác phải tránh tái phạm sai lầm chủ quan duy ý chí trong việc xdung VN. phát triển được một phuwong thức sx mới trên cơ sở thực hiện thành công sự nghiệp CH hóa. kế thừa các giá trị vh truyền thống tốt đẹp của dân tộc. nếu không dựa vào nèn VN truyền thống thì nền vh mới không thể ra đời và có sức sống mãnh liệt. xd nền VH mói cần chủ động lựa chọn. Đẩy mạnh quá trình CN hóa.2 phương diện thống nhất biện chứng của đời sống XH.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->