P. 1
Bản kiểm điểm Nghị quyết trung ương 4

Bản kiểm điểm Nghị quyết trung ương 4

|Views: 3,984|Likes:
Được xuất bản bởiPhuong M Tran
DCSVN
DCSVN

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Phuong M Tran on Dec 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

Họ và tên: Trần Minh Phương

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày tháng năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình Theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng
Căn cứ Nghị quyết số 12- NQ/TW, Chỉ thị số 15- CT/TW, Kế hoạch số 08KH/TW và chỉ đạo của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 52, Hướng dẫn số 04, Kế hoạch số 26- KH/ĐUK ngày 29/ 05/ 2012, Hướng dẫn số 18- HD/ĐUK ngày 30/ 05/ 2012 và Kế hoạch số 33- KH/ĐUK ngày 30/ 09/ 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội vè tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tôi xin tự kiểm điểm như sau : 1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ Đảng viên 1.1. Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cấp ủy về tham gia cùng tập thể cấp ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng a. Ưu điểm: - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp - Kiên quyết bảo vệ cái đúng chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao - Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng - Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng - Đoàn kết nội bộ , đoàn kết trong Đảng - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng b. Khuyết điểm: - Chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến và đề xuất trong các cuộc họp 1.2.Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình. a. Ưu điểm: - Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng

Xây dựng qui hoạch .Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế do có sự khiêm nhường và tính tự giác chưa cao .Chưa thật sự đi sâu. lãnh đạo quản lý các cấp 2. . a.2. b. .Chưa phát huy được tiềm lực của thanh niên ở địa phương. đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với cấp ủy chi bộ.Thực hành tiết kiệm đấu tranh chống lãng phí. còn ngại khó khăn trong công việc.Nghiêm túc thực hiện những điều Đảng viên không được làm b. Khuyết điểm: Bản thân chưa nhiệt tình hướng dẫn định hướng trong công tác đào tạo quy hoạch đoàn viên tiêu biểu để thay thế chức vụ của mình 2. vững mạnh. chính quyền và đoàn thể quần chúng cơ sở trong sạch. Khuyết điểm: .1. một số công việc chưa làm đến nơi đến chốn .Tham gia xây dựng Đảng. chỉ đạo kiểm tra. bồi dưỡng cán bộ chủ chốt. đi sát nắm bắt được nhiều tâm tư. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ. cán bộ. chưa lôi kéo thanh niên nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương . sống trung thực lành mạnh.Bản thân luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ.Bản thân phục tùng theo sự phân công điều động cán bộ của Đảng. Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo. không xa hoa lãng phí. giám sát.chắc chắn. hết lòng hết sức vì công việc được giao . Ưu điểm: .quyết định công tác tổ chức. quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. ngành đoàn thể hoặc địa phương được phân công phụ trách a. chính quyền và tổ chức hội. nhận xét đánh giá cán bộ thuộc các ban. Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình. nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm.Tham mưu tốt cho Cấp ủy trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên b. Ưu điểm: . Khuyết điểm: . ..Trong công tác tại cơ quan cũng như ở địa phương đôi lúc còn chậm trễ thiếu sự cẩn thận. nguyện vọng diễn biến tư tưởng của thanh niên và quần chúng nhân dân trong công tác của địa phương .Nhiều công việc khi đánh giá nhận định còn mang tính chủ quan nên có những công việc đánh giá chưa đúng nên công việc chưa đạt kết quả cao.Trong các buổi họp trao đổi công việc của địa phương đôi lúc còn vắng mặt 2.Bản thân có những lúc còn nề hà công việc. thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú .

Ưu điểm: . khi có sai sót. lĩnh vực được phân công.Bản thân không vụ lợi bất chính.Phương thức hoạt động phong trào còn chưa thật sự đổi mới. trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân. nhận khuyết điểm tồn tại. tiếp thu ý kiến góp ý.Tổ chức Đoàn thể luôn quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. phụ trách dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể. Khuyết điểm . quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo. Trong tập thể BCH chi đoàn chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. không nể nang thiên vị trong các cuộc họp bình xét . Kiểm điểm trách nhiệm. Một số công việc còn tự động giải quyết mà chưa thông qua lấy ý kiến tập thể. quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn.3. tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Kiểm điểm về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. được sự thống nhất cao của tập thể.Ham học hỏi để nâng cao trình độ năng lực công tác .Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ Tập thể lãnh đạo. Ưu điểm: . không dựa vào tập thể để mưu cầu lợi ích cá nhân . b. cá nhân phụ trách” .Chưa phát huy hết trí tuệ và sức mạnh và vai trò của thanh niên mà còn ỷ lại .Trong sinh hoạt Đoàn thể chưa tổ chức tham gia đều nên một số công việc còn bị động . công tác vận động tuyên truyền còn hạn chế 3.Sẵn sàng nhận khuyết điểm tồn tại của trong công việc do mình phụ trách b. khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. khắc phục .Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao .Làm việc chăm chỉ. một cách công khai rõ ràng đảm bảo chính xác. không rõ trách nhiệm cá nhân. Khuyết điểm: Trong công tác tham mưu đóng góp ý kiến các công việc chưa thẳng thắng có lúc còn nể nang làm giúp làm thay nên khi công việc bị trì trệ khó quy trách nhiệm cho một cá nhân nào.1.Công khai minh bạch dân chủ. 3. Tạo kẽ hở cho ách tắc. cá nhân phụ trách. tập thể lãnh đạo. Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình: a. cá nhân phụ trách trong sinh hoạt Ban chấp hành. .2. a.

rèn luyện bản thân 5. Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. thống nhất và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. coi trọng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình.Thường xuyên tuyên truyền. Kế hoạch.Tiếp tục phát huy tinh thần..1 Kế hoạch trước mắt .Bản thân nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các đồng chí . hạn chế để tiếp tục tu dưỡng. . 5. chủ trương. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. . sữa chữa các khuyết điểm.. Kế hoạch lâu dài: . chính sách của Đảng. Người viết kiểm điểm Trần Minh Phương 1- . ý thức trách nhiệm của cá nhân. biện pháp khắc phục. .. vận động gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối.Tham gia sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ.Thực hiện nghiêm cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. ………………………………………………………………………………………… ….Tiếp tục tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị..4. pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.. Ý kiến của bản thân về những góp ý của tổ chức và cá nhân …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. đóng đảng phí đúng theo qui định. xây dựng nội bộ đoàn kết.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->