ĐỀ TÀI: Trình bày đƣờng lối CNH và nguyên nhân thất bại của mô hình CNH giai đoạn

(1955-1985). Qúa trình nhận thức mới về mô hình CNH ở nƣớc ta gồm những điểm chủ yếu nào

THÀNH VIÊN NHÓM 7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LÊ THỊ ÁNH PHẠM THỊ KIM CHI NGUYỄN THỊ DIỆU TRẦN THỊ HƢỜNG LÊ THỊ BẢO KHANH ĐÀO THỊ MÀU NGUYỄN THỊ MINH NHẬT TRẦN THỊ BÍCH NHẠN TRƢƠNG THỊ THU THUẬN

I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4.

CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ TRƢỚC ĐỔI MỚI Khái quát chung Mục tiêu và phƣơng hƣớng của công nghiệp xã hội chủ nghĩa Đặc trƣng chủ yếu của công nghiệp thời kì trƣớc đổi mới Kết quả ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KÌ ĐỔI MỚI Qúa trình đổi mới tƣ duy về công nghiệp hóa thời kì đổi mới Mục tiêu và quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nội dung và định hƣớng CNH,HĐH gắn liền với phát triển tri thức Kết quả,ý nghĩa, nguyên nhân

I.

-Khái niêm công nghiệp hoá: Công nghiệp hoá là quá trình đổi nền sản xuất từ lao động thủ công, kĩ thuật lạc hậu sang lao động có kĩ thuật(sang máy móc)

CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ TRƢỚC ĐỔI MỚI

Công nghiệp hoá ở Tây Âu thế kỉ XVIII-XIX

Công nghiệp nhẹ

Nông nghiệp

Giao thông

Chế tạo máy

Mục đích công nghiệp hoá
Mục đích

Tạo ra nâng suất lao động

Thay đổi cơ cấu kinh tế

Biến nƣớc nông nghiêp thành nƣớc công nghiệp

1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng của CNH XHCN
-Ở Miền Bắc:(1954-1975)

+Đại hội III(9/1960) xác định:  Công nghiệp hoá là tất yếu đối với miền Bắc * Để cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu ở nƣớc ta * Trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân,thực hiện cơ giới hoá sản xuất * Nâng cao nâng suất lao động

 Công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ -Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá XHCN
Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại Bƣớc đầu xây dựng cơ sở vật chất và kĩ thuật của CNXH

 Phƣơng hƣớng công nghiệp hoá: - Ƣu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý - Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp - Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ƣu tiên phát triển công nghiệp nặng - Ra sức phát triển công nghiệp trung ƣơng và địa phƣơng

- Trên phạm vi cả nƣớc: + Đại hội IV (12/1976) đề ra đƣờng lối CNHXHCN

Mục tiêu: Đẩy mạnh công nghiệp hoá XHCN,xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật XHCN,đƣa nền kinh tế nƣớc ta từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn XHCN Nội dung: -Phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý

-Vừa xây dựng kinh tế Trung Ƣơng và phát triển kinh tế địa phƣơng

Đại hội V (3/1982)
Nội dung:phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, phát triển công nghiệp nặng Mục đích:lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu nhằm phục vụ thiết thực ,có hiệu quả cho công nghiệp nhẹ và nông nghiệp

2. Đặc trƣng chủ yếu của CNH trƣớc thời kì đổi mới
+Nền kinh tế CNH theo mô hình khép kín,hƣớng nội + Tận dụng lợi thế lao động,tài nguyên và nguồn viện trợ của nƣớc ngoài

- CNH tập trung, quan liêu, bao cấp, không tôn trọng các quy luật thị trƣờng - Nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí, ham làm nhanh làm lớn,không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội

4.

Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

- Kết quả trƣớc thời kì đổi mới + Trong vòng 25 năm thực hiện CNH ta đã tạo đƣợc những tiền đề vật chất nhƣ sức của,sức tập trung cho chiến tranh để giành thắng lợi + Một số khu công nghiệp đƣợc hình thành + Mở ra nhiều trƣờng học - Ý nghĩa: Tạo cơ sở ban đầu để đất nƣớc phát triển nhanh hơn trong các giai đoạn tiếp theo

Hạn chế
- Cơ sở vật chất kĩ thuật vẫn còn lạc hậu, các ngành công nghiệp chƣa đồng bộ,chƣa đủ sức làm nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân

- Đất nƣớc còn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu,kém phát triển

Nguyên nhân thất bại
 Nguyên nhân khách quan: -Tiến hành CNH từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn,cơ sở vật chất thiếu thốn - Chiến tranh kéo dài vừa bị tàn phá nặng nề vừa không tập trung sức ngƣời sức của cho quá trình thực hiện công nghiệp hoá  Nguyên nhân chủ quan -Mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong việc xác đinh mục tiêu,phƣơng hƣớng

II.

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HOÁ KÌ ĐỔI MỚI

1. Qúa trình đổi mới tƣ duy về công nghiệp hóa thời kì đổi mới a) Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trƣơng và chủ trƣơng công nghiệp hóa thời kì 19601985 - Đại hội đổi mới đoàn kết tiên tiến: - Đai hội VI (12/1986) với tinh thần “ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật,nói rõ sự thật”

Đại hội đánh giá một bƣớc ngoặc trong sự nghiêp xây dựng CNXH ở nƣớc ta, tạo ra bƣớc đột phá lớn và toàn diện, làm xoay chuyển tình hình, đƣa đất nƣớc đi lên

- Đại hội đánh giá
Sai lầm mục tiêu và bƣớc đi Bố trí cơ cấu kinh tế chậm đổi mới

Không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại hội VI

b)

Qúa trình đổi mới tƣ duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

ĐẠI HÔI VI : Nội dung chính trong chặng đường đầu tiên là

Thực hiện cho được ba chương trình mục tiêu về lương thực, Thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu ĐẠI HỘI VII: Tiếp tục có những nhận thức mới ngày càng sâu sắc hoàn thiện hơn về CNH ĐẠI HỘI VIII: chuyển sang thời kì đẩy mạnh CNH.HĐH đất nước
ĐẠI HÔI IX& X -Con đường CNH ở nước ta cần có và có thể rút ngắn t/gian so với các nước đi trước -Hướng CNH,HĐH ở nước ta là phải phát triển nhanh và có hiêu quả cácngành,các lĩnh vực có lợi thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu

ĐẠI HÔI IX& X

-Con đường CNH ở nước ta cần có và có thể rút ngắn t/gian so

với các nước đi trước -Hướng CNH,HĐH ở nước ta là phải phát triển nhanh và có hiêu quả cácngành,các lĩnh vực có lợi thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu -Phải đẩm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế -Đẩy nhanh CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn -Phải tính toán đến yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai

- Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006)
Con đƣờng công nghiệp hóa

Hƣớng CNH, HĐH ở nƣớc ta

Nhấn mạnh

Kinh tế công nghiệp hóa mở hƣớng ngoại

Đẩy mạnh CNH,HĐN nông nghiệp nông thôn

2. Mục tiêu, quan điểm CNH,HĐH
 Mục tiêu công nghiệp hóa,hiện đại hóa -Xây dựng đất nƣớc có nền quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh -Đại hội X: xác định mục tiêu CNH-HĐH gắn với phát triển tri thức kinh tế tri thức + Sớm đƣa nƣớc ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển + Tạo nền tảng để đến năm 2020, nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại

Quan điểm CNH,HĐH

CHN, CNH HĐH Lấy phát Coi phát Coi phát gắn gắn với huy triển triển với khoa phát nguồn lực học HĐH, triển con ngƣời và công và công CNH kinh tế là yếu tố nghệ định cơ bản ,HĐH là nền cho sự tảng, gắn với hƣớng XHCN phát triển động lực động lực phát và hội nhanh và của CNH, triển nhập kinh bền vững HĐH tri thức quốc tế

Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững;tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ MT,bảo tồn đa dạng sinh học

3.

Nội dung và định hƣớng CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

a) Nội dung

- Phát triển mạnh các ngành kinh tế thị trƣờng - Coi trọng cả số lƣợng và chất lƣợng tăng trƣởng - Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý - Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động ở tất cả các ngành, lĩnh vực

b)

Định hƣớng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

 Đẩy mạnh CNH,HĐH nông nghiêp nông thôn,giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiêp, nông dân,nông thôn

- Một là, về CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn +Là sự thu hẹp khu vực nông nghiệp nông thôn + Là nơi cung cấp nguyên liệu, lƣơng thực,lao động cho công nghiệp và thành thị + Là thị trƣờng rộng lớn của công nghiệp và dịch vụ Tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ,giảm tỷ trong sản phẩm và lao động nông nghiệp -Hai là, quy hoạch phát triển nông thôn +Khẩn trƣơng xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn,thực hiên chƣơng trình xây dựng nông thôn mới

+ Hình thành các khu dân cƣ đô thị với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ + Phát huy dân chủ ở nông thôn,xây dựng nếp sống mới, bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục, mê tín dị đoan -Ba là,về giải quyết lao động việc làm ở nông thôn + Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân.Chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn + Đầu tƣ mạnh hơn xóa đói giảm nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, dân tộc thiểu số

 Phát triển nhanh hơn công nghiệp xây
dựng và dịch vụ - Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao - Phát triển kinh tế mở và đặc khu kinh tế - Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế kĩ thuật

Phát triển kinh tế vùng

 Phát triển kinh tế biển
- Phát triển một số vùng có khả năng tăng trƣởng mạnh nhất - Quy hoạch phát triển các vùng trọng điểm - Phát triển những vùng có thế mạnh tiềm năng tự nhiên

Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ
- Phát triển nguồn nhân lực - Phát triển khoa học và công nghệ theo xu hƣớng phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và kinh tế tri thức - Kết hợp chặ chẽ giữa hoạt động khoa học công nghệ và giáo dục - Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

 Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trƣờng
- Tăng cƣờng kinh tế quản kí tài nguyên quốc gia - Từng bƣớc hiện đại hóa công nghiệp nghiê cứu, dự báo khí tƣởng thủy văn - Xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số với phát triển kinh tế - Mở rộng hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trƣờng và quản lí tài nguyên

4) Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
KẾT QUẢ

Cơ sở vật chất- kỹ thuật của đất nƣớc đƣợc tăng cƣờng, khả năng tự chủ của nền kinh tế đƣợc nâng cao

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng CNH,HĐH đã đạt đƣợc những kết quả quan trọng

Những thành tựu của CNH,HĐH đã góp phần quan trọng đƣa nền kinh tế mà tốc độ tăng trƣởng kinh tế khá cao

Hạn chế và nguyên nhân
 Hạn chế - Tốc độ tăng trƣởng kinh tế vẫn thấp so với khả năng - Nguồn lực của đất nƣớc sử dụng chƣa hiệu quả, tài nguyên đất đai,nguồn vốn bị lãng phí, nguồn lực trong nhân dân chƣa đƣợc phát huy - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm - Các vùng kinh tế trọng điểm chƣa đƣợc phát huy thế mạnh

- Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, chƣa tạo đƣợc môi trƣờng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh - Cơ cấu đầu tƣ chƣa hợp lý, chất lƣợng quy hoạch thấp, chƣa phù hợp với cơ chế thị trƣờng - Kết cấu hạ tầng kinh tế,xã hội vẫn còn lạc hậu, thiếu đồng bộ

 Nguyên nhân
- Nhiều chính sách và giải pháp chƣa đủ mạnh để huy động và sử dụng đƣợc tốt các nguồn lực - Cải cách hành chính chậm, kém hiệu quả, công tác tổ chức,cán bộ chậm đổi mới,chƣa đáp ứng yêu cầu - Chỉ đạo và tổ chức thực hiện yếu kém - Các nguyên cụ thể, trực tiếp :công tác quy hoạch chất lƣợng kém nhiều bất hợp lý.Đầu tƣ kém hiểu quả, quản lý yếu kém