NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Khái niệm TTHCM.

Ý nghĩa của việc học tập, n/c TTHCM 2. Cơ sở & các giai đoạn hình thành, phát triền TTHCM. 3. TTHCM về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, về chủ nghĩa dân tộc, về CMGPDT. 4. THCM về đặc trưng của CNXH, về con đường quá độ lên CNXH ở VN 5. Những quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc 6. TTHCM về ĐCSVN 7. TTHCM về nhà nước của dân, do dân và vì dân 8. TTHCM về vai trò đạo đức, phẩm chất đạo đức và những nguyên tắc tu dưỡng rèn luyện đạo đức CM 9. Quan điểm chung của HCM về văn hóa, VH giáo dục 10. Về chiến lược “trồng người” trong TTHCM.