P. 1
Ho so chuyen Dang chinh thuc

Ho so chuyen Dang chinh thuc

|Views: 478|Likes:
Được xuất bản bởiNghia Le
Don xin chuyen dang
Nhan xet Dang vien
Bien ban hop Cong doan co so
Don xin chuyen dang
Nhan xet Dang vien
Bien ban hop Cong doan co so

More info:

Published by: Nghia Le on Jan 07, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

Mẫu 10 - KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………
Đảng uỷ…………………………………………………

Tôi tên là:………………….……………………Sinh ngày ……. tháng ……… n! ………
"uê #uán:………………………………………………………………………….……………
N$i % hi&n n'y:……………………………………………………………………….…………
Đ()* +,t n-. /à0 Đảng ngày …… tháng …… n! ……1 t-i *hi 23…………………….…….
………………………4i&n *ông tá* /à 5inh h0-t t-i Chi 23…………………………………..…
Cn *6 tiêu *hu7n 8ảng /iên /à #uá t9:nh tu ;(<ng1 9=n luy&n .h>n 8>u th?* hi&n nhi&! /@ 8ảng
/iên1 tôi t? +iA! 8iA! nh( 5'u:
! đi"#:…… ………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….………………………
K$!%&' đi"#:
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
Bi(n )$*) +$,- )$.- +$!%&' đi"#: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tôi nhBn th>y *C 8D 8iEu +i&n t9% thành 8ảng /iên *hính th6*. ĐE nghF Chi 23 GHt1 2á0 *á0
*>. uỷ *>. t9ên #uy,t 8Fnh *ông nhBn tôi là 8ảng /iên *hính th6*.
Tôi Gin h6' luôn .h>n 8>u th?* hi&n tIt nhi&! /@ 8ảng /iên1 G6ng 8áng là ng(Ji 8ảng
/iên tIt *D' Đảng.

Hải Phòng, ngày … tháng ….. năm 200…….
Ng/0i 'ự +i"# đi"#
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu 11 - KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN N12N 34T
Đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ ………………………………………………………………..

Tôi tên là: ……………………………… Sinh ngày …….. tháng …… n! …….
Kà0 8ảng ngày …. tháng ……n! ………
Chính th6* ngày ….. tháng …… n! ………
Ch6* /@ hi&n n'y : ……………………………….…..
Đ'ng 5inh h0-t t-i *hi 23:……………………………..
Ngày ….. tháng …. n! …..8()* Chi 23 .hLn *ông giM. 8< 8ảng /iên ;? 2F
…………………………. .h>n 8>u t9% thành 8ảng /iên *hính th6*N n'y Gin 2á0 *á0 Chi 23 nhOng
/>n 8E *hD y,u *D' 8ảng /iên ;? 2F nh( 5'u:

! đi"#5.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
K$!%&' đi"# v6 n$7ng v8n đ9 -:n ;/! <5………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….……………
ĐIi *hi,u /Pi tiêu *hu7n 8ảng /iên /à +,t #uả .h>n 8>u 9=n luy&n *D' 8ảng /iên ;? 2F1 tôi
8E nghF Chi 23 GHt1 8E nghF *ông nhBn 8Qng *hí……………..…… t9% thành 8ảng /iên *hính th6*.
Tôi Gin *hFu t9á*h nhi&! t9(P* Đảng /E lJi nhBn GHt *D' !:nh.

Hải Phòng, ngày …. tháng … năm…..
Đảng viên đ/=- )$>n -?ng gi@) đA
(Ký, ghi rõ họ và tên)
R Mẫu 5I 1S - KNĐ
ĐTNU VW: ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
C1I BỘ5 …………….. ………….., Ngày …….. tháng …… năm 200….

TBNG 1CD E KIFN N12N 34T
Của 'G -$H- đI6n '$" nJi ;6# vi(-
V6 -$i ủ% nJi -/ 'K@ đLi vMi đảng viên dự bị
Cn *6 X +i,n nhBn GHt *D' *á* tY *h6* *hính t9F Z G[ h3i thu3* .h-! /i l[nh 8-0 *D' *hi
23 n$i là! /i&* /à *hi Dy n$i *( t9M 8Ii /Pi 8ảng /iên ;? 2F……………………………………
Tên tY *h6* 80àn thA n$i là! /i&*……………………………………………………..
……………………………………………………………………. tYng 5I ………. 8Qng *hí.
Tên *hi uỷ n$i *( t9M: …………………………………… 1 *C …………… 8Qng *hí.
Chi uỷ Chi 23 tYng h). *á* X +i,n nhBn GHt 8C nh( 5'u:
N$/ng /!N +$!%&' đi"# -$On$5
(V !h"m #h$t #h%nh tr&' ()* (+#, ,-i .-ng ' năng ,/# #0ng tá#' 123n h4 125n #h6ng' th/#
hi4n nhi4m v7 (ảng viên)
! đi"#……..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
N$/=- đi"#: .…………….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
SI 8Qng *hí 8-i ;i&n *á* tY *h6* *hính t9F Z G[ h3i n$i là! /i&* /à t90ng *hi Dy n$i *( t9M
tán thành 8E nghF Chi 23 GHt *ông nhBn 8ảng /iên ;? 2F………………………1 t9% thành 8ảng
/iên *hính th6* là …… 8Qng *hí1 t90ng tYng 5I ………8Qng *hí 8()* h\i X +i,n ]8-t ……. ^_
SI +hông tán thành …… 8Qng *hí ]…..^_1 /Pi lX ;0 ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………
TPM C1I QR
BO '$/
Mẫu 5I 1S - KNĐ
ĐTNU VW: ………… ĐTNU CWNU STN K`aT NbM
C1I BỘ: …………….. ……………, Ngày …….. tháng …….. năm…….
S
SI……-N"cCV
NG1T UQVFT
Đ9 ng$ị -?ng n$Wn đảng viên -$On$ '$H-

Cn *6 ĐiEu d1 ĐiEu l& Đảng C3ng 5ản Ki&t N'!N
Ngày …… tháng ……. n! …..1 *hi 23 ………………………. 8[ he. 8A GHt1 8E nghF *ông
nhBn 8ảng /iên ;? 2F ……………………………………. t9% thành 8ảng /iên *hính th6*.
TYng 5I 8ảng /iên *D' *hi 23:………. 8ảng /iên1 t90ng 8C *hính th6* ………. 8Qng *hí1 ;?
2F …… 8Qng *hí.
CC !ft ….. 8ảng /iên1 t90ng 8C *hính th6* ….8Qng *hí1 ;? 2F ….. 8Qng *hí.
Kgng !ft …. 8ảng /iên1 t90ng 8C *hính th6* …..8Qng *hí1 ;? 2F …8Qng *hí.
hX ;0 /ng !ft ………………………………………………………
ChD t9: h3i nghF: 8Qng *hí…………………….. 1 *h6* /@…………………………….
Th( +X h3i nghF: 8Qng *hí………………………………………………………………..
S'u +hi nghi 2á0 *á0 /à thả0 luBn1 *hi 23 thIng nh>t +,t luBn /E 8ảng /iên ;?
2F…………………………………nh( 5'u:
N$7ng /! +$!%&' đi"# -$On$5
(V !h"m #h$t #h%nh tr&' ()* (+#, ,-i .-ng' năng ,/# #0ng tá#' 123n h4 125n #h6ng)
! đi"#:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
K$!%&' đi"#:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ĐIi *hi,u /Pi "uy 8Fnh *D' ĐiEu l& Đảng /E tiêu *hu7n 8ảng /iên1 5I 8ảng /iên *hính th6*
tán thành *ông nhBn 8ảng /iên ;? 2F ………………………………. thành 8ảng /iên *hính th6*
là …….. 8Qng *hí ]8-t …..^_ 50 /Pi tYng 5I 8ảng /iên *hính th6*. SI 8ảng /iên *hính th6* +hông
tán thành…………….. 8Qng *hí ]………^_ /Pi lX ;0 :
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Chi 23 2á0 *á0 Đảng uỷ …………………………………. GHt1 8E nghF *ông nhBn 8ảng /iên
;? 2F…………………………………………… t9% thành 8ảng /iên *hính th6* *D' Đảng C3ng
5ản Ki&t N'!.

NJi n$Wn5 TPM C1I BỘ
- Đảng uỷ ………… ]8A 2c*_ Vj T4k
- h(u *hi 23. (8ý, ghi rõ họ tên)
Mẫu 1l - KNĐ
ĐTNU VW: ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG QR5 ……………..
SI : …… -VCcĐm …………….., Ngày …….. tháng …….. năm 200….

BXY CXY
Đ9 ng$ị -?ng n$Wn đảng viên -$On$ '$H-

Cn *6 ĐiEu d1 ĐiEu l& Đảng C3ng 5ản Ki&t N'!N
Ngày …… tháng ……. n! …..1 V'n Ch>. hành Đảng 8ảng 23 23 .hBn……
………………………. 8[ he. 8A GHt1 8E nghF *ông nhBn 8ảng /iên ;? 2F
……………………………………. t9% thành 8ảng /iên *hính th6*.
TYng 5I uỷ /iên VC4: ……….. 8c*1 *C !ft: ………… 8c*1 /gng !ft …… 8c*
hX ;0 /gng !ft ………………………………………………………………………………….
ChD t9: h3i nghF : ĐQng *hí ………………. *h6* /@………………………………
Th( +X h3i nghF : ĐQng *hí………………………………………………………………
S'u +hi nghi 2á0 *á0 /à thả0 luBn1 Đảng uỷ thIng nh>t +,t luBn /E 8ảng /iên ;? 2F nh( 5'u:
N$7ng /! +$!%&' đi"# -$On$5
(V !h"m #h$t #h%nh tr&' ()* (+#, ,-i .-ng' năng ,/# #0ng tá#' 123n h4 125n #h6ng)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

ĐIi *hi,u /Pi #uy 8Fnh *D' ĐiEu l& Đảng /E tiêu *hu7n 8ảng /iên1 *hMng tôi nhBn th>y 8ảng /iên
;? 2F…………………………………. G6ng 8áng ]h0f* +hông G6ng 8áng_ 8()* GHt *ông nhBn
8ảng /iên *hính th6* /Pi 5? tán thành *D' …… 8Qng *hí ]8-t …..^_ 50 /Pi tYng 5I uỷ /iên. SI
+hông tán thành …….. 8Qng *hí ]………^_ /Pi lX ;0
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Đảng uỷ 23 .hBn ………………………………………………….. 2á0 *á0 Đảng uỷ *$ 5%
………………………………………….. GHt 8E nghF *ông nhBn ]h0f* +hông *ông nhBn_ 8ảng
/iên ;? 2F ……………………………………t9% thành 8ảng /iên *hính th6*.

NJi n$Wn5 TPM ĐẢNG ZV
- Đảng Dy ……………. ]8A 2c*_ (8ý và ghi rõ họ tên)
- h(u.
Mẫu 1d - KNĐ
ĐTNU VW: ………………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG QR …….. ………………..
SI: …… N"cĐm …………, Ngày …….. tháng …….. năm 200….

NG1T UQVFT
Đ9 ng$ị -?ng n$Wn đảng viên -$On$ '$H-
Kính gửi : V'n Th(Jng /@ .............................................................
Ngày …… tháng ……. n! …..1 V'n Ch>. hành 8ảng 23 *$ 5% ………………… 8[ he.
8A GHt1 8E nghF *ông nhBn 8ảng /iên ;? 2F ……………………………………. t9% thành 8ảng /iên
*hính th6*.
TYng 5I uỷ /iên VC4: ……….8c*1 *C !ft: ………… 8c*1 /gng !ft …… 8c*
hX ;0 /gng !ft ………………………………………………………………………….
ChD t9: h3i nghF : 8Qng *hí ……………………….. 1 *h6* /@………………………..
Th( +X h3i nghF : 8Qng *hí ………………………………………………………………
S'u +hi nghi 2á0 *á0 /à thả0 luBn1 Đảng uỷ thIng nh>t +,t luBn /E 8ảng /iên ;?
2F……………………………………………. nh( 5'u:
N$7ng /!N +$!%&' đi"# -$On$5
(V !h"m #h$t #h%nh tr&' ()* (+#, ,-i .-ng' năng ,/# #0ng tá#' 123n h4 125n #h6ng, th/#
hi4n nhi4m v7 (ảng viên)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ĐIi *hi,u /Pi #uy 8Fnh *D' ĐiEu l& Đảng /E tiêu *hu7n 8ảng /iên1 Đảng Dy nhBn th>y
8ảng /iên ;? 2F………………………….. G6ng 8áng 8()* GHt *ông nhBn 8ảng /iên *hính th6*
/Pi 5? tán thành *D' …….. 8Qng *hí ]8-t …..^_ 50 /Pi tYng 5I *>. uỷ /iên. SI +hông tán thành
…………8Qng *hí ]………^_ /Pi lX ;0...........................................................................................
Đảng uỷ……………………………………………………………… 8E nghF V'n Th(Jng
/@ ………………………………………….. GHt1 #uy,t 8Fnh *ông nhBn 8ảng /iên ;? 2F
…………………………………………… t9% thành 8ảng /iên *hính th6* *D' Đảng C3ng 5ản
Ki&t N'!.
NJi n$Wn5 TPM ĐẢNG ZV
- V'n Th(Jng /@ …….]8A 2c*_ (8ý, ghi rõ họ và tên)
- h(u.
ĐTNU VW………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
C1I BỘ …………………………
SI:………-CKcCV ….……..,ngày…….tháng……năm 200…
9V:v nh;n <=t (ảng viên >/ ?& .inh h*)t (ảng
Và th/# hi4n ngh@3 v7 #0ng >An nBi #C tr6D

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..
Th?* hi&n "ui 8Fnh 5I Sn-"ĐcTo ngày n1c10cS00p *D' V3 Chính t9F /à 4(Png ;ẫn 5I 0n-
4qcVTCTo ngày Src1ScS00p *D' V'n TY *h6* T9ung ($ng sM3t 5I />n 8E *@ thA thi hành ĐiEu
l& Đảngt.
Th?* hi&n "uy 8Fnh 5I up-"ĐcTo ngày 1dcpcS000 *D' V3 Chính t9F sKE /i&* 8ảng /iên
th(Jng Guyên giO !Ii liên h& /Pi *hi Dy1 8ảng Dy *$ 5% n$i *( t9M /à g($ng !ẫu th?* hi&n nghv'
/@ *ông ;Ln n$i *( t9Mt.
C>. Dy n$i 8ảng /iên ;? 2F 8'ng *ông tá* t9Ln t9eng 8E nghF Chi Dy1 Đảng Dy wh(Jng ]G[1
thF t9>n_……………………………..*h0 X +i,n nhBn GHt /E /i&* th'! gi' 5inh h0-t 8ảng thi0 "uy
8Fnh 5I up-"ĐcTo nêu t9ên *D' 8Qng *hí………………………………n! 5inh……...1 ngày +,t
n-. …………….t-i Chi 23…………………………thu3* Đảng 23………………………………
…………………………………………………………………………………………………
M0ng 8()* 5? #u'n tL! .hIi h). *D' *>. Dy 8F' .h($ng.
TPM C[D ZV
B\ T1
N$Wn ]^' -ủa C$i ủ% nJi -/ 'K@
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Hải Phòng, ngày …….tháng…..năm …..
TPM ĐẢNG ZV TPM C1I BỘ
VC4 CxNU ĐyzN ……… CỘNG 1_A 3` 1ỘI C1Z NG1aA VIỆT NAM
TB CbNG ĐYcN…. Đd- ;W) e Tự dI e 1fn$ )$@-
Hải Phòng, ngày …… tháng … năm ……
BIgN BẢN
4e. TY Công 80àn ………….
4ô! n'y1 ngày …..tháng…..n! ….1 TY Công 80àn…………………………tY *h6* he.
l>y X +i,n nhBn GHt 8Ii /Pi 8ảng /iên ;? 2F…………………………..1 8E nghF t9% thành 8ảng /iên
*hính th6* *D' Đảng *3ng 5ản Ki&t N'!.
ChD t9: 43i nghF : ……………………………1 *h6* /@ : …………………………………..
Th( +X 43i nghF : …………………………………
Thành .h{n : …………………………………….
ThJi gi'n:……………1 8F' 8iA!:…………………………………………………………….
S'u +hi 8c* TY t9(%ng Công 80àn t9:nh 2{y n3i ;ung *u3* he.1 *á* 8Qng *hí 80àn /iên
C00gn 80àn gC. X th'! gi'1 .hLn tí*h nhOng (u +huy,t 8iA! *hính1 43i nghF nh>t t9í /Pi !3t 5I
nhBn GHt /E 8ảng /iên ;? 2F………………………………..nh( 5'u:
! đi"# :………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
K$!%&' đi"#:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
43i nghF +,t thM* /à0 hQi ………..*|ng ngày1 2iên 2ản 8()* 43i nghF thông #u'.
T1 KE C1Z Thi 1ỘI NG1T
TG 'K/jng C?ng đI6n

………………… ……………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………. ngày … tháng …. Người tự kiểm điểm (Ký.…………………… ………………………………………………………………………………. Đề nghị Chi bộ xét.……………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tôi nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức.……………………… ………………………………………………………………………………..……………………… Biện pháp khắc phục khuyết điểm: ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Hải Phòng.…………………… ……………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………………. xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng.……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….……………………… ………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ………………………………………………………………………………. báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. năm 200……. ghi rõ họ và tên) .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->