TUYÊN TRUYỀN VỀ TÌNH HÌNH BIỂN –ĐẢO VIỆT NAM

Hiện nay tình hình tranh chấp biển đảo đã xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới điển hình là sự tranh chấp giữa Trung Quốc – Nhật Bản ở quần đảo Điếu Ngư, Achen-ti-na – Anh ở quần đảo Manvi nas … rất được nhiều người trên thế giới quan tâm. Đặc biệt trong thời gian vừa qua vấn đề tranh chấp biển Đông do Trung Quốc khởi xướng đã gây rất nhiều mâu thuẩn không chỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn một số quốc gia trong khu vực. Đây là vấn đề không chỉ là người dân trong nước quan tâm mà còn rất nhiểu nước trên thế giới cũng biết đến. Để hưởng ứng tốt chương trình hướng về biển đảo Việt Nam, ngành giáo dục đã chỉ đạo nhà trường thông qua chương trình ngoại khóa để tuyên truyền về tình hình biển đảo Việt nam nhằm khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của học sinh đối với chủ quyền biên giới biển đảo, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, chung sức, quyết tâm bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. I/ MỤC ĐÍCH : - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Biển – đảo trong học sinh. - Giúp học sinh nắm được một số kiến thức cơ bản về vị trí địa kinh tế chính trị, tài nguyên biển, vấn đề bảo vệ tài nguyên biển và chủ quyền biển- đảo Việt Nam - Ý nghĩa của vùng biển đối với tự nhiên, kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng. - Công tác tuyên truyền giúp học sinh có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển – đảo quốc gia, hiện nay phù hợp với địa phương, gắn công tác tuyên truyền với việc vận động học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào về tuyên truyền hoặc tìm hiểu biển đảo do nhà trường tổ chức. II / NỘI DUNG: 1. Tuyên truyền, sâu rộng trong học sinh về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Bộ quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các bên ở Biển Đông (COC) sau khi được thông qua. 2. Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương, vai trò của các thành phần kinh tế trong việc tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển. Tuyên truyền phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc. 3. Tuyên truyền đấu tranh chống các hành vi và hoạt động sai trái, tiêu cực trên biển- đảo, phản đối các hành động vi phạm chủ quyền biển- đảo của các Quốc gia từ các thế lực bên ngoài, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lực lượng cơ hội xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

4. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, tình cảm của mọi người đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua buổi ngoại khóa tuyên truyền về biển – đảo đã giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về chủ quyền biên giới biển – đảo Việt Nam theo tuyên bố của chính phủ nước CHXCHVN ngày 12/5/1977 là “ Các đảo và quần đảo như Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam” Từ đó nhằm giúp cho học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của đất nước Việt Nam.