1

L tay ch m ng c con gái !

Oni (ðài Loan)

Chuy n ng t i ch m t Entry c a th ng ðài Loan trong ñ i xe Cao Hùng, tôi ko quen nó nhưng h i Cao Hùng hay ñi v i m y th ng trư ng nó, r t t t , b n này toàn t ng tôi (xe tôi) gương chi u h u vì tôi ch thích ñ nguyên b n, mà gương lo i cào cào này b ng dưng ñ t t i g n 500.000 VNð/m t ñôi, mà tôi c tì tì vài tu n ñ p tan m t ñôi. B n nó c i t o xe, cái ñ u tiên là thi n ñôi gương và thay tay xe. Xe tôi thèm gương, ko ph i ngã xe ñâu mà toàn nh ng th ng ñâu ra nó ñ p gương mình. (L i lan man r i).

Entry này vào nh ng ño n gay c n có t i 2.000 ngư i ñ c hi n th online m t lúc, gây m t s c ép l n cho th ng Oni v tâm lý cũng như v chuy n vi t. Bài vi t này có th nói là thí d cho lu n ñi m c a tôi, v vi c ch trên m ng, b n ñ c quy t ñ nh tác ph m không ph i ngư i vi t có quy n ñó. B n ñ c chán, truy n ng n hay nh ng ti u

lu n c a b n ch ai copy v xem, b n ñ c mu n, m t cái "l tay ch m ng c b n gái" s ph i kéo dài ra, có th tr thành m t câu chuy n kinh ñi n kh p các m ng. Trong Entry này có th th y, sau khi nh ng ngày ñ u s view tăng nhanh, s comment nhi u và liên t c h i thúc, th ng ðài Loan ñã ph i dùng t i 10-12 ti ng m t ngày ñ liên t c update n i dung, th m chí có ngày toàn b th i gian ch dành cho vi c ng i trư c màn hình gõ và gõ. Truy n h p d n b i tính chân th t c a câu chuy n và s tư ng thu t c m xúc m t

cách r t chân tình c a tác gi . Tôi th y nh ng miêu t v tâm lý nam gi i trư c các ám th v tính d c r t th t, ch b c m i t i là bao nhiêu bí quy t c a tôi b ñôi này h c l m c , sau này mu n ñong giai nào thì ph i ch c ch n giai chưa ñ c truy n... mình d ch! Văn chương m ng có m t nghi án công khai như sau: "S Views li u có ph i là ch s ch t lư ng c a truy n? Các ch s ch t lư ng ñó là gì? Là s c lan to c a tác ph m, s ñón nh n c a công chúng, ñ tài ñư c quan tâm, hay ñơn thu n ch là ch s c a s tò mò?" Ch c ch n không hay, s click vào ch là vài. Nhưng, "Xin l i, em ch là con ñĩ" trong nh ng ngày cao ñi m cu i tháng 8 ñ u tháng 9 là g n 3.000 views/ngày, n u c ng c

2

vài ch c forum, website, weblog ñăng t i song song thì con s vô cùng l n trong 1 ngày. Tuy v y ai cũng nh n ñ nh ñó là 1 truy n gi i trí. Nhưng, l i nhưng, nhìn ra th trư ng sách th t. Trong b n chuy n ng này, các nhân v t dùng sex ñ giao ti p, dùng c m nh n v sex ñ hi u nhau, yêu nhau, gi nhau, và dùng sex ñ bi u ñ t s ñau ñ n th t v ng. Tuy nhiên, b n ñ c có l s kh p kh i mãi vì tư ng cái ch sex mà mình hi u, hình như nó ch ñ n câu sau là di n ra thôi, ch nhưng... câu sau, câu sau r i câu sau n a, ch mãi góc ñ khác, ch s views là m t tham kh o lý thú v i nh ng nhà xu t b n mu n ñưa văn o

L tay ch m ng c con gái (b n hoàn ch nh)

(~Các entry này ch ñăng trên blog Trang H , có tính ch t cá nhân, tôi không ñ ng ý vi c chuy n ñăng t i các web khác, các b n mu n gi i thi u b n d ch này ch nên ñưa ph n nào b n thích nh t và links gi i thi u, xin c m ơn ~ )

L tay ch m ng c con gái (1)

Có l r t nhi u ngư i ñã g p ph i trư ng h p này ñang nói chuy n v i b n vô ý tay vung ph i ng c cô ñ ng ñ ng trư c hay bên c nh nói chung thì có th tha th ñư c, ai ch bi t mình ko c tình.

Chuy n x y ra th này ~_~y-~~~ b n năm trư c tôi m i vào ñ i h c, tham gia nhóm ho t ñ ng ngo i khoá c a khoa ñó là vì các ch khoá trên… d d ~~~ mà trong ñó có m t ch vô cùng xinh

3

ñúng lo i gái t thích tuy ng c ch này ch c B thui (cup B) tôi nghĩ, vào nhóm ho t ñ ng ngo i khoá có cơ h i ti p c n ngư i ñ p này tu n th 2 sau ngày nh p h c, các ch khoá trên ñang chu n b bu i l ñón ti p sinh viên m i m i ngư i ñang h p trong văn phòng khoa v vi c t ch c k ho ch ho t ñ ng tôi c ý nói cũng s ñ n giúp cho nên hôm ñó ch có m i tôi là sinh viên năm 1 th o lu n c bu i chi u tôi th y nh t phèo.

Hôm ñó, ch

y m c m t cái áo bó sát ngư i màu be và váy bò ng n

làm nét ng c nhìn rõ tr i… ng i bên c nh ch ðúng Mà ch y

v trí có th th y rõ ràng b ng c y l i m c chi c váy ng n… y chăm chú, ch y phát hi n thì m t m t l m

tôi s n u nhìn ch

nên c ng m chút ng m chút th mà m y l n v n b t g p ch làm tôi x u h … th o lu n xong thì phân t 4 ngư i, m i t ph i nh n m t ti t m c May m n làm sao, tôi l i trong t c a ch y y nhìn tôi cư i

4

Siêu vui sư ng!!! t có tôi, ch y, 2 ch lo h u c n

Không ng còn có vi c khi n tôi b t ng hơn Hai ch h u c n b o, 2 ch bây gi ph i ñi ch mua th c ph m cho ngày mai ñã vì th ch còn tôi và ch y l i t p ti t m c

Chúng tôi ñi vào v trí ngày mai là m t góc phòng h c r i t p m t trò chơi t p th nhàm chán th i m t qu bóng bàn bay ra kh i cái c c ch a toàn b t mì =.= chúng tôi t p 10 phút nói th t là vì ch y c m c c quá sâu

tôi th i mãi ch ñư c ch y b o: ñ ch th i xem nào, có khi ch th i ñư c

h i ñó tôi m i vào ñ i h c, ch hi u gì vi c ñ i ch n u bây gi mà nghe câu ñó, ph i có ñ n 20% là nghĩ…ñ n vi c...th i kia và 80% còn l i là… b ăn tát, ha ha r i ch y th i mãi cũng ch ñư c

t c mình li n dùng s c th i m nh 1 cái nh ng ai chơi trò này r i ñ u bi t n u th i m nh, bóng không bay mà b t mì bay mù m t tr ng ph m t tôi v i vã v chai nư c su i giúp ch yr am t

5

khi ch

y r a m t, nư c bò t m t xu ng c

r i l ng l ng th m ư t ng c áo… chi c áo màu be càng bó sát ngư i hơn th p thoáng th y ñư c c m t chút thêu rìa áo lót

tôi x u h kinh kh ng v i quay m t sang phía khác ch y có l phát hi n ra tôi có v là l

li n sát t i h i tôi, em làm sao th ? Tôi v i vã li n…

L tay ch m ng c con gái (2) Áo ch y ư t m t m ng ng c nh

ph n ư t làm chi c áo bó bày t ra m t kho ng ng c ñ p tuy t tôi nhìn th y thì quá… s , v a x u h v a mu n nhìn thêm nhưng l i s ch ch y phát hi n, tôi m i v i vã quay ph t ñ u sang 1 phía

y r a m t xong, không phát hi n ra áo b ư t m t kho ng

mà ch phát hi n ra tôi ñang lúng túng ch y ti n ñ n h i tôi, em làm sao th ?

Tôi b o không sao, em không sao , nhưng tôi v n không dám quay m t l i ch y bèn kéo tay tôi h i em làm sao th h ? em khó à?

Tôi b t ng b n m cánh tay thì… gi t thót mình v i vã gi ng ra kh i cái n m tay c a ch y… y

và cái gi ng y làm tay tôi ñ p vào ng c ch

6

tôi ch c m th y ư t và m m m m, hơi ñàn h i… tôi s hãi r t tay vào khi y, m t s im l ng tuy t ñ i ñ u óc tôi tr ng r ng... nghĩ th m, thôi ch t tôi r i, ch m ph i ng c c a ch khoá trên r i v a m i lên ñ i h c, ñã g p ph i s c này r i n u ch y cho r ng tôi là yêu râu xanh, chuy n này l t ra ngoài

sau này tôi…bi t s ng ra sao? r i tôi nghĩ ñ n vi c ch y có th g i c nh sát t i b t tôi n a

tôi càng nghĩ càng… hình dung ra nh ng kh năng ñáng s nh t… ch y ch m nh vào vai tôi y, ch y b o: “Xin l i, ch không c ý” y nghi ng

tôi quay h n lưng l i phía ch

tôi s ng c ngư i, quay l i nhìn ch ch

y: “Ch v a kéo tay làm em gi t mình s à?” y s trách vi c tôi v a… ch m ph i ng c y ñang nói l ng ñi cho ñ ngư ng?...

th mà tôi c tư ng ch ch

y v n chưa phát hi n ra hay ch

tôi càng lúc càng lo l ng làm sao mà t dưng l i bu t m m: “Xin l i, lúc nãy không ph i em c ý gi ng tay ra” ch y b o: “Có gì ñâu…”

tôi b o: “Lúc nãy em vô tình ch m ph i ng c ch , em xin l i” ch y: “H ???????????????” cúi ñ u nhìn xu ng áo, th y áo trong su t

bây gi m i phát hi n ra, v i vã quay quay ngư i ñi gi u.

7

Tôi lúng túng m ba lô c a tôi tìm xem có gi y ăn không ñ ñưa ch tìm mãi ch th y Tôi b o ch ch y, em ñi toa-lét mua gói gi y lau áo y

y im l ng... y không bi t thì thôi, sao l i t dưng

Tôi nghĩ, ch t m tôi không cơ ch , lúc nãy ch l y ông con b i này

Ch y v i ra toa-lét ðiên, ñ n nơi m i nghĩ ra là quên không mang ti n l i ch y vào phòng h c l y ví g p m t ch Ch Ch y, tôi ngư ng b o “Em quên l y ti n xu”

y b ng cư i… y cư i ñ p c c, làm tôi hơi xao xuy n

ch ñi t i v vai tôi: “ði nào, ch có ti n” Th là… hai chúng tôi cùng ñi vào toa-lét! Sau, ch y s a sang xong, ñi ra

Chúng tôi quay v phòng h c l y ñ r i lên Văn phòng khoa Ai ng , văn phòng khoa ñã khoá c a mà áo và chìa khoá nhà c a ch Tôi lúc y ch bi t làm th nào Ch y h i tôi có xe không? y ñ u ñ trong văn phòng r i

Tôi g t ñ u

8

Th thì chúng ta ñi d o tí ñi, mu n m t chút quay v xem có ai không Tôi v a ñ n Cao Hùng, ch nào cũng l Ch y b o, th ñ ch ñưa em ñi gi i thi u Cao Hùng nhé

Tôi lái xe theo ch d n c a ch Lúc ñi ñư ng r t ít nói chuy n, vì chúng tôi không thân, l i ch có ñ tài gì Tôi nghĩ mãi có nên m l i trư c không Nhưng mà, v a nãy ñ ng vào ng c ngư i ta, ng i quá Ai dám m m m? Chúng tôi c ñi như th ñ n t n ð i h c Trung Sơn Tôi d t xe lên phà hù…

Th thôi, tôi v n ban ñ u ch ñ nh k l i chuy n, tôi ñã vô ý ch m ph i ng c con gái th nào thôi ng c thì…ñã ch m r i câu chuy n ñ n ñây là h t!

(Xin l i bà con thì ñ y, ng c thì ñã ch m r i chuy n h t r i còn l i... ch là m i tình ñ u c a tôi nh ng năm ñ i h c)

L tay ch m ng c con gái (3)

9

Tôi cùng ch

y ñ n trư ng Trung Sơn

Tôi run run d t xe máy lên phà t v nh qua ñ o l n ñ u tiên ñi phà, l phi c xe xu ng bi n thì… phà kh i ñ ng ch y d a vào lan can

gió bi n th i bay mái tóc, nh nhàng xôn xao n ng chi u sáng lên trên gương m t ch ch y quay l i nói gì v i tôi y y hơi u s u

th là phát hi n tôi ñang ch m ch m nhìn ch tôi b gi t mình m t cái ch y cư i: “Em l i nhìn tr m ch r i”

Làm gì có!” Th hôm nay không ph i là em toàn nhìn tr m ch à?” (nghiêng ñ u cư i mím mím nói v i tôi) ngư ng kinh kh ng, tôi v m i ng m sóng r i ñ n ñ o Kỳ Kim chúng tôi t i bãi bi n Kỳ Kim b gi y treo lên xe máy c 2 ñi xu ng bãi cát, d c b cát không nói gì… ñi t i t n ñ u kia c a bãi, nơi có công viên c i xay gió r i quay v ch cũ… hoàn toàn ko nói 1 câu !!!!!!!!!!!!!! cu i cùng ch y m l i trư c

10

“Em th y ch có xinh không?” Tôi d ng l i nghi ho c ch y quay v phía tôi cư i m m

tôi b o: “Ch ñ p l m, r t có phong cách, h n ch có nhi u ngư i theo ñu i” nghe t i ñó, ch y ko cư i n a

quỳ xu ng, b t ñ ng… tôi nghĩ: “ i m ơi, mình l i nói h cái gì r i! Khen gái ñ p thì gái ph i vui ch nh ?” ----- Ch y quỳ xu ng, run r y khe kh

Tôi cũng quỳ theo Phát hi n ra ch y ñang khóc

Tôi s …. tôi ch hi u tôi ñã làm gì nên t i, nói nh m câu nào Tôi v i vã rút trong túi ra gói khăn gi y lúc nãy mua Ch y: “Xin l i, t nhiên mình l i khóc, làm b n khó x

Tôi cúi ñ u không nói Sóng ñ p t i nơi chúng tôi quỳ b t ñ u làm ư t qu n áo c hai... nhưng chúng tôi v n ng i b t ñ ng r i, tôi ko bi t tôi l y t ñâu ra dũng khí tôi ñã ôm l y ch y…

M t ñ a con trai quen chưa m y ngày, m t ngư i con gái còn chưa hi u nhau ch y không h ch ng c , mà l i t a vào tôi, ñ tôi ôm

11

Có l ph i 10 phút có l vì ph i quỳ, chân tôi b t ñ u tê d n trong khi ch y c b t ñ ng trong lòng tôi và c th n th c khóc mãi

chân tôi tê, ñ n m c c run b n b t ch y ng a ñ u lên h i tôi: Sao th ?

Tôi ng i b t xu ng cát, b o… chân tôi b tê quá r i ! th là ch y cư i m t lúc… y

bây gi tôi ñã b o d n hơn, k sát môi ch ch y dùng tay ñ y tôi ra…

nhưng tay kia l i v n n m tay tôi= =" “Xin l i!” c hai cùng ñ ng thanh nói R i màu tr i t i d n, ch y b o v thôi

trên ñư ng v chúng tôi im l ng... nhưng ñư ng v , ch y... ôm tôi y v n còn trư ng !!!

bây gi m i nh ra là chìa khoá và áo khoác c a ch v trư ng chúng tôi v i vã lên khoa văn phòng khoá kín, m i ngư i ñã v h t chúng tôi ñ ng bơ vơ gi a khoa v ng tôi h i ch ch y, tr i bây gi ph i làm sao ñây nh ?

y cúi ñ u nói: "Th có th ñ n ch b n không?"

tôi s ng s , gi v chưa nghe th y gì nghĩ b ng, ch t r i tr i ơi th này là th nào nh

12

v a vui m ng v a… lo kinh kh ng vui vì ch y là ngư i tôi thích lâu r i, ph i chăng ch y cũng … thích tôi nh ?

Lo là vì… tôi ñang

trong ký túc xá~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L tay ch m ng c con gái (4) Làm sao, làm th nào bây gi Tôi thì ký túc, mà ch y l i b o ñi ñ n ch tôi

Nhưng mà ch ch

y cũng không v nhà ñư c…

y: “Có th ñ n ch b n không?” trong ký túc cùng ch y

tôi th t thà b o, em ñang

nhưng mà… tôi cũng ko th ñ l cơ h i vàng nên tôi b o, ch ch em tí

tôi ch y ñi g i ñi n tho i cho các b n cùng phòng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha b n nó ñ u m i vào ñ i h c, ñư c kỳ ngh cu i tu n ñ u ñã v nhà c b n nó v nhà h t r i, hôm nay ch còn m i tôi tôi nói cho ch ch y bi t là có th v phòng ký túc c a tôi ký túc nam”

y: “nhưng…n sinh cũng ko ñc vào qua ñêm

tôi: “Ahhhh…, ch còn ñ nh ng ñêm ch y cúi ñ u không nói gì

phòng em á ???”

nói th t, lúc ñó trong lòng tôi r t ñ n ño

13

(n u mà là tôi bây gi í à, ph i 80% nghĩ ngay r ng, ch t m , nó ñ nh l y mình ra làm b cái thai c a nó)

R i chúng tôi ñi ra ngoài ki m chút gì ăn ñ nh ñ i 2 gi sáng, qu n lý ký túc ñi ng s lén lút d n ch lúc ñó tôi t ng nghĩ, sao ch ng nhà b n ñi tôi không h i, s ch yñ iý y=.= y vào ký túc

y l i không g i ñi n cho các b n bè nh giúp ñ nh , ñ n

tôi nghĩ tôi còn ñen t i hơn ch ăn xong chúng tôi v trư ng ng i

sân bóng r xem ngư i ta chơi bóng

chúng tôi tám ñ th chuy n ch y b o, mình có m t ngư i b n trai ñã yêu nhau hai năm r i

trái tim tôi l nh cóng… nhưng sao nói ñ n b n trai mà m t ch hoá ra, ngư i yêu ch y ñang du h c y l nh tanh trư ng UCLA - M hai ngư i ch liên l c qua

MSN messenger và E-Mail hai năm nay, ch g p nhau 2 l n…ñ u là trong kỳ ngh ñông, anh kia quay v ðài Loan r i cũng vì l ch múi gi lên m ng thư ng ch ng g p nhau nên ch còn dùng mail nhưng anh kia thư ng ít khi tr l i mail c a ch mà l i còn toàn vi t mail b ng ti ng Anh… ch y y không ñ c ñư c

cũng ch ng dám nh ai d ch h vì ñó là thư tình…

14

h i ñó, tôi còn dùng YIM =.= (

ðài Loan, YIM là m t d ch v l c h u, r t ít ngư i dùng

YIM, th m chí r t nhi u ngư i không bi t trên ñ i có YIM, ch toàn chat b ng MSN) tôi còn ch bi t MSN là gì… b n bè ch y ñ u khuyên ch y chia tay anh kia cho xong

yêu mà xa nhau th thì kh quá tôi cũng nói v i ch bên ñó r i” nói xong thì tôi h i h n sao tôi ti u nhân quá… tôi không quen anh ngư i yêu c a ch vì sao l i ñi nói x u anh ta không ng ch ch y l i b t ñ u khóc ........ y: “ðúng ñ y ch , sao ch không chia tay ñi, có khi anh ta có b

y: “t i vì ngày xưa, mình t tình trư c v i anh y, khó khăn l m r i m i yêu ñư c

anh y bây gi mình không th vì xa cách thì l i ñòi chia tay, như th th t không hay ho l m mình mu n ti p t c ch ñ i anh y, nhưng trong lòng mình s d … chí ít, thì mình cũng s ch chính mi ng anh y nói ra câu ñòi chia tay, thì mình m i chia tay.” hãi, mình c c kỳ do

Nghe h t l i ch

y

Tôi nghĩ v m y m i tình th i h c ph thông c a tôi th t ñúng là tr con h c ñòi yêu ñương nhăng nhít hoàn toàn không hi u không bi t và chưa ñ chín ch n…

Tôi ch bi t an i ch

y ra sao

15

ch bi t liên t c ñưa gi y ăn cho ch

y

tôi nghĩ lúc ñó tôi ch có th làm th cho ch gi y ăn r i cũng h t =.= tôi b o, ch ng i ch em ch ñây nhé, em ñi mua h p khăn gi y v ngay thôi

y m t ñ hoe, nhìn tôi, d u dàng g t ñ u

tôi r t không n r i ch … ch y th t nhanh ñi mua khăn gi y mua xong ch y ngay v sân bóng r ch y ñã không còn ng i ch ñó n a !!!

và nh ng ngư i v a ñánh bóng r trên sân b ng ñi ñâu h t r i? v a nãy trên sân còn nhi u ngư i mà?

Tôi nhìn ñ ng h , thôi ch t 1 gi sáng r i, th o nào hoá ra tôi ñã tám v i ch nhưng ch y ñâu r i????? ch y ch y ñâu

y lâu th

tôi nhìn kh p nơi, ngó ngiêng, nh n nhác th y ch Ch y ñi t góc xa nh t c a sân bóng t i trên tay c m máy di ñ ng…

y: "Xin l i, b n cùng phòng v a g i ñi n cho mình xong..."

Tôi: "Ch ph i v à?" Nói xong thì t ch i mình ngu v a nãy ñang nghĩ là ñ ng nh c ch gi l i t m m mình nói ra nhé ! Ch y l i ñáp: "Th không ph i mình ñã thu x p qua ch b n sao?" y ñi ki m b n ng nh qua ñêm

16

tôi cư i ngu ngu, l y can ñ m c m l y tay ch ch

y

y cũng ñ cho tôi d t... d t v .... ký túc nam y ñ ng ngoài ch , tôi vào trư c xem qu n lý ký túc ng chưa

tôi b o ch

ôi may quá là may, ng r i, phòng qu n lý ch có ai có l là vì ngày ngh cu i tu n nên ngh s m chăng tôi nhìn các máy quay camera xung quanh th c ra là ñ cho ch ngư i chúng tôi cũng không dám ñi thang máy, s camera thu hình l i th là bư c t ng bư c , leo c u thang lên t ng 5... y hi u ng m r ng, cúi th p xu ng, ñ ng ñ máy camera th y

L tay ch m ng c con gái (5) …M i ngư i ch c ng r i, tu n này sinh viên m i v nhà h t, t t quá tôi n m tay ch y ñi th t nhanh v phòng, rút chìa th t nhanh, m khoá xong chui t t

vào khoá c a th t ch t... ch y gi ng h t như Lưu ñ i gia ñi thăm ñ i quan viên

chui ñư c vào phòng con trai, r t tò mò may quá phòng tôi toàn con trai m i nh p h c, ñ ñ c còn chưa k p lo n xà ng u n n nhà còn r t s ch, mà may cũng ch ng có qu n s p treo l ng l ng trong phòng tôi b o ch ñi t m trư c ñi dù sao thì lúc bên b bi n cũng ư t h t ngư i r i

qu n áo tuy khô nhưng v n dính nh p nh p vào ngư i ch y ñi vào bu ng t m

17

m t mình tôi v a sư ng v a s , l i th y có chút kinh hãi... tôi nghe th y ti ng nư c róc rách trong bu ng t m ti ng nư c rơi làm ñ u óc tôi mê man m m ñi ñ u óc toàn hình nh ch y m c cái áo bó sát màu be ư t dính vào ngư i

tôi ñành m máy tính ra, b t chút nh c căn phòng này b c bí quá, nó làm mình t mình nghĩ ng i ñiên ñ o

ð t nhiên tôi s c nh ra... ch y t m xong thì làm gì có qu n áo mà m c?

Tôi tìm trong t áo tôi m t chi c áo phông s ch s không ám mùi m hôi và 1 chi c qu n ñùi vì làm sao có th ñ ra trong t áo lót qu n lót c a ph n nh XD tôi c m thêm chi c khăn m t t m ñi ñ n gõ c a bu ng t m ng ñâu ñúng lúc ñó ch ch y cũng m c a bu ng t m ra...

y gi t thót mình, tôi cũng b gi t mình y làm sao ng ñư c tôi ñang ñ ng trư c c a, v i vã ñóng s p c a l i

vì ch

tôi thì ñánh rơi t t c qu n áo xu ng ñ t ch y l i he hé c a, thò ñ u ra: "b n ñang nhìn tr m mình à?"

tôi cu ng quýt nh t qu n áo lên: "ñâu em ñâu có, ñúng lúc em ñ nh mang ñ t i cho ch m c" ch y cư i trong khe c a h p: "Th t ư?"

tôi ñáp: "th thì ch kh i m c" (nói xong quay ñi...)

18

ch

y Aaaaa!!!! m t ti ng v i m c a vươn tay ch p l y tôi: "Ch ñã!"

tôi quay ñ u: "Ha ha, tư ng ch không c n m c n a..." soi vào rèm m t tôi là n a ngư i ch y y và hơi

tuy không l ñi m nào... nhưng nh ng gi t nư c to lóng lánh trên da ch nư c mù m t trong phòng t m nét lư n c a thân th ... mái tóc hơi b t ư t... làm tôi ñ ng ch t s ng ch y nhìn tôi h i: "th t s không cho m c?"

tôi h i t nh, ñưa qu n áo cho ch r i v i vã quay ngư i ñi ra ng i máy tính ch y m c xong ñ bư c t bu ng t m ra

tôi v không có gì, c lên m ng ch y kéo chi c gh ng i xu ng c nh tôi lau tóc ư t: "ñ n lư t b n t m"

tôi ñ ng d y tìm máy s y tóc cho ch khi tôi ñưa máy s y cho ch m i phát hi n ch y

y m c qu n áo tôi quá r ng

áo hoàn toàn che m t qu n... tôi c m qu n áo tôi v i vã ch y vào bu ng t m phát hi n qu n áo và ñ lót c a ch y v n còn treo trong bu ng t m...

tôi c tình quay ñi gi v không th y gì tôi không th ñ cho ch y nghĩ tôi là th ng hi u s c

B t vòi hoa sen, nh ng dòng nư c l nh làm tôi bình tĩnh l i ti ng nư c l n ti ng nh c phòng ngoài và ti ng máy s y tóc n ào

19

tôi hoang mang t m th t nhanh r i chui ra ch y ñang lên m ng

tôi ñ ng g n l y c s y tóc, th c ra là li c nhìn tr m ch ... ch y ñang xem 1 b c thư, toàn ti ng Anh yg i

trong lòng tôi hơi bu n, có l ñó là thư ngư i yêu c a ch tôi t d n mình, ch

y ñã có b n trai r i, thôi mình ñ ng mong ch gì n a!

tôi s y tóc xong... gian phòng ch còn l i ti ng nh c... ch y: "b n có bi t ti ng Anh không? có th d ch h mình b c thư này không?"

tôi: "ti ng Anh c a em t i l m, mà ñây l i là thư c a ch , làm th ... có ti n không?" ch y: ".. ko sao ñâu, b n d ch cho mình v i..."

tôi: "hay là em dùng t ñi n song ng Dr.Eye giúp ch d ch, ch t xem n i dung, m i t i có th n i dung không chính xác l m..." ch y g t ñ u, tôi giúp ch d ch b ng ph n m m xong y ñ c thư...

ng i bên, b t máy tính c a th ng giư ng bên...ch

th ng giư ng bên m t d y th t, màn hình nó toàn gái m c bikini =.= h i tôi l i liên tư ng t i hình dáng ch y trong bu ng t m

tôi v i vàng b t IE che l p cái màn hình ch t ti t ñi... m t lúc sau, tôi len lén nhìn ch tr i, ch y ñang khóc, l i khóc r i, tr i ?"

tôi ñ ng d y l y gi y ăn: "Ch ko sao ch ? sao th ch y lau nư c m t..

20

L tay ch m ng c con gái (6) B c thư kia... có l là thư c a ngư i yêu ch vi t gì nh ? ch y vì sao xem xong l i khóc? yg i

tôi ñưa khăn gi y cho ch ñ ng th i lén xem màn hình toàn m t th ti ng Hoa d ch b ng máy trúc tr c... r t khó xem ch y càng khóc càng n c n to hơn y, n m tay ch yh i

tôi cũng ch bi t làm sao n a, tôi quỳ xu ng chân gh c nh ch ch khóc: "Anh y b o mình nên quên anh y ñi" tôi quay sang xem màn hình n i dung ñ i khái là, chàng ngư i yêu c a ch quên anh ta ñi Giây phút y tôi ch có th nhìn ch y khóc

y mong r ng, ch ñ ng lãng phí thêm y

th i gian cho anh ta n a xa nhau th này mà yêu ñương thì th t khó, r i b o ch

tôi ch bi t ñưa khăn gi y cho ch thôi, tôi ch ng th làm gì ñư c cho ch tôi ñưa tay vén mái tóc c a ch tôi hôn lên trán ch r i hôn lên ñôi môi... l n này thì ch tôi ôm ch y không ñ y tôi ra y cũng ôm ch t tôi, và l i khóc n c n y y lên, ñưa khăn th m khô ñôi m t

y...

y vào lòng, ch

tôi nghĩ, n u lúc này tôi nhân th i cơ mà chi m ño t ngư i con gái , thì tôi th t ti ti n... khóc, khóc, khóc ñ n khi ch nhè nh ñ y tôi ra, ch y không còn hơi s c

y ñi vào bu ng t m…

21

Tôi t t màn hình Không mu n ch ch y ñi ra… y ñi ra l i ph i ñ c l i nh ng dòng ch kia

m t còn ñ hoe, nói v i tôi: “Xin l i, mình không sao ñâu” Tôi m m cư i, h i ch m t r i ph i ko ch y g t ñ u, tôi bò lên cái giư ng t ng c a tôi

s a so n chăn g i cho ch , tôi bò sang ng ch c a th ng giư ng bên khi tôi v a ñ nh n m xu ng ch y h i: “B n ko ng bên này ư…?”

tôi im l ng: “Th này không t t, dù sao thì… dù sao thì…” v n ñ nh b o, dù sao thì ch cũng ñã là ngư i có b n trai r i, nhưng tôi ko nói ra ñc ñành s a l i: “Dù sao thì ch cũng là con gái, không th ng chung v i con trai” và chúng tôi ñ u n m xu ng r t lâu r t lâu sau, tôi ko sao ng ñc hai m t chong chong nhìn lên tr n nhà không ng n i tôi nh cái áo màu be bó sát l y ngư i ch và lúc ch và lúc ch y ló ñ u ra t phòng t m mù m t hơi nư c y…

“B n ng r i à?” ch

y cũng không ng

22

tr l i: “Chưa, em không ng ñư c” ch y: “Th thì chúng mình trò chuy n ñi!”

ñáp: “Vâng, ch thích nói chuy n gì?” ch y: “Mình cũng ch bi t!”

tôi không hi u có ñi u gì ñó làm tôi nói: “Th … em có th ng v i ch không?” ch y: “ ”

tôi ch m ch m bò sang giư ng tôi ch y nép vào dành m t kho ng y

tôi chui vào trong chăn, ch m vào chân ch

tôi: “Chân ch l nh quá kìa! Máy l nh m quá l nh à? Em ñi u ch nh chút nhé!” ch y nh nh nép vào lưng tôi: “Như th này thì ko còn l nh n a!”

Tôi ngư ng ngùng kh p ngư i… Quay sang nhìn ch và hôn… có ý ñ ch nh c ñ u lên, tôi ñ m cánh tay xu ng ôm ch ch y quay l i và n m trong lòng tôi

tôi nhìn th y khe ng c r i, tôi ñã nhìn th y khe ng c r i !! Lúc y, nghĩ ra ch ñã ñ l i toàn b qu n áo trong bu ng t m t c là trong chi c áo c a tôi… ch không còn gì che ch n n a tôi l i b t ñ u cu ng… và th m chí b t ñ u run r y

23

B i tôi bi t trong áo kia là ch Tôi cu ng và th m chí run lên

y

L tay ch m ng c con gái (7) Ch ch ch y: “B n rét à?” tôi l c ñ u y: “b n ôm mình tay có b tê không?” tôi l i l c ñ u y:” th r t cu c là b n b làm sao th ?”

tôi cúi g m xu ng nói lí nhí: “Ch ch ng m c gì…” ch y cư i và ôm tôi nói: “Ch hôm nay thôi… v i mình, ôm mình, hôn mình ñi…”

tôi n ng n nói :”Em không ph i là m t th ñ v t ñ ch th chân!” nhưng tôi v n hôn ch cái này g i là “m m thì b o không mà thân th thì b o có” nhưng cũng ch là hôn mà thôi tôi không dám ti n xa hơn m t bư c… cho dù ng c ch y ngay trư c m t tôi

cho dù tôi vô cùng mu n ch m vào, nhưng tôi cu i cùng v n không tôi không có quy n, vào nh ng th i ñi m này, l i d ng hoàn c nh c a ch ch y ng say trong lòng tôi, mà tôi thì c thao th c y ng yñ …

tôi ng m nhìn ch

tôi th y s bình yên… tôi ch nghĩ, vì sao m t cô gái tuy t th này mà l i có th ng ngư i yêu mu n b rơi

24

Bu i sáng là m t tr n tê b i tay tôi ñơ ñ ñ ñêm qua ôm ch tôi nhìn, ch y ng , tay b ñè tê li t c ñêm

y v n còn say gi c y b ñánh th c

tôi c ch u ñ ng cánh tay tê m i, không dám ñ ch nhưng mà th t s là… tay tôi tê h t ch u n i r i…. tay tôi run b n b t, th là ch y t nh d y

tôi v i vã gi v nh m m t ñang ng ch y t nh d y, dùng tay vu t ve gương m t tôi

hôn lên trán tôi, tôi m m t và hôn l i ch ch y dư ng như b gi t mình…

nhưng cũng không kháng c tôi vì th chúng tôi n m ôm ch t, hôn lên trán, hôn lên gò má, lên môi… tôi hôn d n xu ng c ch y

và ñôi tay l ng l ñi t eo lên… trong ñ u óc ch còn m i hình nh, ch tôi ñ tay trên ng c ch y y m c chi c áo màu be bó sát ngư i

và qua áo có th c m nh n hơi th c a ch ñ u óc tôi l i có hình nh, ch nh ng ngón tay ch m nh y ló ñ u ra t trong bu ng t m

25

tôi hôn lên ñôi tai: “Em có th không?” ch yg tñ u

và tay tôi ch m làn da m n màng b ng dưng ch tay tôi d ng l i và rút ra kh i áo tôi: “Em xin l i, ñáng l em không nên như th này” ch y im l ng… y cư i phá lên: “Mình s bu n!”

L tay ch m ng c con gái (8) ðã t ng trư c m t tôi, b u ng c y

Nhưng tôi ñã không dám ch m vào Cho ñ n sau này khi tôi ñã m t ch y

ñó là cái ñi u làm tôi ñau ñ n nh t trong cu c s ng, cũng có th nói là trong tu i tr này c a tôi n u như s ph n cho tôi thêm m t cơ h i n a thôi ch c ch n tôi s nói v i ch y r ng…

.............. Chúng tôi n m yên bên nhau Sáng mu n, c hai ñ u ñói

26

d y r a m t ñánh răng, trong phòng t m l i th y nh ng qu n áo lót treo trên c a bu ng kia tôi nghĩ, ñây không ph i là gi c mơ, th mà sao tôi ngu th , cơ h i ñã qua m t r i. bư c ra, ch nghĩ ra ch y ng i trư c máy tính, tôi v vai nói, ch ñi ñánh răng ñi y ko có bàn ch i =.=

tôi ch y xu ng ti m t p hoá t ng dư i mua bàn ch i cho ch . g n gàng ch nh chu xong, chúng tôi r t t nhiên n m tay nhau ñi ăn sáng… nh ng n tư ng khi ñó c a tôi vô cùng sâu s c nh rõ ch y g i m t su t bánh mì lát nư ng dày ph t sô cô la và thêm tr ng, m t tách

trà ñen nóng tôi g i bánh tr ng rán k p cá h i và cà phê ñá tôi ăn h t bánh tr ng r t nhanh ch y ñưa tôi n t mi ng bánh mì ăn chưa h t: “B n có v chưa no, ch này ñ cho b n

ñ y!” tôi nghĩ l n th n, th này không ph i là coi như hai ñ a hôn gián ti p ư? r i l i nghĩ, mình là m t th ng r t ngu, t i qua không ph i là ñã t ng hôn th t sao, gi v n còn lưu luy n c cái hôn gián ti p =.=

Ăn xong, ñi v ký túc xá c a n … hai chúng tôi d ng l i ñ ng trư c c ng ký túc h i lâu n m tay không mu n r i vì sao m i ngày hôm qua còn là hai k xa l hôm nay ñã như ñôi tình nhân th này nh

27

chính tôi cũng th y l lùng… nhưng tôi cũng v n s nói v i ch y n i ni m c a tôi y cúi ñ u

“Em r t thích ch , nhưng em bi t chuy n c a ngày hôm qua… ch là…” ch

“ch là nh ng gì em mu n an i ch , ñó không ph i là quan h nam n như nh ng ñôi tình nhân” ch y v n cúi g m xu ng

“em xin l i, ñêm qua ñáng l em không nên l i d ng hoàn c nh, vào giây phút ch y u ñu i nh t…”ch “em…” ch y cúi g p ñ u

y ng ng ñ u lên nhìn tôi, v i vã n m l y tay tôi th t ch t

“…em v n hy v ng ch s n i th l i v i ngư i yêu c a ch , c th xem có quay l i v i nhau không” “dù sao m i tình hai năm v n quý giá hơn là….ch c ñ y nh ng k ni m c a hai ngư i” ch y m t b t ñ u ñ lên

tôi m i th y tôi l i nói nh m l i m t r i hai năm nay h ch g p nhau có m i hai l n, l y ñâu ra k ni m nh “xin l i, em ch ñ nh b o…” nư c m t ch tôi th y bu n, không mu n r i ch y y b t ñ u rơi…

“ch là vì em không mu n tr thành ñ v t th thân cho anh y, mà em mu n ñư c ch yêu em th t lòng cơ…” ch ch y ôm tôi: “Xin l i, trong lòng mình gi ñây ñang r t h n lo n…” y: “nhưng, vì sao vào nh ng lúc mình ñau bu n nh t, thì l i là b n bên an i

mình, ch không ph i là anh ngư i yêu hai năm kia” ch y: “mình không mu n ch là ñêm qua mà thôi…” bên ch mãi mãi”

tôi: “Em s

và chúng tôi yêu nhau su t n a năm

28

cho ñ n m t ngày…

L tay ch m ng c con gái (9) Yêu ch y n a năm, th i gian ñó vô cùng h nh phúc

chúng tôi qua mùa giáng sinh ñ u tiên bên nhau ăn cơm vào FRIDAY nhưng ñó cũng là Giáng sinh cu i cùng c a chúng tôi... chúng tôi cùng nhau ñón năm m i l n ñ u tiên t i chính nơi chúng tôi quen nhau l n ñ u ñ o Kỳ Kim b n pháo hoa cũng l i là l n ñón năm m i sau cùng ch y, ngư i yêu hơn tôi m t tu i, ñã d y tôi r t nhi u ñi u trong cu c s ng

chia s r t nhi u kinh nghi m s ng v i tôi ch y là m t ngư i con gái t t bên nhau

tôi ñã trân tr ng t ng giây kh c chúng tôi

vì tôi bi t rõ, có th m t ngày nào ñó, có th s …

Khi ñó là cu i tháng M t h c kỳ m t k t thúc… m i ngư i chu n b thi cu i h c kỳ thi xong còn v nhà ngh ñông và ngh T t tôi r t s hãi cái ngày này s ñ n

29

thì là… b n trai c a ch dù sao thì h i ñó ch

y, m i năm ngh ñông ñ u bay v ðài Loan…

y ñã không nói ra l i chia tay v i anh kia

nên có th coi h m i ch t m th i ng ng liên l c v i nhau mà thôi và tôi có th coi ch là m t k th ba xen ngang chuy n tình…

Thi xong môn cu i chúng tôi cùng b n cùng phòng c a ch hát ñ n n a ch ng, ñi n tho i di ñ ng c a ch ch y ñang song ca v i b n cùng phòng

y ñi hát Karaoke

y ñ chuông

nh c quá m ĩ, ch

y không nghe th y ti ng chuông ñi n tho i

tôi c m máy lên xem, tên ngư i g i ñ n David David là ai? là anh ta chăng?... n u ñúng là anh ta, tôi ph i làm gì bây gi tôi nhìn ch y, ch y ñang hát v i b n bè hào h ng y ra, xoá ghi nh v cu c g i v a r i

tôi lén lút m máy ch

cho dù là anh ta hay không ph i là anh ta, tôi cũng không mu n m t David nào xu t hi n trư c m t ch ch ng ng tôi luôn là ñ a kém may m n, ch ch y…

y ñúng lúc ñó hát xong quay v ch

y nhìn th y tôi ñang c m di ñ ng trên tay: “Có ngư i g i cho mình à?”

thôi r i Lư m ơi, cái gì ph i ñ n thì không tránh ñư c r i, ñành ñưa máy di ñ ng cho ch y

30

ch ch ch

y m máy xem ghi nh cu c g i ñ n y im l ng h i lâu…(ðúng là anh ta r i chăng?) y: “Mình ph i ra ngoài g i ñi n m t tí ñã” y kéo l i: “Ch ñ ng ñi”

tôi nghe thì v i vã n m tay ch ch y b tôi kéo l i,gi t c mình

b n ch

y ñ u ñ ý sang phía chúng tôi

bài hát ñang hát ñ n n a ch ng d ng l i ch y: “Không có chuy n gì ñâu, mình ch ñi g i l i cho m t cú ñi n tho i thôi, ñ ng lo”

v a cư i v a bư c ra kh i phòng Karaoke… tôi cúi ñ u tr m ngâm, trong phòng nh ng nh c nh ng l i ca quay vòng vòng bên tai tôi tôi l i b t ñ u ñi trong nh ng suy nghĩ h n lo n c a tôi… ch y ph i chăng s s p r i kh i tôi?

Tôi ph i chăng s s p r i kh i chuy n tình c a hai ngư i ñó? Anh ta là ngư i ñàn ông như th nào? … ….

Ch

y ñi vào phòng

quay sang m m cư i v i tôi r i ng i xu ng m cu n danh m c bài hát ch ch y ch n vài khúc ca y r t vui v hát cùng b n bè

xem ra như không h có chuy n gì x y ra tôi ñã quá lo nghĩ linh tinh r i…

31

chúng tôi hát cho t i 6 gi sáng m i ngư i m t m i r i kh i khu Karaoke… ch y và b n bè m i ngư i ñi m t hư ng y chi c mũ b o hi m

tôi d t xe máy, ñưa ch ch

y n m tay tôi nói: “Mình mu n ñi ñ n m t nơi...”

L tay ch m ng c con gái (10) Cú ñi n tho i ñó làm tôi canh cánh bên lòng, tôi c canh cánh mãi trong lòng tôi lái xe d c ñư ng, ch y ôm tôi r t ch t

chúng tôi l i ch y ñ n trư ng ñ i h c Trung Sơn l i qua phà l i sang ñ o Kỳ Kim ñây là bãi cát khi chúng tôi quen nhau ngày ñ u tiên.. chúng tôi l i c i giày chân tr n trên cát tuy l n này c m tay nhau ñi trên b bi n tôi rưng rưng n m tay ch tôi s ch y ñang y d t ñi

bên tôi bi n m t, tan ñi, r i b tôi…

chúng tôi ñ ng quay m t v phía bi n khơi im l ng r t lâu tôi suy nghĩ h n lo n, mu n bình tĩnh cũng ko th ñư c “Mình nghĩ… b n có bi t ai v a g i ñ n không?” ch tôi g t ñ u y c t l i trư c phá v s im l ng

32

ch ch

y: “Anh y ñã quay v r i…” tôi cúi ñ u, tôi n m tay ch

y càng ch t hơn y càng ch t hơn n a,

y: “…anh y h i mình lúc nào có th g p…” tôi n m tay ch

c trái tim thót l i tôi:”Th ch ñ ng ý g p anh ta ch ?” tôi hy v ng câu tr l i ñư c nghe là… ch y: “ , mình ñã tr l i là khi nào mình v ðài B c s tìm anh y” ñây là câu tr l i

tôi không h mong mu n tôi l ng im trong s m tinh sương tháng m t c a Cao Hùng gió th i trên b bi n c a Kỳ Kim t bàn tay ch y tôi c m nh n rõ s run r y

“Ch l nh à?” tôi ôm l y ch “Hơi l nh m t chút… xin l i” ch y nói và nói và s p khóc yr ib o

“Chúng ta v nhà ñi” tôi hôn lên trán ch ch

y g t ñ u, tôi d t tay ch , ñi th t ch m, c ý ñi ch m v phía xe máy y có l ñang d n rút ng n l i

b i vì, t ñây, nh ng gi phút tôi bên ch tôi thương xót t ng giây m t… trên ñư ng v , ch y tì lên vai tôi và ng

m t tay tôi quàng l i phía sau ôm ch ch m ch m ch y xe v trư ng… tôi ñưa ch y v ký túc xá nam

y, m t tay c lái xe th t v ng

tôi hoàn toàn không có ý nghĩ tr ch v ký túc n l i d t ch y tr n tránh ng kính soi mói c a camera như cũ y lên

nhưng l n này, tôi cõng ch

33

cu i tu n, c toà nhà ký túc dư ng như v ng l ng (ôi d ch ñ n ñây, t nh ký túc c a t Cao Hùng quá, ñúng cái c nh này, cu i tu n

v ng l ng, ch còn nghe ti ng chim hót và m t vài ñ a sinh viên ch y v i vã k p h n ngư i yêu, m i mình t ng i bên c a s ng m c nh, m t mình ñ p bóng trên sân, m t mình ch y b quanh sân bóng. May sau này lôi ñư c m y anh Vi t Nam qua trư ng thì các anh y nhi t tình quá phát m t) t t c m i ngư i ñ u r i ký túc v nhà r i b n cùng phòng tôi cũng v nhà h t th t là châm bi m, hoàn c nh y h t hôm ñ u tiên ch tôi c m qu n áo ñưa cho ch ch y ñ n ñây…

y, b o ch ñi t m trư c ñi

y mơ màng, n a mơ n a t nh c m qu n áo ñi vào bu ng t m

tôi l i như l n trư c, b t máy tính, m m t chút âm nh c… trèo lên giư ng x p d n chăn g i trong lòng tôi ñang nghĩ gì… tôi ñi ñ n trư c bu ng t m gõ c a ch y hé cánh c a ra y b b t ng v i vã dùng tay che…ñi y sát vào ngư i ôm ch t và hôn

tôi xô c a ñi th ng vào, ch m t tay tôi kéo ch ch

y, tôi kéo ch

y không ph n kháng… tôi t t c i b qu n áo c a tôi

và chúng tôi tr n ngư i ôm ch t nhau trong màn hơi nư c…

L tay ch m ng c con gái (11) T m nào! t m nào! Chúng tôi ôm ch t nhau, ko s i v i

34

Tôi g i ñ u xong, ch Tôi kỳ lưng cho ch

y d i nư c cho tôi y, ch y l i kỳ lưng cho tôi

và trong lúc t m cùng nhau, trong ñ u tôi hoàn toàn không có b t kỳ m t tà ý nào v n g n (n u như bây gi , có l ch bi t ñã nhân cơ h i ñó Làm bao nhiêu l n Yêu) tôi v i ch y t m, t nh qu , im l ng

th nh tho ng g p m t nhau, chúng tôi m m cư i r t gi ng ngày xưa, khi tôi ng i bên ch tôi b ch y b t g p ñang li c tr m, ch y giúp tôi s y tóc y s y tóc, tôi c m lư c ch i tóc cho ch … y trong bu i h p trên khoa y m m cư i, c m giác y h t v y

t m xong, ch

tóc khô, tôi l i giúp ch

hai ngư i bò lên giư ng, chun vào chăn tôi ôm ch th t ch t và tôi hôn và tôi c i l i toàn b nh ng v i vóc c a ch , và c a tôi… trong lòng tôi ch còn m t ý nghĩ ñau ñ n: Tôi nh t ñ nh ph i có ñư c ch ñ nh ph i có ñư c ch cho dù ch y! Tôi nh t ñ nh ph i có ñư c ch y! y! y! Tôi nh t

y s p r i b tôi mà ñi, tôi nh t ñ nh ph i có ñư c ch

và tôi b t ñ u hôn tri n miên tay ghì sát hôn trên má, hôn trên trán, hôn trên tay, hôn trên c , hôn trên c tay, hôn trên c ng chân, hôn trên eo… nh ng ñ i tho i hôn câm l ng trong ti ng nh c nhè nh t máy tính… m t tôi nhìn th ng vào m t ch y

35

và ch c ch n trong lòng chúng tôi ñ u ñang cùng nghĩ ñ n m t s vi c ch y nh m m t l i… y ra

và tôi mu n l ng l chia ñôi ch

ñây là l n ñ u tiên c a tôi…tôi hoàn toàn không bi t nên b t ñ u t ñâu tôi th t s là hoàn toàn không bi t nên làm như th nào tôi ñã t ng xem phim XXX, nhưng tôi không dám… tôi cũng ch ng bi t mình ñang ch n ch gì n a ch y m m t ra, nhìn tôi ng c nhiên: “Sao v y?” tay ñ t trên má tôi

“Tôi…tôi chưa bao gi …. Tôi chưa làm l n nào..” m t tôi ñ lên, tôi ng i ngùng nói ra s th t ch y vu t ve ñôi vai tôi

và tôi ng i ngùng h t s c, n m t t ngư i xu ng m t chút ñ che ñi khuôn m t mình, r i ng i d y th g p gáp h i h p ch y b nh ng c ñ ng c a tôi làm cho b t an “Sao v y?”

“Xin l i !!!” Tôi cúi g m xu ng nói “lúc nãy tôi th t s có ý ñ nh mu n chi m l y em, nhưng ñó chính là vì s xu t hi n c a anh ta làm tôi c m th y lo s ..” Tôi v n cúi g m xu ng nói ch y sát t i hôn lên má tôi: “Em không ñ ý ñi u ñó ñâu”

tôi hôn l i: “Nơi ñây b t ñ u, nơi ñây cũng là k t thúc” nói xong tôi b t ñ u khóc ch y cũng khóc, chúng tôi n m bên nhau, ôm ch t nhau và cùng khóc ñ n lúc ng

thi p ñi m t m i…

B a sáng c a ngày hôm sau, chúng tôi cùng xu ng ti m ăn ch ng i cũ, nh ng món cũ

36

bánh mì nư ng d y ph t Sô cô la và bánh tr ng cá h i ch y không nu t m t mi ng nào…

sau b a sáng, chúng tôi d t tay nhau v ký túc n “Em lên phòng thu x p hành lý, t m bi t” cô y buông tay tôi ra ñi vào ký túc tôi ñi t i trư c lôi tay cô y l i: “Ngày mai tôi ñưa em ra ga nhé, ñư c không?” cô y g t ñ u…ñi khu t…

L tay ch m ng c con gái (12) Ch y ñi vào ký túc

Tôi v n ñ ng ch cũ ñ u óc tôi tr ng r ng tôi t b o mình, ñây ch là m t gi c mơ thôi và ch c n ch ng này là ñ ñ sau này tôi nh l i, tôi h i tư ng và ñ ñ tôi th y h nh phúc

Trưa hôm sau tôi giúp cô y mang hành lý ra bưu ñi n ñ g i v ðài B c Lúc ñó h u như chúng tôi không h trò chuy n tr cái lúc cô y ñưa chai nư c cho tôi b o: “V t v quá, chai nư c này anh u ng ñi” d n xong ñ …. Cô y: “Chìa khóa phòng ký túc em ñã g i l i bà qu n lý r i, em có th sang phòng anh t m nh không?” Tôi g t ñ u, xách túi giúp cô y, hai ngư i n m tay nhau ñi v phòng tôi và tôi v n còn trong tr ng thái ñ u óc tr ng r ng…

37

l n này tôi c n m tay cô y, không c n né tránh camera quan sát và cũng không ñ m x a xem trong phòng qu n lý có ai không n a và c ñi như th , ñi th ng vào…. ch phòng c nh v b gi l i=.= qu n lý: “Ô ô này này, n sinh không ñư c ñi vào phòng nam sinh, nghe ch a?” cô y v i vã buông ngay tay tôi ra tôi ñ nh th n: “Xin bác thông c m, ch y là ch gái cháu, ch y lên giúp cháu d n ñ v

nhà ăn T t” – cô y quay ra cư i v i qu n lý qu n lý: “Thôi ñư c, ñư c r i, d n ñ nhanh lên r i mang chìa khoá l i ñây n p nhé, thôi lên ñi!” và ñây là l n ñ u tiên tôi cùng cô y ñi thang máy… trong thang máy, có m t t m gương r t to chúng tôi nhìn bóng nhau trong gương, và cùng cư i lên “M t ñôi tình nhân r t ñ p , ph i không!” tôi ñùa “R t ñ p…n u như là quen anh s m hơn t hai năm trư c…” nét cư i bi n m t trên m t cô tôi tr m m c…cô y tr m m c… vào phòng, cô y mang qu n áo ñi t m căn phòng tr ng r ng. L n này không có máy tính ñ m nh c… tôi ng i bên c a s , gió th i qua, ñ u óc miên man tr ng r ng không rõ ñã bao nhiêu th i gian trôi qua… tôi nghĩ, có l cô y ñã t m hơi lâu tôi tr ra gõ c a bu ng t m, b ng phát hi n bu ng t m không khoá tôi nhè nh ñ y ra… cô y ng i trên b n c u ñ y n p… khóc… trên m t sàn toàn nh ng gi y toilet v t b a

38

tôi ñ ng

c a bu ng t m, nhìn cô y

cô y cúi ñ u khóc: “Giá như em g p anh s m, ngay t hai năm trư c… hay giá như em ñ ng quen anh…” cô nói ñi nói l i nh ng l i nói y… tôi ñ ng s ng s nh c chân lên vì tôi bi t, n u tôi bư c t i m t bư c, có l tôi s rơi vĩnh vi n… ----------c a bu ng t m, tôi r t mu n ñ n an i em nhưng tôi không th nào

Nhưng tôi v n bư c t i… tôi ôm l y em, hôn lên trán em, g t nư c m t cho em “Nào, ngoan, t m ñi nào!” tôi m m cư i d u dàng r i tôi khoá c a bu ng t m ñi ra… tôi ñ ng ngoài, ch r t lâu

ti ng nư c, nghe nư c ch y tôi m i quay l i c a s , ng i ñ n ra… cô y t m xong bư c ra… “ð n ñây ng i nhé!” tôi v y em tôi c m máy s y th i cho tóc em: “Có l ñây là l n cu i cùng…” trong ti ng rì rào c a máy s y tóc, có ti ng n c n s y tóc xong… tôi ôm cô y ñ ng r t lâu nh c hành lý, tr chìa khoá ký túc cho phòng b o v lên xe máy ra ga cô y ôm tôi ch t… tôi cũng ch y xe ch m, ch m ch m nhưng r i cũng ph i t i ga

39

chúng tôi lưu luy n chia tay nhau nhưng tàu ho s p t i r i… cô y quay ñi buông tay tôi “T m bi t!”

L tay ch m ng c con gái (13) T t c ñã k t thúc r i! Câu chuy n c a tôi ñã h t Tôi v n c t h i mình Không ph i là tôi r t yêu cô y ư? Vì sao chúng tôi tr nên như th này? Tôi không th k t thúc như th ñư c Tôi d ng xe máy l i, v i vã quay ñ u xe v ga Tôi không th tìm th y cô y trên sân ga… tôi v i vã ñi mua m t vé ti n Xông vào trong ga m t nh n nhác ngó kh p Tôi th y em phía sân ch s 2

v i vã ch y xu ng c u thang, lao t i sân ch s 2 cô y dư ng như không ñ ý th y tôi… tôi r t rè ch m vào vai em cô y quay l i, m t ñ hoe “Em ñ ng khóc, anh r t thích nh ng lúc em m m cư i!” tôi dùng tay vu t nh lên nh ng s i tóc c a cô cô y cư i nhìn tôi qua làn nư c m t lúc ñó, xe l a ñi vào ga “Em không mu n ñi…” cô y kéo tay tôi l i

40

“Anh s lên ðài B c tìm em… ngoan nhé” Tôi ñã h a v i em ñi u ñó… mà tôi l i quên b ng ñi r ng, ðài B c còn có m t ngư i tên g i David cô y lên tàu… tôi r i ga… tôi g i xe -------bãi, ñi mua 1 vé tàu ho , tôi cũng ph i v nhà tôi thôi…

Kỳ ngh ñông năm y, tôi r t bu n bã… Tôi không ñi chơi v i b n bè l p ph thông Năm m i m i ngư i sum v y chơi ñùa, ñánh bài, tôi cũng ch ng tham gia Tôi ch nh cô y… nh kinh kh ng Tôi nh t t c nh ng h i c ñã có t chi c áo bó màu be, t lúc vô ý ch m ph i ng c cô y nh khi cùng sang ñ o Kỳ Kim… n a ñêm ñưa cô y v phòng ký túc cùng nhau ñi qua mùa Giáng Sinh…ñón năm m i cùng t m dư i vòi nư c … khuôn m t em luôn trong tâm trí tôi

Kỳ ngh ñông ñó, tôi không ñ dũng c m lên ðài B c tìm cô y vì tôi s khi ñ n, tôi s ph i ñ i di n v i s th t là cô y và David ñang tôi nói v i cha m r ng mình ph i d n ra ngoài ký túc, bên nhau..

ti n hơn, còn ñi làm thêm

tôi không mu n quay v căn phòng ký túc y n a… tôi không th quay v nơi tôi có ñ y ch t n i nh … và tôi nói, tôi s vào thành ph Cao Hùng ki m nhà, ki m vi c làm thêm trong th i gian ñi tìm nhà, tôi thư ng nh nhà b n

tôi ñã k v i nó câu chuy n v m i tình ñ u c a tôi v i ch h c khoá trên…

41

th ng kia m ng tôi: “N u mày c m th y ch là h nh phúc, thì thôi, c ñ ch y ñi!

y quay l i v i th ng du h c sinh

M kia

Mày ñ ng có ng i ñây ra v ñáng thương, ng i k l v i tao cũng ch có tác d ng gì, ch y s ch bao gi quay l i v i mày. Còn mu n ch y quay l i thì mày ph i ñi mà chi m l y ch c a mày ñi ch ! ch l mày l i nghĩ r ng, n a năm yêu nhau c a mày l i ph i thua m t th ng m i ch g p nhau hai l n thôi sao?” M v

Ngày hôm sau, tôi ñáp chuy n xe l a s m nh t lên ðài B c! Xu t phát!!! Trư c lúc lên ñư ng, tôi g i m t tin nh n vào máy di ñ ng c a cô y…

Bu i trưa, tôi ñ n ga ðài B c ðây là l n ñ u tiên trong ñ i tôi lên ðài B c= = Suýt l c ñư ng, tìm không ra l i c a chính c a ga Tôi h n cô y c a s Ba phía Nam

Khi tôi m t r t lâu m i tìm ra c a s Ba… Tôi ñã nhìn th y cô y… “Xin chào, lâu quá không g p!” cô y nhìn tôi m m cư i “…Lâu không g p…Em có nh anh không?” Tôi ñáp ðã lâu không g p…Câu chào ñó xa cách làm sao, tôi c ý nói “…ðói r i à? Chúng ta ñi ăn cơm thôi!” cô y tránh câu h i và chúng tôi ñ n m t ti m Cà ri trí nh c a tôi r t mơ h

42

dư ng như là ti m dư i c a hàng ñ vi tính 3C (Tân Quang Tam Vi t) ñ ăn r t ngon...@@ tôi ăn h t ñĩa cơm Cà ri

dư i trung tâm mua s m Mitsukoshi

“Anh ch c chưa no, ăn ph n c a em ñi!” cô y ñưa ñĩa cơm cho tôi, v i câu nói quen thu c ngày xưa… ăn xong, chúng tôi ng i trò chuy n m t lúc… tôi hi u ra, cô y luôn tránh nh c t i nh ng gì ñã và tôi ñã không nh c nhi u tôi không dám phá v n t s i dây n i mong manh cu i cùng gi a tôi và cô y tôi r t s ch m l i … tôi s r t khó quay v Cao Hùng nên c trò chuy n, trò chuy n… chi u ñã xu ng máy di ñ ng c a cô y reo lên, tôi có m t d c m bu n… “A lô! David à?” cô y li c nhìn sang tôi m t cái, ti p t c nh gi ng nói chuy n v i cái máy di ñ ng “Vâng , em ch anh cúi m t “ … Hai ngư i ñã… quay l i v i nhau r i sao?” Tôi r t cu c cũng th t lên cô y g t ñ u “… Th t sao? Th thì… xin chúc m ng em… cu i cùng em cũng ñã quay l i v i anh ta” Tôi ép tôi nói câu ñó “… Anh nói th t không?...” cô y ng ng ñ u lên nhìn tôi “T t nhiên, ngày xưa anh có l ñã an i ñư c em t m th i, n u gi ngư i b n trai danh chính ngôn thu n c a em quay v r i thì anh ph i rút lui thôi” c ng Tân Quang Tam Vi t” cô y c t máy di ñ ng vào túi xách, gi a hai chúng tôi

43

tôi nói v i n cư i d u dàng…. Trong lòng tôi th t ñ n ñau “Anh y s p ñ n ñón em” cô y ñ ng d y Tôi và em cùng ñi lên c a Tân Quang Tam Vi t, l n này, chúng tôi không còn n m tay nhau n a… Tôi v n ñ nh t m bi t em, nhưng tôi l i mu n g p cái ngư i tên là David xem anh ta m t mũi ra sao! vì v y tôi ñ ng ch cùng cô y r i m t chi c Fiat màu tr ng b c lư t t i, quay c a kính ô tô xu ng ngư i con trai ng i trong xe v y tay v i chúng tôi “Em ph i ñi ñây…” cô y cúi ñ u xu ng lí nhí tôi ñ nh ñi t i g n xem rõ m t David… nhưng tôi lo, s làm cô y khó x dù sao thì David không h bi t tôi là ai, càng không bi t m i tình n a năm qua gi a tôi và cô y… vì th tôi c ñ ng ñó, nhìn chi c xe r i ñi xa… cô y ñã ñi kh i ñ i tôi như th tôi r t bu n r u, ñáp xe l a quay v Cao Hùng…

L tay ch m ng c con gái (14) V Cao Hùng Tôi nhanh chóng tìm ñư c phòng tr Cũng tìm ñư c vi c làm… tôi ch n công vi c tr c ñêm c a hàng Café Internet vào ban

44

Tôi mu n mư n công vi c ñ làm tôi chìm trong cơn say r i nh b n bè gi i thi u, tôi làm quen v i games online công vi c m i ngày c a tôi là ñêm ñêm ñi tr c ñ n sáng b ch v ng , ng d y ăn cơm xem ti vi r i l i ñi làm ngày ngh tôi tr n trong r p chi u bóng… nh ng ngày như th n i ti p liên t c cho ñ n khi h c kỳ II b t ñ u… tôi g p l i cô y trên văn phòng khoa “Hi, lâu quá không g p” cô y vui v nói v i tôi ôi, c m giác này khác h n khi g p quen thu c… nhưng gương m t cô y ñã khác r i cô y ñã c t mái tóc dài ñi, tr thành m t mái tóc ng n xinh ñ p… “T i nay chúng ta ñi ăn cơm ñi!” cô y ch ñ ng r tôi “Ơ… a… cũng ñư c…” tôi v n còn ng ngàng b i t ngày tôi t ðài B c tr v ñây, cô y, trong tim tôi, ch còn là m t kho ng tr ng r ng tuy tôi nói th , nhưng th c ra cũng có ñôi khi nh ñ n cô… “Nghe nói anh ñã d n ra ngoài anh không?” cô y n m l y tay tôi tôi v a ñ nh tr l i “Chúng mày v n còn th m thi t th này cơ à? Thôi ñ ng âu y m nhau nhóm trư ng nhóm ho t ñ ng ngo i khoá ñi t i hai chúng tôi cùng nhìn trư ng nhóm cư i ngư ng ngh u ñi ra kh i văn phòng khoa ñây ñ y nhé!” r i à? th t i nay em có th qua thăm nhà m i c a ðài B c, cô y l i tr thành ch khoá trên c a tôi,

45

chúng tôi ñ ng trư c c ng phòng h p, tôi ñưa tay ra ñ nh n m l y tay cô y cô y dư ng như bi t, ñi lên trư c m t bư c “Th t i nay anh mu n ăn gì?” cô tìm chuy n ñ nói tôi im l ng cô y cúi ñ u: “Em ñã k chuy n c a chúng mình cho David nghe…” tôi kinh ng c nhìn cô y cô v n cúi ñ u: “David không trách em b t cá hai tay, chân d m hai thuy n, vì dù sao thì anh y cũng không th bên em su t…

anh y nói, hai chúng em có th l i b t ñ u t ñ u, coi như chưa h có gì x y ra” cô y nói, ñ u óc tôi tr ng r ng. nói xong cô y ñi th ng vào văn phòng tôi nghĩ… tôi c tư ng tôi v a g p l i ch bên tôi… thì ra… k t c c còn ñau ñ n hơn y m t cách quen thu c, và ch y ñã quay v

Cô y h n tôi bu i t i

c ng trư ng ngoài

cô y m c cái áo bó sát ngư i màu be, váy bò ng n, áo khoác Levis màu h ng ñây chính là b qu n áo mà ngày ñ u tiên quen nhau, cô y ñã m c… cô y lên xe, chúng tôi ñi ăn Mc’Donald toàn là cô y ch ñ ng h i, tôi m i tr l i tôi không h h i cô y gì c , tôi s nh ng gì tôi h i s làm c hai ng i ngùng

nhưng th t s , không còn nghi ng gì, t i nay, cô y tr thành cô y thân quen c a tôi ngày xưa…

46

ñi ra kh i Mc’Donald “Em mu n ñi ñ n m t nơi” cô y ñ t ng t n m tay tôi tôi l ng c ngư i ñi lên xe, em ôm ch t tôi… tôi không h h i em là ñi ñâu tr c giác c a tôi ch ñư ng cho tôi ñ n Kỳ Kim l i v n hành trình ñó, ñi ñ n ð i h c Trung Sơn, ñáp thuy n sang ñ o Kỳ Kim gió tháng Hai Kỳ Kim th i r t m nh, r t l nh

tôi c m th y cô y hơi run r y tôi c i áo khoác ra, ñưa cho cô y m c l i như l n nào, b giày trên b cát tôi do d ñưa tay ra v phía em… cô y nhìn tôi cư i, ñưa tay cho tôi chúng tôi d t nhau ñi bên b cát mênh mang… hai ngư i ôm ch t nhau, ñ ng trư c bi n tôi không th hi u ñư c, th r t cu c là ñã có chuy n gì x y ra “Em r t nh anh…” cô y cúi ñ u th l “Th vì sao khi ðài B c, em ñã…” tôi nói

“Xin l i, ñó không ph i là em c ý, khi ñó em còn ñang l a ch n…” cô y nhìn tôi nói

L tay ch m ng c con gái (15) Bãi cát ñ y p k ni m c a hai chúng tôi

47

Bãi cát l n ñ u quen nhau Bãi cát cùng nhau qua năm m i Bãi cát l n cu i cùng chia tay

“Xin l i, em không c ý làm th , ch là vì khi ñó, em v n còn ñang l a ch n” L a ch n? Tr i ơi, ch ng l cái ngày hay sao? Mà lúc ñó tôi l i ñã nói ra nh ng l i…. “…Th t sao? Th thì chúc m ng em nhé… Vì cu i cùng em ñã ch ñư c anh y tr v !” “T t nhiên, ngày xưa anh có l ñã an i ñư c em t m th i, n u gi ngư i b n trai danh chính ngôn thu n c a em quay v r i thì anh ph i rút lui thôi” T i sao tôi l i ngu ng c như th ? Vì sao tôi không phát hi n ra nh ng gì n m sâu trong tim em? “Bây gi anh còn k p không… Anh không bao gi mu n chia tay em” Tôi nhìn em, n m th t ch t bàn tay em “Xin l i…” Cô y khóc, tim tôi tan nát “Ngày xưa em c cách, càng ngày… r i em ñã quen v i tâm tr ng ch mong m i năm m t l n g p m t ngư i yêu… r i ch c n lâu lâu có m t tin nh n nh , cũng ñ ñ em sư i m tình yêu và duy trì s ch ñ i V y mà sau ñó, ch vì kho ng cách xa xôi, em yêu ngư i con trai khác, r i sau ñó n u ph i xa ngư i yêu m i r t xa, thì có l em s l i yêu sang m t ngư i con trai khác n a… em căm ghét chính con ngư i em như th này…” cô y n c n nghĩ em s ch ñư c David quay tr v , r i theo th i gian và xa ðài B c ñó, em v n còn ch tín hi u t phía tôi

48

“Th thì em và anh ñ ng xa ta n a! Ta s mãi mãi

xa nhau n a! Chúng ta có th không ñ cho ngư i ta yêu g n bên nhau là ñư c r i!” Tôi van xin ðài B c ngh ñông, vì sao anh không ch u ñi

“Th thì anh hãy nói cho em bi t, khi em

tìm g p em? Vì sao anh ñ cho ñ n khi n i bu n c a em b nh t ñi r i thì anh m i xu t hi n? Vì sao trư c m t em, anh chưa bao gi ch u níu kéo em?” Cô y nói Tôi ñau lòng quá, ph i vì tôi ñã do d l m, gi i mã nh m nh ng bí n trong tim cô y… Khi ñó tôi ch l a ch n vi c c quên ngư i tôi yêu ñi, mà tôi không nghĩ ñ n c m xúc, suy nghĩ c a em Gi ñây tôi m i nghĩ ra, không ph i là khi ñó, m c ñích tôi lên ðài B c chính là ñ níu kéo ngư i tôi yêu quay l i hay sao? Ngay trư c lúc ñi, th ng b n tôi còn giáo hu n cho tôi m t tr n cơ mà! Vì sao ñ n ðài B c r i, tôi l i ñã nói nh ng gì trái v i lòng mình? “ Anh không bao gi cho em r i kh i anh n a!” Tôi ôm ch t l y cô y Cô y khóc mãi Còn tôi, ch vì s khóc! Vào lúc ñó, chi c di ñ ng ñ chuông Tôi l i có d c m không t t “Anh ta à” tôi h i cô y Cô y g t ñ u, ñang ñ nh nghe máy “Không nghe! Anh bi t ngư i em yêu là anh! N u em nghe máy, em s l i l n n a r i kh i anh!” Tôi gi t cái máy di ñ ng t tay cô Cô y n c n , tôi ñưa máy di ñ ng giơ lên th t cao, cho ñ n lúc ti ng chuông ng ng l i Tôi ñưa máy tr l i cho cô Tôi l i ôm cô y “Em ñ ng ñi, em ñ ng b ñi, xin em ñ ng b anh!” ngu ng c c a tôi làm cho s th ñ n nư c này, r t cu c tôi cũng

49

Ti ng chuông ñi n tho i l i reo vang! L n này cô y không nghe máy n a… ti ng chuông im “Em không sao ch ?” Tôi h i kh Cô y không tr l i tôi Ti ng chuông ñi n tho i l i m t l n n a ñ vang… Ch nghe th y m t ti ng Ding!! Cô y v t chi c máy di ñ ng vào bãi cát và ôm l y tôi th t ch t, ôm th t ch t…

L tay ch m ng c con gái (16) Máy di ñ ng c kêu chuông dai d ng… Gió bi n th i qua… hai chúng tôi ôm nhau ñ ng gi a cơn gió l nh lùng…. Ôm nhau th t ch t Tôi r t s cô y s bi n m t trong vòng tay tôi Máy ñi n tho i c reo r i ng ng, ng ng r i l i reo m i l n chi c máy di ñ ng reo chuông, tim tôi l i thót lên b t an m t l n mãi, cho ñ n lúc cái di ñ ng không còn ñ chuông n a Như c m th y có m t ñi u gì ñó b t thư ng s p x y ra…. Tôi hôn lên trán ngư i tôi yêu Cô y khóc ñ hai m t,nói: “Anh ñ ng d u dàng như th này v i em, ñư c không?” Tôi l i hôn lên trán cô y: “Ch có anh m i có th d u dàng th này v i em thôi!” Tôi ñ y nh cô y ra, cúi xu ng nh t chi c máy di ñ ng

50

“Xin l i, anh không nghĩ ra cách gì khác, nên ch bi t làm th này” "Ch ng l anh l i th t s mu n em nghe ñi n sao?" Cô y c ý trêu "Mà em cũng ch có gan nghe ñi n!" Tôi cư i ñáp Chúng tôi ôm nhau ñ ng r t lâu ðây m i chính là ch y c a tôi, thân thu c như...

D t em quay v "ðêm nay có th ñ n ch ... anh không?" cô y ôm tôi h i Tôi g t ñ u, ñưa mũ b o hi m cho cô Trư c lúc lên xe, cô y xem máy di ñ ng "V a r i kêu lâu như th ... ôi g i nh ng 23 cu c, sao nhi u nh ..." cô y nói Tôi không ñ ý, c n máy xe "Ôi ch ñã, có c b n cùng phòng em g i cho em này..." cô y gi tay tôi l i "Lên xe ñã" tôi lôi l i, kéo tay em ôm ngang ngư i. Ch m ch m ch y xe v nơi tôi ... B t ñèn lên... "Ôi tr i, m t mình anh mà ch r ng th này á?" Cô y kêu lên ng c nhiên

" , bà ch t t l m, còn bao c ñi n nư c" tôi khoe "Sao ch r ng th này mà l i r th ? hay là cho thuê c nhà c ngư i? " cô y trêu ch c

51

" Có l vì anh ñ p trai quá ñây mà!" Tôi c ý ñùa dai "G m, b t cái m m ñi !" Cô y b l i "Thôi ñư c, n u là thuê c nhà c ngư i, thì ñêm nay em phí?" tôi t phía sau lưng ôm ch t l y cô y "Ng c l m, nói cái gì ñ y? Em ph i ñi t m ñây" cô y g tay tôi ra "Em l i d cái trò cũ r i, không mang qu n áo sau ñó ch y ñ n nhà ngư i khác ñòi... t m!" Tôi nói v ng vào bu ng t m "Mau mau ñi l y qu n áo cho em, mau lên!" cô y thò ñ u t bu ng t m ra ðo n này làm tôi nh ñ n ñêm ñ u tiên m i quen... tôi nh c m y qu n áo khô t i c a bu ng t m gõ c a cô y m hé cánh c a "C m ơn" r i ñóng ngay l i tôi b t ti vi, ng i u ng nư c m t lúc, cô y t bu ng t m ra: "ð n lư t anh r i" "ð anh s y tóc cho em" - tôi ñ ng d y "Thôi không c n ñâu, anh mau ñi t m ñi" - cư p l i cái máy s y trên tay tôi tôi ñi vào bu ng t m trên tư ng treo nh ng ñ lót c a cô... nh ng chi ti t quá quen thu c v i tôi, tôi cư i, m c a bu ng t m kêu: "Em l i không m c... à?" "Th thì anh ñ ra ñ lót cho em ñi nào!" s y tóc, ti ng tr l i gi a h n lo n t p âm ñây, ph i cũng nên tr ...

52

hic, tôi nghĩ b ng, ñây không ph i là nh ng ý nghĩ tôi t ng t nói trong lòng sao? t m xong ñi ra "ð n ng i bên em" cô y v y tôi tôi ng i xu ng, cô y s y tóc cho tôi... tôi c hy v ng nh ng gi phút này, mãi mãi, tri n miên, th gi i ch là c a hai chúng tôi ñêm ñó, tôi ôm cô chìm vào gi c ng , cô y rúc trong lòng tôi chìm vào gi c ng ... ngày hôm sau ng d y, tay tôi l i m t tr n tê d i tôi, l i m t l n n a, vì tay quá tê, run b n b t, làm cô y th c d y... "Ôi xin l i, anh co tay vào ñi, em n ng quá ñúng không?" cô y he hé m t chúng tôi n m ư n thêm m t chút m i d y. r a m t, ñi xu ng nhà ăn sáng, tôi ñưa cô y v trư ng, v ký túc n v a v ñ n c ng ký túc... m t chi c Fiat màu b c quen thu c ñang ñ s ng s ng và im lìm trư c c ng ký túc n ... ch t r i! ........

L tay ch m ng c con gái (17) Fiat… chi c Fiat màu b c…. sao nó l i Tôi tr n tròn m t, c m giác th y cô y Làm sao l i th này cơ ch … ñây? phía sau lưng tôi cũng ñang run r y

53

vì sao cái Fiat l i xu t hi n

ch này

tôi v i vã gi m t c ñ không dám ch y xe t i trư c ký túc hình như chưa phát hi n ra chúng tôi tôi v i vã quay ñ u xe, không hi u vì sao nhưng tôi v n ch y tr n vì tôi ch th y r ng lúc này mà g p David ch c s có chuy n ch ng lành tôi v i vã phóng xe ra kh i khu v c trư ng “Sao anh kia l i xu t hi n ñây?” Tôi nghiêng ñ u h i cô y

“Em không bi t, làm sao l i ra th này …” cô y l m b m Tôi c th ch nguyên c cô y quay v nhà tôi g p th ng b n tôi, nó ñang chu n b lên l p “Mày v r i à, t i qua có ngư i ñi tìm ch khóa trên c a mày ñ y, thôi tao mu n gi h c r i, t m bi t!” b n tôi nói xong ñi ngay tôi và cô y không nói l i nào, n m tay nhau ñ ng tr m ngâm mãi tràn ng p ñ u tôi ch là chi c Fiat màu b c kia c a David… tôi không bi t lúc ñó cô y nghĩ gì… ch th y m t cô y ñ ñ n lúc này, máy di ñ ng l i ñ chuông tôi và cô y căng m t th t to ñ nhìn vào màn hình ┌───────────────┐ │ David +886XX-XXXXXX│ └───────────────┘ anh ta…ñúng anh ta r i! chi c Fiat màu b c kia cũng là anh ta c a

54

làm sao mà anh ta l i xu ng t n ñây… (Chú thích thêm: ðài B c cách Cao Hùng g n 500km, ñi xe bus nhanh trên ñư ng cao t c cũng ph i 4 ti ng rư i, năm ngoái có m t th ng b n tôi b ñiên, ñang ñêm ch y t ðài B c xu ng Cao Hùng ñ … ch i nhau v i tôi, ch y m t ba ti ng rư i k l c, nó b o có lúc nó ch y t i hơn 130km/h, k t thúc, xu ng Cao Hùng v i gi y c nh sát ph t tơi b i hơn 100 USD. Nói chung c m giác xa như ng i Hà N i nghe ai b o h ñ p xe ñi H i Phòng v y!) “Em có nghe không?” cô y nh c máy h i tôi “…ñ anh nghe!” trong lòng tôi h n ñ n m i c m xúc tôi m máy nghe, ñúng lúc tôi n vào phím OK nghe thì chuông ng ng… chúng tôi nhìn nhau m t lúc… im l ng di ñ ng l i ñ chuông l n này không ph i là David… là b n cùng phòng cô y, tôi ñưa máy cho cô “Alô,,,, sao? t i qua… mày có g i cho… tao à?” cô y cu ng quít “T i qua có m t ngư i con trai ñ n ký túc tìm c u, lúc ñ u t l i tư ng ñó là th ng em cùng khoa c a c u cơ!” gi ng cô b n cùng phòng cô y r t to “cho nên t m i h i anh ta là: Th không ph i là cô y ra ngoài ñi chơi cùng b n à? Sao b n l i v ký túc tìm cô y là làm sao?” Tôi nghe ñ n câu này, x u! … zz… “ch l t h i… “Anh ta là David” cô y ñáp “…ôi ch t r i t l l i m t r i… th bây gi c u ñ nh làm sao?” l i nói nh m cái gì r i sao? Anh ñó là ai th ?” cô b n cùng phòng ra s c

55

(ñi ăn l u ñã, t i v d ch ti p T v a m t mình ăn h t m t cái l u sau ñó v nhà ti n ñư ng mua thêm 2 xúc xích nư ng + 2 c gà nư ng + 1 b p ngô nư ng (ngô r t to y) + 1 xâu th t nư ng, báo cáo c nhà ñã v a ăn xong, ngoài ra ñư ng v tranh th mua 1 cân nho+1 ch c Kiwi+ 2kg quýt + hơn 2kg d a r i, gi t ñi g t d a ñ ti p t c ăn trái cây c nhà thông c m ch nhé! Ha ha ch t m t vì cư i, ñính chính, các câu trong d u ngo c ñơn là c a t ! T gi t s in nghiêng cho m i ngư i phân bi t ñư c v i nh ng ño n t s c a th ng tác gi !)

"T cũng không bi t, lúc nãy anh y v n còn "Có th t không ñ y? Anh y ñang

c ng ký túc" cô y ñáp h t hơi

c ng ký túc mình à? sao l i có th th ñư c? anh ta

ðài B c mà?" b n cô y nói

"T không bi t, c u h i t thì t làm sao bi t ñư c" cô y dư ng như s p khóc "Xin l i c u r t nhi u, t hoàn toàn không ng l i là anh y" b n cô y ng i ngùng Lúc này, tôi nghĩ ñ n l i b n tôi khi nãy "Em h i xem, cô y có cho David ñ a ch nhà anh không?" Tôi kéo tay cô "C u có nói v i David ñ a ch nhà c u em khoá dư i c a t không?" cô y h i "T t nhiên là không!" b n cô y v i vã tr l i "Th thì t t, có chuy n gì t s g i l i cho c u, ch là t hi n nay t m th i không th nào v ký túc thôi" cô y nói " , vô cùng xin l i c u, t không th ng t gây r c r i l n như th , nhưng mà t th t s không th ng ñư c là anh ta..." b n cô nói "Không sao, chúng t s nghĩ bi n pháp, c th ñã nhé, n u c u th y chi c xe màu b c r i ký túc thì b o t " cô y nói ñi n tho i t t tôi nhìn cô, cô y nhìn tôi

56

hai chúng tôi gi ñây không bi t làm gì cái di ñ ng l i inh i ┌───────────────┐ │ David +886XX-XXXXXX│ └───────────────┘

"tr n cũng không ñư c r i, ñ n ñâu hay ñó thôi" tôi c m l y máy "A lô, xin h i ai ñ y ? " tôi ch bi t ph i b t ñ u nói ra sao "Xin l i anh là ai? ñây là máy c a ngư i yêu tôi, cô y có ñ y không?" nghe ñ n ch ngư i yêu, lòng tôi chua xót "Tôi là b n trai c a cô y ñây, có vi c gì không?" tôi c m giác tôi nói r t không t nhiên "B n là chàng trai h c dư i khoá cô y ph i không? tôi có nghe cô y nh c v b n" thái ñ c a David ñ t nhiên thay ñ i "trong th i gian tôi ñi M , c m ơn b n ñã chăm sóc cô y!" David nói như th , làm cho tôi không bi t ph i nói năng sao n a "tôi bi t b n r t thích cô y, nhưng b n ph i hi u r ng, cô y là ngư i yêu c a tôi, chúng tôi ñã yêu nhau hai năm r i! cô y có nói v i tôi chuy n gi a hai ngư i, OK~ tôi s không truy c u, tôi cũng s không ñ nh h i quá nhi u ñó là l i c a tôi, tôi không th bên cô y h ng ngày, làm cô y ñau kh ch ñ i tôi,

nhưng tôi tin r ng cô y v n yêu tôi" Tôi... câm b t, hoàn toàn không bi t nên th t l i nào ñây b anh ta nói mà không th ph n bác l i b t kỳ câu nào ñ u óc tôi l i quay v tr ng thái c a lúc tôi ñi ðài B c..........

57

"...........Tôi hi u r i, nhưng tôi hy v ng cô y gi a hai chúng ta s có m t s l a ch n" tôi nghĩ ñ n l i cô y t ng nói... "T t thôi! Chúng ta h n nhau ñi nói chuy n tr c ti p!" David ñáp

L tay ch m ng c con gái (18) Chương này không n i dung

L tay ch m ng c con gái (19) “…Tôi hi u, nhưng tôi hy v ng ñ cô y gi a hai chúng ta có m t s l a ch n” tôi nói v i David cô y ñ ng c nh tôi nghe th y n u như không có m t s l a ch n thì tôi ch y tr n mãi cũng không bao gi gi i quy t n i v n ñ trong lòng tôi ñã có m t d c m “Th thì t i nay 7 gi h n ch tho i t t máy, tôi ñưa di ñ ng cho em ñ ng th i n m l y tay em… “Có ph i anh ñã mu n r i không, n u như khi Tôi ôm ch t em “ðây là l i c a em, không nói rõ v i David, m i ra th này” cô y khóc “em th t t i t ” cô y nói câu ñó, tôi th t ñau lòng, nên càng dùng s c ghì ch t l y cô y “em c nghĩ r ng em có th ch n ñư c m t, gi a hai ngư i…” cô y khóc, ph ph c xu ng ñ t ðài B c anh nài xin em l i v i anh…” c ng ký túc cô y” tôi nhìn cô y, nói v i ñ u kia ñi n

58

“xin l i…. em xin l i… em xin l i…” cô y liên t c nh c l i ba ch

y

và chúng tôi c ñ ng bên nhau như th , trong phòng khách, cho ñ n khi tr i s p t i… em r t yên tĩnh trong vòng tay tôi ñôi tay tôi ôm vòng l y em th t ch t th t ch t tôi lay nh em, ra hi u nh c em ñã ñ n gi r i em l c ñ u, kéo g u áo tôi l i nhìn cô y như th này, tôi th t s ch còn mu n d t khoát phóng xe mang cô y ñi tr n, ch bao gi David ñi r i m i quay l i. nhưng như th s không bao gi gi i quy t ñư c v n ñ ... tôi ñưa mũ b o hi m cho em, cài khóa mũ b o hi m cho em ng i lên xe n máy, ch y ch m ch m... tôi ph i làm như th nào m i g i là ñúng ñây? ngày xưa cô y chưa chia tay David cho ñ n gi tôi v n ch là k th ba mà th thì vì sao cô y v n c ñ n v i tôi? "C n th n trư c m t!" Cô y dùng s c lay ñ y tôi ñ u óc ng p ng a ý nghĩ làm tôi không ñ ý ñ n xe c trư c m t suýt n a thì ñâm vào m t chi c xe con tôi v i d ng xe l i l ñư ng "Sao anh lái xe c ngây ngư i ra như th ?" cô y run r y "Xin l i, anh ñang nghĩ chuy n khác, không ñ ý l m..." tôi gi tay cô

59

"không sao r i, ch c em v a s l m!" tôi th an i "Không sao" cô y ôm tôi càng ch t ñã ñ n c ng ký túc chi c Fiat màu tr ng b c... dư i ánh ñèn ñư ng nhìn có v r t thách th c trong xe ló ra cái áo sơ mi c a con trai là m t ngư i con trai tu i có l hơn tôi, ngo i hình có v trư ng thành hơn tôi... không hi u vì sao b ng dưng trong lòng tôi có c m giác mu n lùi l i, rút lui cô y và tôi n m tay nhau ñi ñ n trư c m t David "Xin chào, l n trư c ðài B c ñã g p b n m t l n r i" David nhìn tôi

"em không sao ch ? T i qua em không nghe ñi n tho i làm anh r t lo l ng!" l i quay ñ u sang cô y nói m t cách d u dàng David nh c ñ n chuy n ñi n tho i t i qua, khi n tôi hơi ng i vì chính tôi ñã không cho cô y nghe ñi n... nhưng ch dám cúi ñ u mãi, không dám nhìn tr c di n vào David "Em không sao c , xin l i ñã làm anh lo l ng" tôi c m th y cô y ñang run trong tay tôi "Ngư i không vi c gì là t t r i" David ñi ñ n trư c m t chúng tôi xoa ñ u cô y nhìn c ch c a David "Tôi không cho phép anh ch m vào cô y!" tôi g t ph t tay David ra David b t lùi l i m t bư c, cô y kéo c hai tay tôi "anh ñ ng làm th ..." cô y gi ch t tay tôi "Quay v v i anh ñi, kỳ ngh ñông này chúng mình ñã nói rõ v i nhau v chuy n này r i cơ mà" David tr m ngâm nói v i cô y

60

"anh không bao gi căn v n v chuy n trư c ñây gi a em v i c u ta, chúng ta b t ñ u l i t ñ u" David như không nhìn tôi, ch nói v i cô y không ng b David nói ra trư c trong lòng tôi b t ñ u n i gi n "Chính là anh mu n cô y b anh, gi anh l i như th này, anh r t cu c thích gì nào chuy n c a chúng tôi chúng tôi s t ..." tôi c m th y tôi r t gi ng tr con ñang gây s nói mà không có ñ u có ñuôi cũng không lý l ... trư c m t David, tôi hoàn toàn m t t tin, tư duy ngôn ng lo n x ... "Anh ñ ng nói n a" cô y nói v i tôi tim tôi l nh c ng l i. tôi c m th y tôi ñã thua... b câu nói ñó c a cô y ñ p cho t nh l i, ngay c tôi cũng bi t câu nói c a tôi v a r i ch là gây s vô c "ðúng th , ñúng là tôi ñã nói r ng mu n cô y chia tay tôi, vì tôi không ñành lòng ñ cô y kh s ch ñ i tôi tôi bi t h i ñó tôi không th mang l i cho cô y h nh phúc, nhưng cô y ñã tình nguy n ch tôi, làm cho tôi hi u r ng ngư i con gái này n u như tôi ñ l m t cô y, thì tôi s t trách mình t ân h n mãi mãi" David nói v i hai chúng tôi nh ng câu nói này c a David làm tôi hi u ra r ng, hoá ra anh ta yêu em hơn tôi yêu em... và tôi buông bàn tay nh ñã thành quá ñ i quen thu c trong tay tôi ra...

L tay ch m ng c con gái (20)

61

T trong tâm can tôi th t s c m th y ngư i con trai trư c m t tôi th t s trư ng thành hơn tôi, còn tôi, dù là giá tr quan hay quan ñi m v tình yêu, ñ u th hi n ra quá non n t "n u tôi ñ vu t m t em, tôi s không th t tha th cho b n thân tôi" Câu nói này c a David c quay tr l i trong tâm trí tôi tôi ñã t ng th quên ñi cô gái y, ñ cho cô y ch ñ i tôi và ph i chăng tâm tr ng ñó c a tôi cũng gi ng như là David khi "Anh th t lòng yêu cô y à?" tôi nói, gi ng tôi nói run r y David không tr l i tôi, anh ta ch nhìn cô y cô y cúi ñ u, không nói năng gì vào giây phút này... David ñi t i, r t t nhiên c m l y tay cô y "ðúng!" anh ta r t th ng th n ñàng hoàng và m nh m tr l i tôi Cô y không h r t kh i tay David tôi th y bây gi tôi như m t con chó l t nư c b i tr n c m giác không còn ch cho tôi... ch mu n ch y tr n t t c tôi nh l i khi tôi còn ðài B c, ch vì khi ñó tôi ñã do d , nên gi tôi ñành m t em M ?

tôi nh l i trên bãi cát, vì tôi m nh m và quy t tâm, tôi ñã l i có ñư c cô y n u bây gi tôi lùi m t bư c tôi s l i m t ñi cô y m t l n th hai...

62

"Em hãy l a ch n ñi" tôi ñưa bàn tay tôi cho em tôi c ng em cũng s chìa tay ra cho tôi...

Cô y khóc oà... "Thôi ñ ng khóc, cho dù em ch n ai, anh cũng s tôn tr ng quy t ñ nh c a em" David ôm ch t l y cô y cô y càng khóc th m thi t hơn tôi cũng r t ñau ñ n, vì cô y v n ñang trong vòng tay David

mà không ph i là ñang khóc trong lòng tôi... nhưng th cũng chưa có nghĩa là cô y ñã l a ch n ai tôi nhìn David, anh ta ñang v v an i cô y th mà tôi ch có th ñ ng ch th làm gì cho cô y "Xin l i... em không x ng ñáng ñ cho hai ngư i làm như th này..." cô y khóc tôi ñ nh nói gì ñó, mà tôi không nói ra l i ñư c mu n bư c t i m t bư c, n m l y tay em, nhưng em ñang trong tay ngư i khác "Ng c ngh ch ơi, anh ñã b o anh s không ñ ý, chúng mình quay l i t quen nhau l n ñ u tiên, t t c b t ñ u l i l n này anh s không ñi ñâu c , anh s tóc cô y "Em xin l i!" cô y nhè nh g t tay David ra r i ñi t i phía tôi l i ðài Loan ñ bên em" David vu t ve mái ngày m i bên c nh, như m t th ng ng ng n

63

David ng ngàng, bàng hoàng l p t c có m t s i hy v ng vui m ng nhóm lên trong tim tôi David nhìn theo cô y ñi v phía tôi... tôi chìa tay ra cho cô "Xin l i" cô y g t tay tôi ra gi ñ n lư t tôi bàng hoàng "Vì sao?" tôi nhìn em "Em không mu n hai ngư i t t v i em như th , như th này ch làm cho chúng ta càng ñau kh hơn thôi, ñây là sai l m c a em, t t c là sai l m c a em giá như em có th gi ñư c l i h a c a em v i anh, ch anh quay v thì quá t t nhưng em ñã có lúc nào ñó không còn tin anh n a, và em ñã cùng v i c u y... em th t ti ti n, em nói là em s ch anh nhưng vì quá xa cách nhau, em s hãi nên em do d " cô y nói v i David "Xin l i, em thú th t ban ñ u em ñã l y anh ra ñ làm v t th chân cho David..." cô y nhìn tôi nói "nhưng bên anh, em th t s h nh phúc, anh r t t t v i em, trong nh ng lúc em ñau bên c nh em

kh nh t, rã r i nh t anh ñã

sau ñó em phát hi n em ñã th t s yêu, nhưng em cũng không bi t làm th nào n a"

Bây gi , tôi không ñau kh n a, tôi ch còn mong ư c cô y

l i bên tôi

cho dù em th t s yêu hay cho dù tôi ch là m t v t ñ th chân ngư i con trai khác cũng ñư c...

64

tôi cúi ñ u ñ không b phát hi n là tôi ñang khóc David quay ngư i l ng ñi ch còn l i cô y khóc n c n ... "Xin l i, em th a nh n ban ñ u em ñã coi anh ch là v t th chân cho David..." nh ng câu này c a cô y ñã làm tôi rơi nư c m t cu i cùng, tôi cũng ch là v t th chân cho David mà thôi? tôi không bi t nên làm gì tôi cúi ñ u vì nư c m t tôi s p trào ra ngoài tôi t d n mình không ñư c khóc khóc thì có tác d ng gì ñâu nhưng tôi v n không th ki m ch ñư c lòng mình "Là l i c a anh" David nói "Anh ñã h a h n v i em, s không bao gi h i l i chuy n cũ c a em và c u ta, ph i tin em nhưng anh ch c n vài cú ñi n tho i không ngư i nghe là anh ñã ñánh m t m i ni m tin, ch y su t ñêm xu ng Cao Hùng, mà l i cũng không tìm th y em nên anh r t hoang mang... th m chí trong lòng anh ñã nghĩ, có ph i anh là m t th ng ngu, không gi l y em rõ ràng bi t em s g p l i c u cùng khoa, mà l i v n còn tin tư ng ñ em ñi ... " David quay l i ñ nói nh ng l i này "Em xin l i" cô y không nói v i tôi

65

"Không c n xin l i ai, vi c này ñã làm thương t n t t c chúng ta" anh ta ñi t i "Em ñã r t c , anh bi t" c m l y tay cô "em ñang c tìm m t ñi m thăng b ng gi a anh và c u ta, ñ không ai b t n thương nhưng, ngư i ñau kh nh t là em.." David r t d u dàng nói v i cô v c m giác c a mình lúc này, cô b n cùng phòng c a em ñ t ng t xu t hi n... "Bây gi là th nào? anh là David có ph i không?" cô y ch y ñ n bên c nh em và David "T ñã b o c u ph i s m quy t ñ nh ñi, ñ ng có kéo dài trì hoãn mà c u không ch u nghe" b n cùng phòng cô y gi n d nhi c "còn hai anh, ñ ng có ñ nh gi trò ñánh nhau, tôi s cho bi t tay" b n cô y cư p l y cô b n gái ñang rũ rư i t tay David và kéo x nh x ch vào ký túc. Khi ñó tôi ñi v i lên ñưa tay cho cô y: "Anh xin l i, anh bi t em có b n trai, nhưng anh v n ti n t i..." bây gi tôi ñành ph i ñ l ñôi m t ñ "Này, ñã b o là không nói n a, sao c u c l ng nh ng nh ?" cô b n cùng phòng n i gi n và kéo cô y ñi luôn Ch còn tôi và David ---oOo---l i...

Tôi nhìn David David châm m t ñi u thu c, và ñưa bao thu c cho tôi : "Có hút không?"

66

Tôi l c ñ u "C u quen cô y bao lâu r i?" David h i xong nh ra m t b m khói tr ng "Hơn n a năm thôi..." tôi ng i x m bên chi c xe máy c a mình "Cô y là ngư i t t" David nói v i tôi "có l cô y ch n c u m i g i là ñúng ñ n!" David nh m nghi n m t, hít sâu m t hơi Tôi nhìn David, bây gi l i ra th nào ñây vì sao anh ta nói câu này? "Trư c khi ñi M du h c, tôi mu n b o cô y ñ ng ch tôi! nhưng tôi không th nói ra" David t s "b i khi ñó cô y r t kiên quy t, nói s ch tôi v xa cách ñ n như th , chúng tôi ch th dùng E-mail liên l c, tuy chat ti n hơn, nhưng vì l ch múi gi thư ng lên m ng ch th y ngư i kia, ch mãi không th y h i âm, là m t vi c r t ñau kh " Ch mãi ngư i kia không h i âm là m t vi c r t ñau kh câu nói này tôi c m nh n ñư c sâu s c "C ba chúng ta ñ u ch h i âm c a ñ i phương, nhưng l i ñ u không nói n i lòng ra" tôi b o David "ðúng" David cư i d i cán thu c, l i châm ñi u th hai "Nhưng tôi ñã nghĩ k r i, có nh ng chuy n n u c gi trong lòng thì không bao gi ti n t i ñư c, sau khi v ðài Loan, tôi ñã l p t c c u hôn cô y, nói cho cô y bi t nh ng gì tôi gi trong lòng, ho c có l hi n gi cô y còn quá tr , nhưng tôi hy v ng có

67

th cho cô y m t l i th h n, không ñ cô y ch ch vì tôi..." David nói chân th t C u hôn? ! Cô y chưa bao gi nói ñi u ñó v i tôi... Vì sao? "Tôi nghĩ, ngư i nên rút lui là tôi" Tôi ñ ng d y nói v i David "anh nói r t ñúng, tôi ñã lui bư c m y l n vì tình yêu, tôi nghĩ tình yêu c a tôi chưa ñ chín ch n vì th , cô y ch n anh m i là ñúng" tôi ñã nói nh ng l i mà chính tôi cũng không dám tin là th t, tôi ñã ch p nh n thua cu c r i... "... Cô y ñã không nh n l i c u hôn" David v t ñi u thu c cháy d xu ng ñ t "Ôi?" Tôi ng ngàng nhìn David "Vì cô y yêu c u, có l " "Vi c k t hôn, có l c hai ñ u th t hi u nhau, cách nghĩ ph i th t phù h p nhau m i nên k t hôn" David nói v i tôi "Xin phép h i, anh bao nhiêu tu i?" tôi h i David "Gì? Tôi á? tôi 22" David cư i "22... sao cách suy nghĩ c a anh ñã r t chín ch n, tôi ch kém anh 2 tu i thôi, mà..." tôi ñ y nghi ng "Có l là hoàn c nh thôi, trư ng thành" David nói "Anh th t lòng yêu cô y không?" tôi nhìn David M , nh ng thanh niên r t tr tu i cũng ñã có suy nghĩ r t

68

"N u tôi ñ m t cô y, tôi s không bao gi tha th cho tôi" David qu quy t nói v i tôi "Tôi hi u r i... cô y.... anh nh t ñ nh ph i làm cho cô y h nh phúc, tôi ch mong ñi u ñó" tôi nói "C u ñang nói cái gì? Cô y còn chưa ch n ai!" David t dưng gi n d m ng tôi "Th là ñ r i, tôi gi ñã hi u nh ng l i cô y nói khi m i g p nhau nh ng ngày ñ u tiên, cô y nói v i tôi, b i cô y ch ñ ng t tình v i anh, r i hai ngư i m i yêu nhau..." tôi nói v i David nh ng gì cô y ñã t ng th l "Ôi..." David l ng l ng nhìn tôi "cô y ñã nói n u gi ch vì kho ng cách quá xa xôi mà l i ch ñ ng ñòi chia tay anh, như th th t không công b ng v i anh nên cô y b ng lòng ñ i, ñ i anh, cho dù anh r t xa...

cho dù cô y luôn lo âu s hãi, nhưng n u không th t s nghe anh nói anh không còn yêu, thì cô y s không bao gi b anh..." tôi nói xong bu n bã cúi ñ u David l ng im ñ t thu c "Cám ơn b n" David nói "Nh ng ñi u ñó, n u không ph i là b n nói, thì tôi s mãi mãi không bao gi bi t cô y ñã c m nh n nh ng gì... th t s là c m ơn b n" David nói tôi nhìn David m m cư i và lúc ñó tôi quy t ñ nh ñ i tôi

69

tôi ñ i cái mũ b o hi m xe máy lên, v y tay chào t m bi t...

--- o O o --V sau này tôi m t g n hai tu n l b h c tôi tr n lì nhà

m i khi ñi làm v , tôi l i rúc vào chăn ng , xem ti vi, lên m ng d o ñây ñó tôi hoàn toàn không mu n ñ n trư ng tôi r t s ñi h c s ph i g p l i cô y, t tôi ra quy t ñ nh, r i có th l i t tôi vì th s p ñ ñau ñ n m t bu i t i, tôi ng i phòng khách xem ti vi

"Này, ch cùng khoa mày ngh h c r i, mày không bi t sao?" b n cùng phòng tôi nói "Th à, ch c s p cư i r i ch gì" tôi v bình th n "Mày ñúng là h t thu c ch a r i" b n phòng tôi cư i " " tôi ti p t c xem ti vi "Thì ñ ng b o b n bè mà l i ch ng ch u giúp nhau nhé, t mày xem ñi r i làm l y!" nó ñi qua ch tôi v t m t m u gi y xu ng m t bàn "Mày b o gì?" tôi nhìn nó r i nhìn m u gi y trên m u gi y vi t nh ng con s , th i gian c t cánh c a m t chuy n bay "ðây là cái gì?" tôi h i nó "Chuy n bay c a cô y, tao giúp mày h i t b n cùng phòng c a cô y"

70

"tao ch giúp mày ñư c ñ n ñây, tao không có ý ñ nh cho mày thêm c ti n taxi ra sân bay" "ñi hay không t mày quy t ñ nh" nói xong nó ñi vào bu ng nó tôi ñ ng d y c m m u gi y, v i vã ch y kh i phòng, c m theo ví ti n, máy di ñ ng và chìa khoá xe máy trư c khi ra kh i c a, tôi dùng h t s c ñ p vào c a phòng th ng b n "C m ơn mày làm gián ñi p cho tao" tôi v i vã ch y ñi tôi ñáp chuy n xe bus bu i t i ñi ðào Viên c a hãng Tunglian tôi không thu c ñư ng ra sân bay và c th l n ñư ng xông t i sân bay Trung Chính, ch trách, th ng b n tôi b o tôi ñã h t thu c ch a làm sao tôi có th tìm th y cô y tôi th g i di ñ ng có tín hi u... "Alô, là anh ñây!" tôi th nói ñ u dây tôi ñây?

"Sao anh bi t em.." cô y tr l i "Em gi u sao ñư c, anh có m t báo c a th ng cùng phòng" tôi cư i qua kho ng không "em ñang ñâu... anh mu n g p em m t l n cu i cùng... ti n em"

"Em ñang lên máy bay r i... s p ph i t t máy di ñ ng r i..." cô y nói "V y ư?... anh v n không k p ư?" tôi nói, tôi nh ñ n cái bãi cát Kỳ Kim...

71

m t l n n a tôi l i b ch m chân r i n a năm nay tôi ñã b l bao l n... "em h a v i anh em ph i h nh phúc nhé!" tôi nói v i cái di ñ ng "Vâng!" ñ u kia chuy n t i tai tôi ti ng ngh n ngào .... Tôi ñ ng ngoài phi trư ng

nhìn chi c máy bay c t cánh lên tr i cao, bay lên cao, m t hút gi a tr i xa kia...

~END~ 16/10/2006

B n d ch g c: http://blog.360.yahoo.com/trangha75 Link download: http://routeskeeper.com/trangha/LoTayChamNgucConGai_TrangHa.pdf Do b n Nam0543 (http://360.yahoo.com/nam0543) ch u trách nhi m phân ph i và s n xu t hàng lo t PDF ch t lư ng cao uy tín nhi u năm kinh nghi m. M i tham kh o truy n d ch trư c: “Xin l i em ch là con ñĩ”~cùng m t ngư i d ch trong link sau: http://routeskeeper.com/trangha/