---

-

-

- ----

--=

-

-

-

-

-

- --

,CTE€oNS'

~~~I~

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIAVI~T NAM Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc ~*cg
Tp. H6 ChI Minh, ngay ..1.0. thang A.d.ndm 2008

So' :)Ojg / QD - VT.TB

QUI BJNH VE QUAN LY VA PHAN PHOI VAT TV' - THIET BI THI CONG . .
Gin cu vao Qui chi T6 chuc va hogt Qpng cua Phong Vgt tt( thiit hi. Can cu tinh hinh vgt tt( thiit hi va tinh hinh thi cong cua Cong ty hi?n nay.

'--

Nay T6ng Giam doc Cong ty ban hanh Qui trinh qmin ly va phan ph6i v~t t~ - Thi~t bi cua Phong V~ttu thi~t bi tn,rcthuQcCong ty COTECCONStheo nQidung sau day:
Cm1<:1NG I QUI BJNH CHUNG 1. Phong V~t tU'Thie't bi co nhi~m V\l quan 1:9va phan phoi cac lo~i may moc, thie't bi, cong C\l, d\lng C\l cua Cong ty va cac thie't bi di thue cua cac cong ty thanh vien thuQc nhom COTECCONS GROUP d€ ph\lc V\l cho cong tac thi cong xay Hip. 2. Vi~c t6 chuc quan 1:9va phan phoi cac v~t tI.tthie't bi phai tuan thu theo dung qui dinh . Cm1<:1NG II

CONG TAC QUANLY THlET BJ N!NG VA THIET BJ N~

-,./.

1. Thie't bi, cong C\ld\lng Cl;l(CCDC) lao dQngbao g6m: cac lo~i may dm tay (may khoan, may d\lc be tong...),may cat sat, may uon sat. (co gia tq < 10 tri~u). 2. Ban chi huy cac cong trU'ongkhi co nhu diu sa d\lng cac lo~i thie't bi, CCDC nay de nghi thong bao cho Phong V~t tU'Thie't bi. Can cu vao danh ml;lcthie't bi, CCDC dang quan 1:9 Phong Thie't bi se cung cap cho cac cong trU'ong.Trong trU'onghQp Phong V~t tU'Thie't bi khong cung cap dU'Qc,cac cong trU'ongchu dQng mua d€ sa d\lng, chi phi nay dU'Qc h~ch toan vao chi phi cong trU'ong.Hang thang Phong Ke' toan se t~p hQp hoa don mua sam thie't bi moi chuy€n cho Phong V~t tU'Thie't bi bie't d€ quan 1:9. 3. Khi khong co nhu diu sa d\lng, Ban chi huy cong trU'ongphai co trach nhi~m ban giao l~i cho Phong V~t tU'Thie't bi dung voi so lU'Qng thiet bi, CCDC dlI nh~n tit Phong Quan 1:9thie't bi va cong trU'ongtrl,l'ctie'p mua sam. Phong V~t tU'Thie'tbi tiep nh~n, phan lo~i va len ke ho~ch saa chii'abao trl cac thie't bi d€ sa d\lng l~i cho cac cong trlnh khac. - 1-

~

. thang 9. BCH cong tru'ong. Phong V~t tu'Thie't bi ke't hQp voi Phong Ke' toan cong ty thong nha't vi~c trich kha'u hao va phan b6 chi phi khau hao MMTB cho cac cong tru'ong vao ngay 25 cac thang cuoi qui (thang 3. Qui dinh vi thiel bi I. Phong V~t tu' Thie't bi giti cong tru'ong bang t6ng hQp v~t tu'I. Hang thang.. . . Thai gian kha'u hao du'Qcxay d\.Q3C . lu'oi hung vi tri ctffmI.!ngtren cd sd cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nu'oc va du'Qcthong nha't voi Phong Ke'toan. Phong V~t tu' Thie't bi t~p hQp ta't ca cac Phie'u xac nh~n cua cac cong tru'ong giti cho Phong ke' toan d~ lam cd sd cho vi~c trich chi phi cho cong tru'ong. . BCH cong tru'ong c6 trach nhi~m kha'u trll' ngay ti~n thue thie't bi cua dQi thi cong vao cac dQt thanh toan t~m ung khoi Iu'Qng cua dQi. CONTAINER.1ng cho cong tru'ong.chung lo~i. sita chua cac lo~i may moc.. thang 12).. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong co trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n phie'u tinh ti~n thue. 3. console chiin v~t rdi._:CNC .y r: ':COT . 1u'oitriing chong v~t roi. ctta ch~n thang may.:> ~ CHU<1NG III ? . Phong V~t tu'Thie't bi. can tie" lieu: hoist. Khi cong tru'ong c6 nhu du sit d1. H.Jp. Phong V~t tu'Thie't bi giti phie'u tinh ti~n thue thie't bi (bao g6m ca v~t tu'thie't bi cua E>Qihi cong d cong tru'ong thue) co xac nh~n cua T6 ph6 ph1. oc xie't cap treo . ki~m dinh. Doi voi thie't bi t~m: Nha bao v~. chung lo~i) x (ddn gia dffu tu' moi thie't bi) x (% gia tri con l~i cua thie't bi) II. Trong tru'ong hQpBan chi huy cong tru'ongban giao l~i khong chi so Iu'Qng. Phong ke' toan se cung thong nha'td~ phan b6 chi phi.. Ph6 phong ph1. K~ tUngay 25-08-2008. cac bQ ph~n lien quan phai tie'n hanh l~p bien ban. III.000..!tinh IOnhdn 50. Chi phi cong tac v~n hanh.1 t trach va Ph6 phong de'n cac cong tru'ong vao ngay 25 hang thang.1ngho cong trlnh nao se tinh vao chi phi cong tru'ong d6. d~ nghi lam vi~c vdi Phong v~t c tu'Thie't bi d~ du'Qccung ca'p. CUM. MA Y PHA T DII::N. quy trach nhi~m r5 rang ne'u d~ tha't thoat gay thi~t h~i cho cong ty .-- -- -- - - - 4.1 trach. ui dinh vi viec van himh kiim dinh bao tri sita chlla thiel bi van thiln cOnbdm. QUAN LY THIET Bf BAO CHE. 2. eft larsen: Ngay 25 hang thang. Rieng doi voi hu'hong n~ng c (chi phi sua chua d\. H ~ ~-- -2 tJ? . (Chi phi tha't thoat) = (so Iu'Qng thie't bi ban giao thie'u ho~c khong dung kich thu'oc. kich thu'oc thie't bi. tang do. 3. cap.' ."" '... . . ca'uthei 1. CONG TAC T~M GIAN GIAO vA CAC PHV KltN 1.---- -. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong c6 trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n vao bang t6ng hQp tren d6ng thai giti l~i Phong ke' toan Cong ty phan b6 chi phi dil sit d1. lu'oi xanh. cll' Larsen c6 xac nh~n cua T6 tru'dng.. TUYP. bao trI. H. 2. thie't bi sit d1. thang 6.000). CCDC dil tie'p nh~n tll' Phong V~t tu' Thie't bi va cong tru'ong tfllc tie'p mua s~m.1ngac lo~i thie't bi nay.') p " . cita hoist..

'. "26--<:: . Phong Tai chinh . Tat cii cac chi phi lien quan d~n ho~t dQng t~i cong tru'ong d~u phai c6 s\!.. bao td.l'cti~p thanh toan chi phi cho nha thftu phl.1p. BCH cong tru'ong c6 trach nhi~m trlt chi phi v~n chuy~n cua dQi thi cong ngay vao cac dQtthanh toan t~m ling khoi lu'Qngcua dQi. Giam Doc Khoi xay Hip. kilm dinh.mgcho cac cong telnhkhac.chung lo~i. Khi khong con nhu du sit dl. nang cap cac cong Cl. si'tachz1a. Chi phi van chuvln: 1.mg. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong c6 trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n tren d~ giti l~i Phong V~t tu' Thi~t bi Cong ty lam cd sd h~ch toan chi phi cho cong tru'ong. C6ngtn1dng co tdch nhi~m t5ng h<. D6ng thoi can cli theo bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n d~ Phong Tai chinh K~ toan cong ty phan b6 chi phi v~n chuy~n cho cong tru'ong.lng Cl.... (Chi phi that thoat) = (so lu'Qng thi~t bi ban giao thi~u ho~c khong dung kich thu'dc.l trach va Ph6 phong d~n cac cong tru'ong./ 3. cao s81u'<.bao tn: 1.~Ck .-- -- dftm I do gian giao bao che. CHT cac cong tru'ong.1ng sinh trong thang va giti bang bao phat t6ng hQp (c6 xac nh~n CHT cong tru'ong) d~n Phong V~t tu'Thi~t bi. Phong Tai chinh se lam thu tl. Chi phi van hanh. Phong V~t tu' Thi~t bi ti~p nh~n. 5. cong tru'ong du'Qcphep t\.:::::r /'c_:? . cac bQ ph~n lien quan phai ti~n hanh l~p bien ban.. Phong V~t tu' Thi~t bi giti bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n (bao g6m cii chi phi v~n chuy~n cua DQi thi cong d cong tru'ong) c6 xac nh~n cua T6 ph6 phl. Ngay 25 hang thang. 4. chung lo~i) x (ddn gia dftu tu' mdi thi~t bi) x (% gia tQ con l~i cua thi~t bi) CmJ<:1NG IV QUY BJNH VE THU T{)C THANH TOAN CAC CHI PHI pH. II. 2. " .. dl.. I ~ ! .'NG '. Ban chi huy cong tru'ong phai c6 trach nhi~m ban giao ngay cho Phong V~t tu' Thi~t bi.l.lv~ri chuy~n. quy trach nhi~m ro rang n~u d~ that thoat gay thi~t h~i cho cong ty. 2. kich thu'dc thi~t bi da: ti~p nh~n. Rieng doi vdi chi phi phat sinh cho cong tac sita chil'a.{ T SINH 1. Hang thang.K~ toan cong ty se tr\.K~ toan -3- \Jt .l. Tren cd sa cac chi phi da: du'Qc phe duy~t dung theo quy dinh. 3. .TV"'" "-\N '.thi~t bi.lCthanh toan.l'dftu tu' (Sau khi dii thong nhdt vfti phong V(lt Tli Thie'tBi) va chi phi dftu tu' thi~t bi tren du'Qctinh vao chi phi cong tru'ong. t~i kho ho~c ho~t dQng chung cua cong ty till du'Qcphe duy~t cua Tru'dng Phong V~t tu'Thi~t bi. phan lo~i va len k~ ho~ch sl'tachil'a bao tel (n~u c6) cac thi~t bi tren d~ sit dl.xac nMn va phe duy~t Phong Phong V~t tu'Thi~t bi. Trang tru'ong hQp ban giao l~i khong dung so lu'Qng.

wv / ~/ .. Ban chi huy cae c6ng trU'angchiu trach nhi~rn thi hfmh theo quy che nay. 1.l'C tit ngay ky. 3. Qui cht nay co hi~u h..1p phan anh v~ phong V~t thl tU'Thiet bi d€ trlnh Uinh d~o C6ng ty xern x6t va stta d6i kip thai. Cae phong ban nghi~p vt.- -- -- --- CHUONG V BIEU KHOAN THI HANH ~ ? ..tchi~n ntu ntu co nhO'ng di€rn chU'a phil h<.j -4- . k€ 2. Ndi nhan: Ban Ghim doc Cong Iy.: \~ J:~ .. Cae phong LItU VP banI eong lnti'Jng. Trong qua trlnh tht.lc6ng ty..~:t ~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful