---

-

-

- ----

--=

-

-

-

-

-

- --

,CTE€oNS'

~~~I~

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIAVI~T NAM Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc ~*cg
Tp. H6 ChI Minh, ngay ..1.0. thang A.d.ndm 2008

So' :)Ojg / QD - VT.TB

QUI BJNH VE QUAN LY VA PHAN PHOI VAT TV' - THIET BI THI CONG . .
Gin cu vao Qui chi T6 chuc va hogt Qpng cua Phong Vgt tt( thiit hi. Can cu tinh hinh vgt tt( thiit hi va tinh hinh thi cong cua Cong ty hi?n nay.

'--

Nay T6ng Giam doc Cong ty ban hanh Qui trinh qmin ly va phan ph6i v~t t~ - Thi~t bi cua Phong V~ttu thi~t bi tn,rcthuQcCong ty COTECCONStheo nQidung sau day:
Cm1<:1NG I QUI BJNH CHUNG 1. Phong V~t tU'Thie't bi co nhi~m V\l quan 1:9va phan phoi cac lo~i may moc, thie't bi, cong C\l, d\lng C\l cua Cong ty va cac thie't bi di thue cua cac cong ty thanh vien thuQc nhom COTECCONS GROUP d€ ph\lc V\l cho cong tac thi cong xay Hip. 2. Vi~c t6 chuc quan 1:9va phan phoi cac v~t tI.tthie't bi phai tuan thu theo dung qui dinh . Cm1<:1NG II

CONG TAC QUANLY THlET BJ N!NG VA THIET BJ N~

-,./.

1. Thie't bi, cong C\ld\lng Cl;l(CCDC) lao dQngbao g6m: cac lo~i may dm tay (may khoan, may d\lc be tong...),may cat sat, may uon sat. (co gia tq < 10 tri~u). 2. Ban chi huy cac cong trU'ongkhi co nhu diu sa d\lng cac lo~i thie't bi, CCDC nay de nghi thong bao cho Phong V~t tU'Thie't bi. Can cu vao danh ml;lcthie't bi, CCDC dang quan 1:9 Phong Thie't bi se cung cap cho cac cong trU'ong.Trong trU'onghQp Phong V~t tU'Thie't bi khong cung cap dU'Qc,cac cong trU'ongchu dQng mua d€ sa d\lng, chi phi nay dU'Qc h~ch toan vao chi phi cong trU'ong.Hang thang Phong Ke' toan se t~p hQp hoa don mua sam thie't bi moi chuy€n cho Phong V~t tU'Thie't bi bie't d€ quan 1:9. 3. Khi khong co nhu diu sa d\lng, Ban chi huy cong trU'ongphai co trach nhi~m ban giao l~i cho Phong V~t tU'Thie't bi dung voi so lU'Qng thiet bi, CCDC dlI nh~n tit Phong Quan 1:9thie't bi va cong trU'ongtrl,l'ctie'p mua sam. Phong V~t tU'Thie'tbi tiep nh~n, phan lo~i va len ke ho~ch saa chii'abao trl cac thie't bi d€ sa d\lng l~i cho cac cong trlnh khac. - 1-

~

2. MA Y PHA T DII::N. oc xie't cap treo . . cita hoist. QUAN LY THIET Bf BAO CHE. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong co trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n phie'u tinh ti~n thue.Q3C ... Doi voi thie't bi t~m: Nha bao v~. ui dinh vi viec van himh kiim dinh bao tri sita chlla thiel bi van thiln cOnbdm. Hang thang. d~ nghi lam vi~c vdi Phong v~t c tu'Thie't bi d~ du'Qccung ca'p.. thie't bi sit d1.1 trach. cap.:> ~ CHU<1NG III ? . cac bQ ph~n lien quan phai tie'n hanh l~p bien ban.000)._:CNC . 3. Phong V~t tu' Thie't bi t~p hQp ta't ca cac Phie'u xac nh~n cua cac cong tru'ong giti cho Phong ke' toan d~ lam cd sd cho vi~c trich chi phi cho cong tru'ong.1 t trach va Ph6 phong de'n cac cong tru'ong vao ngay 25 hang thang. H. H. Thai gian kha'u hao du'Qcxay d\.y r: ':COT . . Phong V~t tu'Thie't bi giti phie'u tinh ti~n thue thie't bi (bao g6m ca v~t tu'thie't bi cua E>Qihi cong d cong tru'ong thue) co xac nh~n cua T6 ph6 ph1.. Ph6 phong ph1. eft larsen: Ngay 25 hang thang... Phong V~t tu'Thie't bi."" '. 1u'oitriing chong v~t roi. K~ tUngay 25-08-2008. H ~ ~-- -2 tJ? . ctta ch~n thang may. . CONTAINER.1ngac lo~i thie't bi nay. Phong V~t tu' Thie't bi giti cong tru'ong bang t6ng hQp v~t tu'I. quy trach nhi~m r5 rang ne'u d~ tha't thoat gay thi~t h~i cho cong ty . Khi cong tru'ong c6 nhu du sit d1. BCH cong tru'ong. CONG TAC T~M GIAN GIAO vA CAC PHV KltN 1.chung lo~i.!ngtren cd sd cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nu'oc va du'Qcthong nha't voi Phong Ke'toan. TUYP. BCH cong tru'ong c6 trach nhi~m kha'u trll' ngay ti~n thue thie't bi cua dQi thi cong vao cac dQt thanh toan t~m ung khoi Iu'Qng cua dQi. bao trI.') p " . thang 12). .000.. . can tie" lieu: hoist. ki~m dinh. Phong ke' toan se cung thong nha'td~ phan b6 chi phi. lu'oi hung vi tri ctffmI. kich thu'oc thie't bi.. III. thang 9.---- -.1ngho cong trlnh nao se tinh vao chi phi cong tru'ong d6. console chiin v~t rdi.. cll' Larsen c6 xac nh~n cua T6 tru'dng. Rieng doi voi hu'hong n~ng c (chi phi sua chua d\.!tinh IOnhdn 50.' .Jp. Trong tru'ong hQpBan chi huy cong tru'ongban giao l~i khong chi so Iu'Qng. (Chi phi tha't thoat) = (so Iu'Qng thie't bi ban giao thie'u ho~c khong dung kich thu'oc. 2. 3. sita chua cac lo~i may moc. ca'uthei 1. tang do.-- -- -- - - - 4. CUM. Phong V~t tu'Thie't bi ke't hQp voi Phong Ke' toan cong ty thong nha't vi~c trich kha'u hao va phan b6 chi phi khau hao MMTB cho cac cong tru'ong vao ngay 25 cac thang cuoi qui (thang 3. CCDC dil tie'p nh~n tll' Phong V~t tu' Thie't bi va cong tru'ong tfllc tie'p mua s~m.1ng cho cong tru'ong. thang 6. chung lo~i) x (ddn gia dffu tu' moi thie't bi) x (% gia tri con l~i cua thie't bi) II. lu'oi xanh. Qui dinh vi thiel bi I. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong c6 trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n vao bang t6ng hQp tren d6ng thai giti l~i Phong ke' toan Cong ty phan b6 chi phi dil sit d1. Chi phi cong tac v~n hanh..

. Tat cii cac chi phi lien quan d~n ho~t dQng t~i cong tru'ong d~u phai c6 s\!.:::::r /'c_:? .l. cong tru'ong du'Qcphep t\.xac nMn va phe duy~t Phong Phong V~t tu'Thi~t bi. dl. Hang thang.l'dftu tu' (Sau khi dii thong nhdt vfti phong V(lt Tli Thie'tBi) va chi phi dftu tu' thi~t bi tren du'Qctinh vao chi phi cong tru'ong. Phong Tai chinh .l'cti~p thanh toan chi phi cho nha thftu phl. .lv~ri chuy~n.1ng sinh trong thang va giti bang bao phat t6ng hQp (c6 xac nh~n CHT cong tru'ong) d~n Phong V~t tu'Thi~t bi. chung lo~i) x (ddn gia dftu tu' mdi thi~t bi) x (% gia tQ con l~i cua thi~t bi) CmJ<:1NG IV QUY BJNH VE THU T{)C THANH TOAN CAC CHI PHI pH. Chi phi van chuvln: 1. Trang tru'ong hQp ban giao l~i khong dung so lu'Qng.TV"'" "-\N '. cac bQ ph~n lien quan phai ti~n hanh l~p bien ban. phan lo~i va len k~ ho~ch sl'tachil'a bao tel (n~u c6) cac thi~t bi tren d~ sit dl.l trach va Ph6 phong d~n cac cong tru'ong. '. II.. kilm dinh. bao td.lng Cl. BCH cong tru'ong c6 trach nhi~m trlt chi phi v~n chuy~n cua dQi thi cong ngay vao cac dQtthanh toan t~m ling khoi lu'Qngcua dQi. 3.mg. Ngay 25 hang thang.K~ toan -3- \Jt . 2. Phong Tai chinh se lam thu tl. "26--<:: .~Ck .. Ban chi huy cong tru'ong phai c6 trach nhi~m ban giao ngay cho Phong V~t tu' Thi~t bi. D6ng thoi can cli theo bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n d~ Phong Tai chinh K~ toan cong ty phan b6 chi phi v~n chuy~n cho cong tru'ong. Chi phi van hanh. Rieng doi vdi chi phi phat sinh cho cong tac sita chil'a.thi~t bi. si'tachz1a.l. kich thu'dc thi~t bi da: ti~p nh~n.-- -- dftm I do gian giao bao che. " . CHT cac cong tru'ong.K~ toan cong ty se tr\.chung lo~i.mgcho cac cong telnhkhac.bao tn: 1... t~i kho ho~c ho~t dQng chung cua cong ty till du'Qcphe duy~t cua Tru'dng Phong V~t tu'Thi~t bi./ 3.. Tren cd sa cac chi phi da: du'Qc phe duy~t dung theo quy dinh.1p. Khi khong con nhu du sit dl. (Chi phi that thoat) = (so lu'Qng thi~t bi ban giao thi~u ho~c khong dung kich thu'dc.lCthanh toan. quy trach nhi~m ro rang n~u d~ that thoat gay thi~t h~i cho cong ty. nang cap cac cong Cl. 5. Giam Doc Khoi xay Hip.'NG '. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong c6 trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n tren d~ giti l~i Phong V~t tu' Thi~t bi Cong ty lam cd sd h~ch toan chi phi cho cong tru'ong. 4. Phong V~t tu' Thi~t bi ti~p nh~n. Phong V~t tu' Thi~t bi giti bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n (bao g6m cii chi phi v~n chuy~n cua DQi thi cong d cong tru'ong) c6 xac nh~n cua T6 ph6 phl.{ T SINH 1. C6ngtn1dng co tdch nhi~m t5ng h<. 2.. I ~ ! . cao s81u'<.

l'C tit ngay ky.lc6ng ty.j -4- .- -- -- --- CHUONG V BIEU KHOAN THI HANH ~ ? . 3.1p phan anh v~ phong V~t thl tU'Thiet bi d€ trlnh Uinh d~o C6ng ty xern x6t va stta d6i kip thai. Cae phong ban nghi~p vt. Qui cht nay co hi~u h. Cae phong LItU VP banI eong lnti'Jng...: \~ J:~ . wv / ~/ .~:t ~ . 1.. Ban chi huy cae c6ng trU'angchiu trach nhi~rn thi hfmh theo quy che nay..tchi~n ntu ntu co nhO'ng di€rn chU'a phil h<.. Ndi nhan: Ban Ghim doc Cong Iy. k€ 2. Trong qua trlnh tht.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful