---

-

-

- ----

--=

-

-

-

-

-

- --

,CTE€oNS'

~~~I~

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIAVI~T NAM Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc ~*cg
Tp. H6 ChI Minh, ngay ..1.0. thang A.d.ndm 2008

So' :)Ojg / QD - VT.TB

QUI BJNH VE QUAN LY VA PHAN PHOI VAT TV' - THIET BI THI CONG . .
Gin cu vao Qui chi T6 chuc va hogt Qpng cua Phong Vgt tt( thiit hi. Can cu tinh hinh vgt tt( thiit hi va tinh hinh thi cong cua Cong ty hi?n nay.

'--

Nay T6ng Giam doc Cong ty ban hanh Qui trinh qmin ly va phan ph6i v~t t~ - Thi~t bi cua Phong V~ttu thi~t bi tn,rcthuQcCong ty COTECCONStheo nQidung sau day:
Cm1<:1NG I QUI BJNH CHUNG 1. Phong V~t tU'Thie't bi co nhi~m V\l quan 1:9va phan phoi cac lo~i may moc, thie't bi, cong C\l, d\lng C\l cua Cong ty va cac thie't bi di thue cua cac cong ty thanh vien thuQc nhom COTECCONS GROUP d€ ph\lc V\l cho cong tac thi cong xay Hip. 2. Vi~c t6 chuc quan 1:9va phan phoi cac v~t tI.tthie't bi phai tuan thu theo dung qui dinh . Cm1<:1NG II

CONG TAC QUANLY THlET BJ N!NG VA THIET BJ N~

-,./.

1. Thie't bi, cong C\ld\lng Cl;l(CCDC) lao dQngbao g6m: cac lo~i may dm tay (may khoan, may d\lc be tong...),may cat sat, may uon sat. (co gia tq < 10 tri~u). 2. Ban chi huy cac cong trU'ongkhi co nhu diu sa d\lng cac lo~i thie't bi, CCDC nay de nghi thong bao cho Phong V~t tU'Thie't bi. Can cu vao danh ml;lcthie't bi, CCDC dang quan 1:9 Phong Thie't bi se cung cap cho cac cong trU'ong.Trong trU'onghQp Phong V~t tU'Thie't bi khong cung cap dU'Qc,cac cong trU'ongchu dQng mua d€ sa d\lng, chi phi nay dU'Qc h~ch toan vao chi phi cong trU'ong.Hang thang Phong Ke' toan se t~p hQp hoa don mua sam thie't bi moi chuy€n cho Phong V~t tU'Thie't bi bie't d€ quan 1:9. 3. Khi khong co nhu diu sa d\lng, Ban chi huy cong trU'ongphai co trach nhi~m ban giao l~i cho Phong V~t tU'Thie't bi dung voi so lU'Qng thiet bi, CCDC dlI nh~n tit Phong Quan 1:9thie't bi va cong trU'ongtrl,l'ctie'p mua sam. Phong V~t tU'Thie'tbi tiep nh~n, phan lo~i va len ke ho~ch saa chii'abao trl cac thie't bi d€ sa d\lng l~i cho cac cong trlnh khac. - 1-

~

cap.. CCDC dil tie'p nh~n tll' Phong V~t tu' Thie't bi va cong tru'ong tfllc tie'p mua s~m.. thang 12).-- -- -- - - - 4. ki~m dinh. 3. d~ nghi lam vi~c vdi Phong v~t c tu'Thie't bi d~ du'Qccung ca'p. Doi voi thie't bi t~m: Nha bao v~. Phong V~t tu'Thie't bi ke't hQp voi Phong Ke' toan cong ty thong nha't vi~c trich kha'u hao va phan b6 chi phi khau hao MMTB cho cac cong tru'ong vao ngay 25 cac thang cuoi qui (thang 3.Q3C . Rieng doi voi hu'hong n~ng c (chi phi sua chua d\. lu'oi hung vi tri ctffmI. BCH cong tru'ong._:CNC . Phong V~t tu'Thie't bi giti phie'u tinh ti~n thue thie't bi (bao g6m ca v~t tu'thie't bi cua E>Qihi cong d cong tru'ong thue) co xac nh~n cua T6 ph6 ph1. BCH cong tru'ong c6 trach nhi~m kha'u trll' ngay ti~n thue thie't bi cua dQi thi cong vao cac dQt thanh toan t~m ung khoi Iu'Qng cua dQi. thang 6. Chi phi cong tac v~n hanh. CUM. ui dinh vi viec van himh kiim dinh bao tri sita chlla thiel bi van thiln cOnbdm..1 trach. 1u'oitriing chong v~t roi. Khi cong tru'ong c6 nhu du sit d1.. Phong V~t tu'Thie't bi. III.!ngtren cd sd cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nu'oc va du'Qcthong nha't voi Phong Ke'toan. thie't bi sit d1.000). eft larsen: Ngay 25 hang thang..') p " .!tinh IOnhdn 50.. H. Thai gian kha'u hao du'Qcxay d\. cll' Larsen c6 xac nh~n cua T6 tru'dng. 2. Ph6 phong ph1. cita hoist. 3.1ng cho cong tru'ong. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong c6 trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n vao bang t6ng hQp tren d6ng thai giti l~i Phong ke' toan Cong ty phan b6 chi phi dil sit d1. kich thu'oc thie't bi. K~ tUngay 25-08-2008. . Phong V~t tu' Thie't bi giti cong tru'ong bang t6ng hQp v~t tu'I.---- -. cac bQ ph~n lien quan phai tie'n hanh l~p bien ban. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong co trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n phie'u tinh ti~n thue."" '. ca'uthei 1. TUYP. CONG TAC T~M GIAN GIAO vA CAC PHV KltN 1.1ngho cong trlnh nao se tinh vao chi phi cong tru'ong d6. tang do. thang 9.' . console chiin v~t rdi.. chung lo~i) x (ddn gia dffu tu' moi thie't bi) x (% gia tri con l~i cua thie't bi) II..1ngac lo~i thie't bi nay. Hang thang. oc xie't cap treo . . Phong ke' toan se cung thong nha'td~ phan b6 chi phi. . . Trong tru'ong hQpBan chi huy cong tru'ongban giao l~i khong chi so Iu'Qng. sita chua cac lo~i may moc.chung lo~i.. CONTAINER.Jp. can tie" lieu: hoist. ctta ch~n thang may. . Qui dinh vi thiel bi I.:> ~ CHU<1NG III ? . Phong V~t tu' Thie't bi t~p hQp ta't ca cac Phie'u xac nh~n cua cac cong tru'ong giti cho Phong ke' toan d~ lam cd sd cho vi~c trich chi phi cho cong tru'ong. H. 2. QUAN LY THIET Bf BAO CHE.000. lu'oi xanh. MA Y PHA T DII::N. (Chi phi tha't thoat) = (so Iu'Qng thie't bi ban giao thie'u ho~c khong dung kich thu'oc.y r: ':COT . H ~ ~-- -2 tJ? .1 t trach va Ph6 phong de'n cac cong tru'ong vao ngay 25 hang thang. quy trach nhi~m r5 rang ne'u d~ tha't thoat gay thi~t h~i cho cong ty .. bao trI.

chung lo~i) x (ddn gia dftu tu' mdi thi~t bi) x (% gia tQ con l~i cua thi~t bi) CmJ<:1NG IV QUY BJNH VE THU T{)C THANH TOAN CAC CHI PHI pH. Ban chi huy cong tru'ong phai c6 trach nhi~m ban giao ngay cho Phong V~t tu' Thi~t bi. Phong Tai chinh .bao tn: 1. " . cao s81u'<. t~i kho ho~c ho~t dQng chung cua cong ty till du'Qcphe duy~t cua Tru'dng Phong V~t tu'Thi~t bi. . 2. 4. Phong V~t tu' Thi~t bi ti~p nh~n.'NG '.../ 3..~Ck . Phong Tai chinh se lam thu tl. '. Trang tru'ong hQp ban giao l~i khong dung so lu'Qng. Ngay 25 hang thang. 5. Phong V~t tu' Thi~t bi giti bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n (bao g6m cii chi phi v~n chuy~n cua DQi thi cong d cong tru'ong) c6 xac nh~n cua T6 ph6 phl. nang cap cac cong Cl.{ T SINH 1. Chi Huy Tru'dng cong tru'ong c6 trach nhi~m ki~m tra va ky xac nh~n bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n tren d~ giti l~i Phong V~t tu' Thi~t bi Cong ty lam cd sd h~ch toan chi phi cho cong tru'ong. bao td. Giam Doc Khoi xay Hip.thi~t bi. BCH cong tru'ong c6 trach nhi~m trlt chi phi v~n chuy~n cua dQi thi cong ngay vao cac dQtthanh toan t~m ling khoi lu'Qngcua dQi. Hang thang. 2.1ng sinh trong thang va giti bang bao phat t6ng hQp (c6 xac nh~n CHT cong tru'ong) d~n Phong V~t tu'Thi~t bi.TV"'" "-\N '.K~ toan cong ty se tr\.-- -- dftm I do gian giao bao che. cong tru'ong du'Qcphep t\. 3..l'cti~p thanh toan chi phi cho nha thftu phl.chung lo~i. Chi phi van chuvln: 1. Rieng doi vdi chi phi phat sinh cho cong tac sita chil'a.l trach va Ph6 phong d~n cac cong tru'ong.mg. II. dl.mgcho cac cong telnhkhac. quy trach nhi~m ro rang n~u d~ that thoat gay thi~t h~i cho cong ty. "26--<:: . I ~ ! .l. D6ng thoi can cli theo bang t6ng hQp chi phi v~n chuy~n d~ Phong Tai chinh K~ toan cong ty phan b6 chi phi v~n chuy~n cho cong tru'ong.1p..:::::r /'c_:? .K~ toan -3- \Jt .. phan lo~i va len k~ ho~ch sl'tachil'a bao tel (n~u c6) cac thi~t bi tren d~ sit dl. Chi phi van hanh. Tren cd sa cac chi phi da: du'Qc phe duy~t dung theo quy dinh. si'tachz1a. C6ngtn1dng co tdch nhi~m t5ng h<. Khi khong con nhu du sit dl.lCthanh toan.lng Cl.l. Tat cii cac chi phi lien quan d~n ho~t dQng t~i cong tru'ong d~u phai c6 s\!..lv~ri chuy~n. kich thu'dc thi~t bi da: ti~p nh~n. kilm dinh. CHT cac cong tru'ong.xac nMn va phe duy~t Phong Phong V~t tu'Thi~t bi. (Chi phi that thoat) = (so lu'Qng thi~t bi ban giao thi~u ho~c khong dung kich thu'dc.l'dftu tu' (Sau khi dii thong nhdt vfti phong V(lt Tli Thie'tBi) va chi phi dftu tu' thi~t bi tren du'Qctinh vao chi phi cong tru'ong. cac bQ ph~n lien quan phai ti~n hanh l~p bien ban.

1p phan anh v~ phong V~t thl tU'Thiet bi d€ trlnh Uinh d~o C6ng ty xern x6t va stta d6i kip thai.j -4- . Trong qua trlnh tht.. Cae phong LItU VP banI eong lnti'Jng.lc6ng ty.- -- -- --- CHUONG V BIEU KHOAN THI HANH ~ ? .tchi~n ntu ntu co nhO'ng di€rn chU'a phil h<.. Ndi nhan: Ban Ghim doc Cong Iy. k€ 2. wv / ~/ ... Qui cht nay co hi~u h.l'C tit ngay ky. 3. Ban chi huy cae c6ng trU'angchiu trach nhi~rn thi hfmh theo quy che nay.: \~ J:~ ..~:t ~ . 1. Cae phong ban nghi~p vt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful