P. 1
De Cuong Chi Tiet Mon Duong Loi.k44a

De Cuong Chi Tiet Mon Duong Loi.k44a

|Views: 19|Likes:
Được xuất bản bởiMâm Tổng Quản Uyendt

More info:

Published by: Mâm Tổng Quản Uyendt on Jan 30, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

1. Chương mở đầu: 1.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.1.

1 Khái niệm: Là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của CMVN. Bao gồm đường lối đối nội và đối ngoại. Đối nội có đường lối xây dựng và bảo vệ TQ. Đường lối CM của Đảng là toàn diện và phong phú. Đường lối CM chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi phản ánh đúng quy luật vận động khách quan. Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình CMVN-từ CMDTDCND đến CMXHCN. Không chỉ nói lên sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng HCM mà còn thể hiện sự bổ sung, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM trong thực tiễn mới của Đảng. 1.2 Phương pháp nghiên cứu: 1.2.1 Cơ sở phương pháp luận: phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của CNML, các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của chủ tịch HCM và các quan điểm của Đảng. 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu: ngoài phương pháp luận chung, đối với mỗi nội dung cụ thể cần phải vận dụng một phương pháp nghiên cứu phù hợp. Sử dụng phương pháp lịch sử và logic là hết sức quan trọng, ngoài ra có thể sử dụng các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh… thích hợp với nội dung từng môn học. 1.3 Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu môn học: Trang bị cho SV những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về đường lối của Đảng trong CMDTDCND và CMXHCN, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kì đổi mới. Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị… theo đường lối, chính sách của Đảng. 2. Chương 1: 2.1 Vai trò của NAQ đối vs việc thành lập ĐCS: NAQ chuẩn bị các đk về CT, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng:

1.1.2

+ 1911: NTT ra đi tìm đường cứu nước. Người tìm hiểu kĩ các cuộc CM điển hình trên TG, đánh giá cao tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người của các cuộc CMTS tiêu biểu đồng thời nhận thức rõ mặt hạn chế của các cuộc CMTS→khẳng định con đường CMTS không thể đưa lại độc lập và hạnh phúc thực sự cho ND. + 7/1920: đọc sơ thảo lần 1 những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa→tìm ra con đường GPDT, vấn đề thuộc địa trong PTCMTG. + 12/1920: tham gia thành lập ĐCS Pháp và tán thành gia nhập QTCS→từ người yêu nước trở thành người cộng sản, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài CMVS”. + Xúc tiến truyền bà chủ nghĩa Mác Lênin, vạch phương hướng chiến lược CMVN và chuẩn bị đk thành lập ĐCSVN thông qua những bài đăng trên các báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925). + 11/1924 đến Quảng Châu, Trung Quốc. Tháng 6/1925, lập hội VNCMTN. Từ 1925-1927 HVNCMTN đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ CMVN, xây dựng nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế chính trị trong nước. Năm 1928 thực hiện chủ trương vô sản hoá để truyền bá CN M-L và lý luận GPDT vào CN. + Lựa chọn những thanh niên VN ưu tú gửi đi học tại trường đại học Phương Đông LX và trường quân sự Hoàng Phố TQ nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ CM cho VN. + Tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong nhằm truyền bá CN M-L vào VN, thức tỉnh và giác ngộ quần chúng. + 1927, Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa bị áp bức xuất bản tác phẩm Đường kách mệnh. Tác phẩm đã đề cập những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh CT, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập ĐCSVN. 2.2 Cương lĩnh chính trị đầu tiên: Các văn kiện được thông qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN (chính cương, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt của Đảng) hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN. Cương lĩnh xác định các vấn đề cơ bản: + Phương hướng chiến lược của CMVN là TSDQCM và thổ địa CM để đi tới XHCS. + Nvụ của CMTSDQ và thổ địa CM: Chính trị: đánh đổ ĐQCN và bọn PK, làm cho VN hoàn toàn độc lập, lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.

Kinh tế: thủ tiêu các thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của TBĐQCN để giao cho CP công nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn ĐQCN làm của công chia cho dân cày nghèo, bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, mở mang CN, NN, thi hành luật ngày làm 8h. VHXH: dân chúng đc tự do tổ chức, nam nữ bình, quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hoá. + Lực lượng CM: thu phục đại bộ phận dân cày, dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa CM, đánh đổ đại địa chủ và PK; làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày ko ở dưới ảnh hưởng của TBQG; hết sức liên lạc với tiểu TS, trí thức, trung nông, thanh niên, tân việt… để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Với phú nông, trung, tiểu địa chủ và TB AN chưa rõ mặt phản CM thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận phản CM thì phải đánh đổ. + Lãnh đạo CM: giai cấp VS là lực lượng lãnh đạo CM với ĐCSVN là lực lượng tiên phong. + Qhệ của CMVN với PTCMTG: CMVN là một bộ phận của CMTG, phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp VSTG, nhất là giai cấp VS Pháp. 3. Chương 2: 3.1 Nội dung luận cương chính trị tháng 10/1930: Nội dung luận cương: + Phân tích đặc điểm, tình hình XH nửa TĐ, nửa PK và nêu lên những vấn đề cơ bản của CMTSDQ ở ĐD do giai cấp CN lãnh đạo. + Chỉ rõ: mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt giữa 1 bên là thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ với 1 bên là ĐCPK và TBĐQ. + Vạch ra phương hướng chiến lược của CMĐD là: lúc đầu CMĐD là 1 cuộc CMTSDQ có tính chất thổ địa và phản đế, sau khi CMTSDQ thắng lợi sẽ tiếp tục bỏ qua thời kì TBCN để tiến thẳng lên XHCN. + Khẳng định vụ của CMTSDQ là đánh đổ PK, thực hành CM ruộng đất triệt để, đánh đổ CNĐQ, làm cho ĐD hoàn toàn độc lập. 2 nvụ chiến lược có qhệ khăng khít với nhau, trong đó vấn đề thổ địa là cái cốt của CMTSDQ và là cơ sở để Đảng giành quyền lãnh đạo dân cày. (mặt hạn chế của luận cương khi đặt nhiệm vụ giai cấp lên cao hơn nhiệm vụ dân tộc) Lực lượng CM: giai cấp VS vừa là động lực chính vừa là giai cấp lãnh đạo CM. Dân cày là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh của CM. TS thương nghiệp về phe ĐQ và ĐC chống CM, TSCN về phe QG và cải lương, khi CM phát triển cao họ sẽ theo ĐQ. Trong giai cấp TTS, bộ phận thủ công nghiệp có thái độ do dự, TTS thương gia thì ko tán thành CM, TTS trí thức có xu hướng QGCN và chỉ có thể hăng hái tham gia chống ĐQ trong thời kì đầu. Chỉ có các phần tử lao khổ ở đô thị mới đi theo CM mà thôi.

sáng tạo. Chánh cương và sách lược vắn tắt. từ đó ko đặt nhiệm vụ chống ĐQ lên hàng đầu. Đảng là đội tiên phong của giai cấp VS.2 Chủ trương đấu tranh mới và nhận thức mới về vấn đề DTDC của Đ gđ 36 – 39: Chủ trương đấu tranh đòi quyền DC. 3. tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau với nòng cốt là liên minh công nông. đoàn thể chính trị. chịu ảnh hưởng trực tiếp khuynh hướng tả của QTCS và 1 số ĐCS trong thời gian đó. đòi tự do. → ko chấp nhận những quan điểm mới. giai cấp VSĐD phải đoàn kết với GCVSTG nhất là GCVS Pháp. đại diện cho quyền lợi chung của giai cấp VSĐD. MT được đổi tên là MTDCĐD. đấu tranh để đạt được mục đích cuối cùng là CNCS. nửa PKVN. liên hệ mật thiết với quần chúng. xã hội. dân chủ. chống CTĐQ. - Ý nghĩa luận cương: + Khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược CM mà Chính cương và sách lược vắn tắt đã nêu ra. . cơm áo và hoà bình. độc lập tự chủ của NAQ trong Đường kách mệnh. tôn giáo.- Phương pháp CM: ra sức chuẩn bị cho quần chúng về con đường võ trang bạo động. + Do nhận thức giáo điều. Qhệ giữa CMVN với CMTG: CMĐD là 1 bộ phận CMTG. dân chủ. dân tộc. phải tuân theo khuôn phép nhà binh. phủ nhận mặt tích cực của TSDT và chưa thấy được khả năng phân hoá lôi kéo 1 bộ phận ĐC vừa và nhỏ trong CMGPDT. tạo tiền đề cho CM phát triển. DS: yêu cầu cấp thiết trước mắt của ND là tự do. + LCCT không nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc VN và ĐQP. Kẻ thù CM: kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của NDĐD cần tập trung đánh đổ là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. cải thiện đời sống→Đ phải phát động QC đấu tranh. đánh giá ko đúng vai trò CM của tầng lớp TTS. có kỷ luật tập trung. máy móc về vấn đề DT và GC trong CMTĐ. - Vai trò lãnh đạo của ĐCS: sự lãnh đạo của ĐCS là đk cốt yếu cho thắng lợi của CM. đảng phái. Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn. chống bọn phản động TĐ và tay sai. liên lạc mật thiết với PTCM các nước thuộc địa và nửa thuộc địa để tăng cường lực lượng.Thành lập MTNDPĐ bao gồm các giai cấp. lấy CN M-L làm nền tảng tư tưởng. Nvụ trước mắt của CM: chống PX. Để phù hợp với tình hình CM. Võ trang bạo động giành chính quyền là 1 nghệ thuật. Nguyên nhân: + Chưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của XHTĐ. Từ đó LC ko đề ra được 1 chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống ĐQ và TS.

Thay: “Đánh đuổi PX Nhật. Đảng chỉ đạo việc vũ trang cho quần chúng CM.” + Chỉ thị nhận định: cuộc đảo chính tạo ra 1 cuộc khủng hoảng CT sâu sắc. Các cấp bộ Đảng và MTVM tích cực xây dựng các tổ chức cứu quốc của quần chúng. xây dựng lực lượng VTND. . tập hợp lực lượng CM nhằm mục tiêu GPDT: Quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nvụ trung tâm của Đảng và ND ta trong giai đoạn hiện tại. giữ mối qhệ giữa bí mật và công khai. đẩy nhanh việc phát triển lực lượng chính trị và phong trào đấu tranh của quần chúng. ủng hộ MTNDP mà còn đề ra khẩu hiệu: “Ủng hộ CPMTNDP” để cùng nhau chống lại kẻ thù chung là PX Pháp và bọn phản động ở thuộc địa ĐD. Đường lối giương cao ngọn cờ ĐLDT. nhưng đk k/n chưa thực sự chín muồi. ngay đêm đó BTVTWĐ họp hội nghị mở rộng ở làng Từ Sơn. tăng cường tổ chức và hoạt động bí mật của Đ. Kêu gọi ĐKDT để đánh Pháp đuổi Nhật. VII và VIII: Đưa nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu: Thành lập MTVM để đoàn kết. cứu nước: Đêm 9/3/1945. 12/3/1945 BTVTWĐ ra chỉ thị: “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tuy vậy. Ý nghĩa: Giải quyết mục tiêu số 1 của CM là ĐLDT và đề ra nhiều chủ trương đúng đắn để thực hiện mục tiêu ấy. Mở rộng các hình thức đấu tranh công khai hợp pháp nhưng vẫn phải giữ vững nguyên tắc củng cố. hợp pháp và nửa hợp pháp. Bắc Ninh. bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đ bí mật với những tổ chức công khai. 3. 3. Nhật đảo chính Pháp. hợp pháp. hợp pháp và ko hợp pháp. Pháp” bằng “Đánh đuổi PX Nhật”.- ĐKQT: ko những phải đoàn kết chặt chẽ với giai cấp CN và ĐCS P. giành ĐLDT và TD cho ND. cụ thể trước mắt duy nhất. Trên cơ sở lực lượng chính trị của quần chúng. đang có những cơ hội tốt làm cho những đk tổng k/n nhanh chóng chín muồi.3 Nd chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đ qua hội nghị VI. đặt nvụ GPDT lên hàng đầu – ngọn cờ dẫn đường cho ND ta tiến lên thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp. đuổi Nhật.4 Chỉ thị N – P bắn nhau: Phát động Cao trào kháng Nhật. từng bước tổ chức. - Hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh: chuyển từ bí mật ko hợp pháp sang công khai và nửa công khai. - Nhận thức mới của Đảng về mối qhệ giữa 2 nvụ DT và DC: nếu NVDC mà ngăn trở NVDT thì cần lựa chọn vấn đề nào quan trọng hơn mà giải quyết trước. + Chỉ thị xác định: PX Nhật là kẻ thù chính.

Cổ vũ mạnh mẽ ND các nước TĐ và nửa TĐ đấu tranh chống CNĐQ. làm chủ vận mệnh của mình. Góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của CN M-L. biểu tình tuần hành. lập nên nước VNDCCH. Mọi hình thức tuyên truyền. biết tạo nên sức . lãnh đạo. 3. có LLVTND làm nòng cốt.5. CM Nhật bùng nổ hoặc Nhật mất nước và quân đội mất tinh thần…) Đẩy mạnh k/n từng phần. Nhật kéo quân ra mặt trận để phía sau sơ hở. chỉ đạo kiên quyết.1 Ý nghĩa: Đập tan xiềng xích nô lệ của TDP trong gần 1 TK. QCCM được Đ tổ chức. lật nhào chế độ QC hàng mấy nghìn năm và ách thống trị của PXN. Đ là người tổ chức. + Chỉ thị nêu rõ phương châm đấu tranh: phát động CTDK. giành chính quyền bộ phận: tích cực phát triển chiến tranh du kích.5. GP từng vùng. nhà nước DCND đầu tiên ở ĐNA. bãi công CT. quân N ở ĐD và tay sai tan rã. Lần đầu tiên trong LSCM của các DTTĐ và nửa TĐ. tổ chức và đấu tranh lúc này cần thay đổi cho phù hợp với thời kỳ tiền k/n như tuyên truyền xp. đã nắm chính quyền toàn quốc. mở rộng căn cứ địa. lãnh đạo CMTT. khôn khéo. giải quyết nạn đói”→đáp ứng đúng nguyện vọng của ND→động viên hàng triệu quần chúng tham gia CM. dưới sự lãnh đạo của Đ. đưa DTVN bước vào kỷ nguyên ĐLTD và CNXH. Là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh gian khổ của ND ta dưới sự lãnh đạo của Đ.2 Nguyên nhân thắng lợi: CMTT nổ ra trong bối cảnh QT thuận lợi: PXN bị đánh bại. thống nhất các lực lượng VT sẵn có thành VNGPQ. cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho PTĐTGPDT và giành quyền DC.5 Ý nghĩa.+ Chỉ thị chủ trương: phát động 1 cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho tổng k/n. NDVN từ nô lệ trở thành người dân nước ĐLTD. TD giành ĐLTD. nắm đúng thời cơ. cổ động. 3. Do Đ ta đã chuẩn bị được lực lượng vĩ đại của toàn dân đoàn kết trong MTVM. Đ có đường lối CM đúng đắn. quyết định xd 7 chiến khu trong cả nước và phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang. biểu tình phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói. dày dạn kinh nghiệm đấu tranh. dựa trên cơ sở liên minh công nông. đoàn kết thống nhất. chủ trương: “Phá kho thóc. đẩy mạnh xd các đội tự vệ cứu quốc. 1 Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo CM thành công. đã được rèn luyện qua 3 cao trào CM. nguyên nhân thắng lợi và bài học k/n của CMTT: 3. gây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị tổng k/n. rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh đã trở thành lực lượng chính trị hùng hậu. Đánh dấu bước nhảy vọt của LSDTVN. + Chỉ thị dự kiến: đk thuận lợi để tổng k/n (ĐM vào ĐD đánh Nhật.

2 Đường lối kc gđ 45 – 54: Mục đích k/c: kế tục và phát triển sự nghiệp CMTT. Bắc. Phải lập MTDTTN chống TDPXL. tài lực. Đoàn kết chặt chẽ toàn dân. vật lực. Chương 3: 4. DC và HB. Giành quyền độc lập. Kiên quyết dùng bạo lực CM và biết sử dụng bạo lực CM 1 cách thích hợp để đập tan bộ máy nhà nước cũ. nhưng ko phải là giành ĐL mà là giữ vững ĐL. thực hiện khẩu hiệu HV thân thiện với TGT và ĐL về CT. thống nhất MT V-M-L. bảo toàn lãnh thổ.1 Nd chỉ thị kckq 25/11/1945: Chỉ đạo chiến lược: xđ mục tiêu phải nêu cao của CMVN lúc này là DTGP. Tính chất k/c: là cuộc CTCM của ND. Nắm vững nghệ thuật k/n. thống nhất Trung. Chương trình và nvụ k/c: đoàn kết toàn dân. có t/c toàn dân. chính. . Đây là nhân tố chủ yếu nhất. toàn diện và lâu dài. Đoàn kết với Miên.5. lập ra bộ máy nhà nước của ND. Xd 1 Đ M-L đủ sức lãnh đạo tổng k/n giành CQ. … Phương hướng. khẩu hiệu là “DT trên hết. toàn diện k/c. Chủ trương kiên trì nguyên tắc thêm bạn bớt thù. ĐL. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù. nvụ: 4 nvụ chủ yếu và cấp bách cần thực hiện là: củng cố CQ. Tự cấp tự túc về mọi mặt.mạnh tổng hợp để áp đảo kẻ thù và quyết tâm lãnh đạo quần chúng k/n giành chính quyền. giành thống nhất và độc lập. quyết định thắng lợi CMTT. trường kỳ k/c. mở rộng MTVM nhằm thu hút mọi tầng lớp ND. 3. nhân nhượng về KT với TDP. Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công-nông. dân nhất trí… Động viên nhân lực. thực hiện quân. Thực hiện toàn dân k/c.3 Bài học k/n: Giương cao ngọn cờ ĐLDT. Nam. thực hiện kinh tế tự túc. là 1 cuộc chiến tranh tiến bộ vì TD. kết hợp đúng đắn 2 nvụ: chống ĐQ và PK. 4. Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do hoà bình. thực hiện toàn dân k/c. phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Củng cố chế độ CHDC… Tăng gia sản xuất. chống TDPXL. bài trừ nội phản và cải thiện đời sống ND. Là cuộc k/c có t/c dân tộc giải phóng và dân chủ mới. 4. chiến tranh chính nghĩa. Xác định kẻ thù: phân tích âm mưu các nước ĐQ đối với ĐD và chỉ rõ kẻ thù chính của DT là TDPXL. đánh phản động TDP xâm lược. Chính sách k/c: liên hiệp với DTP chống phản động TDP. TQ trên hết”. nghệ thuật chọn đúng thời cơ.

xd cơ sở cho chế độ CNXH. + Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu của Đảng: người lãnh đạo CM là giai cấp CN. tiến lên CĐXHCN ở VN. Đó ko phải là CMDCTS theo lối cũ. đấu tranh cho hoà bình và dân chủ TG. gian khổ. hoàn chỉnh chế độ DCND. chính quyền nd. LX. toàn diện. tiến lên thực hiện CNXH. ĐLĐVN là Đ của giai cấp CN và của NDLĐVN. thi đua ái quốc). cũng ko phải CMXHCN mà là 1 thứ CMDCTS lối mới tiến triển thành CMXHCN.- Phương châm tiến hành k/c: tiến hành cuộc CTND. + Đặc điểm của CM: CMVN là 1 cuộc CMDTDCND. Triển vọng k/c: mặc dù lâu dài. phần tử đó hợp thành nhân dân với nền tảng là công. nông và lao động trí thức. 3 t/c đó đấu tranh lẫn nhau nhưng mâu thuẫn giữa t/c DCND và TĐ là chủ yếu. + Qhệ QT: Vn đứng về phe hoà bình và dân chủ. + Triển vọng của CM: CMDTDCNDVN nhất định sẽ đưa VN tiến tới CNXH. làm cho người cày có ruộng. hạnh phúc cho giai cấp CN. + Chính sách của Đ: 15 chính sách lớn nhằm phát triển chế độ DCND. trí thức và TSDT. (k/c. KTTC. 4. Những giai cấp. ngoại giao. xen kẽ với nhau. một phần thuộc địa và nửa PK. thiểu số ở VN. + Nvụ CM: đánh đuổi bọn ĐQXL và giành ĐL. đối với vùng tạm chiếm. thực hiện đoàn kết V-T-X và đoàn kết V-M-L. đối với tôn giáo. tầng lớp. thực hiện tự do. TTS thành thị. của TQ.3 Phương châm k/c toàn dân. QĐ. Mâu thuẫn đó đang được giải quyết trong quá trình k/c của nd ta chống TDP và can thiệp Mỹ. gây mầm mống cho CNXH và đẩy mạnh k/c đến thắng lợi. đối với ngoại kiều. Đối tượng phụ là PK. dựa vào sức mình là chính. thực hiện triệt để người cày có ruộng. lâu dài. Mục đích của Đ là phát triển chế độ DCND. MTDTTN. khó khăn. thực hiện k/c toàn dân. nửa PK. VHGD. NDLĐ và tất cả các dân tộc đa số. + Động lực CM: gồm CN. phát triển chế độ DCND gây cơ sở cho CNXH. trường kỳ. chính sách DT. + Con đường đi lên CNXH: là 1 con đường đấu tranh lâu dài. cải cách ruộng đất. ND. 3 nvụ đó khăng khít với nhau song nvụ chính trước mắt là hoàn thành GPDT. + Đối tượng CM: CMVN có 2 đối tượng: đối tượng chính hiện nay là CNĐQXL. đối với Miên-Lào. song nhất định thắng lợi. cụ thể là ĐQP và can thiệp Mỹ. cụ thể là PK phản động. 3 giai đoạn ấy ko tách rời nhau mà mật thiết liên hệ. ngoài ra là những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. toàn diện. xoá bỏ những di tích PK. phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN và NDTG. trải qua 3 giai đoạn: hoàn thành GPDT. thống nhất thật sự cho DT. Đường lối CM trong các cương lĩnh CT trước đây được kế thừa và phát triển thành đường lối CMDTDCND và phản ánh trong Chính cương của ĐLĐVN: + T/c XH: XHVN có 3 t/c: DCND. xoá bỏ những di tích PK và nửa PK. phát triển kỹ nghệ. tự lực cánh sinh: .

thực hiện thống nhất ĐN trên cơ sở ĐL và DC.5 Nghị quyết 15 năm 1959: Nv chung: tăng cường ĐK toàn dân. ko chia tôn giáo. đàn bà. vận động chiến. mỗi làng xóm là 1 pháo đài. CQ. PK.+ Toàn dân: bất kỳ đàn ông. gp miền N khỏi ách thống trị ĐQM và tay sai. tăng cường xd Đ. Văn hoá: xoá bỏ VHTD. thực hiện mục tiêu chung là hoà bình và thống nhất TQ. đảng phái. xd nền VHDC mới theo 3 nguyên tắc: dân tộc. chống phản động TDP. văn hoá. ĐK với Miên. khoa học. + Dựa vào sức mình là chính: phải tự cấp.” Kinh tế: Tiêu thổ k/c. Khi nào có đk ta sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước song cũng ko được ỷ lại. vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ. TN và CNQP.4 Sự phát triển đường lối kc chống TD P và CT M gđ 1951 – 1954: 4. tự túc về mọi mặt vì ta bị bao vây 4 phía. k/c lâu dài… Vừa đánh vừa võ trang thêm. đánh thắng địch. liên hiệp với DTP. biểu dương thực lực. tiêu diệt địch. thiết thực góp phần tăng cường phe XHCN. Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do. Bảo toàn thực lực. mỗi nvụ nhằm giải quyết yêu cầu cụ thể của mỗi miền trong hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia cắt. đẩy mạnh CMXHCN ở miền B. nhân hoà của ta. có thời gian phát huy yếu tố thiên thời. dân tộc. quân sự. TCN. . đánh chính quy “Triệt để dùng du kích. 4. Quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân. 2 nvụ đó lại nhằm giải quyết mâu thuẫn chung giữa nd ta với ĐQM và tay sai. thực hiện mỗi người dân là 1 chiến sĩ. người trẻ. tập trung phát triển NN. Nvụ chiến lược: 2 nvụ chiến lược là tiến hành CMXHCN ở miền B. kinh tế. bất kỳ người già. ngoại giao. dân chủ và giàu mạnh. các đoàn thể ND. bvệ hoà bình ở ĐNA và TG. Chính trị: thực hiện đk toàn dân. thực hiện du kích chiến tiến lên vận động chiến. xd KT tự cung tự túc. Ngoại giao: thực hiện thêm bạn bớt thù. địa lợi. độc lập. Mục tiêu chiến lược: nvụ Cm ở miền B và N thuộc 2 chiến lược khác nhau. chuyển hoá tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch. + Toàn diện: đánh địch về mọi mặt chính trị. chưa được nước nào giúp đỡ nên phải tự lực cánh sinh. hoà bình. đại chúng. xd 1 nước VN hoà bình. thống nhất. đồng thời đẩy mạnh CMDTDC ở miền N. + Trường kỳ: chống âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của TDP. kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình. xd lực lượng VTND. sẵn sàng đàm phán nếu P công nhận VN độc lập. giải phóng ND và đất đai. thực hiện thống nhất nước nhà hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. Hễ là ng Vn thì phải đứng lên đánh TDP.

CMDTDCND ở miền N giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp GPMN khỏi ách thống trị của ĐQM và bè lũ tay sai. kiên quyết đánh bại cuộc CTXL của ĐQM trong bất kỳ tình huống nào. hoàn thành CMDTDCND trong cả nước. Vai trò. trong đkiện có CT. Tư tưởng chỉ đạo đối với miền bắc:chuyển hướng xd KT. sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. - Triển vọng của CMVN: cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là 1 quá trình đấu tranh CM gay go. nên giữ vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Quyết tâm và mục tiêu chiến lược: nêu cao khẩu hiệu: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. gian khổ. đấu tranh qs có tác dụng. thống nhất theo tinh thần hiệp nghị Geneve. nhưng luôn nâng cao cảnh giác. tiến hành cuộc CTND chống CTPH của ĐQM để bvệ . thực hiện kháng chiến lâu dài. vận dụng 3 mũi giáp công. tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường MN. dựa vào sức mình là chính. chuẩn bị cho cả nước đi lên CNXH về sau.6 Nghị quyết 12 tháng 12/1965: Nhận định tình hình và chủ trương chiến lược: cuộc CTCB mà Mỹ đang tiến hành ở miền N là 1 cuộc CTXLTD mới. hậu thuẫn cho CMMN. bị động nên chứa đầy những mâu thuẫn về chiến lược→phát động k/c chống Mỹ cứu nước trong toàn quốc. Đ luôn kiên trì con đường hoà bình. nvụ của CM mỗi miền đối với CM cả nước: CMXHCN ở miền B xd tiềm lực. phức tạp và lâu dài chống ĐQM và bè lũ tay sai của chúng ở miền N nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ND ta. bvệ căn cứ địa của cả nước.- Mối qhệ của CM 2 miền: do cùng thực hiện mục tiêu chung nên 2 nvụ chiến lược ấy có qhệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. càng đánh càng mạnh và cố gắng đến mức độ cao. Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền N: giữ vững và phát triển thế tiến công. Phương châm chỉ đạo chiến lược: tiếp tục đẩy mạnh CTND chống CTCB ở MN. bảo đảm tiếp tục xd miền B vững mạnh về KT và QP. phát động CTND chống phá hoại của mỹ ở MB. tập trung lực lượng của cả 2 miền để mở những cuộc tiến công lớn. coi chống Mỹ. thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. hoàn thành CMDTDCND trong cả nước. để bvệ miền B. - Con đường thống nhất đn: trong khi tiến hành đồng thời 2 chiến lược CM. đấu tranh QS kết hợp với đấu tranh CT. 4. quyết định trực tiếp và giữ 1 vị trí ngày càng quan trọng. kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà. đánh địch trên cả 3 vùng chiến lược. cứu nước là nvụ thiêng liêng của DT. sẵn sàng hiệp thương tổng tuyển cử hoà bình thống nhất VN. buộc phải thực thi trong thế thua. GPMN.

Giai đoạn 1 (1960-1975) Phương hướng chỉ đạo và xây dựng phát triển CN: + Ưu tiên phát triển CN nặng 1 cách hợp lý. đất đai và nguồn viện trợ của các nước XHCN. của ở mức cao nhất để chi viện cho CTGPMN. tài nguyên. có hiệu quả cho NN và CN nhẹ. chuẩn bị đề phòng đánh bại địch trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng CTCB ra cả nước. Giai đoạn 2 (1975-1985) đại hội IV đề ra đường lối: + Ưu tiên phát triển CN nặng 1 cách hợp lý trên cơ sở phát triển NN và CN nhẹ. vừa sức nhằm phục vụ thiết thực. chủ quan. Đại hội V: + Lấy NN làm MT hàng đầu. giản đơn. hình thành cơ cấu KT C-NN.1 Đặc trưng CNH thời kỳ trước đổi mới: CNH theo mô hình nền KT khép kín. bao cấp ko tôn trọng các quy luật thị trường. + Kết hợp chặt chẽ phát triển CN với NN.vững chắc miền B XHCN. 5.2 Đường lối CNH trước đổi mới: Đại hội III khẳng định tính tất yếu của CNH đối với công cuộc xd XHCN ở nước ta. MN là hậu phương lớn. Chương 4: 5. Phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của ĐQM ra miền B và ra sức tăng cường lực lượng miền B về mọi mặt nhằm đảm bảo chi viện đắc lực cho miền N. Nvụ và mối qhệ giữa cuộc chiến đấu ở 2 miền: MN là tiền tuyến lớn. + vừa xd KTTW kết hợp với phát triển KTĐP trong 1 cơ cấu KTQD thống nhất. động viên sức người. chủ lực thực hiện CNH là nhà nước và các DN nhà nước. đồng thời đẩy mạnh phát triển CN địa phương. + XD và phát triển CN nặng cần có mức độ. 2 nvụ trên ko tách rời nhau mà mật thiết gắn bó. Nóng vội. CNH chủ yếu dựa vào lợi thế về LĐ. + Ra sức phát triển CNTW. ra sức phát triển CN sản xuất hàng tiêu dùng. 5. + Ra sức phát triển CN nhẹ song song với ưu tiên phát triển CN nặng. duy ý chí. ham làm nhanh làm lớn. hướng nội và thiên về phát triển CN nặng.3 Sự đổi mới tư duy CNH từ ĐH 6 – 9: . BVMB là nvụ của cả nước vì MB XHCN là hậu phương vững chắc trong CT chống Mỹ. ko quan tâm đến hiệu quả KTXH. việc phân bổ nguồn lực để CNH được thực hiện thông qua cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu. kết hợp xd CN và NN cả nước. 5.

Không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của ĐH V. HĐH gắn với phát triển KTTT theo định hướng XHCN và hội nhập KTQT. HĐH: là quá trình chuyển đổi căn bản. hiện đại dựa trên sự phát triển CN và tiến bộ khoa học công nghệ. Phát triển nhanh.4 Mục tiêu và qđ về CNH. phương tiện và phương pháp tiên tiến. ĐH Đ IX và X bổ sung:ý + Con đường CNH ở nước ta cần và có thể rút ngắn so với các nước đi trước.5 Nd và định hướng CNH. quốc phòng an ninh vững chắc. XH công bằng văn minh.1 Mục tiêu CNH. hiệu quả và bền vững. lĩnh vực có lợi thế. kinh doanh. CNH. mức sống vật chất và tinh thần cao. + CNH. HĐH tại ĐH 10: 5. HĐH NNNT. KHCN là nền tảng và động lực của CNH.1 Nội dung: . + Đẩy nhanh CNH. đáp ứng nhu cầu trong nước và XK. tạo ra năng suất LĐXH cao. HĐH. toàn diện các hoạt động sx.5. 5.3. + Hướng CNH.1 - ĐH VI của Đ phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương CNH thời kỳ 19601985: Phạm sai lầm trong việc xđ mục tiêu và bước đi.2 Qđ CHN. cơ cấu kinh tế hợp lý. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.4. ngành. HĐH ở nước ta phải phát triển nhanh và có hiệu quả các sp. HĐH đất nước. Quá trình đổi mới tư duy về CNH từ ĐH VI đến ĐH X: Thực hiện 3 chương trình mục tiêu: LT-TP.3. hàng tiêu dùng và hàng XK. bảo vệ MT tự nhiên. HĐH phải đảm bảo xd nền KT độc lập tự chủ.5. 5. Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.4. dân giàu nước mạnh. tăng trưởng KT đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng XH. HĐH.2 - Đẩy mạnh CNH. chủ động hội nhập KTQT. phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. qhsx tiến bộ. dịch vụ và quản lý kinh tế. xd 1 nền KT mở. HĐH gắn với ktế trí thức của ĐCSVN: 5. XH từ sử dụng LĐ thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến sức LĐ với công nghệ hiện đại. HĐH: cải biến nước ta thành 1 nước CN có CSVCKT hiện đại. Bố trí cơ cấu kinh tế ko hợp lý. 5. Đưa ra k/n CNH. HĐH: CNH gắn với HĐH và CNH. bảo tồn đa dạng sinh học. 5.

giải quyết việc làm cho ND. trọng điểm. ND. khuyến khích và tạo đk để các thành phần KT tham gia phát triển các ngành CN. + Đối vs CN và XD: khuyến khích phát triển CN. việc làm ở nông thôn: chú trọng dạy nghề.5. cơ cấu công nghệ. hủ tục. Chuyển dịch cơ cấu LĐ. + Xd và thực hiện chiến lược phát triển KT toàn diện. bài trừ các tệ nạn XH. từng địa phương. hình thành 1 số hành lang KT ven biển. + Quy hoạch phát triển nông thôn: hình thành các khu dân cư đô thị vs kết cấu hạ tầng KT – XH đồng bộ. Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng KT trong mỗi bước phát triển của đất nước.2 - Đẩy mạnh CNH. NT. Trung. HĐH nông nghiệp nông thôn. hải sản. phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi vs xd nếp sống văn hoá. kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức của con người VN với tri thức mới nhất của nhân loại. HĐH nông thôn. đảo. HĐH gắn với phát triển kinh tế trí thức: 5. nhất là các ngành. lĩnh vực có sức cạnh tranh cao. giảm dần tỷ trọng sp và lđ NN. chế biến dầu khí. tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các ngành DV truyền thống. phát triển du lịch biển. + Đối vs DV: tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành DV. + CNH. + Xd 3 vùng KT trọng điểm ở Bắc. Phát triển KT biển. giải quyết đồng bộ các vấn đề NN. . xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật KT – XH. + Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả hệ thống cảng biển và vận tải biển. đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xoá đói giảm nghèo. từng dự án KT-XH. khai thác. Phát triển nhanh hơn CN. XD và DV. mê tín.- Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức. nâng cao trình độ dân trí. nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành. chuyển dịch mạnh cơ cấu NN và KT nông thôn. Phát triển KT vùng. dị đoan. + Có cơ chế chính sách phù hợp để các vùng trong nước cùng phát triển. Đẩy mạnh phát triển CN đóng tàu biển. đổi mới căn bản cơ chế qlý và phương thức cung ứng các DV công cộng. Giảm chi phí trung gian. Nam thành những trung tâm CN lớn có công nghệ cao. tích cực thu hút vốn trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các dự án quan trọng. lĩnh vực. ở từng vùng. + Giải quyết LĐ. tăng nhanh tỷ trọng gtrị sp lđ các ngành CN và DV. Xd cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành. đảm bảo an ninh. lĩnh vực và lãnh thổ. Định hướng phát triển các ngành lĩnh vực kinh tế trong qtrình đẩy mạnh CNH. trật tự an toàn XH. có trọng tâm.

HĐH ở VN hiện nay: . hiện đại hoá.6. bảo đảm phát triển bền vững. Cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả. Bảo vệ. thiếu đồng bộ. Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. tỷ lệ LĐ trong khu vực NN còn dưới 50% lực lượng LĐXH. tìm kiếm cứu nạn. hiện đại hoá góp phần quan trọng đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao. dự báo khí tượng thuỷ văn. 5. + Xử lý tốt mối qhệ giữa tăng dân số. Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao.6. + Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động KH và CN vs GDĐT. + Tăng cường qlý tài nguyên QG. 5.6. chủ động phòng chống thiên tai.7 Tác động của đẩy mạnh hội nhập KTQT vs CNH. phát triển KT và đô thị hoá vs bảo vệ MT. + Mở rộng hợp tác QT về bvệ MT và quản lý tài nguyên thiên nhiên.1 Kq thực hiện đường lối và ý nghĩa: Cơ sở vật chất-kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể. cải thiện môi trường tự nhiên. Những thành tựu của công nghiệp hoá. ý nghĩa. bảo đảm đến 2010 có nguồn nhân lực vs cơ cấu đồng bộ và chất lượng cao. 5.3 Nguyên nhân: Nhiều chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh.2 Hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp so với khả năng và so với nhiều nước trong khu vực thời kì đầu công nghiệp hoá. sử dụng hiệu quả tài nguyên QG. hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện đường lối CNH từ 1986 – nay: 5. chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. + Phát triển KH và CNghệ phù hợp vs xu thế phát triển nhảy vọt của CMKH và CN. + Đổi mới cơ bản cơ chế quản lý KH và CN.+ Phát triển nguồn nhân lực. 5. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển còn chậm. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý. Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được thế mạnh. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện yếu kém. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vẫn còn lạc hậu. + Từng bước hiện đại hoá công tác nghiên cứu.6 Kquả.

2 . Có thể và cần thiết sử dụng KTTT để xd CNXH ở nước ta. Tư duy của Đảng về KTTT từ ĐH IX-X: XĐ nền KTTT định hướng XHCN là mô hình KT tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH. có tác dụng nhất định. 6.1 Tư duy của Đảng về KTTT từ ĐH VI-VIII: KTTT ko phải là cái riêng có của CNTB mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. Trong thời kỳ KT tăng trưởng theo chiều sâu. đội ngũ quản lý kém năng lực. Xem kế hoạch hoá là đặc trưng quan trọng nhất của KTXHCN. Trong thời kỳ KT tăng trưởng theo chiều rộng. Mục đích phát triển: nhằm thực hiện dân giàu nước mạnh. cửa quyền. Nền KT phải dựa trên nền tảng của sở hữu toàn dân về các TLSX chủ yếu. Chương 5: 6. dân chủ. XH công bằng. bộc lộ khiếm khuyết. KTTT còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Đó là nền KT hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. kém năng động. quan liêu. KTNN nắm giữ vai trò chủ đạo. + Bao cấp qua chế độ tem phiếu. nâng cao đời sống nhân dân.2. phát huy tối đa nội lực để phát triển nhanh nền KT.2. chỉ là hình thức. giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất. văn minh. Phương hướng phát triển: phát triển nền KT với nhiều hình thức sở hữu. không thừa nhận sự tồn tại của nền KT nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ. + Quan hệ hàng hoá-tiền tệ bị coi nhẹ. + Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách. khủng hoảng KT.1 Đặc trưng cơ chế tập trung bao cấp và cơ sở của KTTT định hướng XHCN: Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu: + Nhà nước quản lý nền KT chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính. Chế độ bao cấp: + Bao cấp qua giá. Tất cả đều do các cấp có thẩm quyền quyết định.6. nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi tiềm năng. Trong đó. + Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sxkd của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình. + Bộ máy quản lý cồng kềnh. coi thị trường chỉ là thứ yếu.2 Sự hình thành tư duy của Đ về KTTT thời kỳ đổi mới: 6. 6. có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. gây ra trì trệ. quan hệ hiện vật là chủ yếu.

từng bước liên thông với thị trường khu vực và TG. 6. đa dạng các loại thị trường.3. bảo đảm vai trò quản lý. phúc lợi XH. + Trong lĩnh vực phân phối: chủ yếu theo kết quả lao động.1 Thể chế kinh tế và thể chế KTTT: Thể chế KT là 1 hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể KT. + Các quy tắc về hành vi KT diễn ra trên thị trường. Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế. + Đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đvị sự nghiệp công.- Định hướng XH và phân phối: + Thực hiện tiến bộ và công bằng XH ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. + Phát triển đồng bộ. hội nhập KTQT thành công. xây dựng và bảo vệ vững chắc TQVNXHCN.3. các bên tham gia thị trường với tư cách là chủ thể thị trường. hiệu quả quản lý của nhà nước. Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển KTTT của nhân loại. mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác. + Cách thức thực hiện các quy tắc nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả mà các bên tham gia thị trường mong muốn. 6. + Nâng cao hiệu lực. + Các thị trường-nơi hàng hoá được giao dịch.2 Mục tiêu hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN: Mục tiêu cơ bản: làm cho các thể chế phù hợp với những ngtắc cơ bản của KTTT. hiệu quả. 6.3. tổ chức KT được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch. Thể chế KTTT là 1 tổng thể bao gồm các quy tắc. các hành vi sxkd và các qhệ KT. luật lệ và hệ thống các thực thể. Mục tiêu trước mắt: + Từng bước xd đồng bộ hệ thống pháp luật. tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan. + Giải quyết tốt hơn mối qhệ giữa phát triển KT với phát triển VHXH. Quản lý: phát huy vai trò làm chủ XH của ND. trao đổi trên cơ sở các yêu cầu. điều tiết nền KT của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. giữ vững định hướng XHCN. hiệu quả KT. thúc đẩy KTTT định hướng XHCN phát triển nhanh. bền vững. quy định của luật lệ. .3 Mục tiêu và qđ và chủ trương hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN: 6. trao đổi trên thị trường.3 Quan điểm về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN: Nhận thức đầy đủ.

tách chức năng chủ sở hữu tài sản.1 Thống nhất nhận thức về nền KTTT định hướng XHCN: Sử dụng KTTT làm phương tiện xd CNXH.4. vừa bảo đảm tính định hướng XHCN. phát triển HTX. Đa dạng hoá các loại thị trường theo hướng hiện đại. vốn. 6. đảm bảo và tôn trọng các quyền của người sử dụng đất. cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những ng liên quan đối với các loại tài sản. nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền KT. thực tiễn quan trọng.3. + Ban hành các quy định pháp lý về quyền sở hữu của DN. KTTT là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng XHCN. tổ hợp tác theo cơ chế thị trường. KTTT định hướng XHCN vừa tuân theo quy luật của KTTT. + Đổi mới. loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh: Hoàn thiện thể chế về sở hữu: + Khẳng định đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân mà đại diện là nhà nước. dân chủ. + Đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước để các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển mạnh mẽ và hiệu quả. . Chủ trương: 6. + Quy định rõ.3. Hoàn thiện thể chế về phân phối: + Hoàn thiện luật pháp. cơ chế.3. chính sách về phân bổ nguồn lực.3 Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường: Hoàn thiện thể chế. cùng có lợi và phát triển cộng đồng. phát triển. phân phối lại theo hướng đảm bảo tăng trưởng KT với tiến bộ và công bằng XH. hiệu lực và hiệu quả quản lý KT của NN. vốn của NN với chức năng qtrị kinh doanh của DNNN.4 - 6. + Tách biệt vai trò của NN với tư cách là bộ máy quản lý toàn bộ nền KTXH với vai trò chủ sở hữu tài sản. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.4.- Chủ động. cơ chế giám sát.2 Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần KT. cơ chế chính sách. bình đẳng. 6. Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống luật pháp.4. + Đổi mới. tổ chức và cá nhân nước ngoài tại VN.3. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận. theo nguyên tắc: tự nguyện. quy định rõ trách nhiệm của họ đối với XH.

khắc phục được khủng hoảng KTXH. tạo ra những tiền đề cần thiết để đẩy nhanh quá trình CNH. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.2 Hạn chế và nguyên nhân: Hạn chế: + Quá trình xd. tạo ra động lực và điều kiện thuận lợi cho giải phóng sức sx. khai thác tiềm năng trong và ngoài nước vào phát triển nền KTXH. 6. Đổi mới và nâng cao vai trò.3. ý nghĩa. xoá đói. Ý nghĩa: thể chế KTTT định hướng XHCN đã hình thành và từng bước hoàn thiện. giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. hiệu lực quản lý KT của nhà nước. hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN còn chậm.6. 6.3. HĐH.4. Hoàn thiện luật pháp. chưa đồng bộ và thống nhất. cơ chế. Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước.4. chính sách bảo vệ MT. gắn với thị trường khu vực và thế giới. thay cho thể chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu. Hệ thống pháp luật. từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường: Thực hiện chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với tích cực thực hiện giảm nghèo. 6.5 Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng. quản lý của nhà nước và sự tham gia . chính sách tạo đk cho các tổ chức và ND tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình phát triển KTTT định hướng XHCN.4. cơ chế. phù hợp với yêu cầu của KTTT định hướng XHCN. của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển KTXH: Đảng chỉ đạo nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về mô hình KTTT định hướng XHCN.4 Kq. chính sách chưa đầy đủ. NN tiếp tục hoàn thiện luật pháp. Xây dựng hệ thống bảo hiểm XH đa dạng và linh hoạt.1 Kết quả và ý nghĩa: Nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế KT kế hoạch tập trung quan liêu. bao cấp sang thể chế KTTT định hướng XHCN. thúc đẩy tăng trưởng KT nhanh và bền vững. bao cấp. Thể chế KT mới đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Gắn phát triển KT với giải quyết các vấn đề XH. công bằng XH trong từng bước.4.4 Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. hạn chế và nguyên nhân quá trình xd KTTT định hướng XHCN ở VN: 6. Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu KT nhiều thành phần được hình thành.

1. chính sách phát triển các lĩnh vực VHXH đổi mới chậm. nghề nghiệp còn yếu. do đó ko có đk công chức hoá. Vai trò lãnh đạo của Đảng được ẩn trong vai trò của Quốc hội và CP. ko chủ trương đấu tranh giai cấp. + Cơ chế. Có 1 chính quyền tự xác định là công bộc của dân. Chương 6: 7. 7. coi dân là chủ và dân làm chủ. cơ cấu vận hành của bộ máy nhà nước còn nhiều bất cập. . Dựa trên nền tảng khối ĐĐK toàn DT hết sức rộng rãi: ko phân biệt giống nòi. làm việc tự nguyện. + Cơ cấu tổ chức. gây khó khăn cho sự phát triển và làm thất thoát tài sản nhà nước.1 Đường lối xd hệ thống ctrị thời kỳ trước đổi mới. + Vai trò tham gia hoạch định chính sách. xoá bỏ những di tích PK và nửa PK làm cho ng cày có ruộng. chủ thuyết. + Năng lực thể chế hoá và quản lý. thực hiện và giám sát của các cơ quan dân cử. Nguyên nhân: + Việc xd thể chế KTTT định hướng XHCN là vấn đề hoàn toàn mới chưa có tiền lệ trong ls. các đoàn thể chính trị – xã hội.1954): Có nhiệm vụ thực hiện đường lối CM “Đánh đuổi bọn ĐQXL. tôn giáo.5 Phân tích chủ trương hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN ở VN: 7. chưa đạt yêu cầu mục tiêu đề ra. không hưởng lương và không nhận kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước. 6. chí công vô tư. kiệm. quan liêu. liêm. hiệu lực quản lý còn thấp. chính. MTTQ. ý thức hệ. giai cấp.+ Vấn đề sở hữu. gây cơ sở cho CNXH. Nhiều vấn đề bức xúc trong XH và bảo vệ MT chưa được giải quyết tốt. các tổ chức xã hội. chất lượng dịch vụ YT. phát triển chế độ DCND. giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc. Có 1 MT và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi. quản lý và phân phối trong DNNN chưa giải quyết tốt. Cải cách hành chính chậm. cán bộ sống và làm việc giản dị.” Khẩu hiệu “DT trên hết. quan liêu hoá. Tệ tham nhũng. nhất là khi cổ phần hoá. nhất là trong việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. tổ chức và thực hiện của Nhà nước còn chậm. trong vai trò của cá nhân HCM và các đảng viên trong CP. GDĐT còn thấp.1 Hệ thống Ctrị DCND (1945 . hiệu quả. TQ trên hết” là cơ sở tư tưởng cho hệ thống ctrị gđ này. k/c giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư và các vùng ngày càng lớn. Đặt lợi ích dân tộc lên cao nhất. Nhận thức về KTTT định hướng XHCN còn nhiều hạn chế do công tác quản lý chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn. Hệ thống an sinh xã hội còn sơ khai. lãng phí vẫn nghiêm trọng. cần.

Nhà nước trong thời kỳ quá độ là nhà nước chuyên chính vô sản. thiết lập chế độ công hữu XHCN về TLSX. Đg lối chung của CMVN trong gđ mới. Điểm cốt lõi của cơ sở ctrị đó là sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của ĐCS. 7.2 Cơ sở và quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống ctrị của Đ từ 86 – nay.- Cơ sở KT chủ yếu của hệ thống Ctrị DCND là nền sx tư nhân hàng hoá nhỏ. sự phản biện giữa 2 đảng khác đối với ĐCSVN. CMVN chuyển sang 1 gđ mới.1989): Từ tháng 4 – 1975.2 Hệ thống chuyên chính vô sản (1954 . Đ thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với tiến trình phát triển của XH.1 Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta: Lý luận M – L về thời kỳ quá độ và chuyên chính VS. Xđ nhiệm vụ chung của MT và các đoàn thể là bảo đảm cho quần chúng tham gia và ktra công việc của nhà nước. 1 tổ chức thông qua đó. Xđ mối qhệ Đ lãnh đạo. 7. Cơ sở XH của hệ thống chuyên chính vô sản là liên minh giữa giai cấp CN với ND và tầng lớp trí thức.2. gđ tiến hành CMXHCN trong cả nước. Cơ sở Ctrị của hệ thống chuyên chính VS ở nước ta hình thành từ 1930 và bắt rễ vững chắc trong lòng dân tộc và xh. Nhờ đó đã giảm thiểu rõ rệt các tệ nạn thường thấy phát sinh trong bộ máy công quyền.2 Chủ trương xd hệ thống chuyên chính vô sản mang đặc điểm VN: Xác định quyền làm chủ của ND được thể chế hoá bằng pháp luật và tổ chức. ND làm chủ. 1 mô hình KT hướng tới mục tiêu xoá bỏ nhanh chóng và hoàn toàn chế độ tư hữu đối với tư liệu sản xuất với ý nghĩa là nguồn gốc và cơ sở của chế độ người bóc lột người. tự cấp. loại bỏ triệt để cơ chế thị trường. thiết lập cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung. nhà nước quản lý là cơ chế chung trong qlý toàn bộ XH. đồng thời là trường học về CNXH.2. phân tán. Xđ Đ là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động XH trong đk chuyên chính VS. . bao cấp. Đã xuất hiện sự giám sát của XH dân sự đối với nhà nước và Đảng.1.1.1. chưa có viện trợ. 7. 7. bao cấp. Cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính VS là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu. tự túc. Hệ thống ctrị cũng chuyển từ hệ thống chuyên chính DCND sang hệ thống chuyên chính vô sản. là 1 tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể của giai cấp công nhân và NDLĐ. bị KT thực dân và ctranh kìm hãm.

nhân dân làm chủ”. dân chủ. hiệu lực quản lý của nhà nước. Nhận thức mới về xd nhà nước pháp quyền trong hệ thống ctrị: tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN và làm rõ thêm nội dung: nhà nước quản lý XH bằng hiến pháp và pháp luật. Đ quan tâm xd. kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân. tập thể và XH. đổi mới KT. dân giàu. đồng bộ có kế thừa. thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị chính là xây dựng nền DCXHCN. đồng thời từng bước đổi mới hệ thống Ctrị.3 Mục tiêu. XH công bằng. trc hết là đổi mới tư duy KT. + Đổi mới hệ thống ctrị 1 cách toàn diện. bắt đầu từ đổi mới KT. - Nhận thức mới về vai trò của Đ trong hệ thống ctrị: ĐCS cầm quyền là Đ lãnh đạo nhà nước nhưng ko làm thay nhà nước. lấy đổi mới KT làm trọng tâm. 7. mà là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đ. Nhà nước quản lý.3. làm hệ thống ctrị hoạt động hiệu quả hơn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đ phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống ctrị. phát huy quyền làm chủ của ND. đồng thời từng bước đổi mới ctrị. của toàn XH. + Đổi mới qhệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống ctrị với nhau và với XH. Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong gđ mới: lợi ích giai cấp CN thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc trong mục tiêu chung: độc lập DT gắn liền với CNXH. - Nhận thức mới về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị: theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo. phát huy mọi tiềm năng. phát huy đầy đủ quyền làm chủ của ND. phát huy vai trò của các thành tố này trong quản lý điều hành XH. + Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống Ctrị không phải là hạ thấp. văn minh. Động lực chủ yếu phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở giữa liên minh công nông và trí thức do Đ lãnh đạo.1 Mục tiêu và quan điểm xd hệ thống ctrị: Mục tiêu: nhằm thực hiện tốt hơn DCXHCN. nguồn lực của các thành phần KT. MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội.- Nhận thức mới về mối qhệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống ctrị: đổi mới là 1 qtrình. củng cố Nhà nước. Quan điểm: + Kết hợp chặt chẽ đổi mới KT với đổi mới Ctrị. hình thức và cách làm phù hợp. 7. . qđ và chủ trương của Đ về xd hệ thống trong thời kỳ đổi mới. - Nhận thức mới về mục tiêu đổi mới hệ thống ctrị: đổi mới phương thức lãnh đạo. có bước đi. nước mạnh. thay đổi bản chất của nó.

2 Xd nhà nước pháp quyền XHCN: Nhà nước pháp quyền XHCNVN được xd theo 5 đặc điểm: + Nhà nước của dân. làm thay hoặc là buông lỏng sự lãnh đạo của Đ. hành động trong khuôn khổ HP và PL. chiến lược. Phương thức lãnh đạo: lãnh đạo XH bằng cương lĩnh. chịu sự giám sát của ND. Đây là công việc hệ trọng.2.2 - Chủ trương xd hệ thống ctrị: 7. đồng thời cần thận trọng. do dân. NDLĐ và của DT. vì dân. Vị trí. có bước đi vững chắc. hành pháp và tư pháp. Đ liên hệ mật thiết với ND. có đủ năng lực. Đ ko làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống ctrị. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đ đối với hoạt động của hệ thống ctrị phải được đặt trong tổng thể nvụ đổi mới và chỉnh đốn Đ. Đ giới thiệu những ĐV ưu tú. yêu cầu. nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân. có quyết tâm chính trị cao. đòi hỏi phải chủ động.3. vai trò của Đ: Đ lãnh đạo hệ thống ctrị. vừa làm vừa tổng kết. phẩm chất vào hoạt động trong các cq lãnh đạo CQ và đoàn thể. quyền công dân. pháp luật và đảm bảo cho Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các qhệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống XH. mỗi ngành vừa phải quán triệt các nguyên tắc chunng.3. Khắc phục 2 khuynh hướng: Đ bao biện.1 Xd Đ trong hệ thống ctrị: Xđ Đ là đội tiên phong của giai cấp CN. tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ND. vận động. có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cquan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp. Phải dựa trên cơ sở kiên định các nguyên tắc tổ chức và hđ của Đ. đồng thời là đội tiên phong của NDLĐ và DTVN. đồng thời là 1 bộ phận của hệ thống ấy. nhiệm vụ của từng cấp. tiến hành đồng bộ đối với đổi mới các mặt của công tác xd Đ. thuyết phục. đại biểu trung thành lợi ích của GCCN. tích cực. + Nhà nước đc tổ chức và hoạt động trên cơ sở hiến pháp. rút kinh nghiệm. . tổ chức ktra và bằng hành động gương mẫu của ĐV.2. thực hành dân chủ. + Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con ng.7. đồng thời tăng cường kỷ cương. 7. vừa phải phù hợp với đặc điểm. bằng công tác tuyên truyền. với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống ctrị. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các bộ phận cấu thành hệ thống. Luôn coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống ctrị. từng ngành. + Quyền lực nhà nước là thống nhất.3. kỷ luật. các định hướng về chính sách và chủ trương công tác. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đ đối với hoạt động của hệ thống ctrị ở mỗi cấp.

VH. làm tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân. giám sát tính hợp hiến. Xây dựng. + Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của QH. thông suốt. các tổ chức CT – XH và các tầng lớp ND tham gia xd Đ. 7. bảo vệ công lý. luật công đoàn. ý nghĩa. giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh. . hoàn thiện cơ chế kiểm tra. hiểu dân. đổi mới tổ chức và hoạt động của CP theo hướng xây dựng cơ quan hành pháp thống nhất. Thực hiện tốt luật MTTQVN. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao. hiện đại. nói dân hiểu. 1 số biện pháp lớn: + Hoàn thiện hệ thống pháp luận. Hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu QH. đề xuất các chủ trương. + Xd hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch. QP. dân chủ. quyền con người. nâng cao chất lượng hoạt động. nghiêm minh.1 Đánh giá: Điểm tìm tòi sáng tạo trong gđ này là đã coi làm chủ tập thể XHCN là bản chất của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta. đoàn kết rộng rãi các tầng lớp ND. Nhà nước ban hành cơ chế để MT và các tổ chức CT – XH thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện XH. nghe dân nói. vững mạnh. chính quyền và hệ thống ctrị. khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật. gần dân. Đổi mới hđ của MTTQ. luật TN.4. tăng tính cụ thể.3 Xây dựng MTTQ và các tổ chức CT – XH trong hệ thống ctrị: MTTQVn và các tổ chức CT – XH đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp. + Đẩy mạnh cải cách hành chính. + Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND. sự phản biện XH của MTTQVN và tổ chức thành viên của MT. khắc phục tình trạng hành chính hoá. có sự giám sát của ND. bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi đc phân cấp. Xd cơ chế phán quyết về những vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp.2. đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của ND. học dân và có trách nhiệm với dân. hạn chế và nguyên nhân của qtrình xd hệ thống ctrị trước và sau đổi mới.3. chính sách KT. hành pháp và tư pháp. Đổi mới quy trình xây dựng luật. 7. nhà nước hoá.4 Kq. AN. XH. … quy chế DC ở mọi cấp để MT. làm dân tin. vận động. 7. hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của cơ quan công quyền.+ Nhà nước pháp quyền XHCNVN do 1 Đ duy nhất lãnh đạo. các tổ chức CT – XH. phô trương hình thức.

bước đầu đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. bao cấp là nguyên nhân trực tiếp. kém hiệu quả mà cơ chế quản lý tập trung quan liêu. Coi nhẹ công tác xd Đ. Việc cải cách nền hành chính quốc gia còn rất hạn chế. vừa hữu khuynh trong vai trò lãnh đạo của Đ. Nguyên nhân: 7. phản biện của MTTQ và các tổ chức CT – XH còn yếu. chưa đáp ứng đc yêu cầu giải quyết nhiều vấn đề KT – XH cơ bản và cấp bách. có mặt lúng túng.2 - Nguyên nhân: Duy trì quá lâu cơ chế quản lý KT tập trung. mỗi tổ chức trong hệ thống chuyên chính VS chưa làm tốt chức năng của mình.4 . khắc phục dần những khuyết. Đ chưa phát huy tốt vai trò và chức năng của các đoàn thể trong việc giáo dục. Phương thức lãnh dạo của Đ đối với hoạt động của hệ thống ctrị còn chậm đổi mới. các cơ quan dân cử các cấp được lựa chọn.4. trì trệ. Các đoàn thể chưa tích cực đổi mới phương thức hoạt động quần chúng. sáng tạo.- Mối qhệ giữa Đảng. bầu cử và hoạt động 1 cách hình thức chủ nghĩa. các cơ sở trong toàn quốc. phong cách hoạt động của MT và các tổ chức CT – XH vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hành chính. duy ý chí. mỗi bộ phận. nhược điểm của hệ thống chuyên chính vô sản trước đây.4. bao cấp. - Sự lãnh đạo của Đ chưa ngang tầm những nhiệm vụ của gđ mới. - Bộ máy nhà nước cồng kềnh. quan liêu. Các kết quả đạt đc đã khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn. - Vận hành hệ thống chính trị nước ta còn nhiều nhược điểm. động viên quần chúng tham gia quản lý KT – XH. Vai trò giám sát. Chế độ trách nhiệm không nghiêm. pháp chế XHCN còn nhiều thiếu sót.3 - Đã thực hiện có kết quả 1 số đổi mới quan trọng. chưa có cơ chế hợp lý để phát huy vai trò này. Hệ thống chuyên chính vô sản có biểu hiện bảo thủ. góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa LS của công cuộc đổi mới ở nước ta. Phương thức tổ chức. chậm đổi mới so với những đột phá trong cơ chế KT đang diễn ra ở các địa phương. từng đvị chưa đc xđ thật rõ.4. Đánh giá: 7. xơ cứng. Do đó đã cản trở quá trình đổi mới KT. tư tưởng TTS vừa tả khuynh. phù hợp với thực tiễn. 7. quyền làm chủ của ND còn bị vi phạm. Nhà nước và nhân dân ở từng cấp. - Bệnh chủ quan.

cải cách việc học theo tinh thần mới. lỗi thời trong di sản VHPK. ý nghĩa. hủ bại. trong phiên họp đầu tiên của HĐCP. GD tinh thần làm chủ tập thể.- Nhận thức về đổi mới hệ thống ctrị chưa có sự thống nhất cao. cái tốt của VHTG. trong nền VH nô dịch của TD Pháp. Việc đổi mới hệ thống ctrị chưa đc quan tâm đúng mức. đại chúng.1. bài trừ cái xấu.1 Thành tựu: Xoá bỏ dần những mặt lạc hậu.3 Đánh giá sự thực hiện đg lối: 8. Ngày 3/9/1945. cổ động văn hoá cứu quốc.3. VHNT. hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp tích cực cho k/c. hạn chế. dân chủ về nội dung. khoa học. phê phán tư tưởng TTS. bước đầu xd lại nền VHDC mới với tính chất DT. Đường lối VHKC: xđ mối qhệ giữa VH và CMGPDT. 8. 8. VH). 8. Chương 7: 8. HCM trình bày 6 nhiệm vụ cấp bách của nhà nc VNDCCH trong đó có 2 nvụ cấp bách của VH: chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần ND.1. xd nền VHDC mới VN có tính chất dân tộc. đề ra 3 nguyên tắc của nền văn hoá mới: dân tộc hoá.2 Hạn chế và nguyên nhân: .1 Gđ 1943 – 1954: Đầu năm 1943. có tính đảng và tính nhân dân.2 Gđ 1955 – 1986: Chủ trương tiến hành cuộc CM tư tưởng và VH đồng thời với cuộc CM về qhệ sản xuất và CMKHKT.3. BTVTW thông qua bản đề cương VHVN: xác định lĩnh vực VH là 1 trong 3 mặt trận của CMVN (KT.1. giáo dục lại ND. chống tư tưởng tư sản và tàn dư tư tưởng PK. con ng mới. Động viên ND tích cực tham gia kháng chiến 8. phát triển cái hay trong VHDT. 8. học cái hay. nguyên nhân. Nền văn hoá mới VN có tính chất dân tộc về hình thức. phát triển mạnh KH.1. Nvụ VH quan trọng của gđoạn này là tiến hành cải cách GD trong cả nước. thiếu dứt khoát. giải pháp còn có sự ngập ngừng. Chủ trương xd và phát triển nền VH mới. Xđ nền VH mới là nền VH có nd XHCN và t/c dân tộc. KH. Lý luận về hệ thống ctrị và về đổi mới hệ thống ctrị ở nước ta còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. VH thực dân mới ở miền nam.1. xoá bỏ ảnh hưởng của tư tưởng. đại chúng hoá và khoa học hoá. ĐC. trong hoạch định vè thực hiện 1 số chủ trương. còn chậm trễ so với đổi mới KT. ko triệt để. CT. lúng túng.1 Đường lối xd và phát triển nền VH nước ta trước 1986? Kết quả.

Nền VH chúng ta xd là nền VH tiên tiến. bao cấp và tâm lý bình quân chủ nghĩa đã làm giảm động lực phát triển VH. mai một. + Sự suy thoái về đạo đức. phát triển VH bị chi phối bởi tư duy chính trị nắm vững chuyên chính vô sản mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh giai cấp. thậm chí bị phá huỷ. 8.2 . Nguyên nhân: + Đường lối xd. Khẳng định KHGD đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xd CNXH và BVTQ. + Đời sống VHNT còn những mặt bất cập. vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT – XH. Phát triển VH đồng bộ vs phát triển KT. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xd và phát triển nền VH: VH là nền tảng tinh thần của XH.1 Qtrình đổi mới tư duy về xd và phát triển nền VH: Đưa ra quan niệm về nền VHVN có đặc trưng: tiên tiến. vừa là động lực của phát triển. GD.2.2 Đường lối xd và phát triển nền VH nước ta trong thời kỳ đổi mới? Kết quả. hạn chế và nguyên nhân. Xác định VH là nền tảng tinh thần của XH và coi VH vừa là mục tiêu. đậm đà bản sắc dân tộc. động lực trực tiếp của sự phát triển XH. + Rất ít tác phẩm đạt đỉnh cao tương xứng với sự nghiệp CM và kháng chiến vĩ đại của DT. lối sống có chiều hướng phát triển. vừa là mục tiêu. + Chiến tranh cùng với cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung. + Việc xd thể chế VH còn chậm. lưu giữ. 8.- Hạn chế: + Công tác tư tưởng và VH thiếu sắc bén. đậm đà bản sắc DT. quan liêu. đấu tranh ý thức hệ. + 1 số công trình văn hoá vật thể và phi vật thể truyền thống có giá trị ko đc quan tâm bảo tồn. kìm hãm năng lực tự do sáng tạo. đấu tranh 2 phe.2. 8. Coi GDĐT và KHCN là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người. Nền VHVN là nền VH thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các DTVN. vươn lên trình độ tiên tiến của TG. ý nghĩa. là 1 động lực đưa đất nước thoát ra khỏi nghèo nàn. nội dung cuộc CM tư tưởng VH giai đoạn này cũng bị quy định bởi cuộc CM qhệ sản xuất. thiếu tính chiến đấu. đấu tranh ai thắng ai giữa 2 con đường. lạc hậu. + Mục tiêu.

Việc xd thể chế VH còn chậm.3.- Xd và phát triển VH là sự nghiệp chung của toàn dân do Đ lãnh đạo.1 Thành tựu: CSVC. vùng xa. những thành tựu và tiến bộ đạt được chưa tương xứng và vững chắc. định hướng đúng đắn cho sự phát triển đời sống VH. tinh thần ở nhiều vùng nông thôn. GDĐT có bước phát triển mới. chưa đổi mới. thiếu đồng bộ.3 - 8. trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. VH phát triển. Đánh giá việc thực hiện đg lối: 8. vùng sâu. tầng lớp XH tiếp tục mở rộng. thận trọng. miền núi. phục vụ thiết thực hơn nhiệm vụ phát triển KT – XH. đòi hỏi phải có ý chí CM và sự kiên trì. môi trường VH có những chuyển biến theo hướng tích cực. vùng đồng bào DT thiểu số.3. quá trình đổi mới tư duy về VH. KT của nền VH mới bước đầu được xd. xd và phát triển VH là 1 sự nghiệp CM lâu dài. Tình trạng nghèo nàn. lạc hậu về đời sống VH. VH là 1 mặt trận. K/c chênh lệch giữa các vùng miền. Sự phát triển của VH chưa đồng bộ và tương xứng vs tăng trưởng KT. 8. chính sách và giải pháp phù hợp để phát triển VH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập QT. chưa đủ để tác động có hiệu quả đối vs các lĩnh vực của đời sống XH. gây ảnh hưởng tới qtrình phát triển KT và xd Đ. việc xd đời sống VH và nếp sống văn minh có tiến bộ ở tất cả các tỉnh. là kết quả của sự tham gia tích cực của ND và nỗ lực của các lực lượng hoạt động trên lĩnh vực VH. Nguyên nhân chủ quan: + Các quan điểm chỉ đạo về phát triển VH chưa được quán triệt đầy đủ. hợp tác QT về VH được mở rộng. + Chưa xd được cơ chế. Những thành tựu chứng tỏ đường lối và các chính sách VH của Đ và nhà nước đã và đang phát huy tác dụng tích cực. duy ý chí trong quản lý KT – XH. thực hiện nghiêm túc. làm hạn chế tác dụng của VH đối vs các lĩnh vực quan trọng của đời sống ĐN. dân trí tiếp tục được nâng cao. KHCN có bước phát triển.2.2. thiếu gắn bó vs nhiệm vụ xd và chỉnh đốn Đ. + Bệnh chủ quan. về xd con người và nguồn nhân lực có bước phát triển rõ rệt. + Khủng hoảng KT – XH kéo dài 20 năm. khu vực. . thành trong cả nước.2 Hạn chế và nguyên nhân: So vs yêu cầu của thời kỳ đổi mới. vùng căn cứ CM trước đây vẫn chưa được khắc phục hiệu quả.2.

4. các vấn đề XH được giải quyết trong mô hình DCND: Cp chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp ND chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn đề XH của chính mình.2 Đánh giá việc thực hiện đg lối: Còn nhiều nhược điểm và hạn chế. ỷ lại vào nhà nước và tập thể trong cách giải quyết các vấn đề XH. GĐ1975 – 1985: các vấn đề XH được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. chế độ bình quân cào bằng ko khuyến khích xã hội phát triển. . 8. ý nghĩa. chạy theo chủ nghĩa thực dụng. 8. quan liêu bao cấp. GĐ 1954 – 1975: các vấn đề XH được giải quyết trong mô hình CNXH kiểu cũ. thị hiếu thấp kém.1 Qtrình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề XH: Tại Đại hội VI: lần đầu tiên Đ nâng các vấn đề về XH lên tầm chính sách XH. Khuyến khích mọi thành phần XH phát triển KT theo hướng cơ chế thị trường. Thực hiện chính sách điều hoà lợi ích giữa chủ và thợ.4 Đường lối của Đ về giải quyết các vấn đề XH từ 1986 – nay? Kq. Hình thành 1 XH đóng. 8. Hạn chế: hình thành tâm lý thụ động. Chế độ phân phối theo CN bình quân. cấm vận. đồng thời đạt được thành tựu phát triển đáng tự hào trên 1 số lĩnh vực. đồng cam cộng khổ trở thành phong trào.3 Đường lối của Đ về giải quyết các vấn đề XH trước đổi mới? Kq. hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.3. viện trợ giảm dần. 8. bao cấp. đặt rõ tầm quan trọng của chính sách XH đối vs các chính sách kinh tế và chính sách ở các lĩnh vực khác. đáp ứng các nhu cầu XH thiết yếu bằng chế độ bao cấp lan tràn dựa trên viện trợ. Nguyên nhân: đặt chưa đúng tầm chính sách XH trong qhệ vs chính sách thuộc các lĩnh vực khác. Chính sách gia tăng sx. Nói lên bản chất tốt đẹp của chế độ và sự lãnh đạo đúng đắn của Đ trong giải quyết các vấn đề XH trong đk chiến tranh kéo dài. trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng KT – XH nghiêm trọng. hạn chế và nguyên nhân. Đảm bảo sự ổn định của XH.+ 1 bộ phận những ng hoạt động trên lĩnh vực VH có biểu hiện xa rời đời sống. đồng thời lại áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý KT kế hoạch hoá tập trung quan liêu. KT chậm phát triển. 8. ổn định nhưng kém năng động.3. hạn chế và nguyên nhân. chậm phát triển về nhiều mặt. bị bao vây. chủ trương tiết kiệm. cô lập. trong hoàn cảnh CT.1 Chủ trương của Đ về giải quyết các vấn đề XH: GĐ 1945 – 1954: chính sách cấp bách là ngày càng cải thiện đời sống ND. ý nghĩa.

Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu.3 Chủ trương giải quyết các vấn đề XH: Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật. Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. thực hiện công bằng trong phân phối. bình đẳng cho mọi người dân. + Các vấn đề chính sách XH đều giải quyết theo tinh thần XH hoá. địa phương. + Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi vs tích cực xoá đói giảm nghèo.4. giảm nghèo.4. công bằng XH trong từng bước. + Thực hiện nhiều hình thức phân phối. 8.- Đại hội VIII: hoạch định chính sách XH: + Tăng trưởng KT phải gắn liền vs tiến bộ và công bằng XH trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển. từng lĩnh vực. thực hiện bình đẳng trong qhệ XH. Xd và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng KT vs tiến bộ. khuyến khích ND làm giàu hợp pháp.2 Quan điểm về giải quyết các vấn đề XH: Kết hợp các mục tiêu KT vs các mục tiêu XH. Chính sách XH được thực hiện trên cơ sở phát triển KT.4. Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng.1 Thay đổi: đạt nhiều thành tựu được nhân dân đồng tình. . Xây dựng chiến lược QG về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi. từng chính sách phát triển. tạo động lực mạnh mẽ phát triển sx. 8.4 8.4. tạo việc làm và thu nhập. giữa cống hiến và hưởng thụ. Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn vs chỉ tiêu phát triển con người (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực XH. Đại hội IX: các chính sách XH phải hướng vào phát triển và lành mạnh hoá XH.4. Sau khi VN gia nhập WTO: phải giải quyết tốt các vấn đề XH nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết vs WTO. Đại hội X: kết hợp các mục tiêu KT vs các mục tiêu XH trong phạm vi cả nước. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Chú trọng các chính sách ưu đãi XH. Đánh giá sự thực hiện đg lối: 8. quốc tế thừa nhận. thực hiện có hiệu quả mục tiêu xoá đói. chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

hạn chế. ko theo kịp sự phát triển KT – XH. quyền lợi chính đáng. Sự phân bố giàu nghèo và bất công XH tiếp tục gia tăng đáng lo ngại.1 Đường lối đối ngoại của Đ thời kỳ trước đổi mới? Kq. góp phần xd nước VN giàu mạnh. chạy theo số lượng. xđ đây là mối qhệ sống còn với vận mệnh 3 dân tộc. 8.5 Quan điểm của Đ về nền VH tiên tiến.2 Hạn chế và nguyên nhân: Áp lực dân số gia tăng còn rất lớn cản trở mục tiêu phát triển KT – XH và hội nhập KTQT. ý nghĩa. Hệ thống GD. Đề cao quá mực lợi ích tập thể. tầng lớp đều có nghĩa vụ. . cào bằng sang chế độ phân phối chủ yếu theo kq lao động và hiệu quả KT. muốn xd 1 cơ cấu XH thuần nhất sang xd 1 cộng đồng XH đa dạng. Nguyên nhân: + Tăng trưởng KT vẫn tách rời mục tiêu và chính sách XH. đk chặt chẽ. tài nguyên bị khai thác bừa bãi và tàn phá. Mở rộng qhệ hữu nghị vs các nước ko liên kết và các nước đang phát triển. xuống cấp. ỷ lại vào nhà nước và tập thể chuyển thành tính năng động. y tế lạc hậu. chủ động và tính tích cực XH của tất cả các tầng lớp dân cư. theo mức đóng góp các nguồn lực vào sx – kd và thong qua phúc lợi XH. Tệ nạn XH gia tăng và diễn biến rất phức tạp. 8. Không chấp nhận phân hoá giàu nghèo sang khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi vs xoá đói giảm nghèo. an sinh XH chưa được bảo đảm. thi hành chế độ phân phối bình quân. Xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với LX và các nước XHCN.1 Nội dung: Xđ nhiệm vụ đối ngoại: ra sức trnah thủ những đk QT thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh. Công bằng XH ngày càng được thể hiện rõ hơn.4. có nhiều bất cập. Củng cố và tăng cường đoàn kết hợp tác với Lào và Campuchia. trong đó các giai cấp.1. Chương 8: 9. gây thiệt hại lớn về KT và an sinh XH. + Quản lý XH còn nhiều bất cập. 9. - từ chỗ ko đặt đúng tầm quan trọng của chính sách XH trong mối qh tương tác vs chính sách KT sang thống nhất chính sách KT vs XH. xd CSVCKT của CNXH ở nước ta. đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới? 9.4. Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng them. nguyên nhân. từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn bộ trong giải quyết việc làm dần dần sang thiết lập cơ chế chính sách để các thành phần KT.- Tâm lý thụ động. ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của bền vững XH. ng LĐ đều tham gia tạo việc làm.

1. 9. Ko tranh thủ được các nhân tố thuận lợi trong QHQT phục vụ cho công cuộc khôi phục và phát triển KT sau CT. hợp tác của các nước. Ko kịp thời đổi mới qhệ đối ngoại cho phù hợp vs tình hình. trở ngại lớn. hữu nghị.1.4 hạn chế và nguyên nhân: ASEAN và 1 số nước khác bao vây.2 Nguyên nhân: Chưa nắm bắt được xu thế chuyển từ đối đầu sang hoà hoãn và chạy đua KTTG. mở qhệ hợp tác KT vs một số nước TB. cấm vận của các nước thù địch.1. Kết quả. các tổ chức QT. Tăng cường hợp tác toàn diện vs các nước XHCN và mở rộng qhệ hợp tác KT với các nước ngoài hệ thống XHCN: tranh thủ nguồn viện trợ đáng kể.2.2. 9. hợp tác.1 1986 – 1996: 9. ý nghĩa.4. nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan. cô lập đặc biệt là bị các nước 9. đặc biệt là LX được tăng cường.4. bị bao vây.2 Ý nghĩa: .1. Trở thành thành viên chính thức các tổ chức QT: Tranh thủ sự ủng hộ.1 Hạn chế: gặp khó khăn. góp phần khôi phục ĐN sau chiến tranh. 9.3 - 9. trở thành thành viên chính thức của nhiều tổ chức QT.1. thiết lập và mở rộng qhệ bình thường về mọi mặt vs tất cả các nước.- Bình thường hoá qhệ với TQ và các nước ĐNA trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền. lối suy nghĩ và hành động giản đơn. Thíêt lập qhệ ngoại giao vs nhiều nước. Thíêt lập qhệ ngoại giao vs tất cả các nước ĐNA.1 Kết quả: Qhệ đổi ngoại của VN với các nước XHCN.1 Các gđ hình thành và phát triển đường lối: 9.2 Đường lối đối ngoại của Đ từ 1986 – nay? Kq. Nguyên nhân chính: chủ quan.2 9. hạn chế và nguyên nhân. ý nghĩa.3. đấu tranh vs sự bao vây. bình đẳng và cùng có lợi. cấm vận sau sự kiện Campuchia. đồng thời phát huy được vai trò của nước ta trên trường QT. ko phân biệt chế độ chính trị. 9.3. duy ý chí.1.1. hạn chế và nguyên nhân: Kết quả và ý nghĩa: 9. nhằm xd ĐNA thành khu vực hoà bình.1. thiết lập qhệ ngoại giao vs các nước ASEAN: tạo thuận lợi để triển khai các hoạt động đối ngoại giai đoạn sau.

. đa phương hoá qhệ QT. thông qua Cương lĩnh xd đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. tạo tiền đề cho mối qhệ đối ngoại.2. + Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới nâng cao thế và lực trên trường QT. Tháng 5 – 1988: nghị quyết số 13 đánh dấu sự đổi mới tư duy QHQT và chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của Đ. tích cực hội nhập KTQT. xác định rõ hơn quan điểm đối ngoại vs các nhóm đối tác. rộng mở. + Nền KT phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt trên cả 3 cấp độ: SP.3 Nd: 9. + Quán triệt yêu cầu mở rộng qhệ đối ngoại ND. Đại hội VIII (6 – 1996): Bổ sung và phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động. tội phạm xuyên QG …) gây tác động bất lợi. đa dạng hoá. đa phương hoá qhệ QT. tự chủ. Mục tiêu. Có 1 số điểm mới so vs đại hội VII: + Chủ trương mở rộng qhệ vs các đảng cầm quyền và các đảng khác.1. Thách thức: + Những vấn đề toàn cầu (phân hoá giàu nghèo. nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo: 9. tự chủ đi đôi vs chủ động hội nhập KTQT. Đặt nền móng hình thành đường lối đối ngoại độc lập.1 9. Hội nghị TW khoá VII cụ thể hoá quan điểm của đại hội VII về lĩnh vực đối ngoại. dịch bệnh. tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn.1 Cơ hội và thách thức: Cơ hội: + Xu thế hoà bình. Đại hội X (4 – 2006): đề ra chủ trương chủ động và tích cực hội nhập KTQT.1..3. đa dạng hoá. khủng hoảng KTTC. rộng mở. hợp tác phát triển KT.2 1996 – 2008: - Đại hội IX (4 – 2001): nêu rõ quan điểm về xd nền KT độc lập. + Đưa ra chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài. DN và QG. hội nhập KTQT.3. qhệ vs các tổ chức phi chính phủ. + Những bíên động trên thị trường QT sẽ tác động nhanh và mạnh hơn đến thị trường trong nước. - Đại hội VII (6 – 1991): đổi mới chính sách đối ngoại vs các đối tác cụ thể.- Đại hội VI (12 . 9. hợp tác phát triển và toàn cầu hoá KT tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng qhệ đối ngoại.1986): Xđ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ.

cơ chế. chính sách KT phù hợp với định hướng. xd nền KT độc lập.3.2 mục tiêu. bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế KT phù hợp vs các nguyên tắc. đồng thời phát huy vai trò nhà nước. tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐN. phát triển KTXH. kết hợp nội lực và ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh CNH. Đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế. chủ trương của Đ và nhà nước. giữ vững ổn định CT. DC và tiến bộ XH. tự chủ. ổn định. HĐH. MTTQ và các đoàn thể ND. mở rộng qhệ vs mọi QG và vùng lãnh thổ trên TG. bền vững.+ Lợi dụng toàn cầu hoá. chính sách lớn về mở rộng qhệ đối ngoại. chống phá chế độ ctrị và sự ổn định phát triển của ĐN. bảo vệ môi trg sinh thái trong quá trình hội nhập KTQT. tăng cường sức mạnh khối ĐĐKTD trong tiến hành hội nhập KTQT. mở rộng đối ngoại và hội nhập KTQT. tôn trọng phát huy quyền làm chủ của ND. xh. đa dạng hoá qhệ đối ngoại.1. .1. tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hoá. ổn định. nắm vững 2 mặt hợp tác và đấu tranh trong qhệ qtế. kết hợp đối ngoại của Đ. KT – XH. quy định của WTO. ko phân biệt chế độ ctrị. Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả ngoại lực. giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đ. hội nhập KTQT: Đưa các qhệ QT đã được thíêt lập đi vào chiều sâu. 9.3 tư tưởng chỉ đạo: Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính. chủ động và tích cực hội nhập KTQT theo lộ trình phù hợp. có thể chuyển hoá lẫn nhau. giữ vững độc lập tự chủ. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của NDTG vì hoà bình. Cần có sự chuẩn bị tốt để vượt qua thách thức và tận dụng các cơ hội. 9. 9.3. nvụ đối ngoại: Giữ vững môi trường hoà bình.2 1 số chủ trương. Cơ hội và thách thức có mối qhệ tác động qua lại. giữ gìn bản sắc VH dân tộc. ngoại giao nhà nước và đối ngoại ND. nhân quyền. tạo các đk QT thuận lợi cho công cuộc đổi mới.3. độc lập DT. các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài dân chủ. Phát huy vai trò và nâng cao vị thế của VN trong qhệ QT.

ko đồng bộ.1 Thành tựu và ý nghĩa: 9. ý nghĩa. góp phần giữ vững ANQG và bản sắc VHDT. Thu hút đầu tư nước ngoài. Tham gia các tổ chức KTQT. mở rộng thị trường. từng bước đưa hoạt động của các DN và cả nền KT vào môi trường cạnh tranh. đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo.1. chưa xd được qhệ lợi ích đan xen. cơ chế.- đẩy mạnh cải cách hành chính. 1 số chủ trương. giải quyết tốt các vấn đề VH. hội nhập KTQT. đa dạng hoá. cấm vận của các thế lực thù địch.2 . Nâng cao vị thế và phát huy vai trò nước ta trên trường QT. 9. 9. gây khó khăn trong việc thực hiện các cam kết của các tổ chức KTQT. phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đ. DN và SP trong hội nhập KTQT. nâng cao năng lực cạnh tranh QG.4 Thành tựu.4.1. chtrị đối ngoại và ktế đối ngoại.4. giải quyết hoà bình các vấn đề biên giới. - giữ vững và tăng cường QPAN trong qtrình hội nhập.4. hạn chế và nguyên nhân: 9. hiệu lực của bộ máy nhà nước.4. mở rộng qhệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá. ngoại giai nhà nước và đối ngoại ND. hạn chế NK những mặt hàng có hại cho MT. tiếp thu KHCN và kỹ năng quản lý. sự quản lý của nhà nước đối vs các hoạt động đối ngoại. tuỳ thuộc lẫn nhau vs các nước lớn. có các biện pháp cấm. lãnh thổ. nâng cao hiệu quả. tạo dựng MTQT thuận lợi cho sự nghiệp xd và bv TQ. tranh thủ được các ngoại lực kết hợp vs nội lực hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến những thành tựu KT to lớn. chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở rộng qhệ đối ngoại.2 Ý nghĩa: 9. đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đ. biển đảo vs các nước liên quan. hạn chế và nguyên nhân: trong qhệ vs các nước còn lúng túng bị động.1 Kết quả: phá thế bao vây. tăng cường hợp tác QT trên lĩnh vực bảo vệ MT. hệ thống PL chưa hoàn chỉnh. xd và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh XH. XH và môi trường trong quá trình hội nhập.

chi phí cao.5 Vai trò của đối ngoại trong việc giữa vững độc lập. Kỹ Thuật kinh doanh.- Chưa hình thành 1 kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập KTQT và 1 lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết. 9. toàn vẹn lãnh thổ của nước ta trong bối cảnh hiện nay. . kết cấu hạ tầng và các ngành DV cơ bản phục vụ sx kém phát triển. đội ngũ cán bộ đối ngoại chưa đáp ứng đc nhu cầu về số lượng và chất lượng. DN hầu hết là quy mô nhỏ. cán bộ DN ít hiểu biết về LPQT. yếu kém về quản lý và công nghệ. chủ quyền.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->