P. 1
báo cáo thực tập kế toán

báo cáo thực tập kế toán

|Views: 80|Likes:
Được xuất bản bởilynguyen90
Báo cáo thực tập công tác kế toàn vồn bằng tiền tại công ty TNHH Hợp Quốc
Báo cáo thực tập công tác kế toàn vồn bằng tiền tại công ty TNHH Hợp Quốc

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: lynguyen90 on Feb 02, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

Báo cáo thực tập

Công tác kế toán vốn
bằng tiền tại công ty
TNHH MTV Hợp
Quốc


]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân

Để hoàn thành bài chuyên đề thực tập này tôi xin chân thành cảm ơn sự
giúp đỡ tận tình củ cô gi!o "guy#n $%&n "guyên $%ân 'à c!c th&y cô t%ong (ho
(inh t) t%*+ng ,o Đ-ng ,ông "ghi.p /u) đ0 12n 13t 'à t4o điều (i.n 'à giúp đỡ
tôi t%ong su5t 6u! t%ình th7c tập t4i công ty $"// 8 thành 'iên /9p :u5c ;
<à m=t sinh 'iên >&n đ&u tiên thực tập t4i m=t công ty 'à ch* c? nhiều (inh
nghi.m thực t)@6u hi th!ng thực tập t4i 6uA công ty đ0 chB cho tôi nhiều bC Dch;
$uy th+i gin thực tập (hông 1ài nh*ng tôi đ0 đ*9c sự giúp đỡ tận tình củ c!c
nh chE phFng () to!n cGng nh* c!c phFng bn (h!c đ0 t4o điều (i.n 'à môi
t%*+ng giúp tôi %Ht nhiều t%ong 'i.c n3m 'Ing@ >iên h. thực t)@ h. th5ng >4i nhIng
(i)n th7c đ0 hJc K t%*+ng@ c? thêm nhiều (inh nghi.m thực ti#n t%ong 6u! t%ình để
thực hi.n t5t chuyên đề t5t nghi.p;;
,u5i cLng MNi sự bi)t ơn sâu s3c@ tôi xin chân thành cảm ơn c!c nh chE
t%ong ,ông ty $"// 8 thành 'iên /9p :u5c@ ng*+i đ0 >uôn thOo s!t 'à h*Nng 12n
tận tình cho tôi giúp đỡ 'à t4o điều (i.n thuận >9i cho tôi t%ong 6u! t%ình thực hi.n
đề tài;
$ôi %Ht mong nhận đ*9c sự chB bảo@ đ?ng g?p A (i)n củ c!c th&y cô cLng
toàn thể c!c b4n để tôi c? điều (i.n bC sung@ nâng co A th7c củ mình@ phPc 'P t5t
hơn công t!c thực t) su này;
Qinh 'iên
<ê $hE Ron
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
2
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
S T, < T,
Cộng .......................................................................................................................................... 21
Cộng .......................................................................................................................................... 26
<UV SW ĐXY
1.1 Lý do chçn dề tài:
Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cc !"anh nghi#$ đang g%$ sự
c&nh tranh gay g't () ng)y c)ng r* n+t, đ,i h-i cc ./ $h0i 1u2n 1u2n nh3n th4c, đnh
gi đư5c tiề6 n7ng c8a ./ 69nh tr:n thị trường để c; thể t<n t&i, đ4ng (=ng () ng)y
c)ng $ht triển, để đ&t đư5c điều đ; th9 >ế t"n 1) 6ột ?ộ $h3n kh2ng thể thiếu tr"ng
(i#c c@u th)nh ./. C; thể n;i >ế t"n 1) 6ột c2ng cA đ'c 1ực ch" nh) Bu0n 1C, n;
kh2ng ngDng $h0n nh t")n ?ộ t)i s0n, ngu<n (En c8a ./ 6) n; c,n $h0n nh t9nh
h9nh chi $hF, 15i nhu3n hay kết Bu0 c8a tDng c2ng tr9nh ch" nh) Bu0n 1C n'6 ?'t đư5c.
G:n c&nh đ; đ,i h-i ./ $h0i c; sự chuHn ?ị cIn nh'c th3n trJng tr"ng Bu tr9nh s0n
Ku@t >. c8a 69nh.
L"&t động >. tr"ng nền kinh tế thị trường đ,i h-i $h0i c; sự Bu0n 1C ch%t chM
(ề (En (ề (En đ06 ?0" ch" (i#c sN !Ang (En 6ột cch hi#u Bu0 nh@t, h&n chế đến
64c th@$ nh@t t9nh tr&ng 4 đJng (En h"%c thiếu (En tr"ng >. tD đ; đ06 ?0" hi#u Bu0
>. tEi ưu nh@t. V9 (3y kh2ng thể kh2ng n;i đến (ai tr, c8a c2ng tc h&ch t"n kế t"n
tr"ng (i#c Bu0n 1C (En, cOng tD đ; (En ?Png tiền đ;ng (ai tr, () 1) cQ sR ?an đSu,
đ<ng thời thT" suEt Bu tr9nh s0n Ku@t >. c8a cc ./.
U+t (ề tS6 Buan trJng () tFnh c@$ thiết c8a ~kế toán vốn bằng tiềnV n:n t2i
đW chJn đề t)i n)y để nghi:n c4u tr"ng Bu tr9nh thực t3$ nghề nghi#$ t&i Cty X/LL
YXV L5$ ZuEc.
1.2 Mµc dích nghiên cúu:
[ \ể (3n !Ang nh=ng 1C thuyết đW tiế$ thu đư5c R trường ()" thực ti]n nhP6 c8ng cE
() nIng ca" nh=ng kiến th4c đW hJc.
[ X96 hiểu c2ng tc kế t"n (En ?Png tiền t&i c2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc.
[ \ưa ra nh=ng đnh gi nh3n K+t (ề thực tế c2ng tc kế t"n (En ?Png tiền t&i Cty.
Gước đSu đề Ku@t 6ột sE ?i#n $h$ g;$ $hSn h")n thi#n c2ng tc h&ch t"n kế t"n
(En ?Png tiền t&i Cty nhP6 nIng ca" hi#u Bu0 h"&t động s0n Ku@t.
1.3 Dối tuợng và phạm vi nghiên cúu
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
3
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
\Ei tư5ng nghi:n c4u c8a đề t)i n)y 1) ~ Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công
ty TNHH MTV Hợp Quốc¨, cc ch4ng tD, t)i 1i#u 1i:n Buan đến tiền 6%t, tiền gNi
ngIn h)ng, tiền đang chuyển c8a thng ^1 n76 2^11 () cc th2ng tin R ?0ng cIn đEi
kế t"n, ?" c" kết Bu0 >. c8a n76 2^^_, 2^1^ () cc th2ng tin khc 1i:n Buan đến
Cty TNHH MTV Hợp Quốc.
Về 6%t kh2ng gian` X3$ trung t&i $h,ng kế t"n C2ng ty X/LL YXV Lab
ZcdC.
Về 6%t thời gian` X3$ trung nghi:n c4u t9nh h9nh c2ng ty Bua 2 n76 2^^_[2^1^
() thực tr&ng c2ng tc kế t"n (En ?Png tiền t&i C2ng ty thng ^1e2^11.
1.4 Phuong pháp nghiên cúu:
\ể h")n th)nh chuy:n đề tEt nghi#$ n)y t2i đW sN !Ang cc $hưQng $h$`
[ bhưQng $h$ $h-ng (@n trực tiế$` 1) $hưQng $h$ h-i trực tiế$ nh=ng người cung
c@$ th2ng tin, != 1i#u cSn thiết ch" (i#c nghi:n c4u đề t)i. bhưQng $h$ n)y sN !Ang
tr"ng giai đ"&n thu th3$ nh=ng th2ng tin cSn thiết () nh=ng sE 1i#u th2 c; 1i:n Buan
đến đề t)i.
[ bhưQng $h$ thEng k:` 1) $hưQng $h$ 1i#t thEng k: nh=ng th2ng tin, != 1i#u thu
th3$ đư5c $hAc (A ch" (i#c 13$ cc ?0ng $hIn tFch.
[ bhưQng $h$ $hIn tFch >.` 1) $hưQng $h$ !ựa tr:n nh=ng sE 1i#u c; sfn c; sfn để
$hIn tFch nh=ng ưu, như5c điể6 tr"ng c2ng tc >. nhP6 hiểu r* hQn cc (@n đề
nghi:n c4ư tD đ; t96 ra nghuy:n nhIn () gi0i $h$ kh'c $hAc.
[ bhưQng $h$ s" snh` 1) $hưQng $h$ !ựa ()" nh=ng sE 1i#u c; sfn để tiến h)nh s"
snh, đEi chiếu (ề sE tưQng đEi () tuy#t đEi, thường 1) s" snh gi=a hai n76 1iền kề để
t96 ra sự t7ng gi06 c8a gi trị n)" đ;, gig$ ch" Bu tr9nh $hIn tFch >. cOng như cc
Bu tr9nh khc.
[ bhưQng $h$ h&ch t"n kế t"n` h) $hưQng $h$ sN !Ang ch4ng tD, t)i kh"0n sổ sch
để h# thEng h;a () kiể6 s"t th2ng tin (ề cc nghi#$ (A kinh tế t)i chFnh $ht sinh.
\Iy 1) $hưQng $h$ trJng tI6 đư5c sN !Ang ch8 yếu tr"ng h&ch t"n kế t"n.
/g")i ra t2i c,n sN !Ang 6ột sE $hưQng $h$ kinh tế khc.
1.5 Kết câu chuyên dề
Chuy:n đề c; hai chưQng `
ChưQng 1` >hi But chung (ề c2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc
ChưQng 2 ` Xhực tế c2ng tc kế t"n (En ?Png tiền t&i c2ng ty X/LL YXV L5$
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
4
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
ZuEc
Luế, thng ^i n76 2^11
j(th ` h: Xhị U"an
CHUONG 1. TINH HINH CHUNG TAI CÔNG TY TNHH MTV HÇP QUÓC.
1.1.Quá trình hình thành và phát triên.
1.1.1. Qúa trình hình thành cua công ty
./X/ L5$ ZuEc đư5c th)nh 13$ thT" Buyết định sE k^^1^^^^12 ng)y 2l
thng ^k n76 2^^^ c8a cG/. Xmnh Zu0ng trị. Zua Bu tr9nh h"&t !ộng kinh !"anh
tr"ng ng)nh KIy !ựng !"anh nghi#$ ng)y c)ng trưRng th)nh 1:n (ới đội ngO c2ng nhIn
1)nh nghề () cn ?ộ cc ?ộ $h3n gi)u kinh nghi#6 () chuyển đổi th)nh C2ng ty
X/LL YXV L5$ ZuEc.
C2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc. h"&t động thT" ni@y ch4ng nh3n đ7ng kC
kinh !"anh sE` k^^2^^^^_6 !" jR >ế h"&ch () đSu tư tmnh Zu0ng trị c@$ ng)y 1o
thng 12 n76 2^^2, c; trA sR t&i khu $hE 1^ $hường i Xb \2ng L) [ Zu0ng trị. h)
6ột đQn (ị UIy !ựng cQ ?0n, C2ng ty h"&t động (ới ng)nh nghề kinh !"anh 1)` UIy
!ựng !In !Ang, KIy !ựng cSu đường () s0n Ku@t cc s0n $hH6 tD gp.
Xr0i Bua nhiều n76 h"&t động, C2ng ty đW c; nhiều chuyển ?iến tFch cực (ề t9nh
h9nh t)i chFnh cOng như kinh nghi#6 tr"ng h"&t động kinh !"anh. C2ng ty đW thi c2ng
nhiều c2ng tr9nh 1ớn nh- khc nhau tr"ng () ng")i tmnh, kh2ng ngDng gia t7ng ch@t
1ư5ng c2ng tr9nh 6) (qn đ06 ?0" đư5c tiến độ thi c2ng. C2ng ty đW thi c2ng cc c2ng
tr9nh như` cG.j tmnh Zu0ng trị, Xrung tI6 (ui chQi gi0i trF Luy#n Ca6 1ộ, Xrường
XLCj Xrung niang [ ni" 1inh...
."anh nghi#$ 1u2n h")n th)nh kế h"&ch thanh t"n (ới /gIn sch nh) nước,
đời sEng cn ?ộ c2ng nhIn (i:n ng)y c)ng đư5c c8ng cE nIng ca" r* r#t.
X:n c2ng ty `C2ng ty X/LL Yột Xh)nh Vi:n L5$ ZuEc
jE đi#n th"&i ` ^ik.klirok1
saK` ^ik.klirok1
YW sE thuế ` ^161^^^iollrk
1.1.2. Quá trình phát triên cua công ty
Thời gian đSu th)nh 13$, c2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc c; Buy 62 h"&t động
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
5
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
nh-, 1ực 1ư5ng cn ?ộ () đội ngO c2ng nhIn Ft, cQ sR (3t ch@t () trang thiết ?ị c,n
thiếu thEn. Zua hQn hai n76 h"&t động đến nay c2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc 1)
6ột đQn (ị 6&nh tr"ng ng)nh KIy !ựng, c2ng ty c; 6ột đội ngO 1a" động n7ng động,
sng t&" (ới sE 1ư5ng cn ?ộ c2ng nhIn (i:n 1) _6 người, sE c2ng nhIn h5$ đ<ng (ới
đQn (ị 1:n đến 1^^ người, đội ngO c2ng nhIn kt thu3t c; kinh nghi#6 () tay nghề ca".
CQ sR (3t ch@t () trang thiết ?ị c8a đQn (ị s" (ới thời gian trước nhiều () 6&nh hQn.
Li#n nay c2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc đang t7ng cường 6R rộng thị trường
(ề KIy !ựng () s0n Ku@t gp 1)6 t7ng cường !"anh thu () hi#u Bu0 kinh tế, g;$ $hSn
gi0i Buyết (i#c 1)6 ch" người 1a" động.
C2ng ty sau 6ột thời gian h"&t động chưa 1Iu nhưng đW t&" ra đư5c niề6 tin, sự
tFn nhi#6 c8a đEi tc. /g")i ra, c2ng ty c,n tha6 gia KIy !ựng cc c2ng tr9nh gia"
th2ng $hAc (A ch" (i#c đi 1&i c8a người !In tr:n địa ?)n tmnh Zu0ng Xrị () 6ột sE địa
$hưQng khc.
C2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc ra đời tr"ng cQ chế thị trường (ới sự c&nh tranh
gay g't c8a cc c2ng ty cung ng)nh n:n c2ng ty cOng c; nhiều thu3n 15i () kh; kh7n`
 Xhu3n 15i
[ h) đQn (ị KIy !ựng đ;ng tr:n địa ?)n th)nh $hE \2ng L), 1) th)nh $hE 6ới $ht
triển n:n c; nhiều !ự n () khu c2ng nghi#$ đang đư5c Buan tI6 () đSu tư n:n c;
nhiều cQ hội để c2ng ty tha6 gia đ@u thSu, t96 kiế6 (i#c 1)6.
[ C2ng ty c; đội ngO c2ng nhIn tay nghề ca". \; 1) yếu tE thu3n 15i tr"ng (i#c KIy
!ựng đ5n (ị (=ng 6&nh tr"ng cQ chế thị trường.
[ Xhị trường KIy !ựng đ%c ?i#t KIy !ựng !In !Ang tưQng đEi thu3n 15i !" ng)nh KIy
!ựng c; 64c t7ng trưRng ca", c; nhiều !ự n đSu tư 1ớn tr"ng nh=ng n76 (Da Bua ()
tr"ng thời gian tới.
[ Xhị trường gp t7ng trưRng kh nhanh () s2i động 1) điều ki#n để c2ng ty ng)y c)ng
$ht triển.
 >h; kh7n
[ C2ng ty 6ới 6R rộng thị trường h"&t động n:n cQ sR (3t ch@t () trang thiết ?ị $hAc
(A c2ng tc KIy !ựng c,n h&n chế.
[ hực 1ư5ng cn ?ộ kt thu3t c,n thiếu s" (ới nhu cSu tD cc c2ng tr9nh tr"ng h"&t
động KIy !ựng c8a c2ng ty.
1.2.Chúc nàng và nhiçm vµ cua công ty
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
6
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
1.2.1. Chúc nàng cua công ty
C2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc c; cc ch4c n7ng sau`
[ C2ng ty h"&t động thT" định hướng $ht triển c8a nhu cSu c"n người, đ2 thị
h;a, c2ng nghi#$ h;a, hi#n đ&i h;a.
[ C2ng ty nh3n thi c2ng KIy !ựng cc c2ng tr9nh gia" th2ng, th8y 15i, san 6%t
?Png, KIy !ựng cQ sR h& tSng, khu !In cư tr:n địa ?)n tmnh Zu0ng Xrị.
[ j0n Ku@t kinh !"anh cc s0n $hH6 tD gp như (n +$, đ< nội th@t tD gp ...
[ hWnh đ&" c2ng ty 1u2n nghi:n c4u nh=ng $hưQng th4c 6ới nhP6 nIng ca"
Bu tr9nh thi c2ng, đ06 ?0" ch@t 1ư5ng ch" cc c2ng tr9nh
1.2.2 Nhiçm vµ cua công ty
[Xổ ch4c điều h)nh kế t"n s0n Ku@t kinh !"anh c8a đQn (ị thực thi tiến độ $hIn
kv c8a kế h"&ch. \<ng thời, c; nghwa (A thực hi#n đSy đ8 cc ?" c" t)i chFnh thEng
k: thT" Buy định c8a $h$ 1u3t.
[ Về c2ng tc Bu0n 1C kt thu3t () ch@t 1ư5ng c2ng tr9nh cOng đư5c thực hi#n thT"
đgng Buy định c8a c2ng ty.
[ >hai thc, sN !Ang (En c; hi#u Bu0 đSu tư h"&t động kinh !"anh.
[ YR rộng Buan h# đEi tc tr"ng nước () ng")i nước
[ Xhực hi#n cc nghwa (A nộ$ cc kh"0n ngu<n thu ch" ngIn sch nh) nước,
kh2ng ngDng $ht triển c2ng ty ng)y c)ng 1ớn 6&nh.
1.3 . Bç máy quan lý cua công ty
- C2ng tc tổ ch4c Bu0n 1F c8a c2ng ty đư5c thể hi#n Bua sQ đ< sau`
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
7
BAN GIÁM DÓC
Các dçi SX co
khí, SX mçc
Các dçi xây
dựng: 1,2...
Phòng Ky thuật -
Vật tu
Phòng TC-HC Phòng Kế toán -
Tài vµ
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Qơ đZ 8[ $C ch7c công t!c 6uản >D hành chDnh củ công ty
Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
x Ch4c n7ng, nhi#6 (A c8a tDng ?ộ $h3n.
- \i!m đ5c: 1) người đaị !i#n $h$ nhIn c8a C2ng ty, c; trch nhi#6 $h$ 1F
ca" nh@t c8a C2ng ty, chịu trch nhi#6 1Wnh đ&" () điều h)nh s0n Ku@t kinh !"anh,
đ<ng thời chịu trch nhi#6 trước $h$ 1u3t () C2ng ty tr"ng (i#c điều h)nh, Bu0n 1F
c8a C2ng ty.
[ ]h? \i!m đ5c` nig$ (i#c ch" gi6 đEc, đư5c ni6 đEc uy Buyền khi gi6 đEc
đi ('ng, thay 6%t gi6 đEc thT" !*i trực tiế$ cc đQn (ị s0n Ku@t c8a C2ng ty.
[ ]hFng ^) to!n _ tài 'P` nhi ch+$ $h0n nh đSy đ8 () chFnh Kc cc nghi#$ (A
kinh tế $ht sinh hPng ng)y. XhT" !*i t")n ?ộ t)i s0n hi#n c; c8a !"anh nghi#$ đ2ng
thời cung c@$ đSy đ8 th2ng tin (ề h"&t động kinh tế t)i chFnh c8a c2ng ty.
bh0n nh t@t c0 cc chi $hF s0n Ku@t $ht sinh tr"ng kv () kết Bu0 thu đư5c tD
h"&t động s0n Ku@t kinh !"anh.X96 ra nh=ng ?i#n $h$ tEi ưu nhP6 đưa !"anh nghi#$
$ht triển 1)nh 6&nh, đgng hướng đ&t hi#u Bu0 ca" (ới chi $hF th@$ nh@t nhưng thu
đư5c kết Bu0 ca" nh@t. X7ng tFch 1Oy ti đSu tư ch" !"anh nghi#$, thực hi#n nghwa (A
đEi (ới ngIn sch nh) nước.
Xổ ch4c chi đ&" thực hi#n t")n ?ộ c2ng tc kế t"n, tin hJc, h&ch t"n cc
nghi#$ (A kinh tế thT" $h$ 1#nh kế t"n.
[]hFng ^` thuật _ 'ật t*` Xiế$ nh3n Bu0n 1F h< sQ, t)i 1i#u, !ự t"n, ?Wng (M thiết
kế c2ng tr9nh.
bhIn c2ng cn ?ộ gi6 st, thT" gi*i t9nh h9nh thực hi#n c2ng tr9nh. >hi c2ng
tr9nh h")n th)nh, cn ?ộ ky thu3t Kc định khEi 1ư5ng thực hi#n () chuyển ch" $h,ng
kế t"n đEi chiếu, kiể6 tra () Buyết t"n đSu tư. XhT" gi*i t9nh h9nh Ku@t, nh3$ (3t tư.
Cung c@$ (3t tư thT" kế h"&ch () tiến độ thi c2ng. G" c" (3t tư thT" Buy định.
_ ]hFng tC ch7c _ hành chDnh: \06 nh3n c2ng tc tổ ch4c Bu0n 1F h)nh chFnh
c8a C2ng ty, như s'$ Kế$ tổ ch4c s0n Ku@t, ?E trF nhIn sự, tổ ch4c h"&t động kh"a hJc,
Buy chế tr0 1ưQng, chế độ GLUL, c2ng tc an t")n 1a" động...
- ,!c đ=i xây 1ựng;C; nhi#6 (A thi c2ng KIy 1'$ cc c2ng tr9nh !" C2ng ty gia"
_ ,!c đ=i sản xuHt cơ (hD@ sản xuHt m=c c; nhi#6 (A $hAc (A s0n Ku@t, thi h)nh
cc y:u cSu tD $hFa ky thu3t, s0n Ku@t cc 6%t h)ng tD gp z?)n, t8, cNa...{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
8
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
1.4. Tô chúc bç máy kế toán
C7n c4 ()" Buy 62 () đ%c !iể6 h"&t động s0n Ku@t kinh !"anh, C2ng ty tổ
ch4c ?ộ 6y kế t"n thT" 62 h9nh kế t"n Tập trung.
Cty !ung $hưQng $h$ nh3$ trước, Ku@t trước để t9nh gi nguy:n (3t 1i#u.
>h@u ha" t)i s0n cE định thT" đường th|ng.
>: khai thuế nXnX thT" $hưQng $h$ kh@u trD.
h"&i tiền sN !Ang 1) Vi#t /a6 đ<ng, ng"&i t#}.
Xhời điể6 6R sổ kế t"n tD ng)y ^1 thng ^1 đến ng)y k1 thng 12.
Xhể hi#n Bua sQ đ< sau`
Qơ đZ a[ $C ch7c b= m!y () to!n củ công ty
Ghi chú: Zuan h# trực tuyến
Zuan h# ch4c n7ng
x Chúc nàng và nhiçm vµ cµ thê cua tùng bç phận.
[ Kế toán truong` h) người trực tiế$ tổ ch4c, Bu0n 1F () điều h)nh ?ộ 6y kế
t"n. C; nhi#6 (A tha6 6ưu cc h"&t động t)i chFnh ch" gi6 đEc, trực tiế$ 1Wnh đ&"
cc nhIn (i:n kế t"n tr"ng c2ng ty, kiể6 tra c2ng tc thu nh3$ () KN 1C ch4ng tD
kiể6 s"t () $hIn tFch t9nh h9nh (En c8a đQn (ị..CuEi thng, kế t"n trưRng c; nhi#6
(A kiể6 tra ?" c" Buyết t"n !" kế t"n tổng h5$ 13$ n:n để ?" c" ch" 1Wnh đ&".
[ Kế toán tông hợp ` c; nhi#6 (A hướng !qn kiể6 tra sE 1i#u c8a cc kế t"n
(i:n r<i tổng h5$ sE 1i#u ?" c" Buyết t"n thT" BuC. X3$ h5$ chi $hF Kc định !"anh
thu, h&ch t"n 1Wi 1p () đnh gi hi#u Bu0 kinh !"anh c8a c2ng ty. >ế t"n tổng h5$
c,n thT" !*i t9nh h9nh thanh t"n (ới ngIn sch /h) nước
[ Kế toán tiền m}t và thanh toán` nhi ch+$, $h0n 0nh kị$ thời chFnh Kc đSy
đ8 cc kh"0n thu chi tiền 6%t, thanh t"n nội ?ộ () cc kh"0n thanh t"n khc, đ2n
đEc (i#c thực hi#n t&6 4ng.
- Kế toán công nợ và tiền gui ngân hàng ` XhT" !*i t9nh h9nh ?iến động c8a
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
9
>~ X•€/ X•‚ƒ/n
>ế t"n
(3t tư [ t)i s0n
>ế t"n c2ng
n5 () Xn/L
>ế t"n tiền
6%t ()
thanh t"n
Xh8 Buy >ế t"n
tổng h5$
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
tiền gNi () tiền (ay ngIn h)ng, thT" !*i c2ng n5 c8a cc c nhIn () tổ ch4c.
[ Kế toán Vật tu - tài san` XhT" !*i t9nh h9nh cung 4ng, Ku@t [ nh3$ (3t tư,
ki:6t ra gi6 st (ề sE 1ư5ng hi#n tr&ng t)i s0n cE định hi#n c;, t9nh h9nh t7ng gi06,
tFnh () $hIn ?ổ khu ha" ch" cc đEi tư5ng sN !Ang.
[ Thu quy` C; trch nhi#6 thT" gi*i t9nh h9nh Xhu [ chi () Bu0n 1F tiền 6%t c8a
C2ng ty.
 Hình thúc sô kế toán
Li#n t&i C2ng ty đang sN !Ang 6ột ?ộ sổ kế t"n () $ !Ang h9nh th4c kế t"n
Chứng từ ghi sổ.
Trình tự ghi sổ như sau:
[ C7n c4 ()" ch4ng tD gEc () cc ch4ng tD 1i:n Buan, định k9 kế t"n 13$ ch4ng
tD ghi sổ, tr9nh kế t"n trưRng !uy#t r<i ()" sổ đ7ng kF ch4ng tD ghi sổ, sau đ;
()" sổ ci.
[ \ịnh k9, kế t"n cộng sổ sau đ; 13$ ?0ng cIn đEi $ht sinh, đEi chiếu , kiể6
tra () cuEi n76 13$ ?" c" Buyết t"n.
[ L# thEng t)i kh"0n c8a c2ng ty $ !Ang 1) h# thEng t)i kh"0n kế t"n thEng
nh@t $ !Ang ch" cc !"anh nghi#$ z?an h)nh thT" Buyết định sE 1ie2^^6eZ\ „ GXC
ng)y 2^eke2^^6 c8a Gộ X)i chFnh {
Xr9nh tự h&ch t"n đư5c thể hi#n Bua sQ đ< sau`
Qơ đZ b[ Qơ đZ t%ình tự ghi sC củ công ty
Ghi chú: nhi h)ng ng)y.
nhi định k9.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
10
Ch4ng tD gEc
Ch4ng tD ghi sổ
jổ đ7ng kC
CXnj
jổ chi tiết jổ But
jổ ci
G0ng tổng
h5$ chi tiết
G0ng cIn đEi t)i kh"0n
G" c" kế t"n
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
\Ei chiếu, kiể6
1.5. Tình hình lao dçng cua công ty qua 2 nàm 2009-2010
Zua ?0ng sE 1i#u !ưới ta th@y t9nh h9nh 1a" động chung c8a c2ng ty X/LL
YXV L5$ ZuEc t7ng Bua 2 n76. CA thể 1) n76 2^1^ s" (ới n76 2^^_ t7ng o 1a" động
tưQng 4ng (ới o,lo…, sự gia t7ng n)y h")n t")n h5$ 1C (9 Buy 62 c8a đQn (ị ng)y
c)ng đư5c 6R rộng.
† !t th"# gi$i t%nh` V9 c2ng (i#c 1a" động n%ng nhJc, đ,i h-i người 1a" động cSn c;
s4c kh-T ?ền ?m chịu đư5c điều ki#n kh'c nghi#t n:n sE 1a" động n76 1u2n chiế6 ty
trJng 1ớn $hu h5$ (ới ng)nh nghề kinh !"anh c8a c2ng ty. /76 2^^_ 1a" động /a6 1)
o_ người chiế6 ll,o6…, sang n76 2^1^ t7ng 6 người chiế6 o,i_…, tr"ng khi đ; /=
chm c; 1^ người chiế6 11,2r… sang n76 2^1^ sE 1a" động /= t7ng 1:n 6ột người (9
c2ng (i#c KIy !ựng n%ng nhJc n:n (i#c t7ng nhIn sự /a6 1) h5$ 1C.
† !t th"# t%nh ch&t c'ng (iệc` C2ng ty h"&t động ch8 yếu tr"ng cc 1wnh (ực KIy !ựng
cc c2ng tr9nh, s0n Ku@t gp n:n 1a" động tha6 gia trực tiế$ ()" c2ng (i#c chiế6 ty
trJng 1ớn. /76 2^^_ sE người trực tiế$ tha6 gia ()" c2ng (i#c 1) oi người chiế6
lr,2o… sang n76 2^1^ 1) l1 người chiế6 lr,k6…, tr"ng khi đ; sE 1a" động gin tiế$
chm c; 1r người chiế6 1i,ok… n76 2^^_ () sang n76 2^1^ 1) 1i người chiế6 o,1r….
) !t th"# trình *+` jE 1a" động c; tr9nh độ \&i hJc, Xrung c@$ th@$ s" (ới 1a" động
$hổ th2ng () c2ng nhIn. Xa th@y c2ng nhIn chiế6 ty 1# ca" nh@t chiế6 rl,k1… n76
2^^_ tr"ng khi đ; ty 1# \&i hJc, Xrung c@$ chm chiế6 o,l6…. \ến n76 2^1^ cQ c@u 1a"
động t7ng 1:n tr9nh độ \&i LJc, Xrung c@$ t7ng 1:n 1 người chiế6 2i…, s" (ới n76
2^^_ 1a" động $hổ th2ng () c2ng nhIn t7ng 6 người chiế6 1r,6o…. \iều n)y ch4ng t-
c2ng ty ng)y c)ng c; nhiều c2ng tr9nh, nhiều !ự n n:n cSn nhiều 1a" động $hổ th2ng
() c2ng nhIn. Y%t khc ta th@y tr9nh độ 1a" động cOng $hu h5$ (ới ng)nh nghề n:n
1a" động $hổ th2ng chiế6 ty trJng 1ớn.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
11
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Bang 1: Tình hình lao dçng cua công ty qua 2 nàm 2009-2010
\VX` /gười
Chi tiêu
2009 2010 So sánh 2010/2009
SL º SL º +/- º
Tông số lao dçng l_ 1^^ _6 1^^ o o,lo
8. Theo giói tính
/a6 o_ ll,o6 li ll,ir 6 o,i_
/= 1^ 11,2r 11 11,r6 1 1^
c; Theo tính chât công viçc
Xrực tiế$ oi lr,2o l1 lr,k6 6 l
nin tiế$ 1r 1i,ok 1i 1i,6k 1 o,1r
a. Theo trình dç vàn hóa
\&i hJc ^k k,ko ^k k,1k ^ ^
Xrung c@$ ^r r,r_ ^i i,21 1 2i
ha" động $hổ th2ng k_ rk,l2 r2 rk,oi ^k o,6_
C2ng nhIn rk rl,k1 r6 ro,_2 ^k 6,_l
Thu nhập bình quân cua LD
o1^.^^^đe1đethng lri.^^^đe1đethng 1ki.^^^đe1đethng 1_,^1
/gu<n` zbh,ng kt thu3t gi6 st thi c2ng{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
12
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
1.6.Tình hình vốn và tài tài san.
,-ng.: Tình hình (/n (0 t0i s-n c1a C'ng ty
Chi tiêu 2009
2010
So sanh 2010/2009
+/- º
Tông tài san 6.518.256.157 9.596.385.496 3.078.129.339 ro,22
d. Tài san ngàn han 4.945.862.252 7.842.681.357 3.605.552.815 o2,_^
1.Tiên va ca c khoan
tuong duong
1.2lo.i2o.6kr k.6l1.2_o.kr1 2.k_k.o6_.o^o 1li,_2
2. Phai thu khach hang 2.ikr.l21.rok k.^r_.ool.ko^ i1r._i6.l_o 2^,k2
3. Hang tôn kho i2o.ki1.2lr l2r.kk6.2o_ 2_6._lr.__i i6,k2
4. Tai san ngàn han khac
i_6.161.l61 2lo.26_.k6o [k^l.l_2.r_r [i1,l2
B Tai san dài hạn 1.572.393.905 1.753.704.139 181.310.234 11,53
1. TSCD 1.k1r.l2o.k_1 1.r_o.2ir.k_1 1l2.r2o.^^^ 1k,lo
2. Tai san dai han khac 2io.i66.i1r 2i6.rr_.orl [1.1^6.o66 [^,rk
Tông nguôn vốn 6.518.256.157 9.596.385.496 3.078.129.339 ro,22
V; Nợ phai tra 2.557.286.159 3.817.356.243 1.260.070.084 r_,2o
1. Nợ ngàn hạn 1.l2i.1r_.lik k.1o^.i2o.k^^ 1.kri.koo.rro ok,o1
2. Nợ dài hạn ok2.1k6.k^6 6r6.l2l._rk [li.k^o.k6k [11,6i
VV; Nguôn vốn chu so
hüu
3.960.969.998 5.879.029.253 1.918.059.255 rl,r2
1. Nguôn vốn kinh doanh
k.o_2.^^^.^^^ i.6i2.^^^.^^^ 1.l6^.^^^.^^^ r_,^i
2. Ca c quy thuôc VCSH
o2.1k^.2rl l_.oli.ir6 1o.6ii.2_l 2r,rl
3. Loi nhuân sau thuê
chua phân phôi
_6.lk_.oi^ 1ko.2rk.o^o r^.r^k._io r1.o2
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
13
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên
Trân
Nhận xét:
† !t th"# tình hình t0i s-n` XD ?0ng sE 1i#u tr:n ta th@y Buy 62 t)i s0n c8a c2ng ty
n76 2^1^ s" (ới n76 2^^_ t7ng k.^ol.12_.kk_ đ chiế6 ro,22…. Xr"ng đ;, t)i s0n
ng'n h&n t7ng đng kể tD r._ri.l62.2i2 đ n76 2^^_ 1:n đến o.lr2.6l1.kio đ n76
2^1^ chiế6 o2,_^…. X)i s0n ng'n h&n t7ng ch8 yếu 1) !" tiền () cc kh"0n tưQng
đưQng tiền t7ng 6&nh tD 1.2lo.i2o.6kr đ n76 2^^_ 1:n đến k.6l1.2_o.kr1 đ n76
2^1^ chiế6 1li,_2…. \iều n)y ch4ng t- n76 2^1^ c2ng ty đW !ự tr= 1ư5ng tiền 1ớn,
() (i#c !ự tr= 1ư5ng tiền n)y t&" điều ki#n thu3n 15i ch" (i#c thu 6ua nguy:n (3t
1i#u $hAc (A c2ng tr9nh đang thi c2ng !R hay chuHn ?ị ch" n76 2^11 (9 c2ng ty h"&t
động ch8 yếu tr"ng ng)nh KIy !ựng.
Xa th@y, n76 2^1^ cc kh"0n $h0i thu khch h)ng t7ng i1r._i6.l_ođ chiế6
2^,k2… điều n)y ch" th@y c2ng ty (qn chưa chưa chg trJng ()" (i#c thu h<i cc
kh"0n n5 tD khch h)ng.
L)ng t<n kh" c8a c2ng ty t7ng tD i2o.ki1.2lr đ n76 2^^_ 1:n đến
l2r.kk6.2o_đ n76 2^1^ chiế6 i6,k2…, !" n76 2^1^ nhiều c2ng tr9nh đư5c đ@u
thSu th)nh c2ng () đang thi c2ng !R !ự kiến đến n76 2^11 sM h")n th)nh, n:n đ,i
h-i $h0i !ự tr= sE 1ư5ng nguy:n (3t 1i#u tr"ng kh" để KIy !ựng c2ng tr9nh cOng như
s0n Ku@t cc 6%t h)ng tD gp.
X)i s0n !)i h&n n76 2^^_ tD 1.io2.k_k._^iđ t7ng 1:n 1.oik.o^r.1k_đ chiế6
11,ik…. X)i s0n !)i h&n c; t7ng nhưng chm t7ng R 64c th@$ ch8 yếu 1) t)i s0n cE
định t7ng 1l2.r2o.6^^đ chiế6 1k,lo…, tuy nhi:n t)i s0n cE định t7ng kh2ng đng kể
(9 ()" thời điể6 n)y c2ng ty đW đ06 ?0" đư5c cQ sR (3t ch@t, thiết ?ị 6y 6;c $hAc
(A ch" c2ng tc thi c2ng KIy !ựng c2ng tr9nh đSy đ8 đ06 ?" ch@t 1ư5ng tEt n:n
(i#c t7ng t)i s0n cE định cOng chm 1) thay thế cc thiết ?ị cO hay hết h&n sN !Ang (ới
gi trị nh-. G:n c&nh đ; th9 t)i s0n !)i h&n khc gi06 1.1^6.o66đ chiế6 [^,rk…
1ư5ng n)y gi06 kh2ng đng kể.
† !t th"# ngu2n hình th0nh
XD nh=ng sE 1i#u tr:n ch" ta th@y cQ c@u ngu<n (En n76 2^1^ t7ng ch8 yếu 1)
!" n5 $h0i tr0 () ngu<n (En kinh !"anh t7ng. /5 $h0i tr0 t7ng 6&nh tD
Svth: Lê Th| Xoan
Trang:
14
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên
Trân
2.iio.2l6.1i_đ n76 2^^_ 1:n đến k.l1o.ki6.2rkđ chiế6 r_,2o…, tr"ng đ; n5 ng'n
h&n t7ng 1.kri.koo.rrođ chiế6 ok,o1…, !" c2ng ty đW (ay ng'n h&n để tr0 n5 (ay
!)i h&n đến h&n tr0 1)6 ch" n5 !)i h&n gi06 li.k^ok6kđ chiế6 [11,6i…. \<ng thới
sN !Ang n5 ng'n h&n đSu tư ()" 6ua nguy:n (3t 1i#u. G:n c&nh đ; ngu<n (En kinh
!"anh cOng t7ng 1:n đng kể tD k.o_2.^^^.^^^đ 1:n đến i.6i2.^^^.^^^đ chiế6
r_,^i…, !" c2ng ty h")n th)nh 6ột sE c2ng tr9nh (ới g;i thSu th@$ () (i#c ?n cc
6%t h)ng 6t ngh# n76 Bua t7ng 6&nh. \iều n)y ch4ng t- c2ng ty c; 64c độ độc
13$ (ề t)i chFnh tr"ng kinh !"anh, t&" đư5c sự uy tFn tr:n thị trường.
Zua sự gia t7ng c8a ngu<n (En ta th@y c2ng ty c; sự chuyển ?iến tFch cực tr"ng
huy động (<n, tuy nhi:n sE (En (ay (qn kh2ng gi06 đ,i h-i C2ng ty $h0i c; sự tFnh
t"n h5$ 1C để gi06 thiểu sự 0nh hưRng n)y đến kết Bu0 kinh !"anh. V9 (3y, đ:‡ !uy
triˆ hi#u Bu0 như n76 2^1^ th9 c2ng ty $h0i đIˆu tư () $ht huy hQn n=a hi#u Bu0 đ;
tr"ng tưQng 1ai. /h9n chung, tiˆnh hiˆnh h"a‰t đ2‰ng sa‡n KuIŠt kinh !"anh cu‡a c2ng ty
n76 2^1^ $haŠt tri:‡n hQn s" (QŠi n76 2^^_. ." (I‰y, c2ng ty cIˆn $haŠt huy (aˆ !uy triˆ
hi:‰u Bua‡ naˆ y.
1.7. Kết qua hoạt dông san xuât kinh doanh qua 2 nàm 2009-2010
Zua ?0ng ?" c" kết Bu0 kinh !"anh ta th@y !"anh thu c8a c2ng ty n76
2^^_ đ&t o ty đ<ng, n76 2^1^ đ&t hQn 1i ty đ<ng t7ng g@$ đ2i, t7ng 112,6k… s" (ới
n76 2^^_ tưQng 4ng (ới l ty đ<ng. C; thể n;i !"anh thu c8a c2ng ty c; sự t7ng
trưRng tưQng đEi nhanh. \iều đ; ch4ng t- c2ng ty kh2ng ngDng nổ 1ực đ)6 $hn
t96 kiế6 6R rộng cc 6Ei Buan h# kinh tế nhP6 t7ng !"anh thu đ<ng thời cOng thể
hi#n ch@t 1ư5ng s0n $hH6 c8a !"anh nghi#$ ng)y c)ng đư5c nIng ca", t&" !ựng
đư5c uy tFn tr:n thị trường.
/76 2^^_ !"anh thu c8a c2ng ty 1) o.k2^.i2i.kkl đ. \Iy 1) n76 c2ng ty chg
trJng ()" s0n Ku@t cc 6%t h)ng 6t ngh# ca" c@$ đ$ 4ng nhu cSu thị hiếu c8a
khch h)ng, đIy cOng 1) n76 c2ng ty chg trJng đSu tư ()" (i#c t96 kiế6 cc g;i
thSu c; 15i ch" c2ng ty, t96 hiểu thị trường (ề gp, tung ra cc s0n $hH6 (ới 6qu 6W
đ‹$, ch@t 1ư5ng, sang trJng, $hu h5$ (ới thị hiếu thH6 6t c8a khch h)ng. /76
2^1^ !"anh thu c8a c2ng ty 1) 1i.i6i.kio.r1i đ t7ng kh"0n l ty đ<ng tưQng 4ng (ới
Svth: Lê Th| Xoan
Trang:
15
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên
Trân
112.6k…. \Iy 1) n76 !a"nh thu t7ng (ư5t ?3c t7ng g@$ đ2i, (9 (Da Bua tr:n địa ?)n
Zu0ng Xrị đHy 6&nh (i#c tu ?ổ cc c"n đường () KIy !ựng 6ới cQ sổ h& tSng để 1:n
Xb Zu0ng L) trực thuộc Xmnh Zu0ng Xrị c2ng ty đW tha6 gia đ@u thSu () đIy 1) n76
?ội thu c8a c2ng ty.
G:n c&nh đ;, th9 gi (En cOng t7ng 6&nh t7ng o.2o_.lo^.r1r đ tưQng 4ng (ới
116,1^… (9 gi (En nguy:n (3t 1i#u để đSu tư ()" cc c2ng tr9nh c,n đang !- !ang () ?iến
động gi c0 nguy:n (3t 1i#u tr:n thị trường 0nh hưRng 1)6 ch" gi (En t7ng 1:n.
Y%t khc, ta th@y tổng chi $hF kinh !"anh c8a c2ng ty t7ng tưQng đEi nhanh
n76 2^^_ chm 1) ok^ tri#u đ<ng nhưng sang n76 2^1^ đW 1) 1,k ty đ<ng. Xr"ng đ;
th9 chi $hF ?n h)ng 1) t7ng 6&nh nh@t t7ng 2l_._r6.6or đ tưQng 4ng (ới 1^o,k1…,
để 1C gi0i (9 sa" chi $hF ?n h)ng t7ng $h0i nh9n ()" thực tế 1) c2ng ty đM kh2ng
ngDng c0i thi#n nIng ca" !"anh thu, !" đ; 1ư5ng h)ng ?n ra ng)y c)ng nhiều n:n
chi $hF ?n h)ng t7ng. G:n c&nh đ; th9 chi $hF Bu0n 1C kinh !"anh cOng t7ng gSn g@$
đ2i t7ng 26i.o1i.i_i đ tưQng 4ng (ới ol,11…, điều n)y ch4ng t- !"anh nghi#$
chưa chg trJng tr"ng (i#c Bu0n 1C (9 (3y cSn c; ?i#n $h$ !ể 1S6 gi06 chi $hi Bu0n
1C kinh !"anh. Chi $hF t)i chFnh t7ng r^.k11.2r^ đ tưQng 4ng kk,i1… điều n)y
ch4ng t- c2ng ty đW đi (ay để ?ổ sung ()" ngu<n (En.
/76 2^^_ tổng 15i nhu3n trước thuế đ&t k2i.^o^.i2^ đ, n76 2^1^ c"n sE n)y đW
t7ng 1:n đến 6__.^i_.^lo đ chiế6 11i,^i…. Xr"ng cc nhIn tE 0nh hưRng tới 15i
nhu3n thuSn th9 !"anh thu thuSn 1) nhIn tE 0nh hưRng tFch cực nh@t tới 15i nhu3n
thuSn. Y4c t7ng 112,6k… c8a !"anh thu thuSn n76 2^1^ s" (ới n76 2^^_ 1) nhờ
()" (i#c c2ng ty c0i tiến 6qu 6W s0n $hH6, uy tFn tr"ng cc c2ng tr9nh} 0nh hưRng
1ớn nh@t tới (i#c gia t7ng 15i nhu3n thuSn. G:n c&nh đ;, (i#c chi $hF t7ng nhanh 1&i
1) nhIn tE 0nh hưRng ti:u cực tới 15i nhu3n thuSn !" đ; c2ng ty cSn $h0i c; ?i#n
$h$ để gi06 chi $hF.
>ết Bu0 h"&t động kinh !"anh c8a !"anh nghi#$ đư5c thể hi#n Bua ?0ng sau.
Svth: Lê Th| Xoan
Trang:
16
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Bang 3: Bao cao kêt qua kinh doanh cua Công ty qua 2 nàm 2009-2010
DVT: dông
Chi tiêu 2009 2010
So sánh 2010/2009
Chênh lçch º
1. Doanh thu bán hàng và cung câp d|ch vµ
o.k2^.i2i.kkl 1i.i6i.kio.r1i l.2rr.lk2.^o2 112,6k
2. Các khoan giam trù doanh thu
3. Doanh thu thuân tù bán hàng và cung câp d|ch vµ
o.k2^.i2i.kkl 1i.i6i.kio.r1i l.2rr.lk2.^o2 112,6k
4. Giá vốn 6.2o^.2k^.6k6 1k.ii^.1^1.^ir o.2o_.lo^.r1r 116,1^
5. Lợi nhuận gçp 1.^i^.2_r.o^2 2.^1i.2i6.k6^ _6r._61.6il _1,ll
6. Doanh thu hoạt dçng tài chính i.r1i.^_6 1^.r1i.i1r i.^^^.r1l 2^o.^i
7. Chi phí hoạt dçng tài chính 12^.2o6.^i^ 16^.ilo.2_^ r^.k11.2r^ kk,i1
8.Chi phí bán hàng 2o^.1_2.iok i6^.1k_.2ro 2l_._r6.6or 1^o,k1
9. chi phí quan lý kinh doanh kr^.1o^.6ii 6^i.ll6.2i^ 26i.o1i.i_i ol,11
10.Lợi nhuận thuân tù hoạt dçng san xuât kinh doanh
k2i.^o^.i2^ 6__.^i_.^lo kok._ll.i6o 11i,^i
11. Lợi nhuận truóc thuế k2i.^o^.i2^ 6__.^i_.^lo kok._ll.i6o 11i,^i
12. Thuế TNDN l1.26o.6k^ 1or.o6r.oo2 _k.r_o.1r2 11i,^i
13. Lợi nhuận sau thuế l1.26o.6k^ 1or.o6r.oo2 _k.r_o.1r2 11i,^i
3 4gu2n: ph5ng 6ế t#7n8
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
17
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên
Trân
CHUONG 2. THJC TRANG KE T•ÁN VÓN B€NG TI•N TAI CÔNG TY
2.1. Nhüng vân dề chung về vốn bằng tiền tại công ty
2.1.1. Khái niçm vốn bằng tiền
VEn ?Png tiền c8a c2ng ty ?a" g<6 tiền 6%t t&i But, tiền gNi ngIn h)ng zhi#n
t&i c2ng ty chm Buan h# (ới cc ngIn h)ng c2ng thưQng Zu0n Xrị {, cc c2ng ty t)i
chFnh, tiền 6%t t&i ngIn h)ng ?a" g<6 tiền Vi#t /a6 () ngIn $hiếu !" ngIn h)ng
nh) nước Vi#t /a6, hi#n nay tiền 6%t t&i But chm c; tiền Vi#t /a6 kh2ng c; ng"&i
t#.
2.1.2. ‚ nghƒa vốn bằng tiền
VEn ?Png tiền đ;ng (ai tr, Buan trJng đEi (ới c2ng ty, n; 1) 6&ch 6u 1ưu
th2ng c8a cc !"anh nghi#$ 6ới !uy tr9, c; n; !"anh nghi#$ 6ới !uy tr9 đư5c h"&t
động c8a c2ng ty đ<ng thời thực hi#n Buy tr9nh ti s0n Ku@t 6R rộng đ%c ?i#t (ới cc
đ%c thu c8a c2ng ty th9 cSn 6ột 1ư5ng 1ớn (En.
2.1.3. Nhiçm vµ kế toán vốn bằng tiền
L&ch t"n (En ?Png tiền tr"ng c2ng ty c; nhi#6 (A $h0n nh kị$ thời, đSy
đ8, chFnh Kc sE 1i#u c; () t9nh h9nh ?iến động t7ng gi06 c8a tiền 6%t t&i But, t&i
ngIn h)ng, thT" !*i tDng kh"0n thu, chi h)ng ng)y c8a c2ng ty, kiể6 tra sổ sch đEi
chiếu 1ư5ng tiền t&i But (ới sổ sch kế t"n cOng như gi=a c2ng ty (ới ngIn h)ng
1i:n Buan tD đ; c; nh=ng ?i#n $h$ điều chmnh, K= 1C kị$ thời.
2.2. Thực trạng vốn bằng tiền tại công ty
2.2.1 Kế toán tiền m}t tại qu„
2.2.1.1 Chúng tù su dµng
\Ei (ới tiền 6%t 1) $hiếu thu, $hiếu chi
2.2.1.2 Tài khoan su dµng
\ể h&ch t"n t)i kh"0n tiền 6%t kế t"n s= !Ang t)i kh"0n 111 Œtiền 6%tV
C2ng !Ang` $h0n nh t9nh h9nh thu, chi, t<n But tiền 6%t ?a" g<6 tiền Vi#t /a6
z kể c0 ngIn $hiếu, ng"&i t#, ()ng ?&c t&i But c8a c2ng ty () đ<ng thời nhP6 thT"
!*i sự ?iến động c8a tiền gRi ngIn h)ng t&i c2ng ty.
2.2.1.3 Sô sách kế toán su dµng tại công ty
Svth: Lê Th| Xoan
Trang:
18
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên
Trân
[ jổ But tiền 6%t
[ G0ng k: ch4ng tD ghi /5[C; Xk111
[ Ch4ng tD ghi sổ
[ jổ đ7ng kC ch4ng tD ghi sổ
[ jổ ci
2.2.1.4 Trình tự luân chuyên chúng tù
… jQ đ< 1uIn chuyển c8a ch4ng tD`
L9nh th4c ch4ng tD ghi sổ`
2.2.1.5 Các nghiçp vµ kinh tế thực tế phát sinh tại công ty TNHH MTV Hợp
Quốc trong tháng 01/2011
 Cc nghi#$ (A 1)6 t7ng tiền 6%t t&i But`
[r^ Nghiçp vµ 1`
Phiếu thu số PT01 ngày 05/01/2011` thu tiền ?n ?)n ghế gp c8a khch h)ng €nh
YIy thT" h;a đQn nXnX sE ^^^^ir1 ng)y ^ie^1e2^11 (ới sE tiền 1) l.l^^.^^^
đ<ng z đW ?a" g<6 thuế nXnX 1^…{
† Ch4ng tD gEc 1i:n Buan` h;a đQn nXnX sE ^^^^ir1,$hiếu thu sE ^1, $hiếu Ku@t ^1.
H†A DON
Svth: Lê Th| Xoan
Trang:
Ch4ng tD gEc
zh;a đQn 6ua
h)ng, ?n
h)ng, gi@y đề
nghị t&6
4ng}{
bhiếu thu
bhiếu chi
G0ng k: n5 Xk111
G0ng k: c; Xk111
Ch4ng
tD ghi
sổ
jổ
ci
19
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên
Trân
GIÁ TR‡ GIA TˆNG
hi:n 1 Yqu sE` ^1nX>Xke^^1
/g)y ^i thng ^1 n76 2^11 >C hi#u` k2••e1^b
jE` ^^^^ir1
\Qn (ị ?n h)ng` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
\ịa chm` 1o1 L)6 /ghi „ \2ng L) „ Zu0ng Xrị
jE t)i kh"0n` ^161^^iollrk
\i#n th"&i` ^ikklirok1 Yj`k2^^2o6^6r
LJ () t:n người 6ua` khách hàng Ánh Mây
X:n đQn (ị`
\ịa chm` ri „ /guy]n \9nh Chiểu[ bhường k „ Xb \2ng L)
jE t)i kh"0n`
L9nh th4c thanh t"n` Xiền 6%t Yj`
STT Tên hàng hóa, d|ch vµ Don v|
tính
Số
luợng
Don giá Thành tiền
• G C 1 2 kŽ1K2
1 G)n Ci 1 k.^^^.^^^ k.^^^.^^^
2 nhế ci 1 i.^^^.^^^ i.^^^.^^^
Cộng th)nh tiền l.^^^.^^^
Xhuế su@t thuế nXnX` 1^… Xiền thuế nXnX l^^.^^^
Xổng cộng tiền thanh t"n l.l^^.^^^
GPng ch=` t6 tri#u t6 tr76 ngh9n đ<ng.
/g)y ^i thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i mua hàng Ngu‰i bán hàng Thu truong don v|
z69: ghi h; t<n8 369: ghi h; t<n8 3=>ng ?&u: 69 ghi h; t<n8
Svth: Lê Th| Xoan
Trang:
20
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
DON V‡ : CÔNG TY TNHH MTV HÇP QUÓC Yqu sE` ^2 „VX
D‡A CHŠ: Dông Hà ‹ Quang Tr| Z\ sE ` 1ie2^^6eZ\ „ GXC
/g)y 2^ thng ^k n76 2^^6
PHIEU XUŒT KH• c8a Gộ trưRng GXC
/g)y ^i thng ^1 n76 2^11 jE ` ^1
/5 ` X> 6k2
C; ` X>1ii
LJ t:n người nh3n h)ng` XrSn Xhị Yai
\ịa chm z?ộ $h3n {` c2ng t y X/LL YXV L5$ ZuEc
hC !" Ku@t h)ng` Ku@t h)ng ?n
Uu@t t&i kh"`C2ng ty
stt
Tên nh•n hiçu, quy
cách phŽm chât vật
tu, dµng cµ, san
phŽm, hàng hóa.
M•
số
Don
v|
tính
Số luợng
Don giá Thành tiền Yêu
câu
Thực
xuât
• G C . 1 2 k r
1 nhế nL Ci ^1 ^1 r.^^^.^^^ r.^^^.^^^
2 G)n G• Ci ^1 ^1 2.i^^.^^^ 2.i^^.^^^
Cộng
6.i^^.^^^
Cộng th)nh tiền z?Png ch={` su tri#u n76 ngh9n đ<ng chfn.
/g)y ^i thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v| kế toán truong ngu‰i nhận hàng thu kho
zkC t:n{ zkC t:n{ zkC t:n{ zkC t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
21
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
\Qn (ị` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE` Ck^[GG
\ịa chm` 171- Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr| Gan h)nh thT" Z\
jE 1_e2^^6eZ\[GXC[ng)y k^e^ke2^^6
C8a ?ộ trưRng ?ộ t)i chFnh
Phiếu thu Số:01 Nợ}}111}..
/g)y^ie^1e2^11 Có }}1k1}}.
LJ t:n người nộ$ tiền` khách hàng Ánh Mây
\ịa chm` ri „ /guy]n \9nh Chiểu[ bhường k „ Xb \2ng L)
hC !" nộ$` Xr0 tiền h)ng.
jE tiền` 8.800.000 d.
GPng ch=` X6 tri#u t6 tr76 ngh9n đ<ng chfn.
>•6 thT" Ch4ng tD kế t"n
\W nh3n đ8 sE tiền z(iết ?Png ch={` X6 tri#u t6 tr76 ngh9n đ<ng chfn..
/g)y ^i thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v|
3@9: *>ng ?&u8
Kế toán truong
3@98
Ngu‰i nçp tiền
3@98
Thu qu„
3@98
†>ế t"n h&ch t"n
/5 Xk 111 ` l.l^^.^^^
C; Xk i11 ` l.^^^.^^^
C; Xk kkk1` l^^.^^^
-40Nghiçp vµ số 02:
Phiếu thu số PT04 ngày 10/01/2011` C2ng ty X/LL \4c hI6 tr0 tiền n5 kv trước (ới
sE tiền 1)` 16.i^^.^^^ đ<ng.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
22
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
\Qn (ị` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE` Ck^[GG
\ịa chm` 171- Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr| Gan h)nh thT" Z\
jE 1_e2^^6eZ\[GXC[ng)y k^e^ke2^^6
C8a ?ộ trưRng ?ộ t)i chFnh
Phiếu thu Số:04 Nợ}}111}..
/g)y1^e^1e2^11 Có }}1k1}}.
LJ t:n người nộ$ tiền` Công ty TNHH Dúc Lâm
\ịa chm` li „ /guy]n XrWi „ bhường k „ Xb \2ng L)
hC !" nộ$` Xr0 tiền h)ng.
jE tiền` 16.500.000 d.
GPng ch=` 6ười su tri#u n76 tr76 ngh9n đ<ng chfn.
>•6 thT" Ch4ng tD kế t"n
\W nh3n đ8 sE tiền z(iết ?Png ch={` X6 tri#u t6 tr76 ngh9n đ<ng chfn..
/g)y 1^ thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v|
3@9: *>ng ?&u8
Kế toán truong
3@98
Ngu‰i nçp tiền
3@98
Thu qu„
3@98
† >ế t"n h&ch t"n
/5 Xk 111 ` 16.i^^.^^^
C; Xk 1k1 ` 16.i^^.^^^
[r^Nghiçp vµ số 03:
Phiếu thu số PT08 ngày 15/01/2011` •ng /guy]n /h3t Xgc rgt tiền gRi ngIn h)ng
thưQng 6&i cổ $hSn /g"&i XhưQng Vi#t /a6 „ C/ Zu0ng Xrị (ề nh3$ But (ới sE tiền 1) `
r^.^^^.^^^ đ<ng.
† Ch4ng tD sN !Ang` gi@y ?" n5 ^k, $hiếu thu sE ^l.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
23
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Ngân hàng : thuong mại cô phân ngoại thuong Viçt Nam ‹ chi nhánh Quang Tr|.
PHIEU HACH T•ÁN
/g)y 1ie^1e2^11
T•I KH••N SÓ TI•N
/5` ^161^^^iollrk CX‘ X/LL YXV L•b Zc•C r^.^^^.^^^
C;` ^161^^^iollrk CX‘ X/LL YXV L•b Zc•C r^.^^^.^^^
C; 1`
C; 2`
jE tiền ?Png ch=` ?En 6ưQi tri#u đ<ng chfn.
/ội !ung ` rgt tiền (ề nh3$ But.
Thanh toán viên kiêm soát Giám dốc
\Qn (ị` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE` Ck^[GG
\ịa chm` 171- Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr| Gan h)nh thT" Z\
jE 1_e2^^6eZ\[GXC[ng)y k^e^ke2^^6
C8a ?ộ trưRng ?ộ t)i chFnh
Phiếu thu Số:08 Nợ}}111}..
/g)y1ie^1e2^11 Có }}112}}.
LJ t:n người nộ$ tiền` Nguyến Nhật Túc
\ịa chm` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
hC !" nộ$` rgt tiền gNi (ề nh3$ But.
jE tiền` 40.000.000 d.
GPng ch=` ?En 6ưQi tri#u đ<ng chfn.
>•6 thT" Ch4ng tD kế t"n
\W nh3n đ8 sE tiền z(iết ?Png ch={` ?En 6ưQi tri#u đ<ng chfn.
/g)y 1i thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v| Kế toán truong Ngu‰i nçp tiền Thu qu„
zkC, đ;ng !@u{ zkC,hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ y:n{
† >ế t"n h&ch t"n
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
24
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
/5 Xk 111 ` r^.^^^.^^^
C; Xk 112 ` r^.^^^.^^^
2 Các nghiçp vµ làm giam tiền m}t tại qu„.
[r^Nghiçp vµ số 01:
Phiếu chi số PC02 ngày 10/01/2011` chi tiền 6ua (3t tư thT" h;a đQn sE ^^r^k_i c8a
./X/ L0i /gJc (ới sE tiền 1) 1l.1i^.^^^đ<ng.
† Ch4ng tD gEc 1i:n Buan` h;a đQn nXnX sE ^^r^k_i, $hiếu chi sE ^2, $hiếu nh3$ ^2
H†A DON
GIÁ TR‡ GIA TˆNG
hi:n 2 gia" ch" khc h)ng Yqu sE` ^1nX>Xke^^1
/g)y 1^ th)ng ^1 n76 2^1^ >C hi#u` k2••e1^b
jE` ^^r^k_i
\Qn (ị ?n h)ng` DNTN Hai Ngçc
\ịa chm` \2ng L) „Zu0ng Xrị
jE t)i kh"0n` 1211i6o1il_
\i#n th"&i` ^ikk.66i.ooi YjX`^r ^^112_1
LJ () t:n người 6ua` Lê Anh Son
X:n đQn (ị` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
\ịa chm` 1o1 L)6 /ghi „ \2ng L) „ Zu0ng Xrị
jE t)i kh"0n` ^161^^iollrk
L9nh th4c thanh t"n` Xiền 6%t Yj`k2^^2o6^6r
STT Tên hàng hóa, d|ch vµ Don v| tính Số
luợng
Don giá Thành tiền
• G C 1 2 kŽ1K2
1 Xh+$ 21l^ kg i^^ 1i.^^^ o.i^^.^^^
2 Ui 67ng ?m6 sQn X@n 1^ _^^.^^^ _.^^^.^^^
Cộng th)nh tiền 16.i^^.^^^
Xhuế su@t thuế nXnX` 1^… Xiền thuế nXnX 1.6i^.^^^
Xổng cộng tiền thanh t"n 1l.1i^.^^^
GPng ch=` Yười t6 tri#u 6ột tr76 n76 6ưQi ngh9n đ<ng
/g)y 1^ thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i mua hàng Ngu‰i bán hàng Thu truong don v|
z69: ghi h; t<n8 369: ghi h; t<n8 3=>ng ?&u: 69 ghi h; t<n8
Don v|: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE`^1[VX
D|a chi: 171 Hàm Nghi-Dông Hà-Quang Tr| Z\ sE 1ie2^^6eZ\[GXC
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
25
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
/g)y 2^e^ke2^^6 c8a GXC
PHIEU NH‘P KH•
/g)y 1^ thng ^1 n76 2^11 /5 ` 1i2, 1kk1
jE` ^2 C; ` 111
LJ t:n người gia" h)ng` XrSn V7n /a6 \ịa chm z?ộ $h3n {` /V 6ua h)ng
XhT" L\ sE ^^^^ir1 ng)y 1^ thng ^1 n76 2^11 ./X/ L0i /gJc
/h3$ t&i kh"` c2ng ty
stt Tên nh•n hiçu
quy cách phŽm
chât vật tu, dµng
cµ, san phŽm,
hàng hóa
M• số Don
giá
Số luợng Don giá Thành tiền
Theo
CT
Thực
nhập
• G C . 1 2 k r
1 Xh+$ 21l^
X21l^ kg i^^ i^^ 1i.^^^ o.i^^.^^^
2 Ui 67ng ?m6 sQn
Gj X@n 1^ 1^ _^^.^^^ _.^^^.^^^
Xhuế nXnX 1^ …
1.6i^.^^^
Cộng
1l.1i^.^^^
Viết ?Png ch= ` Yười t6 tri#u 6ột tr76 n76 6ưQi ngh9n đ<ng
Zu0ng Xrị, ng)y 1^ thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v| Kế toán truong Ngu‰i giao hàng Thu kho
zkC t:n{ zkC t:n{ zkC t:n{ zkC t:n{
Don v|: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE Ck1[GG
D|a chi: Dông Hà ‹ Quang Tr| XhT" Z\ sE` 1_e2^^6eZ\[GXC
/g)y k^e^ke2^^6
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
26
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
C8a ?ộ trưRng GXC
Phiếu chi Zuyển sE` ^1
/g)y 1^e^1e2^11 /5 ` 1i2,1kk1
jE` ^2. C; ` 111
LJ t:n người nh3n tiền` Lê Anh Son
\ịa chm` /V 6ua h)ng
hC !" chi` Xr0 tiền h)ng
jE tiền` 18.150.000 d.
GPng ch=` Yười t6 tri#u 6ột tr76 n76 6ưQi ngh9n đ<ng.
/g)y 1^ thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v|
3@9: *>ng ?&u8
Kế toán truong
3@98
Ngu‰i lập
3@98
Thu qu„
3@98
Ngu‰i nhận tiền
3@98
† >ế t"n h&ch t"n
/5 Xk 1i2 ` 16.i^^.^^^
/5 Xk 1kk ` 1.6i^.^^^
C; Xk 111` 1l.1i^.^^^
-40Nghiçp vµ số 02
Phiếu chi số PC07 ngày 15/01/2011` c2 XrSn han Xrinh đề nghị đư5c t&6 4ng (ới sE
tiền 1^.^^^.^^^ đ<ng để 6ua (7n $h,ng $hH6.
† Ch4ng tD gEc 1i:n Buan` ni@y đề nghị t&6 4ng, $hiếu chi sE ^o.
Don v|: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc. Yqu sE` C22[L
D|a chi: Dông Hà ‹ Quang tr|. Gan h)nh thT" Z\ sE`___[
XCeZ\eC\>X
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
27
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
/g)y ^2.11.1__6 c8a Gộ X)i ChFnh
GIŒY D• NGH‡ TAM ’NG
>Fnh gNi` [ ni6 đEc c2ng ty
[r^>ế t"n trưRng c2ng ty
X2i t:n 1)` Trân Lan Trinh
Gộ $h3n ` (7n $h,ng
Uin đề nghị t&6 4ng sE tiền` 10.000.000 dông.
Viết ?Png ch=` 6ười tri#u đ<ng chfn.
Về kh"0n` t&6 4ng 6ua (7n $h,ng $hH6.
Xhời gian thanh t"n
>Fnh đề nghị gi6 đEc c2ng ty gi0i Buyết ch" t2i t&6 4ng sE tiền tr:n.
/g)y 1i thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v| Kế toán truong Ngu‰i dề ngh| tạm úng
zkC, hJ t:n, đ;ng !@u{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
jau khi $hiếu đề nghị t&6 4ng đư5c ni6 \Ec () kế t"n trưRng !uy#t, kế t"n 13$
$hiếu chi () th8 But chi tiề
Don v|: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE Ck1[GG
D|a chi: Dông Hà ‹ Quang Tr| XhT" Z\ sE` 1_e2^^6eZ\[GXC
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
28
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
/g)y k^e^ke2^^6
C8a ?ộ trưRng GXC
Phiếu chi Zuyển sE` ^1
/g)y 1ie^1e2^11 /5 ` 1r1
jE` ^o. C; ` 111
LJ t:n người nh3n tiền` Trân Lan Trinh
\ịa chm` (7n $h,ng
hC !" chi` t&6 4ng 6ua (7n $h,ng $hH6.
jE tiền` 10.000.000 d.
GPng ch=` Yười tri#u đ<ng chfn.
/g)y 1i thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v|
3@9: *>ng ?&u8
Kế toán truong
3@98
Ngu‰i lập
3@98
Thu qu„
3@98
Ngu‰i nhận
tiền
3@98
† >ế t"n h&ch t"n
/5 Xk 1r1 ` 1^.^^^.^^^
C; Xk 111` 1^.^^^.^^^
[r^Nghiçp vµ số 04:
Phiếu chi số PC10 ngày 19/01/2011 nh3n đư5c nGC sE ^i c8a ngIn h)ng c2ng thưQng
c2ng ty nộ$ tiền ()" ngIn h)ng 1) i^.^^^.^^^ đ<ng.
† ch4ng tD gEc 1i:n Buan` $hiếu chi sE 1^, gi@y nộ$ tiền ^1.
†>ế t"n h&ch t"n
/5 Xk 112 ` i^.^^^.^^^
C; Xk 111` i^.^^^.^^^
Ngân hàng: thuong mại cô phân Ngoại Thuong Viçt Nam ‹ chi nhánh Quang Tr|
GIŒY N“P TI•N
/g)y 1_e^1e2^11
Tên ngu‰i nçp tiền` /guy]n L")ng han
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
29
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
D|a chi` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Thông tin ngu‰i thµ huong ”…•
X:n người thA hưRng` ,ông ty $"// S$M /9p :u5c
jE t)i kh"0n` ^161^^iollrk
X&i ngIn h)ng` ViTtc"6?ank Zu0ng Xrị
/ội !ung nộ$` chuyển tiền ()" t)i kh"0n
jE tiền` 50.000.000 d
Viết ?Png ch=` n76 6ưQi tri#u đ<ng chfn.
Ngu‰i nçp tiền Giao d|ch viên Kiêm soát
zkC , hJ t:n{ z kC, hJ t:n{ zkC , hJ t:n{
Don v|: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE Ck1[GG
D|a chi: Dông Hà ‹ Quang Tr| XhT" Z\ sE` 1_e2^^6eZ\[GXC
/g)y k^e^ke2^^6
C8a ?ộ trưRng GXC
Phiếu chi Zuyển sE` ^1
/g)y 1_e^1e2^11 /5 ` 112
jE` 1^. C; ` 111
LJ t:n người nh3n tiền` Lê Nhật Túc.
\ịa chm` $h,ng kế t"n
hC !" chi` chi tiền gNi ()" ngIn h)ng.
jE tiền` 50.000.000 d.
GPng ch=` /76 6ưQi tri#u đ<ng chfn.
/g)y 1_ thng ^1 n76 2^1
Thu truong don v| Kế táon troung Thu qu„ Ngu‰i nhận tiền
Ký, hç tên• ”ký, hç tên• ”ký, hç tên• ”ký, hç tên•
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
30
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
 X3$ h5$ cc $hiếu thu, $hiếu chi tr"ng thng ^1 n76 2^11 kế t"n tiến h)nh ghi ()" sổ But tiền 6%t.
Xr9nh tự ghi sổ như sau`
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc S– QU— TI•N M˜T
D|a chi: Dông Hà ‹ Quang Tr|. Xhng ^1 n76 2^11
\VX` đ<ng
Ngày
tháng
Số phiếu
Diên giai Dối úng
Số tiền
Thu Chi Thu Chi
Tôn dâu tháng 01 ilr.6rl.6o1
^ie^1 ^1 Xhu tiền ?n h)ng c8a khch h)ng €nh YIy i11,kkk1 l.l^^.^^^
1^e^1 ^r ./X/ \4c hI6 tr0 n5 1k1 16.i^^.^^^
1^e^1 ^2 Chi tiền 6ua nguy:n (&t 1i#u nh3$ kh" 1i2,kkk1 1l.1i^.^^^
1ie^1 ^o Chi tiền t&6 4ng ch" c2 XrSn han Xrinh 1r1 1^.^^^.^^^
1ie^1 ^l •gt tiền gNi (ề nh3$ But 112 r^.^^^.^^^
1oe^1 ^l Chi tiế$ khch 6r2 2.^^^.^^^
1_e^1 1^ •gt tiền 6%t nộ$ tiền gNi 112 i^.^^^.^^^
2^e^1 12 Xhu h<i t&6 4ng 1r1 2.r^^.^^^
2ke^1 1k Vay (En (ề nộ$ But tiền 6,%t k11 1i.^^^.^^^
2ke^1 12 Chi tiền tr0 n5 ch" c2ng ty cổ $hSn Yinh ChIu kk1 1^i.2i^.^^^
}}}}}}}}}}}}}}}.
Tông cçng số phát sinh trong tháng 01 1__.1o1.^^^ 2^6.ioo.6^6
Số du cuối tháng 01 ioo.2r2.^6i
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập phiếu Kế toán truong Thu truong don v|
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
31
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
.ựa ()" sổ But tiền 6%t để ()" ?0ng ch4ng tD ghi /5 [ C; X>111
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|.
B•NG K™ CH’NG Tš GHI NÇ - TK111
Xhng ^1 n76 2^11 \VX` đ<ng
Chúng tù Diên giai Số tiền Ghi nợ tài khoan 111-ghi có các tài khoan khác
Số ngày 511 3331 131 112
bX^1 ^ie^1 Xhu tiền ?n h)ng l.l^^.^^^ l.^^^.^^^ l^^.^^^
bX^r 1^e^1 ./X/ \4c 1I6 tr0
n5
16.i^^.^^^ 16.i^^.^^^
bX^l 1ie^1 •gt tiền gNi nộ$ But r^.^^^.^^^ r^.^^^.^^^
}} }}}.. }} }}}.. }}.. }}}}. }.. }}}.. }}}}..
Xổng cộng 1__.1o1.^^
^
l.^^^.^^^ l^^.^^^ 16.i^^.^^^ r^.^^^.^^^
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập phiếu Kế toán truong Thu truong don v|
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
32
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|.
B•NG K™ CH’NG Tš GHI C† ‹ TK111
Xhng ^1 n76 2^11 \VX` đ<ng
Chúng tù
Diên giai Số tiền
Ghi có tài khoan 111-ghi nợ các tài khoan khác
Số ngày 152 1331 141 112
bC^2 1^e^1 Yua nguy:n (3t 1i#u 1l.1i^.^^^ 16.i^^.^^^ 1.6i^.^^^
bC^o 1ie^1 Chi t&6 4ng 1^.^^^.^^^ 1^.^^^.^^^
bC1^ 1_e^1 •gt tiền 6%t nh3$ But
tiền gNi
i^.^^^.^^^ i^.^^^.^^^
}.. }.. }}}. }}}. }}} }}}. }}}}.. }}}..
Xổng cộng 2^6.ioo.6^6 16.i^^.^^^ 1.6i^.^^^ 1^.^^^.^^^ i^.^^^.^^^
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập phiếu Kế toán truong Thu truong don v|
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
33
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
 C7n c4 ()" ?0ng k: ch4ng tD /5 [ C; Xk 111, cuEi thng kế t"n ghi ()"
ch4ng tD ghi sổ sE ^1,^2.
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|
Chúng tù ghi sô
Tháng 01/2011
Số: 01
Chúng tù
Diên giai
Tài khoan
Số tiền
Số Ngày Nợ Có
bX^1
Gn h)ng ch" khch h)ng
€nh YIy
111 i11 l.^^^.^^^
Xhuế nXnX đSu ra 111 kkk1 l^^.^^^
bX^r 1^e^1 ./X/ \4c hI6 tr0 n5 111
1k1 16.i^^.^^^
bX^l 1ie^1 •gt tiền gNi (ề nh3$ But 111
112 r^.^^^.^^^
}}}}}}}.
Cçng 1__.1o1.^^^
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập Kế toán truong
z >C, hJ t:n{ zkC, hJ t:n
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
34
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|
Chúng tù ghi sô
Tháng 01/2011
Số: 02
Chúng tù
Diên giai
Tài khoan
Số tiền
Số Ngày Nợ Có
bC^2
Yua nguy:n (3t 1i:u (ề
nh3$ kh"
1i2
111 16.i^^.^^^
Xhuế nXnX đSu ()" 1kk1 111 1.6i^.^^^
bC^o 1ie^1
Chi t&6 4ng ch" XrSn han
Xrinh
1r1
111 1^.^^^.^^^
bC1^ 1_e^1
•gt tiền 6%t gNi ngIn
h)ng
112 111 i^.^^^.^^^
}}}}}}}.
Cçng 2^6.ioo.6^6
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập Kế toán truong
z >C, hJ t:n{ zkC, hJ t:
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
35
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
 Ch4ng tD ghi sổ 13$ K"ng đư5c kế t"n trưRng kiể6 tra, $h: !uy#t r<i
chuyển ch" kế t"n tổng h5$ ()" sổ đ7ng kC ch4ng tD ghi sổ.
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|
S– DˆNG K‚ CH’NG Tš GHI S–
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Chúng tù ghi sô
Diên giai
Chúng tù ghi sô
Số tiền
Số hiçu Ngày tháng Số hiçu Ngày tháng
CXnj^1 k1e^1e2^11 1__.1o1.^^^
CXnj^2 k1e^1e2^11 2^6.ioo.6^6
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập Kế toán truong Giám dốc
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
\ến cuEi thng c7n c4 ()" sổ ch4ng tD ghi sổ () sổ đ7nng kC ch4ng tD để 1:n sổ ci,
tổng sE $ht sinh tr:n sổ ci đư5c !ung để đEi chiếu (ới sE tiền thu, chi tr"ng thng tr"ng
sổ chi tiết X>111. \ể đ06 ?0" tFnh chFnh Kc, cuEi kv kế t"n tiền 6%t đEi chiếu (ới sE
!ư ngIn h)ng để $ht hi#n () điều chmnh nh=ng sai K;t nếu c;.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
36
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc S– CÁI Yqu sE j•2c1[./
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr| Ngày 31 tháng 01 nàm 2011 Gan h)nh thT" Z\ sE 1ie2^^6eZ\[GXC
Tên tài khoan: tiền m}t /g)y 2^e^ke2^^6 c8a Gộ trưRng GXC
Chúng tù ghi sô
Diên giai Dối úng
Số tiền
Số hiçu Ngày tháng Nợ Có
Số du dâu tháng 01 ilr.6rl.6o1
CXnj^1 k1e^1 Gn h)ng ch" khch h)ng €nh YIy i11,kkk1 l.l^^.^^^
CXnj^1 k1e^1 ./X/ \4c hI6 tr0 n5 1k1 16.i^^.^^^
CXnj^1 k1e^1 •gt tiền gNi (ề nh3$ But 112 r^.^^^.^^^
}. }}.. }}}}}} }}} }}}}.. }}}}
CXnj^2 k1e^1 Yua nguy:n (3t 1i#u nh3$ kh" 1i2,1kk1 1l.1i^.^^^
CXnj^2 k1e^1 Chi t&6 4ng ch" XrSn han Xrinh 1r1 1^.^^^.^^^
CXnj^2 k1e^1 •gt tiền 6%t gNi ngIn h)ng 112 i^.^^^.^^^
}}}}}}}}}}}
Tông cçng số phát sinh 1__.1o1.^^^ 2^6.ioo.6^6
Số du cuối tháng 01 ioo.2r2.^6i
Ngày 31 tháng 12 nàm 2011
Ngu‰i lập Kế toán truong Giám dốc
”ký , hç tên• ”ký , hç tên• ”ký , hç tên•
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
37
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
2.2.2 Kế toán tiền gui ngân hàng
2.2.2.1 Chúng tù su dµng
[ ni@y ?" c;
[ ni@y ?" n5
[ ’y nhi#6 chi, 8y nhi#6 thu, gi@y nộ$ tiền.
2.2.2.2.Tài khoan su dµng
>ế t"n sN !Ang t)i kh"0n 1121 Œ tiền gNi ngIn h)ng ?Png V/\V
C2ng !Ang` !ung để $h0n nh sE 1i#u tiền hi#n c; () t9nh h9nh ?iến động c8a t@t c0 cc
1"&i tiền c8a c2ng ty gRi t&i ngIn h)ng, kh" ?&c, c2ng ty t)i chFnh.
2.2.2.3 Sô sách kế toán su dµng
[ G0ng k: chi tiết X> /5 zc;{ 112
[ jổ Xn/L
[ Ch4ng tD ghi sổ
[ jổ đ7ng kC ch4ng tD ghi sổ
[ jổ ci Xn/L
2.2.2.4.Trình tự luân chuyên
2.2.2.5.Các nghiçp vµ kinh tế phát sinh thực tế tại công ty
Nghiçp vµ 1:
Giây báo có GBC01 ngày 05/01/2011: C2ng ty X/LL bhước \&t tr0 n5 sE tiền
2^.^^^.^^^ đ<ng.

Ngân hàng: thuong mại cô phân Ngoại Thuong Viçt Nam - chi nhánh Quang Tr|.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
sổ tiền gNi /L ch4ng tD ?an
đSu
G0ng k: chi tiết
n5 X> 112
G0ng k: chi tiết
c; X> 112
ch4ng
tD ?an
đSu
jổ ci
38
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
GIŒY BÁ• C†
/g)y 12e^2e2^11
jE t)i kh"0n` ^161^^iollrk
X:n Xk` công ty TNHH MTV Hợp Quốc.
\ịa chm` 1o1[L)6 /ghi[\2ng L) „ Zu0ng Xrị.
/gIn h)ng` ViTc"6?ank
/gười nộ$ tiền`
LJ () t:n` Công ty TNHH Mai Linh.
\ịa chm` \2ng L) „ Zu0ng Xrị.
/ội !ung nộ$` tr0 tiền h)ng.
jE tiền ` 25.000.000 VND
Viết ?Png ch=` hai AưBi CăA triệu *2ng chDn.
E0nh ch# ngFn h0ng ghi
jE tiền 6%t nộ$: 25.000.000
Xiền ghi c; X> : 25.000.000
YW V•X khch h)ng k2^^2o6^6r
Thanh toán viên Kiêm soát thu qu„ Giám dốc
zkC, hJ t:n{ zkC, t:n{ zkC, t:n{ zkC, t:n{
† >ế t"n h&ch t"n`
/5 Xk 112 ` 2^.^^^.^^^
C; Xk 1k1` 2^.^^^.^^^
- Nghiçp vµ 02:
Giây báo có GBC03 ngày 22/01/2011 : thu tiền ?n h)ng c8a c2ng ty X/LL Xhanh L"a
thT" h;a đQn nXnX sE ^^^^iik (ới sE tiền 1) ii.^^^.^^^ đ<ng
† Ch4ng tD gEc 1i:n Buan` L;a đQn nXnX sE ^^^^iik, gi@y ?" c; ^k
H†A DON GIÁ TR‡ GIA TˆNG
Liên 1 kC hi#u` ••e2^11[X
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
39
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
/g)y 22 thng ^1 n76 2^11 jE` ^^^^iik
\Qn (ị ?n h)ng` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
\ịa chm` 1o1L)6 /ghi „ \2ng L) „ Zu0ng Xrị.
jE t)i kh"0n` ^161^^iollrk
\i#n th"&i` ^ikk[lirok1 YjX`k2^^2o6^6r
LJ () t:n người 6ua` XrSn han •nh
X:n đQn (ị` Công ty TNHH Thanh Hoa
\ịa chm` 1i[ L)6 /ghi[ bhường i „ Xb \2ng L)
jE t)i kh"0n` ^112^li6i62k
L9nh th4c thanh t"n` chuyển kh"0n YjX` ^^kki61l2^2
STT Tên hàng hóa, d|ch vµ Don v|
tính
Số
luợng
Don giá Thành tiền
• G C 1 2 kŽ1K2
1 np >hEi 1^ i.^^^.^^^ i^.^^^.^^^
Cộng th)nh tiền i^.^^^.^^^
Xhuế su@t thuế nXnX` 1^… Xiền thuế nXnX i.^^^.^^^
Xổng cộng tiền thanh t"n ii.^^^.^^^
GPng ch=` n76 6ưQi n76 tri:u đ<ng chfn.
Ngu‰i mua hàng Ngu‰i bán hàng Thu truong don v|
z69: ghi h; t<n8 369: ghi h; t<n8 3=>ng ?&u: 69 ghi h; t<n8
DON V‡ : CÔNG TY TNHH MTV HÇP QUÓC Yqu sE` ^2 „VX
D‡A CHŠ: Dông Hà ‹ Quang Tr| Z\ sE ` 1ie2^^6eZ\ „ GXC
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
40
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
/g)y 2^ thng ^k n76 2^^6
PHIEU XUŒT KH• c8a Gộ trưRng GXC
/g)y 22 thng ^1 n76 2^11
jE ` 1^
/5 ` X> 6k2
C; ` X>1ii
LJ t:n người nh3n h)ng` XrSn Xhị Yai
\ịa chm z?ộ $h3n {` c2ng t y X/LL YXV L5$ ZuEc
hC !" Ku@t h)ng` Ku@t h)ng ?n
Uu@t t&i kh"`C2ng ty
S
T
T
Tên quy cách hàng hóa
vật tu
M›u
m•
Don
v|
tính
Số luợng Don giá Số tiền
Yêu
câu
Thực
xuât
• G C . 1 2 k r
1 np n• >hEi 1^ 1^ k.i^^.^^^ ki.^^^.^^^
Cộng ki.^^^.^^^
Cộng th)nh tiền z?Png ch={` ?a 6ưQi 176 tri#u đ<ng chfn.
/g)y 2^ thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v| kế toán truong ngu‰i nhận hàng thu kho
zkC t:n{ zkC t:n{ zkC t:n{ zkC t:n{
Ngân hàng: thuong mại cô phân Ngoại Thuong Viçt Nam - chi nhánh Quang Tr|.
GIŒY BÁ• C†
/g)y 22e^1e2^11
jE t)i kh"0n` ^161^^iollrk
X:n Xk` công ty TNHH MTV Hợp Quốc.
\ịa chm` 1o1[L)6 /ghi[\2ng L) „ Zu0ng Xrị.
/gIn h)ng` ViTc"6?ank
/gười nộ$ tiền`
LJ () t:n` Công ty TNHH thanh Hoa
\ịa chm` \2ng L) „ Zu0ng Xrị.
/ội !ung nộ$` tr0 tiền h)ng.
jE tiền ` 55.000.000 VND
Viết ?Png ch=` năA AưBi CăA triệu *2ng chDn.
E0nh ch# ngFn h0ng ghi
jE tiền 6%t nộ$: 55.000.000
Xiền ghi c; X> : 55.000.000
YW V•X khch h)ng k2^^2o6^6r
Thanh toán viên Kiêm soát thu qu„ Giám dốc
zkC, hJ t:n{ zkC, t:n{ zkC, t:n{ zkC, t:n{
† >ế t"n h&ch t"n`
/5 Xk 112 ` ii.^^^.^^^
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
41
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
C; Xk i11` i^.^^^.^^^
C; Xk kkk1` i.^^^.^^^
- Nghiçp vµ 03:
Giây báo có số GBC04 ngày 25/01/2011: nh3n đư5c 1Wi tiền gNi (ới sE tiền r.io6.66o
đ<ng.
Ngân hàng: thuong mại cô phân Ngoại Thuong Viçt Nam - chi nhánh Quang Tr|.
GIŒY BÁ• C†
/g)y 2ie^1e2^11
jE t)i kh"0n` ^161^^iollrk
X:n Xk` công ty TNHH MTV Hợp Quốc.
\ịa chm` 1o1[L)6 /ghi[\2ng L) „ Zu0ng Xrị.
/gIn h)ng` ViTc"6?ank
Ngu‰i nçp tiền:
LJ () t:n` ViTtc"6?ank
\ịa chm`
/ội !ung nộ$` tr0 tiền h)ng.
jE tiền ` r.io6.66o VND
Viết ?Png ch=` G/n triệu năA trăA G-y AưBi s7u nghìn s7u trăA s7u AưBi G-y *2ng
chHn.
eành cho ngân hàng ghi
jE tiền 6%t nộ$: r.io6.66o
Xiền ghi c; X> : r.io6.66o
Thanh toán viên Kiêm soát thu qu„ Giám dốc
zkC, hJ t:n{ zkC, t:n{ zkC, t:n{ zkC, t:n{
† >ế t"n h&ch t"n`
/5 Xk 112 ` r.io6.66o
C; Xk i1i` r.io6.66o
 Các nghiçp vµ làm giam tiền gui ngân hàng.
- Nghiçp vµ 01:
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
42
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Giây báo nợ số GBN01 ngày 07/01/2011: tr0 n5 ch" c2ng ty X/LL /guy:n Cường (ới
sE tiền 1i.^^^.^^^ đ<ng.
Ngân hàng : thuong mại cô phân ngoại thuong Viçt Nam ‹ chi nhánh Quang Tr|.
PHIEU HACH T•ÁN
/g)y ^oe^1e2^11
T•I KH••N SÓ TI•N
Nợ` ^161^^^iollrk CX‘ X/LL YXV L•b Zc•C 2o.i^^.^^^
Có`^11k11ii11211 CX‘ C• bL•/ Y“/L CL•c 2o.i^^.^^^
Có 1:
Có 2:
jE tiền ?Png ch=` hai 6ưQi ?0y tri#u n76 tr76 ngh9n đ<ng chfn.
/ội !ung ` tr0 n5 tiền h)ng.
Thanh toán viên kiêm soát Giám dốc
† >ế t"n h&ch t"n`
/5 Xk kk1 ` 1i.^^^.^^^
C; Xk 112 ` 1i.^^^.^^^
[ Nghiçp vµ 02:
Giây báo nợ số GBN03 ngày 20/01/2011: tr0 tiền h)ng 6ua nguy:n (3t 1i#u (ề nh3$ kh"
thT" h;a đQn nXnX sE ^^^^ri1 ng)y 2^e^1e2^11 sE tiền 1) ki.^2r.^^^ đ.
Don v|: Công ty cô phân Minh Châu
D|a chi: Dông Hà ‹Quang Tr|
H†A DON GIÁ TR‡ GIA TˆNG
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
43
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
hi:n 2 gia" ch" khc h)ng >C hi#u ` •Ge2^11[X
/g)y 2^ th)ng ^1 n76 2^1^ jL`^^^^ri1
\Qn (ị ?n h)ng` công ty cô phân Minh Châu
\ịa chm` \2ng L) „Zu0ng Xrị
jE t)i kh"0n` ^11k11ii11211
\i#n th"&i` ^ikk.kk6.rri YjX`^^kk12kk21^12
LJ () t:n người 6ua` Lê Anh Son
X:n đQn (ị` Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
\ịa chm` khu $hE 1^ $hường i, Xb \2ng L) [ Zu0ng trị.
jE t)i kh"0n`^161^^iollrk
L9nh th4c thanh t"n` Xiền 6%t Yj`k2^^2o6^6r
STT Tên hàng hóa, d|ch vµ Don v| tính Số
luợng
Don giá Thành tiền
• G C 1 2 kŽ1K2
1 j't 1^ cIy 1^^ 1ll.^^^ 1l.l^^.^^^
2 j't 6 kg 2^^ 6i.2^^ 1k.^r^.^^^
Cộng th)nh tiền k1.lr^.^^^
Xhuế su@t thuế nXnX` 1^… Xiền thuế nXnX k.1lr.^^^
Xổng cộng tiền thanh t"n ki.^2r.^^^
GPng ch=` ?a 6ưQi 176 tri#u kh2ng tr76 hai 6ưQi tư ngh9n đ<ng chfn
Ngu‰i mua hàng Ngu‰i bán hàng Thu truong don v|
z69: ghi h; t<n8 369: ghi h; t<n8 3=>ng ?&u: 69 ghi h; t<n8
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
44
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v|: Công ty TNHH MTV Hợp Quốc Yqu sE`^1[VX
D|a chi: 171 Hàm Nghi-Dông Hà-Quang Tr| Z\ sE 1ie2^^6eZ\[GXC
/g)y 2^e^ke2^^6 c8a GXC
PHIEU NH‘P KH•
/g)y 2^ thng ^1 n76 2^11 /5 ` 1i2, 1kk1
jE` 1^ C; ` 111
LJ t:n người gia" h)ng` XrSn V7n /a6 \ịa chm z?ộ $h3n {` /V 6ua h)ng
XhT" L\ sE ^^^^ir1 ng)y 1^ thng ^1 n76 2^11 c2ng ty cổ $hSn Yinh ChIu
/h3$ t&i kh"` c2ng ty
stt Tên quy cách san
phŽm hàng hóa
M• số Don
v|
tính
Số luợng Don giá Số tiền
Theo
CT
Thực
nhập
• G C . 1 2 k r
1 j't 1^ j1^ cIy 1^^ 1^^ 1ll.^^^ 1l.l^^.^^^
2 j't 6 j6 kg 2^^ 2^^ 6i.2^^ 1k.^r^.^^^
Cộng k1.lr^.^^^
Viết ?Png ch= ` Ga 6ưQi 6Et tri#u t6 tr76 ?En 6ưQi ngh9n đ<ng chfn.
Zu0ng Xrị, ng)y 2^ thng ^1 n76 2^11
Thu truong don v|
zkC t:n{
Kế toán trưởng
zkC t:n{
Ngu‰i giao hàng
zkC t:n{
Thu kho
zkC t:n{
Ngân hàng : thuong mại cô phân ngoại thuong Viçt Nam ‹ chi nhánh Quang Tr|.
PHIEU HACH T•ÁN
/g)y 2^e^1e2^11
T•I KH••N SÓ TI•N
Nợ` ^161^^^iollrk CX‘ X/LL YXV L•b Zc•C
ki.^2r.^^^
Có`^11k11ii11211 CX‘ C• bL•/ Y“/L CL•c ki.^2r.^^^
jE tiền ?Png ch=` ?a 6ưQi 176 tri#u kh2ng tr76 hai 6ưQi tư ngh9n đ<ng chfn.
/ội !ung ` tr0 n5 tiền h)ng.
Thanh toán viên kiêm soát Giám dốc
† >ế t"n h&ch t"n`
/5 Xk 1i2 ` k1.lr^.^^^
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
45
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
/5 Xk 1kk ` k.1lr.^^^
C; Xk 112 ` ki.^2r.^^^
- Nghiçp vµ 03:
Giây báo nợ số GBN04 ngày 25/01/2011: tr0 n5 (ay ng'n h&n ch" ngIn h)ng thưQng
6&i cổ $hSn ng"&i thưQng Vi#t /a6 „ chi nhnh Zu0ng Xrị (ới sE tiền l^.^^^.^^^ đ.
Ngân hàng : thuong mại cô phân ngoại thuong Viçt Nam ‹ chi nhánh Quang Tr|.
PHIEU HACH T•ÁN
/g)y 2ie^1e2^11
T•I KH••N SÓ TI•N
Nợ` ^161^^^iollrk CX‘ X/LL YXV L•b Zc•C
l^.^^^.^^^
Có`ViTtc"6?ank
l^.^^^.^^^
Có 1:
Có 2:
jE tiền ?Png ch=` X6 6ưQi tri#u đ<ng chfn.
/ội !ung ` tr0 n5 (ay ng'n h&n.
Thanh toán viên kiêm soát Giám dốc
† >ế t"n h&ch t"n`
/5 Xk k11 ` l^.^^^.^^^
C; Xk 112 ` l^.^^^.^^^
L)ng ng)y t3$ h5$ tD cc gi@y nộ$ tiền, gi@y ?" n5, gi@y ?" c;, kế t"n tiền gNi
ngIn h)ng sM ghi ()" sổ thT" !*i tiền gNi ngIn

Svth: Lê Th| Xoan Trang:
46
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc S– THœ• D•I TI•N GžI NGŸN H•NG
D|a chi: Dông Hà ‹ Quang Tr|. Xhng ^1 n76 2^11

Chúng tù
Di]n gi0i
Số tiền
jE tiền
Nợ Có Nợ Có
Tôn dâu tháng 01
1.2ri.li6.2k1
^ie^1 nGC^1
Cty X/LL bhước \&t tr0 n5
2^.^^^.^^^ 1.26i.li6.2k1
^oe^1 nG/^1
Xr0 n5 ch" c2ng ty X/LL /guy:n Cường
1i.^^^.^^^ 1.2i^.li6.2k1
1^e^1 nG/^2
Xr0 1Wi (ay ng'n h&n
k.r66.66o 1.2ro.kl_.i6r
1ie^1 nGC^2
cG/. \akr"ng tr0 trước tiền
2^^.^^^.^^^ 1.rro.kl_.i6r
1_e^1 n/X^1
•gt tiền 6%t gNi ()" ngIn h)ng
i^.^^^.^^^ 1.r_o.kl_.i6r
2^e^1 nG/^k
Yua nguy:n (3t 1i#u nh3$ kh"
ki.^2r.^^^ 1.r62.k6i.i6r
22e^1 nGC^k
Xhu tiền ?n h)ng c2ng ty X/LL Xhanh L"a
ii.^^^.^^^ 1.i1o.k6i.i6r
2ie^1 nGC^r
/h3n đư5c tiền 1Wi tiền gNi ngIn h)ng
r.io6.66o 1.i21._r2.2k1
2ie^1 nG/^r
Xr0 n5 (ay ngIn h)ng
l^.^^^.^^^ 1.rr1._r2.2k1
2le^1 nG/^i
•gt tiền gNi (ề nh3$ But tiền 6%t
r^.^^^.^^^ 1.r^1._r2.2k1
Tông số phát sinh trong tháng 01
k2_.io6.66o 1ok.r_^.66o
Tốn cuối tháng 01
1.r^1._r2.2k1
Ngu‰i lập phiếu Kế toán truong Thu truong don v|
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
47
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
 .ựa ()" sổ thT" !*i tiền gNi ngIn h)ng, cuEi thng kế t"n ()" ?0ng k: chi tiết /5
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|.
B•NG K™ CHI TIET - TK112
Xhng ^1 n76 2^11 \VX` đ<ng
Chúng tù
Diên giai số tiền
Ghi nợ tài khoan 112 -ghi có các tài khoan khác
Số ngày 131 511 3331 515
nGC^1 ^ie^1
Cty X/LL bhước \&t tr0
n5
2^.^^^.^^^ 2^.^^^.^^^
nGC^k
22e^1 Xhu tiền ?n h)ng c2ng
ty X/LL Xhanh L"a
ii.^^^.^^^
i^.^^^.^^
^
i.^^^.^^^
nGC^r
2ie^1 /h3n đư5c tiền 1Wi tiền
gNi ngIn h)ng
r.io6.66o rio6.66o
......
........ ......................
............. .............. ............. ............ .............. .............
.........
Tông cçng k2_.io6.66
o
2^.^^^.^^^
i^.^^^.^^
^
i.^^^.^^^ r.io6.66o
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập phiếu Kế toán truong Thu truong don v|
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
48
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|.
B•NG K™ CHI TIET - TK112
Xhng ^1 n76 2^11 \VX` đ<ng
Chúng tù
Diên giai số tiền
Ghi có TK 112 -ghi nợ các tài khoan khác
Số ngày 331 152 1331 311
nG/^1 ^oe^1
Xr0 n5 ch" c2ng ty
X/LL /guy:n Cường
1i.^^^.^^^ 1i.^^^.^^^
nG/^k 2^e^1
Yua nguy:n (3t 1i#u
nh3$ kh"
ki.^2r.^^^ k1.lr^.^^^ k.1lr.^^^
nG/^r 2ie^1
Xr0 n5 (ay ngIn h)ng
l^.^^^.^^^ l^.^^^.^^^
...... .........
...........
.......... ............ ............. ........... ........ .... .........
Tông cçng
1ok.r_^.66o 1i.^^^.^^^ k1.lr^.^^^ k.1lr.^^^ l^.^^^.^^^
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập phiếu Kế toán truong Thu truong don v|
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
49
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
 C7n c4 ()" ?0ng k: chi tiết /5 [ C; Xk 112, cuEi thng kế t"n ghi ()" ch4ng tD
ghi sổ sE ^k,^r.
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|
Chúng tù ghi sô
Tháng 01/2011
Số: 03
Chúng tù
Diên giai
Tài khoan
Số tiền
Số Ngày Nợ Có
nGC^1 ^ie^1
Cty X/LL bhước \&t tr0
n5
112 1k1
2^.^^^.^^^
nGC^
k
22e^1
Xhu tiền ?n h)ng c2ng ty
X/LL Xhanh L"a
112 i11
i^.^^^.^^^
Xhuế nXnX đSu ra 112 kkk1
i.^^^.^^^
nGC^r
^ie^1
/h3n đư5c tiền 1Wi tiền
gNi ngIn h)ng
112 i1i
r.io6.66o
......
.....
................ ............. .........
..............
Tông Cçng
k2_.io6.66o
Ngày 31 tháng 01 nàm 2011
Ngu‰i lập Kế toán truong
z >C, hJ t:n{ zkC, hJ t:n
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
50
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|
Chúng tù ghi sô
Tháng 01/2011
Số: 04
Chúng tù
Diên giai
Tài khoan
Số tiền
Số Ngày Nợ Có
nG/^1 ^oe^1
Xr0 n5 ch" c2ng ty X/LL
/guy:n Cường
331 112
1i.^^^.^^^
nG/^k
2^e^1
Yua nguy:n (3t 1i#u nh3$ kh"
152 112
k1.lr^.^^^
Xhuế nXnX đSu ()" 1331 112
k.1lr.^^^
nG/^r 2ie^1
Xr0 n5 (ay ngIn h)ng
311 112
l^.^^^.^^^
....... .........
..............
.......... ........
...............
Tông Cçng 1ok.r_^.66o
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập Kế toán truong
z >C, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
 Ch4ng tD ghi sổ 13$ K"ng đư5c kế t"n trưRng kiể6 tra, $h: !uy#t r<i chuyển ch"
kế t"n tổng h5$ ()" sổ đ7ng kC ch4ng tD ghi sổ.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
51
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr|
S– DˆNG K‚ CH’NG Tš GHI S–
Chúng tù ghi sô
Số tiền
Chúng tù ghi sô
Số tiền
Số hiçu Ngày tháng Số hiçu Ngày tháng
CXnj^k k1e^1e2^11 k2_.io6.66o
CXnj^r k1e^1e2^11 1ok.r_^.66o
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập Kế toán truong Giám dốc
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
\ến cuEi thng c7n c4 ()" sổ ch4ng tD ghi sổ () sổ đ7nng kC ch4ng tD để 1:n sổ ci,
tổng sE $ht sinh tr:n sổ ci đư5c !ung để đEi chiếu (ới sE tiền thu, chi tr"ng thng tr"ng
sổ chi tiết X>112. \ể đ06 ?0" tFnh chFnh Kc, cuEi kv kế t"n tiền gNi đEi chiếu (ới sE !ư
ngIn h)ng để $ht hi#n () điều chmnh nh=ng sai K;t nếu c;.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
52
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
Don v| : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc S– CÁI Yqu sE j•2c1[./
D|a chi: 171 ‹ Hàm Nghi ‹ Dông Hà ‹ Quang Tr| Ngày 31 tháng 01 nàm 2011 Gan h)nh thT" Z\ sE 1ie2^^6eZ\[GXC
Tên tài khoan: TGNH /g)y 2^e^ke2^^6 c8a Gộ trưRng GXC
Chúng tù ghi sô
Diên giai dối úng
Số tiền
Số hiçu Ngày tháng Nợ Có
Số du dâu tháng 01 1.2ri.li6.2k1
CXnj^k k1e^1
Cty X/LL bhước \&t tr0 n5
1k1 2^.^^^.^^^
CXnj^k k1e^1
Xhu tiền ?n h)ng c2ng ty X/LL Xhanh L"a
i11,kkk1 ii.^^^.^^^
CXnj^k k1e^1
/h3n đư5c tiền 1Wi tiền gNi ngIn h)ng
i1i r.io6.66o
}} }}.
}}}}}}}}}}..
}}.. }}}}. }}}}}}
CXnj^r k1e^1
Xr0 n5 ch" c2ng ty X/LL /guy:n Cường
kk1 1i.^^^.^^^
CXnj^r k1e^1 Yua nguy:n (3t 1i#u nh3$ kh" 1i2,1kk1 ki.^2r.^^^
CXnj^r k1e^1
Xr0 n5 (ay ngIn h)ng
k11 l^.^^^.^^^
}}} }}..
}}}}}}}}.
}}} }}}}}. }}}}}..
Tông cçng số phát sinh k2_.io6.66o 1ok.r_^.66o
Số du cuối tháng 01
/g)y k1 thng ^1 n76 2^11
Ngu‰i lập Kế toán truong giám dốc
zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{ zkC, hJ t:n{
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
53
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
2.2.3.Hạch toán tiền dang chuyên
2.2.3.1.Tiền dang chuyên
h) tiền c8a !"ang nghi#$ đW nộ$ ()" ngIn h)ng kh" ?&c h"%c đW gNi ()" ?ưu đi#n để
chuyển ch" ngIn h)ng, h"%c đW 1)6 th8 tAc chuyển tiền t)i kh"0n t&i ngIn h)ng để tr0 ch"
đQn (ị ngIn h)ng khc nhưng chưa nh3n đư5c gi@y ?" c; h"%c ?0n sa" k: c8a ngIn h)ng
hay kh" ?&c.
2.2.3.2.Tài khoan su dµng
Xk 11k Œ tiền đang chuyểnV
Nçi dung và kế câu
/5 X>112 C;
2.2.3.3.Phuong pháp hạch toán
X&i c2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc kh2ng c; cc nghi#$ (A kế t"n tiền đang chuyển.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
jE tiền hi#n gRi t&i ngIn h)ng
Cc kh"0n tiền đW nộ$ ()" ngIn
h)ng, kh" ?&c, h"%c chuyển ()"
?ưu đi#n nhưng chưa nh3n đư5c
gi@y ?" c8a ngIn h)ng h"%c đQn
(ị thA hưRng.
>ết chuyển ()" t)i kh"0n c; 1i:n
Buan
Cc kh"0n tiền đang chuyển cuEi kv
54
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
KET LU‘N V• KIEN NGH‡
1.Mçt số biçn pháp góp phân hoàn thiçn công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty.
jau thời gian đư5c thực t3$ t&i C2ng ty, t2i đW c; điều ki#n tiế$ c3n (ới nh=ng kiến
th4c 6ang tFnh thực tế, đư5c !ị$ trau !<i th:6 kiến th4c () $ !Ang nh=ng điều đW
hJc R nh) trường ()" thực tế h"&t động kế t"n t&i !"anh nghi#$. Xhời gian thực t3$
t&i c2ng ty 1) r@t BuC ?u () hết s4c cSn thiết đEi (ới nh=ng sinh (i:n s'$ tEt nghi#$
như t2i. Với kh"0ng thời gian h&n h‹$, kinh nghi#6 c,n thiếu, nh=ng nh3n K+t đnh
gi, gi0i $h$ đưa ra c; thể chưa đư5c h")n thi#n, K"ng đ; 1) nh=ng điều ch't 1Jc,
tổng kết tD r@t nhiều t9nh huEng t2i đW đư5c tha6 kh0", t96 hiểu () thu th3$ đư5c
Bua Bu tr9nh thực t3$. X2i 6"ng rPng nh=ng kiến th4c c,n Ft -i c8a 69nh c; thể đ;ng
g;$ 6ột $hSn nh- nhP6 h")n thi#n hQn n=a h"&t động kế t"n t&i đQn (ị.
1.1Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
C2ng ty tổ ch4c ?ộ 6y kế t"n thT" h9nh th4c t3$ trung, $h,ng t)i chFnh kế
t"n thực hi#n t")n ?ộ c2ng tc kế t"n c8a c2ng ty, cc KF nghi#$ th)nh (i:n chm ?E
trF cc kế t"n $hIn KưRng 1)6 nhi#6 (A ghi ch+$ ?an đSu , thu th3$ sE 1i#u gi0n đQn
gNi (ề $h,ng t)i chFnh kế t"n, kế t"n trưRng trực tiế$ $hA trch $h,ng kế t"n c2ng
ty.
Xổ ch4c c2ng tc kế t"n R C2ng ty 1) $hu h5$ (ới Buy 62 () đ%c điể6 c8a h9nh
th4c s0n Ku@t. Gộ 6y kế t"n r@t gJn nh‹ (ới (i#c $hIn c2ng 1a" động cA thể, trch
nhi#6, nhi#6 (A ch" tDng cn ?ộ kế t"n. YJi $hSn h)nh c8a c2ng tc kế t"n đều c;
người thT" !*i, thực hi#n đSy đ8 đgng nội Buy.
L9nh th4c tổ ch4c n)y kh $hu h5$ (ới Buy 62 s0n Ku@t kinh !"anh c8a c2ng ty,
kế t"n trưRng 1) người c; Buyền Buyết định ca" nh@t () chịu trch nhi#6 trước ni6
đEc c2ng ty, hp tr5 ch" kế t"n trưRng c,n c; 2 $h; $h,ng kế t"n, g;$ $hSn tiết
ki#6 thời gian tr"ng (i#c ra Buyết định t)i chFnh tr"ng h"&t động kế t"n n;i chung ()
kế t"n thanh t"n (ới người 6ua () người cung c@$ c8a c2ng ty n;i ri:ng 6) (qn
đ06 ?0" !In ch8, khch Buan kh2ng !uy C chF.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
55
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
… ‚u điể6` Gộ 6y gJn nh‹, thu th3$ cc th2ng tin tổng h5$ 6ột cch nhanh
ch;ng. Zuan h# chm đ&" tr"ng t")n đQn (ị thu3n ti#n ch" (i#c $hIn c2ng () chuy:n 62n
h" nghi#$ (A.
Xổ ch4c c2ng tc kế t"n R C2ng ty 1) $hu h5$ (ới Buy 62 () đ%c điể6 c8a h9nh th4c s0n
Ku@t. Gộ 6y kế t"n r@t gJn nh‹ (ới (i#c $hIn c2ng 1a" động cA thể, trch nhi#6, nhi#6 (A ch"
tDng cn ?ộ kế t"n. YJi $hSn h)nh c8a c2ng tc kế t"n đều c; người thT" !*i, thực hi#n đSy đ8
đgng nội Buy.
C2ng ty đW 13$, 1uIn chuyển () 1ưu gi= ch4ng tD thực hi#n thT" đgng chế độ kế t"n Buy
định nhP6 $hAc (A c2ng tc h&ch t"n cc nghi#$ (A kinh tế $ht sinh.
L# thEng t)i kh"0n` đư5c (3n !Ang 6ột cch kh"a hJc, thể hi#n R (i#c chi tiết cc t)i
kh"0n đến t)i kh"0n c@$ 2, c@$ k thT" tDng c2ng tr9nh, h&ng 6Ac c2ng tr9nh..., r@t thu3n ti#n ch"
C2ng ty tr"ng (i#c tFnh t"n () thT" !*i chi $hF để tFnh gi th)nh ch" tDng c2ng tr9nh, h&ng 6Ac
c2ng tr9nh.
L# thEng sổ kế t"n đư5c 6R đgng chế độ Buy định ?a" g<6 cc sổ kế t"n chi tiết đ$
4ng y:u cSu tổng h5$ sE 1i#u cung c@$ th2ng tin cSn thiết ch" đEi tư5ng sN !Ang.
x /hư5c điể6` jE 1ư5ng nhIn (i:n kế t"n c,n h&n chế n:n 6pi người $h0i 1)6
nhiều $hSn (i#c khc nhau đ,i h-i cn ?ộ kế t"n $h0i c; tr9nh độ ca", gi)u kinh nghi#6.
Về c2ng tc t3$ h5$ ch4ng tD` >ế t"n đội thường gNi ch4ng tD gEc (ề $h,ng XC>X ()"
cuEi thng n:n c2ng (i#c c8a kế t"n thường ?ị !<n ()" cuEi thng. \iều n)y khiến cc nhIn (i:n
$h,ng XC>X kh2ng ch8 động đư5c c2ng (i#c c8a 69nh, đ<ng thời chịu $ 1ực 1ớn ()" cc ng)y
cuEi thng () r@t !] ?ị nhS6 1qn, sai s;t tr"ng c2ng (i#c. Xh2ng tin cung c@$ ch" kế t"n Bu0n trị
(9 thế cOng ?ị ch36 tr] () gIy 0nh hưRng đến (i#c ra Buyết định kinh !"anh.
Vi#c tổ ch4c Bu0n 1C chi $hF chưa đư5c ch%t chM, t")n !i#n` Vi#c sN !Ang h9nh th4c
Œkh"nV đW (2 t9nh đnh 6@t (ai tr, Buan trJng c8a kế t"n c2ng ty tr"ng (i#c kiể6 s"t cc
ch4ng tD chi $hF, kh2ng kiể6 s"t đư5c cc kh"0n 6Ac chi $hF chFnh Kc đEi (ới c2ng tr9nh gia"
kh"n (9 c; nh=ng chi $hF đội đư5c tự Buyền đi 6ua () thanh t"n ?Png t&6 4ng c8a C2ng ty.
LQn n=a, cc đội tự tổ ch4c Bu0n 1C thi c2ng () tiến h)nh ch@6 c2ng n:n c; thể !qn đến t9nh
tr&ng $h0n nh sai 1#ch s" (ới thực tế $ht sinh. C2ng ty g%$ nhiều kh; kh7n tr"ng (i#c kiể6 s"t
chi $hF () tFnh t"n gi th)nh chFnh Kc ch" tDng c2ng tr9nh, h&ng 6Ac c2ng tr9nh, () c; thể 1)6
gia t7ng đng kể gi th)nh thực tế c8a c2ng tr9nh. \iều n)y !qn đến (i#c $h0n nh kh2ng chFnh
Kc 15i nhu3n thực tế c8a 6pi c2ng tr9nh cOng như cc kh"0n c2ng n5 c8a c2ng ty
1.2 Nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
 Uu diêm:
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
56
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
jổ sch kế t"n đW sN !Ang () thực hi#n thT" đgng Buy định c8a Gan t)i chFnh, t3$ h5$
ch4ng tD gEc ()" cc sổ chi tiết XjC\ () th” XjC\. jau đ; ghi ()" ch4ng tD ghi sổ 6ột cch cA
thể. jE 1i#u tD ch4ng tD ghi sổ ()" sổ đ7ng kC ch4ng tD ghi sổ h"%c ()" trực tiế$ sổ ci để tiến
h)nh 13$ ?0ng cIn đEi kế t"n. G" c" kết Bu0 h"&t động kinh !"anh 6ột cch r* r)ng đSy đ8.
 Nhuợc diêm:
[ ." đQn (ị chưa c; 6ột định 64c tiền 6%t t<n But cA thể cOng như 6ột kế h"&ch
thanh t"n tiền c2ng n5 thEng nh@t n:n !qn đến t9nh tr&ng sE tiền 6%t c; t&i But c8a
đQn (ị kh2ng ổn định, c; 1gc Bu Ft c; 1gc Bu nhiều. \iều n)y !] gIy n:n nh=ng kh;
kh7n ch" C2ng ty tr"ng (i#c chi ti:u tiền 6%t $hAc (A nhu cSu s0n Ku@t kinh !"anh
h"%c gIy 4 đJng Bu nhiều tiền 1)6 (,ng Buay c8a (En ?ị ch36 1&i.
 Mçt số biçn pháp nhằm hoàn thiçn công tác kế toán vốn bằng tiền
Zua thời gian kiến t3$ R C2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc. Xuy thời gian t96 hiểu
nghi:n c4u thực tế t&i c2ng ty ?0n thIn T6 c,n nhiều 6%t h&n chế (ề kiến th4c 1C 1u3n,
kinh nghi#6 thực tế tr"ng t96 hiểu c2ng tc kế t"n t&i C2ng ty. C7n c4 ()" nh=ng t<n t&i
hi#n nay c8a C2ng ty, T6 cOng 6&nh !&n n;i n:n suy nghw ch8 Buan c8a 6inh, đề Ku@t
đ;ng g;$ 6ột ()i C kiến 6"ng 6uEn g;$ $hSn h")n thi#n th:6 c2ng tc kế t"n t&i c2ng
ty.
[ C2ng ty cSn thực hi#n đ<ng thời c0 hai h9nh th4c kế t"n 1) kế t"n t)i chFnh () kế t"n
Bu0n trị. \iều n)y sM g;$ $hSn gig$ C2ng ty 13$, triển khai kế h"&ch, chiến 1ư5c $ht triển tr"ng
c0 ng'n h&n () !)i h&n 6ột cch hi#u Bu0 cOng như kiể6 tra () kh'c $hAc kị$ thời nh=ng thiếu
s;t, khuyết điể6.
[ C2ng ty cSn trang ?ị th:6 6y (i tFnh ch" $h,ng kế t"n đ<ng thời $h0i tổ
ch4c đ)" t&" để nIng ca" tr9nh độ ch" nhIn (i:n kế t"n (ề chưQng tr9nh kế t"n 6y
nhP6 Bu0n 1C chFnh Kc đư5c cc c"n sE. G:n c&nh đ; C2ng ty cOng cSn $h0i KIy !ựng
6ột chưQng tr9nh kế t"n thEng nh@t tr:n 6y (i tFnh nhP6 tự động h" R 64c độ ca"
nh@t c2ng tc h&ch t"n n;i chung () c2ng tc h&ch t"n (En ?Png tiền n;i ri:ng
[ C2ng ty n:n tiến h)nh 13$ ?" c" 1ưu chuyển tiền t# nhP6 gig$ ch" nh=ng nh)
Bu0n 1C c; đư5c cc Buyết định 6ột cch nhanh ch;ng () chFnh Kc.
[ >hi tiến h)nh ?n h)ng h;a cSn kiể6 tra t9nh h9nh s0n t)i chFnh c8a khch
h)ng để gi06 kh"0n r8i r" kh2ng thu đư5c tiền.
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
57
]Chuyên dề thực tập Gvhd: Nguyên Trân Nguyên Trân
2. Kết luận chung :
Xr"ng điều ki#n nền kinh tế thị trường s2i động () c&nh tranh ng)y nay, để c; thể
t3n !Ang cQ hội () t&" ra 15i thế c&nh tranh, ?:n c&nh (i#c nIng ca" ch@t 1ư5ng () h9nh
0nh s0n $hH6, c2ng tc kế t"n 6) đ%c ?i#t 1) (i#c Bu0n 1C tEt (En ?Png tiền 1) 6ột (@n đề
Buan trJng c8a cc !"anh nghi#$, đ%c ?i#t 1) !"anh nghi#$ KIy !ựng. >ế t"n 1) 6ột c2ng
cA h=u hi#u gig$ ch" kh2ng chm cc nh) Bu0n 1C n'6 đư5c thực tr&ng t)i chFnh nhP6
h"&ch định kế h"&ch $ht triển ch" tưQng 1ai c8a c2ng ty 6) c,n 1) 6Ei Buan tI6 c8a cc
nh) đSu tư t)i chFnh, cc ngIn h)ng, /h) nước} nhP6 $hAc (A ch" nh=ng 6Ac đFch c8a
69nh. /h3n th4c đư5c tS6 Buan trJng c8a (@n đề n)y, (ới sự gig$ đ• c8a bh,ng t)i
chFnh kế t"n c8a C2ng ty X/LL YXV L5$ ZuEc () sự hướng !qn c8a c2 /guy]n XrSn
/guy:n XrIn, t2i đW t96 hiểu (ề tổ ch4c ?ộ 6y () c2ng tc kế t"n c8a c2ng ty. Zua đ;,
t2i đW hiểu hQn (ề c2ng tc kế t"n t&i C2ng ty.
Y%c !u t2i đW cE g'ng hết s4c nhưng !" tr9nh độ () nh3n th4c c,n h&n chế n:n ?)i
?" c" c8a t2i ch'c ch'n c,n nhiều sai s;t. X2i r@t 6"ng nh3n đư5c sự đ;ng g;$ chm ?0"
c8a cc cn ?ộ nhIn (i:n bh,ng X)i chFnh kế t"n C2ng ty () c2 /guy]n Xhị bhưQng
L"a để T6 c; thể h")n thi#n hQn n=a ?)i ?" c" n)y.
Yột 1Sn n=a, t2i Kin chIn th)nh c06 Qn cc cn ?ộ nhIn (i:n bh,ng X)i chFnh kế
t"n C2ng ty X/LL L5$ ZuEc () c2 /guy]n XrSn /guy:n XrIn đW nhi#t t9nh gig$ đ• T6
h")n th)nh ?0n ?" c" n)y.
Xha6 kh0" th:6 t)i 1i#u kế t"n, t)i 1i#u ?" c" thực t3$ c2ng tc kế t"n (En ?Png tiền
t&i htt$`ee1"$h"ckTt"an.c"6e
Svth: Lê Th| Xoan Trang:
58

]Chuyên đề thực tập

Gvhd: Nguyễn Trần Nguyên Trân

Để hoàn thành bài chuyên đề thực tập này tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Trần Nguyên Trân và các thầy cô trong khoa kinh tế trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế đã dẫn dắt và tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thức tập tại công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc . Là một sinh viên lần đầu tiên thực tập tại một công ty và chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế,qua hai tháng thực tập tại quý công ty đã chỉ cho tôi nhiều bổ ích. Tuy thời gian thực tập không dài nhưng tôi đã được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng kế toán cũng như các phòng ban khác đã tạo điều kiện và môi trường giúp tôi rất nhiều trong việc nắm vững, liên hệ thực tế, hệ thống lại những kiến thức đã học ở trường, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình để thực hiện tốt chuyên đề tốt nghiệp.. Cuối cùng Với sự biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc, người đã luôn theo sát và hướng dẫn tận tình cho tôi giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn để tôi có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này. Sinh viên Lê Thị Xoan

Svth: Lê Thị Xoan

Trang: 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->