C.

MácĂng_ghen-Lênin
Thực hiện bởi nhóm 4 K39A4

C.Mác- Ăng_ghen-Lênin

• Nhóm 4. K39A4 Trần Thị Vân Hoàng Thị Xuân Hoàng Thuỳ Dương Lê Thị Xuân Lê Thị Thanh Hương

Các nội dung chính
1. Tiểu sử của Mác, Ăng ghen và Lênin và ảnh hưởng của hoàn cảnh

xã hội đến tư tưởng giáo dục của 3 người

1.1. Tiểu sử 1.2. Ảnh hưởng của hoàn cảnh đến tư tưởng của Mác, Ăng ghen và Lênin 2. Tư tưởng giáo dục của Các Mác, Ăng ghen, Lênin 2.1. Vai trò của giáo dục 2.2. Đối tượng của giáo dục 2.3. Nội dung của giáo dục 2.4. Phương pháp giáo dục 2.5. Tính chất của giáo dục 3. Đánh giá

1. Tiểu sử
1.1. Các Mác.
Karl Heinrich Marx Sinh ngày: 5.5.1818 1830: Mác học trường TH ở Tơriơ 10/1835 : Mác vào đại học Tổng hợp Berlin 1836: ông bắt đầu đi sâu nghiên cứu triết học 1843: Mác kết hôn với Jenny Vôn Vestphalen 11/1842: Mác gặp Ăng ghen 3/2/1845: Mác rời Pari đến Brussel, tại đây ông cộng tác cùng Ăng ghen 4/ 1848. Mác đến Kiolin, làm tổng biên tập tờ Nhật Báo tỉnh Ranh 8/1849: Mác đến Luân Đôn sống đến cuối đời 14/3/1883: Ông qua đời

Tiểu sử
1.2. Ăng ghen
Friedrich Engels Ngày sinh: 28/11/1820 ở Barmen, Phổ Là con trưởng của một nhà sản xuất sợi dệt người Đức 1838: bắt đầu đọc các tác phẩm triết học của Hêgel 9/1838 xuất bản tác phẩm đầu tiên Tham gia nhóm Hêgel trẻ 5/8/1985. Ăng ghen qua đời

Tiểu sử
1.3. Lê nin
Vladimir Ulyanov là người có dòng máu lai từ thời tổ tiên 2 bi kịch xảy ra trong thời niên thiếu của ông + 1886- cha mất vì xuất huyết não + 1887- anh trai bi treo cổ 1891: có giấy phép hành nghề luật 1893: chuyển đến St Petersburg- tham gia hoạt động tuyên truyền Cách Mạng và nghiên cứu chủ nghĩa Mác 7/1898: Lê nin cưới Nadezhda Krupskaya 4/1899: xuất bản cuốn: sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga 1900: ông đi du lịch Nga và các nước khác ở châu Âu 30/8/1918: Lê nin bị ám sát nhưng không chết 21/1/1924: ông qua đời

2. Tư Tưởng giáo dục của Các Mác, Ăng ghen và Lê nin
2.1 Vai trò của giáo dục
2.1.1. Đối với xã hội 2.1.2. Đối với sự phát triển hình thành nhân cách của mỗi cá nhân

2.2. Đối tượng của giáo dục
2.2.1. Giai cấp vô sản 2.2.2. Tầng lớp trí thức, tiểu tư sản

2.3. Nội dung của giáo dục
2.3.1. Giáo dục trí lực 2.3.2. Giáo dục đạo đức nhân cách 2.3.3. Giáo dục thể lực 2.3.4. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp và giáo dục lao động

2.4. Phương pháp giáo dục
• 1. TrÝ dôc - D¹y häc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tuÇn tù vµ tÝnh hÖ thèng - N¾m kiÕn thøc ph¶i b»ng lao ®éng kiªn tr× nhÉn n¹i, kh«ng b»ng lèi häc hêi hît. - Ap dông c¶ ph­¬ng ph¸p qui n¹p vµ ph­¬ng ph¸p diÔn dÞch. - TiÕp thu kiÕn thøc cã chän läc, phª b×nh. Häc ®i ®«i víi hµnh. • 2. §øc dôc - Ph¸t triÓn nh©n c¸ch trong m«i tr­êng tËp thÓ. - Gi¸o dôc ý thøc kØ luËt tù gi¸c vµ th¸i ®é lao ®éng ngay cßn trÎ. - RÌn luyÖn b¶n th©n vµ hoµ nhËp víi cuéc sèng.

• 3. ThÓ dôc - D¹y mét c¸ch chu ®¸o cã hÖ thèng. - Thùc hiÖn gi¸o dôc quèc phßng trong nhµ tr­êng. - Th­êng xuyªn luyÖn tËp. • 4. Mü dôc - X©y dùng mét hÖ thèng gi¸ trÞ thÈm mÜ ®óng d¾n. - KÕ thõa vµ ph¸ huy nh÷ng gi¸ trÞ thÈm mÜ ®· ®¹t ®­îc. - KÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸i ®Ñp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i. - Chèng l¹i nh÷ng hiÖn t­îng ph¶n thÈm mÜ, ph¶n c¨n ho¸. • 5. Gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp - Gi¸o dôc ®Ó h×nh thµnh kÜ x¶o sö dông c«ng cô s¶n xuÊt ®¬n gi¶n nhÊt cho mäi nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - KhuyÕn khÝch trÎ tham gia lao ®éng s¶n xuÊt. - Cung cÊp nh÷ng kiÕn thø c¬ b¶n vÒ kÜ thuËt tæng hîp. -G¾n gi¸o dôc kÜ thuËt táng hîp víi th¸i ®é lao ®éng míi

2.5. Tính chất của giáo dục
2.5.1. Giáo dục bị quy định bởi các điều kiện kinh tế, chính trị xã hội 2.5.2. Giáo dục có tính lịch sử 2.5.3. Giáo dục có tính giai cấp 2.5.4. Giáo dục có tính phổ biến vĩnh hằng

3. Đánh giá

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful