P. 1
Chuyen de Ancol - Phenol

Chuyen de Ancol - Phenol

|Views: 85|Likes:
Được xuất bản bởivinhtho78

More info:

Published by: vinhtho78 on Feb 13, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN – PHENOL – ANCOL

Câu 1 : Số đồng phân của C4H9Br là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C3H5Br là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT của Z là A. CHCl2. B. C2H2Cl4. C. C2H4Cl2. D. một kết quả khác.

Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là A. CHCl=CHCl. .CH3CH2CH=CHCHClCH3. B. CH2=CH-CH2F. C. CH3CH=CBrCH3. D

Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH2CH(CH3)CHClCH3 là A. 1,3-điclo-2-metylbutan. C. 1,3-điclopentan. B. 2,4-điclo-3-metylbutan. D. 2,4-điclo-2-metylbutan.

Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3; Br2CHCH3; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua. B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en. C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en. D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en. Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là A. (3)>(2)>(4)>(1). B. (1)>(4)>(2)>(3). C. (1)>(2)>(3)>(4). D. (3)>(2)>(1)>(4).

Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là A. Thoát ra khí màu vàng lục. C. không có hiện tượng. B. xuất hiện kết tủa trắng. D. xuất hiện kết tủa vàng.

Câu 10: a. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là A. 2-metylbut-2-en. B. 3-metylbut-2-en. C. 3-metyl-but-1-en. D. 2-metylbut-1-en.

(3) C6H5CH2Cl. C. but-1-en. HOC6H4CH2Cl. C6H5CH2Br. B. B. T có công thức lần lượt là A. D. Tên của hợp chất X là A. sec-butyl clorua. C. C. KOC6H4CH2OK.butyl clorua. C6H5Cl.2.875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH. etyl clorua. to) ta thu được chất nào ? A. B. B. B. Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT ? A. sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa. p-HOCH2C6H4OH. Câu 18: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có CTPT là C7H6Cl2. D. (2). 4. D. Câu 16: a.(1). Câu 14: Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH (đặc. sau đó thêm dung dịch AgNO3vào thấy xuất hiện kết tủa. Câu 12: Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C4H9Cl cho 3 olefin đồng phân. B. A hoặc C. C. 5. dư. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH/ancol. CH2=CHCH2Cl. C4H9Cl. tert-butyl clorua. Câu 13: Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH (loãng.đibrometan. HOC6H4CH2OH. B.b. axit hóa phần còn lại bằng dung dịch HNO3. C. 1. D. nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21. KOC6H4CH2OH. tách bỏ lớp hữu cơ. X không thể là A. X là A. p-CH3C6H4Br. A. (2). ClC6H4CH2OH. Đun sôi dẫn xuất halogen X với nước một thời gian. Thủy phân X trong NaOH đặc (to cao. C3H7Cl. C6H5CH2Cl. B. CH2=CHCH2Cl. D. (4). p cao) thu được chất Y có CTPT là C7H7O2Na. C. B. C5H11Cl. dư. (2). C. 1. CH3CH2CH2Cl. (4). Z. C. metylxiclopropan.đibrometan. (2) CH3CH=CHCl. (3). C. (3). B. (3). but-2-ol. 2. Câu 11: Đun nóng 13. to. đun nóng A. HOC6H4CH2OH. CH3CH2CH2Cl. n. D. iso-butyl clorua. (1). Câu 15: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được ancol ? (1) CH3CH2Cl. Y. D. C.1. A và B đúng. X là chất nào trong những chất sau đây ? A. Đun sôi dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH loãng một thời gian. (1). KOC6H4CH2OH. 3.525 gam kết tủa. b. Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau: X. p) ta thu được chất nào? A. but-2-en. D. p-CH2BrC6H4Br. D. ClC6H4CH2OH. CTPT của Y là A. (1). Câu 17: Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic. p-HOCH2C6H4Br. C2H5Cl. D. (4) C6H5Cl. .

2. B.1-tricloetan. D. Y. sau đó gạn lấy lớp nước và axit hoá bằng dung dịch HNO3. B. p-CH2BrC6H4OH. B.B. (3). Câu 22: Cho 5 chất: CH3CH2CH2Cl (1). 1. (1). CH2=CHCl (4). phenylclorua. p-CH2Br-C6H4Br. không thấy hiện tượng gì. C6H5OH. (5). m-HOC6H4NO2. p-CH3C6H4OH. m-HOC6H4NO2. Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.1-đicloetan. m-ClC6H4NO2. (2). o –Crezol. C. CH2=CHCH2Cl (2). C6H5CH2Cl (5). p-CH2Br-C6H4Br. Vậy X là A. C6H5ONa. C6H5Cl. (5). CH2Br-C6H5. X. CH2BrC6H5. 1. (3). p-CH2BrC6H4Br. C. m-HOC6H4NO2. C. C6H5NH2. C. (5). (2). Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete. (1). C. D. p-HOCH2C6H4OH. p-HOCH2C6H4Br.1. (1). Z là các chất hữu cơ khác nhau). Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hoá : Benzen -> A -> B -> C -> A axit picric. 1. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua. dư. Các hiện tượng trên được giải thích như sau: A. D. Mg phản ứng với etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete. Mg không tan trong đietyl ete. D. khuấy mạnh. D. Natri phenolat. C6H5NO2. Câu 27: Cho sơ đồ: C6H6 X Y Z m-HOC6H4NH2. C. Đun từng chất với dung dịch NaOH loãng. . (5). Z là A. Mg không tan trong đietyl ete. B là A. m-ClC6H4NO2. Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua. m-HOC6H4NO2. D. Phenol. C6H5Cl. (2).2-tetracloetan. khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất. Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng sau : CH4 → X → Y→ Z→ T → C6H5OH. (3). B. (X. p-CH2OHC6H4OH. C6H5Cl. 1. C6H5NO2. Y. D. sau đó nhỏ vào đó dung dịch AgNO3 thì các chất có xuất hiện kết tủa trắng là A. C6H5Cl (3).2-đicloetan. C6H5NO2. Câu 26: Cho bột Mg vào đietyl ete khan. Z tương ứng là A.1. B. C. B. C6H5NH2. p-CH3C6H4Br. p-CH2OHC6H4OH. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua. Câu 21: X là dẫn xuất clo của etan.

CnH2n + 2Ox. CH3OH. C4H10O. D. 6. Công thức tổng quát của X là (với n > 0. CH3OH. 3. C. 2-etyl butan-3-ol. có công thức phân tử C6H14O ? ̣ A. D. 7. công thức C8H10O ? A. 3. CnH2n + 1OH. D. D. B. 4-etyl pentan-2-ol. . C. CH2=CHCH2O Câu 36: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2. C. D. C. 6. 4. B. C6H15O3. 5. B. Câu 32: Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. CnH2n + 2 – Câu 30: Đun nóng một ancol X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là A. 2. C. C6H5CH2OH. B. CnH2n + 1OH. 3-etyl hexan-5-ol. Câu 35: Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. C. D. đơn chức. C6H5CH2OH. C. Câu 38: Có bao nhiêu ancol bâc III. B. B. đúng. Câu 37: Có bao nhiêu đông phân có công thức phân tử là C4H10O ? ̀ A. CnH2n + 2O. D. CnH2n + 1CH2OH. CH2=CHCH2OH. C2H5O. B. C. R(OH)n. CnH2n + 2O. 7. mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68. CTPT của ancol có thể là A. 2. H. CTPT của ancol là A. 5. ROH. B. 5. mạch hở chính xác nhất ? A. no. CnH2n + 2O. C. B. C4H10O2. 5. CTPT của ancol là A. C3H7OH. 3. 4. 4. 3-metyl pentan-2-ol. Câu 33: Ancol no.18% ? A. D. B. B. Câu 39: Có bao nhiêu ancol thơm.Câu 28: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là A. x (OH)x. Tất cả đều Câu 29: Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no. C2H5OH. 1. C. n nguyên) A. Câu 31: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là A. Câu 34: Một ancol no đơn chức có %H = 13. D. B. D. D. C. 2. 8.04% về khối lượng. ROH. C. 4. D.

5. 4. Câu 42: Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là A. định được. B. Vậy D là A. D. D. B. B. mạch hở có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 37. công thức C8H10O khi tac dung với CuO đun nong cho ra ́ ̣ ́ anđehit? A. B. D là 3 đồng phân có cùng công thức phân tử C3H8O. Z là 3 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng. B. B. D. 1. X có đặc điểm là A. 3. butan-1-ol. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất. 4. 6. propan-2-ol. 5. 7. không xác Câu 44: X là ancol mạch hở có chứa 1 liên kết đôi trong phân tử. no. B. . X là A. C3H6(OH)2. butan-1-ol. khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 60. butan-2-ol. C3H6O. D. D. trong đó MZ = 1. C. Chất có khả năng tách nước tạo anken duy nhất. còn B cho ra xeton. C2H4O. 2-metylpropan-2-ol. Cho X tác dụng với H2SO4đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. C. 2-metylpropan-2-ol. B. C. C. Câu 43: Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là A. Câu 47: Ancol X đơn chức. Chứa 1 liên kết trong phân tử.4% brom về khối lượng. D. C2H4(OH)2. 2. 4. C. 6. B.Câu 40: Có bao nhiêu ancol thơm. Tách nước tạo 1 anken duy nhất. Đun X với H2SO4 đặc ở 170oC được 3 anken. pentan-2-ol. C. Không có đồng phân cùng chức hoặc khác chức. Câu 48: Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HBr được dẫn xuất Y chứa 58.875MX. Hòa tan được Cu(OH)2. 3. D. D. butan-2-ol. 5. CTPT của X là A. Câu 45: A. C. Câu 46: X. 2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Y. C. Tên X là A. D. B. C. Biết A tác dụng với CuO đun nóng cho ra andehit. Câu 41: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tách nước chỉ tạo một anken duy nhất? A. 8. Ancol bậc III.

but-3-en-1-ol. Vậy X là A. C là 3 chất hữu cơ có cùng công thức CxHyO. 3. 2. B. Tất cả đều đúng. 3. B. Anđehit axetic. 1. bậc của cacbon liên kết với nhóm -OH. Trong các hợp chất trên chỉ có ancol etylic có liên kết hiđro với nước. C là A. Câu 51: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là A. Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là anđehit. (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là A. 3. B. 2. C. 2-metylpropenol.Câu 49: Một chất X có CTPT là C4H8O. B. but-3-en-2-ol. C. D. B. P2O5. Trong các hợp chất trên chỉ có ancol etylic có liên kết hiđro liên phân tử. C. Tinh bột. etylmetyl ete. D. B. propanal. . D. Biết % O (theo khối lượng) trong A là 26. Hợp chất C6H5CH2OH là phenol. bậc 4. Câu 55: Ancol etylic tan tốt trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với ankan và các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với nó vì A. 3. D. 1. Câu 54: Câu nào sau đây là đúng ? A. Trong các hợp chất trên chỉ có ancol etylic tác dụng với Na. 2. tất cả đều sai. Câu 52: Các ancol được phân loại trên cơ sở A. B. 3-etyl pent-2-en. D.3-đimetyl pent-2-en. B. Câu 57: Ancol etylic có lẫn một ít nước. D. tác dụng với Na. B. Câu 56: A. 1. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong số A. C. 2.66%. B. có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol ? A. D. 1. C. C. C. propan-1-ol. B. bậc của ancol. bậc 3. Hợp chất CH3CH2OH là ancol etylic. B và C đều đúng. X làm mất màu nước brom. C. tất cả đều được. D. số nhóm chức có trong phân tử. Tất cả các cơ sở trên. Etylclorua. B. Etilen. CH3CH2OH . Câu 58: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ? A. CuSO4 khan. Câu 53: Các ancol (CH3)2CHOH . số cacbon có trong phân tử ancol. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử. đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon. số lượng nhóm OH. bậc 2. propan-2-ol. Câu 50: Bậc của ancol là A. Câu 59: Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là A. Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử nhóm -OH. C. CaO. B. D. D. bậc 1. C. 3.

40.025M (Giả sử thể tích dung dịch thay đổi ̣ ̀ ̉ không đáng kể). C. CH2=CH2 và CH2=CHCH3. CH3COOH (xúc tác). D. but-2-en.6. (CHCO)2O. D.05M ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̣ được dung dich T trong đó nông độ cua NaOH là 0. (e). (f) CH3OCH2CH3. B. Tên của A là A. isobutilen. (d). A. (a). (c). B đều đúng. C. (c) HOCH2CH(OH)CH2OH. (c). etilen. HCOOH (xúc tác). CH2=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3. C. X gôm ̀ ̣ ̀ A. Câu 66: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là A. 3-metyl butan-1-ol. NaOH. (c). D. 2-metyl butan-1-ol. cứ 100 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất. Ca. C. 3-etyl pent-3-en. B. Câu 67: Cho các hợp chất sau : (a) HOCH2CH2OH. CuO (to). (d) CH3CH(OH)CH2OH. Na. Giá trị a là ̀ A. HBr (to). Na2CO3. (b). C. 25. Câu 63: Hiđrat hoa 2 anken được hôn hợp Z gôm 2 ancol liên tiêp trong day đông đẳng. B. K. Đôt ́ ̃ ̀ ́ ̃ ̀ ́ chay hoan toan 0. D. cứ 75 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất. C. (d).53 gam Z rôi hâp thụ toan bộ san phâm chay vao 2 lit dung dich NaOH 0. CuO (to). Câu 64: Một chai đựng ancol etylic có nhãn ghi 25o có nghĩa là A. propen và 2-metylpropen. Các chất đều tác dụng được với Na. B. Hiđrat hoa X được hôn hợp Y ̃ ̀ ́ ̃ gôm 4 ancol (không có ancol bâc III). D. CuO (to). C6H5OH (phenol). 32. Công thức câu tao cua2 anken là ́ ̣ ̉ A. B. 16. etilen và propen. CH2=CHCH3 và CH3CH=CHCH3. Câu 65: Pha a gam ancol etylic (d = 0. CH2=CHCH3 và CH2=C(CH3)2. (e) CH3CH2OH. Câu 60: Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thu được sản phẩm chính là A. Cu(OH)2 là A. 3-metyl butan-2-ol. propen và but-2-en. B.8 g/ml) vao nước được 80 ml ancol 25o. D. C. CH3COOH (xúc tác). cứ 100 gam dung dịch thì có 25 gam ancol nguyên chất. Câu 62: X là hôn hợp gôm hai anken (ở thể khí trong đk thương). MgO. Câu 61: Hiđrat hóa propen và một olefin A thu được 3 ancol có số C trong phân tử không quá 4. (d). cứ 100 gam dung dịch thì có 25 ml ancol nguyên chất. D. . C. D. B. HOCH2CH2OH. B. propen và but-1-en.C. D. (a). 3-etyl pent-1-en. (b) HOCH2CH2CH2OH. (c). (f). 2-metyl butan-2-ol.

CH3COOH. D.4 gam. mạch hở. C3H5OH và C4H7OH. C2H5OH và C3H7OH. Z thấy thoát ra 0. CH3OH. A có công thức là A.Câu 68: a. B. C3H7OH và C4H9OH. D. Z trong sơ đồ trên lần lượt là A. D.336 lít khí H2 (đkc). B. 75%. Cho sơ đồ chuyển hoá : Glucozơ → X → Y → CH3COOH.04 lit H2 ở đktc. 1. CH3OH và C2H5OH. 3. đơn chức A tac dung với m gam Na.8 gam ancol A tac dung với Na dư giai phong 5. C4H8(OH)2. CH3COOH. C2H5OH. thu được không tới ́ ̣ 0. B. C3H7OH. . gam. Câu 74: Ancol A tac dung với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dung.5%. Câu 71: 13. C3H6(OH)2. C2H5OH. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A.075 gam ́ ̣ H2. Y. CH3OH. CH3CH2OH và CH3CHO. D. Câu 69: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1. 55%. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. Các chất Y.25 gam chât rắn. B.85 gam.875% tác dụng với lượng Na dư thu được 5. 2. Đó là 2 ancol ́ ́ A. C. C3H5(OH)3.8 Câu 70: Cho 7. C3H6(OH)2. D.6 lít khí (đktc).833mH2O. A có câu tao thu gon là ́ ̣ ̣ A. D. Y lần lượt là A. thu được 0. C2H4 (OH)2. C. Vây ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ A có công thức câu tao thu gon là ́ ̣ ̣ A. 50%. C. C2H5OH. TN 2: Cho 6 gam ancol no. C2H4(OH)2.1 gam H2.8 gam hôn hợp 2 ancol đơn chức kế tiêp nhau trong day đông đẳng tac dung ̃ ́ ̃ ̀ ́ ̣ hêt với 4. B. C.8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71. CH3COOH. Công thức của ancol A là A. C3H5(OH)3. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) : Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.9 gam. D. CH3OH. CH3COOH. 2. CH3CH2OH và CH=CH. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. C. CH3CHO và CH3CH2OH. C2H4. C4H7OH.6 gam Na được 12. B. đơn chức A tac dung với 2m gam Na. Hai chất X.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X. CH3OH. B.8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. C. Câu 75: Đun 12 gam axit axetic với 13. C3H5(OH)3. C. Câu 72: Có hai thí nghiêm sau : ̣ TN 1: Cho 6 gam ancol no. 62. Câu 73: Cho 12. C4H7OH. D. B. B. Đôt chay hoan toan ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̀ A được mCO2 = 1. biêt MA < 100. C. mạch hở. b. C2H5OH. C.

n(n+1)/2 . 5. CH3CH2CHOHCH2CH3. (CH3)2CHCH2CH2OH. 4. Công thức câu tao thu gon cua ancol là ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ A. D. D. đibutyl ete.342. Câu 80: Hợp chât hưu cơ X có công thức phân tử là C5H12O. (CH3)3CCH2OH. CH4O và C2H6O. C. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. CH3CH2CH2CHOHCH3. but-1-en. lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. B đúng. Câu 82: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là A. 0. C. 6. Câu 84: Đun nóng hỗn hợp n ancol đơn chức khác nhau với H2SO4 đặc ở 140oC thì số ete thu được tối đa là A. nhiệt độ thích hợp chỉ thu được 1 olefin duy nhất thì 2 ancol đó là A. đibutyl ete.412. B. X có câu tao thu gon là ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ A. 5. Câu 78: Khi đun nóng 2 trong số 4 ancol CH4O. 4. D. n! Câu 85: Cho sơ đồ chuyển hóa : Tên của E là A. C. 4. D. B. C. B. B. 2. D. 3. B. C. B.925. C. đietyl ete. 5. BOH và ROH với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được tối đa bao nhiêu ete ? A. but-2-en. nn/2. Câu 79: Khi tach nước cua ancol C4H10O được hôn hợp 3 anken đông phân cua nhau (tinh cả ́ ̉ ̃ ̀ ̉ ́ đông phân hinh hoc). .2n(n+1)/2 . (CH3)3COH.456. D. C. D. C.Câu 76: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH. khi tach nước tao hôn hợp 3 anken ́ ́ ̣ ̃ đông phân (kể cả đông phân hinh hoc). C3H8O với xúc tác. CH3CH2CH2CH2OH. B. C. Câu 77: Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là A. 3. Câu 83: Đun nóng hỗn hợp gồm 3 ancol là AOH. A. B. C. 2. C3H8O và C2H6O. 6. propen. isobutilen. B. (CH3)2CHCH2OH. D. but-2-en. 3. CH3CHOHCH2CH3. C2H6O. Câu 81: Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là A. D. 0. D. 2. B. CH4O và C3H8O.

C. đều là dẫn xuất của benzen. C.2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn. CH3OH và C2H5OH. D. X là A.Câu 86: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức. B. C4H9OH. Câu 95: Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0. C4H9OH. thu được 8. C. 2. 2. CnH2n + 1OH. CH3OH và C3H7OH. Câu 90: Đề hiđrat hóa 14. Câu 94: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức. 7 gam. Câu 87: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol với H2SO4 đặc có thể thu được tối đa số sản phẩm hữu cơ là A. 3. . C2H5OH và C3H7OH. D.4375. C. C3H7OH và C4H9OH. C2H5OH. B. C2H5OH. B. D. CH3OH và C2H5OH. C3H7OH. thu được hỗn hợp gồm các ete. CTPT của ancol là A. C2H5OH và CH2=CHCH2OH.4 gam. 9. Câu 89: A là ancol đơn chức có % O (theo khối lượng) là 18. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1. 4. Hai ancol đó là A. C.96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7. C. 15. B.7 gam.7. D. D. Câu 93: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 140oC thu được Y. C. C4H7OH. khối lượng ete thu được là A. C2H5OH và C3H7OH. Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5. Câu 91: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. 4. Sau khi các phản ứng kết thúc. D. B. 12.1 mol CH3OH và 0.2 gam anken. D. C3H7OH. 2.2-đimetyl propan-1-ol. B. B. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. pentan-2-ol. C3H5OH. D.2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC. D. 5.2 gam H2O. C3H7OH.1 gam. CH3OH. mạch hở. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC.4 gam 3 ete. 2-metylbutan-2-ol. Vậy công thức của A là A. C. D. Lấy 7. C2H5OH. Câu 92: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0. Câu 88: Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O. C. thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1. khi tách nước cho sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime ? A. C. C2H5OH và CH3OH. C3H5OH và C4H7OH.8 gam ancol thu được 11. A cho phản ứng tách nước tạo 3 anken. A có tên là A. 3. C3H5OH và C4H7OH. Hai ancol ban đầu là A. Pentan-1-ol. mạch hở với H2SO4 đặc. 1. CH3OH và CH2=CHCH2OH.4 gam nước và 19. B.18%. C3H7OH và C4H9OH.8 gam nước. B. B.

Câu 101: Ancol nào bị oxi hóa tạo xeton ? A. etanol . C3H8O.8 gam anđehit. C3H7OH và Câu 100: Đun nóng V (ml) ancol etylic 95o với H2SO4 đặc ở 170oC được 3. butan -1-ol. C.13. CH3OH và C2H5OH. 2.48 gam. Câu 102: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là A. butan -1-ol . C. C3H5OH. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0. Đốt cháy một lượng X được 11 gam CO2 và 5. B. D. Metanol . C. B. A có công thức là A. B. tỉ khối hơi của X so với Y là 1. D. 1. C. ancol bậc 1.6 gam hỗn hợp anđehit.6 gam nước và 72 gam ba ete có số mol bằng nhau. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp ? A. Propan-2-ol . 2-metyl propan-1-ol. Propanol-1. Biết hiệu suất phản ứng là 60% và ancol etylic nguyên chất có d = 0. 10. D.19. C. CTPT của ancol là A. D. 8.32 gam. C2H6O. C. 0. C3H7OH. butan-1-ol. C2H5OH và C3H7OH. .18. pentan -2-ol. ancol bậc 2. C. D.4 gam H2O. B. CH4O. C.Câu 96: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch HSO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y. B. CH3CH(OH)CH3. CH3OH. Công thức 2 ancol nói trên là A. C2H5OH và C3H7OH. 1.2-điol . D. B. Công thức phân tử của X là A. Câu 105*: Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 5. Câu 104: Cho m gam ancol đơn chức. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.36 lít khí etilen (đktc). 5. 2-metylpropan-1-ol. D. CH3CH2CH2OH.92 gam. B. C. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. 4. Câu 103: Oxi hóa 6 gam ancol no X thu được 5. 0. D.2 gam. butan -1. 2-metylpropan-1-ol. 12.6428. C4H9OH. ancol bậc 3. Câu 99: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no (có H2SO4 đặc làm xúc tác) ở 140oC. B. C. 15. 2. 3. propan-1-ol. CH3CH2OH. C2H5OH. Etanol. B.2 đimetylpropan-1-ol. Câu 98: Ancol X tách nước chỉ tạo một anken duy nhất. Sau khi phản ứng được hỗn hợp Y gồm 21. D. mạch hở qua bình đựng CuO (dư) nung nóng. C4H8O. propan-2-ol. B. Câu 97: Chỉ ra dãy các chất khi tách nước tạo 1 anken duy nhất ? A. D.64 gam. ancol dư và nước. Giá trị của V (ml) là A.8 g/ml. no. Kết quả khác. Hỗn hợp thu được có tỉ khối hơi đối với H2 là 19. Giá trị m là A.

B. C. B. C. ancol ̃ ́ ́ ̃ ̀ dư và nước. Câu 114: Đốt cháy một ancol đa chức thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol . Câu 109: Dân hơi C2H5OH qua ông đựng CuO nung nong được 11. Ancol trên thuộc dãy đồng đẳng của A. 50%. C2H6O. C2H6O2. tất cả đều Câu 115: Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng . D. Giá ́ ́ ̀ ̀ trị m là A. Câu 110: Đốt cháy một ancol X được . C. mạch hở. 60%. Câu 113: Đốt cháy một ancol đơn chức. ancol dư và nước. ancol no. 75%. 53. B. 13. D. 3 gam. metanol.4 gam. D. D. 27. C3H6O. C2H6O2. X là ankanol đơn chức. 10.6 gam CO2 và 3. ancol thơm. D. ancol không no. propan-1-ol. 80%. sai. B. Câu 107: Dẫn m gam hơi ancol đơn chức A qua ống đựng CuO (dư) nung nóng. C3H8O2. Câu 108: Dân hơi C2H5OH qua ông đựng CuO nung nong được hôn hợp X gôm anđehit. X là ankanđiol. C4H10O. C3H8O2. B.48 lit H2 ở đktc.6 gam. 2. D. Cho X tac dung với Na dư được 2.5m gam. C. B. B. C. Câu 112: Đôt chay hoan toan m gam ancol đơn chức A được 6. B.Câu 106: Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8.76 gam hôn hợp X gôm ̃ ́ ́ ̃ ̀ anđehit. . Khôi lượng hôn hợp X là (biêt chỉ ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ có 80% ancol bị oxi hoa) ́ A. 18. Ancol A có tên là A. C. 80%.8 gam B. C. không xác định được.52 gam. C4H10O2. mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích . D. Kết luận nào sau đây là đúng nhất? A. CTPT của ancol là A. C4H8O2.24 lit H2 (ở đktc). propan-2-ol. C. D.6 gam H2O. 75%. C. D. C5H10O2. Câu 111: Khi đốt cháy đồng đẳng của ancol đơn chức thấy tỉ lệ số mol tăng dần. B. C. Vậy ancol đó là A.33%. etanol. X là ancol no. ancol dư và nước. 60%. X là ancol đơn chức mạch hở. Cho X tac dung với Na dư được 4.4 gam hỗn hợp anđehit. CTPT của X là A.8 gam. D.2 gam. 2 gam. 23. % ancol bị oxi ́ ̣ ́ hoá là A. Sau khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 0. Phần trăm A bị oxi hóa là A. C5H12O.

Đốt cháy hoàn toàn 0. C4H7OH. C3H8O . C3H8O. C3H8O. C.1gam. C2H5OH và C3H7OH. C3H8O . 11. C4H10O . B. B.5nA. Z đều bền và có khối lượng phân tử khác nhau. Không có khả năng hoa tan Cu(OH)2. C2H6O2. C.Câu 116: Đốt cháy hoàn toàn 5. Đốt cháy hết X được 21. Biết b = 0. C2H5OH. X là A. C. C3H8O . C3H4O. C. C3H8O3. C3H5(OH)3. C4H10O. C.45 gam CO2 và 13. ́ ̣ ́ ́ C. CH3OH và C4H9OH. C3H5OH. Xác định X A. C5H10O. có tỷ lệ khối lượng 1:1. Y. C3H8O2.4 gam H2O.8 gam ancol đơn chức X thu được 13.7gam Câu 121: X là một ancol no. Vậy X gồm 2 ancol là A.71c và c = . X có cấu tạo thu gọn là . Để đốt cháy 0. C2H4(OH)2. C. Tac dung với Na dư cho nH2 = 1.6 gam oxi. Câu 122: Đốt cháy hoàn toàn ancol X được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3: 4. C3H8O2 . D. A có công ́ ́ ̣ ́ thức phân tử là A. C4H8(OH)2. C3H6(OH)2. Câu 118: Đôt chay rượu A bằng O2 vừa đủ nhân thây: nCO2 : nO2 : nH2O = 4 : 5: 6. Đôt chay hoan toan 1 mol A rôi ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ hâp thụ toan bộ san phâm chay vao 600 ml dung dich Ba(OH)2 1M thì lượng kêt tua là ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̉ A. C3H6O . Câu 117: Ba ancol X. C3H7OH. Công thức của X là A. D. Vậy CTPT ba ancol là A. C. ́ ̣ ̀ ̣ ́ D.48 gam. 39. CH3OH và C2H5OH. D. D.05 mol X cần 4 gam oxi. ̀ Câu 120: Ancol đơn chức A chay cho mCO2 : mH2O = 11: 9. Câu 125: Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng b gam và có c gam kết tủa. 10O. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO2 và H2O theo tỉ lệ mol = 3 : 4. CH3OH và C3H7OH. 19. tất cả đều sai. D. thể tích oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1. X có công thức là A. C3H6(OH)2.4gam. thu được hơi nước và 6. B. Câu 123: X là một ancol (rượu) no. B. Câu 124*: X là hỗn hợp 2 ancol đơn chức.05 mol X cần 5. ́ ̣ B. 59. cùng dãy đồng đẳng. C3H5(OH)3. C3H6O3.5 lần thể tích CO2 thu được (đo cùng đk). Tach nước tao thanh môt anken duy nhât. C2H6O . C3H8O3. A có đặc điêm là ̉ A. D. D. D. B. mạch hở. Tac dung với CuO đun nong cho ra hợp chât đa chức.95 gam H2O. C2H6O. B.6 gam CO2. C. B. C2H4(OH)2. C4H Câu 119: Đôt chay ancol chỉ chứa một loại nhóm chức A bằng O2 vừa đủ nhân thây : ́ ́ ̣ ́ nCO2 : nO2 : nH2O = 6: 7: 8.2 gam CO2 và 5. mạch hở. B. C3H6O2 .

8 và propan-1. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là A. B. 4. C. D. m = a + V/5. 26. D. C. B. 16 gam. 21.4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic. B. B.9 và propan-1. thu được 39.28 lít. m = 2a – V/22. mạch hở.8 lít. 30. 16. nếu cho 0. D.2 mol một ancol X no. A có công thức phân tử là A. D. Câu 128: Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol có số mol bằng nhau thu được hỗn hợp CO2 và H2O theo lệ mol tương ứng 2 : 3.4 gam. Biểu thức liên hệ giữa m. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.A. 7. D.6. B. m = 2a – V/11. D. A là ancol no. mạch hở. Giá trị a là A. thuộc cùng dãy đồng đẳng. A là ancol no. Mặt khác.2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X.9 và glixerol. Câu 133: Đốt cháy hoàn toàn 0.88 lít O2 ở đktc. 16. B. D. B. Câu 126: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm metanol và butan-2-ol được 30. C2H5OH và C4H9OH. X gồm A. C2H5OH và C2H4(OH)2.6 gam H2O. mạch hở cần vừa đủ 17.92 lít khí O2 (ở đktc). b. C.2 gam. CH3OH và C2H5OH.2-điol. Câu 131: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức. 18.8 gam. Câu 127: Đốt cháy hoàn toàn 0. Khối lượng ancol etylic thu được là A.1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam.4 gam. 23. B.6 gam. Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% thì khối lượng glucozơ đã dùng là bao nhiêu gam ? . 9. 16. mạch hở thu được V lít khí CO2(ở đktc) và a gam H2O. A la 2ancol chưa no.88 lít. ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được 80 gam kết tủa. D. C. C4H10O.52 lít. C. C3H8O. C. C2H4(OH)2. A là ancol thơm. D. C.8 gam CO2 và 18 gam H2O. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.6.4 gam. Kết luận nào sau đây đúng ? A. B. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.9 và propan-1. Câu 130: Đốt cháy một lượng ancol A cần vừa đủ 26. C3H7OH và C3H6(OH)2. C2H5OH và C3H7OH.4 gam. a và V là A. C.2-điol. mạch vòng. Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 40g kết tủa. Biết a = c – b. Câu 132: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no. 4. C. C2H5OH. C3H6(OH)2. C2H6O. B. Hai ancol đó là A. C3H5(OH)3.3-điol. Thể tích oxi (đktc) tối thiểu cần dùng là A. C. thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. C3H8O2. đơn chức. Câu 134: a. C.6 gam CO2 và 21. 4. Câu 129: Đốt cháy hoàn toàn a mol ancol A được b mol CO2 và c mol H2O. 17.4. 15. m = a – V/5.

D. 21. 13. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. 20. B. 4.4 gam X tác dụng với Na (dư) được 6. 3. Câu 142: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3.4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu.5% và d = 0. D. 46. 1. Câu 144: Khi đốt cháy 0. D. 12. X có công thức cấu tạo thu gọn là A. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. A. 90 gam. 187. Giá trị m là A. 6.0. 93.0 kg. Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 62. CH3C6H3(OH)2.C6H4(OH)2. vừa tác dụng với NaOH ? A. 30. B. lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong. C. CH3C6H4OH. 1.4 kg. 125 gam. A. D.0. A là A. D.0 kg. 45 gam. 4. C. Câu 140: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. B. Câu 136: Thể tích ancol etylic 92o cần dùng là bao nhiêu để điều chế được 2. 5. 58. D.8 g/ml. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A. C.6 gam CO2. dd NaOH. C6H7COOH. D. 3.24 lít C2H4 (đktc). B. Câu 137: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0. C. B. A. Câu 135: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%.8 g/ml. B. C3H5OH. 150 gam. Giá trị của m là A. Chỉ ra công thức cấu tạo thu gọn của A. C. 225 gam.9 ml. thu được 10 gam kết tủa.875 ml. . D.5625 ml. 2. 30. D.72 lít H2 (ở đktc). D.8 g/ml) A. hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. CH3OC6H4OH. HOC6H4CH2OH. Câu 141: X là hỗn hợp gồm phenol và ancol đơn chức A. D. Cho 25. CH3OH. C2H5OH. B.75 ml. 48. HOC6H4CH2OH. C. C4H9OH. 75 gam.5ml. C. 2.5. Câu 145: Hóa chất nào dưới đây dùng để phân biệt 2 lọ mất nhãn chứa dung dịch phenol và benzen. B.05 mol X (dẫn xuất benzen) thu được dưới 17. 15. C. B.0. 8 ml. 3. Câu 139: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. 10 ml. 36 gam. CH3OC6H4OH.5 kg. 5. C. B. C. Na. 40 gam. A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH cần dùng để trung hòa cũng lượng A trên.5 ml. Câu 143: A là hợp chất có công thức phân tử C7H8O2. nước brom. Câu 138: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0. C. B.A. Biết 1 mol X phản ứng vừa đủ với 1 mol NaOH hoặc với 2 mol Na. 60.

5. D. B. Este của phenol. 376 gam. A. D. ̀ ̀ ̀ ́ D.A. C. C6H6O. C. 4. 2 và 3. 312 gam. Trong phenol. công thức phân tử C8H10O. không tác dụng với Na? A. D dd KCl. NaCl. Etanol < nước < phenol. A. 618 gam. B. A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2. BaCl2. etanol. D. Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 78%. nước. 4. vừa phenol. Liên kêt C-O cua phenol bên vưng. C. 1 và 3. B. 2 và 3. D. Phenol < nước < etanol. Câu 151: Hoa chât nao dưới đây có thể dung để phân biêt cac lọ mât nhan chứa cac dung dich ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̣ : C6H5ONa. B. 3. Đi phenol. Nước < phenol < etanol. D. C7H8O. A. C. 6. B. 6-tri brom phenol. Câu 154: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là . Phenol tac dung dễ dang với nước brom tao kêt tua trắng 2. Lọc bỏ kết tủa đem đun nóng phần nước lọc thấy có 20 gam kết tủa nữa. Axit cacboxyli c D. C. B. Na. dd HCl. Mât độ electron ở vong benzen tăng lên. HCl tac ̉ ̉ ́ ́ ́ dung với nhau từng đôi môt ? ̣ ̣ A. dd NaOH. ̣ ̀ ́ ́ B. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ Câu 153: Có bao nhiêu phan ứng xay ra khi cho cac chât C6H5OH . Đốt cháy hoàn toàn 0. NaOH .1 mol A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong thấy có 30 gam kết tủa. Etanol < phenol < nước. Vừa ancol. NaHCO3 . vừa tác dụng NaOH. 5. Câu 146: A là hợp chất hữu cơ công thức phân tử là C7H8O2. B. 320 gam. 1 và 2. D. B. Biết A vừa tác dụng Na. Na2S. C. nguyên tử H trong nhom -OH cua phenol linh đông hơn vì : ́ ̉ ̣ A. C. 1. Chỉ ra công thức phân tử của A. Câu 150: Từ 400 gam bezen có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam phenol. 2. C7H8O2. Câu 148: A là chất hữu cơ có công thức phân tử CxHyO. Câu 149: Chỉ ra thứ tự tăng dần mức độ linh độ của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất sau: phenol. 4. Câu 147: Có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng bezen). C8H10O. Vậy A thuộc loại hợp chất nào dưới đây ? A. C. 3. ́ ̉ ̀ C. cặp electron chưa tham gia liên kêt cua nguyên tử oxi đã tham gia liên hợp ́ ̉ vao vong benzen lam liên kêt -OH phân cực hơn. Câu 152: So với etanol. nhât là ở cac vị trí o và p. Na2CO3 là A.

Xuât hiên sự phân lớp ở cả 2 ông nghiêm. ̣ ́ ́ ̣ B. C6H4(CH3)OH. C6H5OCH3. C2H5OH. C9H12O. dung dich trong suôt hoa đuc. kim loại Na. không tác dụng NaOH . Y. nước brom. B. Có sự phân lớp . Trong số các đồng phân của C3H5Cl3 có thể có bao nhiêu đồng phân khi thuỷ phân trong môi trương kiềm cho sản phẩm phản ứng được cả với Na và dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag ? A. nước brom. dung dịch NaOH. Câu 160: a. D. B. . Z không tác dụng với Na và NaOH Công thức cấu tạo của X. anhiđrit axetic. nung Câu 157: Chât có công thức phân tử nao dưới đây có thể tac dung được cả Na. b. Z đều có công thức phân tử C7H8O. C. C6H4(CH3)OH . B. C6H5OCH3 . Cả bốn chất. Câu 158: Ba hợp chất thơm X. Z lần lượt là A. 2.A. Ba chất. dung dịch NaOH. Hỏi mấy chất có phản ứng ? A. 4. nóng).trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giưa phenol với A. B. C6H5CH2OH . Hai chất. ̣ ́ D. axit axetic. C. anđehit axetic. Dung dich trong suôt hoa đuc. D. nước brom. dung dịch NaCl. C6H5CH2OH . C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng đun nóng. C6H5CH2OH. D. cả NaOH ? ́ ̀ ́ ̣ A. dung dịch NaOH. B. Y tác dụng với Na. C6H5OCH3 . Số đồng phân của C3H5Cl3 là A. D. 1. D. C7H10O. 5. C6H4(CH3)OH. Câu 159: Cho lần lượt các chất C2H5Cl. X tác dụng với Na và NaOH . ̣ ́ ́ ̣ C. Câu 155: Hiên tượng lân lượt xay ra khi nhỏ vai giot dung dich HCl đặc vao ông nghiêm chứa ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ môt it dung dich HCOONa và môt it dung dich C6H5ONa rôi lắc manh là ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ A. C. Y. 3. dung dich trong suôt. dung dịch NaOH. dung dịch NaOH. C6H5OH. H2 (Ni. B. Na kim loại. D. C6H5OCH3 . Có phân lớp . C. 4. C6H5CH2OH . D. C. nước Br2. B. Một chất. 3. 6. C6H4(CH3)OH . C5H8O. C. C. ́ ̣ ́ ̣ Câu 156: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5. C6H8O.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->