P. 1
De Cuong on Tap Hoc Ki 1 Lop 10

De Cuong on Tap Hoc Ki 1 Lop 10

|Views: 73|Likes:
Được xuất bản bởitaolao99

More info:

Published by: taolao99 on Feb 18, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 10

A. CÁC DẠNG BÀI TOÁN TỰ LUẬN Dạng 1: Bài toán về tổng số hạt Câu 1: Một nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 48. Trong đó tổng số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. . a/ Tìm e, p, n? b/ Biễu diễn ký hiệu nguyên tử của X. c/ Viết cấu hình e của X, X là KL hay PK hay khí hiếm? vì sao? Câu 2: Một nguyên tử R có tổng số hạt (e,p,n) là 58. Trong đó, R có số hạt không mang điện bằng 34,483% tổng số hạt. a/ Tìm số hiệu nguyên tử, số electron và số nơtron. b/ Biểu diễn kí hiệu nguyên tử của R. c/ R có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron? d/ R là kim loại hay phi kim, vì sao? Câu 3: Một nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 30. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. . a/ Tìm e, p, n? b/ Biễu diễn ký hiệu nguyên tử của X. c/ Viết cấu hình e của X, X là KL hay PK hay khí hiếm? vì sao? Câu 4: Một nguyên tử R có tổng số hạt (e,p,n) là 52. Trong đó, R có số hạt mang điện bằng 65,385% tổng số hạt. a/ Tìm số hiệu nguyên tử, số electron và số nơtron. b/ Biểu diễn kí hiệu nguyên tử của R. c/ R có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron? d/ R là kim loại hay phi kim, vì sao? Câu 5: Một nguyên tử R có tổng số hạt (e,p,n) là 82. Trong đó, R có số hạt không mang điện kém hơn số hạt mang điện là 22. a/ Tìm số hiệu nguyên tử, số electron và số nơtron. b/ Biểu diễn kí hiệu nguyên tử của R. c/ R có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron? d/ R là kim loại hay phi kim, vì sao? Câu 6: Một nguyên tử R có tổng số hạt (e,p,n) là 126. Trong đó, R có số hạt không mang điện bằng 65,789% số hạt mang điện. a/ Tìm số hiệu nguyên tử, số electron và số nơtron. b/ Biểu diễn kí hiệu nguyên tử của R. c/ R có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron? d/ R là kim loại hay phi kim, vì sao? Dạng 2: Bài toán đồng vị, nguyên tử khối trung bình Câu 1: Tính % các đồng vị của cacbon biết cacbon trong tự nhiên gồm 2 đồng vị là 12C , 13C , nguyên tử khối 6 6 trung bình là 12,011. Câu 2: Một nguyên tố X có hai đồng vị là X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18, X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng phần % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Xác định nguyên tử khối trung bình của X. Câu 3: Nguyên tố R có hai loại đồng vị X, Y có tỉ lệ số nguyên tử X:Y là 45: 455. Tổng số hạt trong X là 32, nhiều hơn tổng số hạt trong Y là 2. Xác định nguyên tử khối trung bình của R? Câu 4: Một nguyên tố X có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27 . Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Trong
23

nguyên tử của đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị thứ hai nhiều hơn trong đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X . Hóa Học 11 – Cơ Bản 1

Anion X. Xác định vị trí của các nguyên tố trong BTH? c. Hãy xác định số khối của mỗi loại đồng vị. Xác định tên kim loại đó. c/ Mn. Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó. C2H4. Hóa Học 11 – Cơ Bản 2 . Hãy xác định kim loại đó. Y có số thứ tự 8. HClO3. Sau phản ứng thu được 8960 ml khí H2 (đktc). đơn chất và ion sau: a/ H2S. trong hợp chất của nó với hidro có 5.Viết cấu hình e của nguyên tử X và Y. a/ Tìm tên kim loại kiềm. Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó. Câu 4: Cho 3. xác định số e lớp ngoài cùng và loại nguyên tố? b. chu kì.9 gam một kim loại tác dụng với H2O dư thu được 1. S. Viết cấu hình e của X. Câu 3: Cho hai nguyên tử A và B có cấu hình e ngoài cùng lần lượt là 3sx và 3p5. b/ Xác định ví trí của A. Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có).88%H về khối lượng. Xác định vị trí của các nguyên tố trên trong BHTTH. b/ HCl. a/ Viết các phương trình hoá học xảy ra.12 lit H2 (đktc). a. CH4. Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị. Y. H2SO3. Câu 8: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3 . a/ Xác định số điện tích hạt nhân của A và B biết rằng phân lớp 3s của 2 nguyên tử hơn kém nhau 1e. C2H6O. D có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p3(A). Xác định tên R. HClO. Oxit cao nhất của nó có chứa 53.5u. Hãy xác định ô nguyên tố. Phần trăm của đồng vị thứ hai gấp 3 lần phần trăm của đồng vị thứ nhất. MnO2. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó Câu 9: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH4. Trong hợp chất của R với hidro có 25% H. KMnO4. Câu 7: Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức R2O5. Trong hợp chất khí của R với hiđro. B cùng nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp có tổng số proton của 2 nguyên tử thuộc 2 nguyên tố đó là 32. H2S. CH2O. HNO3. hiđroxit cao nhất.72 lít khí hidro(đktc). hiđro chiếm 17. Câu 2: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất. MnCl2.và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. hiđroxit cao nhất có tính chất gì? Câu 5: Cho 0. Để trung hoà vừa đủ dung dịch X cần 100 ml dung dịch HCl 2M. CO2. Xác định vị trí của X và Y trong BHTTH ? Câu 2: Cho các nguyên tử của nguyên tố A. B. Đồng vị thứ hai kém đồng vị thứ nhất 2 hạt nơtron. b/ Tìm thể tích dung dịch HCl phản ứng? c/ Tìm nồng độ mol/l của dung dịch muối. Dạng 3: Bài toán xác định vị trí nguyên tố Câu 1: 1. Câu 3: Cho 31. H2SO4. B trong BTH.Câu 5: Nguyên tố clo có nguyên tử khối trung bình là 35.2g kim loại kiềm tác dụng với dịch HCl 2M. N2.2g kim loại R tác dụng vừa đủ với dịch H2SO4 thu được 6g muối khan. xác định số oxi hóa và cân bằng phản ứng Câu 1: Viết CTCT và CT e của các phân tử: HCl. Câu 4: Hai nguyên tố X. của bảng tuần hoàn tác dụng với nước thì thu được 6. a/ Cho biết hóa trị cao nhất của R với oxi? Viết công thức hợp chất khí của R với hiđro. NH3. Z có số thứ tự 16.24% oxi về khối lượng. 4s1(B). Xác định vị trí của X. Dạng 5: Viết CT e. nhóm. Công thức oxit.975g kim loại R tác dụng vừa đủ với dịch HCl thu được 336 ml khí H2 (đktc). b/ Xác định tên kim loại. Giữa các nguyên tố này có tạo thành những hợp chất hóa học nào? Dạng 4: Bài toán xác định tên nguyên tố Câu 1: Cho 12g một kim loại nhóm IIA.Y ở kế tiếp nhau trong cùng một chu kì có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 27. Câu 6: Cho 1. Tìm vị trí của 2 nguyên tố đó trong BHTTH? Câu 6: Nguyên tố X có số thứ tự 19. b/ Xác định tên của nguyên tố R. Câu 10: Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức RO2 . Cl2O. HClO4.6g một kim loại nhóm IA vào nước thành dung dịch X. 4p4(D). Câu 2: Cho 4.Y trong BTH? Câu 5: Hai nguyên tố A. Viết cấu hình e của các nguyên tố trên. NaClO2. CTCT. Xác định tên R.647% theo khối lượng.

Bo. Chat-uých. NO3– . a.053nm. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Y. a/ Xác định 2 kim loại kiềm. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton. Hóa Học 11 – Cơ Bản 3 . C. 3. sau phản ứng thu được dung dịch A và 5. Để phản ứng hết với 50ml dd B cần 200ml dd BaCl2 0. Tính nồng độ mol của dd B. 4. 2.0855 . B. B. Đáp số: a/ X1=28. tổng số khối của chúng là 51. Bo. Hãy tìm số nơtron trong nguyên tử của mỗi đồng vị. Câu 4: Hai nguyên tố X. D. Tính m và khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch A. a/ Xác định số hiệu nguyên tử của X. Số nơtron trong X2 nhiều hơn trong X1 một hạt.23%. Câu 2: Hai nguyên tố C. PO43–. D? So sánh tính chất của C và D? Câu 3: Cho 6. Bo. 1023 nguyên tử cacbon.053nm . Rơ-dơ-pho.00055u và 1–. D? b. trong X2 : 15 . C. SO42–. xác định vị trí trong bảng tuần hoàn của C.04 lít khí SO2(đktc). 1u . đủ. thu được 3. b/ Nếu trong X1 có số nơtron bằng số proton. nóng. khối luợng và điện tích như sau : A. Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O 3. D. KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Dạng 6: Một số bài tập nâng cao Câu 1: Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92.36 lít khí H2 (đktc).4 gam hỗn hợp X. NaClO + KI + H2SO4  I2 + NaCl + K2SO4 + H2O 6. Nguyên tử khối trung bình của X là A X  28. Người tìm ra proton là : A. B. X3=30. Rơ-dơ-pho. c/ Tính V dung dịch H2SO4 1M cần trung hòa hết 2 hidroxit này. D. Người tìm ra electron là : A.02. Xác định kim loại R. 1 u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon đồng vị 12. Tôm-xơn B. Chọn câu phát biểu đúng: A. Na2SO3 + KMnO4 + H2O  Na2SO4 + MnO2 + KOH 2. Cr2O3 + KNO3 + KOH  K2CrO4 + KNO2 + H2O 7. X2 chiếm 4. Tôm-xơn. NH4+. 0. Tính khối lượng muối khan thu được. 1 u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon. 0. Định nghĩa nào đúng nhất về đơn vị khối lượng nguyên tử : A. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 5. Rơ-dơ-pho. Fe + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 4. C. số notron của D lớn hơn của C là 2. B. Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 8. 6. b/ Trong X1: 14 .67% và X3 chiếm 3. Chat-uých.10%. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron. X2 và X3. 0. B. D. Người tìm ra nơtron là: A. số e của C bằng số n của nó. C.2g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với H2O thu được 2. Tên của X.8 gam muối sunfat của kim loại R nhóm IIA vào H2O rồi pha loãng thành 50ml dung dịch B. 5. Câu 3: Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa–khử dưới đây và xác định vai trò của các chất trong phản ứng : 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron mang điện dương và các hạt proton không mang điện. B. cho biết vị trí của R trong BTH b. b/ Tính khối lượng 2 hidroxit thu được.75M. 1 u là khối lượng của 6. và 0. D. trong X3 : 16.d/ MnO4– . Câu 6: Hoà tan m gam sắt bột vào dung dịch axit sunfurric đặc. 1 u có gía trị bằng 1/12 gam. D đứng kế tiếp nhau trong một chu kì.24 lít khí (đktc). a. Viết cấu hình e.Y ở cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH có tổng số proton là 32. Chat-uých. Câu 5: Hòa tan 1. Xác định số e lớp ngoài cùng và loại nguyên tố của C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron không mang điện. C. Nguyên tử hidro có kích thước. X2=29. a/ Hãy tìm X1. Tổng số khối của ba đồng vị bằng 87. Y vào dung dịch HCl vừa đủ. Tôm-xơn. Y? b/ Hòa tan hết 4.

0. có cùng số khối. 1u và 0. electron trong nguyên tử ấy. nơtron. nguyên tử khối của nguyên tử C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử nitơ mới có 7 proton. C. Số electron hóa trị. có cùng nguyên tử khối. Tìm câu phát biểu không đúng khi nói về nguyên tử : A. C.C. D. 18. 7. C. 8. Biết số p và n. B. 10–8nm. D. điều nào sau đây luôn luôn đúng ? A. số khối bằng tổng số các hạt proton. Số lớp electron. 10–8nm . Một nguyên tố hóa học có thể có những nguyên tử với khối lượng khác nhau . Trong một nguyên tử. n. số hiệu nguyên tử Z . D. electron. C. 14. Số proton. C. số nơtron và proton 20. D. 6. số nơtron và số electron trong nguyên tử. D. Ký hiệu nguyên tử Z X cho ta biết những gì về nguyên tố hóa học X ? Hãy chọn đáp án đúng : A. 18O D. D. 8 electron và 8 nơtron ? A. proton và electron. proton và electron. electron và proton. số khối A và số đơn vị điện tích hạt nhân. C. có cùng số nơtron. ta sẽ biết số p. Biết số e và n. 22. proton và nơtron. B. D. cho biết tính chất của một nguyên tố hóa học D. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết : A. Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng ? Nguyên tố hóa học là những nguyên tử : A. C. nơtron và electron. Nguyên tử là một hệ trung hòa điện tích. n. B. D. 13. Tìm câu phát biểu sai : A. số khối bằng tổng số các hạt proton và nơtron. Chọn câu đúng khi nói về số khối của nguyên tử : A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử nitơ mới có số proton = số nơtron. 16 O . 21. số nơtron. B. là tổng số proton và nơtron trong nhân. ta sẽ biết số p. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron . B. C. số khối. e trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. B. 17. số khối A. nơtron và electron. Trong nguyên tử. Biết số Z và A. 17 F 8 8 8 9 23. 3 B. D. nơtron. 15. Biết số Z và A. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là: A. Biết số p và e. Biết số p và e. C. C. 7. không bị chia nhỏ trong các phản ứng hóa học . nơtron và electron. Nguyên tử là thành phần nhỏ bé nhất của chất . D. D. B. C. 19. Số khối của nguyên tử nguyên tố X bằng : A. 4. Chỉ có hạt nhân nguyên tử nitơ mới có 7 nơtron. B. Khi nói về số khối. B. Số khối là tổng số hạt proton và nơtron. Số hiệu nguyên tử X C. D. số khối bằng tổng khối lượng các hạt proton và nơtron. là kí hiệu của một nguyên tố hóa học . Trong nguyên tử. Số khối mang điện dương . Trong nguyên tử. Tổng số proton và electron được gọi là số khối.00055u và 1+. C. 11. 16. số khối bằng nguyên tử khối. n. Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton. Số proton. Biết số p và n. B. C. Trong nguyên tử . e nếu : A. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng : A. Biết số e và n. có cùng điện tích hạt nhân. Hóa Học 11 – Cơ Bản 4 . Tổng số p. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: A. proton và nơtron. B. nơtron và proton . D. 17 O . Số khối của nguyên tử X. B. C. Trong nguyên tử . D. B. Số nơtron. nếu biết điện tích hạt nhân có thể suy ra số proton. Số khối có thể không nguyên. A 12. D. B. Số đơn vị điện tích dương trong nhân bằng số đơn vị điện tích âm trên vỏ nguyên tử. 9. 10. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử. Trong nguyên tử. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi đại lượng nào sau đây : A. Số hiệu nguyên tử đặc trưng cho một nguyên tố hóa học vì nó : A. C. số proton luôn luôn bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. Mệnh đề nào sau đây đúng khi nói về nguyên tử nitơ : A. D. e nếu : A. là điện tích hạt nhân của một nguyên tố hóa học. B. B. Số khối là khối lượng của một nguyên tử. Trong nguyên tử. số proton. Chỉ có nguyên tử nitơ mới có số khối = 14.

3 và 4. nhóm VA. 41. 37. 19 K C. 64. C. p3. s2. 19 proton và 19 electron ? 37 39 40 40 A. Na 27. 29 Cu chiếm 73% . 110 M 75 75 28. Các electron chuyển động có năng lượng bằng nhau. Nguyên tố mà nguyên tử có từ 1 đến 6 electron trên lớp ngoài cùng . Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 . 1s22s22p63s23p2. 185 M B. D. 7. C. Ca. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton. Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị : 29 Cu chiếm 27% . 49. D. Chọn định nghĩa đúng về đồng vị : A. s2. C. D. s1 . D. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 2s2 2p5. D. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 2. 63. 13. B. Lớp L ( n = 2) có số phân lớp là : A. C. p4. 34. Nguyên tử nào trong cá nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron. nhóm VA.21 C. C. D. chu kỳ 4. nguyên tố X thuộc: A. B. chu kỳ 3. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản nào là đúng cho nguyên tử có số hiệu là 16 : A. 3. C. 86. 30. Cấu hình electron của nguyên tử X là : A. Trong bảng tuần hoàn . Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 3s2 3p1 . số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là : A. 9. 1s2 2s2 2p6 3s1. 18 và 8. 11. 21. d10. B. Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân và cùng số khối. chu kỳ 4. nhóm V B. d7. 3 và 3.1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s1. khác nhau số nơtron. số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là : A. 42. d10. C.45 B. 36. 63. D. Chuyển động của electron trong nguyên tử theo một quỹ đạo nhất định hình tròn hay hình bầu dục . 33. s2. số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là : A. Chuyển động của electron trong nguyên tử trên các obitan hình tròn hay hình bầu dục. f10 37. Kí hiệu của nguyên tử M là: 75 75 A. D.54 26. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân. Nguyên tố s là : A. 5. C. 19. nhóm V A. 17 Cl B. Nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là 2 electron. Hóa Học 11 – Cơ Bản 5 . C. 8 và 18. B. 4 và 4. B. B. D. Chọn câu phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại : A.Vậy nguyên tử khối trung bình của Cu là : A. Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 5 là : A. 8 và 8. D. 185 M C. 31. 25. 15. 1s22s22p63s23p4. 18 và 18. d9. B. 38. Nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s. Một nguyên tử có tổng số hạt là 40 hạt. Al D. B. 1s2 2s2 3p2 4p2 5p2 6p1. B. 9. f13 D. chu kỳ 4 nhóm IIIA. 7. D. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là con số nào sau đây ? A. D. 4. B. B. C. Vậy nguyên tử đó là A. 65 63 25. 12. f12 B. Cho nguyên tử : 37 Rb . Nguyên tố mà nguyên tử có electron điền vào phân lớp s. C. 32. Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa ? A. 17. B. C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron. p6. số chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn là : A. 19 K 29. 39. C. 110 M D. 1s22s22p63s23p3. d5. Một nguyên tố hóa học X ở chu kỳ 3. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối. Các electron của nguyên tủ nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp .24. Mg. C. 1 B. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 3d3 4s2 . 86 35. 10.54 D. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. C. lớp thứ 3 có 7 electron . 1s22s22p63s23p5. B. 2. B. 18 Ar D. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. 64. 40. f14 C. 123. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. D. 4 và 3. Tổng số hạt proton và nơtron là bao nhiêu : A. 23.

C > Si > Mg > Na. Cho 34. I. C. B. C.43. F. RH4 . cấu hình electron của ion Fe là: A. D. Nitơ. ns2 D. Cacbon. 64. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 . C. Chu kì 3. B. C. Li. C. 1s 2s 2p 3s 3p . RH5 . O. Cấu hình electron nguyên tử của silic là A. B. Hợp chất khí của nguyên tố R với hidro có công thức RH3. Be. RH2. R là một nguyên tố nhóm IIIA. F. B. S. Be. B. cấu hình electron của ion S2– là : A. Cl. Những nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có những tính chất hóa học sau : A. tính phi kim giảm dần. C. D. tính phi kim giảm dần. B. Kim loại mạnh nhất là liti. D. B. Magie. R2O7. R2O. D. Hóa Học 11 – Cơ Bản 6 . Công thức hợp chất với hydro và công thức oxit cao nhất của R là : A. C. B. Nitơ. R2O5. O. nhóm IA. Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức RO2. Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần ( tù trái sang phải) như sau: A. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là : A. 2 2 3 56. B. Trong chu kì 3. C. tính phi kim giảm dần . Li. D. 62. 1s22s22p5. C. P. Trong cùng một chu kỳ. S. S. S. RH3 . Các nguyên tố của chu kỳ 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau: A. giảm dần. 1s22s22p4. D. Nguyên tố X có số thứ tự Z = 37. Một nguyên tố R có cấu hình electron : 1s 2s 2p . Phi kim mạnh nhất là iot. F. Magie. Ca và Mg. B. B. C. Các nguyên tố thuộc chu kỳ 3 có thể tạo thành anion đơn nguyên tử : A. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. D. 46. Phi kim mạnh nhất là flo. Nhóm IIIA. C > Mg > Si > Na. VA C. Si. 1s2 2s2 2p7 3s2 3p2. Nhóm IA. F. P. IIIA B.nhóm IA. Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau nhất ? A. nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm : A. B. D. RO2 57. Si. Cl. 1s2 2s32p6 3s2 3p2. Br. 55. Li. Si. 52. B. Cl. B. N. F. theo chiều từ trái qua phải.6 lít H2 (đktc) . Một nguyên tố của nhóm VIA có tổng số hạt p. C. Silic. nhóm IA B. Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì : A. IA. Ag và Ni. Br. 49. B. tính phi kim tăng dần . 1s22s2 2p5 3s3 3p2 . VIIA. ns2 np3 C. F. C. Chu kì 5. 50. B. 63. 1s22s22p3. C. Mg. Nguyên tố R là: A. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. 60. O. n. RO. C. nhóm IIA. B. e trong nguyên tử bằng 24. C. tăng dần. P và S. Clo. Chu kì 4. Clo. Si > C > Mg > Na. Các nguyên tố Na. không đổi 59. Điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại giảm dần. Cl. Điện tích hạt nhân giảm thì tính kim loại giảm . Điện tích hạt nhân giảm thì tính kim loại tăng dần.25 g kim loại nhóm IIA vào nước thu được 5. B. 45. 3+ 54. 58. D. ns2np1 B. Stronti. O. F. B. nguyên tố R là : A.C. Bari. Si > C > Na > Mg. I. Be. Kim loại đó là : A. 48. Be. R2O5. Argon. Mg. N. C. Si. C. F. B. 1s22s22p6. hóa trị cao nhất của nguyên tố đối với oxi : A. Điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại tăng. B. ns1. Al. Cl. Photpho. C. Nguyên tố Si có Z = 14. D. Br. Cho nguyên tố sắt ở ô thứ 26. D. Nhóm IIA C. D. R2O3. Cl. Canxi. D. Kim loại yếu nhất là xesi. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 . D. 44. P. 51. Cho nguyên tố lưu huỳnh ở ô thứ 16. N và O. B. 53. Nguyên tử của nguyên tố kim loại kiềm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6. C. 1s2 2s2 2p6. Magie. oxit cao nhất của R có công thức hóa học là : A. B. Lưu huỳnh. N. Nhóm VA. N. D. D. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. nguyên tử có bán kính lớn nhất là : A. D. C. D. P. 2 2 6 2 6 C. I. C được sắp xếp theo chiều giảm dần năng lượng ion hóa thứ nhất : A. Cl. biến đổi không có quy luật. Những nguyên tố nào mà hợp chất oxit có hóa trị cao nhất ứng với công thức chung là X2O3 ? A. D. vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hòan là: A. Br. Natri. R2O3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d64s1. 61. 47. Li. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6.Chukì 3. I. Cl. D.

CaCl2. B. C. B. 3 ion trên có số proton bằng nhau. CCl4 C. 67.65. Cho các phản ứng sau . Dãy nào sau đây không chứa hợp chất ion ? A. Al2O3 . B. MgO. Na2O CH4 D. Cho 3 ion : Na . Số oxi hóa của lưu huỳnh (S) trong H2S. H3PO4. Hãy chọn axit mạnh nhất : A. không bị oxi hóa. D. D. NaH + H2O → NaOH + H2 D. C. Na2O 74. 0. Liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng những electron chung . SiO2 . Liên kết được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau . Liên kết giữa các phi kim với nhau . không bị khử D. MgCl2. Số oxi hóa của kim loại Mn. +5. +4. MgO. B. cấu hình electron của ion Fe2+ là : A. 75. Cl2. B. chỉ bị oxi hóa. F– . Photpho. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 . H2SiO3 . 3 ion trên có số electron bằng nhau D. A. C. Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5 . +8. B. là chất oxi hóa . Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa –khử là: A. Magie. K2S. D. 3 ion trên có cấu hình electron giống nhau . HCl. K2S. B. Cho 4 axit : H2SiO3 . không bị khử 81. H2SO4 . –3. bị khử. +3. Canxi. H2SO4. CO2. Cl2O3 . HClO4. Hãy chọn đáp án đúng. Cl2O7 . là chất oxi hóa. B. NH3. D. SO2. +3. Trong phản ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO Hãy cho biết vai trò của NO2 trong phản ứng: A. Tìm câu khẳng định sai . vừa bị khử 80. D. Kẽm. +5. Trong phản ứng này. nhưng đồng thời cũng là chất khử. I2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 C. P trong PO43– lần lượt là : A. D. vừa bị oxi hóa. –3. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 B. NH4Cl. SiO2 . C. Al2O3 . +3. Asen. Tên kim loại hóa rị 2 là : A. OF2. –2. Fe trong FeCl3. Na2O. Sắt. SO42– lần lượt là : A. chỉ bị khử. Trong dãy oxit sau : Na2O. không bị oxihóa. Chất có liên kết ion là: A. tạo ra chất khí. Cho nguyên tố Fe ở ô thứ 26. –3. MgCl2. HClO4 . Hóa Học 11 – Cơ Bản 7 . H3PO4 . 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 82. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 C. SO3. 0. +8. 70. H2 D. MgCl2 B. 79. +6. Na2O . C. C. 0. Nguyên tố R là A. D. +2. Al2O3 . +3. +4. +6. CH4 C. MgCl2. +5. Cho các hợp chất: NH3. Antimon. bị oxi hóa. B. +3. H2 B. CH4 . Liên kết trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử. S trong SO3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 . 77. Hợp chất của nó với hidro có R% = 91. 68. +5. tạo ra chất kết tủa. D. D. nguyên tố clo A. +3. H2O . +3. phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa –khử ? A. vừa bị oxi hóa. +4. NH3. +3. +5. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh ? A. +5.+6. C. +10 . P2O5 . nguyên tử natri: A. D. 78. vừa bị khử. K2S. SO32–. có sự thay đổi màu sắc của các chất. H2O . B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 D. 3 ion trên có số nơtron khác nhau. Na2O CH4. BF3. Đáp án nào sai ? Liên kết cộng hóa trị là : A. Những oxit có liên kết ion là : A. C.9g một muối clorua . Số oxi hóa của nitơ trong NH4+. có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. C. P2O5 . C. +6. –3. D. 66. +3. +4. Na2O . 0. 69. 73. AlF3. D. Cho 0. +5. B. H2S. NO2– và HNO3 lần lượt là : A. C.48g một kim loại hóa trị 2 tác dụng với Cl2 thu được 1. MgO. 71. là chất khử. Cho phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl . +6. CaO. 76. +6. C. Nitơ. P2O5 C. H2O . 0. Trong phản ứng : Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl. Na2O CH4 C. B. SO3 . không là chất oxi hóa và cũng không là chất khử. Mg . +8. +2. B. B.18. B. +5. + 2+ 72. +8. K2S.

1. 94. Sau khi phản ứng đã được cân bằng : Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O Tổng số hệ số các chất trong phương trình phản ứng là : A. 1. Na+. 14. 2. 4 D. Cho các phương trình phản ứng : Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 (1) CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O (2) (NH4)2SO4 → 2NH3 + H2SO4 (3) 3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O (4) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O (5) Các phản ứng oxi hóa khử là : A. 1. 16. NO3– C. Mg2+ B. Hệ số của các chất tham gia trong PTHH của phản ứng trên lần lượt là : A. S2– 88. 2. 2. Trong số các phần tử sau ( nguyên tử hoặc ion) thì chất oxi hóa là: A. 1. 2. Tất cả đều sai. 4. 3. 19 và 13 91. 3. C. Trong phản ứng: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 Hệ số của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là : A. Na+. 14. Trong số các phần tử sau ( nguyên tử hoặc ion ) thì chất khử là : A. 1. Chúc các em học tốt ! ---------------Hết--------------- Hóa Học 11 – Cơ Bản 8 . 8. C. 2. Mg. 1. C. N2O5. 3. 26 và 26. 7. 3 D. 28 D. D. B. 6. Điều gì xảy ra trong quá trình phản ứng ? 4HCl + MnO2 → MnCl2 + 2H2O + Cl2 A. SO2 . 5 C. Cho sơ đồ phản ứng : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Trong phương trình hóa học của phản ứng trên. 2. 2. Fe2+. 4. 2 và 5 C. Fe2+ . Al D. Mangan bị oxihóa vì số oxi hóa của nó giảm từ +4 đến +2. Các chất hay ion chỉ có tính khử là : A. Fe. 87. 2. Ca. 95. 1. Tất cả đều sai. 9. B. H2S. C. 3. Mangan bị khử vì số oxihóa của nó tăng từ +2 đến +4. B. 8. Cl– D. các hệ số tương ứng với phân tử các chất là dãy số nào sau đây? A.83. Phản ứng oxihóa. Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng . 2. D. C. 5. 5. 85. H2S . 1 B. 28. Fe3+. 1. 2. Cl2. 16.khử là phản ứng trong đó quá trình oxihóa và quá trình khử không diễn ra đồng thời. Phản ứng oxihóa –khửlà phản ứng trong đó tất cả các nguyên tử tham gia phản ứng đều phải thay đổi số oxi hóa. 3 C. 2. Mangan bị khử vì số oxihóa của nó giảm từ +4 đến +2. Fe. Cho các phương trình phản ứng hóa học sau: 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl (1) Cu(OH)2 → CuO + H2O (2) CaO + CO2 → CaCO3 (3) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (4) C + H2O → CO + H2 (5) Phản ứng hóa hợp là phản ứng số : A. Sau khi cân bằng phản ứng oxihóa-khử : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O Tổng hệ số các chất phản ứng và tổng hệ số các sản phẩm là: A. C. 2. Các chất hay ion chỉ có tính oxi hóa là: A. 16. Na+. Ca. D. NO3–. 26. Cu2+ C. 5. 29 B. Cho sơ đồ phản ứng sau: H2S + KMnO4 + H2SO4(loãng) → H2O + S + MnSO4 + K2SO4 . 19 và 19. 28. Fe3+. Al3+. 2. 1. N2O5 . 4. 32 93. 9. 84. A. 4. Ca. 1. 4. 2 D. D. 5 92. D. 5. B. B. 1. 9. Phản ứng oxihóa –khử là phản ứng không kèm theo sự thay đối số oxihóa các nguyên tố. Ca. D. Na+ C. 3. 38 và 26. 1. 14. 5. 25 C. Chọn định nghĩa đúng về phản ứng oxihóa-khử . B. B. 4 90. 3. D. F. Mangan bị oxihóa vì số oxi hóa của nó tăng từ +2 đến +4. B. 5 89. 13. 4. 86. B. 5 B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->