ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁI NƯỚC ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ HƯNG Số 06 NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phú Hưng ngày 22 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
Về việc xây dựng mô hình nông thôn mới xã Phú Hưng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ----------Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định 393/2010/QĐ-UBND, ngày 13/3/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Cà Mau; Quyết định số 1291 /QĐ/UBND, ngày 31 / 03 /2011 của Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phú Hưng, giai đoạn 2010 - 2015; Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ xã Phú Hưng. Để đảm bảo thực hiện Đề án xây dựng xã Phú Hưng đạt tiêu chí xã nông thôn mới từ nay đến cuối năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra Nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng mô hình nông thôn mới xã Phú Hưng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 như sau: I- Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn xã Phú Hưng thời gian qua. Trong những năm qua, thực hiện nhiều chương trình dự án đầu tư phát triển của Tỉnh và Huyện, nhiều công trình hạ tầng ở nông thôn được đầu tư, trong đó: Các công trình thủy lợi được thực hiện nạo vét đảm bảo phục vụ sản xuất, giao thông nông thôn phát triển rộng khắp, cơ bản ấp liền ấp. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, bưu điện, từng bước được đầu tư, tỷ lệ hộ có điện sinh hoạt chiếm 97,5%, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, xã đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%; công tác chuyển giao khoa học kỷ thuật phục vụ cho sản xuất được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân học hỏi, nâng cao kiến thức, nhằm áp dụng vào sản xuất có hiệu quả. Sản lượng trong nuôi trồng thuỷ sản luôn được tăng cao, các mô hình sản xuất được nhân rộng, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, diện mạo nông thôn có bước phát triển. Những kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần cho xã đạt 06/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

2

Tuy nhiên, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xã vẫn còn hạn chế nhất định, sản xuất chưa theo quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng có xây dựng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, về thuỷ lợi còn phụ thuộc lớn vào thiên nhiên chưa đảm bảo cho sản xuất, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo ở nông thôn còn cao, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hoá chưa đáp ứng được yêu cầu, nhà ở dân cư chưa đạt chuẩn theo quy định, tình trạng ô nhiểm môi trường ở nông thôn chưa được quản lý chặt chẽ. Hình thức tổ chức sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật ở nông thôn chưa nhiều. II- Mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp xây dựng xã Phú Hưng đạt tiêu chí nông thôn mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 1- Mục tiêu chung: Xây dựng xã Phú Hưng trở thành xã nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, với mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân ngày càng phát triển ổn định, diện mạo nông thôn phát triển toàn diện. 2- Mục tiêu phấn đấu: - Giai đoạn 2010 - 2013: Phấn đấu đạt 10/19 tiêu chí, trong đó giữ vững Các tiêu chí đã đạt bao gồm: Hộ nghèo ; Y tế ; Văn hoá ; Hệ thống chính trị ; An ninh trật tự xã hội; phấn đấu đạt thêm các tiêu chí: (Quy hoạch; Bưu điện; Hình thức tổ chức sản xuất; Chợ nông thôn; Cơ sở vật chất văn hoá). - Giai đoạn 2013 – 2015 giữ vững 10 tiêu chí đã đạt và phấn đấu đạt 9 tiêu chí còn lại như:( Điện; Thuỷ lợi; Trường học; Giáo dục ; Giao thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Cơ cấu lao động; Môi trường.) nâng tổng số 19/19 tiêu chí. 3- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: 3.1- Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch: Trước hết là quy hoạch, thực hiện quy hoạch bao gồm sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới và quy hoạch dân cư. Công khai phổ biến các dự án quy hoạch để nhân dân được biết, tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp, vận động nhân dân chấp hành quy hoạch và quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đúng quy định đã được duyệt. 3.2- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ như: - Về giao thông: Huy động mọi nguồn lực từ các nguồn vốn đầu tư theo chương trình của Nhà nước, của doanh nghiệp và của nhân dân, đầu tư nâng cấp hệ thống

3

giao thông đảm bảo yêu cầu chất lượng phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa trong nhân dân. Trong đó đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đến cuối năm 2015 hoàn thành đường giao thông trên địa bàn xã. - Về thủy lợi: Tranh thủ các nguồn vốn của Nhà nước và vận động nhân dân xây dựng mới các cống hộ gia đình, duy tu bảo quản, sửa chữa các cống khép kính khu vực sản xuất hiện có; nạo vét các kênh thuỷ lợi đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. - Điện: phát triển thêm các tuyến điện trung thế, hạ thế, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, phấn đấu đến năm 2014 có 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn của ngành điện. - Trường học: Xây dựng và mở rộng các điểm trường mẫu giáo; 04 trường tiểu học; 01 trường trung học cơ sở, cơ bản đạt chuẩn quốc gia theo từng năm; đến năm 2013 phấn đấu xây dựng 03 điểm trường tập trung đạt chuẩn Quốc gia (trường mẫu giáo Hoa Sen, trường tiểu học Phú Hưng A, trường trung học cơ sở), đến năm 2015 xây dựng thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia (trường tiểu học Phú Hưng, Phú Hưng B, C). Nâng tổng số 06 trường đạt chuẩn quốc gia. - Về y tế: Cải tạo nâng cấp trạm y tế xã, đầu tư trang thiết bị đảm bảo cho công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. - Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao xã hoàn thành trong năm 2013. Phấn đấu đến cuối năm 2015 bằng nhiều biện pháp xã hội hoá khu vui chơi để mỗi ấp có một điểm thể dục thể thao. - Chợ nông thôn: Cải tạo, nâng cấp khu dân cư Ấp Đức An thành chợ xã, chỉnh trang khu dân cư ấp Cái Rắn A đáp ứng nhu cầu phục vụ buôn bán kinh doanh trong xã và các khu dân cư phụ cận. - Bưu điện: Đề xuất đầu tư nâng cấp bưu điện hiện có. Phấn đấu đến cuối năm 2012 các ấp đều có điểm truy cập Internet. - Về nhà ở nông thôn: Vận động nhân dân tích luỹ xây dựng nhà ở theo chuẩn, nâng tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng vào cuối năm 2015. 3.3- Văn hóa - xã hội - môi trường: Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên cho các trường học. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Từng bước xây dựng, củng cố, hoàn thiện các thiết chế văn hóa của xã và các ấp. Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. Rà soát bổ sung hoàn thiện quy hoạch các lĩnh vực về bảo vệ môi trường. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chăn nuôi. Hướng dẫn, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã không để gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm,

4

tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, vận động người dân cùng thực hiện. 3.4- Kinh tế và tổ chức sản xuất nông thôn: - Phát triển các ngành sản xuất tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với bình quân chung trong toàn tỉnh. - Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2015 đào tạo và giải quyết việc làm đạt 30% so với tổng số lao động, 55% hộ nông dân được tập huấn nắm vững quy trình sản xuất nông nghiệp. - Hình thức tổ chức sản xuất: nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để phát triển các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các hoạt động thương mại, dịch vụ theo các hình thức hợp tác, liên kết. Đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo môi trường sinh thái, an toàn về dịch bệnh. 3.5- Củng cố, nâng cao chất lượng, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội: Về hệ thống chính trị phải có hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, cán bộ xã đạt chuẩn, có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. 4- Định hướng đến năm 2020: Sau khi chỉ đạo đạt các tiêu chí theo quy định, tiếp tục đề ra biện pháp giữ vững 19 tiêu chí đã đạt và phấn đấu từng bước nâng cao các tiêu chí đã đạt. Thực hiện đúng quy hoạch đã được phê chuẩn, giao thông, thuỷ lợi hoàn thiện 100% đáp ứng yêu cầu; 100% hộ dân có điện, cơ sở vật chất trường học, văn hoá, bưu điện, chợ, nhà ở dân cư đạt 90% trở lên; kinh tế và tổ chức sản xuất được nhân rộng, nâng cao hiệu quả; văn hoá – xã hội – môi trường quản lý chặt chẽ; trật tự an toàn xã hội ổn định; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. III- Tổ chức thực hiện. - Hội đồng nhân dân xã: Cụ thể hóa để xây dựng thành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hóa hiện đại hóa. - Uỷ ban nhân dân xã: Xây dựng kế hoạch, thành lập ban quản lý đề án, ban quản lý công trình, ban giám sát công trình, có những biện pháp, giải pháp mang tính khả thi, để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. - Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể có kế hoạch cụ thể từng ngành, phối hợp với các ngành tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương Nghị quyết

5

đề ra, xem đây là những tiêu chuẩn thi đua gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. - Các chi bộ ấp ngoài việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, quán triệt trong cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý và phân công đảng viên phụ trách, chỉ đạo hướng dẫn đến từng tổ nhân dân tự quản, các chi tổ hội, thực hiện tốt công tác vận động nhân dân xây dựng mô hình xã nông thôn mới. - Các chi bộ Trường học, y tế, cơ quan, công an, quân sự ngoài việc xây dựng kế hoạch riêng của từng ngành có trách nhiệm vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị tham gia và vận động gia đình tích cực tham gia cùng với các ấp, trong công tác vận động quần chúng xây dựng mô hình xã nông thôn mới. - Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo sự phân công có trách nhiệm theo dõi giúp đỡ các chi bộ trực thuộc, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra đề xuất các biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí Nghị quyết đề ra. - Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết, đồng thời kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Đảng uỷ. Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Nơi nhận:
- VP huyện uỷ; - Các ban ngành xã; - Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ; - Lưu: VP.

T/M ĐẢNG UỶ P.BÍ THƯ

Nguyễn Thành Hữu