P. 1
200 Cau Hoi Ly Thuyet Vo Co Tong Hop LTDH

200 Cau Hoi Ly Thuyet Vo Co Tong Hop LTDH

|Views: 53|Likes:
Được xuất bản bởiCọp Uống Cola

More info:

Published by: Cọp Uống Cola on Feb 18, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân

Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam- Tỉnh Bắc Giang

200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ
Câu 1. Clo có thể phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây? A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3, NaOH B. NaBr, NaI, NaOH, NH3, CH4, H2S, Fe C. ZnO, Na2SO4, Ba(OH)2, H2S, CaO D. Fe, Cu, O2 , N2, H2, KOH Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng với khí Cl2 và tác dụng với dung dịch HCl loãng cho cùng loại muối clorua kim loại? A. Fe. B. Al. C. Cu. D. Ag. Câu 3. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH: A. Al B. NaHSO4 C. Al(OH)3 D. CaCl2 Câu 4. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là A. 27 B. 47 C. 31 D. 23 Câu 5. Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (5). C. (1), (3), (4). D. (1), (4), (5). Câu 6. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2. Câu 7. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3. Câu 8. Khí SO2 có thể tác dụng được với các chất nào trong dãy sau đây A. Br2, Cl2, O2, Ca(OH)2, Na2SO3, KMnO4, K2O B. Cu(OH)2, K2SO4, Cl2, NaCl, BaCl2 C. Br2, H2, KOH, Na2SO4, KBr, NaOH D. H2SO4, CaO, Br2, NaCl, K2SO4 Câu 9. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3,FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 10. Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là A. Cu B. Al C. Fe D. CuO Câu 11. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Câu 12. : Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa A. NaCl, NaOH, BaCl2. B. NaCl, NaOH. C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl. Câu 13. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ A. NaNO2 và H2SO4 đặc. B. NaNO3 và H2SO4 đặc. C. NH3 và O2. D. NaNO3 và HCl đặc. Câu 14. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO3. Câu 15. Để phân biệt các dung dịch NaOH, NaCl, CuCl2, FeCl3, FeCl2, NH4Cl, AlCl3, MgCl2. Ta chỉ cần dùng A. dd HCl B. Na2CO3 C. quỳ tím D. KOH Câu 16. Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt: A. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư). 1

nguội. (6). Y lần lượt là: A. S. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Au. FeO. CaOCl2. Fe(NO3)3. Hai muối X. (3). 3 D. B. dùng dung dịch NaOH (dư). dùng dung dịch NaOH (dư). B. Ag. Chất tan đó là A. (1). (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. Câu 21. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc. 2 B. KMnO4. CuS D. Câu 24. 1 D. NaNO3. sự oxi hoá ion Na+. NaNO3. D. Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Fe. NaNO3. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. 4 Câu 25. Cho các phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. K2Cr2O7. thấy ngọn lửa có màu vàng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu.Tỉnh Bắc Giang C. 4 Câu 20. (NH4)2CO3. D. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. K2Cr2O7. BaCl2 và CuSO4. C. D. (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. Cho hỗn hợp Fe. Câu 27. (2). Cu và FeCl3. KMnO4. D. (2). KNO3. Câu 26. BaSO4. (6). HCl.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Cl. khí CO2 (dư). B. Fe. II. (4). sự oxi hoá ion Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là: A. C. KOH.. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. sự khử ion Na+. (3). II và III C. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. Mg. D. (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ. Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. D. 2 B. HNO3. (6). tại catôt xảy ra A. Cu. rồi nung nóng. III và VI. (4). (3). (6). MnO2. CuO. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là: A. Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2. C. B. mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3. Câu 17. CaCO3. I. N2 . Al. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ). MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc. C. rồi nung nóng. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. Fe(OH)3. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: A. Fe(NO3)2. SO2. (5). (5). chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là A. V và VI. KNO3. Cu2+ . Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. FeS. Câu 22. 5 C. Cho bốn hỗn hợp. B. Zn. HCOONa. Mg(HCO3)2. Cu(NO3)2. C. Cu(NO3)2. Ba và NaHCO3. Cu. Cho dãy các chất và ion: Zn. Câu 18. Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. I. AgNO3. Ag. CaCO3. nguội. 4 B. 1 C. C. IV và V. Ba. 2 . sự khử ion Cl-. 3 C. KMnO4. dung dịch HCl (dư). có màng ngăn. Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X. NaNO3 D. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. (1). (II) Sục khí SO2 vào nước brom. Câu 19. B. II. 7 Câu 23. B. (3). B. D. 6 D. Cr. Sau khi phản ứng hoàn toàn. C.

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong H2SO4 loãng dư thu đươc dung dịch X. C. (NH4)2CO3. Cho các thí nghiệm sau : (1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Na2CO3.3 D. Al2O3. 6 B. 4. C. Nguyên tắc luyện thép từ gang là: A. Câu 34. 11 : 28 D. D. B. (1) và (3) . Zn(OH)2. 5. Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là: A. C12H22O11 (saccarozơ).… trong gang để thu được thép. Cl2 trong (1). CH3COONH4. 38 : 15 Câu 36. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. B. 4 B. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. C. (2) và (3). Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. S. 5. D. Cho dung dịch X lần lượt phản ứng với các chất: Cu. C. S. AgNO3. 8 : 15 C. B. 5 D. dung dịch NaOH là A. Ca(OH)2. Câu 32. 7 3 . 2. Câu 31. Số phản ứng xảy ra là A. P. 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. NaHS. B. dung dịch KMnO4. Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. 7 Câu 29. Mn. Cl2 trong (1). Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl. Cho các chất: Al. KNO3. P. 2. Nếu tỉ khối của hỗn hợp NO và N2O đối với H2 là 19. (1) và (2) Câu 35. 1 D. 2 B. Mn. 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Những thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là A. B. (2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3. 4 Câu 30. (1). (1) chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa > I2. 3. (2) chứng tỏ I2 có tính oxi hóa > Cl2. Al2(SO4)3. I2 trong (2) đều là chất khử. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. 5 C. C2H5OH. (3) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl loãng vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Trong các phản ứng sau: 4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O (1) 4HCl +2Cu + O2 →2CuCl2 + 2H2O (2) 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 (3) 16HCl + 2 KMnO4 → 2MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O + 2KCl (4) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O (5) Fe + KNO3 + 4HCl→ FeCl3 + KCl + NO + 2H2O (6) Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là A. I2 trong (2) đều là chất oxi hóa. 4 C. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa là A.2. 3 C. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2. K2SO3. 4. 6 : 11 B. CH3COOH.12H2O. (1) chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa > I2. Số chất điện li là A.… trong gang để thu được thép. : Xét hai phản ứng sau: (1) Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl (2) 2KClO3 + I2 → 2KIO3 + Cl2 Kết luận nào sau đây đúng? A. Ag. D.Tỉnh Bắc Giang Câu 28. (2) chứng tỏ I2 có tính khử > Cl2. 6 D. (2) và (3). 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. D. C. Câu 33.

4 Câu 39.+ H+ → H2O + CO2 A. Phản ứng này cho thấy : A. dung dịch NaHCO3 và CaO khan C. dung dịch Na2CO3 và dd H2SO4 đặc B. Y tác dụng với Z có kết tủa. que đóm. X. Zn có tính oxi hóa mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử mạnh hơn Zn2+. Cách nào là KHÔNG đúng ? A. Ca(HCO3)2 + HCl D. Zn có tính khử mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+. NaHSO4. 5 C. Z là các dung dịch muối (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau. NH4NO2 t N2 + 2H2O → NH3 + HNO3 → Câu 43. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng. Để có CO2 tinh khiết nên cho hỗn hợp khí này lần lượt qua các bình chứa: A. Phương trình ion thu gọn của phản ứng nào dưới đây không có dạng: HCO3. dung dịch KI/ hồ tinh bột. NH4NO3  D. Gây ngộ độc nước uống. Làm hỏng các dung dịch pha chế. 4 B. Ba(HSO3)2 Câu 40.Tỉnh Bắc Giang Câu 37. Y. Câu 42. Ba(HSO3)2 D. C. phenolphtalein. NaHSO3. B. C. 3. 4 Câu 46. làm hư hại quần áo. Na2CO3. NaOH. 3 C. NH4NO3. Để phân biệt ba bình khí mất nhãn lần lượt chứa các khí N2. Ba(HSO3)2 B. 5 B. Z lần lượt là A. 6 Câu 38. Trong phòng thí nghiệm thường điều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl. 2. AlNH4(SO4)2. (6) CH2 = CH2 + Br2 → Số phản ứng oxi hóa – khử là: A. làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm. 3 B. X. số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là A. Ba(HSO3)2 C. (4) Fe2O3 + HI → (5) FeCl3 + H2S → . : Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây? A. CuCl2 + HCl. 1. B. O2 và O3. HCl. NaNO3. NH4HCO3 + HClO4 Câu 47. làm tắc các đường ống dẫn nước. C. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh kim loại Fe. NaHSO4. lá Ag nóng. Na2CO3. que đóm. lá Ag nóng. Câu 45. CaCO3. Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng ? A. NH4HCO3 t NH3 + H2O + CO2 → → t C. Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O → (3) MnO2 + HCl đặc → t0 (4) NH4NO3  (5) Cl2+ khí H2S → (6) SO2 + dung dịch Cl2 → → t0 (7) NH4NO2  → Số phản ứng tạo ra đơn chất là: A. trong số 4 dung dịch mất nhãn : BaCl2. B. CaCO3. que đóm. CuCl2. C. 6 D. D. D. ZnCl2. một học sinh đã dùng các thuốc thử (có trật tự) theo bốn cách dưới đây. thỏa mãn điều kiện: X tác dụng với Y có khí thoát ra. 1 D. NH4Cl t NH3 + HCl B. KHSO4 ? A. NaHCO3 + HF C. KHCO3 + NH4HSO4 B. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi. 6 D. Cho các dung dịch: Fe2(SO4)3 + AgNO3. Chỉ dùng quỳ tím (và các các mẫu thử đã nhận biết được) thì nhận ra được bao nhiêu dung dịch. B. Câu 44. FeCl2. D. nóng → (3) Fe(NO3)2 + H2SO4 (loãng) → . Cho các dung dịch sau: Na2CO3. dung dịch KI/ hồ tinh bột. dung dịch NaHCO3 và dd H2SO4 đặc Câu 48. Phản ứng sau đây tự xảy ra : Zn + 2Cr → Zn2+ + 2Cr2+ . Y. P2O5 khan và dung dịch NaCl D. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt được tất cả dung dịch trên 4 . Cho các phương trình phản ứng sau: (1) NO2 + NaOH → . 7 C. lá Ag nóng. D. 4. do đó CO 2 bị lẫn một ít hơi nước và khí hiđro clorua. Zn có tính khử yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa yếu hơn Zn2+. X tác dụng với Z vừa có khí vừa tạo kết tủa. (2) Al2O3 + HNO3 đặc.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Zn có tính oxi hóa yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử yếu hơn Zn2+. 3+ Câu 41. NaHSO4.

Cu. SO2 Câu 54. dung dịch NaOH. không đổi. C. B. Giấy quỳ tím khô. HCl và O2? A. Câu 58. D. Tăng dần đến pH > 7 rồi không đổi. − − − C. Fe. ZnBr2. dd H2SO4 B. Cl2. C. C. Màu của giấy quì A. Zn. Fe2O3. X là khí nào trong các khí sau ? A. C2H2. Cl2.HCO3 . NH3. D. C. H2S. CO2 B. Thực hiện các phản ứng theo thứ tự (A) + O2 → (B) (B) + H2SO4 loãng → (C) + (D) + (E) (C) + NaOH → (F)↓ + (G) (D) + NaOH → (H)↓ + (G) (F) + O2 + H2O → (H) Kim loại A là A. Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI? A. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được cả 3 khí Cl2. C. Al. Cl2. Fe2O3. D. CO2. dd AgNO3 D. giấy quỳ tím. H2S. pH của dung dịch biến đổi như thế nào theo thời gian điện phân? A. FeO. H2O. NO2. NO2 C. dd BaCl2 B. H2S. C. Hòa tan Na vào dung dịch nào sau đây thì không thấy xuất hiện kết tủa ? A. CO2. Giấy quỳ tím ẩm. B. Mg(NO3)2. chuyển sang đỏ. Câu 62. H2O. HI. dd Na2CO3 C.HS . B. HCl D. B. Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein. Câu 56. Dùng H2O. NH4+. Mg. 5 . Muối sunfua nào dưới đây có thể điều chế được bằng H2S với muối của kim loại tương ứng? A. Dùng H2O. Dùng H2O. Câu 60. O2. HCO3 . Dung dịch KHCO3 Câu 50. NaOH B. sau đó kết tủa tan. PbS. Điện phân một dung dịch có chứa HCl. Mg. Ba(OH)2 C. B. dung dịch AgNO3. C. SO2 Câu 51. CO2. B. Tàn đóm hồng. D. ZnO. D. FeS. HS . Dung dịch Ca(HCO3)2 D. FeS2. B.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Chọn một thuốc thử dưới đây để nhận biết được các dung dịch sau: HCl. Dung dịch Ba(HSO3)2 C. Na2SO4 người ta có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. đặt mảnh giấy quì tím ẩm ở cực dương. D. A là một kim loại. A. HSO4 . CO2. NH4+ − − − − A. Fe. pH không đổi. Câu 59. chuyển sang xanh. Để nhận ra 3 chất rắn NaCl. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit nitric? A. HBr. NaOH. D. Sục khí X vào dung dịch nước vôi dư thấy xuất hiện kết tủa trắng. D. C. H2O. MgCO3. Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? A. Cu. Au. B. BaSO4. SO2. B. NH4+. H2O2. Tăng dần đến pH = 7 rồi không đổi.Tỉnh Bắc Giang A. B. Tất cả đều sai Câu 49. C. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt NaOH. luôn nhỏ hơn 7. dd NaOH. ZnS. H2O.HSO4 . − − − Câu 63. Al. CaCl2 và MgCl2 đựng trong các ống nghiệm riêng biệt ta làm theo thứ tự nào sau đây: A. Nhóm chứa những khí thải đều có thể xử lí bằng Ca(OH)2 dư là : A. KMnO4. X làm mất màu dung dịch Br2. C. Na2SO4. Al2O3. dd Ba(OH)2 C. dd HCl. (NH4)2SO4. Câu 61. HCl. Mg. HSO4 . Dung dịch CuSO4. NH4Cl. dd Na2CO3 Câu 52. P2O5. O3. Pb. D. Điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực than chì. CuCl2. C2H4. Fe(OH)2 Câu 55. B. Giảm dần. dd Na2CO3 D. Au. SO2. CaCO3. chuyển sang đỏ sau đó mất mầu. CO2. KI. B. C. HCO3 . P. CO D. S. D. Zn. Cho biết ion nào trong số các ion sau là chất lưỡng tính: HCO3 . dung dịch NH3. HS . Na2S. Ca(OH)2 Câu 53. C. Câu 57. C.

Những thành phần hóa học chủ yếu trong các khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là: A. NaOH. Có các nhận định sau: 1)Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Na+ . O2. NO. SO2. nguyên tố X thuộc chu kì 4. HI. C. Na (Z=11). Cu. NaOH D. (2) ( KNO3 + Fe). Cho dung dịch Na2S lần lượt vào các dung dịch sau: BaCl2. N2 C. KHCO3. CO2. KOH Câu 72. Điều chế kim loại kiềm hoạt động yếu hơn bằng phương pháp nhiệt kim loại. Cu(OH)2 + C. CO2. 2. 6 C. Để bảo quản dung dịch FeSO4. Cl2. ZnCl2. 2 B. Nung một ống nghiệm chứa các chất rắn sau: KClO3. Ca(OH)2.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Mg. AgNO3. Na phản ứng được với H2O. Hỗn hợp Cu và Fe3O4 có thể bị tan hoàn toàn trong dung dịch KHSO4 C. O2 B. Các khí thải công nghiệp và của các động cơ ô tô. 2)Các ion và nguyên tử: Ne . B. NO2 Câu 76. B. xe máy. AgNO3. SO2. Cl2. CO2. Ca(NO3)2 D. NH4Cl. H2S. O2. Cu(NO3)2. Mg. (4) ( MgCO3+ Cu). F2. Dung dịch FeCl2 tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây: A. Câu 68. 2 B. Có bao nhiêu phản ứng tạo kết tủa? A. Mg (Z=12). Ne (Z=10). C. Al (Z=13). HCl Câu 74. Câu 67.. D. Dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân. Fe. NO2. SO2 B. Ag. 6 . 3 C. Si. Na2SO3. Câu 65. 4 B. C. FeCl3. Mg. 5. (5) ( KNO3 + Ag). nhóm VIIIB. K2S. SO2 D. NaOH B. Nung các ống nghiệm kín chứa các chất sau: (1) (Cu + O2). Có bao nhiêu ống nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại: A. 5)Tính bazơ của dãy các hiđroxit: NaOH. Cu. 7 Câu 69. Điện phân dung dịch CaCl2 thì thu được khí nào ở catot: A. F− có điểm chung là có cùng số electron. (6) ( Fe + S). Mg(OH)2. H2 C. NO. N2 D.H2SO4. Na2SO4. KMnO4( H+). sau đó cô cạn. Na2SO4. 3. dầu hoả. 4)Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là K. SO2 C.là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa axit. B. (3) ( Cu(NO3)2 + Cu). Al Câu 71. B. cho thêm đinh sắt vào. CaS. Dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ. SO2. 5 Câu 75. B. 5 D. Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp. K (Z = 19). C. H2S Câu 73. NH3. Pb. Cl2. Dung dịch muối ăn có lẫn tạp chất là NaBr và NaI. NO2. Cl2. K2S. H2S. Khí X là A.Tỉnh Bắc Giang Câu 64. Cho: N (Z = 7). Si (Z = 14). 3)Khi đốt cháy ancol no thì ta có n(H2O) : n(CO2)>1. D. Cl2. N. Ứng dụng nào sau đây không phải của kim loại kiềm ? A. Na2CO3. Cl2 B. 5 Câu 70. Để thu được muối ăn tinh khiết người ta sục vào đó khí X đến dư. CuCl2. NO2. Câu 66. Ba(OH)2. Ag. Có bao nhiêu chất có thể làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. H2 B. Cu(NO3)2. D. FeSO4. 4 D. Chọn câu không chính xác: A. O2 D. NO2. CO. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. H2S. AgNO3. C6H5ONa. O2. O2 C. Số nhận định đúng: A. Điện phân dung dịch CuSO4 thì thu được khí nào ở anot: A. D. dd HCl. Dung dịch FeCl3 tác dụng được với các chất nào sau đây: A. KMnO4( H ). Na2S. HI. HCl. NO2. F (Z=9). NH4NO2 đến khi khối lượng không đổi thì thu được các khí nào: A. N2O. CuSO4. CO2. Cl2. HI. Al(OH)3 giảm dần. CO. Cl2. CO. KNO3. Cho các chất sau: CH3COONa. FeCl3. CuSO4. 4. D. 4 C. Cu. NaOH. NO2. H2S.. H2. Na2SO4. 3 D. Mg. Dung dịch chứa 2 muối KHSO4 và KNO3 hoà tan được Cu.

Hiện tượng quan sát đúng nhất là gì? A. CaO. Cr2O3. Mg(OH)2 Câu 79. Thấy có bọt khí thoát ra. MgO.Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+ B. C. Al(OH)3. Không có bọt khí thoát ra lúc đầu. Zn. e C. Hóa chất trong ống nghiệm nhiều dần. để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng hóa chất nào sau đây? A. CaCO3. Tính oxi hóa của các ion được xếp theo thứ tự giảm dần như sau: A. nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra. Zn. một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3. Có kết tủa xanh nhạt. Cu(OH)2 C. B. Dung dịch màu xanh thẫm tạo thành. Cho các chất: Al. có màu đỏ da cam. B. Chọn câu trả lời đúng. vừa có tính khử. có màu vàng tươi. vì không có xảy ra phản ứng C. D. Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ D. Be. Na2O. Zn. BaO. Na2CO3. Al.+ H2O 2CrO42+ 2H+ (màu da cam) (màu vàng) Nếu lấy ống nghiệm đựng dd kali đicromat (K2Cr2O7). Cu(OH)2. dd FeCl3dư B. Na2CO3 Câu 81. a. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Hỗn hợp rắn A gồm : Ca(HCO)3. Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại : Fe. Al2O3. cho từ từ dung dịch xút vào ống nghiệm trên thì sẽ có hiện tượng gì? A. CrO3. CaO. Có kết tủa xanh nhạt tạo thành và có khí nâu đỏ sinh ra. Cu. Al2O3. Ba. c. a. K. Chất nào hòa tan được trong dd NaOH? A. c. Rắn B gồm : A. Be. CuSO4 có thể dùng để làm khô khí NH3 Các câu đúng là: A. Fe(OH)3. Na2O. và muối cromat (CrO42-). vừa có tính khử. dd AgNO3dư C. C Câu 85. c) Cu(OH)2 tan được trong dung dịch NH3 d) CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước lẫn vào dầu hỏa hoặc xăng. Dung dịch NH3 hòa tan được hỗn hợp nào sau đây? A Zn(OH)2. Na2O B. dd HNO3 dư Câu 82. B và C Câu 83. Cho rất từ từ dd Na2CO3 vào dd HCl. ZnO. Chọn phát biểu đúng nhất: A. Fe. a. Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian pứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit. Nung A đến khối lượng không đổi được rắn B. B. b) CuO vừa có tính oxi hóa. Giữa muối đicromat (Cr2O72-). CrO3. NaHCO3. CaCO3. ZnO. Zn(OH)2. Na2O C. B. MgO B. màu dd trong ống nghiệm không đổi D. Ag. Dung dịch chuyển dần sang màu vàng tươi 7 . Câu 78. d Câu 80.Tỉnh Bắc Giang Câu 77. D. Có kết tủa màu xanh nhạt tạo thành.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam.Nhỏ từ từ dd NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dd CuSO4. Zn(OH)2. C. Thấy màu đỏ da cam nhạt dần do có sự pha loãng của dd xút B. CrO. D. Cu(OH)2. có sự cân bằng trong dd nước như sau: Cr2O72. K. Na2CO3 D. Không thấy có hiện tượng gì lạ. Ba C. vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3. d D. Trong các câu sau: a) Cu2O vừa có tính oxi hóa. d B. c. Al2O3. Zn(OH)2. Cr2O3. Zn(OH)2 D. Al. CaCO3. dd HCl đặc D. Mg2+ > Al3+ > Fe2+ > Fe3+ > Cu2+ C. Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+ Câu 84. e).

1s2 2s22p63s23p63d6 4s2. người ta thu được dung dịch X. 11. Câu 96. phần dung dịch chứa Na2CO3 và H2O C. chu kỳ 4 nhóm VIIIB Câu 94. Lượng khí thoát ra ít hơn D. Trong dung dịch X có những chất nào sau đây: A. phần dung dịch gồm NaHCO3 và H2O Câu 89. Tuỳ thuộc chất oxi hoá mà nguyên tử sắt có thể bị oxi hoá thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ .Tỉnh Bắc Giang Câu 86. Zn C. Tuỳ thuộc vào nhiệt độ phản ứngmà nguyên tử sắt có thể bị khử thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ . Chỉ được dùng nước. Mg. Lượng khí sẽ ngừng thoát ra (do đồng bao quanh miếng sắt) Câu 87. chất khử phía các chất để phản ứng trên cân bằng số nguyên tử các nguyên tố là: A. Phần không tan là Al(OH)3. Sau khi phản ứng kết thúc. Lượng khí bay ra không đổi B. Hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2 đã phản ứng hết và hai kim loại Mg. dung dịch muối Y làm đổi màu quì tím hóa xanh. Câu 95. Nếu thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng gì? A. Ba B. Al cũng phản ứng hết. CuSO4 B. B. Cho các phản ứng sau: a). Dung dịch muối X không làm đổi màu quì tím. 1s2 2s22p63s23p63d6. B Câu 91. Ba(NO3)2. Cho hỗn hợp dạng bột hai kim loại Mg và Al vào dung dịch có hòa tan hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2. Al đã không phản ứng với dung dịch HNO3 B. Lúc đầu có tạo kết tủa (Al(OH)3). Như vậy: A. A. Hai kim loại Mg. 2 C. Ca(NO3)2. nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Hệ số nguyên nhỏ nhất đứng trước chất oxi hóa. Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 26. Sau đó để nguội và cho vào bình 1 lượng dư dung dịch HCl. nóng) → 8 . Hai kim loại Mg. 7 B. 1. FeCl3. FeS + H2SO4 (đặc. Đốt nóng 1 ít bột sắt trong bình đựng khí oxi. CuCl2. tổng quát có AgNO3. BaCl2. Đem trộn hai dung dịch thì thu được kết tủa. FeO + HNO3 (đặc. nóng) → b). Na. Như vậy có thể: A. C. Tuỳ thuộc vào chất khử mà nguyên tử sắt có thể bị khử thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ . Cho bột kim loại nhôm vào một dung dịch HNO3. Al. tổng quát còn dư Cu(NO3)2 C. B. chu kỳ 3 nhóm VIB. K2CO3 D. 1s2 2s22p63s23p63d6 4s2. HCl C. HCl D. Cu D. thu được hỗn hợp hai kim loại và dung dịch D. Al phản ứng hết. sau đó kết tủa bị hòa tan (tạo Al(HCO3)3) và NaHCO3 B. cả A. nhận biết được từng kim loại nào trong các bộ ba kim loại sau đây? A. Cu(NO3)2 dư D. Al. Al đã phản ứng với dung dịch HNO3 tạo NH4NO3 C. FeCl3. thu được: A. Na2CO3 C. Tuỳ thuộc vào nồng độ mà nguyên tử sắt có thể tạo thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ . Không có phản ứng xảy ra D. chu kỳ và nhóm trong hệ thống tuần hoàn lần lượt là: A. D. D. Y có thể là: A. Xét phản ứng: FeS2 + H2SO4(đ. 2 Câu 93. Khi sục từ từ khí CO2 lượng dư vào dung dịch NaAlO2. Một trong hai kim loại phải là Ag. Lượng khí bay ra nhiều hơn C.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Fe. Al đã phản ứng tạo khí NO không màu bay ra nên có cảm giác là không có khí D. C. Cu(NO3)2 có phản ứng. Xét phương trình phản ứng: 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Nhận xét nào sau đây là đúng: A. Có tạo kết tủa (Al(OH)3). Cấu hình electron của X. 18. HCl B. Al phản ứng hết. FeCl2. NaAlO2 Câu 90. Ag. B Câu 88. X. chu kỳ 3 nhóm VB. FeCl2. 1s2 2s22p63s23p63d5. chu kỳ 4 nhóm IIA. 2 D. 14. không thấy khí bay ra. FeCl2. FeCl3. kim loại còn lại là Cu hoặc Al Câu 92. Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. B.

c. D. a. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl thấy dung dịch trở nên đục. D. Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để loại hết các cation trong mẫu nước trên? A. C. không thể loại bỏ được bất kì loại nước cứng nào. D. B. LiNO3. nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại. H2SO4. NaOH. Cho các mệnh đề dưới đây: a) Các halogen (F. C. dd AgNO3. Đám cháy do magie hoặc nhôm. g C. Dung dịch axit nitric tinh khiết để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển dần sang màu vàng là do A. nóng) → d). b. dd BaCl2. dd phenolphthalein. có thể loại độ cứng vĩnh cửu của nước. B. Ca(HCO3)2. hệ số của HNO3 là A. a. Câu 108. Fe2(SO4)3. d. d. Ca(OH)2 là hoá chất A. HNO3 phân li hoàn toàn thành ion H+ và NO3 . Ba(NO3)2. HCl. HNO3 bị phân huỷ một phần thành NO2 làm cho axit có màu vàng. có thể loại độ cứng toàn phần của nước. Đám cháy nhà cửa. Đám cháy do xăng. giấy quỳ tím. b. D. d. Mg(HCO3)2. HBr. Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa và môi trường trong phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu? A. d) Tính axit của các hợp chất với hiđro của các halogen tăng theo thứ tự: HF. B.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. b. C. Mg(NO3)2. 1 : 9. D. Câu 103. C. c. 1 : 10. HNO3 tác dụng O2 không khí tạo chất có màu vàng. dầu. NaHCO3. 1 : 3. Mn(NO3)2. Công thức hóa học của X là A. B. a. D. Dung dịch X là A. Magie có thể cháy trong khí cacbonđioxit tạo ra một chất bột X màu đen. Glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →  g). Al2O3 + HNO3 (đặc. Na2CO3. AgNO3. Tuy nhiên. C. mất nhãn là HCl. B. c. Nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2. D. B. C. có thể loại độ cứng tạm thời của nước. Các mệnh đề luôn đúng là A. C (cacbon). Pb(NO3)2. C. Mg(OH)2.t e). Có thể dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt 3 dung dịch trên? A. Câu 102. 10. D. g Câu 97. CO2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Câu 105. d. h B. e. Câu 100. Câu 99. 18. quần áo. MgCl2 Câu 107. f. HNO3. Câu 101. Trong phương trình: Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O. b. a. Na2CO3. Có 3 lọ riêng biệt đựng ba dung dịch không màu. d. NaNO3. b. Cu + dung dịch FeCl3 → o Ni. Câu 98. B. f. B. C. b. Câu 104. MgO. d.Tỉnh Bắc Giang c). Dãy muối nitrat nào trong 4 dãy muối dưới đây khi bị đun nóng phân huỷ tạo ra các sản phầm gồm oxit kim loại + NO2 + O2 A. C. Zn(NO3)2. Br. I) có số oxi hóa từ − đến +7. D. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch bị vẩn đục. e. Mg(NO3)2. Al(NO3)3. CH3CHO + H2  → f). Hg(NO3)2. glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá . KNO3. B. C. a. c) F2 đẩy được Cl2 ra khỏi dung dịch muối NaCl. D. e. a. Câu 106. Cu(NO3)2. 22. c. 1 b) Flo là chất chỉ có tính oxi hóa. Al2(SO4)3. h D. HNO3 là một axit mạnh có tính oxi hoá. K2SO4. Mg2C. C2H4 + Br2 → h). CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây? A. C. Fe(NO3)2. b. 1 : 2. Đám cháy do khí ga. HI. 12. D. − B. dd bazơ. e. b. B. Cu.khử là: A. Cl. Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Nếu tỉ lệ giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân bằng ta có tỉ lệ mol Al : N2O : N2 là 9 .

Mg. C. SO2. FeCl2 B. 3. Ca(OH)2. C. NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 ↓ + NaHCO3 D. D. 3. Câu 114. Câu 116. RbCl2 C. CuO. Chỉ có hiện tượng xuất hiện kết tủa D. Cu(OH)2. CuO. K2O. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaHSO4. SiO2 + 2NaOHnóngchảy → Na2SiO3 + H2O C. NaOH. CuSO4. Ca(HCO3)2. FeCl2 + H2S  → FeS + 2HCl A. 1. NaOH. Ag. AgNO3. D. 46 : 2 : 3. Ngâm hỗn hợp vào nước nóng. Na2SO4. SiO2. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là A. NaOH. Có hiện tượng tạo kết tủa và thóat ra bọt khí không màu Câu 118. B. CaCO3. Fe. 1. KOH. B. Câu 112. Na. C. RbO. SO2. 4. Fe. Cu. CaO. Ca(OH)2. Al2O3 Câu 119. Ba(OH)2. Zn. Mg. Ca(OH)2. FeCl3. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là A. Al2O3. 23 : 4 : 6. 20 : 2 : 3. FeCl3. D. CuO. C. CO2. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch CuCl2 là A. 2FeO + 4H2SO4đ  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O → A. Trong các phản ứng sau. SO3. Vậy thành phần của chất rắn A là A. FeS + 2NaOH  → Fe(OH)2 + Na2S 2. Fe. D. Al2O3. X3 là A. C. NaOH. Câu 117. Al. Câu 110. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm: hỗn hợp gồm (Al + Fe 3O4) đến hoàn toàn.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân A. CaO. 4. Al. AgNO3. Al2O3. Hg. K2O. NaOH. nhưng chỉ tan một phần trong dung dịch NaOH dư giải phóng H2. 1. A tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư giải phóng H 2. CaCO3. B. Câu 111. Fe. B. NaHCO3. A. SO2. 2. Al2O3. NaOH. NaHCO3. Na. Fe. sau đó kết tủa tan dần B. SiO2. Mg. Những phản ứng nào sau đây viết sai? 1. 1 và 3. CuSO4. CuO. 9 C. Fe3O4. Thu lấy SiO2 tinh khiết bằng cách nào sau đây? A. 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 2. SO2. Pb(NO3)2. Một hỗn hợp gồm MgO. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: t o Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. 2. Fe.Tỉnh Bắc Giang C. Fe3O4. K. Không có hiện tượng gì xảy ra C. SO2. D. K2O. Dãy các chất đều phản ứng với nước là A. NaOH. SO2. 46 : 6 : 9. H2SO4. Fe(OH)2. Mg. CuSO4. B. Câu 115. Cu(OH)2. Ngâm hỗn hợp vào dung dịch CuSO4 dư. C. K. 2. 5 B. KCl. Fe. B. Al2(SO4)3. FeO + CO  Fe + CO2 → → to 3. Lúc đầu có kết tủa keo trắng. Ag. CuO. B. +FeCl3 + dd M R¾ X1 n +H2 Muèi X R¾ X2 n (mµu ® á) X3 Fe(NO3)2 hçn hî p mµu n© ® u á Các chất X1. 3. D. 7 D. FeO. C. CuSO4. sau phản ứng thu được chất rắn A. phản ứng nào không đúng? ↑ A. C. Al. Fe. CO2. FeCl3. NaOH. Fe. Al2O3 Câu 113. Fe. B. Hiện tựong gì xảy ra khi đổ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch NaAlO2? A. FeCl2. KCl. AgNO3. D. Cho các dung dịch sau: Na2CO3. CuCl2 + H2S  → CuS + 2 HCl 4. Ngâm hỗn hợp vào dung dịch HCl dư. X2. Câu 109. Ca(OH)2. B. D. H2SO4. FeCO3 + CO2+ H2O  → Fe(HCO3)2 3. 8 10 . Ngâm hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư. D. D. CuO. Rb. Fe3O4. Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 B. Trong những phản ứng sau đây của Fe (II) phản ứng nào chứng tỏ Fe (II) có tính oxi hóa: to to 1. H2SO4. Al2O3 + 3CO  → 2Al + 3CO2 Câu 120. Cu. Al2O3. Al. K2O. Al.

ion vừa có tính khử và tính oxi hóa là: A. Hòa tan một loại quặng sắt trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch X. (5) D. KCl. A. Manhetit B. xiđerit D. O3.(6) B. Quặng nào sau đây không phải là quặng của sắt: A. dd ANO3 D. Cấu hình electron của X3+ là: A. Cl2. HF. Cu. MgO B. dd H2SO4 C. hemantit B.Tỉnh Bắc Giang Câu 121. nguyên tố Y là: 1s22s22p4 Kết luận nào sau đây không đúng: A. HCl. NO2. H2S. Fe2O3 D. (5) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch NaHSO4. NH3. boxit D. Pirit C. Fe(OH)2. D. H2S. H2O. HCl. KCl. Na2S. Dãy gồm các chất.(5) C. Na2S. Fe . (3). NaNO3.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Na2S. NaCl. Tăng 3 lần B. (6) Câu 130. 1s22s22p63s23p3 2 2 6 2 4 Câu 134. K2O. cho dd BaCl2 vào dd X thì thu được kết tủa Y màu trắng không tan trong axit. H2S Câu 132. 5 C. Cho phản ứng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2(k) 2SO3 (k) Khi nồng độ của SO2 tăng lên 3 lần thì tốc độ phản ứng thuận thay đổi như thế nào: A. CO2 D. 6 Câu 124. NH3. Nguyên tử của nguyên tố X có số khối bằng 27. MgSO4. Quỳ tím Câu 125. 5 Câu 123. NaNO3. 1s22s22p63s23p6 B. HCl. Tên quặng sắt đó là: A. (2). SO2 B. 2 B. K2O. Dãy các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là. Fe2+. O2. Photphorit Câu 126. (1). đôlômit C. (4). Thục hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Al2(SO4)3. 2 B. H2S Câu 129. trong đó số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt. Cu2+. FeCl2. H2 C. Số trường hợp xảy ra phản ứng là: A. NH3. Giảm 4 lần Câu 131. CaBr2 C. CaF2. hemantit Câu 128. SO2 C. H2O. 3 C. Dãy các chất chỉ có liên kết ion là: A. Cl2 D. H2O. Quặng nào sau đây là quặng của sắt: A. NaCl. Chất nào sau đây không có khả năng làm mất màu dd KMnO4: A. Cho các phản ứng sau: (1) FeCl3 + HI → (4) FeCl3 + H2S → (2) Fe(NO3)2 + AgNO3 → (5) dd H2S + SO2 → (3) FeCl3 + Ba(OH)2 → (6) O3 + KI + H2O → Có bao nhiêu phản ứng tạo ra đơn chất: A. (2). Na3PO4. 1s22s22p63s23p1 C. SO2. (4). H2. Tăng 9 lần D. Manhetit B. 4 D. SO322+ C. X. 4 D. FeSO4 B. Cho cấu hình electron của nguyên tố X là: 1s 2s 2p 3s 3p . NaOH Câu 133. A. apatit D. NaI. Y thuộc cùng một nhóm VIA 11 . pirit Câu 127. (2) Cho dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO3 vào dung dịch FeCl2. HNO3 Câu 122. FeO. Phản ứng nào sau đây không sinh ra khí O2: (1) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → (4) KNO3 to (2) KClO3 + HCl → (5) O3 + Ag → (3) KMnO4 + HCl → (6) NH4NO3 to A. Chỉ dùng một dung dịch hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch sau: NaCl. (1). (3). (3) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2. (4) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung BaCl2. dd BaCl2 B. xiđerit C. 1s22s22p6 D. MgO B. Tăng 6 lần C.

Câu 150. NaCl. sự ăn mòn điện hóa. D. 4 Câu 139. Xiđerit B. sự ăn mòn hóa học. Dãy các hiđroxit lưỡng tính là: A. Al3+ C. Ne. D. Cho sơ đồ phản ứng: H 2O HCl NaOH HNO3 to X  dd X → Y  Khí X  Z  T + H2O. Zn(OH)2. Tất cả Câu 138. Al(OH)3. Fe2+. dd NaOH. Cu không tác dụng với dung dịch nào dưới đây: A. B đều đúng D. 3 B. C. Nguyên tử có bán kính nguyên tử lớn nhất là. CuCl2. Mg(OH)2.Tỉnh Bắc Giang B. Zn Câu 142. 5 B. NO2. B. H2SO4 loãng D. D. Thứ tự các chất bị điện phân là CuCl2. Al. Zn(OH)2. Quá trình điện phân HCl đi kèm với sự giảm pH của dung dịch. B. Sn(OH)2. Cr(OH)3. HCl Câu 147. Mg2+. NaOH. Fe(OH)3.nóng. Hemantit C. C.Số oxi hóa cao nhất của X. O2-. D. Câu141. Cl2. Cho các phản ứng sau: (1) NH4Cl + Ba(OH)2 → (4) (NH4)2CO3 to (2) NH4NO3 to (5) NH4Cl to (3) N2 + H2 → (6) Cu + HNO3 Có bao nhiêu phản ứng tạo ra khí NH3: A. Manhetit D. A. Fe. O2 C. SO2. B. sự khử kim loại. B. →  → → → trong đó X là A. dd NaOH. CO2. Na2CO3. Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2. K. F-. Cả A. F2. Ba B. B. dd HCl. Al D. Ca. Sn(OH)2. SO2. KMnO4. S2-. NH3. Câu 140. Na D. D. Khí nào sau đây không tồn tại được trong không khí: A. Câu 146. Chỉ dùng dung dịch nào dưới đây để phân biệt các dung dịch mất nhãn không màu: NH 4NO3. Kết thúc điện phân. Fe2+. Na. Quặng sắt có thể là: A. C. BaCl2 cần dùng 2 hoá chất là A. Mỗi chất và ion trong dãy nào sau vừa có tính khử. Dẫn toàn bộ khí thu được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Dãy các kim loại đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là: A. HCl C. D. B. dd HCl. X.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Mg(NO3)2. Câu 148. Fe2+. Y đều là phi kim vì có 6e ở lớp ngoài cùng Câu 135. FeCl2? A. Fe(OH)2 Câu 144. Ba(OH)2. S. NaCl với điện cực trơ có màng ngăng. ClB. C. dd Na2SO4. được gọi chung là A. Mg. Điện phân một dung dịch chứa hỗn hợp gồm HCl. pirit Câu 143. Sn(OH)2 B. dd AgNO3. K+. D. FeCl2 B. dd H2SO4. Fe3+. Al(OH)3. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của môi trường xung quanh. CO2 Câu 145. S. C. K. Al(OH)3. Mg(OH)2. B. SO2. AgNO3. Quá trình điện phân NaCl đi kèm với sự tăng pH của dung dịch. Na+. Cr(OH)2 D. Mg C. Ca2+. MgCl2. (NH4)2SO4. BaCl2. Na. SO2. K Câu 137. pH của dung dịch tăng so với ban đầu. Cr(OH)3. B đều sai Câu 136. C. Kết luận nào dưới đây là không đúng? A. 2 D. Fe C. Y đều là +6 D. Dung dịch AlCl3 trong nước bị thủy phân nếu thêm vào dung dịch các chất sau đây. NH4Cl. Cr(OH)2 C. NO B. Dãy gồm các nguyên tử và ion có cùng số electron ở lớp ngoài cùng là A. vừa có tính oxi hoá? A. Na. HCl. dd Na2CO3. Ar. chất nào làm tăng cường quá trình thủy phân của AlCl3? A. sự ăn mòn kim loại. Câu 149. Cho một loại quặng của sắt tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. Số phương trình hóa học tối thiểu cần dùng để điều chế K kim loại từ dung dịch K2CO3 là 12 . (NaCl và H2O). Nguyên tử X có bán kính nguyên tử lớn hơn nguyên tử Y C. C. thấy xuất hiện kết tủa. S. N2 D. Cả A. Na B. ZnSO4. Ca.

C. KI. FeO B. tốc độ khí thoát ra chậm dần. khử ion kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân dung dịch D. Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm người ta dùng cách nào sau đây? A. KI. dung dịch HNO3 loãng C. 4CaSO4.Công thức của thạch cao nung là: A. Câu 164. khử ion kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân B. C.CaSO4 Câu 155. A. C. không có hiện tượng gì? Câu 156. dd KMnO4 + H2SO4 loãng. 4. dung dịch NaOH B. Có kết tủa xanh và có khí mùi khai bay lên Câu 157. D.H2O B.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. AgNO3. A. B. Al. Al. có kết tủa trắng và khí mùi khai bay lên. có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan và thu được dd trong suốt B.H2O D. AgNO3. kết tủa lục nhạt xuất hiện sau đó kết tủa tan. khử ion kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân nóng chảy C. Câu 158. Cho biết hiện tượng nào sau đây xảy ra ? A. có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan và thu được dd ở dạng đục. Câu 159. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 vào dung dịch X thấy dung dịch KMnO4 mất màu. Cho các chất sau: HCl. dung dịch BaCl2 D. C. A.H2O C. 1. Câu 152. FeO hoặc Fe3O4. Vai trò của criolit trong phản ứng điều chế nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3? A. dung dịch HCl B. dung dịch CuCl2.Bảo quản trong khí amoniac Câu 154. cả 3 yếu tố trên. AgNO3. B. Câu 162. Ngâm trong nước B. Ngâm trong dầu hỏa D. 3. A. C. Cho dung dịch Na2CO3 từ từ vào dung dịch HCl dư. có khí bay ra B. dung dịch HCl B. KI.2H2O ở 1800C. A hoặc B đều đúng.Tỉnh Bắc Giang A. B. Có 2 chất rắn là FeCl2 và FeCl3. FeO + dd HNO3. C. Cu.và Al3+ nên làm tăng tính dẫn điện của hỗn hợp điện phân. Nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm là : A. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra ? A. Thuốc thử nào sau đây có thể sử dụng để nhận biết được 2 chất rắn đó. dung dịch AgNO3 D. Hãy cho biết hiện tượng nào sau đây xảy ra ? A. do có tỷ khối nhỏ hơn nhôm nên không cho Al nóng chảy mới sinh tác dụng với oxi. Chất nào sau đây tác dụng với Cu A. Ag + dd Fe(NO3)3. Al. Al. Ngâm trong rượu C. Có 3 chất rắn là FeCl2. Cu. 2CaSO4. D. F. Hãy cho biết công thức của oxit đó. HCl. KI. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3 đến dư. 2. Cu. Dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau để phân biệt được 3 chất rắn đó. dd KMnO4 + H2SO4 loãng C. Hãy cho biết chất nào tác dụng với dung dịch FeCl3 . có kết tủa trắng dạng keo xuất hiện. Fe3O4 C. D. Cu. B. C. Fe(NO3)2 và FeSO4. HNO3 và CO2 B. AgNO 3. ban đầu chưa có khí . D. do điện ly các ion Na+. dd NaCl Câu 161. C. Thạch cao nung được điều chế bằng cách nung thạch cao sống CaSO4. Al. Cu. H2SO4 loãng D. Fe(NO3)2 là sản phẩm của phản ứng A. Câu 151. HCl. B. có khí mùi khai bay lên C. kết tủa lục nhạt xuất hiện sau đó hoá nâu ngoài không khí . CaSO4. D. Cho Ca vào dung dịch NH4HCO3. dd FeSO4 + dd Ba(NO3)2. Câu 163. Fe2O3 D. B. Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch chứa Fe(NO3)2 sau đó đem để ngoài không khí. có kết tủa nâu xuất hiện sau đó chuyển sang màu lục nhạt. Cho một oxit của Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. một thời gian sau có khí bay ra. có kết tủa trắng D. AgNO3. 13 .C đều đúng Câu 153. Cu. C. HNO3 và CO2 . hãy cho biết hiện tượng nào sẽ quan sát được sau đây ? A.do tạo với Al2O3 một hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp nên giảm năng lượng trong quá trình nhiệt nhôm. có kết tủa luc nhạt sau đó hoá nâu rồi tan Câu 160.

dung dịch NaOH dư.Ion Fe có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d5. C. Cu(NO3)2 (3). 1s 2s22p63s23p63d54s2. có kết tủa trắng dạng keo xuất hiện và có khí bay lên. Dung dịch xuất hiện kết tủa màu đen. Mg. 1 và 2 C.Không có hiện tượng gì xảy ra. Mô tả hiện tượng xảy ra khí cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3: A. dung dịch H2SO4 loãng C. Al2O3. Câu 173. Câu 177. dung dịch HCl. 1s22s22p63s23p64s23d5. Ban đầu chưa có kết tủa sau đó có kết tủa trắng xuất hiện và tiếp sau đó kết tủa lại tan. Ban đầu chưa có kết tủa sau đó có kết tủa trắng xuất hiện C. Al2O3 và Na. Nhúng một lá Fe kim loại vào các dung dịch muối AgNO3 (1). C. Hãy cho biết hiện tượng nào sau đây xảy ra? A. chỉ có kết tủa trắng xuất hiện. D. có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa trắng tan hoàn toàn.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. Câu 169. Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt 3 dung dịch sau: NaCl. 1 và 3 B. không xác định được hiện tượng. B. dung dịch Na2SO4 D. Câu 176. CaCl2 và AlCl3. ban đầu không có hiện tượng gì sau đó có kết tủa trắng dạng keo xuất hiện. Fe(NO3)3 (4).Tỉnh Bắc Giang D. Dung dịch H2SO4 đặc nóng. dd NaOH loãng. B. có kết tủa trắng và có khói trắng xuất hiện . Một miếng kim loại Bạc bị bám một ít sắt trên bề mặt. Câu 175. B. C. Chỉ xuất hiện kết tủa nâu đỏ C. Không có hiện tượng gì. Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 là: A. Có các chất rắn sau: CaO. C.3 và 4 D. Câu 174. Hoá chất nào có thể sử dụng để phân biệt các chất rắn đó. có kết tủa trắng và khí H2 bay ra. Dung dịch xuất hiện kết tủa màu tím đen. Vậy nguyên tử Fe sẽ có cấu hình là: A. Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa tan ra. B. Dung dịch HNO3 loãng. Câu 166. xuất hiện kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí D. Cho dd HCl từ từ vào dung dịch chứa đồng thời NaOH và NaAlO2 đến dư. Câu 170. dung dịch HCl D. Dung dịch FeCl3 dư. có kết tủa trắng dạng keo xuất hiện. ban đầu có kết tủa trắng tan ngay sau đó và có kết tủa trắng không tan. Xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí 14 . D. Mô tả hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch FeSO 4 vào dung dịch KMnO4 + H2SO4 cho tới dư: A. D. H2O B. Màu tím của dung dịch nhạt dần rồi mất màu và dung dịch thu được không màu. Câu 165. B. Các dung dịch có thể phản ứng với Fe là: A. A. Al(NO3)3 (2). Dung dịch xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh để một lúc chuyển thành màu nâu đỏ. Tất cả. có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan và thu được dung dịch trong suốt. A. 1s22s22p63s23p63d64s2. B. A. B. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3? A. 2 2 6 2 6 8 2 C. D. dung dịch NaOH C. D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d . Câu 171. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi rót dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH đến dư. Dung dịch xuất hiện kết tủa màu vàng của S D. ta có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại bỏ tạp chất sắt ra khỏi Bạc: A. D. dung dịch CH3COOH Câu 167. Trong công nghiệp hiện đại nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây? A: Điện phân muối AlCl3 nóng chảy B: Điện phân Al2O3 nóng chảy C:Dùng Kali để khử AlCl3 nóng chảy D: Dùng CO để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao 3+ Câu 172. Ca. A. C. 1. H2SO4 loãng. Thuốc thử nào có thể sử dụng để phân biệt các chất rắn sau : Al. H2O B. dung dịch HCl D. C. Chỉ sủi bọt khí B. Câu 168. Na2CO3 B. Màu tím của dung dịch nhạt dần rồi dung dịch thu được có màu vàng.

(1) B. Cho các bột trắng K2O. HCl B. FeO + Fe2O3 Để nhận biết lọ đựng FeO + Fe2O3 ta dùng thuốc thử là: A.Dung dịch Ba(OH)2 D. (1). (1).Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam. dung dịch H2SO4. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng. Mg. nguội. Tính khử của Cl. Al4C3. 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 → D.Dung dịch HNO3 đặc D.(3) B. H2SO4 đặc D. C. Dung dịch HCl và dung dịch NH3 B. Để phân biệt các chất trên chỉ cần dùng thêm A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 Câu 182. Thêm vài giọt dung dịch HCl. FeCl2. B. Dung dịch NaOH B. MgO. B. (3) D.Dung dịch H2SO4 loãng C. (C) đều đúng Câu 180. D.Fe3O4 có số mol Cu bằng ½ tổng số mol Fe2O3 và Fe3O4 có thể tan hết trong dung dịch HCl (3) Dung dịch AgNO3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 (4) Cặp oxi hóa khử MnO4–/Mn2+ có thế điện cực lớn hơn cặp Fe3+/Fe2+ A. C. Tíng oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 C. 2 B. dung dịch NaOH. Cả (A). Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ Câu 183. D.mạnh hơn của Br – B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. Thêm vài giọt dung dịch CH3COONa. (2).Dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH C. Tính khử của Br – mạnh hơn của Fe2+ D. AlCl3 ở 3 bình mất nhãn mà chỉ dùng một thuốc thử . Câu 187.Dung dịch HCl B.Hãy dùng 2 thuốc thử để nhận biết. H2O.Cho các phản ứng sau: (1) H2O2 + KMnO4 + H2SO4→ (3) H2O2 + KI → (2) H2O2 + Cl2 + H2O → (4) H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Phản ứng nào chứng tỏ H2O2 là chất oxi hóa A. Fe + Fe2O3. (4) D. Ag. Cho hai muối X. Cả A và B. (4) Câu 185.Hai thuốc thử đó là: A.Tất cả đều đúng Câu 181. Nhận biết 3 dung dịch FeCl3. (3) C. (NH4)2CO3  2NH3 + CO2 + H2O → B.Tỉnh Bắc Giang Câu 178. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá khử? to A. 5 D. dung dịch HCl. (B). Khẳng định nào sau đây là đúng? (1) Cu có thể tan trong dung dịch Fe2(SO4)3 (2) Hỗn hợp gồm Cu. Cho các phản ứng sau: (1) H2O2 + KMnO4 + H2SO4→ (4) FeCl3 + Cu → (2) MnO2 + HCl → (5) Fe(NO3)2 + AgNO3 → (3) H2O2 + KI → ( 6) HI + H2SO4 đặc nóng→ Có bao nhiêu phản ứng tạo ra đơn chất: A. Thêm vài giọt dung dịch NaOH. Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp: Fe +FeO. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. Có 4 kim loại ở 4 lọ mất nhãn: Al. HNO3 đặc Câu 190. Tất cả đều đúng Câu 184. Câu 179. Dung dịch H2SO4 và dung dịch NH3 D. Fe. 6 Câu 186. Thuốc thử đó là: A. 4NH3 + Zn(OH)2  [Zn(NH3)4](OH)2 → C.Fe2O3. Câu 188. (1). Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? A. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O → Câu 189. 3 C. HF C. CH3COOH điện li theo cân bằng sau: − CH3COOH → CH3COO + H+ Cho biết độ điện li của CH3COOH tăng khi nào? A. C. Axit nào sau đây không đựng được trong lọ thủy tinh: A. D. Al2O3. (2) C. B.Cả (a) và (b) đều đúng. Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu đúng là A. Dung dịch KOH C. Y thõa mãn điều kiện sau: 15 .

Nung hỗn hợp các chất rắn sau: KClO3. − − − Câu 200. KNO3 đến khi khối lượng không đổi thì thu được các chất khí nào: A. NH4 . 24H2O. Zn(OH)2 . NaNO3 và NaHCO3. Cl2. Al(OH)3. KMnO4. D. D. D. dùng dd Br2 Câu 195. Fe(NO3)3 và NaHSO4. Al2(SO4)3. NaCl + NaClO2. Fe(OH)2 và Fe(OH)3. K2SO4. NaCl + NaClO. NH3. D. O2. Câu 196. Mg(NO3)2 và KNO3. C đều đúng. Cl2. Fe(NO3)3. chất oxi hoá. Na2SO4. C. Chỉ dùng dung dịch Ca(OH)2. Câu 197. NaCl. NO3 . Câu 198. C. chất oxi hóa ở (1). Cho hỗn hợp các chất rắn sau vào nước dư thì thu được các khí nào: Na. chất khử. H2O. NaNO3. H2 Câu 192. B. CO2 B. K2SO4. A + HNO3 → E + NO + D G + I + D → H↓ B. Al2(SO4)3. Al4C3. Cu2+.Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân X + Y → không xảy ra phản ứng X + Cu → không xảy ra phản ứng Y + Cu → không xảy ra phản ứng X + Y + Cu → xảy ra phản ứng X. PbO. NH4 . Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A + HCl → B + D B + Cl2 → F E + NaOH → H↓ + NaNO3 B + NaOH → G↓ + NaCl Các chất A. B. Dùng hóa chất nào để loại được nhiều anion nhất? A. CaCO3. Cl2. PO4 . Cl ? A. NH3. HSO4 . HS . Zn(OH)2. CuCl2. MgCl2. SO42 . FeO. NO D. CO2? A. CO2. Cu(NO3)2. CaCO3 A. Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam.12H2O. SO42 . FeO. Dung dịch chứa hỗn hợp nào sau đây được gọi là nước Javen A. Ba(NO3)2. B. CO3 .Tỉnh Bắc Giang B. Dùng dung dịch Br2 sau đó dùng dung dịch KMnO4 D. D. NH4Cl. C. Al2O3. chất khử ở (2). NaCl. Y là muối nào dưới đây? A. Cu(OH)2 và CuOH. Cần lấy những muối nào để pha chế được dung dịch có các ion: Na+. CO2. Người ta có thể dùng thuốc thử theo thứ tự như thế nào dể nhận biết 3 khí : N2. H2. Cho dung dịch có chứa các ion: Na . Phèn chua có công thức nào sau đây? A. PbCl2 và Pb(OH)4. Câu 191. O2. C. B. C. G. NO3 . B. Pb(OH)2. Cl2. CuOH và Cu(OH)2. Al2O3. H2. NaCl + NaClO3. CaOCl2+ CaCl2. CuSO4. D. − − + + 2− 3− Câu 199. HCO3 . NaOH. CO2. Cho hai phản ứng: (1) 2P + 5Cl2 → 2PCl5 (2) 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl Trong hai phản ứng trên. Na2SO4. − − − + C. CH4 D. H2 C. 16 . (NH4)2SO4. B. CuO. NaNO3 và NaHSO4. O2 Câu 193. N2. Dùng dung dịch nước vôi trong sau đó dùng dung dịch Br2. NO2. D. NO2. Cu. Al2 (SO4)3. H là A. Cr(OH)3. B. ↑ Câu 194. SO2. B. Cu(OH)2. 24H2O. P đóng vai trò là A. BaCl2. C. A. Sn(OH)2. Cu(NO3)2. C. C. ZnO. Al2(SO4)3. O2 C. tự oxi hoá khử. CO2 B. D. Dãy chất nào sau đây là lưỡng tính? A.

HẾT- ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đáp án B A D A D D D A C A B D B D D D C A A D D B A C A A D B A A B D C D B D B Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Đáp án A C D A A A D B D D B B B A C D D A A A D D D A B B C B B A D B B C C C D Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Đáp án A A A D D B D D C A A B D C A B D D B C B C B C B A B B C B D D C B D B A 17 Câu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Đáp án B C B C A C B C D C A A C C C D D D D A A A A A D B C A A B B B C B B A C Câu 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Đáp án D B D A D B A A A C B B C C C C C D D B D D D C C B B D B B C A B B B D C .Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam.Tỉnh Bắc Giang .

Tỉnh Bắc Giang C D D 158 159 160 B C A 198 199 200 C C D 18 .Giáo viên biên soạn: Nguyễn Viết Xuân 38 39 40 D A D 78 79 80 A A C 118 119 120 Địa chỉ: Xã Trường Sơn –Huyện Lục Nam.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->