http://dehoa.net - th? vi?n ?? thi l??a l?

QC
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢ NỘI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHÓ LỚP 12 Năm hoc 2012 - 2013 Ngày thi: 15 -10 -2012 Thời gian làm bài: 180 phút ____(Đe thỉ gồm 2 trang) ____

ĐÈ CHỈNH THỨC

Câu I ( 2,0 điểm). 1/ Hợp chất M tạo bởi cation x+ và anion Y3', cả hai ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Trong ion x+ chứa nguyên tố A có số oxi hóa là -a, B là một nguyên tố có số oxi hóa cao nhất trong ion Y3'. Trong các hợp chất, các nguyên tố A và B đều có số
oxi hóa cao nhất là +(a+2). Phân tử khối của M bằng 149, trong đó Mr' > 5 Hãy tìm
M\

công thức phân tử của hợp chất M. 2/ Tiến hành phản ứng thuận nghịch trong bình kín dung tích 1 lít ’ CO(k) + Cl2(k) COCl2(k) Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ cân bằng của các chất là: [CO] = 0.02 mol/1; [Cb]=0,01 mol/1; [COCỈ2]=0,02 mol/1. Bơm thêm vào bình 0,03 mol CỈ2 và giữ nhiệt độ không đổi, sau một thời gian, phản ứng đạt trạng thái cân bằng mới. Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng mới. Câu n (3,5 điểm): 1/ Cho sơ đồ phản ứng:
KCIO3 —► (Xi)—► clorua vôi ► CaCCb KX2) ► Ca(NƠ3)2


(X3)—► (Yi) ► lưu huỳnh

.(Y2)> (YI) -KY3)-*Na2S04 -KY4)-^ (Ys) -► PbS

(Yõ)—► (Y2) —► (Y3)—►( Y1) —► K2 s O4 — ► (Y 7)—► Pb s Biết các chất Xi,X2,X3 có phần tử khối thỏa mãn X1+X2+X3 = 214;

các chất Yi, Y2, Y3, Y4, Y5, Yõ, Y7 là các hợp chất khác nhau của lưu huỳnh và có phần tử khối thỏa mãn các điều kiện: Yi+Y7=174; Y2+Y5=112; Y3+Y4=154; Y5+Y6=166; mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình hóa học. Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng. 2/ Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng có chứa 73% Ca3(PƠ4)2, 26% CaCCb và 1% S1O2. Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào? Tính tỉ lệ % P2O5 trong loại supephotphat đơn trên. Câu m (3,25 điểm) 1/ Dung dịch X gồm các muối NaCl, FeCỈ3, AICI3, NH4CI và C11CI2 ( nồng độ mỗi chất xấp xĩ 0,1M). a)Dung dịch X có môi trương axit, bazơ hay trung tính? Tại sao? b)Cho H2S lội chậm qua dung dịch X cho đến dư, lọc tách kết tủa thu được dung dịch Y. Hãy cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch Y. c)Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Y trong điều kiện không có oxi, thu được chất kết tủa. Xác định thành phần chất kết tủa. d)Thêm từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch X. Viết phương trình hóa học xảy ta dạng ion.

http://dehoa.net - th? vi?n ?? thi h?a h?c

http://dehoa.6 lít dung dịch X chứa NaOH nồng độ a mol/lít và Ba(OH )2 0.net .375M và A1CỈ3 http://dehoa.net .3M làm 2 phần bằng nhau: Phần 1 đem tác dụng với 200ml dung dịch Y chứa H2SO4 0.th? vi?n ?? thi h?a h?c .th? vi?n ?? thi l??a l?QC 2/ Chia 1.