S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

Kinh nghiÖm:
“Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, n©ngcao b÷a ¨n cho trÎ trong trêng mÇm non

N¨m häc 2009-2010 I. PhÇn më ®Çu: I.1. Lý do chän ®Ò tµi ; §Êt níc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Thêi kú héi nhËp WTO diÔn dµn APEC. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®ang lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt cña mçi Quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn sù ph¸t triÓn cuéc sèng cña con ngêi. Ngµy nay, trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc nãi chung vµ x©y dùng chiÕn lîc con ngêi nãi riªng. §¶ng vµ nhµ níc ta rÊt quan t©m ®Õn sù nghiÖp b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. Sù quan t©m ®ã ®· tõng bíc thÓ chÕ hãa b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c chØ thÞ, quy ®Þnh vµ quy íc ®ã lµ ; LuËt gi¸o dôc 2005 cña níc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· quy ®Þnh: Gi¸o dôc MÇm non cã nhµ trÎ, mÉu gi¸o lµ cÊp häc thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. “Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp của cha anh, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc – xã hội chủ nghĩa. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, tồn tại và phát triển. Khi xã hội ngày càng phát triển thì giá trị con người ngày càng được nhận thức đúng đắn và được đánh giá toàn diện. Vì một tương lai tươi sáng, trẻ em sẽ trở thành chủ nhân hữu ích của tương lai, thì ngay từ
1

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

tuổi ấu thơ trẻ phải được hưởng nền giáo dục phù hợp, hiện đại và toàn diện về mọi mặt: Đức, trí, lao, thể, mỹ. Trong các mặt giáo dục trên thì giáo dục thể chất cho trẻ phải là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất, vì sức khoẻ là vốn quý giá nhât và có ý nghĩa sống còn với con người, đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo. ở lứa tuổi này, cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện dần. Vì thế cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệch lạc và mất cân đối. Do vậy trẻ chỉ có thể phát triển tốt nếu như được chăm sóc một cách hợp lý. Giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non có thể thông qua nhiều biện pháp, như: Tổ chức cho trẻ vận động phù hợp, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ vÖ sinh s¹ch sÏ …Như vậy, một trong những biện pháp phát triển thể chất là nâng cao chất lượng bữa ăn và vệ sinh sạch sẽ . Cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, do đó, nó cần năng lượng để xây dựng. Năng lượng đó lại do thức ăn cung cấp, vì thế thức ăn chỉ phát huy hết vai trò của mình đối với cơ thể khi phù hợp với thể trạng và lứa tuổi. Môc tiªu gi¸o dôc mÇm non lµ gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ t×nh c¶m trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ngêi, chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1. Qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý t¹i trêng mÇm non kim s¬n chóng t«i nhËn thÊy tû lÖ suy dinh dêng cña trÎ ®· gi¶m song vÉn cßn kh¸ cao.hÇu hÕt c¸c c« chØ chó ý tíi c«ng t¸c gi¸o dôc h¬n c«ng t¸c nu«i dìngdo ®ã cha quan t©m ®óng møc ®Õn vÊn ®Ò phßng chèng suy dinh dìng cho trÎ, bªn c¹nh ®ã nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh cßn

2

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

h¹n chÕ do thiÕu kiÕn thøc nu«i con theo khoa häc vµ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n . ChÝnh v× vËy nu«i dìng vµ ch¨m sãc trÎ mÇm non cã mét vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp GD&§T con ngêi. NhiÖm vô v« cïng quan träng ®Æt ra cho chóng ta ph¶i cã ®éi ngò lµm c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu c¬ b¶n trªn, trong ®ã ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn cã vai trß then trèt lµ lùc lîng nßng cèt quyÕt ®Þnh chÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ trong trêng MÇm non .Cïng vãi nhiÖm vô phßng chèng suy dinh dìng cho trÎ em, hiÖn nay lµ vÊn ®Ò ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm lµ mèi quan t©m ®Æc biÖt cña toµn x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· xÈy ra rÊt nhiÒu vô ngé ®éc thùc phÈm ë c¸c ®Þa ph¬ng, lµm ¶nh hëng ®Õn søc kháe vµ tÝnh m¹ng cña nhiÒu ngêi. Nhµ trÎ, mÉu gi¸o lµ n¬i tËp trung ®«ng trÎ, b¶n th©n trÎ cßn non nít, cha chñ ®éng, cã ý thøc ®îc ®Çy ®ñ vÒ dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, nÕu ®Ó xÈy ra ngé ®éc thùc phÈm trong c¬ së gi¸o dôc MÇm non th× hËu qu¶ kh«n lêng. V× vËy, gi¸o dôc dinh dìng, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, x©y dùng m« h×nh thùc phÈm s¹ch, ®Ò phßng ngé ®éc thøc ¨n lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tÕ v« cïng quan träng .MÆc dï nhµ trêng chóng t«i cha cã trêng hîp nµo ngé ®éc thøc ¨n nhng viÖc tuyªn truyÒn trong nhµ trêng ®· ®îc chó ý, chÊt lîng b÷a ¨n ®îc c¶i thiÖn, gia ®×nh trÎ vµ lùc lîng x· h«i ®· cã sù thay ®æi trong nhËn thøc hµnh ®éng vÒ tÇm quan träng

3

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

cña c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ trong ®é tuæi MÇm non, tû lÖ trÎ ¨n b¸n tró ®îc t¨ng lªn. ®Þa ph¬ng nhµ trêng ®· chó ý ®Õn ®Çu t c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô b¸n tró. Mét sè c« nu«i thùc hiÖn kh¸ tèt kh©u chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ, chó ý trong viÖc x©y dùng VAC, ®Æc biÖt lµm vên tr«ng rau t¹o nguån rau s¹ch nhµ trêng ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó gi¶m tû lÖ suy dinh dìng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc c¸c bËc cha mÑ vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®· ®îc nhµ trêng thùc hiÖn t¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn viÖc ®Çu t CSVC, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho b¸n tró cßn h¹n chÕ ,nhµ bÕp cßn chËt hÑp cha ®¶m b¶o bÕp mét chiÒu hîp vÖ sinh ,møc ¨n cña trÎ ®· ®îc t¨ng lªn song so víi gi¸ c¶ thÞ trêng nh¶y vät , dÉn ®Õn chÊt lîng cha ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh. Mét sè gi¸o viªn kü n¨ng thùc hµnh vÒ dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cßn h¹n chÕ. Tõ c¸c c¬ së trªn cho thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ch¨m sãc n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong c¸c trêng MÇm non nãi chung vµ MÇm non Kim S¬n nãi riªng lµ hÕt søc cÊp b¸ch . Lµ mét hiÖu phã nhµ trêng b¶n th©n t«i thËt sù b¨n kho¨n tr¨n trë tríc thùc tÕ thÞ trêng nh¹y c¶m, lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho trÎ t¹i trêng MÇm non, ®Æc biÖt lµ an toµn thùc phÈm. Do vËy, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n cho trΔ trong trêng MÇm

4

Qu¶ng Ninh I.Tuyªn truyÒn cha mÑ häc sinh vµ c¸c lùc lîng x· héi nhËn thøc dóng vai trß nhiÖm vô vµ tÇm quan träng cña vÖ sinh an toµn thùc phÈm gia ®×nh vµ trêng MÇm non cham sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ MÇm non 5 . TØnh Qu¶ng Ninh. §ãng gãp míi vÒ thùc tiÔn : .Tõ 14/1 ®Õn14/2/2010( viÕt nghiªn cøu thùc tiÔn) .2.3.Tõ 1/3 ®Õn 25/4/2010(söa ®æi vµ bæ sung) .Gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn cho trÎ mÇm non ®Ó trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ thÓ lùc. Môc ®Ých nghiªm cøu : T×m ra nhõng biÖn ph¸p thùc hiÖn ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm n©ng cao chÊt lîng dinh dìng trong trêng mÇm non ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi hiÖn nay.4. I. Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm : * Thêi gian : .Tõ 25/4 ®Õn 10 /5/2010( in nép ) * §Þa ®iÓm : Tại Trêng MÇm non Kim S¬n §«ng TriÒu. nhËn thøc t×nh c¶m. ng«n ng÷. I. gãp phÇn gi¶m tû lÖ suy dinh dìng .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Tõ 14/2 ®Õn 30/2/2010 (viÕt theo mÉu) .Tõ 10 th¸ng 10 n¨m 2009( viÕt ®Ò c¬ng) .søc kháe. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” non Kim S¬n tæ chøc ¨n b¸n tró t¹i HuyÖn §«ng TriÒu.Tõ 20/11®Õn 14/1/2009 -2010( nghiªn cøu thùc tiÔn) . x· héi .

Danh y Việt Nam. các chất dinh dưỡng làm vật liệu xây dựng cơ thể. còi xương. Ngược lại. Nói về sự ảnh hưởng của sự ăn uống tới sức khoẻ của trẻ.§Çu t c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c ch¨m sãc dinh dêng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. con người đã biết mối quan hệ giữa ăn uống và sức khoẻ. đồng thời Ông cũng chỉ ra rằng: chế độ ăn chỉ tốt khi có một lối sống hợp lý. khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ không thể phát triển bình thường và đó là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Ông khẳng định: trong trường hợp thiêu ăn.1. khoa học dinh dưỡng cũng cho chúng ta biết: Thức ăn. II. các xương cốt vẫn dài ra. PhÇn n«i dung: I. Trẻ được nuôi dưỡng tốt. cấn nặng đứng nguyên hay sụt đi. trái lại. nhất là đối với trẻ Mầm non. ăn uống đầy đủ thì da 6 . Ông cho rằng: Cơ thể khi còn trẻ cấn nhiều nhiệt hơn khi về già. Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng thì sự ăn uống có sự ảnh hưỏng rất lớn đến sức khoẻ của trẻ.1. Freud ( 1835 – 1993) nhà tâm lý học ( người áo) đã nhận thấy rằng: Sự ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng của trẻ. thuốc là thức ăn”. như suy dinh dưỡng.1. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” . Hyporcat ( 460 – 377 TCN) đã đánh giá cao vai trò của sự ăn uống đối với sức khoẻ và bệnh tật. Các vật liệu này thường xuyên đổi mới và thay thế thông qua quá trình hấp thụ và chuyển hoá các chất trong cơ thể.N©ng cao c¸c n«i dung h×nh thøc lång ghÐp vµo néi dung c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh dinh dìng.C¬ së lý luËn : Từ ngàn xưa. thùc hµnh tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. vì vậy trẻ còn bé cần được ăn nhiều hơn. thiếu máu do thiếu sắt.Ch¬ng I: Tæng quan : I. . Tuệ Tĩnh ( Thế kỷ XIV) đã từng nói: “ Thức ăn là thuốc. S.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Sự ăn uống không điều độ sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hoá của trẻ. Ngoài ra. không có giờ giấc. Ngé ®éc thùc phÈm cã thÓ tr¸nh ®îc . Mãi cho đến năm 1967. c¸c tµi liÖu “ n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ ®Ò phßng ngé ®éc” cña côc qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm thuéc bé Y tÕ n¨m 2000. Nh chóng ta ®· biÕt trªn c¸c kªnh th«ng tin. trong cuốn “Cán bộ giữ vườn trẻ và nhóm trẻ nhỏ của vườn trẻ mẫu giáo” của tác giả M. mùi vị hấp dẫn thì sẽ gây cảm giác thèm ăn cuả trẻ. g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng hoÆc ¶nh hëng l©u dµi ®Õn søc kháe. tránh được bệnh tật thì cần phải đảm bảo một chế độ ăn uống khoa học. Nhưng chưa có một tác giả nào đề cập đến hiệu quả tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ. Đồng thời các tác giả cũng cho rằng: để có cơ thể phát triển tốt. không được bắt buộc trẻ ăn như thế dạ dày mới tiết dịch mạnh. còi xương. ®Ó phßng tr¸nh ngé ®éc thùc 7 . thì thường gây ra rối loạn tiêu hoá và trẻ có thể mắc một số bệnh như tiêu chẩy. cho trẻ ăn không đúng lúc sẽ làm giảm khẩu vị. các tác giả mới chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của sự ăn uống đến sức khoẻ và bệnh tật của trẻ. khô mắt do thiếu VitaminA… Như vậy. làm ức chế trung tâm điều khiển ăn uống và làm phá hoại chế độ ăn uống đúng đắn. thịt chắc nịch và cân nặng đảm bảo.Côvryghina mới đưa ra một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức nâng cao bữa ăn cho trẻ ở trường Mầm non như: cho trẻ ăn tuỳ thích thú. giữa các bữa ăn không bao giờ cho ăn bánh kẹo ngọt. Mọi khẩu phần giành cho trẻ em thì phải cho ăn cùng một lúc để trẻ quen ăn hết khẩu phần. Nừu cho trẻ ăn uống không khoa học. Tuy nhiên. Ngé ®éc thùc phÈm cã thÓ xÈy ra víi bÊt kú mét ai. hợp lý và vệ sinh. thức ăn có hình thức đẹp. vấn đề ăn uống đối với trẻ Mầm non đã được quan tâm từ rất sớm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” dẻ hồng hào.Đ.

mua ë n¬i ®· biÕt ®Þa chØ râ rµng vµ mua tËn gèc ®Ó gi¶m ®îc gi¸ thµnh . c¸c trêng mÇm non tæ chøc b¸n tró thùc hiÖn tèt lêi khuyªn : *Chän thùc phÈm s¹ch. * Nguyªn nh©n g©y ngé ®éc thùc phÈm: a. mµu s¾c lße loÑt kh«ng tù nhiªn kh«ng cã ®å bao gãi. níc ®äng vµ ®Ó lÉn thùc phÈm sèng. Do sinh vËt nguyªn nh©n thêng gÆp g©y ngé ®éccÊp tÝnh trong ¨n uèng lµ do vi khuÊn almonella :Lo¹i vi khuÈn nay thêng g©y nhiÔm do thøc ¨n bÞ nhiÔm bÈn trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n.do tay ch©n ngêi chÕ biÕn bÞ môn nhät cã mñ l©y nhiÔm vµo thøc ¨n.kh«ng cã h¹n sö dông. Ngé ®éc thùc phÈm di vi sinh vËt ( Vi trïng) vµ ®éc tè cña vi sinh vËt bao gåm nÊm mèc. kh«ng cã dao thít dïng riªng. ngé ®éc thêng g©y thµnh dÞch lín. kh«ng cã n¬i s¶n xuÊt. kh«ng ghi râ n¬i s¶n xuÊt + NÕu lµ ®å hép : kh«ng mua hép kh«ng ghi nh·n m¸c. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phÈm ngêi tiªu dïng. kh«ng cã dông cô ®Ëy kÝn.. kh«ng bÞ dËp n¸t. + NÕu thùc phÈm sèng: chØ lùa chän nh÷ng thùc phÈm cßn t¬i míi.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. chÝn. vµ kh«ng cã mïi l¹. + NÕu lµ thùc phÈm chÝn : kh«ng mua khi thÊy bµy b¸n ë n¬i gÇn cèng r·nh. Lo¹i vi trïng thø 2: lµ tô khÊu trïng. kh«ng cã gi¸ kª cao. nÊm 8 . + NÕu thùc phÈm gãi s½n kh«ng mua hµng hãa kh«ng cã nh·n m¸c kh«ng ghi h¹n sö dông. bôi bÈn.

b¶o qu¶n kh«ng tèt bÞ nÊm mèc.. d. h¹t cñ ®Ëu c¸ nãc. chÊt bÐo b¶o qu¶n kh«ng tè g©y biÕn chÊt gåm thÞt. Chó ý ph¶i lu mÉu thøc ¨n ®Ó tr¹m y tÕ t×m ra nguyªn nh©n ngé ®éc sím kÞp thêi xö trÝ cho trÎ * C¸ch phßng vµ tr¸nh ngé ®éc thùc phÈm: a. c. * C¸c triÖu trøng ngé ®éc thøc ¨n vµ c¸ch xö lý: a. ®au quÆn bông. phô gia chÕ biÕn thùc phÈm. Do nhiÔm ph¶i chÊt g©y ®éc : Thuèc trõ s©u. ®i ngoµi nhiÒu láng ph©n cã thÓ cã m¸u b. m¨ng. v©n ®éng gia ®×nh trÎ nu«i trång tham gia cung cÊp thùc 9 . tæ chøc duy tr× VAC trong nhµ trêng . sau ®a trÎ ®ÕnØt¹m y tÕ gÇn nhÊt ®Ó kh¸m vµ xö lý tiÕp. kim lo¹i nÆng. n«n nhiÒu. c¸ch xö trÝ: Khi xÈy ra ngé ®éc do thøc ¨n uèng cÇn t×m c¸ch g©y n«n ®Ó thøc ¨n ra ngoµi c¬ thÓ. ®¶m b¶o nguån thùc phÈm s¹ch dïng cho trÎ b»ng nhiÒu biÖn ph¸p : . Thøc ¨n cã s½n chÊt ®éc : nh s¨n. xÈy ra sau khi ¨n. ®éc tè vi nÊm.CÇn cã hîp ®ång víi n¬i s¶n xuÊt cung cÊp thùc phÈm sach cho nhµ trêng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” mèc. Thøc ¨n bÞ biÕn chÊt: thøc ¨n giÇu chÊt ®¹m. Trong trêng hîp ngé ®éc nÆng. cã thÓ lËp tøc hoÆc 30 phót ®Õn vµi giê: XuÊt hiÖn ®au bông. buån n«n. do thøc ¨n ®Ó l©u. c¸ íp. n«n ®i ngoµi nhiÒu lÇn cã thÓ g©y mÊt níc cÇn cho trÎ uèng bï níc vµ muèi pha cho trÎ uèng. b. TriÖu trøng..S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

tríc khi dïng ph¶i röa l¹i. Thùc phÈm ph¶i ®îc röa díi vßi níc s¹ch. cã lång bµn tr¸nh ruåi nhÆng nhiÔm bÈn. T¨ng cêng vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh m«i trêng + VÖ sinh c¸ nh©n ®èi víi nh©n viªn nhµ bÕp . chÕ biÕn thùc phÈm ®îc båi dìng tËp huÊn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. nÊu xong cho trÎ ¨n ngay. ®¶m b¶o vÖ sinh trong chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ. t¬i ngon. b. thùc phÈm qu¸ h¹n sö dông. kh«ng dïng ®å nhùa ®ùng thøc ¨n nãngdÔ th«i nhiÔm C. mãng ch©n ph¶i s¹ch sÏgän gµng. thøc ¨n ®Ó qua buæi qua ®ªm tríc khi ¨n ph¶i dun s«i kü. quÇn ¸o. cÇn röa tay sach trong giê s¬ chÕ thùc phÈm.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phÈm cho nhµ trêng. Nh©n viªn nhµ bÕp ®Çu tãc gän gµng.rau qu¶ ph¶i ®îc ng©m röa nhiÒu lÇn. tríc khi ¨n ph¶i dun l¹i thøc ¨n. b¸t th×a cña trÎ tríc khi dïng ph¶i tr¸ng níc nãng®¶m b¶o vÖ sinh.sach sÏ.hµng ngµy nhµ bÕp cÇn thùc hiÖn dóng quy ®Þnh lu mÉu thøc ¨n. §éi ngò tiÕp phÈm. sau khi ®i vÖ sinh vµ khi tay 10 . biÕt mua thùc phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng vÖ sinh . kh«ng dïng b¸t nhùa cho häc sinh ¨n. thùc phÈm bÞ biÕn chÊt. röa tay b»ng xµ phßng . x©y dùng bÕp mét chiÒu vÖ sinh: Cã dông cô chÕ biÕn thøc ¨n sèng vµ chÝndông cô dïng xong ph¶i röa s¹ch ph¬i kh«. mãng tay. thøc ¨n ®îc chia dùng c¸c xoong nåi ph¶i cã n¾p ®Ëy.tríc khi chia thøc ¨n. kh«ng mua thùc phÈm kh«ng râ nguån gèc. mçi lÇn röa kh«ng ®îc röa nhiÒu thøc ¨n ®îc chÕ biÕn nÊu kü.

®Æc biÖt kh¸m ph©n . ®eo khÈu trang khi chia thøc ¨n vµ cho trÎ ¨n . röa xong lau kh«. cã ®Üa dïng thøc ¨n r¬i v·i.kh«ng bèc tay. sóc miÖng. ch¶i r¨ng s¹ch sÏ. ®Çu tãc gän gµng. kh¬i th«ng cèng r·nh. nh¾c cha mÑ trÎ hµng tuÇn c¨t mãng tay. ở nước ta. + VÖ sinh m«i trêng . nhai kü. ¨n chËm. dÞnh kú duyÖt ruåi muçi.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. §¶m b¶o cã níc sach khi dïng shµng ngµy biÕt quÐt dän bÕp. + VÖ sinh c¸ nh©n ®èi víi gi¸o viªn vµ c« nu«i phô líp: Röa tay b»ng xµ phßng tríc khi chia c¬m.. tr¸nh r¬i v·i c¬m. uèng s«i. I. níc tiÓu.. ch©n cho trÎ. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” bÈn trong qóa tr×nh chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ. sau khi vÖ sinh. tñ l¹nh ph¶i lu mÉu thøc ¨n sèng vµ chÝn cã nh·n m¸c râ rµng. chuÈn bÞ bµn ghÕ ¨n.6 th¸ng mét lÇn kh¸m søc kháe xÐt nhiÖm nh c« nhµ bÕp + VÖ sinh c¸ nh©n trÎ: Röa tay tríc khi ¨n b»ng xµ phßng díi vßi níc ch¶y. ¨n uèng tõ tèn. kh¨n ít lau tay. hè r¸c .. Tim phæi nÕu cã bÖnh kÞp thêi ®iÒu trÞ. cã khÈu trang t¹p dÒ. qua việc nghiên cứu vấn đề tổ chức bữa ăn cho trẻ ở trường Mầm non mới được quan tâm mấy năm gần đây trong công trình nghiên cứu: “ Khảo sát khẩu phần ăn trưa và bữa phụ” của tác giả Lê Thị Khánh 11 .2. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c.1.day trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh ¨n uèng. hè xÝ ph¶i cã n¾p ®Ëy . s©n trêng. xö lý r¸c th¶i hîp vÖ sinh. nh©n viªn nhµ bÕp 6 th¸ng mét lÇn kh¸m søc kháe ®Þnh kú . day trÎ biÕt röa tay khi tay bÈn.¨n chÝn.C¬ së thùc tiÔn. ¨n xong biÕt uèng níc. quÇn ¸o s¹ch sÏ.

nhà trường và gia đình cần có sự hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa nuôi và dạy. Chúng ta mới chỉ cung cấp được khoảng 70% nhu cầu cần thiết tối thiểu năng lượng cho trẻ mẫu giáo và năng lượng đó chủ yếu là do Gluxit mang lại. Khi công trình nghiên cứu: “ Điều tra tình trạng dinh dưỡng của trẻ mẫu giáo ở một số trường phía Bắc” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Trâm ( 1989) và “tình hình cung cấp dưỡng chất cơ bản cho trẻ ở một số trường mẫu giáo” của tác giả Võ Thị Cúc ( 1992) cũng cho thấy việc cung cấp dưỡng chất cơ bản ( Gluxit. có nhiều quan niệm coi nhẹ việc nuôi nên các hình thức tổ chức còn nghèo nàn.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. đào tạo đội ngũ cô nuôi có trình độ hiểu biết về dinh dưỡng cho trẻ…. tỉ lệ các chất sinh năng lượng chưa cân đối. Kết qủa nghiên cứu cho thấy tình hình cung cấp năng lượng cho trẻ ở trường mầm non còn thấp so với tiêu chuẩn. khẩu phần ăn của trẻ Mầm non chữ chưa quan tâm đi sâu vào cách tổ chức n©ng cao bữa ăn và đặc biệt là bữa ăn trưa cho trẻ. trong đó lượng Gluxit quá cao. Lipit) cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non của ta hiện nay còn thấp.Từ đó tác giả đưa ra các giải pháp: Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các trường mầm non để đảm bảo cho việc tổ chức ăn cho trẻ. đánh giá và tổng kết về tình hình dinh dưỡng. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra một nguyên nhân dẫn đến tình hình trên như: bếp ăn mới được hình thành. chưa hợp lý. Mặt khác hai tác giả cùng nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa kiến thức khoa học về dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo đối với các cơ sở nuôi dạy trẻ. tránh tình trạng cho ăn theo kinh nghiệm hoặc tổ chức dinh dưỡng thiếu lí luận toàn diện. Như vậy. chặt chẽ và kém hiệu quả. giữa sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần của trẻ mẫu giáo. 12 . các công trình nghiên cứu về vấn đề này không nhiều. chủ yếu là điều tra. cơ sở vật chất thiếu thốn. còn lượng Lipit thì quá thấp. Đồng thời. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Hoà ( 1983 ) có đưa ra khảo sát khẩu phần ăn trưa năng lượng của trẻ ở trường Mầm non.

Muốn tạo ra cảm giác muốn ăn của cơ thể thì cần phải hình thành ở trẻ những phản xạ ăn uống có điều kiện và đặc biệt cần hình thành phản xạ có điều kiện ăn uống về thời gian. Như chúng ta đã biết. đồng thời để cơ thể luôn luôn đổi mới và phát triển thì cơ thể phải lấy chất dinh dưỡng từ bên ngoài và cơ thể dưới dạng thức ăn. Khi phản xạ này được thành lập một cách bền vững thì chỉ đến các giờ ăn quen thuộc các cơ quan tiêu hoá bắt đầu tiết dịch trước khi ăn. đũa. Thức ăn gồm các chất có cấu trúc phức tạp. ngoài ra dụng cụ ăn uống như: bát.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. việc bày trí đồ đạc trong phòng ăn là những nhân tố quan trọng tạo ra cảm giác muốn ăn của cơ thể. khi ta đói mà ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì ngay lúc đó 13 . thoáng mát. gồm những phân tử quá lớn nên cơ thể không thể sử dụng ngay mà phải qua hai quá trình biến đổi: Biến đổi về lý học và biến đổi về Hoá học. Có nhiều biện pháp tạo ra sự muốn ăn của cơ thể và một trong những biện pháp đó là thành lập ở trẻ những phản xạ ăn uống có điều kiện. mùi thơm của thức ăn sẽ kích thích dịch tiêu hoá. phòng ăn sạch sẽ. Trong cơ thể. được ngồi ăn trên bàn ghế sạch sẽ người ta sẽ có cảm giác muốn ăn. Cảm giác muốn ăn của trẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thøc ¨n hÊp dÉn. Khi đó ta có cảm giác muốn ăn và khi được ăn sẽ ăn ngon miệng. đồng thời thức ăn sẽ được tiêu hoá nhanh. Khi vào một phòng ăn thoáng mát. vật chất bị tiêu hao và bị phân giải để cung cấp năng lượng cho hoạt động sống. Ngoài ra cách chế biến món ăn. Để bù vào phần vật chất đã bị tiêu hao. sạch sẽ. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Do tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu và do yêu cầu thực tiễn nên yêu cầu “ Tổ chức n©ng cao bữa ăn trưa của trẻ ở trường mầm non” là cần thiết. thìa…sạch sẽ vệ sinh cũng giúp ta ăn ngon miệng.

Ví dụ: cứ vài giờ tế bào trong ruột lại chết vì thế phải tạo ra tế bào mới thay thế tế bào cũ. tiêu hoá. Trong bầu không khí trước và trong khi ăn có ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác muốn ăn của cơ thể. Trẻ khoẻ mạnh. bài tiết. giúp trẻ có sự cận bằng giứa tuôi. trạng thái sinh lý. cơ bắp… vì thế chẳng có tế bào nào trong cơ thể giám từ chối thức ăn. Con người ta cần ăn để sống. Thøc ăn chính là sợi dây liên lạc giữa cơ thể và môi trường và cung cấp năng lượng cho tất cả các bộ máy trong cơ thể hoạt động của hệ thần kinh. yên tĩnh. phát triển và phục hồi sức khoẻ cho cơ thể. không bị ức chế bởi một lý do nào đó vì vậy trong khi ăn cần tạo bầu không khí ấm cúng vui vẻ. Khoa học dinh dưỡng giúp chúng ta hiểu được con người sống ở thức ăn và từ đó xây dựng các chế độ ăn hợp lý cho từng độ tuổi. ăn uống là một trong những biện pháp giúp cơ thể khoẻ mạnh. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” cơ quan tiêu hoá sẽ tiết ra dịch. nhẹ nhàng tránh những tin gây xúc động mạnh… thì cảm giác ngon miệng sẽ được tăng lên. Hoặc thức ăn được bày biện lịch sự. cơ thể 14 . Không những thế thức ăn còn cung cấp những chất cần thiết để cơ thể lớn lên và phát triển.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. ăn uống là một trong những nhu cầu của con người. bệnh lý. hô hấp. cân nặng và chiều cao. ăn uống rất cần thiết cho cơ thể phát triển về thể chất và tinh thần vì thế thức ăn cung cấp vật liệu cần thiết . Người ta chỉ muốn ăn và ngon miệng khi mà con người cảm thấy thoải mái. Từ cái thai lớn lên thành em rồi thành người lơn. tuần hoàn. Nói chung các cơ quan trong cơ thể đều nhờ vào thức ăn để tồn tại và phát triển. Đối với trẻ Mầm non cơ thể đang trong giai đoạn phát triển nhanh. vì vậy đòi hỏi khẩu phần ăn phải đầy đủ về số lượng và chất lượng. gọn gàng…sẽ tạo cảm giác muốn ăn của cơ thể. Thức ăn còn đem lại vật liệu để cơ thể sửa chữa những bộ phận hư hỏng. không thể trông cậy vào gì khác ngoài thức ăn. tái tạo lại những cơ quan hao mòn quá trình sống.

Qua nghiên cứu cho thấy trẻ em cần nhiều thức ăn hơn người lơn. tinh thần mở mang điều hoà. Qua các công trình nghiên cứu cho thấy: ngay trong năm thứ nhất. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phát triển giúp cơ thể tránh sự nhiễm trùng. chế độ dinh dưỡng…nhưng trong đó chất lượng của dinh dưỡng vẫn là chủ yếu. Trẻ em nếu ăn uống hợp lý thì tất phát triển về chiều cao.Những trẻ suy dinh dưỡng rất dễ mắc các bênh tiêu ch¶y. nhu cầu về dinh dưỡng rất cao. Theo Freud. cân đối khi mà được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Đối với trẻ mầm non. đây là một tỷ lệ khá cao so với quy định trên thế giới. ăn uống có vai trò rất to lớn đối với sức khoẻ và sự phát triển thể chất của trẻ. viêm đường hô hấp… khi mắc bệnh thì thường nặng hơn và có tỷ lệ tử vong cao. Nguyên nhân chủ yếu là do ăn uống thiếu chất và chế độ chăm sóc chưa hợp lý. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng và chiều cao. như: khí hậu.nhà phân tâm học ( người áo ) thì trong trường hợp thiếu ăn thì xương cốt vẫn dài ra. khi được 1 năm số cân sẽ tăng gấp 3. Chẳng hạn theo dõi cân của một trẻ mạnh khoẻ sẽ rõ. Như vậy. yếu tố giống nòi. Cung cấp về dinh dưỡng của trẻ em theo tuổi được Viện dinh dưỡng đưa ra với trẻ < 1 tuổi cần cung cấp 1000Kcalo/ngày trẻ < 1 .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. mỗi tháng đầu trẻ cao lên 3cm và 8 tháng sau mỗi tháng cao lên 3. Theo số liệu điều tra của tổng cục thống kê thì tỷ lệ suy dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam là rất lớn. phá hoại quá trình trao đổi chất… từ đó làm cho cơ thể trẻ yếu đi và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. trái lại cân nặng đứng nguyên hoặc sụt đi. Từ 4 tháng tuổi cân nặng gấp đôi lúc lọt lòng. khuôn mặt vui tươi của tuổi thơ. Vì vậy trẻ em chỉ phát triển được hài hoà.3 tuổi cần cung cấp 1300Kcalo/ngày 15 .5cm. Nếu trẻ ăn uống thiếu thốn quá hay ăn uống không điều độ thì sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hoá.

Với cơ thể trẻ sẽ lấy năng lượng ở đâu để hoạt động. mÉu gi¸o tû lÖ kªnh A ®¹t 86. trẻ ăn rất ít. Thường buổi sáng. Nếu như trẻ không có bữa ăn trưa hay có ăn nhưng không hợp lý thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất của trẻ. bữa xế 15%. hoạt động học tập. Trẻ đến trường mầm non ngay từ buổi sáng đã tham gia vào các hoạt đông trong chế độ sinh hoạt một ngày.4%. Khi trẻ hoạt động tích cực sẽ tiêu hao nhiều năng lượng. hoạt động ngoài trời. hoạt động góc… trẻ rất hiếu động nên thường tham gia các hoạt động một cách tích cực. So víi ®Çu n¨m häc tû lÖ suy dinh dìng gi¶m 3. 16 . Trong một ngày thức ăn được phận phối cho bữa trưa là nhiều calo hơn khoảng 30 – 40% khẩu phần ăn hàng ngày. đương nhiên nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể là thức ăn. tû lÖ suy dinh dìng 14. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” trẻ < 4 – 6 tuổi cần cung cấp 1500Kcalo/ngày Dựa vào căn cứ trên nên chế độ ăn trong ngày của trẻ được chia thành 3 – 4 bữa trong đó tỷ lệ các bữa hợp lý nên là: Bữa sáng 25%. như: thể dục sáng.2%. nhất thiết phải có bữa ăn trưa để bù đắp phần năng lượng bị tiêu hao trong các hoạt động từ sáng đến trưa và cung cấp năng lượng cho trẻ tham gia vào các hoạt động buổi chiều. vì bữa trưa cần cung cấp năng lượng cho trẻ để bù đắp cho sự tiêu hao năng lượng ( do hoạt động ) và đảm bảo năng lượng cho trẻ hoạt động tiếp theo trong ngày. Vì vậy.4%. Cuèi n¨m häc 2009 -2010 trêng mÇm non Kim S¬n cã 11 líp ¨n b¸n tró víi 295ch¸u ®¹t tØ lÖ 100% ¨n b¸n tró t¹i líp díi nhiÒu h×nh thøc Tû lÖ nhµ trÎ kªnh A ®¹t 85. tû lÖ suy dinh dìng 13. bữa tối 20%. do vậy không thể đủ năng lượng cho trẻ đủ hoạt động. bữa trưa 40%.6%.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.6%.

Qua kh¶o s¸t thùc tÕ vµ kiÓm tra an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. bè trÝ b¶ng biÓu. Chóng t«i ®¸ng gi¸ nh sau : VÒ u ®iÓm: . quy tr¸ch nhiÖm râ rµng cho bªn nhËn vµ bªn cung cÊp thùc phÈm. tû lÖ suy dinh dìng 12. biÕt tËn dông thùc phÈm s¨n cã ë ®Þa ph¬ng giÇu chÊt dinh dìng ®Ó chÕ biÕn mãn ¨n cho trÎ. mua 2 tñ l¹nh b¶o qu¶n vµ lu mÉu thøc ¨n. thÞt trøng.8%. dông cô nhµ bÕp gän gµng.2%. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §Çu n¨m häc 2009-2010 nhµ trêng duy tr× ®îc 11 líp ¨n b¸n tró gåm 295 ®¹t tû lÖ 100% c¸c ch¸u ¨n díi nhiÒu h×nh thøc. quy ®Þnh mét sè biÓu b¶ng trong nhµ bÕp. .Nhµ trêng ®· hîp ®ång víi phô huynh cung cÊp thùc phÈm ®¶m b¶o . x©y m¬ng tho¸t níc vµ mét sè dông cô ®ùng c¬m. cã x¸c nhËn cña ñy ban nh©n d©n x· chñ yÕu nhµ cung cÊp lµ phô huynh cña nhµ trêng. nh g¹o vµ c¸c lo¹i rau. tû lÖ suy dinh dìng 11.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Nhµ trêng ®· ®Çu t vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô cho tæ chøc b¸n tró. canh. söa ch÷a s©n vên c©y cña bÐ vµ hoa tho¸ng hiªn líp häc . c¸ t«m hîp ®ång ®· ®îc quy ®Þnh chÆt chÏ. söa bÕp mét chiÒu ®iÓm trung t©m. tû lÖ mÉu gi¸o kªnh A 88. ®a sè gi¸o viªn dinh dìng ®· biÕt c¸ch tÝnh khÈu phÇn phï hîp víi nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o. ®å dïng.X©y dùng thùc ®¬n phï hîp theo mïa.4%. Mét sè gi¸o viªn dinh dìng ®· biÕt s¾p xÕp.6% . mua 2 tñ thuèc vµ bæ sung thªm ®êng èng dÉn níc . x©y míi bÕp ®iÓm lÎ. bån vÖ sinh cho trÎ . nhµ trÎ ®¹t kªnh A 87. 17 .

Mét sè bÕp ¨n cßn thiÕu biÓu b¶ng trong nhµ bÕp nh b¶ng c«ng khai tµi chÝnh. nhµ bÕp trung t©m s¾p xÕp ®å dïng.thùc phÈm lªn xuèng thÊt thêng vµ thùc hiÖn cha thêng xuyªn kh©u tr¸ng b¸t b»ng níc nãng tríc khi ¨n. ®«i lóc cßn cha vÖ sinh xung quanh nhµ bÕp cha s¹ch sÏ.2.Nhµ trêng thùc hiÖn kh¸ tèt ho¹t ®éng vÖ sinh c¸ nh©n cho c« vµ trÎ. VÒ h¹n chÕ : . c« G¸i. bè trÝ biÓu b¶ng trong nhµ bÕp cha hîp lý cha khoa häc cha ®îc vÖ sinh s¹ch sÏ thùc hiÖn cha nghiªm tóc kh©u tiÕp phÈm.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” ng¨n n¾p cã khoa häc vµ thêng xuyªn vÖ sinh s¹ch sÏ nh c« Lôa .ch¬ng II : Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu: II. viÖc ph©n c«ng tæ trëng nu«i dìng cha cô thÓ cha râ rµng híng dÉn kiÓm tra gi¸m s¸t cha chÆt chÏ II. c« Hång . Thùc tr¹ng : 18 . chó träng c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng vµ dông cô nhµ bÕp. gãc tuyªn truyÒn dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng ®Ó n©ng møc ¨n cho trÎ lµ 5000®/ trÎ/ ngµy .2. thùc hiªn vÖ sinh c¸ nh©n trÎ vµ vÖ sinh m«i trêng cha ®îc thêng xuyªn.1. x©y dùng thùc ®¬n cha phï hîp c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh níc th¶i cha ®¶m b¶o vÖ sinh nh ®iÓm lÎ.Nhµ trêng ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh vµ c¸c ban ngµnh. b¶ng ph©n c«ng c« dinh dìng.

Tæ chøc ¨n b¸n tró cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ®©y : ThuËn lîi : Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®Òu ®¹t tr×nh ®é chuÈn vµ trªn chuÈn. NhiÒu ®ång chÝ n¨ng lùc s ph¹m xÕp lo¹i tèt. ®ång søc thùc hiÖn tèt môc tiªu nhiÖm vô n¨m häc. x©y dùng thùc ®¬n cha phï hîp . mét sè c«ng tr×nh vÖ 19 . §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ®oµn kÕt tèt. n©ng cao khÈu phÇn ¨n b¸n tró cho trÎ. kh«ng chÊp nhËn bÖnh thµnh tÝch trong nhµ trêng.vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. tËn tôy víi c«ng viªc. tÝch cùc häc tËp. thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n nghiÖp vô tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p ®æi míi vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm. phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt trung thùc thËt thµ. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non Kim S¬n HuyÖn §«ng TriÒu TØnh Qu¶ng Ninh . nh©n d©n. ®ång t©m. C¬ së vËt chÊt tõng bíc ®îc æn ®Þnh c¸c c«ng tr×nh vµ nguån níc s¹ch ®îc ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®å dïng phôc vô b¸n tró. kiªn tr×. bÕp ®îc x©y dùng bÕp mét chiÒu c«ng t¸c vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh m«i trêng ®Èm b¶o an toµn . chÞu khã . tù häc tù båi dìng. ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh vµ cÊp c¬ së. Uy tÝn víi phô huynh. cã nhiÒu n¨m lµm c«ng t¸c qu¶n lý nªn kü n¨ng nghiÖp vô còng nh kinh nghiÖm qu¶n lý. chØ ®¹o ®· ®îc tÝch lü qua hµng n¨m d¸m nghÜ d¸m lµm. Khã kh¨n : Mét sè c« nu«i cßn h¹n chÕ vÒ nhËn thøc nu«i dìng . nhiÖt t×nh ch¨m sãc nu«i dìng trÎ.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Kh¶o s¸t: KÕt qu¶ so s¸nh. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” sinh vµ nguån níc s¹ch cßn h¹n chÕ. . ThÓ lùc : Líp Sè trÎ C©n §Çu n¨m Suy Íuy d.con em chñ yÕu lµ n«ng th«n nªn kinh tÕ cßn khã kh¨n. khÈu phÇn ¨n cña trÎ mÉu gi¸o cha ®¹t møc tè thiÓu 47-48% theo quy ®Þnh (5060%) n¨ng lîng cÇn ®¹t cña trÎ nhµ trÎ t¹i trêng cha ®¹t møc tèi thiÓu 57-59%( quy ®Þnh 60-70%).dinh dìng nÆn g 2 10 6 5 5 1 1 ìng võa bÐ C©n o ph × nÆn g b×nh T 34 64 80 84 Cuèi n¨m SD D Võa SD D g BÐ o × nÆng dinh b×nh thêng Nhã 34 32 57 77 82 nÆn ph m trÎ 3 72 tuæi 4 84 tuæi 5 88 6 4 3 2 1 20 . cha thùc hiÖn thêng xuyªn kh©u cung cÊp thùc phÈm an toµn .

7 % 0 §Çu n¨m Sè trÎ Tèt BT YÕu BÖn h tËt 0 Cuèi n¨m XuÊt ph¸t tõ nh÷ng u ®iÓm vµ tån t¹i trªn.1.7% tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn t«i ®a ra mét sè biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã nh sau : II.2.25 % 262 94.76 % 0 260 248 95.3 % 12 4. Båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìng.83% 7 0.5 % 2 0.2 % 13 4.1 % 0% % *Søc kháe: Sè trÎ Tèt BT YÕu BÖn h tËt 260 % 228 87.8 % 30 11.7 % 3 1.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. chóng t«i ®· thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non so s¸nh kÕt qu¶ dinh dìng ®Çu n¨m häc vµ cuèi n¨m häc gi¶m tû lÖ suy dinh dìng 4.2.2 23 0.2. thùc hµnh tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. vÖ sinh trong 21 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” tuæi Cén 27 g % 8 10 248 89.2 C¸c biªn ph¸p chñ yÕu : * biÖn ph¸p vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm II.

gia cÇm . s¹ch sÏ.1 Lùa chän c¬ së ®Ó hîp ®ång mua thùc phÈm s¹ch .2.ngêi b¸n ph¶i cã ý thøc b¶o qu¶n tèt che ®Ëy. Vµo kú hÌ n¨m häc phßng gi¸o dôc tËp huÊn chuyªn m«n cho c¸n bé gi¸o viªn trong nh÷ng n«i dung quan träng lµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ trong trêng mÇm non chó träng vÊn ®Ò kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìngthùc hiÖn tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. hîp vÖ sinh . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” chÕ biÕn cho ®éi ngò gi¸o viªn. vÖ sinh trong ¨n uèng cho trÎ ..vÖ sinh trong chÕ biÕn vµ vÖ sinh ¨n uèng cho trÎ .Sau khi tËp huÊn cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªnvÒ kiÕn thøc. . n¬i cÊt dùng thùc phÈm ph¶i tho¸ng m¸t.2. c¸c c¬ së hîp ®ång ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÖ sinh. Hîp ®ång mua b¸n thùc phÊm s¹ch: II. cÊt gi÷ kh«ng cho ruåi nhÆng bôi b¸m vµo u tiªn cho c¸c bËc phô huynh cã ®iÒu kiÖn trªn tham gia hîp 22 .2. tæ chøc sinh ho¹t chuyªn ®Ò thùc hiªn thùc hµnh.2.2.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. nhµ cöa n¬i giÕt mæ gia sóc. chóng t«i ®· chän nh÷ng c¬ së cã tin cËy trªn ®Þa bµn ®Ó tiÕn hµnh hîp ®ång mua thùc phÈm. §Ó lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm nang cao b÷a ¨n .tõ côm ®Õn trêng.Tæ chøc cho c¸n bé gi¸o viªn häc tËp” quy chÕ nu«i d¹y trΔ.2. giao lu häc hái. II.

giÊy phÐp kinh doanh. thêi gian giao nhËn vµ ®iÒu kho¶n thi hµnh cã x¸c nhËn cña ñy ban nh©n d©n x·. hîp ®ång nªu râ yªu cÇu vÒ chÊt lîng vÖ sinh thùc phÈm. s¹ch sÏ. h¹n dïng hoÆc qu¸ h¹n . ®Ó cung cÊp cho nhµ trêng rau s¹ch ®¶m b¶o vÖ sinh vµ cung cÊp thªm lîng rau nh»m n©ng cao trong b÷a ¨n cho trÎ II.2.2. kh«ng mua thùc phÈm ®· qua s¬ chÕ.)c¸c dông cô ph¶i s¹ch sÏ cã thïng ®ùng . Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp phÈm vµ giao nhËn thùc phÈm: C« nu«i vµ nh©n viªn nhµ bÕp cÇn lu ý:tuyÖt ®èi kh«ng mua thùc phÈm kh«ng râ nguån gèc. .Nhµ trêng cßn tæ chøc c¸c nhãm líp trång rau s¹ch..2. ®¨ng ký chÊt lîng. kh«ng hÐo hoÆc «i thiu.2.b¸n thùc phÈm.®ñ ®Þnh lîng vµ chÊt lîng ( t¬i ngon. §Æc biÖt kh«ng mua thcj phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng nh rau kh«ng t¬i. 23 . kh«ng bÞ ®Ëp n¸t.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. thÞt kh«ng t¬i.®èi víi nh÷ng thøc ¨n cã s½n..2.3. yªu cÇu nhµ trêng chñ nh©n c¸c c¬ së ®ã vµ gi¸o viªn dinh dìng cïng ban gi¸m hiÖu nhµ trêng tæ chøc ký hîp ®ång.2 Tæ chøc hîp ®ång mua. chÕ biÕn kh«ng râ nguån gèc. Sau khi ®· chän ®îc c¸c c¬ së ®¶m b¶o. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” ®ång b¸n thùc phÈm cho nhµ trêng hîp ®ång víi gi¸ gèc vµ rÎ h¬n so víi thÞ trêng tõ 1 ®Õn hai gi¸ II..ChÊt lîng thùc phÈm :Tõ kh©u vËn chuyÓn ®Õn kh©u giao nhËn thùc phÈm t¹i bÕp nhµ trêng.2.. . cung øng ph¶i ®¶m b¶o kÞp thêi. n¬i s¶n xuÊt. gi¸ c¶.

tinh chÕ thùc phÈmph©n chia thøc ¨n chÝn.2. nÊu xong cho trÎ ¨n ngay.4.2. ®å dïng.2. II.2. + VÖ sinh khu vùc bÕp : X©y dùng bÕp theo quy ®Þnh mét chiÒu: Cöa ®a thùc phÈm t¬i sèng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. nhµ bÕp ®a mÉu thøc ¨n theo quy ®Þnh 24/24 mÉu thøc ¨n ph¶i ®îc lÊy võa nÊu xong tríc khi cho trÎ ¨n. Yªu cÇu trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm : ChÕ biÕn thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng ngon .s¬ chÕ thùc phÈm. mÉu thøc ¨n lu cã c¶ sèng vµ chÝn nhng ®îc ®ùng riªng tõng hép dÈm b¶o vÖ sinh. kh©u b¶o qu¶n t¹i kho cña nhµ bÕp ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh. hép dùng mÉu thøc ¨n ph¶i s¹ch sÏ cã nh·n m¸c cã n¾p ®Ëy . kh«ng ®Î thùc phÈm qu¸ h¹n. nh©n viªn nhµ bÕp khi tiÕp nhËn thùc phÈm cÇn cã sæ s¸ch ghi chÐp ®Çy®ñ ®Þnh lîng vµ t×nh tr¹ng thùc phÈm c¸c thùc phÈm kh«ng ®¶m b¶o kh«ng ®îc tiÕp nhËn khi giao nhËn thùc phÈm hai bªn ph¶i ký nh©n cïng chøng kiÕn cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng hoÆc ®¹i diÖn phô huynh.Thùc hiÖn nguyªn t¾c bÕp mét chiÒu nh»m tr¸nh thùc phÈm sèng vµ chÝn dïng chung mét lèi ®i. Èm mèc. Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu vùc bÕp.2.3. Hµng ngµy. ®¶m b¶o an toµn.cöa vËn chuyÓn thøc ¨n chÝn lªn c¸c nhãm líp. Thùc hiªn nghiªm tóc quy ®Þnh vÒ lu mÉu thøc ¨n. II. ®Ñp phï hîp víi trÎ.Thøc ¨n ph¶i ®îc chÕ biÕn nÊu chÝn kü. 24 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” C« nu«i. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng. kÐm chÊt lîng.

c« phô t¹i bÕp vµ vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ. kh«ng dïng b¸t nhùa. b¶ng ®Þnh lîng suÊt ¨n hµng ngµy vµ c«ng khai tµi chÝnh. tuÇn.2. xÕp då dïng ng¨n n¾p ®óng n¬i quy ®Þnh. II. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc tÝnh khÈu phÇn ¨n cho trÎ. dông cô nhµ bÕp : ChÐn b¸t vµ n¬i ®Ó thøc ¨n ph¶i tho¸ng . vµ th¸ng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. nhµ bÕp ph¶i cã m¶ng ph©n c«ng trong ngµy: Ngêi nÊu chÝnh. c¸c dông cô soong nåi ph¶i s¹ch sÏ kh« r¸o kh«ng dïng ®å nhùa. R¸c vµ thøc ¨n hµng ngµy ph¶i ®æ vµo ®óng n¬i quy ®Þnh. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i.b¸t hµng ngµy ph¶i ®îc lau s¹ch. BÕp ¨n ph¶i cã thùc ®¬n theo tuÇn. gi¸o viªn. ngêi nÊu phô. nh©n viªn nhµ bÕp. ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc kh©u vÖ sinh nhµ bÕp theo lÞch hµng ngµy. cèng r·ch ph¶i ®îc kh¬i tho¸ng kh«ng øng däng. r¸ ræ dao thít ph¶i kh« r¸o ®îc treo vµ kª cao tho¸ng . r¸c ngµy nµo ph¶i xö lý ngµy ®ã kh«ng ®Ó h«m sau míi xö lý g©y mÊt vÖ sØnh¸c ph¶i ®Ó xa n¬i chÕ biÕn. gän gµng vµ cã biÓn ®Ò râ rµng n¬i tiÕp phÈm vµ n¬i s¬ chÕ khu nÊu chÝn vµ n¬i chia c¬m tõng líp. ngêi s¬ chÕ. Ngêi tiÕp phÈm.2. ph¶i cã ræ óp b¸t kh« r¸o. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” S¾p xÕp vÞ trÝ c¸c khu vùc sao cho thuËn tiÖn.Thùc hiÖn tèt viÖc 25 . + VÖ sinh ®å dïng. + VÖ sinh m«i trêng.4. khi nÊu xong ph¶i gän dÑp.

Cã kh¨n lau tay riªng.2. kh¸m søc kháe. H×nh ¶nh bÕp ¨n t¹i trêng C« nu«i. CÇn ph¶i thùc hiÖn tèt kh©u vÖ sinh c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn ¨n cho trÎ. VÖ sinh ®èi víi c« nu«i. sau khi ®i vÖ sinh. nh©n viªn nhµ bÕp ph¶i ®îc häc vµ båi dìng nh÷ng kiÕn thøc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. n¨m v÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng t¸c nu«i dìng vµ an toµn. ®Çu tãc gän gµng mãng tay.4. röa tay b»ng xµ phong tríc vµ sau khi chÕ biÕn thøc ¨n khi tay bÈn. Ph¶i tu©n thñ thei quy ®Þnh sö dông chÕ biÕn theo cöa mét chiÒu.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2. mãng ch©n c¾t ng¾n. II. MÆc quÇn ¸o c«ng t¸c. qua mçi cung ®o¹n chÕ biÕn. nh©n viªn nhµ bÕp. kh«ng ®îc ho kh¹c nhæ khi chÕ biÕn 26 .1. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” theo dâi biÓu ®å. Më réng tiªm chñng chó träng viÖc kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm. s¹ch sÏ.

mãng ch©n mçi tuÇn mét lÇn.2. kh¸m søc khÎo.3 Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi biÓu ®å. nh¾c cha mÑ trÎ c¨t mãng tay.VÖ sinh c¸ nh©n trÎ. ch¶i r¨ng s¹ch sÏ. biÕt nhÆt c¬m r¬i v·i vµo n¬i quy ®Þnh. sóc miÖng. chia thøc ¨n. khi chia ¨n cho trÎ ph¶i ®eo khÈu trang. t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t thêng 27 . nhµ trêng theo dâi biÓu ®å mçi th¸ng mét lÇn tuyªn truyÒn cho c¸c bµ mÑ tiªm chñng më réng 100% trong nhµ trêng vµ phßng chèng c¸c dÞch bÖnh theo c¸c c«ng v¨n nh bÖnh sèt xuÊt huyÕt.4. Phèi hîp víi tr¹m y tÕ trÎ mÉu gi¸o 3 th¸ng kh¸m søc kháe mét lÇn.2.2. ¨n chÝn.2. d¹y trÎ biÕt röa tay tríc khi ®i vÖ sinh vµ sau khi tay bÈn. c« nu«i s¸u th¸ng mét lÇn vÒ søc kháe . r¶ xong lau tay kh«. chó träng c«ng t¸c kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm. kh«ng dïng tay bèc. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy phï hîp víi tõng ®é tuæi.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. sëi ph¸t ban. D¹y trÎ cã thãi quen vÖ sinh khi ¨n uèng..2. chó träng c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ c¸c thêi ®iÓm vÖ sinh cho trÎ. tríc khi ¨n cho trÎ röa tay b»ng xµ phßng díi vßi níc chÈy. khi tæ chøc cho trÎ ¨n ph¶i kª bµn ghÕ ®µy dñ. uèng s«i. ¨n uèng tõ tèn. nhai kü. thùc hiÖn c©n ®ong chia thøc ¨n cho trÎ ®¶m b¶o vÖ sinh vµ ®ñ ®Þnh lîng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” thøc ¨n cho trÎ. dÞch cóm gia cÇm tiªu ch¶y . ph¶i cã kh¨n ø¬t cho trÎ lau tay vµ cã ®Üa dùng c¬m r¬i v·i II.4. ¨n chËm. II. ¨n xong uèng níc..

II. Thêng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c ban ngµnh ®Þa ph¬ng vµ phô huynh vÒ c«ng t¸c nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ b»ng nhiÒu h×nh nh häp phô huynh .5 §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®èi víi c¸c ®oµn thÓ vµ phô huynh. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” xuyªn viÖc ch¨m sãc nu«i dìng vµ vÊn ®Ì vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®Ó ®«n ®èc nh¾c nhë gi¸o viªn nh©n viªn lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. 28 .®Æc biÖt kh©u chÕ biÕn t¹i bÕp ¨n nhµ trêng... 2. tranh ¶nh.2. khÐo tay néi trî tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc x©y dùng gãc häc tËp.c¸c héi thi nh dinh dìng tuæi th¬.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. tê r¬i.

.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.t¨ng chÊt bÐo b»ng c¸ch: cho dÇu ho¹c mì vµo canh.2.2. * biÖn ph¸p n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ II.gi¶m lîng bét ®êng b»ng c¸ch: chÕ g¹o rÎo vµo c¬m 29 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” C¸c bÐ trêng M©m non Kim S¬n tham dù h«Þ thi “BÐ tËp lµm néi trî” Vµ c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm gia ®×nh vµ nhµ trêng gãp phÇn b¶o vÖ søc kháe ®Ó trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn.6 :bæ xung thùc phÈm ®Ó t¨ng lîng b»ng c¸ch : .

t¨ng can xi trong b÷a ¨n .7: c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p chÕ biÕn : Thay ®æi chÕ biÕn : b»ng c¸ch t¨ng thªm mïi vÞ g©y hÊp dÉn cho trÎ 30 .2. trøng. .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” .chän rau cñ qu¶ s¹ch t¬i kh«ng rËp n¸t : Mét sè h×nh ¶nh rau cñ qu¶ t¬i s¹ch II. ®ç .2. . t«m cua trong khÈu phÇn ¨n . s÷a ®Ëu nµnh .c¸ .t¨ng lîng vitamin b»ng c¸ch : ph¸t ®éng c¸c nhãm líp trång c¸c lo¹i rau ®Ó bæ xung lîng rau xanh cho trÎ. chän ®Ëu phô . cã lß giÕt mæ ®Ó nh»m h¹ gi¸ thµnh bæ xung thªm thùc phÈm trong b÷a ¨n cho trÎ.hîp ®ång víi nh÷ng phô huynh cã con em häc t¹i trêng vµ nh÷ng hé cã VAC .

chiªn. ®Ëu hò .chÕ biÕn phï hîp chÕ ®é ¨n cña trÎ .. nÊu thøc ¨n ph¶i ®Ëy vung kÝn.lu ý khi röa rau tr¸nh vß n¸t rau lµm mÊt lîng B1.. khi ninh x¬ng b»ng nåi ¸p suÊt ®Ó tËn dông chÊt dinh dìng tõ x¬ng Bæ xung gia vÞ trong b÷a ¨n 31 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” -T¨ng cêng hÇm b»ng nåi ¸p suÊt cã chÕ biÕn xµo.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. kh«ng ®¶o khuÊy nhiÒu..dÇu . ®Ëu nµnh .. hÇm . Trong chÕ biÕn bæ xung thªm ®Ëu kh«.mÌ .

n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II. nhµ trêng phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng . canh cua +rau ®ay.2.héi cha mÑ phô huynh ®Ó ph¸t ®éng phong trµo tuyªn gãp ñng hé:vµ trong n¨m qua nhµ trêng ®· x©y ®îc hai phßng häc vµ mét bÕp ¨n khu lÎ.8: thay ®æi thùc ®¬n theo tuÇn -thùc ®¬n lªn phï hîp víi mïa . cã ®Çy ®ñ c¸c nhèm thùc phÈm cho trÎ TuÇn Thø B÷a chÝnh 2 C¬m thêng.tranh thñ sù quan t©m chØ ®¹o cña x·.c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn.2. thÞt gµ Ch¸otæng rim cµ chua hîp C¬m thêng ngao +mïng t¬i.2.canh bÝ ®á xêng.9: t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ x· héi ho¸ : .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. S÷a§N+BB thÞt kho tµu L 4 5 6 C¬m thêng. thÞt X«i ruèc ®óc ®Ëu C¬m thêng.canh riªu c¸ . 32 . II. thÞt I 3 B÷a phô M× phë gµ rim t«m C¬m thêng. mua x¾m ®îc trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c nu«i dìng.thÞt xµo Bón x¬ng tæng hîp Thùc ®¬n MÉu gi¸o cña 1 tuÇn Riªng thùc ®¬n cho trÎ suy dinh dìng cã bæ xung s÷a vµo buæi s¸ngvµ mãn sóp gµ vµo xÕ chiÒu kinh phÝ do bè mÑ ®ãng gãp .2.canh bÝ xanh.

Nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu: + VÒ c«ng t¸c tËp huÊn: 100%c¸n bé gi¸o viªn. nh©n viªn ®îc tËp huÊn kiÕn thøcthùc hµnh dinh dìng. cèng tho¸t níc trung t©m. .vßi níc vÖ sinh. trøng .. . + VÒ c«ng t¸c x©y sùng c¬ së vËt chÊt vµ mua s¨m c¸c trang thiÕt bÞ. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Nhµ trêng cßn ph¸t ®éng phong trµo ñng hé thùc phÈm cña c¸c gia ®×nh : nh rau. vÖ sinh trong ¨n uèng. tu bæ 33 . c«ng tr×nh vÖ sinh c¸ nh©n trÎ. t¹o sù tin tëng cña héi cha mÑ phô huynh ®èi víi nhµ trêng. ®Ëu ®ç . vÖ sinh chÕ biÕn.3.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.. lµm thay ®æi nhËn thøc cña nhiÒu ngêi vÒ cho trÎ ¨n b¸n chó t¹i trêng.trÞ gi¸ tèi thiÓu lµ 10000® . 2. bÐ khÐo tay ”.N©ng cÊp ®îc mét bÕp mét chiÒu .®Çu n¨m nhµ trêng häp vµ tuyªn truyÒn cho c¸c bËc phô huynh vÒ c¸ch ch¨m con theo khoa häc. còng qua héi thi ®· t¹o ®éng lùc thóc ®Èy sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ban nganh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng ngµy cµng tèt h¬n. qua ®ã t¹o sù chuyÓn biÕn cao trong nhËn thøc cña mäi ngêi vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ vÒ phßng trèng suy dinh dìng ë trÎ vµ b¶o ®¶m VSATTP. vÖ sinh an toµn thùc phÈm. kÕt qu¶ khÈu phÇn ¨n cña trÎ ®îc t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. th«ng b¸o søc khoÎ cña tõng trÎ qua b¶ng tin t¹i c¸c nhãm líp ®Ó phô huynh n¾m ®îc sùc khoÎ cña con em m×nh ®Ó tõ ®ã phèi kÕt hîp víi nhµ trêng nu«i dìng trÎ.tæ chøc c¸c héi thi dinh dìng nh»m thu hót sù quan t©m cña céng ®ång nh thi “bÐ tËp lµm néi trî. .

1%. C¸n bé gi¸o viªn nhµ trêng ®· biÕt vËn dông “Quy chÕ nu«i d¹y trΔ vµ qu¸ tr×nh ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ. so ®Çu n¨m tû lÖ suy dinh dìng võa vµ nÆng dôc giao ®¹t 100%.. Bµi häc kinh nghiÖm : 34 . trÎ suy dinh dìng nÆng 1. söa ch÷a 3 phßng häc. tæ chøc trÎ ¨n b¸n tró 100% díi nhiÒu II.2%. ®å dïng phôc vô cho viÖc tæ chøc b¸n tró. hîp ®ång thùc phÈm víi nhµ cung cÊp.gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c tiÕp phÈm.2.. ®Æc biÖt tró träng c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe. chia ¨n. §Õn cuèi th¸ng n¨m 2010 huy ®éng vît chØ tiªu so víi so víi chØ tiªu phßng gi¸o cïng kú n¨m häc tríc t¨ng 10. Tû lÖ mÉu gi¸o ®¹t sè trÎ c©n nÆng b×nh thêng lµ 94. 4. vÖ sinh vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng.3. mua s¾m kh¸ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ. Tû lÖ suy dinh dìng gi¶m mét c¸ch râ rÖt. + VÒ chÊt lîng c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng. tû lÖ suy dinh dìng võa lµ ®· gi¶m mét c¸ch râ rÖt. quy tr×nh chÕ biÕn.7%%. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” mét s©n ch¬i cho c¸c ch¸u. N¨m häc 2009-2010 kh«ng cã trêng hîp nµo ngé ®éc thøc ¨n t¹i nhµ trêng vµ kh«ng cã dÞch tiªu chÈy xÈy ra trong nhµ trêng. lu mÉu thøc ¨n hµng ngµy.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.9% h×nh thøc.

II.3. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II. II. II.3.1.5.2. c« phô t¹i líp vµ vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ.2. kiÓm tra gi¸m s¸t cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng vãi c«ng viÖc ch¨m sãc nu«i dìng. gi¸o dôc. nh©n viªn nhµ bÕp vµ vÖ sinh nhµ bÕp. Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu vùc nhµ bÕp. chó trong c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. 35 . gi¸o viªn. vÖ sinh trong chÕ biÕn cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn. Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi biÓu ®å.3. Lµm tèt c«ng t¸c båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìng. phßng chèng c¸c dÞch bÖnh.T¹o nguån thùc phÈm s¹ch.2.2.§Çu t ®ñ c¬ së vËt chÊt. vÖ sinh trong ¨n uèng cho trÎ. thùc hiÖn tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.3. .Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp phÈm vµ giao nhËn thùc phÈm. vµ c«ng t¸c tiªm chñng më réng. II. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. kh¸m søc kháe. .3.Yªu cÇu trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng.2. . phôc vô cho viÖc tæ chøc b¸n tró.4.gi¸o dôc trong nhµ trêng. trang thiÕt bÞ ®å dïng. ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vãi céng ®ång vµ x· héi vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng.3.2 ChØ ®¹o c«ng t¸c tæ chøc b¸n tró thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: .

8. PhÇn kÕt luËn : C«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ MÇm non cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt.trÝ tuÖ.7. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II.2. ChÝnh v× vËy mµ trong n¨m häc võa qua b¶n 36 .6. H×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ngêi míi x· héi chñ nghÜa. C« nu«i vµ nh©n viªn nhµ bÕp ph¶i n¨m v÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ ®¶m b¶o nu«i dìng trÎ kháe m¹nh vµ an toµn.9. II. n©ng cao nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn . tæng kÕt theo ®Þnh kú ®Ó kÞp thêi khen thëng nh÷ng c¸i nh©n ®iÓn h×nh . t×nh c¶m.3. Mét trong nh÷ng néi dung gióp trÎ cã ®îc c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®ã lµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trong trêng MÇm non.2. II. ®ång thêi phæ biÕn kinh nghiÖm c¸c thùc ®¬n tèt cho c¸c ®¬n vÞ cïng häc tËp. II. III. thÈm mü. nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÇm quan träng cña viÖc VSATTP vµ n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ trªn c¬ së triÓn khai nghiªm tóc vµ chØ ®¹o chÆt chÏ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nu«i dìng cho tõng ®é tuæi.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm vµ båi dìng thêng xuyªn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn MN nhÊt lµ c«ng t¸c chØ ®¹o tõ cÊp tØnh ®Õn c¸c trêng. s¬ kÕt. lµ nÒn mãng v÷ng tr·i ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ mäi ®iÒu kiÖn tèt gióp trÎ vµo líp 1 trêng tiÓu häc.3.2.3.3.2. hµng n¨m tæ chøc ®¸nh gi¸.

hîp ®ång thùc phÈm ®îc râ rµng. bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc nhng nghiªm tóc nh×n nhËn l¹i th× c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc nu«i dìng trong nhµ trêng cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. nh÷ng g× ®¹t ®îc cßn rÊt khiªm tèn vµ míi chØ lµ nÒn mãng cho 37 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” th©n t«i ®· tÝch cùc tham mu víi l·nh nhµ trêng . C¸c ho¹t ®éng bíc ®Çu ®· ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ nh :§· n©ng cao ®îc nhËn thøc cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng vµ phô huynh vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc . møc ¨n cña trÎ cha cao so víi gi¸ c¶ thÞ trêng hiÖn nay viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh cha ®îc thêng xuyªn.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. c«ng tr×nh vÖ sinh. tû lÖ suy dinh dìng gi¶m so víi ®Çu n¨m hoc. giao nhËn thùc phÈm . quy tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm ®¶m b¶o vÖ sinh.T«i lµm tèt c«ng t¸c tham mu víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng ®Ó t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng( X©y dùng söa ch÷a phßng häc x©y bÕp mét chiÒu. nhµ bÕp ®iÓm lÎ cha cã bÕp mét chiÒu ®óng theo quy ®Þnh cha cã phßng ¨n. biªn ph¸p nh»m ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non . Tuy nhiªn. c«ng t¸c vÖ sinh ®îc thùc hiÖn kh¸ nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶. ChÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ ®îc n©ng lªn mét bíc. trÎ ®Õn trêng cha cao so víi trÎ hiÖn cã. lu mÉu thøc ¨n. ngñ riªng theo yªu cÇu c«ng tr×nh vÖ sinh cha ®óng quy c¸ch. Trªn ®©y. x©y dng mét sè ho¹t ®éng . lµ kinh nnghiÖm cña b¶n th©n t«i. nguån níc s¹ch. mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró).

4 II. Môc lôc. 3. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” nh÷ng n¨m tiÕp theo. C¸c kªnh th«ng tin. I. tuyªn truyÒn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Híng ®Én ch¨m sãc gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cñ bé gi¸o dôc mÇm non 5 .2 I.3 I. Ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc cña c¸c ®é tuæi. nhËn xÐt cña héi ®ång khoa häc phßng Gi¸o dôc §«ng TriÒu vµ c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp ®Ó b¶n th©n t«i cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u gióp cho viÖc chØ ®¹o nhµ trêng ngµy cµng tèt h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n/.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. mÉu gi¸o mÇm non 2000-2005. IV. t¹p chÝ gi¸o dôc mÇm non 6. I.Nghiªn cøu Häc tËp kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña bé y tÕ vµ bé gi¸o dôc 7. S¸ch chiÕn lîc gi¸o dôc ®Õn n¨m 2020. 2. tµi liÖu tham kh¶o. RÊt mong ®îc sù gãp ý. Ch¬ng 1 PhÇn më ®Çu Lý do chän ®Ò tµi Môc ®Ých nghiªn cøu Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm §ãng gãp míi vÒ mÆt thùc tiÔn PhÇn n«i dung Tæng quan Trang 1 4 4 4 5 38 .n©ng b÷a ¨n cho trÎ.1 I.Tµi liÖu båi dìng giaã dôc mÇm non tõ 2000-2008 4. nhµ trÎ. C¸c tËp san . 8. V*Môc lôc : I. phô lôc *Tµi liÖu tham kh¶o: 1.

môc lôc. IV.2 II. V.2.1 I.2.2.2. Ch¬ng 2 II.2.3 C¬ së lý luËn C¬ së thùc tiÔn Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu Thùc tr¹ng C¸c gi¶i ph¸p Båi dìng nhËn thøc Hîp ®ång mua b¸n thùc phÈm 5 10 16 16 19 19 20 s¹ch Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu 20 vùc bÕp.7-.4 II.1.2.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2 II. phô 28 29 30 31 II. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o 20 dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i.2.5 II.2.2.2. * PHô lôc : lôc NhËn xÐt cña héi ®ång chÊm S 32 KKN PhiÕu trng cÇu ý kiÕn gi¸o viªn mÇm non: 39 .1. c« phô líp. tiªm phßng.2.2.6 II.2.2.2.1 II. gi¸o viªn.3 II. nh©n viªn nhµ bÕp.4 III.9 II. theo dâi biÓu ®å vµ kiÓm tra gi¸m s¸t §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyÒn truyÒn 24-27 víi c¸c ®oµn thÓ vµ phô huynh ®Þa ph¬ng KÕt qu¶ Bµi häc kinh nghiÖm PhÇn kÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o.2 II.2.2. vÖ sinh c¸ nh©n trÎ.1 II. ®å dïng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” I. kh¸m søc kháe.2.

.. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §Ó phôc vô c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong nhµ trêng.............. Sè . m«n....... n¨m c«ng t¸c .................. ®é ®é v¨n chuyªn vµo ho¸.....tuæi...... chóng t«i mong ®îc sù gióp ®ì cña ®ång chÝ qua viÖc tr¶ lêi ®óng.............................................. Hä tªn ........................................................................................... ®Çy ®ñ c¸c c©u hái díi ®©y b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo nh÷ng ý kiÕn phï hîp vµ tr¶ lêi nh÷ng chç trèngtheo suy nghÜ cña m×nh.............................................................. chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n..................................... vµ 40 ............................................................................................................ ngµnh..........................S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm........................ theo ®ång chÝ sö dông biÖn ph¸p nµo díi ®©y : vÞ c«ng t¸c..................................... Tr×nh Tr×nh N¨m ................... C©u 1: C«ng t¸c nu«i dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng b¸n tró ..... .............................. §¬n .......................

Hîp ®ång mua thùc phÈm . C©u 3: §Ó phßng tr¸nh ngé ®éc thùc phÈm nhµ trêng cÇn lu t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g× ? NhËn xÐt cña nhµ trêng Ngêi viÕt SKKN ®Æng thÞ giang V. nhµ bÕp. thùc hµnh vÖ sinh an toµn thùc phÈm . ®å dïng . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” . C©u 2: C«ng t¸c nu«i dìng.VÖ sinh khu nhµ bÕp. cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng néi dung nµo ? néi dung nµo vËn dông cã hiÖu qu¶ nhÊt.Båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh ding dìng.c« phô. NhËn xÐt cña héi ®ång chÊm SKKN 41 .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. nh©n viªn nhµ bÕp.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful