P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Nuoi

Sang Kien Kinh Nghiem Nuoi

|Views: 152|Likes:
Được xuất bản bởixuantra92

More info:

Published by: xuantra92 on Feb 19, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

Kinh nghiÖm:
“Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, n©ngcao b÷a ¨n cho trÎ trong trêng mÇm non

N¨m häc 2009-2010 I. PhÇn më ®Çu: I.1. Lý do chän ®Ò tµi ; §Êt níc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Thêi kú héi nhËp WTO diÔn dµn APEC. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®ang lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt cña mçi Quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn sù ph¸t triÓn cuéc sèng cña con ngêi. Ngµy nay, trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc nãi chung vµ x©y dùng chiÕn lîc con ngêi nãi riªng. §¶ng vµ nhµ níc ta rÊt quan t©m ®Õn sù nghiÖp b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. Sù quan t©m ®ã ®· tõng bíc thÓ chÕ hãa b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c chØ thÞ, quy ®Þnh vµ quy íc ®ã lµ ; LuËt gi¸o dôc 2005 cña níc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· quy ®Þnh: Gi¸o dôc MÇm non cã nhµ trÎ, mÉu gi¸o lµ cÊp häc thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. “Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp của cha anh, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc – xã hội chủ nghĩa. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, tồn tại và phát triển. Khi xã hội ngày càng phát triển thì giá trị con người ngày càng được nhận thức đúng đắn và được đánh giá toàn diện. Vì một tương lai tươi sáng, trẻ em sẽ trở thành chủ nhân hữu ích của tương lai, thì ngay từ
1

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

tuổi ấu thơ trẻ phải được hưởng nền giáo dục phù hợp, hiện đại và toàn diện về mọi mặt: Đức, trí, lao, thể, mỹ. Trong các mặt giáo dục trên thì giáo dục thể chất cho trẻ phải là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất, vì sức khoẻ là vốn quý giá nhât và có ý nghĩa sống còn với con người, đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo. ở lứa tuổi này, cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện dần. Vì thế cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệch lạc và mất cân đối. Do vậy trẻ chỉ có thể phát triển tốt nếu như được chăm sóc một cách hợp lý. Giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non có thể thông qua nhiều biện pháp, như: Tổ chức cho trẻ vận động phù hợp, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ vÖ sinh s¹ch sÏ …Như vậy, một trong những biện pháp phát triển thể chất là nâng cao chất lượng bữa ăn và vệ sinh sạch sẽ . Cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, do đó, nó cần năng lượng để xây dựng. Năng lượng đó lại do thức ăn cung cấp, vì thế thức ăn chỉ phát huy hết vai trò của mình đối với cơ thể khi phù hợp với thể trạng và lứa tuổi. Môc tiªu gi¸o dôc mÇm non lµ gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ t×nh c¶m trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ngêi, chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1. Qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý t¹i trêng mÇm non kim s¬n chóng t«i nhËn thÊy tû lÖ suy dinh dêng cña trÎ ®· gi¶m song vÉn cßn kh¸ cao.hÇu hÕt c¸c c« chØ chó ý tíi c«ng t¸c gi¸o dôc h¬n c«ng t¸c nu«i dìngdo ®ã cha quan t©m ®óng møc ®Õn vÊn ®Ò phßng chèng suy dinh dìng cho trÎ, bªn c¹nh ®ã nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh cßn

2

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

h¹n chÕ do thiÕu kiÕn thøc nu«i con theo khoa häc vµ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n . ChÝnh v× vËy nu«i dìng vµ ch¨m sãc trÎ mÇm non cã mét vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp GD&§T con ngêi. NhiÖm vô v« cïng quan träng ®Æt ra cho chóng ta ph¶i cã ®éi ngò lµm c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu c¬ b¶n trªn, trong ®ã ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn cã vai trß then trèt lµ lùc lîng nßng cèt quyÕt ®Þnh chÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ trong trêng MÇm non .Cïng vãi nhiÖm vô phßng chèng suy dinh dìng cho trÎ em, hiÖn nay lµ vÊn ®Ò ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm lµ mèi quan t©m ®Æc biÖt cña toµn x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· xÈy ra rÊt nhiÒu vô ngé ®éc thùc phÈm ë c¸c ®Þa ph¬ng, lµm ¶nh hëng ®Õn søc kháe vµ tÝnh m¹ng cña nhiÒu ngêi. Nhµ trÎ, mÉu gi¸o lµ n¬i tËp trung ®«ng trÎ, b¶n th©n trÎ cßn non nít, cha chñ ®éng, cã ý thøc ®îc ®Çy ®ñ vÒ dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, nÕu ®Ó xÈy ra ngé ®éc thùc phÈm trong c¬ së gi¸o dôc MÇm non th× hËu qu¶ kh«n lêng. V× vËy, gi¸o dôc dinh dìng, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, x©y dùng m« h×nh thùc phÈm s¹ch, ®Ò phßng ngé ®éc thøc ¨n lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tÕ v« cïng quan träng .MÆc dï nhµ trêng chóng t«i cha cã trêng hîp nµo ngé ®éc thøc ¨n nhng viÖc tuyªn truyÒn trong nhµ trêng ®· ®îc chó ý, chÊt lîng b÷a ¨n ®îc c¶i thiÖn, gia ®×nh trÎ vµ lùc lîng x· h«i ®· cã sù thay ®æi trong nhËn thøc hµnh ®éng vÒ tÇm quan träng

3

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

cña c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ trong ®é tuæi MÇm non, tû lÖ trÎ ¨n b¸n tró ®îc t¨ng lªn. ®Þa ph¬ng nhµ trêng ®· chó ý ®Õn ®Çu t c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô b¸n tró. Mét sè c« nu«i thùc hiÖn kh¸ tèt kh©u chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ, chó ý trong viÖc x©y dùng VAC, ®Æc biÖt lµm vên tr«ng rau t¹o nguån rau s¹ch nhµ trêng ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó gi¶m tû lÖ suy dinh dìng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc c¸c bËc cha mÑ vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®· ®îc nhµ trêng thùc hiÖn t¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn viÖc ®Çu t CSVC, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho b¸n tró cßn h¹n chÕ ,nhµ bÕp cßn chËt hÑp cha ®¶m b¶o bÕp mét chiÒu hîp vÖ sinh ,møc ¨n cña trÎ ®· ®îc t¨ng lªn song so víi gi¸ c¶ thÞ trêng nh¶y vät , dÉn ®Õn chÊt lîng cha ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh. Mét sè gi¸o viªn kü n¨ng thùc hµnh vÒ dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cßn h¹n chÕ. Tõ c¸c c¬ së trªn cho thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ch¨m sãc n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong c¸c trêng MÇm non nãi chung vµ MÇm non Kim S¬n nãi riªng lµ hÕt søc cÊp b¸ch . Lµ mét hiÖu phã nhµ trêng b¶n th©n t«i thËt sù b¨n kho¨n tr¨n trë tríc thùc tÕ thÞ trêng nh¹y c¶m, lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho trÎ t¹i trêng MÇm non, ®Æc biÖt lµ an toµn thùc phÈm. Do vËy, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n cho trΔ trong trêng MÇm

4

Tõ 20/11®Õn 14/1/2009 -2010( nghiªn cøu thùc tiÔn) . Môc ®Ých nghiªm cøu : T×m ra nhõng biÖn ph¸p thùc hiÖn ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm n©ng cao chÊt lîng dinh dìng trong trêng mÇm non ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi hiÖn nay. Qu¶ng Ninh I.3. gãp phÇn gi¶m tû lÖ suy dinh dìng . §ãng gãp míi vÒ thùc tiÔn : .Tõ 10 th¸ng 10 n¨m 2009( viÕt ®Ò c¬ng) .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Tuyªn truyÒn cha mÑ häc sinh vµ c¸c lùc lîng x· héi nhËn thøc dóng vai trß nhiÖm vô vµ tÇm quan träng cña vÖ sinh an toµn thùc phÈm gia ®×nh vµ trêng MÇm non cham sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ MÇm non 5 . ng«n ng÷. x· héi . Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm : * Thêi gian : .Tõ 25/4 ®Õn 10 /5/2010( in nép ) * §Þa ®iÓm : Tại Trêng MÇm non Kim S¬n §«ng TriÒu. I. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” non Kim S¬n tæ chøc ¨n b¸n tró t¹i HuyÖn §«ng TriÒu.Gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn cho trÎ mÇm non ®Ó trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ thÓ lùc. I.4.2.Tõ 1/3 ®Õn 25/4/2010(söa ®æi vµ bæ sung) .Tõ 14/2 ®Õn 30/2/2010 (viÕt theo mÉu) .søc kháe. nhËn thøc t×nh c¶m.Tõ 14/1 ®Õn14/2/2010( viÕt nghiªn cøu thùc tiÔn) . TØnh Qu¶ng Ninh.

Tuệ Tĩnh ( Thế kỷ XIV) đã từng nói: “ Thức ăn là thuốc. trái lại. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” . vì vậy trẻ còn bé cần được ăn nhiều hơn. các xương cốt vẫn dài ra. II. như suy dinh dưỡng.N©ng cao c¸c n«i dung h×nh thøc lång ghÐp vµo néi dung c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh dinh dìng. .C¬ së lý luËn : Từ ngàn xưa. Ông khẳng định: trong trường hợp thiêu ăn. thiếu máu do thiếu sắt. Trẻ được nuôi dưỡng tốt. còi xương. khoa học dinh dưỡng cũng cho chúng ta biết: Thức ăn. thuốc là thức ăn”. Ông cho rằng: Cơ thể khi còn trẻ cấn nhiều nhiệt hơn khi về già.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.1. PhÇn n«i dung: I. Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng thì sự ăn uống có sự ảnh hưỏng rất lớn đến sức khoẻ của trẻ.Ch¬ng I: Tæng quan : I. khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ không thể phát triển bình thường và đó là nguyên nhân gây ra bệnh tật. nhất là đối với trẻ Mầm non.§Çu t c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c ch¨m sãc dinh dêng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm . con người đã biết mối quan hệ giữa ăn uống và sức khoẻ. thùc hµnh tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Freud ( 1835 – 1993) nhà tâm lý học ( người áo) đã nhận thấy rằng: Sự ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng của trẻ. Các vật liệu này thường xuyên đổi mới và thay thế thông qua quá trình hấp thụ và chuyển hoá các chất trong cơ thể. Ngược lại. Hyporcat ( 460 – 377 TCN) đã đánh giá cao vai trò của sự ăn uống đối với sức khoẻ và bệnh tật. các chất dinh dưỡng làm vật liệu xây dựng cơ thể. cấn nặng đứng nguyên hay sụt đi. S.1. đồng thời Ông cũng chỉ ra rằng: chế độ ăn chỉ tốt khi có một lối sống hợp lý. ăn uống đầy đủ thì da 6 . Nói về sự ảnh hưởng của sự ăn uống tới sức khoẻ của trẻ. Danh y Việt Nam.1.

không được bắt buộc trẻ ăn như thế dạ dày mới tiết dịch mạnh. không có giờ giấc.Côvryghina mới đưa ra một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức nâng cao bữa ăn cho trẻ ở trường Mầm non như: cho trẻ ăn tuỳ thích thú. Ngoài ra. cho trẻ ăn không đúng lúc sẽ làm giảm khẩu vị. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” dẻ hồng hào. thì thường gây ra rối loạn tiêu hoá và trẻ có thể mắc một số bệnh như tiêu chẩy. Mọi khẩu phần giành cho trẻ em thì phải cho ăn cùng một lúc để trẻ quen ăn hết khẩu phần. Nừu cho trẻ ăn uống không khoa học. Ngé ®éc thùc phÈm cã thÓ xÈy ra víi bÊt kú mét ai. Nhưng chưa có một tác giả nào đề cập đến hiệu quả tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ. Sự ăn uống không điều độ sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hoá của trẻ. c¸c tµi liÖu “ n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ ®Ò phßng ngé ®éc” cña côc qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm thuéc bé Y tÕ n¨m 2000. thịt chắc nịch và cân nặng đảm bảo. Mãi cho đến năm 1967. Tuy nhiên. các tác giả mới chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của sự ăn uống đến sức khoẻ và bệnh tật của trẻ. giữa các bữa ăn không bao giờ cho ăn bánh kẹo ngọt. mùi vị hấp dẫn thì sẽ gây cảm giác thèm ăn cuả trẻ. ®Ó phßng tr¸nh ngé ®éc thùc 7 . thức ăn có hình thức đẹp. Nh chóng ta ®· biÕt trªn c¸c kªnh th«ng tin. hợp lý và vệ sinh.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Đ. làm ức chế trung tâm điều khiển ăn uống và làm phá hoại chế độ ăn uống đúng đắn. g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng hoÆc ¶nh hëng l©u dµi ®Õn søc kháe. trong cuốn “Cán bộ giữ vườn trẻ và nhóm trẻ nhỏ của vườn trẻ mẫu giáo” của tác giả M. còi xương. vấn đề ăn uống đối với trẻ Mầm non đã được quan tâm từ rất sớm. Ngé ®éc thùc phÈm cã thÓ tr¸nh ®îc . Đồng thời các tác giả cũng cho rằng: để có cơ thể phát triển tốt. tránh được bệnh tật thì cần phải đảm bảo một chế độ ăn uống khoa học. khô mắt do thiếu VitaminA… Như vậy.

.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.kh«ng cã h¹n sö dông. Lo¹i vi trïng thø 2: lµ tô khÊu trïng. Do sinh vËt nguyªn nh©n thêng gÆp g©y ngé ®éccÊp tÝnh trong ¨n uèng lµ do vi khuÊn almonella :Lo¹i vi khuÈn nay thêng g©y nhiÔm do thøc ¨n bÞ nhiÔm bÈn trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n. Ngé ®éc thùc phÈm di vi sinh vËt ( Vi trïng) vµ ®éc tè cña vi sinh vËt bao gåm nÊm mèc. kh«ng ghi râ n¬i s¶n xuÊt + NÕu lµ ®å hép : kh«ng mua hép kh«ng ghi nh·n m¸c. kh«ng bÞ dËp n¸t. c¸c trêng mÇm non tæ chøc b¸n tró thùc hiÖn tèt lêi khuyªn : *Chän thùc phÈm s¹ch. ngé ®éc thêng g©y thµnh dÞch lín. chÝn. + NÕu thùc phÈm gãi s½n kh«ng mua hµng hãa kh«ng cã nh·n m¸c kh«ng ghi h¹n sö dông. vµ kh«ng cã mïi l¹.do tay ch©n ngêi chÕ biÕn bÞ môn nhät cã mñ l©y nhiÔm vµo thøc ¨n. níc ®äng vµ ®Ó lÉn thùc phÈm sèng. kh«ng cã dông cô ®Ëy kÝn. bôi bÈn. mua ë n¬i ®· biÕt ®Þa chØ râ rµng vµ mua tËn gèc ®Ó gi¶m ®îc gi¸ thµnh . kh«ng cã dao thít dïng riªng. mµu s¾c lße loÑt kh«ng tù nhiªn kh«ng cã ®å bao gãi. nÊm 8 . + NÕu lµ thùc phÈm chÝn : kh«ng mua khi thÊy bµy b¸n ë n¬i gÇn cèng r·nh. kh«ng cã gi¸ kª cao. + NÕu thùc phÈm sèng: chØ lùa chän nh÷ng thùc phÈm cßn t¬i míi. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phÈm ngêi tiªu dïng. kh«ng cã n¬i s¶n xuÊt. * Nguyªn nh©n g©y ngé ®éc thùc phÈm: a.

buån n«n. d. b¶o qu¶n kh«ng tèt bÞ nÊm mèc. v©n ®éng gia ®×nh trÎ nu«i trång tham gia cung cÊp thùc 9 . Thøc ¨n bÞ biÕn chÊt: thøc ¨n giÇu chÊt ®¹m. b. cã thÓ lËp tøc hoÆc 30 phót ®Õn vµi giê: XuÊt hiÖn ®au bông. sau ®a trÎ ®ÕnØt¹m y tÕ gÇn nhÊt ®Ó kh¸m vµ xö lý tiÕp.CÇn cã hîp ®ång víi n¬i s¶n xuÊt cung cÊp thùc phÈm sach cho nhµ trêng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. tæ chøc duy tr× VAC trong nhµ trêng . n«n ®i ngoµi nhiÒu lÇn cã thÓ g©y mÊt níc cÇn cho trÎ uèng bï níc vµ muèi pha cho trÎ uèng. kim lo¹i nÆng. c¸ íp. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” mèc. xÈy ra sau khi ¨n. phô gia chÕ biÕn thùc phÈm. h¹t cñ ®Ëu c¸ nãc. c. Thøc ¨n cã s½n chÊt ®éc : nh s¨n. ®au quÆn bông. ®¶m b¶o nguån thùc phÈm s¹ch dïng cho trÎ b»ng nhiÒu biÖn ph¸p : . ®i ngoµi nhiÒu láng ph©n cã thÓ cã m¸u b. TriÖu trøng. * C¸c triÖu trøng ngé ®éc thøc ¨n vµ c¸ch xö lý: a. n«n nhiÒu. do thøc ¨n ®Ó l©u. Do nhiÔm ph¶i chÊt g©y ®éc : Thuèc trõ s©u. chÊt bÐo b¶o qu¶n kh«ng tè g©y biÕn chÊt gåm thÞt... Trong trêng hîp ngé ®éc nÆng. m¨ng. Chó ý ph¶i lu mÉu thøc ¨n ®Ó tr¹m y tÕ t×m ra nguyªn nh©n ngé ®éc sím kÞp thêi xö trÝ cho trÎ * C¸ch phßng vµ tr¸nh ngé ®éc thùc phÈm: a. c¸ch xö trÝ: Khi xÈy ra ngé ®éc do thøc ¨n uèng cÇn t×m c¸ch g©y n«n ®Ó thøc ¨n ra ngoµi c¬ thÓ. ®éc tè vi nÊm.

röa tay b»ng xµ phßng . thøc ¨n ®îc chia dùng c¸c xoong nåi ph¶i cã n¾p ®Ëy. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phÈm cho nhµ trêng.hµng ngµy nhµ bÕp cÇn thùc hiÖn dóng quy ®Þnh lu mÉu thøc ¨n. cÇn röa tay sach trong giê s¬ chÕ thùc phÈm. chÕ biÕn thùc phÈm ®îc båi dìng tËp huÊn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. kh«ng dïng b¸t nhùa cho häc sinh ¨n. biÕt mua thùc phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng vÖ sinh . mãng tay.tríc khi chia thøc ¨n. Thùc phÈm ph¶i ®îc röa díi vßi níc s¹ch. cã lång bµn tr¸nh ruåi nhÆng nhiÔm bÈn. nÊu xong cho trÎ ¨n ngay. mçi lÇn röa kh«ng ®îc röa nhiÒu thøc ¨n ®îc chÕ biÕn nÊu kü. x©y dùng bÕp mét chiÒu vÖ sinh: Cã dông cô chÕ biÕn thøc ¨n sèng vµ chÝndông cô dïng xong ph¶i röa s¹ch ph¬i kh«.sach sÏ. b¸t th×a cña trÎ tríc khi dïng ph¶i tr¸ng níc nãng®¶m b¶o vÖ sinh. quÇn ¸o.rau qu¶ ph¶i ®îc ng©m röa nhiÒu lÇn. kh«ng dïng ®å nhùa ®ùng thøc ¨n nãngdÔ th«i nhiÔm C. sau khi ®i vÖ sinh vµ khi tay 10 . thøc ¨n ®Ó qua buæi qua ®ªm tríc khi ¨n ph¶i dun s«i kü. ®¶m b¶o vÖ sinh trong chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Nh©n viªn nhµ bÕp ®Çu tãc gän gµng. thùc phÈm qu¸ h¹n sö dông. tríc khi ¨n ph¶i dun l¹i thøc ¨n. mãng ch©n ph¶i s¹ch sÏgän gµng. b. §éi ngò tiÕp phÈm. tríc khi dïng ph¶i röa l¹i. T¨ng cêng vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh m«i trêng + VÖ sinh c¸ nh©n ®èi víi nh©n viªn nhµ bÕp . kh«ng mua thùc phÈm kh«ng râ nguån gèc. thùc phÈm bÞ biÕn chÊt. t¬i ngon.

cã khÈu trang t¹p dÒ. ở nước ta.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.1. xö lý r¸c th¶i hîp vÖ sinh. s©n trêng.day trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh ¨n uèng.C¬ së thùc tiÔn.2. quÇn ¸o s¹ch sÏ. nh¾c cha mÑ trÎ hµng tuÇn c¨t mãng tay.. Tim phæi nÕu cã bÖnh kÞp thêi ®iÒu trÞ. hè r¸c . röa xong lau kh«.. chuÈn bÞ bµn ghÕ ¨n. ®Çu tãc gän gµng. ®eo khÈu trang khi chia thøc ¨n vµ cho trÎ ¨n . hè xÝ ph¶i cã n¾p ®Ëy . dÞnh kú duyÖt ruåi muçi. uèng s«i. ch©n cho trÎ. nhai kü. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c. sóc miÖng. ¨n xong biÕt uèng níc. cã ®Üa dïng thøc ¨n r¬i v·i. tñ l¹nh ph¶i lu mÉu thøc ¨n sèng vµ chÝn cã nh·n m¸c râ rµng.®Æc biÖt kh¸m ph©n . ¨n uèng tõ tèn. + VÖ sinh m«i trêng . ¨n chËm. níc tiÓu.6 th¸ng mét lÇn kh¸m søc kháe xÐt nhiÖm nh c« nhµ bÕp + VÖ sinh c¸ nh©n trÎ: Röa tay tríc khi ¨n b»ng xµ phßng díi vßi níc ch¶y. + VÖ sinh c¸ nh©n ®èi víi gi¸o viªn vµ c« nu«i phô líp: Röa tay b»ng xµ phßng tríc khi chia c¬m. nh©n viªn nhµ bÕp 6 th¸ng mét lÇn kh¸m søc kháe ®Þnh kú . §¶m b¶o cã níc sach khi dïng shµng ngµy biÕt quÐt dän bÕp. day trÎ biÕt röa tay khi tay bÈn. kh¬i th«ng cèng r·nh. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” bÈn trong qóa tr×nh chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ. I.¨n chÝn..kh«ng bèc tay. ch¶i r¨ng s¹ch sÏ. qua việc nghiên cứu vấn đề tổ chức bữa ăn cho trẻ ở trường Mầm non mới được quan tâm mấy năm gần đây trong công trình nghiên cứu: “ Khảo sát khẩu phần ăn trưa và bữa phụ” của tác giả Lê Thị Khánh 11 . kh¨n ít lau tay. sau khi vÖ sinh. tr¸nh r¬i v·i c¬m.

trong đó lượng Gluxit quá cao. cơ sở vật chất thiếu thốn. 12 . Chúng ta mới chỉ cung cấp được khoảng 70% nhu cầu cần thiết tối thiểu năng lượng cho trẻ mẫu giáo và năng lượng đó chủ yếu là do Gluxit mang lại. có nhiều quan niệm coi nhẹ việc nuôi nên các hình thức tổ chức còn nghèo nàn.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Như vậy. nhà trường và gia đình cần có sự hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa nuôi và dạy. Kết qủa nghiên cứu cho thấy tình hình cung cấp năng lượng cho trẻ ở trường mầm non còn thấp so với tiêu chuẩn. Khi công trình nghiên cứu: “ Điều tra tình trạng dinh dưỡng của trẻ mẫu giáo ở một số trường phía Bắc” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Trâm ( 1989) và “tình hình cung cấp dưỡng chất cơ bản cho trẻ ở một số trường mẫu giáo” của tác giả Võ Thị Cúc ( 1992) cũng cho thấy việc cung cấp dưỡng chất cơ bản ( Gluxit. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra một nguyên nhân dẫn đến tình hình trên như: bếp ăn mới được hình thành. chặt chẽ và kém hiệu quả. tỉ lệ các chất sinh năng lượng chưa cân đối. các công trình nghiên cứu về vấn đề này không nhiều. đào tạo đội ngũ cô nuôi có trình độ hiểu biết về dinh dưỡng cho trẻ…. đánh giá và tổng kết về tình hình dinh dưỡng. khẩu phần ăn của trẻ Mầm non chữ chưa quan tâm đi sâu vào cách tổ chức n©ng cao bữa ăn và đặc biệt là bữa ăn trưa cho trẻ. còn lượng Lipit thì quá thấp. chủ yếu là điều tra. Mặt khác hai tác giả cùng nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa kiến thức khoa học về dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo đối với các cơ sở nuôi dạy trẻ. tránh tình trạng cho ăn theo kinh nghiệm hoặc tổ chức dinh dưỡng thiếu lí luận toàn diện.Từ đó tác giả đưa ra các giải pháp: Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các trường mầm non để đảm bảo cho việc tổ chức ăn cho trẻ. Đồng thời. Lipit) cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non của ta hiện nay còn thấp. giữa sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần của trẻ mẫu giáo. chưa hợp lý. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Hoà ( 1983 ) có đưa ra khảo sát khẩu phần ăn trưa năng lượng của trẻ ở trường Mầm non.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Do tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu và do yêu cầu thực tiễn nên yêu cầu “ Tổ chức n©ng cao bữa ăn trưa của trẻ ở trường mầm non” là cần thiết. Có nhiều biện pháp tạo ra sự muốn ăn của cơ thể và một trong những biện pháp đó là thành lập ở trẻ những phản xạ ăn uống có điều kiện. Để bù vào phần vật chất đã bị tiêu hao. Khi phản xạ này được thành lập một cách bền vững thì chỉ đến các giờ ăn quen thuộc các cơ quan tiêu hoá bắt đầu tiết dịch trước khi ăn. phòng ăn sạch sẽ. thoáng mát. khi ta đói mà ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì ngay lúc đó 13 . đồng thời để cơ thể luôn luôn đổi mới và phát triển thì cơ thể phải lấy chất dinh dưỡng từ bên ngoài và cơ thể dưới dạng thức ăn. Ngoài ra cách chế biến món ăn. Khi đó ta có cảm giác muốn ăn và khi được ăn sẽ ăn ngon miệng. Như chúng ta đã biết. ngoài ra dụng cụ ăn uống như: bát. Muốn tạo ra cảm giác muốn ăn của cơ thể thì cần phải hình thành ở trẻ những phản xạ ăn uống có điều kiện và đặc biệt cần hình thành phản xạ có điều kiện ăn uống về thời gian. đũa. gồm những phân tử quá lớn nên cơ thể không thể sử dụng ngay mà phải qua hai quá trình biến đổi: Biến đổi về lý học và biến đổi về Hoá học. thìa…sạch sẽ vệ sinh cũng giúp ta ăn ngon miệng. Trong cơ thể. vật chất bị tiêu hao và bị phân giải để cung cấp năng lượng cho hoạt động sống. mùi thơm của thức ăn sẽ kích thích dịch tiêu hoá. Khi vào một phòng ăn thoáng mát. Thức ăn gồm các chất có cấu trúc phức tạp. được ngồi ăn trên bàn ghế sạch sẽ người ta sẽ có cảm giác muốn ăn. sạch sẽ. Cảm giác muốn ăn của trẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thøc ¨n hÊp dÉn. việc bày trí đồ đạc trong phòng ăn là những nhân tố quan trọng tạo ra cảm giác muốn ăn của cơ thể. đồng thời thức ăn sẽ được tiêu hoá nhanh.

cơ thể 14 . ăn uống là một trong những biện pháp giúp cơ thể khoẻ mạnh. Thøc ăn chính là sợi dây liên lạc giữa cơ thể và môi trường và cung cấp năng lượng cho tất cả các bộ máy trong cơ thể hoạt động của hệ thần kinh. tái tạo lại những cơ quan hao mòn quá trình sống. Hoặc thức ăn được bày biện lịch sự. tuần hoàn. cân nặng và chiều cao. không thể trông cậy vào gì khác ngoài thức ăn. Thức ăn còn đem lại vật liệu để cơ thể sửa chữa những bộ phận hư hỏng. ăn uống là một trong những nhu cầu của con người. Đối với trẻ Mầm non cơ thể đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Từ cái thai lớn lên thành em rồi thành người lơn. vì vậy đòi hỏi khẩu phần ăn phải đầy đủ về số lượng và chất lượng. Trong bầu không khí trước và trong khi ăn có ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác muốn ăn của cơ thể. nhẹ nhàng tránh những tin gây xúc động mạnh… thì cảm giác ngon miệng sẽ được tăng lên. giúp trẻ có sự cận bằng giứa tuôi. Ví dụ: cứ vài giờ tế bào trong ruột lại chết vì thế phải tạo ra tế bào mới thay thế tế bào cũ. cơ bắp… vì thế chẳng có tế bào nào trong cơ thể giám từ chối thức ăn. Con người ta cần ăn để sống. Không những thế thức ăn còn cung cấp những chất cần thiết để cơ thể lớn lên và phát triển. ăn uống rất cần thiết cho cơ thể phát triển về thể chất và tinh thần vì thế thức ăn cung cấp vật liệu cần thiết . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” cơ quan tiêu hoá sẽ tiết ra dịch. tiêu hoá. Nói chung các cơ quan trong cơ thể đều nhờ vào thức ăn để tồn tại và phát triển. Người ta chỉ muốn ăn và ngon miệng khi mà con người cảm thấy thoải mái. trạng thái sinh lý. Trẻ khoẻ mạnh. yên tĩnh. hô hấp. bệnh lý.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. không bị ức chế bởi một lý do nào đó vì vậy trong khi ăn cần tạo bầu không khí ấm cúng vui vẻ. gọn gàng…sẽ tạo cảm giác muốn ăn của cơ thể. bài tiết. Khoa học dinh dưỡng giúp chúng ta hiểu được con người sống ở thức ăn và từ đó xây dựng các chế độ ăn hợp lý cho từng độ tuổi. phát triển và phục hồi sức khoẻ cho cơ thể.

3 tuổi cần cung cấp 1300Kcalo/ngày 15 . Trẻ em nếu ăn uống hợp lý thì tất phát triển về chiều cao. Nếu trẻ ăn uống thiếu thốn quá hay ăn uống không điều độ thì sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hoá. phá hoại quá trình trao đổi chất… từ đó làm cho cơ thể trẻ yếu đi và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Chẳng hạn theo dõi cân của một trẻ mạnh khoẻ sẽ rõ. Theo số liệu điều tra của tổng cục thống kê thì tỷ lệ suy dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam là rất lớn. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng và chiều cao.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. cân đối khi mà được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì vậy trẻ em chỉ phát triển được hài hoà. Từ 4 tháng tuổi cân nặng gấp đôi lúc lọt lòng. mỗi tháng đầu trẻ cao lên 3cm và 8 tháng sau mỗi tháng cao lên 3. nhu cầu về dinh dưỡng rất cao. Theo Freud. viêm đường hô hấp… khi mắc bệnh thì thường nặng hơn và có tỷ lệ tử vong cao. Cung cấp về dinh dưỡng của trẻ em theo tuổi được Viện dinh dưỡng đưa ra với trẻ < 1 tuổi cần cung cấp 1000Kcalo/ngày trẻ < 1 . như: khí hậu. Đối với trẻ mầm non. khi được 1 năm số cân sẽ tăng gấp 3. Nguyên nhân chủ yếu là do ăn uống thiếu chất và chế độ chăm sóc chưa hợp lý.Những trẻ suy dinh dưỡng rất dễ mắc các bênh tiêu ch¶y. đây là một tỷ lệ khá cao so với quy định trên thế giới. yếu tố giống nòi. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phát triển giúp cơ thể tránh sự nhiễm trùng. Như vậy. chế độ dinh dưỡng…nhưng trong đó chất lượng của dinh dưỡng vẫn là chủ yếu. trái lại cân nặng đứng nguyên hoặc sụt đi. tinh thần mở mang điều hoà.nhà phân tâm học ( người áo ) thì trong trường hợp thiếu ăn thì xương cốt vẫn dài ra. ăn uống có vai trò rất to lớn đối với sức khoẻ và sự phát triển thể chất của trẻ. Qua các công trình nghiên cứu cho thấy: ngay trong năm thứ nhất.5cm.Qua nghiên cứu cho thấy trẻ em cần nhiều thức ăn hơn người lơn. khuôn mặt vui tươi của tuổi thơ.

4%. So víi ®Çu n¨m häc tû lÖ suy dinh dìng gi¶m 3.4%.2%.6%. hoạt động học tập. 16 . như: thể dục sáng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Nếu như trẻ không có bữa ăn trưa hay có ăn nhưng không hợp lý thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất của trẻ. đương nhiên nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể là thức ăn. nhất thiết phải có bữa ăn trưa để bù đắp phần năng lượng bị tiêu hao trong các hoạt động từ sáng đến trưa và cung cấp năng lượng cho trẻ tham gia vào các hoạt động buổi chiều. hoạt động góc… trẻ rất hiếu động nên thường tham gia các hoạt động một cách tích cực. vì bữa trưa cần cung cấp năng lượng cho trẻ để bù đắp cho sự tiêu hao năng lượng ( do hoạt động ) và đảm bảo năng lượng cho trẻ hoạt động tiếp theo trong ngày.6%. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” trẻ < 4 – 6 tuổi cần cung cấp 1500Kcalo/ngày Dựa vào căn cứ trên nên chế độ ăn trong ngày của trẻ được chia thành 3 – 4 bữa trong đó tỷ lệ các bữa hợp lý nên là: Bữa sáng 25%. tû lÖ suy dinh dìng 13. Thường buổi sáng. mÉu gi¸o tû lÖ kªnh A ®¹t 86. Khi trẻ hoạt động tích cực sẽ tiêu hao nhiều năng lượng. bữa xế 15%. bữa tối 20%. tû lÖ suy dinh dìng 14. trẻ ăn rất ít. bữa trưa 40%. Vì vậy. Trẻ đến trường mầm non ngay từ buổi sáng đã tham gia vào các hoạt đông trong chế độ sinh hoạt một ngày. do vậy không thể đủ năng lượng cho trẻ đủ hoạt động. hoạt động ngoài trời. Trong một ngày thức ăn được phận phối cho bữa trưa là nhiều calo hơn khoảng 30 – 40% khẩu phần ăn hàng ngày. Cuèi n¨m häc 2009 -2010 trêng mÇm non Kim S¬n cã 11 líp ¨n b¸n tró víi 295ch¸u ®¹t tØ lÖ 100% ¨n b¸n tró t¹i líp díi nhiÒu h×nh thøc Tû lÖ nhµ trÎ kªnh A ®¹t 85. Với cơ thể trẻ sẽ lấy năng lượng ở đâu để hoạt động.

bè trÝ b¶ng biÓu.Nhµ trêng ®· ®Çu t vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô cho tæ chøc b¸n tró. biÕt tËn dông thùc phÈm s¨n cã ë ®Þa ph¬ng giÇu chÊt dinh dìng ®Ó chÕ biÕn mãn ¨n cho trÎ.4%. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ vµ kiÓm tra an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. canh. mua 2 tñ thuèc vµ bæ sung thªm ®êng èng dÉn níc .8%.Nhµ trêng ®· hîp ®ång víi phô huynh cung cÊp thùc phÈm ®¶m b¶o . cã x¸c nhËn cña ñy ban nh©n d©n x· chñ yÕu nhµ cung cÊp lµ phô huynh cña nhµ trêng. söa ch÷a s©n vên c©y cña bÐ vµ hoa tho¸ng hiªn líp häc . tû lÖ mÉu gi¸o kªnh A 88. söa bÕp mét chiÒu ®iÓm trung t©m. ®å dïng. x©y míi bÕp ®iÓm lÎ. tû lÖ suy dinh dìng 12. . dông cô nhµ bÕp gän gµng. mua 2 tñ l¹nh b¶o qu¶n vµ lu mÉu thøc ¨n. Mét sè gi¸o viªn dinh dìng ®· biÕt s¾p xÕp. c¸ t«m hîp ®ång ®· ®îc quy ®Þnh chÆt chÏ. quy tr¸ch nhiÖm râ rµng cho bªn nhËn vµ bªn cung cÊp thùc phÈm. nhµ trÎ ®¹t kªnh A 87.X©y dùng thùc ®¬n phï hîp theo mïa. quy ®Þnh mét sè biÓu b¶ng trong nhµ bÕp. thÞt trøng. tû lÖ suy dinh dìng 11.2%. ®a sè gi¸o viªn dinh dìng ®· biÕt c¸ch tÝnh khÈu phÇn phï hîp víi nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o. nh g¹o vµ c¸c lo¹i rau.6% . Chóng t«i ®¸ng gi¸ nh sau : VÒ u ®iÓm: . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §Çu n¨m häc 2009-2010 nhµ trêng duy tr× ®îc 11 líp ¨n b¸n tró gåm 295 ®¹t tû lÖ 100% c¸c ch¸u ¨n díi nhiÒu h×nh thøc. x©y m¬ng tho¸t níc vµ mét sè dông cô ®ùng c¬m. 17 . bån vÖ sinh cho trÎ .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

bè trÝ biÓu b¶ng trong nhµ bÕp cha hîp lý cha khoa häc cha ®îc vÖ sinh s¹ch sÏ thùc hiÖn cha nghiªm tóc kh©u tiÕp phÈm. b¶ng ph©n c«ng c« dinh dìng. x©y dùng thùc ®¬n cha phï hîp c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh níc th¶i cha ®¶m b¶o vÖ sinh nh ®iÓm lÎ.Nhµ trêng thùc hiÖn kh¸ tèt ho¹t ®éng vÖ sinh c¸ nh©n cho c« vµ trÎ. VÒ h¹n chÕ : .ch¬ng II : Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu: II. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” ng¨n n¾p cã khoa häc vµ thêng xuyªn vÖ sinh s¹ch sÏ nh c« Lôa .2. chó träng c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng vµ dông cô nhµ bÕp. thùc hiªn vÖ sinh c¸ nh©n trÎ vµ vÖ sinh m«i trêng cha ®îc thêng xuyªn. c« G¸i.2.thùc phÈm lªn xuèng thÊt thêng vµ thùc hiÖn cha thêng xuyªn kh©u tr¸ng b¸t b»ng níc nãng tríc khi ¨n.1. ®«i lóc cßn cha vÖ sinh xung quanh nhµ bÕp cha s¹ch sÏ. ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng ®Ó n©ng møc ¨n cho trÎ lµ 5000®/ trÎ/ ngµy . nhµ bÕp trung t©m s¾p xÕp ®å dïng. viÖc ph©n c«ng tæ trëng nu«i dìng cha cô thÓ cha râ rµng híng dÉn kiÓm tra gi¸m s¸t cha chÆt chÏ II. c« Hång .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Thùc tr¹ng : 18 .Nhµ trêng ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh vµ c¸c ban ngµnh. gãc tuyªn truyÒn dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.Mét sè bÕp ¨n cßn thiÕu biÓu b¶ng trong nhµ bÕp nh b¶ng c«ng khai tµi chÝnh.

kiªn tr×. tù häc tù båi dìng. n©ng cao khÈu phÇn ¨n b¸n tró cho trÎ. mét sè c«ng tr×nh vÖ 19 . nhiÖt t×nh ch¨m sãc nu«i dìng trÎ. ®ång t©m. tËn tôy víi c«ng viªc. §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ®oµn kÕt tèt. tÝch cùc häc tËp. ®ång søc thùc hiÖn tèt môc tiªu nhiÖm vô n¨m häc. phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt trung thùc thËt thµ. nh©n d©n. chØ ®¹o ®· ®îc tÝch lü qua hµng n¨m d¸m nghÜ d¸m lµm. thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n nghiÖp vô tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p ®æi míi vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm. x©y dùng thùc ®¬n cha phï hîp . ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh vµ cÊp c¬ së. C¬ së vËt chÊt tõng bíc ®îc æn ®Þnh c¸c c«ng tr×nh vµ nguån níc s¹ch ®îc ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®å dïng phôc vô b¸n tró. NhiÒu ®ång chÝ n¨ng lùc s ph¹m xÕp lo¹i tèt. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non Kim S¬n HuyÖn §«ng TriÒu TØnh Qu¶ng Ninh . Khã kh¨n : Mét sè c« nu«i cßn h¹n chÕ vÒ nhËn thøc nu«i dìng .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. cã nhiÒu n¨m lµm c«ng t¸c qu¶n lý nªn kü n¨ng nghiÖp vô còng nh kinh nghiÖm qu¶n lý. kh«ng chÊp nhËn bÖnh thµnh tÝch trong nhµ trêng. Uy tÝn víi phô huynh.vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp. chÞu khã . bÕp ®îc x©y dùng bÕp mét chiÒu c«ng t¸c vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh m«i trêng ®Èm b¶o an toµn .Tæ chøc ¨n b¸n tró cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ®©y : ThuËn lîi : Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®Òu ®¹t tr×nh ®é chuÈn vµ trªn chuÈn.

dinh dìng nÆn g 2 10 6 5 5 1 1 ìng võa bÐ C©n o ph × nÆn g b×nh T 34 64 80 84 Cuèi n¨m SD D Võa SD D g BÐ o × nÆng dinh b×nh thêng Nhã 34 32 57 77 82 nÆn ph m trÎ 3 72 tuæi 4 84 tuæi 5 88 6 4 3 2 1 20 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” sinh vµ nguån níc s¹ch cßn h¹n chÕ.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. .con em chñ yÕu lµ n«ng th«n nªn kinh tÕ cßn khã kh¨n. khÈu phÇn ¨n cña trÎ mÉu gi¸o cha ®¹t møc tè thiÓu 47-48% theo quy ®Þnh (5060%) n¨ng lîng cÇn ®¹t cña trÎ nhµ trÎ t¹i trêng cha ®¹t møc tèi thiÓu 57-59%( quy ®Þnh 60-70%). cha thùc hiÖn thêng xuyªn kh©u cung cÊp thùc phÈm an toµn .Kh¶o s¸t: KÕt qu¶ so s¸nh. ThÓ lùc : Líp Sè trÎ C©n §Çu n¨m Suy Íuy d.

vÖ sinh trong 21 .2 23 0.3 % 12 4.76 % 0 260 248 95. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” tuæi Cén 27 g % 8 10 248 89.7 % 3 1.7 % 0 §Çu n¨m Sè trÎ Tèt BT YÕu BÖn h tËt 0 Cuèi n¨m XuÊt ph¸t tõ nh÷ng u ®iÓm vµ tån t¹i trªn.5 % 2 0.25 % 262 94.7% tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn t«i ®a ra mét sè biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã nh sau : II. thùc hµnh tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm.2. Båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìng.1.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2 C¸c biªn ph¸p chñ yÕu : * biÖn ph¸p vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm II.1 % 0% % *Søc kháe: Sè trÎ Tèt BT YÕu BÖn h tËt 260 % 228 87. chóng t«i ®· thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non so s¸nh kÕt qu¶ dinh dìng ®Çu n¨m häc vµ cuèi n¨m häc gi¶m tû lÖ suy dinh dìng 4.2.2.8 % 30 11.83% 7 0.2 % 13 4.

2. tæ chøc sinh ho¹t chuyªn ®Ò thùc hiªn thùc hµnh.vÖ sinh trong chÕ biÕn vµ vÖ sinh ¨n uèng cho trÎ ..ngêi b¸n ph¶i cã ý thøc b¶o qu¶n tèt che ®Ëy. s¹ch sÏ. cÊt gi÷ kh«ng cho ruåi nhÆng bôi b¸m vµo u tiªn cho c¸c bËc phô huynh cã ®iÒu kiÖn trªn tham gia hîp 22 .Tæ chøc cho c¸n bé gi¸o viªn häc tËp” quy chÕ nu«i d¹y trΔ. gia cÇm .2. .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Sau khi tËp huÊn cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªnvÒ kiÕn thøc.2. vÖ sinh trong ¨n uèng cho trÎ .2. hîp vÖ sinh . c¸c c¬ së hîp ®ång ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÖ sinh. giao lu häc hái. nhµ cöa n¬i giÕt mæ gia sóc. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” chÕ biÕn cho ®éi ngò gi¸o viªn.2.tõ côm ®Õn trêng.2. chóng t«i ®· chän nh÷ng c¬ së cã tin cËy trªn ®Þa bµn ®Ó tiÕn hµnh hîp ®ång mua thùc phÈm. Hîp ®ång mua b¸n thùc phÊm s¹ch: II. II.1 Lùa chän c¬ së ®Ó hîp ®ång mua thùc phÈm s¹ch . Vµo kú hÌ n¨m häc phßng gi¸o dôc tËp huÊn chuyªn m«n cho c¸n bé gi¸o viªn trong nh÷ng n«i dung quan träng lµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ trong trêng mÇm non chó träng vÊn ®Ò kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìngthùc hiÖn tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §Ó lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm nang cao b÷a ¨n . n¬i cÊt dùng thùc phÈm ph¶i tho¸ng m¸t.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. giÊy phÐp kinh doanh.Nhµ trêng cßn tæ chøc c¸c nhãm líp trång rau s¹ch.b¸n thùc phÈm.2 Tæ chøc hîp ®ång mua. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” ®ång b¸n thùc phÈm cho nhµ trêng hîp ®ång víi gi¸ gèc vµ rÎ h¬n so víi thÞ trêng tõ 1 ®Õn hai gi¸ II.3.. hîp ®ång nªu râ yªu cÇu vÒ chÊt lîng vÖ sinh thùc phÈm. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp phÈm vµ giao nhËn thùc phÈm: C« nu«i vµ nh©n viªn nhµ bÕp cÇn lu ý:tuyÖt ®èi kh«ng mua thùc phÈm kh«ng râ nguån gèc. kh«ng hÐo hoÆc «i thiu.2.2. thêi gian giao nhËn vµ ®iÒu kho¶n thi hµnh cã x¸c nhËn cña ñy ban nh©n d©n x·. ®¨ng ký chÊt lîng. .)c¸c dông cô ph¶i s¹ch sÏ cã thïng ®ùng .®ñ ®Þnh lîng vµ chÊt lîng ( t¬i ngon. 23 .. gi¸ c¶. thÞt kh«ng t¬i. §Æc biÖt kh«ng mua thcj phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng nh rau kh«ng t¬i..2.. kh«ng bÞ ®Ëp n¸t. chÕ biÕn kh«ng râ nguån gèc. cung øng ph¶i ®¶m b¶o kÞp thêi. h¹n dïng hoÆc qu¸ h¹n . s¹ch sÏ. n¬i s¶n xuÊt. ®Ó cung cÊp cho nhµ trêng rau s¹ch ®¶m b¶o vÖ sinh vµ cung cÊp thªm lîng rau nh»m n©ng cao trong b÷a ¨n cho trÎ II.ChÊt lîng thùc phÈm :Tõ kh©u vËn chuyÓn ®Õn kh©u giao nhËn thùc phÈm t¹i bÕp nhµ trêng. .2.2.2. yªu cÇu nhµ trêng chñ nh©n c¸c c¬ së ®ã vµ gi¸o viªn dinh dìng cïng ban gi¸m hiÖu nhµ trêng tæ chøc ký hîp ®ång. kh«ng mua thùc phÈm ®· qua s¬ chÕ.®èi víi nh÷ng thøc ¨n cã s½n. Sau khi ®· chän ®îc c¸c c¬ së ®¶m b¶o.

kh©u b¶o qu¶n t¹i kho cña nhµ bÕp ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh. nÊu xong cho trÎ ¨n ngay. kÐm chÊt lîng. Hµng ngµy.2. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng.s¬ chÕ thùc phÈm.cöa vËn chuyÓn thøc ¨n chÝn lªn c¸c nhãm líp. ®Ñp phï hîp víi trÎ. mÉu thøc ¨n lu cã c¶ sèng vµ chÝn nhng ®îc ®ùng riªng tõng hép dÈm b¶o vÖ sinh. hép dùng mÉu thøc ¨n ph¶i s¹ch sÏ cã nh·n m¸c cã n¾p ®Ëy . nhµ bÕp ®a mÉu thøc ¨n theo quy ®Þnh 24/24 mÉu thøc ¨n ph¶i ®îc lÊy võa nÊu xong tríc khi cho trÎ ¨n. Èm mèc. nh©n viªn nhµ bÕp khi tiÕp nhËn thùc phÈm cÇn cã sæ s¸ch ghi chÐp ®Çy®ñ ®Þnh lîng vµ t×nh tr¹ng thùc phÈm c¸c thùc phÈm kh«ng ®¶m b¶o kh«ng ®îc tiÕp nhËn khi giao nhËn thùc phÈm hai bªn ph¶i ký nh©n cïng chøng kiÕn cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng hoÆc ®¹i diÖn phô huynh.4. Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu vùc bÕp. + VÖ sinh khu vùc bÕp : X©y dùng bÕp theo quy ®Þnh mét chiÒu: Cöa ®a thùc phÈm t¬i sèng. II.tinh chÕ thùc phÈmph©n chia thøc ¨n chÝn.2. 24 .2.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Thøc ¨n ph¶i ®îc chÕ biÕn nÊu chÝn kü. kh«ng ®Î thùc phÈm qu¸ h¹n. ®å dïng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” C« nu«i.Thùc hiÖn nguyªn t¾c bÕp mét chiÒu nh»m tr¸nh thùc phÈm sèng vµ chÝn dïng chung mét lèi ®i. Thùc hiªn nghiªm tóc quy ®Þnh vÒ lu mÉu thøc ¨n.2. Yªu cÇu trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm : ChÕ biÕn thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng ngon . II.3.2. ®¶m b¶o an toµn.

T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i.2. xÕp då dïng ng¨n n¾p ®óng n¬i quy ®Þnh.Thùc hiÖn tèt viÖc 25 . r¸ ræ dao thít ph¶i kh« r¸o ®îc treo vµ kª cao tho¸ng . vµ th¸ng. khi nÊu xong ph¶i gän dÑp. + VÖ sinh m«i trêng. b¶ng ®Þnh lîng suÊt ¨n hµng ngµy vµ c«ng khai tµi chÝnh. dông cô nhµ bÕp : ChÐn b¸t vµ n¬i ®Ó thøc ¨n ph¶i tho¸ng . ph¶i cã ræ óp b¸t kh« r¸o. nh©n viªn nhµ bÕp. ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc kh©u vÖ sinh nhµ bÕp theo lÞch hµng ngµy. Ngêi tiÕp phÈm.4. + VÖ sinh ®å dïng. cèng r·ch ph¶i ®îc kh¬i tho¸ng kh«ng øng däng. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc tÝnh khÈu phÇn ¨n cho trÎ. gän gµng vµ cã biÓn ®Ò râ rµng n¬i tiÕp phÈm vµ n¬i s¬ chÕ khu nÊu chÝn vµ n¬i chia c¬m tõng líp.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. r¸c ngµy nµo ph¶i xö lý ngµy ®ã kh«ng ®Ó h«m sau míi xö lý g©y mÊt vÖ sØnh¸c ph¶i ®Ó xa n¬i chÕ biÕn. ngêi s¬ chÕ. tuÇn.b¸t hµng ngµy ph¶i ®îc lau s¹ch. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” S¾p xÕp vÞ trÝ c¸c khu vùc sao cho thuËn tiÖn. BÕp ¨n ph¶i cã thùc ®¬n theo tuÇn. kh«ng dïng b¸t nhùa. gi¸o viªn.2. c« phô t¹i bÕp vµ vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ. ngêi nÊu phô. R¸c vµ thøc ¨n hµng ngµy ph¶i ®æ vµo ®óng n¬i quy ®Þnh. nhµ bÕp ph¶i cã m¶ng ph©n c«ng trong ngµy: Ngêi nÊu chÝnh. II. c¸c dông cô soong nåi ph¶i s¹ch sÏ kh« r¸o kh«ng dïng ®å nhùa.

nh©n viªn nhµ bÕp ph¶i ®îc häc vµ båi dìng nh÷ng kiÕn thøc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.2. II. H×nh ¶nh bÕp ¨n t¹i trêng C« nu«i.1. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” theo dâi biÓu ®å. sau khi ®i vÖ sinh. ®Çu tãc gän gµng mãng tay. Cã kh¨n lau tay riªng. nh©n viªn nhµ bÕp.2. Më réng tiªm chñng chó träng viÖc kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm. mãng ch©n c¾t ng¾n. qua mçi cung ®o¹n chÕ biÕn.4. MÆc quÇn ¸o c«ng t¸c. VÖ sinh ®èi víi c« nu«i. n¨m v÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng t¸c nu«i dìng vµ an toµn. röa tay b»ng xµ phong tríc vµ sau khi chÕ biÕn thøc ¨n khi tay bÈn. s¹ch sÏ.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. kh¸m søc kháe. kh«ng ®îc ho kh¹c nhæ khi chÕ biÕn 26 . Ph¶i tu©n thñ thei quy ®Þnh sö dông chÕ biÕn theo cöa mét chiÒu. CÇn ph¶i thùc hiÖn tèt kh©u vÖ sinh c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn ¨n cho trÎ.

uèng s«i. chó träng c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ c¸c thêi ®iÓm vÖ sinh cho trÎ. khi chia ¨n cho trÎ ph¶i ®eo khÈu trang. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy phï hîp víi tõng ®é tuæi. ¨n xong uèng níc. sëi ph¸t ban..S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. r¶ xong lau tay kh«. khi tæ chøc cho trÎ ¨n ph¶i kª bµn ghÕ ®µy dñ.2. Phèi hîp víi tr¹m y tÕ trÎ mÉu gi¸o 3 th¸ng kh¸m søc kháe mét lÇn. thùc hiÖn c©n ®ong chia thøc ¨n cho trÎ ®¶m b¶o vÖ sinh vµ ®ñ ®Þnh lîng. ph¶i cã kh¨n ø¬t cho trÎ lau tay vµ cã ®Üa dùng c¬m r¬i v·i II. c« nu«i s¸u th¸ng mét lÇn vÒ søc kháe . sóc miÖng. dÞch cóm gia cÇm tiªu ch¶y . kh¸m søc khÎo. ¨n chËm. kh«ng dïng tay bèc. t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t thêng 27 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” thøc ¨n cho trÎ.3 Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi biÓu ®å. chó träng c«ng t¸c kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm. biÕt nhÆt c¬m r¬i v·i vµo n¬i quy ®Þnh.4. D¹y trÎ cã thãi quen vÖ sinh khi ¨n uèng. nh¾c cha mÑ trÎ c¨t mãng tay. nhµ trêng theo dâi biÓu ®å mçi th¸ng mét lÇn tuyªn truyÒn cho c¸c bµ mÑ tiªm chñng më réng 100% trong nhµ trêng vµ phßng chèng c¸c dÞch bÖnh theo c¸c c«ng v¨n nh bÖnh sèt xuÊt huyÕt. nhai kü. chia thøc ¨n.2. ¨n uèng tõ tèn. II.2. mãng ch©n mçi tuÇn mét lÇn.4.. tríc khi ¨n cho trÎ röa tay b»ng xµ phßng díi vßi níc chÈy. ¨n chÝn.2. d¹y trÎ biÕt röa tay tríc khi ®i vÖ sinh vµ sau khi tay bÈn. ch¶i r¨ng s¹ch sÏ.VÖ sinh c¸ nh©n trÎ.2.

Thêng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c ban ngµnh ®Þa ph¬ng vµ phô huynh vÒ c«ng t¸c nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ b»ng nhiÒu h×nh nh häp phô huynh . 2. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” xuyªn viÖc ch¨m sãc nu«i dìng vµ vÊn ®Ì vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®Ó ®«n ®èc nh¾c nhë gi¸o viªn nh©n viªn lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng.. tranh ¶nh.2. khÐo tay néi trî tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc x©y dùng gãc häc tËp. II..S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. 28 .5 §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®èi víi c¸c ®oµn thÓ vµ phô huynh. tê r¬i.®Æc biÖt kh©u chÕ biÕn t¹i bÕp ¨n nhµ trêng.c¸c héi thi nh dinh dìng tuæi th¬.

n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” C¸c bÐ trêng M©m non Kim S¬n tham dù h«Þ thi “BÐ tËp lµm néi trî” Vµ c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm gia ®×nh vµ nhµ trêng gãp phÇn b¶o vÖ søc kháe ®Ó trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn.2.gi¶m lîng bét ®êng b»ng c¸ch: chÕ g¹o rÎo vµo c¬m 29 .6 :bæ xung thùc phÈm ®Ó t¨ng lîng b»ng c¸ch : .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. * biÖn ph¸p n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ II.t¨ng chÊt bÐo b»ng c¸ch: cho dÇu ho¹c mì vµo canh.2. .

®ç .hîp ®ång víi nh÷ng phô huynh cã con em häc t¹i trêng vµ nh÷ng hé cã VAC . s÷a ®Ëu nµnh . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” . t«m cua trong khÈu phÇn ¨n .7: c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p chÕ biÕn : Thay ®æi chÕ biÕn : b»ng c¸ch t¨ng thªm mïi vÞ g©y hÊp dÉn cho trÎ 30 .t¨ng lîng vitamin b»ng c¸ch : ph¸t ®éng c¸c nhãm líp trång c¸c lo¹i rau ®Ó bæ xung lîng rau xanh cho trÎ. cã lß giÕt mæ ®Ó nh»m h¹ gi¸ thµnh bæ xung thªm thùc phÈm trong b÷a ¨n cho trÎ. .2.chän rau cñ qu¶ s¹ch t¬i kh«ng rËp n¸t : Mét sè h×nh ¶nh rau cñ qu¶ t¬i s¹ch II.c¸ . trøng.2. chän ®Ëu phô . .t¨ng can xi trong b÷a ¨n .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

. chiªn.chÕ biÕn phï hîp chÕ ®é ¨n cña trÎ . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” -T¨ng cêng hÇm b»ng nåi ¸p suÊt cã chÕ biÕn xµo.. kh«ng ®¶o khuÊy nhiÒu. nÊu thøc ¨n ph¶i ®Ëy vung kÝn. khi ninh x¬ng b»ng nåi ¸p suÊt ®Ó tËn dông chÊt dinh dìng tõ x¬ng Bæ xung gia vÞ trong b÷a ¨n 31 . hÇm .lu ý khi röa rau tr¸nh vß n¸t rau lµm mÊt lîng B1. ®Ëu hò .dÇu . ®Ëu nµnh .mÌ .. Trong chÕ biÕn bæ xung thªm ®Ëu kh«..S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

canh bÝ xanh. 32 .c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn. II.tranh thñ sù quan t©m chØ ®¹o cña x·.9: t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ x· héi ho¸ : .canh riªu c¸ .canh bÝ ®á xêng. cã ®Çy ®ñ c¸c nhèm thùc phÈm cho trÎ TuÇn Thø B÷a chÝnh 2 C¬m thêng. S÷a§N+BB thÞt kho tµu L 4 5 6 C¬m thêng. mua x¾m ®îc trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c nu«i dìng.2. canh cua +rau ®ay. thÞt X«i ruèc ®óc ®Ëu C¬m thêng. nhµ trêng phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng .thÞt xµo Bón x¬ng tæng hîp Thùc ®¬n MÉu gi¸o cña 1 tuÇn Riªng thùc ®¬n cho trÎ suy dinh dìng cã bæ xung s÷a vµo buæi s¸ngvµ mãn sóp gµ vµo xÕ chiÒu kinh phÝ do bè mÑ ®ãng gãp .8: thay ®æi thùc ®¬n theo tuÇn -thùc ®¬n lªn phï hîp víi mïa .2.2. thÞt gµ Ch¸otæng rim cµ chua hîp C¬m thêng ngao +mïng t¬i. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II.2.héi cha mÑ phô huynh ®Ó ph¸t ®éng phong trµo tuyªn gãp ñng hé:vµ trong n¨m qua nhµ trêng ®· x©y ®îc hai phßng häc vµ mét bÕp ¨n khu lÎ.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. thÞt I 3 B÷a phô M× phë gµ rim t«m C¬m thêng.

+ VÒ c«ng t¸c x©y sùng c¬ së vËt chÊt vµ mua s¨m c¸c trang thiÕt bÞ. . trøng .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. qua ®ã t¹o sù chuyÓn biÕn cao trong nhËn thøc cña mäi ngêi vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ vÒ phßng trèng suy dinh dìng ë trÎ vµ b¶o ®¶m VSATTP.trÞ gi¸ tèi thiÓu lµ 10000® . vÖ sinh chÕ biÕn. nh©n viªn ®îc tËp huÊn kiÕn thøcthùc hµnh dinh dìng. tu bæ 33 .vßi níc vÖ sinh. kÕt qu¶ khÈu phÇn ¨n cña trÎ ®îc t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. 2. vÖ sinh an toµn thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Nhµ trêng cßn ph¸t ®éng phong trµo ñng hé thùc phÈm cña c¸c gia ®×nh : nh rau. t¹o sù tin tëng cña héi cha mÑ phô huynh ®èi víi nhµ trêng. ®Ëu ®ç .®Çu n¨m nhµ trêng häp vµ tuyªn truyÒn cho c¸c bËc phô huynh vÒ c¸ch ch¨m con theo khoa häc.N©ng cÊp ®îc mét bÕp mét chiÒu . th«ng b¸o søc khoÎ cña tõng trÎ qua b¶ng tin t¹i c¸c nhãm líp ®Ó phô huynh n¾m ®îc sùc khoÎ cña con em m×nh ®Ó tõ ®ã phèi kÕt hîp víi nhµ trêng nu«i dìng trÎ. cèng tho¸t níc trung t©m.. .3. Nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu: + VÒ c«ng t¸c tËp huÊn: 100%c¸n bé gi¸o viªn. .. còng qua héi thi ®· t¹o ®éng lùc thóc ®Èy sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ban nganh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng ngµy cµng tèt h¬n. vÖ sinh trong ¨n uèng.tæ chøc c¸c héi thi dinh dìng nh»m thu hót sù quan t©m cña céng ®ång nh thi “bÐ tËp lµm néi trî. c«ng tr×nh vÖ sinh c¸ nh©n trÎ. bÐ khÐo tay ”. lµm thay ®æi nhËn thøc cña nhiÒu ngêi vÒ cho trÎ ¨n b¸n chó t¹i trêng.

®Æc biÖt tró träng c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe. mua s¾m kh¸ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ. C¸n bé gi¸o viªn nhµ trêng ®· biÕt vËn dông “Quy chÕ nu«i d¹y trΔ vµ qu¸ tr×nh ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ. quy tr×nh chÕ biÕn.2.2%. Tû lÖ mÉu gi¸o ®¹t sè trÎ c©n nÆng b×nh thêng lµ 94.1%. 4. tû lÖ suy dinh dìng võa lµ ®· gi¶m mét c¸ch râ rÖt. Tû lÖ suy dinh dìng gi¶m mét c¸ch râ rÖt.. N¨m häc 2009-2010 kh«ng cã trêng hîp nµo ngé ®éc thøc ¨n t¹i nhµ trêng vµ kh«ng cã dÞch tiªu chÈy xÈy ra trong nhµ trêng. tæ chøc trÎ ¨n b¸n tró 100% díi nhiÒu II.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. söa ch÷a 3 phßng häc. Bµi häc kinh nghiÖm : 34 . vÖ sinh vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. chia ¨n. so ®Çu n¨m tû lÖ suy dinh dìng võa vµ nÆng dôc giao ®¹t 100%. hîp ®ång thùc phÈm víi nhµ cung cÊp. lu mÉu thøc ¨n hµng ngµy.7%%. trÎ suy dinh dìng nÆng 1. ®å dïng phôc vô cho viÖc tæ chøc b¸n tró. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” mét s©n ch¬i cho c¸c ch¸u. §Õn cuèi th¸ng n¨m 2010 huy ®éng vît chØ tiªu so víi so víi chØ tiªu phßng gi¸o cïng kú n¨m häc tríc t¨ng 10. + VÒ chÊt lîng c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng..9% h×nh thøc.3.gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c tiÕp phÈm.

chó trong c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng.§Çu t ®ñ c¬ së vËt chÊt. nh©n viªn nhµ bÕp vµ vÖ sinh nhµ bÕp.5.3.2. trang thiÕt bÞ ®å dïng.gi¸o dôc trong nhµ trêng. Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu vùc nhµ bÕp. vµ c«ng t¸c tiªm chñng më réng. phôc vô cho viÖc tæ chøc b¸n tró.3.2. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng. thùc hiÖn tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm.1. c« phô t¹i líp vµ vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ.2.3. gi¸o viªn. vÖ sinh trong ¨n uèng cho trÎ. II. ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vãi céng ®ång vµ x· héi vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng.Yªu cÇu trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II. 35 . T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. Lµm tèt c«ng t¸c båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìng.3.3. kiÓm tra gi¸m s¸t cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng vãi c«ng viÖc ch¨m sãc nu«i dìng.2. gi¸o dôc.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp phÈm vµ giao nhËn thùc phÈm. II.T¹o nguån thùc phÈm s¹ch.3. vÖ sinh trong chÕ biÕn cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn.2 ChØ ®¹o c«ng t¸c tæ chøc b¸n tró thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: . II. .2. phßng chèng c¸c dÞch bÖnh. Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi biÓu ®å.4. II. kh¸m søc kháe. . .

nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÇm quan träng cña viÖc VSATTP vµ n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ trªn c¬ së triÓn khai nghiªm tóc vµ chØ ®¹o chÆt chÏ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nu«i dìng cho tõng ®é tuæi.3.6. PhÇn kÕt luËn : C«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ MÇm non cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt. ®ång thêi phæ biÕn kinh nghiÖm c¸c thùc ®¬n tèt cho c¸c ®¬n vÞ cïng häc tËp. II. ChÝnh v× vËy mµ trong n¨m häc võa qua b¶n 36 . III.3.9.7.3.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2. II. thÈm mü. hµng n¨m tæ chøc ®¸nh gi¸. lµ nÒn mãng v÷ng tr·i ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ mäi ®iÒu kiÖn tèt gióp trÎ vµo líp 1 trêng tiÓu häc. C« nu«i vµ nh©n viªn nhµ bÕp ph¶i n¨m v÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ ®¶m b¶o nu«i dìng trÎ kháe m¹nh vµ an toµn.trÝ tuÖ. t×nh c¶m. Mét trong nh÷ng néi dung gióp trÎ cã ®îc c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®ã lµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trong trêng MÇm non.2. n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm vµ båi dìng thêng xuyªn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn MN nhÊt lµ c«ng t¸c chØ ®¹o tõ cÊp tØnh ®Õn c¸c trêng.8. s¬ kÕt. II. n©ng cao nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II.2. tæng kÕt theo ®Þnh kú ®Ó kÞp thêi khen thëng nh÷ng c¸i nh©n ®iÓn h×nh .3.2. H×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ngêi míi x· héi chñ nghÜa.

Tuy nhiªn. mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró). nhµ bÕp ®iÓm lÎ cha cã bÕp mét chiÒu ®óng theo quy ®Þnh cha cã phßng ¨n. lu mÉu thøc ¨n. lµ kinh nnghiÖm cña b¶n th©n t«i. hîp ®ång thùc phÈm ®îc râ rµng. nh÷ng g× ®¹t ®îc cßn rÊt khiªm tèn vµ míi chØ lµ nÒn mãng cho 37 . c«ng tr×nh vÖ sinh.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.T«i lµm tèt c«ng t¸c tham mu víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng ®Ó t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng( X©y dùng söa ch÷a phßng häc x©y bÕp mét chiÒu. x©y dng mét sè ho¹t ®éng . C¸c ho¹t ®éng bíc ®Çu ®· ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ nh :§· n©ng cao ®îc nhËn thøc cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng vµ phô huynh vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc . biªn ph¸p nh»m ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non . trÎ ®Õn trêng cha cao so víi trÎ hiÖn cã. c«ng t¸c vÖ sinh ®îc thùc hiÖn kh¸ nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶. tû lÖ suy dinh dìng gi¶m so víi ®Çu n¨m hoc. Trªn ®©y. ngñ riªng theo yªu cÇu c«ng tr×nh vÖ sinh cha ®óng quy c¸ch. nguån níc s¹ch. ChÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ ®îc n©ng lªn mét bíc. møc ¨n cña trÎ cha cao so víi gi¸ c¶ thÞ trêng hiÖn nay viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh cha ®îc thêng xuyªn. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” th©n t«i ®· tÝch cùc tham mu víi l·nh nhµ trêng . giao nhËn thùc phÈm . quy tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm ®¶m b¶o vÖ sinh. bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc nhng nghiªm tóc nh×n nhËn l¹i th× c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc nu«i dìng trong nhµ trêng cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh.

2. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña bé y tÕ vµ bé gi¸o dôc 7.1 I. t¹p chÝ gi¸o dôc mÇm non 6. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n/.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. 8. S¸ch chiÕn lîc gi¸o dôc ®Õn n¨m 2020. Môc lôc. tuyªn truyÒn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. IV.n©ng b÷a ¨n cho trÎ.Nghiªn cøu Häc tËp kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp. nhµ trÎ. C¸c kªnh th«ng tin. tµi liÖu tham kh¶o. I. V*Môc lôc : I.3 I. mÉu gi¸o mÇm non 2000-2005. 3. Ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc cña c¸c ®é tuæi.4 II. I. RÊt mong ®îc sù gãp ý. C¸c tËp san . phô lôc *Tµi liÖu tham kh¶o: 1. Ch¬ng 1 PhÇn më ®Çu Lý do chän ®Ò tµi Môc ®Ých nghiªn cøu Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm §ãng gãp míi vÒ mÆt thùc tiÔn PhÇn n«i dung Tæng quan Trang 1 4 4 4 5 38 . nhËn xÐt cña héi ®ång khoa häc phßng Gi¸o dôc §«ng TriÒu vµ c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp ®Ó b¶n th©n t«i cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u gióp cho viÖc chØ ®¹o nhµ trêng ngµy cµng tèt h¬n. Híng ®Én ch¨m sãc gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cñ bé gi¸o dôc mÇm non 5 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” nh÷ng n¨m tiÕp theo.2 I.Tµi liÖu båi dìng giaã dôc mÇm non tõ 2000-2008 4.

2.môc lôc.2 II.9 II. gi¸o viªn.2. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” I.1 II.2.2. vÖ sinh c¸ nh©n trÎ.5 II.6 II. tiªm phßng.2 II.2.3 C¬ së lý luËn C¬ së thùc tiÔn Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu Thùc tr¹ng C¸c gi¶i ph¸p Båi dìng nhËn thøc Hîp ®ång mua b¸n thùc phÈm 5 10 16 16 19 19 20 s¹ch Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu 20 vùc bÕp.2.2.2.2. IV. Ch¬ng 2 II.1 II.1 I.1.2 II. kh¸m søc kháe. V.2. theo dâi biÓu ®å vµ kiÓm tra gi¸m s¸t §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyÒn truyÒn 24-27 víi c¸c ®oµn thÓ vµ phô huynh ®Þa ph¬ng KÕt qu¶ Bµi häc kinh nghiÖm PhÇn kÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o. * PHô lôc : lôc NhËn xÐt cña héi ®ång chÊm S 32 KKN PhiÕu trng cÇu ý kiÕn gi¸o viªn mÇm non: 39 .2.4 II.7-.3 II. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o 20 dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. phô 28 29 30 31 II.2.2.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2.2.4 III.2. ®å dïng. nh©n viªn nhµ bÕp.2.1.2. c« phô líp.

......................S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.. .......... ®Çy ®ñ c¸c c©u hái díi ®©y b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo nh÷ng ý kiÕn phï hîp vµ tr¶ lêi nh÷ng chç trèngtheo suy nghÜ cña m×nh.. n¨m c«ng t¸c ......................................... chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n................................................ Tr×nh Tr×nh N¨m .. ngµnh.............................. m«n.............................................. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §Ó phôc vô c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong nhµ trêng.......... theo ®ång chÝ sö dông biÖn ph¸p nµo díi ®©y : vÞ c«ng t¸c................. Hä tªn ....... §¬n .......................................... C©u 1: C«ng t¸c nu«i dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng b¸n tró ....................................................................................................................................... chóng t«i mong ®îc sù gióp ®ì cña ®ång chÝ qua viÖc tr¶ lêi ®óng.................................................................................................tuæi...... ®é ®é v¨n chuyªn vµo ho¸.......... vµ 40 ............. Sè .....................

Hîp ®ång mua thùc phÈm . thùc hµnh vÖ sinh an toµn thùc phÈm . NhËn xÐt cña héi ®ång chÊm SKKN 41 . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” .VÖ sinh khu nhµ bÕp.c« phô. nh©n viªn nhµ bÕp. cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng néi dung nµo ? néi dung nµo vËn dông cã hiÖu qu¶ nhÊt. C©u 3: §Ó phßng tr¸nh ngé ®éc thùc phÈm nhµ trêng cÇn lu t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g× ? NhËn xÐt cña nhµ trêng Ngêi viÕt SKKN ®Æng thÞ giang V.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.Båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh ding dìng. nhµ bÕp. C©u 2: C«ng t¸c nu«i dìng. ®å dïng .T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i.

n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” 42 .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->