S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

Kinh nghiÖm:
“Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, n©ngcao b÷a ¨n cho trÎ trong trêng mÇm non

N¨m häc 2009-2010 I. PhÇn më ®Çu: I.1. Lý do chän ®Ò tµi ; §Êt níc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Thêi kú héi nhËp WTO diÔn dµn APEC. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®ang lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt cña mçi Quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn sù ph¸t triÓn cuéc sèng cña con ngêi. Ngµy nay, trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc nãi chung vµ x©y dùng chiÕn lîc con ngêi nãi riªng. §¶ng vµ nhµ níc ta rÊt quan t©m ®Õn sù nghiÖp b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. Sù quan t©m ®ã ®· tõng bíc thÓ chÕ hãa b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c chØ thÞ, quy ®Þnh vµ quy íc ®ã lµ ; LuËt gi¸o dôc 2005 cña níc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· quy ®Þnh: Gi¸o dôc MÇm non cã nhµ trÎ, mÉu gi¸o lµ cÊp häc thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. “Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp của cha anh, gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc – xã hội chủ nghĩa. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, tồn tại và phát triển. Khi xã hội ngày càng phát triển thì giá trị con người ngày càng được nhận thức đúng đắn và được đánh giá toàn diện. Vì một tương lai tươi sáng, trẻ em sẽ trở thành chủ nhân hữu ích của tương lai, thì ngay từ
1

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

tuổi ấu thơ trẻ phải được hưởng nền giáo dục phù hợp, hiện đại và toàn diện về mọi mặt: Đức, trí, lao, thể, mỹ. Trong các mặt giáo dục trên thì giáo dục thể chất cho trẻ phải là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất, vì sức khoẻ là vốn quý giá nhât và có ý nghĩa sống còn với con người, đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo. ở lứa tuổi này, cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện dần. Vì thế cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệch lạc và mất cân đối. Do vậy trẻ chỉ có thể phát triển tốt nếu như được chăm sóc một cách hợp lý. Giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non có thể thông qua nhiều biện pháp, như: Tổ chức cho trẻ vận động phù hợp, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ vÖ sinh s¹ch sÏ …Như vậy, một trong những biện pháp phát triển thể chất là nâng cao chất lượng bữa ăn và vệ sinh sạch sẽ . Cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, do đó, nó cần năng lượng để xây dựng. Năng lượng đó lại do thức ăn cung cấp, vì thế thức ăn chỉ phát huy hết vai trò của mình đối với cơ thể khi phù hợp với thể trạng và lứa tuổi. Môc tiªu gi¸o dôc mÇm non lµ gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ t×nh c¶m trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ngêi, chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1. Qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý t¹i trêng mÇm non kim s¬n chóng t«i nhËn thÊy tû lÖ suy dinh dêng cña trÎ ®· gi¶m song vÉn cßn kh¸ cao.hÇu hÕt c¸c c« chØ chó ý tíi c«ng t¸c gi¸o dôc h¬n c«ng t¸c nu«i dìngdo ®ã cha quan t©m ®óng møc ®Õn vÊn ®Ò phßng chèng suy dinh dìng cho trÎ, bªn c¹nh ®ã nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh cßn

2

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

h¹n chÕ do thiÕu kiÕn thøc nu«i con theo khoa häc vµ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n . ChÝnh v× vËy nu«i dìng vµ ch¨m sãc trÎ mÇm non cã mét vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp GD&§T con ngêi. NhiÖm vô v« cïng quan träng ®Æt ra cho chóng ta ph¶i cã ®éi ngò lµm c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu c¬ b¶n trªn, trong ®ã ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn cã vai trß then trèt lµ lùc lîng nßng cèt quyÕt ®Þnh chÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ trong trêng MÇm non .Cïng vãi nhiÖm vô phßng chèng suy dinh dìng cho trÎ em, hiÖn nay lµ vÊn ®Ò ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm lµ mèi quan t©m ®Æc biÖt cña toµn x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· xÈy ra rÊt nhiÒu vô ngé ®éc thùc phÈm ë c¸c ®Þa ph¬ng, lµm ¶nh hëng ®Õn søc kháe vµ tÝnh m¹ng cña nhiÒu ngêi. Nhµ trÎ, mÉu gi¸o lµ n¬i tËp trung ®«ng trÎ, b¶n th©n trÎ cßn non nít, cha chñ ®éng, cã ý thøc ®îc ®Çy ®ñ vÒ dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, nÕu ®Ó xÈy ra ngé ®éc thùc phÈm trong c¬ së gi¸o dôc MÇm non th× hËu qu¶ kh«n lêng. V× vËy, gi¸o dôc dinh dìng, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, x©y dùng m« h×nh thùc phÈm s¹ch, ®Ò phßng ngé ®éc thøc ¨n lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tÕ v« cïng quan träng .MÆc dï nhµ trêng chóng t«i cha cã trêng hîp nµo ngé ®éc thøc ¨n nhng viÖc tuyªn truyÒn trong nhµ trêng ®· ®îc chó ý, chÊt lîng b÷a ¨n ®îc c¶i thiÖn, gia ®×nh trÎ vµ lùc lîng x· h«i ®· cã sù thay ®æi trong nhËn thøc hµnh ®éng vÒ tÇm quan träng

3

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm, n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ”

cña c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ trong ®é tuæi MÇm non, tû lÖ trÎ ¨n b¸n tró ®îc t¨ng lªn. ®Þa ph¬ng nhµ trêng ®· chó ý ®Õn ®Çu t c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô b¸n tró. Mét sè c« nu«i thùc hiÖn kh¸ tèt kh©u chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ, chó ý trong viÖc x©y dùng VAC, ®Æc biÖt lµm vên tr«ng rau t¹o nguån rau s¹ch nhµ trêng ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó gi¶m tû lÖ suy dinh dìng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc c¸c bËc cha mÑ vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®· ®îc nhµ trêng thùc hiÖn t¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn viÖc ®Çu t CSVC, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho b¸n tró cßn h¹n chÕ ,nhµ bÕp cßn chËt hÑp cha ®¶m b¶o bÕp mét chiÒu hîp vÖ sinh ,møc ¨n cña trÎ ®· ®îc t¨ng lªn song so víi gi¸ c¶ thÞ trêng nh¶y vät , dÉn ®Õn chÊt lîng cha ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh. Mét sè gi¸o viªn kü n¨ng thùc hµnh vÒ dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cßn h¹n chÕ. Tõ c¸c c¬ së trªn cho thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ch¨m sãc n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong c¸c trêng MÇm non nãi chung vµ MÇm non Kim S¬n nãi riªng lµ hÕt søc cÊp b¸ch . Lµ mét hiÖu phã nhµ trêng b¶n th©n t«i thËt sù b¨n kho¨n tr¨n trë tríc thùc tÕ thÞ trêng nh¹y c¶m, lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho trÎ t¹i trêng MÇm non, ®Æc biÖt lµ an toµn thùc phÈm. Do vËy, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n cho trΔ trong trêng MÇm

4

x· héi . Môc ®Ých nghiªm cøu : T×m ra nhõng biÖn ph¸p thùc hiÖn ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm n©ng cao chÊt lîng dinh dìng trong trêng mÇm non ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi hiÖn nay.3. gãp phÇn gi¶m tû lÖ suy dinh dìng .2.Tõ 14/1 ®Õn14/2/2010( viÕt nghiªn cøu thùc tiÔn) .Tuyªn truyÒn cha mÑ häc sinh vµ c¸c lùc lîng x· héi nhËn thøc dóng vai trß nhiÖm vô vµ tÇm quan träng cña vÖ sinh an toµn thùc phÈm gia ®×nh vµ trêng MÇm non cham sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ MÇm non 5 .søc kháe.4.Gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn cho trÎ mÇm non ®Ó trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ thÓ lùc. Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm : * Thêi gian : .Tõ 1/3 ®Õn 25/4/2010(söa ®æi vµ bæ sung) . TØnh Qu¶ng Ninh.Tõ 25/4 ®Õn 10 /5/2010( in nép ) * §Þa ®iÓm : Tại Trêng MÇm non Kim S¬n §«ng TriÒu.Tõ 20/11®Õn 14/1/2009 -2010( nghiªn cøu thùc tiÔn) . Qu¶ng Ninh I. nhËn thøc t×nh c¶m. I. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” non Kim S¬n tæ chøc ¨n b¸n tró t¹i HuyÖn §«ng TriÒu. I.Tõ 10 th¸ng 10 n¨m 2009( viÕt ®Ò c¬ng) .Tõ 14/2 ®Õn 30/2/2010 (viÕt theo mÉu) .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. §ãng gãp míi vÒ thùc tiÔn : . ng«n ng÷.

cấn nặng đứng nguyên hay sụt đi. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” .N©ng cao c¸c n«i dung h×nh thøc lång ghÐp vµo néi dung c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh dinh dìng. Trẻ được nuôi dưỡng tốt.1. S. vì vậy trẻ còn bé cần được ăn nhiều hơn. đồng thời Ông cũng chỉ ra rằng: chế độ ăn chỉ tốt khi có một lối sống hợp lý. như suy dinh dưỡng. ăn uống đầy đủ thì da 6 .1. .1. các xương cốt vẫn dài ra. Freud ( 1835 – 1993) nhà tâm lý học ( người áo) đã nhận thấy rằng: Sự ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng của trẻ. Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng thì sự ăn uống có sự ảnh hưỏng rất lớn đến sức khoẻ của trẻ. còi xương. Danh y Việt Nam. con người đã biết mối quan hệ giữa ăn uống và sức khoẻ. thiếu máu do thiếu sắt. II. khoa học dinh dưỡng cũng cho chúng ta biết: Thức ăn. thùc hµnh tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. PhÇn n«i dung: I. nhất là đối với trẻ Mầm non. Các vật liệu này thường xuyên đổi mới và thay thế thông qua quá trình hấp thụ và chuyển hoá các chất trong cơ thể.§Çu t c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c ch¨m sãc dinh dêng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm .Ch¬ng I: Tæng quan : I. Tuệ Tĩnh ( Thế kỷ XIV) đã từng nói: “ Thức ăn là thuốc. trái lại. Ngược lại.C¬ së lý luËn : Từ ngàn xưa.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. thuốc là thức ăn”. khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ không thể phát triển bình thường và đó là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Nói về sự ảnh hưởng của sự ăn uống tới sức khoẻ của trẻ. Ông khẳng định: trong trường hợp thiêu ăn. Hyporcat ( 460 – 377 TCN) đã đánh giá cao vai trò của sự ăn uống đối với sức khoẻ và bệnh tật. Ông cho rằng: Cơ thể khi còn trẻ cấn nhiều nhiệt hơn khi về già. các chất dinh dưỡng làm vật liệu xây dựng cơ thể.

Nừu cho trẻ ăn uống không khoa học. Ngé ®éc thùc phÈm cã thÓ xÈy ra víi bÊt kú mét ai. cho trẻ ăn không đúng lúc sẽ làm giảm khẩu vị. Ngoài ra. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” dẻ hồng hào. còi xương. hợp lý và vệ sinh. thức ăn có hình thức đẹp. Tuy nhiên. không có giờ giấc. Ngé ®éc thùc phÈm cã thÓ tr¸nh ®îc . Mọi khẩu phần giành cho trẻ em thì phải cho ăn cùng một lúc để trẻ quen ăn hết khẩu phần.Côvryghina mới đưa ra một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức nâng cao bữa ăn cho trẻ ở trường Mầm non như: cho trẻ ăn tuỳ thích thú. giữa các bữa ăn không bao giờ cho ăn bánh kẹo ngọt. tránh được bệnh tật thì cần phải đảm bảo một chế độ ăn uống khoa học. Mãi cho đến năm 1967. khô mắt do thiếu VitaminA… Như vậy. không được bắt buộc trẻ ăn như thế dạ dày mới tiết dịch mạnh. Đồng thời các tác giả cũng cho rằng: để có cơ thể phát triển tốt. vấn đề ăn uống đối với trẻ Mầm non đã được quan tâm từ rất sớm.Đ. Nh chóng ta ®· biÕt trªn c¸c kªnh th«ng tin. trong cuốn “Cán bộ giữ vườn trẻ và nhóm trẻ nhỏ của vườn trẻ mẫu giáo” của tác giả M. các tác giả mới chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của sự ăn uống đến sức khoẻ và bệnh tật của trẻ. c¸c tµi liÖu “ n©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ ®Ò phßng ngé ®éc” cña côc qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm thuéc bé Y tÕ n¨m 2000. Sự ăn uống không điều độ sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hoá của trẻ. làm ức chế trung tâm điều khiển ăn uống và làm phá hoại chế độ ăn uống đúng đắn.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. thì thường gây ra rối loạn tiêu hoá và trẻ có thể mắc một số bệnh như tiêu chẩy. mùi vị hấp dẫn thì sẽ gây cảm giác thèm ăn cuả trẻ. ®Ó phßng tr¸nh ngé ®éc thùc 7 . g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng hoÆc ¶nh hëng l©u dµi ®Õn søc kháe. thịt chắc nịch và cân nặng đảm bảo. Nhưng chưa có một tác giả nào đề cập đến hiệu quả tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. kh«ng ghi râ n¬i s¶n xuÊt + NÕu lµ ®å hép : kh«ng mua hép kh«ng ghi nh·n m¸c. kh«ng bÞ dËp n¸t. kh«ng cã dông cô ®Ëy kÝn. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phÈm ngêi tiªu dïng. níc ®äng vµ ®Ó lÉn thùc phÈm sèng. * Nguyªn nh©n g©y ngé ®éc thùc phÈm: a. kh«ng cã dao thít dïng riªng. kh«ng cã n¬i s¶n xuÊt. ngé ®éc thêng g©y thµnh dÞch lín. mua ë n¬i ®· biÕt ®Þa chØ râ rµng vµ mua tËn gèc ®Ó gi¶m ®îc gi¸ thµnh . bôi bÈn.. + NÕu lµ thùc phÈm chÝn : kh«ng mua khi thÊy bµy b¸n ë n¬i gÇn cèng r·nh.do tay ch©n ngêi chÕ biÕn bÞ môn nhät cã mñ l©y nhiÔm vµo thøc ¨n.kh«ng cã h¹n sö dông. Lo¹i vi trïng thø 2: lµ tô khÊu trïng. nÊm 8 . + NÕu thùc phÈm gãi s½n kh«ng mua hµng hãa kh«ng cã nh·n m¸c kh«ng ghi h¹n sö dông. c¸c trêng mÇm non tæ chøc b¸n tró thùc hiÖn tèt lêi khuyªn : *Chän thùc phÈm s¹ch. chÝn. Ngé ®éc thùc phÈm di vi sinh vËt ( Vi trïng) vµ ®éc tè cña vi sinh vËt bao gåm nÊm mèc. kh«ng cã gi¸ kª cao. mµu s¾c lße loÑt kh«ng tù nhiªn kh«ng cã ®å bao gãi. vµ kh«ng cã mïi l¹. Do sinh vËt nguyªn nh©n thêng gÆp g©y ngé ®éccÊp tÝnh trong ¨n uèng lµ do vi khuÊn almonella :Lo¹i vi khuÈn nay thêng g©y nhiÔm do thøc ¨n bÞ nhiÔm bÈn trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n. + NÕu thùc phÈm sèng: chØ lùa chän nh÷ng thùc phÈm cßn t¬i míi.

®¶m b¶o nguån thùc phÈm s¹ch dïng cho trÎ b»ng nhiÒu biÖn ph¸p : . Trong trêng hîp ngé ®éc nÆng. buån n«n.. m¨ng. c¸ch xö trÝ: Khi xÈy ra ngé ®éc do thøc ¨n uèng cÇn t×m c¸ch g©y n«n ®Ó thøc ¨n ra ngoµi c¬ thÓ. n«n nhiÒu.CÇn cã hîp ®ång víi n¬i s¶n xuÊt cung cÊp thùc phÈm sach cho nhµ trêng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. ®i ngoµi nhiÒu láng ph©n cã thÓ cã m¸u b. phô gia chÕ biÕn thùc phÈm. b¶o qu¶n kh«ng tèt bÞ nÊm mèc.. * C¸c triÖu trøng ngé ®éc thøc ¨n vµ c¸ch xö lý: a. c. Do nhiÔm ph¶i chÊt g©y ®éc : Thuèc trõ s©u. Thøc ¨n bÞ biÕn chÊt: thøc ¨n giÇu chÊt ®¹m. kim lo¹i nÆng. b. n«n ®i ngoµi nhiÒu lÇn cã thÓ g©y mÊt níc cÇn cho trÎ uèng bï níc vµ muèi pha cho trÎ uèng. TriÖu trøng. ®éc tè vi nÊm. do thøc ¨n ®Ó l©u. Chó ý ph¶i lu mÉu thøc ¨n ®Ó tr¹m y tÕ t×m ra nguyªn nh©n ngé ®éc sím kÞp thêi xö trÝ cho trÎ * C¸ch phßng vµ tr¸nh ngé ®éc thùc phÈm: a. h¹t cñ ®Ëu c¸ nãc. ®au quÆn bông. sau ®a trÎ ®ÕnØt¹m y tÕ gÇn nhÊt ®Ó kh¸m vµ xö lý tiÕp. chÊt bÐo b¶o qu¶n kh«ng tè g©y biÕn chÊt gåm thÞt. Thøc ¨n cã s½n chÊt ®éc : nh s¨n. tæ chøc duy tr× VAC trong nhµ trêng . d. xÈy ra sau khi ¨n. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” mèc. v©n ®éng gia ®×nh trÎ nu«i trång tham gia cung cÊp thùc 9 . c¸ íp. cã thÓ lËp tøc hoÆc 30 phót ®Õn vµi giê: XuÊt hiÖn ®au bông.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.tríc khi chia thøc ¨n. sau khi ®i vÖ sinh vµ khi tay 10 . nÊu xong cho trÎ ¨n ngay.sach sÏ. biÕt mua thùc phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng vÖ sinh . thøc ¨n ®îc chia dùng c¸c xoong nåi ph¶i cã n¾p ®Ëy. t¬i ngon. T¨ng cêng vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh m«i trêng + VÖ sinh c¸ nh©n ®èi víi nh©n viªn nhµ bÕp . Nh©n viªn nhµ bÕp ®Çu tãc gän gµng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phÈm cho nhµ trêng. mãng ch©n ph¶i s¹ch sÏgän gµng. b¸t th×a cña trÎ tríc khi dïng ph¶i tr¸ng níc nãng®¶m b¶o vÖ sinh. §éi ngò tiÕp phÈm. kh«ng mua thùc phÈm kh«ng râ nguån gèc. chÕ biÕn thùc phÈm ®îc båi dìng tËp huÊn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.rau qu¶ ph¶i ®îc ng©m röa nhiÒu lÇn. thùc phÈm qu¸ h¹n sö dông.hµng ngµy nhµ bÕp cÇn thùc hiÖn dóng quy ®Þnh lu mÉu thøc ¨n. b. thøc ¨n ®Ó qua buæi qua ®ªm tríc khi ¨n ph¶i dun s«i kü. tríc khi ¨n ph¶i dun l¹i thøc ¨n. x©y dùng bÕp mét chiÒu vÖ sinh: Cã dông cô chÕ biÕn thøc ¨n sèng vµ chÝndông cô dïng xong ph¶i röa s¹ch ph¬i kh«. tríc khi dïng ph¶i röa l¹i. cã lång bµn tr¸nh ruåi nhÆng nhiÔm bÈn. röa tay b»ng xµ phßng . thùc phÈm bÞ biÕn chÊt. Thùc phÈm ph¶i ®îc röa díi vßi níc s¹ch. kh«ng dïng b¸t nhùa cho häc sinh ¨n. ®¶m b¶o vÖ sinh trong chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ. quÇn ¸o. mãng tay. cÇn röa tay sach trong giê s¬ chÕ thùc phÈm. kh«ng dïng ®å nhùa ®ùng thøc ¨n nãngdÔ th«i nhiÔm C. mçi lÇn röa kh«ng ®îc röa nhiÒu thøc ¨n ®îc chÕ biÕn nÊu kü.

®eo khÈu trang khi chia thøc ¨n vµ cho trÎ ¨n .2. uèng s«i. ở nước ta..¨n chÝn. + VÖ sinh m«i trêng . nhai kü. kh¬i th«ng cèng r·nh. qua việc nghiên cứu vấn đề tổ chức bữa ăn cho trẻ ở trường Mầm non mới được quan tâm mấy năm gần đây trong công trình nghiên cứu: “ Khảo sát khẩu phần ăn trưa và bữa phụ” của tác giả Lê Thị Khánh 11 .C¬ së thùc tiÔn. hè xÝ ph¶i cã n¾p ®Ëy . níc tiÓu. ch¶i r¨ng s¹ch sÏ. röa xong lau kh«.1. cã ®Üa dïng thøc ¨n r¬i v·i. ¨n xong biÕt uèng níc. hè r¸c .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. I.. ¨n chËm.®Æc biÖt kh¸m ph©n . dÞnh kú duyÖt ruåi muçi. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” bÈn trong qóa tr×nh chÕ biÕn thøc ¨n cho trÎ. quÇn ¸o s¹ch sÏ. tñ l¹nh ph¶i lu mÉu thøc ¨n sèng vµ chÝn cã nh·n m¸c râ rµng. sau khi vÖ sinh. Tim phæi nÕu cã bÖnh kÞp thêi ®iÒu trÞ. ¨n uèng tõ tèn. nh¾c cha mÑ trÎ hµng tuÇn c¨t mãng tay.6 th¸ng mét lÇn kh¸m søc kháe xÐt nhiÖm nh c« nhµ bÕp + VÖ sinh c¸ nh©n trÎ: Röa tay tríc khi ¨n b»ng xµ phßng díi vßi níc ch¶y. ph¶i mÆc quÇn ¸o c«ng t¸c. tr¸nh r¬i v·i c¬m.kh«ng bèc tay. ch©n cho trÎ. s©n trêng. ®Çu tãc gän gµng.. day trÎ biÕt röa tay khi tay bÈn. cã khÈu trang t¹p dÒ.day trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh ¨n uèng. sóc miÖng. xö lý r¸c th¶i hîp vÖ sinh. chuÈn bÞ bµn ghÕ ¨n. + VÖ sinh c¸ nh©n ®èi víi gi¸o viªn vµ c« nu«i phô líp: Röa tay b»ng xµ phßng tríc khi chia c¬m. §¶m b¶o cã níc sach khi dïng shµng ngµy biÕt quÐt dän bÕp. kh¨n ít lau tay. nh©n viªn nhµ bÕp 6 th¸ng mét lÇn kh¸m søc kháe ®Þnh kú .

Đồng thời. còn lượng Lipit thì quá thấp. các công trình nghiên cứu về vấn đề này không nhiều. chưa hợp lý. giữa sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần của trẻ mẫu giáo. Mặt khác hai tác giả cùng nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa kiến thức khoa học về dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo đối với các cơ sở nuôi dạy trẻ. có nhiều quan niệm coi nhẹ việc nuôi nên các hình thức tổ chức còn nghèo nàn. Khi công trình nghiên cứu: “ Điều tra tình trạng dinh dưỡng của trẻ mẫu giáo ở một số trường phía Bắc” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Trâm ( 1989) và “tình hình cung cấp dưỡng chất cơ bản cho trẻ ở một số trường mẫu giáo” của tác giả Võ Thị Cúc ( 1992) cũng cho thấy việc cung cấp dưỡng chất cơ bản ( Gluxit. Kết qủa nghiên cứu cho thấy tình hình cung cấp năng lượng cho trẻ ở trường mầm non còn thấp so với tiêu chuẩn. khẩu phần ăn của trẻ Mầm non chữ chưa quan tâm đi sâu vào cách tổ chức n©ng cao bữa ăn và đặc biệt là bữa ăn trưa cho trẻ. chặt chẽ và kém hiệu quả. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra một nguyên nhân dẫn đến tình hình trên như: bếp ăn mới được hình thành. trong đó lượng Gluxit quá cao. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Hoà ( 1983 ) có đưa ra khảo sát khẩu phần ăn trưa năng lượng của trẻ ở trường Mầm non. Như vậy. Lipit) cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non của ta hiện nay còn thấp. cơ sở vật chất thiếu thốn. đào tạo đội ngũ cô nuôi có trình độ hiểu biết về dinh dưỡng cho trẻ…. chủ yếu là điều tra. 12 . tỉ lệ các chất sinh năng lượng chưa cân đối. đánh giá và tổng kết về tình hình dinh dưỡng. nhà trường và gia đình cần có sự hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa nuôi và dạy.Từ đó tác giả đưa ra các giải pháp: Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các trường mầm non để đảm bảo cho việc tổ chức ăn cho trẻ. Chúng ta mới chỉ cung cấp được khoảng 70% nhu cầu cần thiết tối thiểu năng lượng cho trẻ mẫu giáo và năng lượng đó chủ yếu là do Gluxit mang lại.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. tránh tình trạng cho ăn theo kinh nghiệm hoặc tổ chức dinh dưỡng thiếu lí luận toàn diện.

Có nhiều biện pháp tạo ra sự muốn ăn của cơ thể và một trong những biện pháp đó là thành lập ở trẻ những phản xạ ăn uống có điều kiện. thìa…sạch sẽ vệ sinh cũng giúp ta ăn ngon miệng. đũa. sạch sẽ. Trong cơ thể. việc bày trí đồ đạc trong phòng ăn là những nhân tố quan trọng tạo ra cảm giác muốn ăn của cơ thể. Khi đó ta có cảm giác muốn ăn và khi được ăn sẽ ăn ngon miệng. thoáng mát. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Do tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu và do yêu cầu thực tiễn nên yêu cầu “ Tổ chức n©ng cao bữa ăn trưa của trẻ ở trường mầm non” là cần thiết. đồng thời thức ăn sẽ được tiêu hoá nhanh. Muốn tạo ra cảm giác muốn ăn của cơ thể thì cần phải hình thành ở trẻ những phản xạ ăn uống có điều kiện và đặc biệt cần hình thành phản xạ có điều kiện ăn uống về thời gian. đồng thời để cơ thể luôn luôn đổi mới và phát triển thì cơ thể phải lấy chất dinh dưỡng từ bên ngoài và cơ thể dưới dạng thức ăn. được ngồi ăn trên bàn ghế sạch sẽ người ta sẽ có cảm giác muốn ăn.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Ngoài ra cách chế biến món ăn. ngoài ra dụng cụ ăn uống như: bát. mùi thơm của thức ăn sẽ kích thích dịch tiêu hoá. Thức ăn gồm các chất có cấu trúc phức tạp. phòng ăn sạch sẽ. Khi vào một phòng ăn thoáng mát. khi ta đói mà ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì ngay lúc đó 13 . gồm những phân tử quá lớn nên cơ thể không thể sử dụng ngay mà phải qua hai quá trình biến đổi: Biến đổi về lý học và biến đổi về Hoá học. Cảm giác muốn ăn của trẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thøc ¨n hÊp dÉn. Như chúng ta đã biết. vật chất bị tiêu hao và bị phân giải để cung cấp năng lượng cho hoạt động sống. Để bù vào phần vật chất đã bị tiêu hao. Khi phản xạ này được thành lập một cách bền vững thì chỉ đến các giờ ăn quen thuộc các cơ quan tiêu hoá bắt đầu tiết dịch trước khi ăn.

cơ bắp… vì thế chẳng có tế bào nào trong cơ thể giám từ chối thức ăn. Trong bầu không khí trước và trong khi ăn có ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác muốn ăn của cơ thể. phát triển và phục hồi sức khoẻ cho cơ thể. trạng thái sinh lý. Nói chung các cơ quan trong cơ thể đều nhờ vào thức ăn để tồn tại và phát triển. không thể trông cậy vào gì khác ngoài thức ăn. yên tĩnh. ăn uống rất cần thiết cho cơ thể phát triển về thể chất và tinh thần vì thế thức ăn cung cấp vật liệu cần thiết . tuần hoàn. Khoa học dinh dưỡng giúp chúng ta hiểu được con người sống ở thức ăn và từ đó xây dựng các chế độ ăn hợp lý cho từng độ tuổi. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” cơ quan tiêu hoá sẽ tiết ra dịch. tái tạo lại những cơ quan hao mòn quá trình sống. Ví dụ: cứ vài giờ tế bào trong ruột lại chết vì thế phải tạo ra tế bào mới thay thế tế bào cũ. Trẻ khoẻ mạnh. gọn gàng…sẽ tạo cảm giác muốn ăn của cơ thể. bệnh lý. giúp trẻ có sự cận bằng giứa tuôi. hô hấp. không bị ức chế bởi một lý do nào đó vì vậy trong khi ăn cần tạo bầu không khí ấm cúng vui vẻ. ăn uống là một trong những nhu cầu của con người. nhẹ nhàng tránh những tin gây xúc động mạnh… thì cảm giác ngon miệng sẽ được tăng lên. Đối với trẻ Mầm non cơ thể đang trong giai đoạn phát triển nhanh. ăn uống là một trong những biện pháp giúp cơ thể khoẻ mạnh. Hoặc thức ăn được bày biện lịch sự. vì vậy đòi hỏi khẩu phần ăn phải đầy đủ về số lượng và chất lượng. Thøc ăn chính là sợi dây liên lạc giữa cơ thể và môi trường và cung cấp năng lượng cho tất cả các bộ máy trong cơ thể hoạt động của hệ thần kinh. Không những thế thức ăn còn cung cấp những chất cần thiết để cơ thể lớn lên và phát triển. Thức ăn còn đem lại vật liệu để cơ thể sửa chữa những bộ phận hư hỏng. Con người ta cần ăn để sống.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. bài tiết. Người ta chỉ muốn ăn và ngon miệng khi mà con người cảm thấy thoải mái. cân nặng và chiều cao. Từ cái thai lớn lên thành em rồi thành người lơn. cơ thể 14 . tiêu hoá.

Trẻ em nếu ăn uống hợp lý thì tất phát triển về chiều cao.nhà phân tâm học ( người áo ) thì trong trường hợp thiếu ăn thì xương cốt vẫn dài ra.3 tuổi cần cung cấp 1300Kcalo/ngày 15 . phá hoại quá trình trao đổi chất… từ đó làm cho cơ thể trẻ yếu đi và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Như vậy.Những trẻ suy dinh dưỡng rất dễ mắc các bênh tiêu ch¶y.Qua nghiên cứu cho thấy trẻ em cần nhiều thức ăn hơn người lơn. Nếu trẻ ăn uống thiếu thốn quá hay ăn uống không điều độ thì sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hoá. tinh thần mở mang điều hoà. cân đối khi mà được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Cung cấp về dinh dưỡng của trẻ em theo tuổi được Viện dinh dưỡng đưa ra với trẻ < 1 tuổi cần cung cấp 1000Kcalo/ngày trẻ < 1 . Chẳng hạn theo dõi cân của một trẻ mạnh khoẻ sẽ rõ. Theo số liệu điều tra của tổng cục thống kê thì tỷ lệ suy dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam là rất lớn. viêm đường hô hấp… khi mắc bệnh thì thường nặng hơn và có tỷ lệ tử vong cao. nhu cầu về dinh dưỡng rất cao. mỗi tháng đầu trẻ cao lên 3cm và 8 tháng sau mỗi tháng cao lên 3. Vì vậy trẻ em chỉ phát triển được hài hoà. như: khí hậu. khi được 1 năm số cân sẽ tăng gấp 3. trái lại cân nặng đứng nguyên hoặc sụt đi. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” phát triển giúp cơ thể tránh sự nhiễm trùng. Nguyên nhân chủ yếu là do ăn uống thiếu chất và chế độ chăm sóc chưa hợp lý. Qua các công trình nghiên cứu cho thấy: ngay trong năm thứ nhất. đây là một tỷ lệ khá cao so với quy định trên thế giới. Theo Freud. chế độ dinh dưỡng…nhưng trong đó chất lượng của dinh dưỡng vẫn là chủ yếu. yếu tố giống nòi. Đối với trẻ mầm non. Từ 4 tháng tuổi cân nặng gấp đôi lúc lọt lòng. ăn uống có vai trò rất to lớn đối với sức khoẻ và sự phát triển thể chất của trẻ. khuôn mặt vui tươi của tuổi thơ.5cm. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng và chiều cao.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

Cuèi n¨m häc 2009 -2010 trêng mÇm non Kim S¬n cã 11 líp ¨n b¸n tró víi 295ch¸u ®¹t tØ lÖ 100% ¨n b¸n tró t¹i líp díi nhiÒu h×nh thøc Tû lÖ nhµ trÎ kªnh A ®¹t 85. So víi ®Çu n¨m häc tû lÖ suy dinh dìng gi¶m 3.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. như: thể dục sáng. bữa xế 15%. Trong một ngày thức ăn được phận phối cho bữa trưa là nhiều calo hơn khoảng 30 – 40% khẩu phần ăn hàng ngày. do vậy không thể đủ năng lượng cho trẻ đủ hoạt động. trẻ ăn rất ít. hoạt động ngoài trời. bữa trưa 40%. bữa tối 20%. Thường buổi sáng.2%. tû lÖ suy dinh dìng 14.6%.4%. Vì vậy. nhất thiết phải có bữa ăn trưa để bù đắp phần năng lượng bị tiêu hao trong các hoạt động từ sáng đến trưa và cung cấp năng lượng cho trẻ tham gia vào các hoạt động buổi chiều. tû lÖ suy dinh dìng 13. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” trẻ < 4 – 6 tuổi cần cung cấp 1500Kcalo/ngày Dựa vào căn cứ trên nên chế độ ăn trong ngày của trẻ được chia thành 3 – 4 bữa trong đó tỷ lệ các bữa hợp lý nên là: Bữa sáng 25%. Khi trẻ hoạt động tích cực sẽ tiêu hao nhiều năng lượng. Trẻ đến trường mầm non ngay từ buổi sáng đã tham gia vào các hoạt đông trong chế độ sinh hoạt một ngày. Với cơ thể trẻ sẽ lấy năng lượng ở đâu để hoạt động. đương nhiên nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể là thức ăn.4%.6%. hoạt động góc… trẻ rất hiếu động nên thường tham gia các hoạt động một cách tích cực. 16 . mÉu gi¸o tû lÖ kªnh A ®¹t 86. hoạt động học tập. Nếu như trẻ không có bữa ăn trưa hay có ăn nhưng không hợp lý thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất của trẻ. vì bữa trưa cần cung cấp năng lượng cho trẻ để bù đắp cho sự tiêu hao năng lượng ( do hoạt động ) và đảm bảo năng lượng cho trẻ hoạt động tiếp theo trong ngày.

tû lÖ suy dinh dìng 11.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.8%. biÕt tËn dông thùc phÈm s¨n cã ë ®Þa ph¬ng giÇu chÊt dinh dìng ®Ó chÕ biÕn mãn ¨n cho trÎ. nhµ trÎ ®¹t kªnh A 87. mua 2 tñ thuèc vµ bæ sung thªm ®êng èng dÉn níc .2%.X©y dùng thùc ®¬n phï hîp theo mïa. . thÞt trøng.Nhµ trêng ®· ®Çu t vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô cho tæ chøc b¸n tró. x©y m¬ng tho¸t níc vµ mét sè dông cô ®ùng c¬m. ®a sè gi¸o viªn dinh dìng ®· biÕt c¸ch tÝnh khÈu phÇn phï hîp víi nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o. ®å dïng. canh. c¸ t«m hîp ®ång ®· ®îc quy ®Þnh chÆt chÏ. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ vµ kiÓm tra an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §Çu n¨m häc 2009-2010 nhµ trêng duy tr× ®îc 11 líp ¨n b¸n tró gåm 295 ®¹t tû lÖ 100% c¸c ch¸u ¨n díi nhiÒu h×nh thøc. cã x¸c nhËn cña ñy ban nh©n d©n x· chñ yÕu nhµ cung cÊp lµ phô huynh cña nhµ trêng. quy ®Þnh mét sè biÓu b¶ng trong nhµ bÕp. Chóng t«i ®¸ng gi¸ nh sau : VÒ u ®iÓm: . mua 2 tñ l¹nh b¶o qu¶n vµ lu mÉu thøc ¨n. söa bÕp mét chiÒu ®iÓm trung t©m. quy tr¸ch nhiÖm râ rµng cho bªn nhËn vµ bªn cung cÊp thùc phÈm. Mét sè gi¸o viªn dinh dìng ®· biÕt s¾p xÕp. tû lÖ mÉu gi¸o kªnh A 88. bè trÝ b¶ng biÓu.6% . nh g¹o vµ c¸c lo¹i rau. 17 . dông cô nhµ bÕp gän gµng. söa ch÷a s©n vên c©y cña bÐ vµ hoa tho¸ng hiªn líp häc . x©y míi bÕp ®iÓm lÎ.4%.Nhµ trêng ®· hîp ®ång víi phô huynh cung cÊp thùc phÈm ®¶m b¶o . bån vÖ sinh cho trÎ . tû lÖ suy dinh dìng 12.

Mét sè bÕp ¨n cßn thiÕu biÓu b¶ng trong nhµ bÕp nh b¶ng c«ng khai tµi chÝnh. b¶ng ph©n c«ng c« dinh dìng. viÖc ph©n c«ng tæ trëng nu«i dìng cha cô thÓ cha râ rµng híng dÉn kiÓm tra gi¸m s¸t cha chÆt chÏ II.ch¬ng II : Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu: II. bè trÝ biÓu b¶ng trong nhµ bÕp cha hîp lý cha khoa häc cha ®îc vÖ sinh s¹ch sÏ thùc hiÖn cha nghiªm tóc kh©u tiÕp phÈm.2. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” ng¨n n¾p cã khoa häc vµ thêng xuyªn vÖ sinh s¹ch sÏ nh c« Lôa .1. thùc hiªn vÖ sinh c¸ nh©n trÎ vµ vÖ sinh m«i trêng cha ®îc thêng xuyªn.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng ®Ó n©ng møc ¨n cho trÎ lµ 5000®/ trÎ/ ngµy .Nhµ trêng ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh vµ c¸c ban ngµnh. VÒ h¹n chÕ : . x©y dùng thùc ®¬n cha phï hîp c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh níc th¶i cha ®¶m b¶o vÖ sinh nh ®iÓm lÎ.Nhµ trêng thùc hiÖn kh¸ tèt ho¹t ®éng vÖ sinh c¸ nh©n cho c« vµ trÎ. ®«i lóc cßn cha vÖ sinh xung quanh nhµ bÕp cha s¹ch sÏ. chó träng c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng vµ dông cô nhµ bÕp.2. c« G¸i. nhµ bÕp trung t©m s¾p xÕp ®å dïng. gãc tuyªn truyÒn dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. c« Hång .thùc phÈm lªn xuèng thÊt thêng vµ thùc hiÖn cha thêng xuyªn kh©u tr¸ng b¸t b»ng níc nãng tríc khi ¨n. Thùc tr¹ng : 18 .

phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt trung thùc thËt thµ. tÝch cùc häc tËp. chØ ®¹o ®· ®îc tÝch lü qua hµng n¨m d¸m nghÜ d¸m lµm.Tæ chøc ¨n b¸n tró cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ®©y : ThuËn lîi : Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®Òu ®¹t tr×nh ®é chuÈn vµ trªn chuÈn. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non Kim S¬n HuyÖn §«ng TriÒu TØnh Qu¶ng Ninh . tËn tôy víi c«ng viªc. x©y dùng thùc ®¬n cha phï hîp . bÕp ®îc x©y dùng bÕp mét chiÒu c«ng t¸c vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh m«i trêng ®Èm b¶o an toµn . kh«ng chÊp nhËn bÖnh thµnh tÝch trong nhµ trêng. ®ång t©m. kiªn tr×. thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n nghiÖp vô tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p ®æi míi vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Khã kh¨n : Mét sè c« nu«i cßn h¹n chÕ vÒ nhËn thøc nu«i dìng . §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ®oµn kÕt tèt. tù häc tù båi dìng. NhiÒu ®ång chÝ n¨ng lùc s ph¹m xÕp lo¹i tèt.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp. ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh vµ cÊp c¬ së. chÞu khã . C¬ së vËt chÊt tõng bíc ®îc æn ®Þnh c¸c c«ng tr×nh vµ nguån níc s¹ch ®îc ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®å dïng phôc vô b¸n tró. ®ång søc thùc hiÖn tèt môc tiªu nhiÖm vô n¨m häc. mét sè c«ng tr×nh vÖ 19 . n©ng cao khÈu phÇn ¨n b¸n tró cho trÎ. nhiÖt t×nh ch¨m sãc nu«i dìng trÎ. nh©n d©n. cã nhiÒu n¨m lµm c«ng t¸c qu¶n lý nªn kü n¨ng nghiÖp vô còng nh kinh nghiÖm qu¶n lý. Uy tÝn víi phô huynh.

con em chñ yÕu lµ n«ng th«n nªn kinh tÕ cßn khã kh¨n.Kh¶o s¸t: KÕt qu¶ so s¸nh. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” sinh vµ nguån níc s¹ch cßn h¹n chÕ.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.dinh dìng nÆn g 2 10 6 5 5 1 1 ìng võa bÐ C©n o ph × nÆn g b×nh T 34 64 80 84 Cuèi n¨m SD D Võa SD D g BÐ o × nÆng dinh b×nh thêng Nhã 34 32 57 77 82 nÆn ph m trÎ 3 72 tuæi 4 84 tuæi 5 88 6 4 3 2 1 20 . ThÓ lùc : Líp Sè trÎ C©n §Çu n¨m Suy Íuy d. khÈu phÇn ¨n cña trÎ mÉu gi¸o cha ®¹t møc tè thiÓu 47-48% theo quy ®Þnh (5060%) n¨ng lîng cÇn ®¹t cña trÎ nhµ trÎ t¹i trêng cha ®¹t møc tèi thiÓu 57-59%( quy ®Þnh 60-70%). cha thùc hiÖn thêng xuyªn kh©u cung cÊp thùc phÈm an toµn . .

2 C¸c biªn ph¸p chñ yÕu : * biÖn ph¸p vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm II. vÖ sinh trong 21 .2.1.83% 7 0.8 % 30 11. Båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìng.7% tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn t«i ®a ra mét sè biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã nh sau : II.2 23 0. thùc hµnh tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm.25 % 262 94. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” tuæi Cén 27 g % 8 10 248 89.1 % 0% % *Søc kháe: Sè trÎ Tèt BT YÕu BÖn h tËt 260 % 228 87.2.7 % 0 §Çu n¨m Sè trÎ Tèt BT YÕu BÖn h tËt 0 Cuèi n¨m XuÊt ph¸t tõ nh÷ng u ®iÓm vµ tån t¹i trªn.2.5 % 2 0.2 % 13 4.3 % 12 4. chóng t«i ®· thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao b÷a ¨n vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non so s¸nh kÕt qu¶ dinh dìng ®Çu n¨m häc vµ cuèi n¨m häc gi¶m tû lÖ suy dinh dìng 4.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.76 % 0 260 248 95.7 % 3 1.

tõ côm ®Õn trêng.. c¸c c¬ së hîp ®ång ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÖ sinh.2. giao lu häc hái. gia cÇm . Hîp ®ång mua b¸n thùc phÊm s¹ch: II. vÖ sinh trong ¨n uèng cho trÎ . . II.ngêi b¸n ph¶i cã ý thøc b¶o qu¶n tèt che ®Ëy. s¹ch sÏ. chóng t«i ®· chän nh÷ng c¬ së cã tin cËy trªn ®Þa bµn ®Ó tiÕn hµnh hîp ®ång mua thùc phÈm. n¬i cÊt dùng thùc phÈm ph¶i tho¸ng m¸t. tæ chøc sinh ho¹t chuyªn ®Ò thùc hiªn thùc hµnh.2. cÊt gi÷ kh«ng cho ruåi nhÆng bôi b¸m vµo u tiªn cho c¸c bËc phô huynh cã ®iÒu kiÖn trªn tham gia hîp 22 .Sau khi tËp huÊn cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªnvÒ kiÕn thøc.2. §Ó lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm nang cao b÷a ¨n .2.2. Vµo kú hÌ n¨m häc phßng gi¸o dôc tËp huÊn chuyªn m«n cho c¸n bé gi¸o viªn trong nh÷ng n«i dung quan träng lµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ trong trêng mÇm non chó träng vÊn ®Ò kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìngthùc hiÖn tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm.vÖ sinh trong chÕ biÕn vµ vÖ sinh ¨n uèng cho trÎ . nhµ cöa n¬i giÕt mæ gia sóc.Tæ chøc cho c¸n bé gi¸o viªn häc tËp” quy chÕ nu«i d¹y trΔ.2.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” chÕ biÕn cho ®éi ngò gi¸o viªn.1 Lùa chän c¬ së ®Ó hîp ®ång mua thùc phÈm s¹ch . hîp vÖ sinh .

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2. §Æc biÖt kh«ng mua thcj phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng nh rau kh«ng t¬i. thêi gian giao nhËn vµ ®iÒu kho¶n thi hµnh cã x¸c nhËn cña ñy ban nh©n d©n x·. . ®¨ng ký chÊt lîng.2. gi¸ c¶. n¬i s¶n xuÊt.2. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” ®ång b¸n thùc phÈm cho nhµ trêng hîp ®ång víi gi¸ gèc vµ rÎ h¬n so víi thÞ trêng tõ 1 ®Õn hai gi¸ II. hîp ®ång nªu râ yªu cÇu vÒ chÊt lîng vÖ sinh thùc phÈm.2..)c¸c dông cô ph¶i s¹ch sÏ cã thïng ®ùng ..3.2 Tæ chøc hîp ®ång mua. Sau khi ®· chän ®îc c¸c c¬ së ®¶m b¶o.ChÊt lîng thùc phÈm :Tõ kh©u vËn chuyÓn ®Õn kh©u giao nhËn thùc phÈm t¹i bÕp nhµ trêng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp phÈm vµ giao nhËn thùc phÈm: C« nu«i vµ nh©n viªn nhµ bÕp cÇn lu ý:tuyÖt ®èi kh«ng mua thùc phÈm kh«ng râ nguån gèc.®ñ ®Þnh lîng vµ chÊt lîng ( t¬i ngon. h¹n dïng hoÆc qu¸ h¹n . giÊy phÐp kinh doanh. s¹ch sÏ.Nhµ trêng cßn tæ chøc c¸c nhãm líp trång rau s¹ch. chÕ biÕn kh«ng râ nguån gèc.. . kh«ng mua thùc phÈm ®· qua s¬ chÕ. kh«ng hÐo hoÆc «i thiu. kh«ng bÞ ®Ëp n¸t.®èi víi nh÷ng thøc ¨n cã s½n.2..2.b¸n thùc phÈm. ®Ó cung cÊp cho nhµ trêng rau s¹ch ®¶m b¶o vÖ sinh vµ cung cÊp thªm lîng rau nh»m n©ng cao trong b÷a ¨n cho trÎ II. 23 . thÞt kh«ng t¬i. cung øng ph¶i ®¶m b¶o kÞp thêi. yªu cÇu nhµ trêng chñ nh©n c¸c c¬ së ®ã vµ gi¸o viªn dinh dìng cïng ban gi¸m hiÖu nhµ trêng tæ chøc ký hîp ®ång.

2.s¬ chÕ thùc phÈm.2. mÉu thøc ¨n lu cã c¶ sèng vµ chÝn nhng ®îc ®ùng riªng tõng hép dÈm b¶o vÖ sinh. Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu vùc bÕp. + VÖ sinh khu vùc bÕp : X©y dùng bÕp theo quy ®Þnh mét chiÒu: Cöa ®a thùc phÈm t¬i sèng.Thùc hiÖn nguyªn t¾c bÕp mét chiÒu nh»m tr¸nh thùc phÈm sèng vµ chÝn dïng chung mét lèi ®i.4. ®¶m b¶o an toµn.cöa vËn chuyÓn thøc ¨n chÝn lªn c¸c nhãm líp. ®Ñp phï hîp víi trÎ.2. nhµ bÕp ®a mÉu thøc ¨n theo quy ®Þnh 24/24 mÉu thøc ¨n ph¶i ®îc lÊy võa nÊu xong tríc khi cho trÎ ¨n.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. nh©n viªn nhµ bÕp khi tiÕp nhËn thùc phÈm cÇn cã sæ s¸ch ghi chÐp ®Çy®ñ ®Þnh lîng vµ t×nh tr¹ng thùc phÈm c¸c thùc phÈm kh«ng ®¶m b¶o kh«ng ®îc tiÕp nhËn khi giao nhËn thùc phÈm hai bªn ph¶i ký nh©n cïng chøng kiÕn cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng hoÆc ®¹i diÖn phô huynh. Thùc hiªn nghiªm tóc quy ®Þnh vÒ lu mÉu thøc ¨n. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” C« nu«i. kÐm chÊt lîng. nÊu xong cho trÎ ¨n ngay. II. ®å dïng. kh©u b¶o qu¶n t¹i kho cña nhµ bÕp ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh.2. II. Hµng ngµy. hép dùng mÉu thøc ¨n ph¶i s¹ch sÏ cã nh·n m¸c cã n¾p ®Ëy . Èm mèc.Thøc ¨n ph¶i ®îc chÕ biÕn nÊu chÝn kü. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng.3. kh«ng ®Î thùc phÈm qu¸ h¹n.tinh chÕ thùc phÈmph©n chia thøc ¨n chÝn.2. Yªu cÇu trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm : ChÕ biÕn thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng ngon . 24 .

Ngêi tiÕp phÈm. tuÇn. BÕp ¨n ph¶i cã thùc ®¬n theo tuÇn. khi nÊu xong ph¶i gän dÑp.2. dông cô nhµ bÕp : ChÐn b¸t vµ n¬i ®Ó thøc ¨n ph¶i tho¸ng . xÕp då dïng ng¨n n¾p ®óng n¬i quy ®Þnh. + VÖ sinh ®å dïng. r¸c ngµy nµo ph¶i xö lý ngµy ®ã kh«ng ®Ó h«m sau míi xö lý g©y mÊt vÖ sØnh¸c ph¶i ®Ó xa n¬i chÕ biÕn.4. vµ th¸ng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. + VÖ sinh m«i trêng. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc tÝnh khÈu phÇn ¨n cho trÎ. c¸c dông cô soong nåi ph¶i s¹ch sÏ kh« r¸o kh«ng dïng ®å nhùa. b¶ng ®Þnh lîng suÊt ¨n hµng ngµy vµ c«ng khai tµi chÝnh. R¸c vµ thøc ¨n hµng ngµy ph¶i ®æ vµo ®óng n¬i quy ®Þnh.Thùc hiÖn tèt viÖc 25 .2. gi¸o viªn. cèng r·ch ph¶i ®îc kh¬i tho¸ng kh«ng øng däng. nh©n viªn nhµ bÕp. ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc kh©u vÖ sinh nhµ bÕp theo lÞch hµng ngµy.b¸t hµng ngµy ph¶i ®îc lau s¹ch. c« phô t¹i bÕp vµ vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ. ngêi s¬ chÕ. ngêi nÊu phô. ph¶i cã ræ óp b¸t kh« r¸o. nhµ bÕp ph¶i cã m¶ng ph©n c«ng trong ngµy: Ngêi nÊu chÝnh. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” S¾p xÕp vÞ trÝ c¸c khu vùc sao cho thuËn tiÖn. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. II. gän gµng vµ cã biÓn ®Ò râ rµng n¬i tiÕp phÈm vµ n¬i s¬ chÕ khu nÊu chÝn vµ n¬i chia c¬m tõng líp. kh«ng dïng b¸t nhùa. r¸ ræ dao thít ph¶i kh« r¸o ®îc treo vµ kª cao tho¸ng .

röa tay b»ng xµ phong tríc vµ sau khi chÕ biÕn thøc ¨n khi tay bÈn. Cã kh¨n lau tay riªng. n¨m v÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng t¸c nu«i dìng vµ an toµn.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. mãng ch©n c¾t ng¾n. sau khi ®i vÖ sinh. nh©n viªn nhµ bÕp.4. qua mçi cung ®o¹n chÕ biÕn. Më réng tiªm chñng chó träng viÖc kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm. kh«ng ®îc ho kh¹c nhæ khi chÕ biÕn 26 .2. kh¸m søc kháe. MÆc quÇn ¸o c«ng t¸c.1. II. ®Çu tãc gän gµng mãng tay. CÇn ph¶i thùc hiÖn tèt kh©u vÖ sinh c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn ¨n cho trÎ. s¹ch sÏ. VÖ sinh ®èi víi c« nu«i. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” theo dâi biÓu ®å. nh©n viªn nhµ bÕp ph¶i ®îc häc vµ båi dìng nh÷ng kiÕn thøc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.2. H×nh ¶nh bÕp ¨n t¹i trêng C« nu«i. Ph¶i tu©n thñ thei quy ®Þnh sö dông chÕ biÕn theo cöa mét chiÒu.

tríc khi ¨n cho trÎ röa tay b»ng xµ phßng díi vßi níc chÈy. ¨n uèng tõ tèn. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” thøc ¨n cho trÎ. ¨n xong uèng níc.2. c« nu«i s¸u th¸ng mét lÇn vÒ søc kháe .2.2. ph¶i cã kh¨n ø¬t cho trÎ lau tay vµ cã ®Üa dùng c¬m r¬i v·i II.2. mãng ch©n mçi tuÇn mét lÇn. nh¾c cha mÑ trÎ c¨t mãng tay.4. chó träng c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ c¸c thêi ®iÓm vÖ sinh cho trÎ.. sëi ph¸t ban. Phèi hîp víi tr¹m y tÕ trÎ mÉu gi¸o 3 th¸ng kh¸m søc kháe mét lÇn. nhµ trêng theo dâi biÓu ®å mçi th¸ng mét lÇn tuyªn truyÒn cho c¸c bµ mÑ tiªm chñng më réng 100% trong nhµ trêng vµ phßng chèng c¸c dÞch bÖnh theo c¸c c«ng v¨n nh bÖnh sèt xuÊt huyÕt. khi tæ chøc cho trÎ ¨n ph¶i kª bµn ghÕ ®µy dñ.. uèng s«i. II.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. ¨n chËm. r¶ xong lau tay kh«. ch¶i r¨ng s¹ch sÏ. nhai kü. chó träng c«ng t¸c kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc phÈm.2. dÞch cóm gia cÇm tiªu ch¶y . kh¸m søc khÎo. d¹y trÎ biÕt röa tay tríc khi ®i vÖ sinh vµ sau khi tay bÈn.3 Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi biÓu ®å. khi chia ¨n cho trÎ ph¶i ®eo khÈu trang. thùc hiÖn c©n ®ong chia thøc ¨n cho trÎ ®¶m b¶o vÖ sinh vµ ®ñ ®Þnh lîng. D¹y trÎ cã thãi quen vÖ sinh khi ¨n uèng. sóc miÖng. kh«ng dïng tay bèc. t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t thêng 27 .4.VÖ sinh c¸ nh©n trÎ. ¨n chÝn. biÕt nhÆt c¬m r¬i v·i vµo n¬i quy ®Þnh. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy phï hîp víi tõng ®é tuæi. chia thøc ¨n.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm..®Æc biÖt kh©u chÕ biÕn t¹i bÕp ¨n nhµ trêng. Thêng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c ban ngµnh ®Þa ph¬ng vµ phô huynh vÒ c«ng t¸c nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ b»ng nhiÒu h×nh nh häp phô huynh . tê r¬i.2. 28 . II. 2.. khÐo tay néi trî tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc x©y dùng gãc häc tËp.c¸c héi thi nh dinh dìng tuæi th¬. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” xuyªn viÖc ch¨m sãc nu«i dìng vµ vÊn ®Ì vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®Ó ®«n ®èc nh¾c nhë gi¸o viªn nh©n viªn lµm tèt c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. tranh ¶nh.5 §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®èi víi c¸c ®oµn thÓ vµ phô huynh.

n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” C¸c bÐ trêng M©m non Kim S¬n tham dù h«Þ thi “BÐ tËp lµm néi trî” Vµ c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm gia ®×nh vµ nhµ trêng gãp phÇn b¶o vÖ søc kháe ®Ó trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn.t¨ng chÊt bÐo b»ng c¸ch: cho dÇu ho¹c mì vµo canh.gi¶m lîng bét ®êng b»ng c¸ch: chÕ g¹o rÎo vµo c¬m 29 . .2.6 :bæ xung thùc phÈm ®Ó t¨ng lîng b»ng c¸ch : .2. * biÖn ph¸p n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ II.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

®ç .t¨ng can xi trong b÷a ¨n . chän ®Ëu phô . . t«m cua trong khÈu phÇn ¨n .7: c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p chÕ biÕn : Thay ®æi chÕ biÕn : b»ng c¸ch t¨ng thªm mïi vÞ g©y hÊp dÉn cho trÎ 30 .c¸ .hîp ®ång víi nh÷ng phô huynh cã con em häc t¹i trêng vµ nh÷ng hé cã VAC .2.chän rau cñ qu¶ s¹ch t¬i kh«ng rËp n¸t : Mét sè h×nh ¶nh rau cñ qu¶ t¬i s¹ch II. cã lß giÕt mæ ®Ó nh»m h¹ gi¸ thµnh bæ xung thªm thùc phÈm trong b÷a ¨n cho trÎ.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2. trøng.t¨ng lîng vitamin b»ng c¸ch : ph¸t ®éng c¸c nhãm líp trång c¸c lo¹i rau ®Ó bæ xung lîng rau xanh cho trÎ. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” . s÷a ®Ëu nµnh . .

n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” -T¨ng cêng hÇm b»ng nåi ¸p suÊt cã chÕ biÕn xµo.chÕ biÕn phï hîp chÕ ®é ¨n cña trÎ . chiªn.mÌ .. Trong chÕ biÕn bæ xung thªm ®Ëu kh«. nÊu thøc ¨n ph¶i ®Ëy vung kÝn.... ®Ëu hò . hÇm . ®Ëu nµnh .lu ý khi röa rau tr¸nh vß n¸t rau lµm mÊt lîng B1.dÇu . kh«ng ®¶o khuÊy nhiÒu.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. khi ninh x¬ng b»ng nåi ¸p suÊt ®Ó tËn dông chÊt dinh dìng tõ x¬ng Bæ xung gia vÞ trong b÷a ¨n 31 .

canh bÝ ®á xêng. thÞt gµ Ch¸otæng rim cµ chua hîp C¬m thêng ngao +mïng t¬i. 32 .2. mua x¾m ®îc trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c nu«i dìng. thÞt I 3 B÷a phô M× phë gµ rim t«m C¬m thêng.canh bÝ xanh.2. II. nhµ trêng phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng .9: t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ x· héi ho¸ : .thÞt xµo Bón x¬ng tæng hîp Thùc ®¬n MÉu gi¸o cña 1 tuÇn Riªng thùc ®¬n cho trÎ suy dinh dìng cã bæ xung s÷a vµo buæi s¸ngvµ mãn sóp gµ vµo xÕ chiÒu kinh phÝ do bè mÑ ®ãng gãp .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. thÞt X«i ruèc ®óc ®Ëu C¬m thêng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II.canh riªu c¸ .2.tranh thñ sù quan t©m chØ ®¹o cña x·.2. S÷a§N+BB thÞt kho tµu L 4 5 6 C¬m thêng. cã ®Çy ®ñ c¸c nhèm thùc phÈm cho trÎ TuÇn Thø B÷a chÝnh 2 C¬m thêng.8: thay ®æi thùc ®¬n theo tuÇn -thùc ®¬n lªn phï hîp víi mïa . canh cua +rau ®ay.héi cha mÑ phô huynh ®Ó ph¸t ®éng phong trµo tuyªn gãp ñng hé:vµ trong n¨m qua nhµ trêng ®· x©y ®îc hai phßng häc vµ mét bÕp ¨n khu lÎ.c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn.

trÞ gi¸ tèi thiÓu lµ 10000® .N©ng cÊp ®îc mét bÕp mét chiÒu . còng qua héi thi ®· t¹o ®éng lùc thóc ®Èy sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ban nganh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng ngµy cµng tèt h¬n. + VÒ c«ng t¸c x©y sùng c¬ së vËt chÊt vµ mua s¨m c¸c trang thiÕt bÞ.3. tu bæ 33 .. . vÖ sinh trong ¨n uèng.tæ chøc c¸c héi thi dinh dìng nh»m thu hót sù quan t©m cña céng ®ång nh thi “bÐ tËp lµm néi trî. lµm thay ®æi nhËn thøc cña nhiÒu ngêi vÒ cho trÎ ¨n b¸n chó t¹i trêng. 2. t¹o sù tin tëng cña héi cha mÑ phô huynh ®èi víi nhµ trêng. . trøng . qua ®ã t¹o sù chuyÓn biÕn cao trong nhËn thøc cña mäi ngêi vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ vÒ phßng trèng suy dinh dìng ë trÎ vµ b¶o ®¶m VSATTP. ®Ëu ®ç . vÖ sinh chÕ biÕn. th«ng b¸o søc khoÎ cña tõng trÎ qua b¶ng tin t¹i c¸c nhãm líp ®Ó phô huynh n¾m ®îc sùc khoÎ cña con em m×nh ®Ó tõ ®ã phèi kÕt hîp víi nhµ trêng nu«i dìng trÎ. cèng tho¸t níc trung t©m. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” Nhµ trêng cßn ph¸t ®éng phong trµo ñng hé thùc phÈm cña c¸c gia ®×nh : nh rau. vÖ sinh an toµn thùc phÈm.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. nh©n viªn ®îc tËp huÊn kiÕn thøcthùc hµnh dinh dìng.®Çu n¨m nhµ trêng häp vµ tuyªn truyÒn cho c¸c bËc phô huynh vÒ c¸ch ch¨m con theo khoa häc.. c«ng tr×nh vÖ sinh c¸ nh©n trÎ. . Nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu: + VÒ c«ng t¸c tËp huÊn: 100%c¸n bé gi¸o viªn.vßi níc vÖ sinh. kÕt qu¶ khÈu phÇn ¨n cña trÎ ®îc t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. bÐ khÐo tay ”.

®Æc biÖt tró träng c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe. Tû lÖ suy dinh dìng gi¶m mét c¸ch râ rÖt. lu mÉu thøc ¨n hµng ngµy. 4. + VÒ chÊt lîng c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng. hîp ®ång thùc phÈm víi nhµ cung cÊp. N¨m häc 2009-2010 kh«ng cã trêng hîp nµo ngé ®éc thøc ¨n t¹i nhµ trêng vµ kh«ng cã dÞch tiªu chÈy xÈy ra trong nhµ trêng. ®å dïng phôc vô cho viÖc tæ chøc b¸n tró. §Õn cuèi th¸ng n¨m 2010 huy ®éng vît chØ tiªu so víi so víi chØ tiªu phßng gi¸o cïng kú n¨m häc tríc t¨ng 10.. vÖ sinh vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. Tû lÖ mÉu gi¸o ®¹t sè trÎ c©n nÆng b×nh thêng lµ 94. söa ch÷a 3 phßng häc.1%. trÎ suy dinh dìng nÆng 1.7%%.gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c tiÕp phÈm. tû lÖ suy dinh dìng võa lµ ®· gi¶m mét c¸ch râ rÖt. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” mét s©n ch¬i cho c¸c ch¸u.2. Bµi häc kinh nghiÖm : 34 . mua s¾m kh¸ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ. so ®Çu n¨m tû lÖ suy dinh dìng võa vµ nÆng dôc giao ®¹t 100%.2%. chia ¨n..3.9% h×nh thøc.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. C¸n bé gi¸o viªn nhµ trêng ®· biÕt vËn dông “Quy chÕ nu«i d¹y trΔ vµ qu¸ tr×nh ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ. tæ chøc trÎ ¨n b¸n tró 100% díi nhiÒu II. quy tr×nh chÕ biÕn.

vµ c«ng t¸c tiªm chñng më réng.3.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2 ChØ ®¹o c«ng t¸c tæ chøc b¸n tró thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: . Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu vùc nhµ bÕp.2. phôc vô cho viÖc tæ chøc b¸n tró.gi¸o dôc trong nhµ trêng.Yªu cÇu trong chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm.3. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng.2. II. kh¸m søc kháe. gi¸o dôc. thùc hiÖn tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. trang thiÕt bÞ ®å dïng.3. vÖ sinh trong chÕ biÕn cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn. nh©n viªn nhµ bÕp vµ vÖ sinh nhµ bÕp.T¹o nguån thùc phÈm s¹ch. gi¸o viªn. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. II. 35 .Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp phÈm vµ giao nhËn thùc phÈm. Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi biÓu ®å. chó trong c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II. c« phô t¹i líp vµ vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ. . ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vãi céng ®ång vµ x· héi vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng.4.§Çu t ®ñ c¬ së vËt chÊt. II. phßng chèng c¸c dÞch bÖnh. .2. Lµm tèt c«ng t¸c båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh dinh dìng.1. vÖ sinh trong ¨n uèng cho trÎ.2. kiÓm tra gi¸m s¸t cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng vãi c«ng viÖc ch¨m sãc nu«i dìng.3. II.3.2.3. .5.

3. n©ng cao nhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn . C« nu«i vµ nh©n viªn nhµ bÕp ph¶i n¨m v÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ ®¶m b¶o nu«i dìng trÎ kháe m¹nh vµ an toµn.8. II. nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÇm quan träng cña viÖc VSATTP vµ n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ trªn c¬ së triÓn khai nghiªm tóc vµ chØ ®¹o chÆt chÏ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nu«i dìng cho tõng ®é tuæi. H×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ngêi míi x· héi chñ nghÜa. II. s¬ kÕt. n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm vµ båi dìng thêng xuyªn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn MN nhÊt lµ c«ng t¸c chØ ®¹o tõ cÊp tØnh ®Õn c¸c trêng. lµ nÒn mãng v÷ng tr·i ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ mäi ®iÒu kiÖn tèt gióp trÎ vµo líp 1 trêng tiÓu häc. Mét trong nh÷ng néi dung gióp trÎ cã ®îc c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®ã lµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trong trêng MÇm non.6.2. ChÝnh v× vËy mµ trong n¨m häc võa qua b¶n 36 .S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.9. ®ång thêi phæ biÕn kinh nghiÖm c¸c thùc ®¬n tèt cho c¸c ®¬n vÞ cïng häc tËp.2. PhÇn kÕt luËn : C«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ MÇm non cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” II.3.7. III.2.2. thÈm mü. t×nh c¶m.3.3.trÝ tuÖ. II. hµng n¨m tæ chøc ®¸nh gi¸. tæng kÕt theo ®Þnh kú ®Ó kÞp thêi khen thëng nh÷ng c¸i nh©n ®iÓn h×nh .

Tuy nhiªn. trÎ ®Õn trêng cha cao so víi trÎ hiÖn cã. lu mÉu thøc ¨n. nhµ bÕp ®iÓm lÎ cha cã bÕp mét chiÒu ®óng theo quy ®Þnh cha cã phßng ¨n. lµ kinh nnghiÖm cña b¶n th©n t«i. bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc nhng nghiªm tóc nh×n nhËn l¹i th× c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc nu«i dìng trong nhµ trêng cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. møc ¨n cña trÎ cha cao so víi gi¸ c¶ thÞ trêng hiÖn nay viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh cha ®îc thêng xuyªn. nh÷ng g× ®¹t ®îc cßn rÊt khiªm tèn vµ míi chØ lµ nÒn mãng cho 37 . biªn ph¸p nh»m ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong trêng mÇm non . mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró). c«ng tr×nh vÖ sinh. C¸c ho¹t ®éng bíc ®Çu ®· ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ nh :§· n©ng cao ®îc nhËn thøc cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng vµ phô huynh vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc . tû lÖ suy dinh dìng gi¶m so víi ®Çu n¨m hoc.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. x©y dng mét sè ho¹t ®éng . ngñ riªng theo yªu cÇu c«ng tr×nh vÖ sinh cha ®óng quy c¸ch. ChÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ ®îc n©ng lªn mét bíc. c«ng t¸c vÖ sinh ®îc thùc hiÖn kh¸ nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶.T«i lµm tèt c«ng t¸c tham mu víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng ®Ó t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng( X©y dùng söa ch÷a phßng häc x©y bÕp mét chiÒu. Trªn ®©y. quy tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm ®¶m b¶o vÖ sinh. hîp ®ång thùc phÈm ®îc râ rµng. giao nhËn thùc phÈm . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” th©n t«i ®· tÝch cùc tham mu víi l·nh nhµ trêng . nguån níc s¹ch.

Ch¬ng 1 PhÇn më ®Çu Lý do chän ®Ò tµi Môc ®Ých nghiªn cøu Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm §ãng gãp míi vÒ mÆt thùc tiÔn PhÇn n«i dung Tæng quan Trang 1 4 4 4 5 38 .2 I. V*Môc lôc : I. nhµ trÎ. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n/. C¸c tËp san . phô lôc *Tµi liÖu tham kh¶o: 1. RÊt mong ®îc sù gãp ý. 2. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña bé y tÕ vµ bé gi¸o dôc 7. Ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc cña c¸c ®é tuæi.4 II.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. tµi liÖu tham kh¶o. S¸ch chiÕn lîc gi¸o dôc ®Õn n¨m 2020. Híng ®Én ch¨m sãc gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cñ bé gi¸o dôc mÇm non 5 . tuyªn truyÒn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.3 I. 3. I. t¹p chÝ gi¸o dôc mÇm non 6.Tµi liÖu båi dìng giaã dôc mÇm non tõ 2000-2008 4. I. mÉu gi¸o mÇm non 2000-2005.1 I. IV. nhËn xÐt cña héi ®ång khoa häc phßng Gi¸o dôc §«ng TriÒu vµ c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp ®Ó b¶n th©n t«i cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u gióp cho viÖc chØ ®¹o nhµ trêng ngµy cµng tèt h¬n. C¸c kªnh th«ng tin. 8. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” nh÷ng n¨m tiÕp theo.n©ng b÷a ¨n cho trÎ. Môc lôc.Nghiªn cøu Häc tËp kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp.

2.2.6 II.3 II. vÖ sinh c¸ nh©n trÎ.1 II.2.2. nh©n viªn nhµ bÕp.1 I. Ch¬ng 2 II.2 II.2 II.2.4 III.3 C¬ së lý luËn C¬ së thùc tiÔn Néi dung vÊn ®Ò nghiªn cøu Thùc tr¹ng C¸c gi¶i ph¸p Båi dìng nhËn thøc Hîp ®ång mua b¸n thùc phÈm 5 10 16 16 19 19 20 s¹ch Chó träng c«ng t¸c vÖ sinh khu 20 vùc bÕp.2.2. ®å dïng.2. dông cô nhµ bÕp vµ vÖ sinh m«i trêng T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o 20 dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. V.1 II.2.1.2. tiªm phßng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.2.2. phô 28 29 30 31 II.1.môc lôc.2.2.5 II. gi¸o viªn.7-. kh¸m søc kháe.4 II.2 II.2.9 II. c« phô líp. theo dâi biÓu ®å vµ kiÓm tra gi¸m s¸t §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyÒn truyÒn 24-27 víi c¸c ®oµn thÓ vµ phô huynh ®Þa ph¬ng KÕt qu¶ Bµi häc kinh nghiÖm PhÇn kÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o.2. * PHô lôc : lôc NhËn xÐt cña héi ®ång chÊm S 32 KKN PhiÕu trng cÇu ý kiÕn gi¸o viªn mÇm non: 39 .2.2. IV. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” I.

..........................tuæi......................... Sè .................................................................................. chóng t«i mong ®îc sù gióp ®ì cña ®ång chÝ qua viÖc tr¶ lêi ®óng............................................................ ngµnh............................ C©u 1: C«ng t¸c nu«i dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng b¸n tró .... .................................. ®Çy ®ñ c¸c c©u hái díi ®©y b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo nh÷ng ý kiÕn phï hîp vµ tr¶ lêi nh÷ng chç trèngtheo suy nghÜ cña m×nh........................................ n¨m c«ng t¸c ...................................................................... Tr×nh Tr×nh N¨m ..... Hä tªn ............ ®é ®é v¨n chuyªn vµo ho¸........... m«n............................... chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n........................ theo ®ång chÝ sö dông biÖn ph¸p nµo díi ®©y : vÞ c«ng t¸c......... n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” §Ó phôc vô c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong nhµ trêng.................................................S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm.... §¬n ...................... vµ 40 .........................

T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vÖ sinh ®èi víi c« nu«i. NhËn xÐt cña héi ®ång chÊm SKKN 41 . cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng néi dung nµo ? néi dung nµo vËn dông cã hiÖu qu¶ nhÊt.VÖ sinh khu nhµ bÕp.Båi dìng kiÕn thøc thùc hµnh ding dìng. C©u 3: §Ó phßng tr¸nh ngé ®éc thùc phÈm nhµ trêng cÇn lu t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g× ? NhËn xÐt cña nhµ trêng Ngêi viÕt SKKN ®Æng thÞ giang V. nh©n viªn nhµ bÕp. thùc hµnh vÖ sinh an toµn thùc phÈm . n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” .Hîp ®ång mua thùc phÈm .c« phô. C©u 2: C«ng t¸c nu«i dìng.S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. ®å dïng . nhµ bÕp.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “an toµn vÖ sinh thùc phÈm. n©ng cao b÷a ¨n cho trÎ ” 42 .