P. 1
Bai Tap Hoa 10NC

Bai Tap Hoa 10NC

|Views: 405|Likes:
Được xuất bản bởicuongtran17

More info:

Published by: cuongtran17 on Feb 22, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2015

pdf

text

original

CHƯƠNG I DẠNG 1 : TÌM SỐ P, E, N, SỐ KHỐI A, VIẾT KÍ HIỆU NGTỬ LƯU Ý : Ngtử X có số hạt ( p, n,e ) nhận thêm a electron  ion Xa- có số hạt

là ( p, n, e+ a) Ngtử Y có số hạt (p, n, e) nhường (cho) b electron  ion Yb+ có số hạt là ( p, n, e- b) Bài 1: Tổng số hạt (p,e, n) của ngtử X là 34, số khối A < 24. Tìm số p, e, n, A, viết kí hiệu ngtử X? Bài 2: Trong hợp chất MX2 có đặc điểm như sau: - Tổng số hạt (p, e, n ) là 140, trong đó số hạt không mang điện kém hơn số hạt mang điện là 44 hạt. - Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 11 đơn vị. - Tổng số hạt trong nguyên tử X nhiều hơn trong ngtử M là 16 hạt. Xác định số p,e, n, số khối, viết kí hiệu ngtử M, X và công thức MX2 ? Bài 3: Trong hợp chất AB2 có đặc điểm như sau: - Tổng số hạt (p, e, n ) là 140, trong đó số hạt mang điện bằng 65,714% tổng số hạt. - Số khối của B lớn hơn của A là 23 đơn vị. Xác định số khối của A, B ? Bài 4: Trong hợp chất XY2 có đặc điểm như sau: - Tổng số hạt (p, e, n ) là 114, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. - Số hạt mang điện trong ngtử X chỉ bằng 37,5% số hạt mang điện trong ngtử Y. Xác định số p,e, n, số khối, viết kí hiệu ngtử X, Y và công thức XY2 ? Bài 5: Hợp chất M2X có tổng số hạt ( p, e, n ) là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Số khối của ngtử X lớn hơn của M là 9. Tổng số hạt ( p, e, n ) trong ion X 2nhiều hơn trong M+ là 17 hạt. Xác định số khối của M, X ? Bài 6: Tổng số hạt proton, electron, nơtron trong phân tử AB2 là 186 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54. Số khối của A2+ lớn hơn số khối của B- là 21. Tổng số hạt (p, n, e ) trong ion A 2+ nhiều hơn trong ion B- là 27. Xác định số p, n , A và viết kí hiệu ngtử của A, B ? Bài 7: 3 nguyên tố X,Y,Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16. Hiệu điện tích hạt nhân của X và Y là 1, tổng số electron trong ion X3Y- là 32. Xác định điện tích hạt nhân của X,Y,Z Bài 8: Nguyên tố X có 3 đồng vị A1(92,3%) A2(4,7%), A3 (3%). Biết tổng 3 đồng vị là 87. Tổng khối lượng 200 nguyên tử X là 5621,4. Mặt khác số nơtron trong A2 nhiều hơn trong A1 là 1 đon vị. Tìm A1, A2, A3 Bài 9: Một hỗn hợp có 2 đồng vị có nguyên tử khối trung bình là 31,1 đvc, với tỉ lệ % mỗi đồng vị là 90% và 10%. Tổng số các hạt trong 2 đồng vị là 93 và số hạt không mang điện bằng 0,55 lần hạt mang điện. Tìm P, N Bài 10: Cho mg kim loại X tác dụng vừa đủ với 7,81g khí clo thu được 14,05943g muối clorua với hiệu suất 95%. Kim loại X có 2 đồng vị A,B có đặc điểm như sau? - Tổng số phần tử trong 2 nguyên tử A,B là 186 - Hiệu số hạt không mang điện của A,B là 2. - Một hỗn hợp có 3600 nguyên tử A và B. Nếu ta thêm vào hỗn hợp này 400 nguyên tử A thì hàm lượng % của nguyên tử B trong hỗn hợp lúc sau ít hơn trong hỗn hợp lúc đầu 7,3% a. Xác định mg và khối lượng nguyên tử của X b. Xác định số khối của A,B và số P DẠNG 2: XÁC ĐỊNH NGTỬ KHỐI TRUNG BÌNH, SỐ KHỐI, % CÁC ĐỒNG VỊ Dạng : Tính nguyên tử khối trung bình. - Nếu chưa có số khối A1; A2. ta tìm A1 = p + n1; A2 = p+ n2; A3 = p + n3 - Áp dụng công thức : A 1 .x1 + A2 .x 2 + A3 .x3 trong đó A1, A2, A3 là số khối của các đồng vị 1, 2, 3 A = 100 x1, x2, x3 là % số nguyên tử của các đồng vị 1, 2, 3

A 1 .x1 + A2 .x 2 + A3 .x3 trong đó A1, A2, A3 là số khối của các đồng vị 1, 2, 3 x1 + x 2 + x 3 x1, x2, x3 là số nguyên tử của các đồng vị 1, 2, 3 Dạng: Xác định phần trăm các đồng vị - Gọi % của đồng vị 1 là x %  % của đồng vị 2 là (100 – x). - Lập phương trình tính nguyên tử khối trung bình  giải được x. Dạng : Xác định số khối của các đồng vị - Gọi số khối các đồng vị 1, 2 lần lượt là A1; A2. - Lập hệ 2 phương trình chứa ẩn A1; A2  giải hệ được A1; A2. hoặc A =
12 13 Bài 1: Cacbon có 2 đồng vị 6 C , 6 C và có nguyên tử khối là 12,011. Tính % các đồng vị của C? 63 65 Bài 2: Đồng có 2 đồng vị 29 Cu ; 29 Cu , biết tỉ lệ số nguyên tử của chúng lần lượt là 105 : 245. Tính ngtử khối trung bình của Cu ? 24 25 Bài 3: Tính ngtử khối trung bình của Mg biết Mg có 3 đồng vị 12 Mg ( 79%), 12 Mg ( 10%), còn lại 26 là 12 Mg ? Bài 4: Ngtố X có 2 đồng vị , tỉ lệ số ngtử của đồng vị 1, đồng vị 2 là 31 : 19. Đồng vị 1 có 51p, 70n và đồng vị thứ 2 hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Tìm ngtử khối trung bình của X ? Bài 5: Y có 2 đồng vị 79Y ( 55% ) và 81Y. Trong hợp chất XY2 có 28,52% khối lượng X. a. Xác định ngtử khối trung bình của X, Y ? b. X có 2 đồng vị , 65X chiếm 27% số ngtử. Tìm số khối của đồng vị thứ hai của X ? Bài 6: Ngtố M có 3 đồng vị có tổng số khối là 75. Biết : - Đồng vị 1 chiếm 79% tổng số ngtử và bằng 7,9 lần số ngtử của đồng vị 2. - Hiệu số nơtron của đồng vị 3 và đồng vị 1 là 2 . - Ngtử khối trung bình của ngtố M là 24,32. Xác định số khối của 3 đồng vị của M ? Bài 7: Một hỗn hợp gồm có 3 đồng vị. Đồng vị thứ nhất có 5 nơtron chiếm 50%, đồng vị thứ hai có 7 nơtron chiếm 35%, đồng vị thứ ba có 8 nơtron, nguyên tử khối trung bình là 12,15. Tìm số khối của mỗi đồng vị? 37 35 Bài 8 : Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị 17 Cl (25%); 17 Cl (75%), nguyên tử đồng có 2 đồng vị trong đó 63Cu chiếm 73% số nguyên tử. Đồng và Clo tạo được hợp chất CuCl2 trong đó phần trăm khối lượng Cu chiếm 47,228%. Xác định đồng vị thứ hai của đồng?

DẠNG 3: TÌM NGTỐ VÀ VIẾT CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGTỬ 1. TÌM Z  TÊN NGTỐ , VIẾT CẤU HÌNH ELECTRRON. Từ cấu hình e cuả ngtử  viết cấu hình e của ion dương : bớt đi số e ở phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó. Từ cấu hình e cuả ngtử  viết cấu hình e của ion âm : nhận thêm số e bằng đúng điện tích ion đó vào phân lớp ngoài cùng của ngtử. 2. DỰA VÀO CẤU HÌNH E, XÁC ĐỊNH CẤU TẠO NGTỬ, TÍNH CHẤT CỦA NGTỐ. - Lớp ngoài cùng có 8 e  ngtố khí hiếm - lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 e  ngtố kim loại - Lớp ngoài cùng có 5, 6, 7  ngtố phi kim - Lớp ngoài cùng có 4 e  có thể là kim loại, hay phi kim. Bài 1: Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của 2 nguyên tố M, X lần lượt là 82 và 52. Xác định ngtố M, X và viết cấu hình electron của M, X ? Bài 2: Viết cấu hình electron của các ngtử, ion sau : Al ( Z = 13); Al3+; Fe ( Z= 26); Fe2+; S ( Z = 16); S2-; Br ( Z= 35); Br- ? Bài 3: Phân tử X2Y3 có tổng số hạt electron là 50, số e trong ngtử X nhiều hơn trong ngtử Y là 5. Xác định số hiệu ngtử, viết cấu hình e của X, Y và sự phân bố theo obitan ?

Lập hệ thức theo % khối lượng  MR . Y4+ ? Bài 6: Ngtố A ở chu kì 5. xác định vị trí của Y trong BTH ? b. Xác định vị trí R trong BTH ? . B là kim loại. X thuộc cùng chu kì và có electron ngoài cùng bằng với electron ngoài cùng của R.DẠNG 4: TỪ CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ ↔ Vị TRÍ TRONG BTH Lưu ý: từ cấu hình ion => cấu hình electron của nguyên tử => vị trí trong BTH ( không dùng cấu hình ion => vị trí nguyên tố) Từ vị trí trong BTH  cấu hình electron của nguyên tử Từ số thứ tự chu kì => số lớp electron => lớp ngoài cùng là lớp thứ mấy từ số thứ tự nhóm => số electron của lớp ngoài cùng ( nhóm A)  cấu hình electron. tính chất của X ( kim loại. Bài 1: Nguyên tử A có mức năng lượng ngoài cùng là 3p5. Gọi tên A.39% khối lượng R.176% khối lượng trong hợp chất khí với hiđro. Viết cấu hình electron của X. Zn hoà tan vào dd H2RO4 5% vừa đủ tạo 6. a. phi kim hay khí hiếm ? DẠNG 5: XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ TỪ % KHỐI LƯỢNG Lưu ý : Đối với phi kim : hoá trị cao nhất với oxi + hoá trị với Hidro = 8 . a. Anion có cấu hình electron giống X+. a. tính % khối lượng X trong oxit cao nhất ? Bài 4: Ngtố R có cấu hình electron ngoài cùng là ns2np4.8% khối lượng R. F ( 4s23d8) ? Bài 3: Nguyên tử X có số electron ngoài cùng ở phân lớp 4p gấp 2 lần số electron ở phân lớp 4s. Viết cấu hình electron ngtử Y. oxit cao nhất của R có 74. (B) 3d104p6 . khối lượng dd H2RO4 5% cần dùng ? Bài 5: Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA. Tính % khối lượng mỗi kim loại. phi kim. nguyên tố B có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4p5. Cho 11. D ( 4s23d3). B trong BTH ? Bài 2: Xác định vị trtí cuả các ngtố có mức năng lượng ngoài cùng là : (A) 3s23p5. viết công thức oxit cao nhất. hợp chất khí với hiđro. Xác định cấu tạo ngtử. Xác định R.3 g hỗn hợp X gồm Mg. hợp chất hiđroxit. R chiếm 91. B và cho biết A.72 lít khí (đktc). Viết cấu hình electron của A. a. 10  Số TT nhóm = 8. E ( 4s23d10). b. B ? b. Viết cấu hình electron của X+. Xác định R ? Bài 2: Ngtử R có 3e lớp ngoài cùng. nhóm IA. Xác định vị trí . Xác định R ? b. Hợp chất khí của R với hiđro có 1. X là ngtố nào. Nếu cấu hình e ngoài cùng : (n-1)da nsb thì nguyên tố thuộc nhóm B và : + nếu a + b < 8  Số TT nhóm = a + b. Xác định R? Bài 3: Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5. Viết cấu hình electron của Y? Bài 5: Nguyên tử Y có Z = 22.234% khối lượng hidro. a. oxit cao nhất của R chứa 38. R chiếm 40% khối lượng trong hợp chất oxit cao nhất. Ngtử B có mức năng lượng ngoài cùng 4s2. hợp chất khí với hiđro ? Bài 4: Cation X+ có cấu hình electron ngoài cùng là 4p6. Bài 1: Ngtố R có hoá trị 5 trong hợp chất oxit cao nhất. a. Xác định vị trí của A.Xác định nhóm của ngtố R (Số TT nhóm = số electron lớp ngoài cùng = hoá trị của ngtố trong oxit cao nhất ) . 9. + nếu a + b = 8. vị trí của ngtố B ? c. Viết cấu hình electron của Y2+. + nếu a + b > 10  Số TT nhóm = a + b – 10. của X ? b. khí hiếm )? Viết công thức của oxit cao nhất.

Mg. Cs Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 6. Y trong hỗn hợp ? DẠNG 7: XÁC ĐỊNH TÊN NGTỐ TỪ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG Tìm 2 kim loại A. Rb. Y có tổng số proton là 32 thuộc 1 nhóm A và 2 chu kì liên tiếp. Rb d. B ? Xác định vị trí A. B kế tiếp nhau trong cùng phân nhóm chính. Y ? Bài 6: Hai ngtố X. Biết A thuộc nhóm VIA.68 lít CO2 (đktc). ZA Bài 1: Hai ngtố A. Y ( nhóm IIA ). Ca d. mhhKL Tìm A =  MA < A < MB  dựa vào BTH suy ra 2 nguyên tố A. Y. Mg c. 18 hoặc 32 nguyên tố. Sr. Ba Bài 2: Hoà tan hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau vào nước được dd X và 336 ml khí H2(đktc). Sr. Tính số nguyên tử 24Mg đã phản ứng đủ với 100 ml dd RH 2M ? DẠNG 6: XÁC ĐỊNH 2 NGTỐ KẾ TIẾP TRONG CÙNG 1 CHU KÌ HOẶC CÙNG NHÓM + Nếu A.88 g hỗn hợp 2 kim loại X. Li. K c. Tính % khối lượng X. cho biết vị trí X. B cách nhau 32 nguyên tố : ZB – ZA = 32. B. Be. ZA ZB. K. Y ? b. a. cho biết vị trí trong BTH ? b. B cách nhau 8 nguyên tố : ZB – ZA = 8. B có tổng số proton là 25 thuộc 2 nhóm A liên tiếp. + Trường hợp 2: A. thuộc 2 chu kì liên tiếp có tổng điện tích hạt nhân là 18. Viết cấu hình electron của ngtử X. Ba Bài 5: Cho 0.4 g hỗn hợp X. Sr b. B có thể cách nhau 8.36 lít khí H2(đktc). K c. Viết công thức oxit cao nhất.b. B trong oxit cao nhất của chúng ? Bài 3: Hai nguyên tố A.672 lít khí (đktc). Xác định 2 kim loại X.48 lít H2 (đktc). B cách nhau 18 nguyên tố : ZB – ZA = 18. Y thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong cùng 1 nhóm A có tổng số proton là 56. Y vào dd HCl vừa đủ. B liên tiếp nhau trong 1 chu kì có tổng số proton là 39. Lúc này cần xét bài toán 3 trường hợp: + Trường hợp 1: A. Thêm vào dd thu được 1 lượng dd HCl vừa đủ thấy thoát ra 0.14 g hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của 1 kim loại kiềm.36 lít khí H2( đktc). Xác định X. Tính % khối lượng A. hiđroxit tương ứng của A. B liên tiếp nhau trong 1 chu kì có tổng số proton là 27. Y cùng 1 nhóm. Xác định tên A. Hai kim loại là: a. Y ? .4 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ kề cận nhau tác dụng với dd HCl dư cho 3. B là 2 nguyên tố nằm kế tiếp nhau trong 1 chu kì  ZB – ZA = 1 + Nếu A. Y vào nước được 4. B và so sánh tính chất hoá học của chúng ? Bài 2: Hai ngtố A. Mg có 3 đồng vị 24Mg( 79%). Xác định A.2 g hỗn hợp X. Ca d. Hai kim loại là: a. Ca. Hai kim loại kiềm là: a. Tính khối lượng muối khan thu được ? Bài 5: Nguyên tố X. viết cấu hình electron của A. a. a. Y ? b. Hoà tan hết 4. Na. Rb d. Ca. + Trường hợp 3: A. ở 2 chu kì liên tiếp tác dụng với dd H2SO4 loãng thu được 672 ml khí (đktc) và m gam muối khan.Ở trạng thái đơn chất A. Phương pháp : lập hệ phương trình theo 2 ẩn ZB. a. hiđroxit tương ứng của X. Cs Bài 3: Hoà tan vào nước 7. Na b.9081 g hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào dd HCl thu được 1. B là chất khí. a. B ? Bài 4: Hai nguyên tố X. Hoà tan 20. B. Kim loại là: a. B.075 g muối khan. Mg. Sr b. Na b. a. Cho HCl dư vào dd X và cô cạn thu được 2. B trong BTH ? b. thu được 3. Be. B là 2 nguyên tố thuộc 1 nhóm A và 2 chu kì liên tiếp thì giữa A. Xác định 2 nguyên tố X. Mg c. 26Mg. Y trong BTH ? b. Viết công thức oxit cao nhất. n hhKL Bài 1: Cho 4. Viết cấu hình e của A. còn lại là 25Mg.

72 lít khí O2 ( đktc). phi kim)? DẠNG BÀI TẬP : SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA 1 NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGTỐ LÂN CẬN CẦN NHỚ Các đại lượng và tính chất so sánh Bán kính nguyên tử Năng lượng ion hoá ( I1) Độ âm điện Tính kim loại Tính phi kim Hoá trị của 1 ngtố trong Oxit cao nhất Tính axit của oxit và hiđroxit Tính bazơ của oxit và hiđroxit Quy luật biến đổi trong 1 chu kì Giảm dần Tăng dần Tăng dần Giảm dần Tăng dần Tăng từ I  VII Tăng dần Giảm dần Quy luật biến đổi trong 1 nhóm A Tăng dần Giảm dần Giảm dần Tăng dần Giảm dần = chính số thứ tự nhóm = số e lớp ngoài cùng Giảm dần Tăng dần Trước tiên : Xác định vị trí các ngtố  so sánh các ngtố trong cùng chu kì. Xác định kim loại A. Để phản ứng hết với 50 ml dd B cần 20 ml dd BaCl2 0.1 g kim loại B ở nhóm IA vào 4. xác định vị trí trong BTH. Sau phản ứng cần dùng 250 ml dd H2SO4 0. Oxi hoá 2 g ngtố X nhóm IVA được 2. B trong BTH? Bài 8: Nguyên tố X có số thứ tự 7. SrCO3 và BaCO3 Bài 5: Cho 11. Viết cấu hình electron.05 g hỗn hợp gồm Kali và kim loại kiềm X tan hết trong nước.54 g oxit cao nhất. B ở 2 chu kì liên tiếp vào dd 200 ml H2O được 4. cho biết vị trí A trong BTH ? b. BeCO3 và MgCO3 b. Na d. thu được 57 g muối.b.05 g H2O được dd C và khí H2. Oxi hoá 10. Chất khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dd Ba(OH)2 dư thì thu được 23. chu kì. lượng H2 này tác dụng đủ với CuO cho ra 5. Li c. Xác định kim loại A.3 M để trung hoà dd thu được. nêu tính chất của các nguyên tố ( kim loại. CaCO3 và SrCO3 d. nguyên tố Z có số thứ tự 20. Tính nồng độ mol của dd B ? Bài 11: Cho 17 g một oxit kim loại A ( nhóm III) vào dd H2SO4 vừa đủ. a. Cs Bài 7: Cho 3. Biết số mol kim loại M trong hỗn hợp lớn hơn 10% tổng số mol hai kim loại.75 M. trong 1 nhóm  kết quả Lưu ý : Biết rằng bán kính các ion có cùng cấu hình electron tỉ lệ nghịch với Z .48 lít khí (đktc) và dd E.8 g kim loại Y nhóm IIIA cần 6.64 g kết tủa. MgCO3 và CaCO3 c. Rb b. a.12 g Cu. Na d.80 g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Li c. Tính m gam muối khan thu được ? Bài 6: Cho 5.2 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm A. Tính C% các chất trong dd E ? c.60 g hỗn hợp gồm K và kim loại kiềm M tác dụng hết với nước cho 1. B ? b. Cs Bài 8: a.12 lít khí H2(đktc). Cho biết tỉ lệ số mol của X và Kali lớn hơn 1: 4. xác định Y ? Bài 9: Hoà tan 11. Xác định A. Xác định kim loại A ? Tính khối lượng dd H2SO4 10% đã dùng ? Bài 9: Cho 10. xác định X ? b. X là kim loại: a. Kim loại M là: a. Để trung hoà dd E trên cần bao nhiêu ml dd H2SO4 1M ? Bài 7: Cho cấu hình electron của A : 1s22s22p63s2 và của B là 1s22s22p63s23p62s1. Công thức 2 muối là: a. phân nhóm) của A. Xác định vị trí ( số thứ tự.8 g muối sunfat của kim loại nhóm IIA vào H2O rồi pha loãng thành 50 ml dd B. tính nồng độ % của dd B ? Bài 10: Hoà tan 1. nguyên tố Y có số thứ tự 16. Rb b.

Ba(OH)2 Bài 2: Tính axit tăng dần trong dãy : a. Si. Mg(OH)2. H2SO4. Al2O3. K+ d. H3AsO4. Mg c. S. S2-. MgO. O2-. F c. Cl-. Na+ c.H2SiO3 c. K2O d. Cho biết vị trí của R trong BTH ? b. Ba(OH)2.7 g hỗn hợp X. Mg(OH)2. Ba(OH)2.72 lít khí (đktc) và dd A. K+. C. H3PO4. B. Ca. Si. H2SO4 d. N b. Na. Mg được xếp theo thứ tự năng lượng ion hoá thứ nhất giảm dần là : a. MgO Bài 9: Tính axit giảm dần trong dãy : a. O. H3AsO4 b. Al(OH)3 c. O. Ba(OH)2.H2SiO3. Mg2+ Bài 11: Dãy ion có bán kính nguyên tử tăng dần là : a.H2SO4 Bài 3: Các nguyên tố C. Si. H3PO4 c. Xác định R. O. C d.Cl-. a.Bài 1: Tính bazơ tăng dần trong dãy : a. Mg. Al. Mg(OH)2 b. K. Si. Si. Mg. Xác định X. O. Hào tan 3. Na d. F-. O Bài 8: Tính bazơ tăng dần trong dãy : a. Mg2+ Bài 13: Bán kính ion nào lớn nhất trong các ion sau : a. Mg2+.5 M. B. Y ? b. Al. N. Li+ b. O2b. S d. Be2+ d.5M cần trung hoà hết 120 g dd ROH 10% trên ? Bài 2: R có công thức R2Oy trong đó Oxi chiếm 47. S2-. hiđroxit của R chứa 57.45 g sản phẩm. H3AsO4. Fd. C. MgO. K c. HClO4. Na+. Ca2+ BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài 1: Nguyên tố R là kim loại kiềm. N c. H3AsO4. Si. K2O c. C. K2O. Si. HClO4 Bài 10: Các ion có bán kính giảm dần là : a.1 g kim loại D ở nhóm IIA tan hoàn toàn trong 214. P. Al.5% khối lượng R. Mg. biết phân tử khối của R là 102. C c. Cho biết vị trí của R trong BTH ? b. Ca2+. Mg b.8 ml H2O thu được 6. Xác định R. P. H2SO4. S. F-. Al(OH)3. Mg. C b. a. Al. H3PO4. Al(OH)3 . Al. F b. Al2O3. H2SO4. tính C% dd A ? b. H3PO4 .ClBài 12: Ion nào có bán kính nhỏ nhất trong các ion sau: a. Ca2+.06%. S2b. H2SiO3. Mg2+. C. N. K. K+ 2+ + 2c. C Bài 5: Tính phi kim tăng dần trong dãy : a. CaO. Mg(OH)2. Mg.06 g oxit này vào trong 100 ml dd H2SO4 1. CaO b. K. K . Ca d. tổng số proton của 2 nguyên tử X. Na b. O2-. HClO4. C. H3PO4 d. F. Ca Bài 7: Tính phi kim giảm dần trong dãy : a. Xác định công thức 2 oxit và vị trí của A ? Bài 4 :Hai nguyên tố X. a. F. CaO. P Bài 6: Tính kim loại tăng dần trong dãy : a. MgO. B. Xác định D. Mg. Al(OH)3 d. Mg. a. Tính thể tích dd H2SO4 0. Al2O3. Mg. P. Al. Y là 33. Ca . H3PO4. Ca2+. K+ c. Y thuộc 2 nhóm A liên tiếp. Si. H2SO4. C. H2SO4. S2b. F-. CaO. O. Mg. O2-. H2SO4 b. Na Bài 4: Tính kim loại giảm dần trong dãy : a. Al. H3PO4. Cho 6. Cần lấy bao nhiêu gam dd A và bao nhiêu gam H2O để pha thành 500 g dd mới nồng độ 5% ? . Mg. Cl . Mg2+. O. Si d. X thuộc nhóm IIIA. Al2O3. K+. Na+. Y tác dụng hết với Cl2 thu được 24. C. Na. Tính thế tích khí Cl2 (đktc) đã dùng ? Bài 5: Cho 41. S d. Al. O. Tính nồng độ mol của dd thu được sau phản ứng ? Bài 3: Oxit của nguyên tố A có công thức AOx và AOy lần lượt chứa 50% và 60% Oxi về khối lượng. HClO4. B. Clc. H2SiO3. K2O. Na+. Ca. C. H3PO4. S.

8 g H2.88% H về khối lượng.72 lít khí (đktc) và dd X.Bước 3: Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số e do chất khử nhường = tổng số e chất oxi hoá nhận. Nguyên tố Z không tạo hợp chất với Hiđro. Tính khối lượng dd HCl ? Bài 9: Nguyên tố X ở nhóm VIA. Xác định X ? b. So sánh tính kim loại của X với ngtố A ( Z = 12).48 lít khí (đktc). dư thì thể tích khí H2 thoát ra chưa đến 1.khử: phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số ngtố. hiđroxit tương ứng ? Chúng có tính axit hay bazơ ? b. Xác định kim loại X.2 g dd HCl được 6. Tính C% của dd sau phản ứng ? Bài 10 : Ba nguyên tố X.Sự khử ( quá trình khử ): làm cho chất đó nhận e ( hay làm giảm số oxi hoá ). sinh ra 4. Z thuộc cùng 1 nhóm và nằm ở 3 hàng liên tiếp trong BTH. sinh ra 0. Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu ? d.672 lít khí H2(đktc). B ( Z = 19 ).22 g khí H2 và 60. Tính thể tích dd H2SO4 2M cần trung hoà hết dd thu được ở trên ? CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC TÓM TẮT LÍ THUYẾT : 1. . Xác định Công thức oxit ? Bài 8 : Cho m gam kim loại X nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dd HCl. bazơ)  nước ) 3.4% và 0. Lập phương trình hoá học của p/ứ oxi hoá .6 g hỗn hợp gồm kim loại kiềm X nằm ở chu kì nhỏ và Ca tác dụng với nước. thuộc nhóm IIA tác dụng với 490.Bước 4: Đặt hệ số vào sơ đồ phản ứng và hoàn thành phương trình phản ứng.07 g một kim loại M tác dụng hết với nước thu được 0.7 g hỗn hợp Zn và kim loại X thuộc nhóm IIA tác dụng với dd HCl dư. không thay đổi số oxi hoá .Chất oxi hoá : chất nhận electron ( hay có số oxi hoá giảm sau phản ứng ) . Xác định A. phản ứng phân huỷ . Hợp chất XH2 chứa 11. biết HCl dư 20% so với lượng phản ứng ? Bài 7: Hoà tan một oxit của kim loại nhóm IIA bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu được dd muối B có nồng độ 11.Phản ứng oxi hoá .03 g/ml ) a. a. X.Bước 1: Xác định số oxi hoá của những ngtố có số oxi hoá thay đổi. . Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ : * phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá . Xác định M ? b.9 g X tác dụng với dd H2SO4 loãng. Các khái niệm : . Cho biết tên của X.765%. Tính nồng độ % của dd Y và thể tích nước dùng ban đầu ? Bài 12 : Cho 1. D ( Z = 20) ? c.khử:(theo phương pháp thăng bằng electron ) . tính m ? b.Bài 6: Cho 10. B và % khối lượng mỗi kim loại ? b. cân bằng mỗi quá trình. ( lần lượt cân bằng ngtố theo tự : kim loại  ion gốc axit  môi trường (axit.4 g hai kim loại A. Cho 16 g oxit cao nhất của X tác dụng hết với 20 g dd NaOH. .Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử. 2. B ở 2 chu kì liên tiếp. a.Chất khử : chất nhường electron ( hay có số oxi hoá tăng sau phản ứng ) . Y hình thành 2 hợp chất trong đó thành phần của X là 50% và 60%. trong hợp chất của X với Hiđro có 5. thu được 125 g dd A trong đó muối có nồng độ 30.p/ ứ thế  luôn có sự thay đổi số oxi hoá các ngtố . a. a. Z và viết công thức giữa X và Z ( trong đó Z thể hiện hoá trị cao nhất ) ? Bài 11 : Cho 15. Y. Mặt khác. Xác định nguyên tố X ? Viết công thức oxit cao nhất.Sự oxi hoá ( quá trình oxi hoá ): làm cho chất đó nhường e ( hay làm tăng số oxi hoá . Xác định kim loại X ? Bài 13 : Cho 8.1% H về khối lượng. . khi cho 1.12 lít (đktc).68 ml dd Y ( D = 1. Tính C% các chất trong dd X.phản ứng hoá hợp.p/ ứ trao đổi  không có sự thay đổi số oxi hoá các ngtố . Y.

KClO3 t → K2MnO4 + MnO2 + H2O → KClO4 + KCl 0 5. KNO3 + FeS2  KNO2 + Fe2O3 + SO3 5. Fe + HNO3  Fe(NO3)3 + N2O+ H2O 5.p/ ứ toả nhiệt : p/ ứ giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ( ∆H < 0 ) . KClO3 + NH3  KNO3 + KCl + Cl2 + H2O 4. FeS2 + O2 t → Fe2O3 + SO2 2.khử ) 0 1.* phản ứng toả nhiệt. FeCl2 + KMnO4 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + Cl2 + MnSO4 + K2SO4 5. M2Ox + HNO3  M(NO3)3 + NO + H2O 4. P + H2SO4  H3PO4 + SO2 + H2O 3. FeCu2S2 + O2  Fe2O3 + CuO + SO2 Bài 5: Cân bằng p/ ứ sau theo phương pháp thăng bằng electron ( p/ứ dạng tổng quát ) 1. Cl2 + NaOH  NaCl + NaClO + H2O → NaCl + NaClO3 + H2O 0 0 3. KMnO4 t 4. K2S + KMnO4 + H2SO4  S + MnSO4 + K2SO4 + H2O 6. K2Cr2O7 + KI + H2SO4  I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 8. NaClO + KI + H2SO4  I2 + NaCl + K2SO4 + H2O 4. FeSO4 + Cl2 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + HCl 9.khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. Zn + H2SO4  ZnSO4 + S + H2O 2. Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O 3. MxOy + HNO3  M(NO3)a + NO + H2O Bài 6: Cân bằng p/ ứ sau theo phương pháp thăng bằng electron 1. Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NO + NO2 + H2O 2. Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O 3. KNO2 + HClO3  KNO3 + HCl Bài 2: Cân bằng p/ứ sau theo phương pháp thăng bằng electron ( p/ứ tự oxi hoá . Cr2O3 + KNO3 + KOH  K2CrO4 + KNO2 + H2O 10. CrCl3 + Br2 + NaOH  Na2CrO4 + NaBr + NaCl + H2O 0 11. FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + FeCl3 + KCl + H2O 7. C + HNO3  CO2 + NO2 + H2O 4. 1. phản ứng thu nhiệt : . KNO3 + C + S  K2S + N2 + CO2 8. Al + Fe3O4 t → Al2O3 + Fe 12. FeS + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O 3.p/ứ thu nhiệt : p/ứ hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt ( ∆H > 0 ) BÀI TẬP Bài 1: Cân bằng phản ứng oxi hoá . CrI3 + KOH + Cl2  K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O . C + H2SO4  CO2 + SO2 + H2O 2. As2S3 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + NO 4. KClO3 t → KCl + O2 Bài 3: Cân bằng p/ ứ sau theo phương pháp thăng bằng electron ( p/ứ có môi trường ) 1. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 3. FexOy + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 2. Cu2S + HNO3  Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2O + H2O 7. Cl2 + NaOH t 2. NaClO + KI + H2SO4  I2 + NaCl + KNO2 + H2O Bài 4: Cân bằng p/ ứ sau theo phương pháp thăng bằng electron ( p/ứ có nhiều ngtố thay đổi số oxi hoá ) 0 1. P + HNO3  H3PO4 + NO2 + H2O 5. FeS + HNO3 + H2O Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NH4NO3 6.

. X. 18 Bài 7: Số obitan có trong lớp M là : a. kết quả khác Bài 4: nguyên tử A có tổng số hạt mang là 82. b. Al d. tổng số hạt trong ion A+ nhiều hơn trong B22. kết quả khác Bài 5: Nguyên tử X có tổng số hạt gấp 3 lần số e ở vỏ ngtử . số khối của ngtử A là : a. 35. e nhận  áp dụng định luật BT e ) Bài 1: Cho 12. Số n gấp 2 lần số e b. xác định vị trí ……. số nguyên tử của đồng vị thứ nhất gấp 3 lần số ngtử của đồng vị hai. 8 c. O d. n có trong ngtử Bài 2: Kí hiệu ngtử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho 1 ngtố hoá học vì nó cho biết : a. Mg. Xác định sản phẩm trên là S. K. 36. A3 hoặc % số nguyên tử của đồng vị A1. số hiệu nguyên tử Z c. Na. số khối A và số hiệu nguyên tử Z Bài 3: X là kim loại hoá trị II. Ca. Tỉ lệ N : Z = 1: 1 d. số e. đồng vị hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. số p. PHƯƠNG PHÁP : Hoặc lập hệ phương trình theo 2 ẩn p và n  giải hệ  đáp án n Hoặc lập phương trình theo tổng số hạt ( 2p + n = …) và dùng công thức 1 ≤ ≤ 1. số khối của 2 đồng vị là : a. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. 9 c. 40 . tông khối lượng của p. n. e d.15 mol sản phẩm có S. Cr c. C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4  CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Bài 8 : Toán về phản ứng oxi – hoá khử ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG : tổng số e do chất khử nhường = tổng số e do chất oxi hoa nhường (Viết các quá trình cho nhận electron  xác định e cho. SO2.là 7 hạt. 60 c. 72 d. số khối là số lẻ c. O c. H2S ? ÔN TẬP HỌC KÌ I DẠNG 1: Bài tập về tìm Z. 6 b. e c. 37. 14 d. n bằng 164.dựa vào giả thiết tổng số hạt trong nguyên tử …. a. A3 ( lúc đó x1 + x2 + x3 = 100) Bài 1: Ngtố Clo có 2 đồng vị. Na. nóng vừa đủ thu được 0. A . Y là kim loại hoá trị 3. C2H4 + KMnO4 + H2O  C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 2. Al theo tỉ lệ mol 3: 2 tác dụng với axit H2SO4 đặc. 18 d. 37 d. vậy X có : a. B là ngtố : a. A2. Y là : a. O DẠNG 2 : Xác định ngtử khối trung bình. Li. Số khối của A lớn hơn số khối của B là 23. x1 . e. x2. A. Cl b. x3 …là số nguyên tử của đồng vị A1.5. số khối A. số n. Trong phân tử A2B2 có tổng số hạt p. tổng số hạt p.6. C2H5OH + KMnO4  CH3COOK + MnO2 + KOH + H2O 3. 38. ngtử khối trung bình của Clo là 35. viết cấu hình e. 5 b. Tổng số hạt p và n b. A2. số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. số khối của đồng vị chưa biết ……. % các đồng vị. 7 + 2Bài 8: Một hợp chất được tạo từ ion A và B2 . A2 + x3 . nguyên tử khối của ngtử d.6 g hỗn hợp Mg. Tổng số hạt trong ngtử X là 36 và trong ngtử Y là 40. tổng khối lượng của các hạt p. Mg . c sai bài 6: Số e tối đa trong phân lớp f là : a..Nguyên tử khối trung bình: A = x1 + x 2 + x3 Với x1.52 để giải p Bài 1: Khối lượng ngtử bằng : a. A1 + x 2 . Al b. 38 b. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4  K2SO4 + MnSO4 + H2O Bài 7: Cân bằng p/ ứ sau theo phương pháp thăng bằng electron 1. số khối A b. e. MnBr2 + Pb3O4 + HNO3  HMnO4 + Br2 + Pb(NO3)2 + H2O 7. 56 b. 39 c.

3. Ngtử khối trung bình của M là : a. I> Br > Cl> F c. Na < Li < Be < B c. Si < Al < Mg < Na c. Hình số tám nổi và không rõ định hướng theo trục nào b. Y Bài 2: Bán kính nguyên tử các nguyên tố : Na. 32 b. Z là đồng vị của Y. Z chiếm 4% về số ngtử. số obitan trong các phân lớp s. X. Cl> F > I > Br d. Be. d. 35. Hợp chất XH3 có chứa 8. 36.25. Hình số tám nổi và định hướng theo trục Z d. 2. Z b. Tỉ lệ số ngtử X và Y là 32. Y.M R = Giả sử công thức RxOy cho %O  %R =100-%O và ngược lại  ADCT :  giải %O %R ra MR. 3. I . Số hạt không mang điện bằng 8/15 số hạt mang điện. khác nhau về sự định hướng trong không gian 3. Cl2O7. Si. giảm . HBrO4 d. HCl Bài 2: Hợp chất khi với hidro của ngtố có công thức RH4. 1 phân lớp Bài 3: Obitan pz có dạng : a. Y. Xếp theo chiều tăng dần là: a. Ge d. Công thức oxit cao nhất. 30. R là : a. 40 Bài 3: X. B < Be < Li < Na b. trong đó X có số oxi hoá +5. I > Br> F > Cl . Br. y. 5.34% về khối lượng. 6 d. Hình số tám nổi và định hướng theo trục X c. Al < Na < Si < Mg Bài 4: Độ âm điện của các nguyên tố : F. Xếp theo chiều tăng dần là: a. 5. HClO4 c.M O x. X. oxit cao nhất có 72. C b. 1.Y bằng 1/8 số hạt mang điện dương của B ( có số thứ tự 16).Bài 2: Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. 40 DẠNG 3: Tính số obitan .96 d. Hiệu số nơtron cuả X . Xếp các ngtố X. Y. 31 c. trong đó Y chiếm 50% khối lượng. Na < Mg < Al < Si b. HF b. Br2O7. trong cùng nhóm  sắp xếp theo chiều tăng. Z. Be < Li < Na < B Bài 3: Độ âm điện của các nguyên tố : Na. F > Cl > Br > I b. ngtử khối trung bình của ngtố gồm đồng vị Y và Z là : a. Y thuộc cùng chu kì. Al. Li < Be < B < Na d. hiđroxit tương ứnga của X là : a. 6 b. Y là 2 đồng vị của ngtố M ( có số thứ tự là 17) có tổng số khối là 72. Z c. p. d. số e có trong 1 lớp . Cl. X. khác nhau về mức năng lượng 5. Si c. cùng sự định hướng trong không gian 2.73% oxi theo khối lượng. Z theo chiều tăng tính phi kim là : a. có cùng mức năng lượng 4. Bài 1: Cho 3 ngtố X. Y kết hợp với Z tạo thành hợp chất. * Xác định vị trí các ngtố  so sánh tính chất các ngtố trong cùng chu kì. Trong hợp chất oxit cao nhất X chiếm 38. 2. Mg. f tương ứng là các số lẻ 6.M H M R = Giả sử công thức RHa cho %H  %R =100-%H và ngược lại  ADCT :  giải %H %R ra MR. Cl2O7. Trong đó X. Biết Z là phi kim. Z.Xếp theo chiều giảm dần là: a. Y. Bài 1: Ngtố X có hoá trị 1 trong hợp chất khí với hiđro. số obitan trong các phân lớp s. Sn DẠNG 5: So sánh tính chất và 1 số đại lượng vật lí của các ngtố trong BTH. Li.5 d. f tương ứng là các số chẵn a. F2O7. 36 b. a. 5 DẠNG 4: Xác định tên ngtố. 3. Hình dạng phức tạp và định hướng theo trục Z Bài 4: Hãy chọn câu đúng : Các obitan trong 1 phân lớp là : 1. p. Si < Mg < Al < Na d. Y .75 : 98. B.5 c. có ít hơn 1nơtron. Z. 6 c. 3.8% khối lượng. và Z chiếm 56.82% khối lượng H. 4. X d. cấu hình e của ngtố dựa vào % ngtố có trong oxit cao nhất hoặc trong hợp chất khí với Hiđro. X kết hợp với Z tạo ra hợp chất.

liên kết nào nào phân cực nhất : a. Cl-d. ion b. Vị trí của các nguyên tố tron BTH là: a. chu kì 3. nhóm IA. phân nhóm VIB b. CsF c. phân nhóm VIIA b. phân nhóm VIIIA c. X có STT 19. chu kì 3. IIA với ngtố phi kim điển hình nhóm VIIA. Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30.7 . nhóm VIA DẠNG 8: XÁC ĐỊNH LOẠI LIÊN KẾT TRONG 1 CHẤT . Oxi . phân nhóm VIIIB 3Bài 3: Anion X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. SiO2 b. Y có STT 17. PH3. nhóm IA. Clbài 7: Cation X+ và anion Y2. Liên kết của nguyên tố này với Liti thuộc loại liên kết nào: . hoặc dựa vào hiệu độ âm điện của 2 ngtố ≥ 1. chu kì 3. B lần lượt là: a. Vị trí của X trong BTH là: a. 1s22s22p63s23p63d6 c. chu kì 3. X có STT 19. Bài 1: Nguyên tố R có Z = 25. 17 d. Ar. CHT phân cực d. Biết ZA + ZB = 32. Liên kết cộng hoá trị : thường tạo từ 2 phi kim với nhau. Mg và Ca d. B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Y có STT 17. phân nhóm VIIB bài 2: Nguyên tố A có Z = 18. Căn cứ vào hiệu độ âm điện để phân loại : liên kết CHT có cực hay không cực. O2 d. Fc. HCl. Y có STT 16. A. Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố Clo thuộc loại liên kết nào sau đây? a. chu kì 3. SO SÁNH ĐỘ PHÂN CỰC LK Liên kết ion thường tạo từ ngtố kim loại điển hình nhóm IA. Fb.ô thứ 16. 7. chu kì 4. 1s22s22p63s23p64s23d4 d. Ca2+. nhóm VIIIA. 25 b. phân nhóm VB c. kim loại Bài 2: Dãy chất có liên kết CHT không phân cực là : a. phân nhóm VIA d. B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Na và K c. phân nhóm VA b. nhóm VIA d. phân nhóm IIIB 2+ Bài 4: Ion 26 Fe có cấu hình electron là: a. Mg2+. 1s 2s 2p 3s 3p 3d d. PH3 d. HCl b.Ca2+. Liên kết giữa 2 ngtử của 1 ngtố là liên kết CHT không cực. H2O . X có STT 18. CS2. CsF. ô thứ 21. O2 c. O – O b. 14 Bài 5: A. liên kết ion c. NaCl. ô thứ 17. nhóm VIIA c. Mg2+. 1s22s22p63s23p63d94s2 b. chu kì 3. X có STT 18. 20 c. chu kì 3. tất cả đúng Bài 4: Liên kết hoá học giữa 2 ngtử sau đây. chu kì 3. O2 bài 3: Cho các hợp chất : SiO2.đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. 15. nhóm VIIIA. chu kì 4. chu kì 4. liên kết CHT b. 1s22s22p63s23p63d8 Bài 6: Dãy gồm nguyên tử X. Li và Na b. các ion Y2+ và Z. không xác định 6 Bài 6 : Anion X có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p .vị trí của R trong bảng tuần hoàn là: a. 12. 1s22s22p63s23p63d64s2 2+ Bài 5: Ion Cu có cấu hình electron là: a.. 8. nhóm VIIA b. chu kì 4. Số proton trong nguyên tử của A. phân nhóm IIA d. ô thứ 15. chu kì 3. chu kì 4. chu kì 3. Bài 1: Liên kết tạo thành giữa 2 ngtử có cấu hình e lớp ngoài cùng 2s22p5 là loại liên kết : a.vị trí của A trong bảng tuần hoàn là: a. Y có STT 16. chu kì 4. 1s22s22p63s23p63d104s1 2 2 6 2 6 9 c. O – C Bài 5: Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns1. Hợp chất có liên kết ion là : a. Be và Mg DẠNG 7: TỪ CẤU HÌNH ELECTRON  XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ NGƯỢC LẠI…. O – S c. O – P d.đều có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p6 là: a.nhận d. phân nhóm VA c. chu kì 4. Ne.DẠNG 6: TOÁN VỀ 2 NGTỐ THUỘC CÙNG NHÓM A VÀ 2 CHU KÌ LIÊN TIẾP Bài 4: A. CHT không cực c. 1s22s22p63s23p63d34s2 b. Ne. chu kì 3. Ar. chu kì 2. chu kì 3. B là nguyên tố nào sau đây? a. phân nhóm VIIA d. liên kết cho.

p – p d. +4 d. -2 c. Liên kết giữa Z và X là lk ion c. 6+. 9 và 7 Bài 5: Xét phản ứng : Br2 + KOH  KBr + KBrO3 + H2O. FeO. SO2. K2O. liên kết ion c. NO. Mg(NO3)2 (3) NaHCO3 (4). NO2 Bài 4: Cho phương trình hoá học sau : H2SO4 + P  H3PO4 + SO2 + H2O. Z. 5/1 c. Tất cả đều sai * Liên kết ion. 4 c. s – p c.s b. H2SO4. SO2. số oxi hoá của ngtố Bài 1: Liên kết trong các chất sau : HCl. (1). Câu trả lời nào sau đây sai? a. (4) c. -2. 3. Sau khi cân bằng hệ số của chất oxi hoá và hệ số của chất khử là : a. Y. 3/1 Bài 6: Sau khi lập phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá khử : Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O. NO2. xác định điện hoá trị. KMnO4 b. Số phân tử HNO3 là chất oxi hoá và số phân tử HNO3 tham gia tạo muối là : . HCl. (2) b. điện tích hạt nhân ngtử DẠNG 10 : Xác định vai trò các chất p/ứ . CaOCl2(2). (4) d. (3) DẠNG 9: Xác định dạng lai hoá của ngtử trung tâm. NH3. S trong các chất : NH3. Tỉ lệ mol giữa Br bị khử và Br bị oxi hoá là : a. 1/1 b. không xác định 1 2 1 2 5 Bài 7 : Cho 3 nguyên tố : X : (ns ). Y (ns np ). -3. (2). 7 và 9 d. 2b. kiểu xen phủ tạo liên kết trong các chất .nhận: a. NH4+ c. Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong hợp chất với hiđro của các nguyên tố là: a.16. Trong các hợp chất trên. X– H < Z – H < Y – H d.nhận d. SO2 là : a. 2 và 5 b. sp2. -1 c. ½ d. Z– H < X– H < Y – H c. Y– H < X– H < Z– H Bài 9 : Cho các hợp chất sau: K2SO4(1). 5 và 2 c. H2SO4. cho . SO2. (2). NH4+ c. Liên kết giữa Z và X là lk cộng hoá trị b. NH3 c. HCl. (4) d. số điện tích của ion c. loại phản ứng oxi hoá khử. Y– H < Z – H < X – H b. HNO2. HNO3. Y là kim loại. (1). +6. sp. N2O3. Mn. s. HCl. H2SO4 là : a. sp2. FeO. sp3. H2S. NO d. +7 Bài 5: Trong các hợp chất Na2S. cộng hoá trị: a. liên kết cho. sp2 d. NO2 Bài 3: Dãy nào sau đây gồm các chất đều vừa là chất oxi hoá. (2). sp. Na2S. Y. N2O Bài 7: Điện hoá trị của 1 ngtố trong hợp chất ion thì bằng : a. 2 d. N2O5 b. (3) c. vừa là chất khử : a. hợp chất nào có: • Liên kết ion. HCl. (1). 3 Bài 4: Điện hoá trị các ngtố nhóm VIA. Liên kết giữa Z và Y là lk cộng hoá trị có cực d. I2. HNO2. liên kết CHT b. sp2 Bài 3: Cộng hoá trị của N. 2. sp c. p – d Bài 2: Dạng lai hoá của ngtử trung tâm trong các chất : CO2. 9. HNO3. sp3 b. F2. H2SO4. Z là phi kim Bài 8: Cho các nguyên tố X. NO2 Bài 2: Dãy nào sau đây gồm các chất đều là chất oxi hoá : a. cộng hoá trị. H2O. (3) b. cân bằng p/ứ oxi hoá khử Bài 1: Dãy nào sau đây gồm các chất đều là chất khử : a. NO d. HNO2. cộng hoá trị. Cr2O3 d. 7+ d. số e ngoài cùng của ngtử b. (3). -1 b. Z :(ns np ) với n= 3 là lớp electron ngoài cùng của X. NH4NO3. 3. (1). lưu huỳnh. SO2. 2. NH3 C. sp3. Z có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 8. K2Cr2O7. Fe2O3 b. HNO3. VIIA trong hợp chất với Kali là : a. + 2 bài 6: Dãy chất mà Nitơ có cùng số oxi hoá là : a. CH4 được hình thành nhờ xen phủ : a. X. KMnO4 b. sp. FeO. N2O4 c.a. K2Cr2O7. số e mà ngtử góp chung d. oxi có điện hoá trị là : a. H2S. K2Cr2O7. 3 b. sp3.

n = 5 b. Cl2 c. +6 d. 2. O2 b. +6. (6n – m). 2. O2 bài 13: Các chất trong dãy nào chỉ có tính oxi hoá ? a. K2Cr2O7 là : a. khối lượng Aggiảm dần d. liên kết cho . N2 b. 2 và 6 d. Br2. H2SO4. 18. 2 và 8 Bài 7: Cho các phản ứng hoá học : a. 3. KMnO4. 3. n= 2 c. 3. O2. +7. FeCl3 d. 3. Rb Bài 5: khi tạo thành liên kết ion. 5. 3. liên kết CHT c. 14 C. phân tử X gồm 5 ngtử của 2 ngtố A. 10. kết quả khác b. 12. 8. 3. liên kết kim loại Bài 7: Nguyên tố N có số oxi hoá cao nhất trong: a. H2SO3. + 6. XY2 b. KClO3. ( 6n – m) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 14 Bài 1: So với ngtử C thì ngtử 6 C có : a. +6 b. NH3 bài 15: Ngtử X có 3 hoá trị và ngtử Y có 6 e hoá trị. NO2 c. 3n. X2Y2 d. 28 B.a. 8. n. 3. 9. 4 D. 8 và 6 c. 3.0 mol e c. khối lượng Cu tăng dần b. 4 B. 28. 3. Trong quá trình p/ứ nhận thấy : a. -6.nhận d. Cl2 Bài 14: Trong phân tử nào có liên kết ba ? a. X2Y3 c. 4 C. Na c. 1. 18. Na b. X3Y2 bài 16: Hai ngtử A. (12n – 2m). Ca. MnO2 + 4HCl  MnCl2 + 2 H2O + Cl2 d. n = 4 bài 3: Số electron hoá trị của ngtử có cấu hình e ở trạng thía cơ bản 1s22s22p63s23p4 là : a. SO2 + H2O  H2SO3 c. A. Br2 c. 3. ngtử nhận e để trở thành : a. 16. S d. 1. liên kết ion b. SO3 b. công thức của hợp chất ion đơn giản nhất gồm X. Y là : a. 14. 2. H2O2. 3. A. 3n. 6 b. 16 c. Công thức của X là : 12 6 . 4. nhiều proton hơn b. 3. 18. Cu2S + HNO3  Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O c. 6. S. CaO + SO2  CaSO3 bài 10: Số mol electron cần dùng để khử 1. 2 Bài 4: Nguyên tử có năng lượng ion hoá I1 lớn nhất là : a. ion dương có số proton không đổi c. ion âm có nhiều proton hơn Bài 6: Kiểu liên kết hoá học nào được hình thành giữa các ngtử của 2 ngtố do sự nhường và nhận e ? a.0 mol e d. -6 Bài 9: Phương trình hoá học nào sau đây thuộc loại p/ư oxi hoá. -7. ion dương có nhiều proton hơn b. K d. B có hiệu điện tích hạt nhân là 16. +7 c. (n – m) D. +6. 36. Cl2. N2 c.5 mol e b. 4 d. +7. Na. ít proton hơn d. ít nơtron hơn bài 2: Lớp electron nào chứa tối đa 18 e ? a. (3n -2m). nhiều nơtron hơn c. FeSO4. Li b. 12. A. 8. 3. 2. (3n – 2m) C. 6. (6n – 2m). (3n – 2m ).5 mol Cu2+ thành Cu là : a. 6. ion âm có số proton không đổi d. As2S3 + KClO4 + H2O H3AsO4 + H2SO4 +KCl b. +6. 8 c. Cl2. S. 6 và 2 b. FenOm + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là : a. 16. 3n. S. n = 3 d. KMnO4 d. Cu(OH)2  CuO + H2O b. (3n – m). 28.0 mol e bài 11: Cho phương trình hoá học : Cu + 2 AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag. (3n -2m). F2. NH4+ Bài 8: Số oxi hoá của ngtố Mn và Cr trong các hợp chất K2MnO4. nồng độ của ion Ag+ trong dd giảm dần c. 10. 4. (3n – 2m ). 3. HCl. (6n – m) B. B có 72 proton. NO3d. 28 D.khử ? a. nồng độ ion Cu2+ trong dd giảm dần Bài 12: Các đơn chất trong dãy nào có tính oxi hoá và tính khử ? a.

kết quả khác bài 21: ngtử của 1 số ngtố có cấu hình e như sau : A: 1s22s22p63s1. nhóm IIA. Cl bài 19: Hợp chất M được tạo từ 3 ngtố X. D là phi kim c. K bài 18: ngtử của ngtố A có tổng số e trong các phân lớp p là 7. Fe. X là : a. 39. S ( z = 16) b. Cả X. ( n-1)d5ns1.a. Cặp nguyên tử nào là đồng vị? a. 2 . 58. Tỉ số giữa thành phần khối lượng X trong oxit cao nhất với thành phần khối lượng X trong hợp chất với Hiđro là 3: 4. O= 16) a. 12 d. 13 b. B :1s22s22p63s23p5. ( n-1)d10ns1. 2 c. Al ( Z= 13) Bài 24: ngtử của ngtố X có cấu hình e [ kh] ( n-1)dans1. 2. 29 Cu . Khối lượng nguyên tử trung bình của đồng 63 là 63. 46 M d. Thành phần % theo khối lượng của 29 Cu trong Cu2S có giá trị là: (cho S= 32. các ngtố A. nhóm VIA b. chu kì 4. Y là phi kim d. phân nhóm IB d. nhóm V. 3. 21. 5 d. X ở chu kì n. C : 1s22s22p63s23p6. X2. tất cả sai 63 65 bài 27: Đồng có 2 đồng vị trong tự nhiên là 29 Cu . n). Na. chu kì 3. X chu kì 2. NaNO3 d. tất cả sai Bài 22: Số e độc thân trong ngtử Mn ( Z= 25) ở trạng thái cơ bản là : a. phân nhóm VIB c. có tổng số hạt p.31 d.có 116 hạt ( p. Li d. A. n là 34. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Al2O3 d. Fe2O3 bài 17: X là kim loại hoá trị 1. số e lớp ngoài cùng là: a. Al. Rb b. X ở chu kì n. nhóm IV c. A và B d. e. Y đều là kim loại b. HNO2 c. chu kì 4. Y là kim loại Bài 31: Nguyên tử của nguyên tố X có khả năng tạo ion X. 16 B . X là phi kim. a. ns1. c đúng bài 25: ngtố X gồm 2 đồng vị X1. Cả a. P (Z= 15) d. nhóm VIIA c. X chu kì 2. 47 M b. 107 M Bài 30: Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1. Y trong BTH là : a. 3 b. B là kim loại. X có vị trí nào sau đây trong BTH ? a. C ( z = 6) c. Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16. Biết rằng % các đồng vị bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Cl b. 3. Cả X. Cl d. Y ở chu kì 3. Y là 2 ngtố liên tiếp nhau trong 1 phân nhóm chính. H3PO4 bài 20: Ngtử X có 2e lớp ngoài cùng và ở nhóm A. nhóm VIIA d. nhóm VI d. Fe. 14 c. 4 c. b. 7 Bài 23: Ngtử nào ở trạng thái cơ bản có số e độc thân lớn nhất ? a. nhóm VIIA Bài 32: Một nguyên tố ở chu kì 3. 3 b. 15 Bài 26: X. nhóm IV. nhóm VI. D : 1s22s22p63s23p1 Các khẳng định nào sau đây đúng ? a.15 c. Y ở chu kì 3. nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p3. e. C. C và D b. Vị trí của X trong BTH là. Ca b. Y ở chu kì 3. X là kim loại. nhóm IV b. Mg c. hiệu điện tích − hạt nhân X và Y là 1.94 b. Na c. X chu kì 2.69 35 35 16 17 17 bài 28: Trong 5 nguyên tử 17 A . cấu hình e ngoài cùng của X là 2p4. 8 C .54. CTPT của M là : a. phân nhóm IA b. 108 M c. Kết luận nào không đúng? a. cả 4 ngtố đều thuộc chu kì 3 b. C và E c. Cr3O2 c. HNO3 b. 29. ngtử khối trung bình của X là : a. Ngtử của ngtố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. P c. B và C + Bài 29: Ion M có 46 e và 61 nơtron. Ngtử của ngtố đó có số lớp e. 2. chu kì 5. Một trong 4 ngtố là khí hiếm d. Fe d. đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. tổng số e trong ion [YX 3 ] là 32. X là : a. 9 D . B là : a. Cr2O3 b. Y đều là phi kim c. Kí hiệu của nguyên tử M là: 108 47 107 46 a. 8 E . vị trí X. Y. X ở chu kì n. 3 d.

39 Bài 42: Dãy chất mà S có cùng số oxi hoá là : a. A.5 g Kali vào 261 g nước. D. 231. SO2 b. Thứ tự tính phi kim tăng dần : a. Ca và 19. C. Y là ngtử có 17 e. 13 d. 445 g d. Mg và 4. nước đá c. 1. nhóm VIIB d. D. 20 c. SO2 .4 đến nhỏ hơn 1 c. Ca và 9. 8 b. có cấu hình e ngoài cùng là 2e. Mg và 9. Na2SO4. Liên kết cộng hoá trị không cực được tạo nên từ 2 nguyên tử khác nhau về tính chất hoá học. x/y = 3/2 d. nồng độ % của dd thu được là : a.4 g Bài 44: Cho 11. b đúng bài 41: Xét p/ứ : xKI + y KMnO4 + z H2SO4  a K2SO4 + b I2 + c MnSO4 + d H2O.25% d. Công thức hợp chất hình thành giữa 2 ngtố này có thể là : a. SO2 .8 g H2. XY với liên kết ion d. Tổng các giá trị x + y + z là : a.2 g c. muối ăn d. d.2g d. b. Ngtử của ngtố trogn cùng nhóm có số e ngoài cùng giống nhau b. H2SO4 bài 43: Cho m gam kim loại A hoá trị II tác dụng hoàn toàn với dd HCl.72% c. iôt Bài 37: Xét các tính chất : 1. 44. 2. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử càng lớn thì phân tử phân cực càng yếu. E d.2 g * Khối lượng dung dịch HCl là : a. 4 b. 3. 28 Bài 46: Biết cấu hình electron của các nguyên tố A. C. có cấu hình e của khí hiếm c. kết quả khác *. X2Y3 với liên kết CHT Bài 36: Chất nào sau đây có mạng tinh thể ion ? a.52% và 42. 216. kim cương b. E : 1s22s22p5 . Ckì 4. D. 2. Mg tan hoàn toàn trong dd H2SO4 5% vừa đủ tạo 6. Khối lượng dd H2SO4 5% cần dùng là : a. 116. B : 1s22s22p63s1. Ckì 3. H2SO3. dễ hoá lỏng Các hợp chất ion có tính chất nào ? a. Chất rắn có nhiệt độ nóng chảy cao 2. Liên kết cộng hoá trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0. 858 g b. . x/y = ¾ c. tất cả đúng Bài 40 : Cho phản ứng : FexOy + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. A. 5% b. dễ hoà tan trong nước 4. x/ y = 1 b. H2SO3. Tất cả sai Bài 47: Chọn phát biểu đúng : a. 16 d. Na2SO3. dẫn điện ở trạng thái dd hay nóng chảy 3. 8 b.6 g c. 8e Bài 35: X là ngtử có chứa 12 proton. SO3 c. nhóm VIIA c. kết quả khác bài 45: Ngtử X có 3 lớp e với lớp e ngoài cùng có 6 e. C. 4 c. Na2SO3 d. 3 d. số hiệu nguyên tử của X là : a. 588 g c. Ckì 4. B. 52. E c.3 g hỗn hợp X gồm Zn.4% và 0. X2Y với liên kết CHT b. % khối lượng mỗi kim loại là : a. C. B. D : 1s22s22p4. E như sau : A : 1s22s22p63s23p64s1. D. Kim loại M và giá trị m là : a. E b. 2. B. 20% Bài 39: Mệnh đề nào sau đây đúng ? a.2 g b. nhóm IIA Bài 34: Chọn câu sai : các ngtử liên kết nhau thành phân tử để : a. Na2SO4. chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp hơn b. 4 Bài 38: Hoà tan hết 19. Ckì 3.48% b. nhóm VB b. thu được 125 g dd X trong đó muối có nồng độ 30. Trong liên kết cộng hoá trị. SO3. 3. 126. 18 c. 15% d.Bài 33: Nguyên tố Y có mức năng lượng ngoài cùng 3d5. 1. C: 1s22s22p63s23p4. Tính chất hoá học của các ngtố trong cùng nhóm giống nhau c.75% và 47.28% và 55. 57. 1.72 lít khí (đktc). Vậy Y thuộc : a. A. Các ngtố nhóm IA gồm các kim loại mạnh nhất d. XY2 với liên kết ion c. chuyển sang trạng thái có năng lượng cao hơn d.6 g b. 10% c.8 g d. cả a. cặp electron chung lệch về nguyên tử có độ âm điện nhỏ. p/ứ trên thuộc loại p/ứ oxi hoá khử khi x/y có giá trị là : a.

sợi.thành Cl2. 4Cl2 + H2S + 4H2O  H2SO4 + 8HCl SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr. 2. 11Na c. At Cấu hình e lớp ngoài cùng : ns2np5 Các số oxi hoá thường gặp : -1. Pt) tạo muối. năng lượng ion hoá : giảm dần từ F  I + tính phi kim. Riêng F chỉ có số oxh : -1. H2 + I2  2HI ( ở nhiệt độ cao ) + p/ứ với nước : 2H2O + 2F2  4HF + O2 Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO ( nước Clo). 0. b. Cl. c đúng Bài 49: Ion Mg2+ có cùng số electron với nguyên tử nào? a. có ánh kim c. 13Al Bài 50: Ion âm F có cùng cấu hình electron với ion dương nào ? a. Li+ c. N2): H2 + F2  2HF ( p/ứ ngay trong tối.CLO: dùng tẩy trắng vải . Br2 + 5Cl2 + 6H2O 2HBrO3 + 10HCl Cl2 + 2NaBr  Br2 + 2NaCl Br2 + 2NaI  I2 + 2NaBr * ĐIỀU CHẾ. Cl2)  lỏng Br2  rắn I2. ỨNG DỤNG : . tính oxi hoá : giảm dần từ F  I + BKNT : tăng dần từ F  I Hai ngtử halogen ( X) góp chung 1 cặp e để tạo ra đơn chất X2. BROM. Br. 10Ne d. cả a. dẫn nhiệt tốt b. + p/ứ với với hầu hết phi kim ( trừ O2. Ca2+ b. K+ CHƯƠNG HALOGEN LÍ THUYẾT CƠ BẢN 1. H2 + Cl2  2HCl ( khí có ánh sáng) H2 + Br2  2HBr ( khí đun nóng). 14Si b. Mg2+ d. 2Fe + 3Br2 2 FeBr3. Qui luật biến đổi : + ĐÂĐ. Br2 + H2O ↔ HBr + HbrO ( nước Brom) Iot ít tan trong nước. +7. theo nguyên tắc oxi hoá Cl. IOT * TÍNH CHẤT HOÁ HỌC : Tính oxi hóa mạnh. 0. Fe + I2  FeI2 ( t0) Riêng Flo có tính oxi hoá mạnh nhất  p/ứ với tất cả kim loại. CLO. KHÁI QUÁT NHÓM HALOGEN Vị trí : nhóm VIIA trong BTH gồm F. thuốc trừ sâu …. dùng khử trùng nước. +3. I.Bài 48: Nhận xét đặc trưng của liên kết kim loại là : a. FLO. ở -2500C). Vd : 2Fe + 3Cl2  2FeCl3. Trạng thái : từ chất khí ( gồm F2. + p/ứ với dd kiềm: tạo nước Javen: Cl2 + 2NaOH  NaClO + NaCl + H2O ( nhiệt độ thường) + khi đun nóng : 3Cl2 + 6NaOH  NaClO3 +5 NaCl +3 H2O + p/ứ với chất có tính khử : SO2 + Cl2 + 2H2O  H2SO4 + 2HCl Cl2 + H2S  S + 2HCl . giảm dần từ F2  Cl2  Br2  I2 + p/ứ với hầu hết kim loại ( trừ Au. +1. . sự chuyển động tự do của các electron chung trong toàn mạng tinh thể d. +5. tính dẫn điện.

Cl2 + 2KI  I2 + 2KCl + Iot tạo thành với hồ tinh bột một hợp chất có màu xanh  dùng nhận biết iot. phẩm nhuộm….HIĐROFLORRUA (HF) : chất khí tan trong nước  dd axit flohiđric ( HF) là axit yếu. Có tính oxi hoá mạnh  dùng tẩy màu. Cl2 + 2NaBr  Br2 + 2NaCl . HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO : .FLO: ứng dụng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo : chất chống dính. muối iot phòng bệnh bứơu cổ…. MnO2. hoặc điện phân nóng chảy các muối Clorua. 4. chống ăn mòn.AXIT HCl . Điều chế : + PTN : NaCl( r) + H2SO4 (đặc. T/c vật lí : HCl là chất khí không màu.+ trong PTN : MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 +2 H2O 2 KMnO4 + 16 HCl  2 MnCl2 +5 Cl2 + 2KCl + 8H2O KClO3 + 6HCl  KCl + 3Cl2 +3H2O + Trong CN : điện phân dd muối ăn có màng ngăn. .IOT : sản xuất dược phẩm. HOẶC : dẫn khí qua dd NaI ( KI ) có mặt hồ tinh bột : hiện tượng thấy tạo hợp chất màu xanh  do p/ứ Cl2 + 2KI  I2 + 2KCl . pháo hoa…. 3. nóng )  NaHSO4 + HCl NaCl( r) + H2SO4 (đặc. xử lí chất độc… CaOCl2 + 2HCl  CaCl2 + Cl2 + H2O.Tính axit mạnh : + Làm quì tím hoá đỏ + p/ứ với kim loại ( trước H trong dãy HĐHH)  muối Clorua + H2 VD : Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 + p/ứ với oxit bazơ.NƯỚC JAVEN: dd hỗn hợp muối Clorua và hipoclorit của kim loại Na.NHẬN BIẾT : + dùng quì tím ẩm :hiện tượng quì hoá đỏ sau đó mất màu do p/ứ với nước. KClO3 …… *. bazơ  tạo muối clorua + H2O + p/ứ với 1 số muối ( của axit yếu hơn )  tạo muối mới + axit mới VD :2 HCl + Na2CO3 2NaCl + CO2 + H2O Tính khử : p/ứ với chất oxi hoá mạnh : KMnO4. 2 CaOCl2 + CO2 + H2O  CaCl2 + CaCO3 + 2HClO Điều chế : Cl2 + Ca(OH)2 CaOCl2 + H2O . KClO3 + 6HCl  KCl + 3Cl2 +3H2O 2KClO3  2KCl + 3O2 ( ở 5000C) . tan nhiều trong nước tạo dd axit . T/ c hoá học : . . K2Cr2O7. Hoà tan được thuỷ tinh : 4HF + SiO2  SiF4 + 2H2O  ứng dụng khắc chữ lên thuỷ tinh. NaF làm thuốc chống sâu răng… phương pháp duy nhất : điện phân nóng chảy 2KF  2K + F2 .MUỐI CLORAT: ( KClO3) có tính oxi hoá mạnh  dùng làm diêm. làm thuốc sát trùng. CuCl. Có tính oxi hoá mạnh  Dùng tẩy trắng. dd axit đặc bốc khói trong không khí ẩm. tẩy uế. MUỐI CLORUA *.thành Br2.CLORUA VÔI : công thức CaOCl2 là muối hỗn tạp của CaCl2 và Ca(OCl)2. ĐIỀU CHẾ : phương pháp duy nhất : CaF2 + H2SO4 (đặc) CaSO4 + 2HF ( ở 2500C ) + Muối AgF dễ tan trong nước. mùi xốc.BROM: ứng dụng trong việc bào chế thuốc. *. tráng phim ảnh. K. ĐỘ TAN : hầu hết tan trong nước trừ : AgCl. theo nguyên tắc oxi hoá Br. nóng )  Na2SO4 + HCl + Trong CN : H2 + Cl2  2HCl ( ánh sáng) * MUỐI CLORUA . PbCl2 ( tan trong nước nóng ) NHẬN BIẾT : thuốc thử : dd AgNO3  tạo kết tủa trắng (AgCl). sát trùng… .

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu ? b.5 g hỗn hợp 2 kim loại Mg.AXIT HIPOIOTƠ ( HIO) : tính axit yếu. khối lượng dd axit tăng 0. phi kim  oxit và hợp chất Florua. dư tác dụng với 58.MUỐI IOTUA ( KI. Tính nồng độ mol các muối trong dd thu được ( coi Vdd thay đổi không đáng kể ) ? DẠNG BÀI TẬP VỀ HCl : Bài 1: Cho axit sunfuric đặc. Tính thể tích khí Clo ( đktc) thu được và thể tích dd HCl cần dùng ? Bài 2: Cho 36. Viết phương trình p/ứ xảy ra ? b. Tính thể tích dd HCl đã dùng. VD : OF2 + 2Cu  CuO + CuF2. a.18 g/ml ). a. ĐIỀU CHẾ : 2F2 + 2NaOH  2NaF + H2O + OF2 . Phản ứng sinh ra 8. Al vào dung dịch HCl 1M.16 g hỗn hợp rắn . Mg. Tính khối lượng kim loại cần dùng để thu được 16 g Brom nguyên chất.12 g KMnO4 thu được 21. tính axit tăng dần. cần dùng hết 100. Al tác dụng với dd HCl 4 M dư thu được khí A.AXIT IOTIC ( HIO3) : axit mạnh. Cho p/ứ ABr2 + Cl2  ACl2 + Br2..tính bền.14 g hỗn hợp Cu. NaI. có tính oxi hoá . Xác định kim loại A ? b. .84 lít khí ( đktc). dd B.Muối AgBr : chất rắn màu vàng nhạt. độc. kém bền.5% ( D = 1. có tính oxi hoá .. biết axit lấy dư 10% ? Bài 3: Để hoà tan hết m gam hỗn hợp Zn và ZnO. a. tan trong nước  dd axit Bromhiđric ( HBr)  axit mạnh và có tính khử.5 g Natri clorua đun nóng. Cho hỗn hợp rắn thu được tác dụng với dd HCl 36. . Tính C% của dd thu được ? Bài 2: Hoà tan 7.5% ( D = 1.OXI FLORUA ( OF2) : chất khí không màu.6 g một kim loại hoá trị 2 ( A) vào dd HCl dư.8 ml dd HCl 36. có tính oxi hoá .19 g/ml ). có tính oxi hoá . mùi đặc biệt.55 g. Tính m ? Bài 4:Hoà tan 0. tính oxi hoá giảm : HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 .AXIT BROMIC ( HBrO3) : axit mạnh. . Hoà tan khí vào 146 g nước. tác dụng với kim loại.Xếp theo tính axit và tính khử tăng dần : HF < HCl < HBr < HI . . biết hiệu suất p/ứ là 98% ? Bài 5: Cho 9. Khí sinh ra được dẫn vào 600 ml dd NaOH 3M ở nhiệt độ thường. tan trong nước tạo dd axit hiđro iothiđric ( HI) có tính axit mạnh và tính khử : 2HI + H2SO4  I2 + SO2 + 2H2O . . kém bền.) thường có tính khử : O3 + 2KI + H2O  2KOH + I2 + O2. a. lấy dư.84 g.HIĐROBROMUA (HBr) : chất khí không màu. Viết ptpư xảy ra ? b. một phần không tan C nặng 2.96 lít khí (đktc). Xác định A. AgI : chất rắn màu vàng đậm. BÀI TẬP TỰ LUẬN: DẠNG BÀI TẬP VỀ CLO Bài 1: Nung nóng 22.HIĐRO IOTUA ( HI) : chất khí .AXIT HIPOBROMƠ ( HBrO) : tính axit yếu. C ? . 4HBr + O2  2H2O + 2Br2 ( dd HBr để lâu trong không khí có màu vàng nâu) ĐIỀU CHẾ : PBr3 + 3H2O  H3PO3 + 3 HBr . B. a.75 g kali clorat tác dụng với axit Clohiđric đậm đặc. thấy thoát ra 7. 2HBr + H2SO4  Br2 + SO2 + 2H2O. Sau phản ứng .

74 g kết tủa.03 g muối Natri halogenua tác dụng với dd AgNO3 dư thu được kết tủa. Cl2. Hoà tan hỗn hợp vào nước thành 500 mldd. rắn . Thêm lượng NaOH dư vào dd. F.08 g chất rắn. khí. thu được 7. Cl. natri clorit.175 g chất rắn. xác đinh công thức muối halogenua ? Bài 5: Lấy dd chứa 3.5M. a.895 g muối A. Phần 2: nhúng 1 thanh Fe vào dd này. thu được 4 gam chất rắn. khối lượng thanh Fe tăng thêm 0. a. trạng thái tồn tại của F2. hút lấy 50 ml dd thu được cho tác dụng với dd AgNO3 dư. biết khối lượng Al gấp 5 lần khối lượng Mg ? c. Tìm X. natri tetra cloxit b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh. natri peclorat. Cl. khí . khí c. I b.74 g kết tủa. natri clorit. Tính thể tích khí HCl ( đktc) để pha dd HCl đã dùng ? Bài 6: Cho 1. Br.5 M. a. lỏng.88 g hỗn hợp KBr và NaI. Natricloxit. lỏng. Natri hipoclorit Bài 3: Ở điều kiện thường. rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi.09 g/ml). Xác định % khối lượng các muối trong hh ? b. thấy tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgNO3 đã tham gia phản ứng.3 ml dd HCl 1. thu đựơc 2. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hh ? b. Hoà tan muối A và cho dd này vào dd AgNO3 dư. NaClO2. Phần 1 : cho tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 5. rắn d. Tính thể tích khí thoát ra ? Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 24 g hỗn hợp Al. Hoà tan m gam muối nàu vào nước rồi chia dd sau khi hoà tan thành 2 phần bằng nhau.16 g. Tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu ? Bài 3: Cho 25 g dd 13% gồm 2 muối NaBr và CaCl2 tác dụng với 108 ml dd AgNO3 0. Natri hipoclorit. natri peclorat c. lỏng. Cl. nước lọc có thể p/ứ hết vơí 13. rắn . natri clorit. lỏng. thấy tạo thành 5. sau 1 thời gian p/ứ kết thúc . Br. Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp nhau) vào dd AgNO3 dư thu được 57. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu ? b. F c. khí. Mg bằng lượng dd axit HCl vừa đủ. 8 g hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II bằng dd HCl thu được 4. natri clorat d. Br. Sau khi khuấy trộn đều. F d. natri clorat. a. Cl. I. I2 lần lượt là : a.574 g kết tủa màu trắng. Sau đó cho dd A tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 14. khí. Xác định công thức muối halogenua ? Bài 7: Cho 31. Sau p/ứ thấy xuất hiện một lượng kết tủa. khí. Natri đicloxit. Natri hipoclorit. Tính khối lượng mối muối trong hh đầu ? Bài 8: Một muối được tạo bỡi kim loại M hoá trị II và phi kim X hoá trị I .35 g kết tủa. F. Cho hỗn hợp đó tác dụng với dd AgNO3 dư. natri tricloxit. Lọc lấy kết tủa. Tìm Công thức muối và giá trị m ? Bài 9: Dẫn khí Cl2 qua bình đựng bột Fe nung nóng.48 lít khí (đktc) và dd B. khí. NaY ( X. Tính khối lượng mỗi muối trong hh đầu ? Bài 4: Hoà tan 4.6 g hỗn hợp NaCl và KCl .34 g kết tủa. Xác định muối A ? TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN Bài 1: Dãy xếp theo chiều tăng tính phi kim là : a. natri clorat. thêm vào đó 78 ml dd AgNO3 10% ( D = 1. Tính thể tích dd HCl 2M đã dùng ? Bài 7: Hoà tan 23. Br Bài 2: Xét các chất NaClO. Sau khi loại bỏ kết tủa rồi thêm dd HCl cho đến dư thì thu thêm 0. thu được 1.25 g một muối halogenua kim loại kiềm vào nước được dd A. phân huỷ kết tủa này.84 g hỗn hợp NaX. rắn b. Lọc lấy kết tủa. Tính nồng độ mol mỗi muối trong dd thu đựơc ? Bài 2: Có 1 hỗn hợp gồm 2 muối NaCl và NaBr. NaClO3. natri peclorat. I. Y ? b. Br2. Tên gọi lần lượt của các chất trên là : a. NaClO4 . I. khí.b. Cô cạn dd B thu được bao nhiêu gam muối khan ? DẠNG BÀI TẬP VỀ MUỐI CLORUA : Bài 1: Có 26.

22% R.5% d.2 g d. BaCl2 Bài 10: : Cho các dd :NaNO3.5M. HCl c. NaOH b.8 g Mg và 8. Halogen là : a. 83. 44. AgNO3. 66.96%( theo khối lượng).9% c.3%( lượng axit vừa đủ) thu được ddA.9% d. HCl. 14. quì tím b.Bài 4: Tính oxi hoá giảm theo thứ tự : a. 44. F b. axit Clorơ (2). H2SO4 b.1 g Al tạo thành 37. Mg c. R là : a.32 g Bài 15: Dẫn 5. 84. (4) b. Cl c. Fe d. 52. KMnO4. R là : a. Dẫn sản phẩm vào dd AgNO3 dư thu được khối lượng kết tủa là : a. I2. axit cloric (3). Dùng hoá chất có thể phân biệt các dd này là : a.72 ltí Cl2 (đktc) rồi hoà tan sản phẩm vào 485. Hợp chất của R với H chiếm 99. Cl c. (3). 43. cả a. quì tím b. 15. NaBr. c sai Bài 11: Nguyên tố R trong hợp chất với hiđro là RH. thấy p/ứ vừa đủ và thu được m gam muối. 203.9% và 16.8 g b. I2. Fe. (4). Y trong dd A cần dùng một dd có hoà tan 17 g AgNO3. Cu(OH)2 d.61 g c. Cl c. quì tím b. (2) d.35 g b. F2.8% R. 5.1% Bài 16: Hỗn hợp khí A gồm 5. 50% b. 29. Cl2.4% Bài 19: Cho m gam KMnO4 p/ứ vừa đủ với 500 ml dd HCl 0.08 lít H2 (đktc). I Bài 13: Cho 1. F2.4 g H2O được dd A. Cl2.125 g kim loại M. 23. 73.5%\ Bài 17: Cho 6. MnO2. b.35 g c.9% c.35 g kết tủa. H2SO4 c.72 lít khí Clo (đktc) vào dd chứa 60 g NaI. NaOH. Lượng khí Clo sinh ra p/ứ vừa đủ với 4. Oxit cao nhất của R chiếm 38. A p/ứ vừa đủ với hỗn hợp gồm 4. 5.6 lít Cl2 (đktc) và V lít O2 (đktc). (4). (4). (1) Bài 6: Hoá chất dùng để nhận biết 4 dd : NaF. thu đựơc 2. 97. 35.88 g d. 16. Bằng phương pháp hoá học. NaOH d. AgNO3. có thể phân biệt các dd này là : a.7% c. Br2. 66. 13 g b.05 g hh muối và oxit của 2 kim loại. Fe3O4.66% c. H2SO4 c. H2SO4 d.85 g hh 2 muối NaX. Kim loại M là : a. Dãy xếp tính axit tăng là : a. Br d.67% d.5% và 26. (1). I2.05 g d.72 lít Cl2 p/ứ hoàn toàn với 10. Al . Ca b. HNO3 d. 37. (2). I Bài 14: Dẫn 6. NaI là : a.5 g muối natri halogenua vào dd AgNO3 dư. (2). Khối lượng muối Clorua thu được là : a. Hiệu suất p/ứ giữa H2 và Cl2 là : a. Muốn kết tủa hoàn toàn X.5% và 73. Br d.5% d.1 g b. F2 c. lấy 50 g dd A tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 5. KCl. Ag Bài 7: Có 5 ống nghiệm đựng các chất riêng biệt là : CuO.15% b.74 g kết tủa. 50. b. H3PO4 c.1667. I Bài 12: Oxit cao nhất của ngtố R có dạng R2O7. F b.1% b. 85 g Bài 21 : Hỗn hợp A chứa H2 và Cl2 có tỉ khối hơi đối với Heli là 8. NaCl. cả a. c sai Bài 9: Cho các dd : Na2SO4. I2 b. Khối lượng kết tủa tạo thành là : a. Thành phần % khối lượng của Cl2 và O2 trong A lần lượt là : a. HCl Bài 8: Cho các dd : NaNO3. NaCl c. 6. Br2 d. Dùng hoá chất có thể phân biệt các dd này : a. (3). Phần trăm thể tích của Clo trong A là : a. Br2. 9. (1) c.67 g c. AgNO3 d.26% Bài 22: Hoà tan x gam kim loại M trong 200 g dd HCl 7. KNO3. 86. Br2. Dung dịch có thể dùng để nhận biết được các chất rắn trên là : a. Cl2. Br d. axit pecloric ( 4). 26. F2.5 g d. Cl2 Bài 5: Cho các axit : axit hipoclorơ (1). F b. kết quả khác Bài 20: Một dd A có hoà tan 20. 20.44% b. (3). Cu. Khối lượng kết tủa thu được là : a. 8. 47.305 g Bài 18: Cho 10. (3). (2).1% và 83. trong đó nồng dộ muối M tạo thành là 11.08 lít H2(đktc) tác dụng với 6. Phần trăm của Al trong hỗn hợp là : a. NaY. AgNO3. (1).6 lít khí Clo (đktc) qua bình đựng Al và Mg ( tỉ lệ mol 1: 1) nung nóng. 4. HCl.08 g c.

16.7 M Bài 32: Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là . dd AgNO3 b. Giá trị của V là : a. +5.475 g c. cho qua kiềm. Bài 34: hai miếng sắt có khối lượng bằng nhau và bằng 2. dd H2SO4 . c đúng Bài 28: Khí Clo có lẫn khí N2.82 lít c.7 M. +7. bán kính nguyên tử của các halogen tăng dần từ F  I. không xác định đựơc Bài 33: Những câu nào sau đây không chính xác ? a.Bài 23: Có 16 ml dd axit HCl nồng độ x M ( dd A). 1. hiệu suất p/ứ là 85%. kiềm Bài 26: Nước Clo có tính tẩy màu ví các đặc điểm sau : a. Coi Vdd không đổi.6 M d. (4) F + B C + H2O Các chất A. 1.7 M. thêm nước vào dd axit trên cho đến khi được 200 ml . 2. 1. 0.6 M. 1. BaCl2.904 lít Bài 30 : Nếu lấy khối lượng KMnO4 . Để phân biệt các dd trên. 12. 1.2 M c. Clo tác dụng với nước tạo axit HCl có tính tẩy màu c. Cho qua kiềm b. trong hợp chất. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào 500 ml dd NaOH 4M. 0. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI có trong dd ban đầu : a.8M b. 1. Chọn trình tự tiến hành để phân biệt các dd trên : a. Phương pháp nào sau đây có thể tinh chế được Clo : a. HNO3. Một miếng cho tác dụng với Cl2. dd AgNO3 c. Clo hấp thụ được màu b. dư thì chất nào cho nhiều Clo hơn ? a. 1. c sai Bài 36: Có 4 bình mất nhãn. Cl2. E. dùng quì tím ẩm b.6 M. cả 3 chất như nhau Bài 31: Cho 69. O2.6 M.21 M d. KNO3. dd muối d. d. nồng độ mol các chất trong dd sau p/ứ là : a.01 mol c. dd NaOH d. ta lần lượt dùng hoá chất : a.6 M. halogen là những chất oxi hoá mạnh b. F có thể là : A B C E F a H2 HCl FeCl3 NaOH Fe(OH)3 b H2O HClO FeCl3 NaOH Fe(OH)3 c H2 HCl FeCl2 NaOH Fe(OH)2 d Tất cả a. 1. dd Na2CO3. KClO3 c. các halogen đều có số oxi hoá : -1. KClO3 bằng nhau để cho tác dụng với dd HCl đặc. Đốt hỗn hợp. 0. tính oxi hoá của halogen giảm từ F2  I2 c. Ba(NO3)2. MnO2. Hiđro hoặc kim loại b. dd AgNO3 c. +3. 1. dd AgNO3.25 M b. b.475 g b.8 M c.03 mol d. b. 475 g d. 1. 0. (2) B + Fe  C + H2 ↑ . Tổng khối lượng muối Clorua thu đựơc là : a. (3) C + E  F ↓ + NaCl . C.1M. H2. 1. tất cả a. KMnO4 d. 14. +1. kết quả khác Bài 24 : Sục khí Clo vào dd NaBr và NaI đến khi p/ứ hoàn toàn thu đựoc 1. NaNO3. Hợp nước.8 g. dùng phenolphtalein. Bài 29: Cho 8. tất cả đều đúng Bài 27: Hoàn thành các p/ứ sau : (1) Cl2 + A  B. Giá trị của x là : a. Phương pháp hoá học nào sau đây có thể nhận biết từng khí : a. cho tác dụng với MnO2 c. 15. MnO2 b. 1. sinh ra V lít khí Clo (đktc). KCl. dùng quì tím.17 g NaCl. 0. dd mới có nồng độ 0. HCl. 2 lít b.6 M. 1. đựng các dd :NaCl.6 M. dư. kết quả khác Bài 25: Để so sánh độ hoạt động của các halogen ta thường xem xét qua khả năng p/ứ với : a.7 g MnO2 tác dụng với axit HCl đặc. cho tác dụng với H2SO4. Oxi c. B. 0. dd AgNO3 b.02 mol b. dd BaCl2 d. Clo tác dụng với nước tạo axit HClO có tính tẩy màu d. 0. một miếng cho tác dụng với dd HCl.905 lít d.475 g Bài 35: Có 4 bình mất nhãn đựng các dd : HCl. quì tím.6 g MnO2 tác dụng với HCl đặc. hợp nước d.

33 g d. Fe d. Cu d. KI. Kim loại R là : a. K c. Khí Clo b. CÔNG THỨC CÁC CHẤT KHI P/Ứ VỚI DD HCl m • Kim loại biết hoá trị  tìm Mkim loại =  tra bảng HTTH  kết quả.672 lít khí bay ra (đktc). Zn d.đúng Bài 39: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Cl2  X  Y Z  X  Cl2. tính oxi hoá và tính khử d. trong đó X. Fe c. Al d. quì tím. đơn chất halogen chỉ thể hiện : a.68%. đựng các dd sau : NaCl. n m • Kim loại chưa biết hoá trị  tìm Mkim loại = = a. n Bài 1: Cho 1. Zn c. b.4 g muối của kịm loại hoá trị I.33 g c. p/ứ hoá học. Na b. Al . Ca Bài 2: Cho 1 luồng khí Clo dư tác dụng với 9. 10. khối lượng muối khan thu được : a. Khi cô cạn dd A. NaI. Zn c. NaBr. Để phân biệt các dd trên. x : hoá trị kim loại ) n  biện luận : lần lượt cho x = 1. dd AgNO3. Y và Z đều chứa Natri. x = 3  tìm M. quì tím. Zn b. R là : a. Li d. dd H2SO4 d. ta có thể dùng lần lượt các hợp chất sau: a. 12. n m • Kim loại ở trong hợp chất oxit tìm Mhợp chất =  Mkim loại = Mhợp chất . 11. chọn nghiệm phù hợp. Kim loại X là : a. Cu c. dd HNO3 Bài 37: Để phân biệt 5 dd : NaCl.75 g muối Clorua. Kim loại X là : a. Mg c. Mg b. dd AgNO3 d.33 g b. quì tím. Cu Bài 6: Lấy 2. 9. Mg b.4 g Kim loại X hoà tan hoàn toàn vào dd HCl dư giải phóng 8. x ( với a : hằng số. NaBr.06 g muối. Y. Rb Bài 3: Cho kim loại R tác dụng vừa đủ với 504 ml khí Cl2(đktc) thu được 3. Kim loại X là : a. HCl đựng trong 5 lọ mất nhãn. dd AgNO3 b. có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây: a.2 g kim loại R hoá trị II tác dụng với Cl2 thu được 4. sau p/ứ có 336 ml khí H2 (đktc) thoát ra và khối lượng kim loại giảm 1.2 g kim loại X sinh ra 23. Mg b. Ba Bài 4: Cho 22. HCl. Kim loai R là : a. c. tính khử c. AgNO3. tính oxi hoá b. ta thu được dd A và 0. quì tím.8 g kim loại R p/ứ với dd HCl dư thu được 1. c đúng Bài 38: Có 6 bình mất nhãn. khí Clo c. Fe d. dd AgNO3. dd Na2CO3. Y. m • Kim loại ở trong hợp chất muối  tìm Mhợp chất =  Mkim loại = Mhợp chất .12 lít khí H2 (đktc). X.c. cả b.Mgốc axit.33 g Bài 41: Trong các. khí Clo c. H2SO4. khí Clo. không có tính oxi hoá và tính khử DẠNG : XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI.96 lít (đktc) với muối Clorua của kim loại hoá trị II. dd BaCl2 d. Mg b. Cả a. KOH. Z là chất nào sau đây : X Y Z a NaCl NaBr Na2CO3 b NaBr NaOH Na2CO3 c NaCl Na2CO3 NaOH d NaCl NaOH Na2CO3 Bài 40: Hoà tan 10 g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II và III bằng dd HCl. x = 2. NaOH. Cu Bài 5: Ngâm lá kim loại X có khối lượng 50 g vào dd HCl. Z là chất rắn.MO.

Ba. 6. sau p/ứ thấy khối lượng dd axit tăng 15.25 g kim loại R hoá trị II vào dd HCl dư.448 lít d. Cô cạn dd thu được 19.05 g/ml). 0. Fe tác dụng với vừa đủ với 73 g dd HCl 10%.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II bằng dd HCl dư.75 g. 4. 4. Sr.24 lít b. Cô cạn dd thu được 13.14 ml dd HCl 10% ( D= 1. Zn d.8 g dd và khí H2. Mg d. FeO b.96 lít DẠNG : kim loại trước Hiđro trong dãy điện hoá tác dụng với 1 axit : HCl.2 g * Hai kim loại là : a.48 lít b. Mg. thu được dd A trong đó nồng độ dd của muối M tạo thành là 11. H2SO4 loãng NHỚ NHANH mmuối clorua khan = mhh kim loại + 2 nhiđro × 35. Mg d. Kim loại R là : a. Fe2O3 c. 43 g d. Zn b.15 g muối. BaO d.05 g Bài 3: Cho 12.02 g d.5 g dd HCl 20% thu được 42.2 mol H2.4 g một oxit sắt cần vừa đủ 90 ml dd HCl 1 M. 0. Fe3O4 c.65 g c. 2. Zn c. 6. 4. Công thức oxit là : a.48 lít c. 20. Giá trị m là: a.24 lít c.Bài 7: Hoà tan hoàn toàn 16. 6. 62. thấy thoát ra V lít khí (đktc) và dd A.224 lít * Kim loại là : a. * Thể tích khí H2 thoát ra ở ( đktc) là : a. 53 g c. ZnO Bài 9: Cho 12.5 m muối sunfat khan = mhh kim loại + nhiđro × 96 ĐLBTKL : mhh kim loại + mHCl = mmuối clorua khan + mhiđro ( nHCl = 2 nhiđro ) mhh kim loại + m H 2 SO4 = m muối sunfat khan + mhiđro ( n H 2 SO4 = nhiđro ) Bài 1: Cho 23.4 g muối khan.6 g b. Sr d. Sn b. cô cạn dd sau p/ứ thu được 20.96%. 0. Giá trị của x và kim loại M là : a. Công thức oxit sắt là : a. Ca c.3 g c.72 lít d. Ca. * Cô cạn dd A thu khối lượng muối Clorua khan là : a.55 g Bài 2: Cho m gam hỗn hợp Zn.2 g muối.62 g b. • ĐLBTKL : ∑ khối lượng các chất p/ứ = ∑ khối lượng các chất sản phẩm • PP TĂNG HIẢM KHỐI LƯỢNG : Muối cacbonat  muối Clorua  giải phóng 1 mol CO2  ∆ m tăng = 11 (g) . 22 g và Mn d. 11 g và Mn ÁP DỤNG ĐLBTKL VÀ PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG.3% vừa đủ.3 g d. Ca c. MgO b.32 lít H2 ( đktc) và dd Y. Ba Bài 11: Hoà tan 2. 52. 63 g . Ba Bài 15: Hoà tan hoàn toàn 39. 2. 56. Giá trị m là: a. Cô cạn dd Y thu được khối lượng muối khan là: a.5 g hỗn hợp 2 kim loại đứng trước H tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được 12. Mg. không xác định Bài 12: Để hoà tan 4 g oxit FexOy cần 52. FeO và Fe2O3 Bài 13: Hoà tan x gam kim loại M trong dd HCl 7.1 g hỗn hợp 2 kim loại A.5 g kim loại hoá trị II tác dụng hết với 36. Ca c. Cô cạn dd A được 43 g muối Clorua khan. FeO b. Bài 14: Hoà tan 18.06 g c. 8. Zn b. Công thức oxit sắt : a. Ca Bài 8: Cho 12. Hai kim loại là : a.25 g d. 5. 55. Fe3O4 d.15 g oxit kim loại hoá trị II tác dụng vừa đủ với dd HCl. Cu Bài 10: Cho 6. thu được dd A và 4. Giá trị V là a. x (g) mmuối cabonat + 11. Muối cacbonat  muối Clorua  giải phóng x mol CO2  ∆ m tăng = 11. Be.1 g hỗn hợp Zn. CaO c. Fe. Fe2O3 d.48 lít khí (đktc). 11 g và Ca c. x = mmuối clorua. Fe tác dụng với vừa đủ với m g dd HCl 10%. 2.05 g b. 7. 6.7 g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl dư. B có hoá trị II không đổi tác dụng với dd HCl dư tạo ra 0. 73 g b. Mg.5 g và K b. Mg b.

96 lít Bài 7: Hoà tan 9. Fe trong hỗn hợp đầu là: a. 39. 3. Fe3O4 d. 4. Cho dd NaOH dư vào dd A thu được kết tủa. 8.792 lít H2 (đktc).45 g b.22 g c. 15.68 g FeO.2 g c.2 g muối.6 g d.15 g muối.05 g b.1 g hỗn hợp Al.808 lít * Cô cạn dd B được khối lượng muối Clorua khan là : a. Khối lượng Mg.338 lít b. 11 g ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ : Trong các p/ứ hoá học thông thường. Fe tác dụng với dd HCl dư. Cô cạn dd Z thu được khối lượng muối khan là: a. sau phản ứng thu dd B và 4. 43 g d.4 g và 6. Cho dd NaOH dư vào dd B. * Giá trị của V là : a. 16. 4. y  mrắn = mMgO + m Fe2O3 = 40. kết quả khác Bài 3: Cho hỗn hợp 7. lọc kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 12 gam rắn.5 g b. 31.48 lít khí H2(đktc). 7. 8. 12 g 0 HCl NaOH Sơ đồ p/ứ là : Mg → MgCl2  → Mg(OH)2 t   → MgO 0 0 Fe HCl FeCl2 NaOH → Fe(OH)2 KK→ Fe(OH)3 t →    . 8 g b. Mg. 22. 53 g c. 10. FeO b.6 g.85 g Bài 10: Hoà tan hết 4.Bài 4: Cho m gam hỗn hợp Zn. Fe2O3.54 g rắn Y và dd Z.3 g c. Fe3O4 vào 260 ml dd HCl 1 M vừa đủ thu được dd A. kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam rắn. Mg. không xác định . Fe tác dụng với vừa đủ với m g dd HCl 10%. 12. lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 4 g rắn.6 g Fe và Oxit sắt đem hoà tan hoàn toàn trong dd HCl dư. 63 g Bài 6: Hoà tan hết 11. 3.07 g d.4 = 0.6 g muối khan. Công thức oxit sắt là : a. Cô cạn dd được khối lượng muối khan là : a. 82. Cô cạn dd thu được 13. 14.36 lít c. Giá trị m là: a. 5.1 g hỗn hợp Zn.48 lít khí H2(đktc) và 6. thu được dd B và 0. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu m gam rắn.84 lít khí H2 (đktc) và 2. 73 g b. nFe ( Fe2O3 ) = ½ nFe = ½ y mol Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 . Fe2O3 c. 11. 35.016 g b.25 g c. 16 g c.2 g d. sau phản ứng thu dd B và 4. kết quả khác Bài 9: Hoà tan 5.25 g d.308 lít d. 9.x + 56. 160  kết quả ? Bài 2: Cho hỗn hợp Cu. 12 g d. 33.2 g và 5. Giá trị m là : a.4 g rắn không tan. y = 8 (2) Giải hệ (1.088 lít c.32 g c. 2.34 g hỗn hợp Fe. 22.6 g c. 6. các nguyên tố luôn được bảo toàn nghĩa là : tổng số mol nguyên tử của 1 nguyên tố X bất kì trước và sau p/ứ là luôn bằng nhau ” VD: Bài 1: Cho 8 g hỗn hợp Mg. Mg.t → Fe2O3 Ta thấy nMg( MgO ) = nMg = x mol .05 g dd HCl 20% thấy thoát ra V lít khí (đktc) và dd B.85 g b. 24 g Bài 4: Hỗn hợp 3.5 g b. Giá trị m là: a.67 g b. 28. Fe tác dụng với dd HCl dư. Fe tác dụng với vừa đủ với 73 g dd HCl 10%.2)  x .14 g hỗn hợp Cu.3 g d. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Ta thấy nMg + nFe = n H 2 = 4. Thể tích H2 thoát ra ( đktc) là: a.48/22. Lọc lấy kết tủa . x + y/2.58 g Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 4 g hỗn hợp 1 kim loại hoá trị I và 1 kim loại hoá trị III.4 g và 5. Zn trong dd HCl thu được 1. Cô cạn dd thu được khối lượng muối khan là : a. Mg bằng dd HCl dư sau p/ứ thấy khối lượng dd axit tăng thêm 4. Cho dd NaOH dư vào dd B.9 g d. Giá trị m là: a. Al bằng một lượng vừa đủ dd HCl được 7.02 g d. 3. cần dùng 62.05 g Bài 5: Cho 12. 8.6 lít d. Cô cạn dd thu được 19. 5.4 lít b.2 = x + y (1) và 24.28 lít khí H2 (đktc).2 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại vào dd HCl. 2. cô cạn dd thu được 39. 0. 22. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thu kết tủa. 85.07 g c.

0. 54 ml b. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp là : a.m gam. 13.5 g c. khối lượng dd Y giảm 4.6 ≤ m ≤ 2. Công thức muối XCl3 là : a.78 g Al p/ứ vừa đủ với dd XCl3 tạo thành dd Y và chất rắn Z. 83. 20% d.56% d.35 g c. Giá trị m là : a.2 g b.1 mol Bài 5: Hoà tan 26. 10. FeO thành kim loại cần 2.7 g Bài 6: Cho 18.4 mol c.35 g * Giá trị m2 là : a. Zn thu được hoà tan vào dd HCl dư thì thu được thể tích khí H2 ( đktc) là : a. 0 g b. 3.7 ml Bài 7: Nếu cho 22 g hỗn hợp X ( gồm Fe . thu được V lít H2 (đktc) và dd B. 45 ml c.25 g b. đun nóng. được 2. 3. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 11. 0.12 lít c.61 g d.2 gam rắn. kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam rắn.65 g b. 35. thấy khối lượng khí thoát ra 0. 16. Cho Br2 vừa đủ vào dd X được muối Y có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của hỗn hợp muối ban đầu là 4.6 Bài 3: Cho 3. 5. tất cả sai Bài 4: Lượng I2 tạo thành khi cho dung dịch chứa 0. 4. biết m2 – m1 = 139.24 lít khí ở 2730C và 1 atm.24 lít Bài 2: Chia 37. khối lượng Fe trong X là : a.44% và 69. 3. 2.2 g d.25 g dd HCl 20% vào dd có chứa 51 g AgNO3 được dd X. Phần 1 hoà tan hoàn toàn trong dd HCl dư thu được 13.7 g. 15. 11.2 mol FeCl3 p/ứ hoàn toàn với dd chứa 0.2 ≤ m ≤4.12 lít c. 14.5 g gam hỗn hợp Zn.35 g . 29.36 lít d.8 c. m có giá trị trong giới hạn là : a. Fe2O3 bằng dd HCl vừa đủ. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam rắn. Để kết tủa hoàn toàn ion Ag+ trong dd X cần thể tích dd NaCl 26% ( D = 1. thu được 2. 11.56% c. Cho dd NaOH dư vào dd B thu được kết tủa.3 gam.24 lít H2 (đktc) và dd B. 53. Mg thành 2 phần bằng nhau. 37.6 mol b. 35. 11. 1. 0.44% và 70.5 ml d.06 g so với dd XCl3. * Giá trị m1 là : a. Sau p/ứ có m gam chất rắn không tan.28 g d. CrCl3 d. 16% b. 33.7 g hỗn hợp NaI và NaCl vào nước được dd X.2 mol d. Phần 2 bị oxi hoá thu được m2 hỗn hợp oxit.44 lít H2 (đktc) và tạo ra m1 gam muối Clorua. Giá trị m là : a.48 lít Bài 8: Cho 8 g hỗn hợp Fe.6 g c. kết quả khác Bài 6: Hoà tan 21. 12 g b. 52.61 g c. 19. AlCl3 b.4 g CuO và 16 g Fe2O3 trong 320 ml dd HCl 2 M. 0. 1.48 lít b.4 ≤ m ≤ 9. 4.7 g c. Giá trị V là : a.2 g b.4 g hỗn hợp Y gồm Fe và FexOy hoà tan hết trong dd HCl 2M. 22. 4 ≤ m ≤ 8 d. 12. 61.8 g d. Cho dd NaOH dư vào dd B. 5. 2. Al) tác dụng vừa đủ với Cl2 thu được m1 gam muối. Nếu đem hỗn hợp 2 kim loại Fe.85 g d. FeCl3 c.2 g/ml) là : a.6 g ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON Bài 1: Để khử hoàn toàn hỗn hợp ZnO.56% b.05. Cho dd NaOH dư vào dd B thu được kết tủa. 6.Bài 5: Lấy 14.73% Bài 2: Hoà tan hỗn hợp gồm 6. Lọc lấy kết tủa. 30.24 lít b.73% c. 11.2 g c.48 lít khí H2 (đktc). Fe2O3 bằng dd HCl vừa đủ. Mg tác dụng với dd HCl dư sau p/ứ thu dd B và 4.36 lít d.6 g hỗn hợp Fe.2 g DẠNG KHÁC Bài 1: Cho m gam dd HCl nồng độ C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp kim loại K và Mg ( dùng dư). 1. % khối lượng của các chất Fe và FexOy trong Y lần lượt là : a. còn nếu cho tác dụng vừa đủ với I2 thu được m2 gam muối. 19. 24 g Bài 7: Hoà tan 10 g hỗn hợp Fe. Lọc lấy kết tủa. 4.4 b.44% và 80. 28.4 g d.24 lít H2( dktc). 15. Al.3 mol KI là : a. Giá trị C% là : a. 29.

24 lít (đktc). Phần 1 hoà tan hoàn toàn trong dd HCl dư thu được 1. thì thể tích khí CO2 thoát ra 2.162 M d.33 và dd A.12 g d. 3 M c. 27. 6.84 g hỗn hợp oxit. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X ? Bài 4: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Zn .28 M d. được dd Z. 3. 2. khi p/ứ xong thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với khí H2 bằng 25. 2. 2.6 g hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 vào 400 g dd HCl 7.8 g c. 312 ml d. 2.96 lít H2 (đktc).19 g/ml) vào nước pha thành 5 lít dd HCl 0. 231 ml b. Phần 2 bị oxi hoá thu được 2.2 g hỗn hợp X vào 3 lít dd B thì thoát ra 11. Giá trị V là : a.255% d. 123 ml c.047 g/ml) vào 250 ml dd HCl 2 M được dd A.83 M b. 22.22 g c. Thí nghiệm 1: cho 20. 72. 1. 5. Tính C% các chất trong dd A ? Bài 3: Cho 31. 2. 5.5 M thu được dd B và 4. Dung dịch B là dd HCl x M. 213 ml Bài 1: Cho 3.325 M Bài 9: Trộn 2 lít dd HCl 4 M vào 1 lít dd HCl 0. Giá trị m là : a.5 M được dd A.72 g b.265% c.792 lít H2 (đktc). Giá trị m là : a. 3. Tính x và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X ? . Cho vào dd Z một lượng dd NaHCO3 dư. 1.556% b.42 M c. CM dd A là: a.Bài 5: Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.8 g hỗn hợp 2 muối MgCO3 và CaCO3 vào 0.2 lít H2 (đktc). 22 g d. Thí nghiệm 2: cho 20.3%. Kết quả khác Bài 7: Trộn 500 g dd HCl 3% vào 300 g dd HCl 10% thu được dd HCl có nồng độ C% là : a. Kết qquả khác ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO : PHA TRỘN DUNG DỊCH Bài 6: Cần thêm m gam NaCl vào 500 g dd NaCl 8% để thu được dd NaCl 12%.87 g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dd X chứa HCl 1M và H2SO4 0.368 lít H2 (đktc).8 lít dd HCl 1 M. CM dd A là: a. 2 M b.4 g b.5M . 1.625% Bài 8: Cho 150 ml dd HCl 10% ( D = 1.38 M Bài 10: Cho V ml dd HCl 36% ( D = 1. Hãy chứng minh trong dd B còn dư axit và tính khối lượng muối có trong dd B ? Bài 2: Cho 39.2 g hỗn hợp X vào 2 lít dd B thì thoát ra 8.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->