P. 1
mau hop dong lao dong Viet nam

mau hop dong lao dong Viet nam

5.0

|Views: 156,570|Likes:
Được xuất bản bởitonyloiloi

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tonyloiloi on Feb 20, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

Mẫu số 1 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
ca B! Lao "!ng - Thư#ng $%nh &à X' h!%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
------------------------------------
T,) -.) /01 .......
2ố1 ....................
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quốc tịch:
Chức vụ:
Đại i!n ch" #$%: Đi!n th"ại:
Đị& ch':
(à một bên là Ông/Bà: Quốc tịch:
)inh ngà* .... th+ng .... n,m .... tại.
-gh. nghi!/ #0%:
Đị& ch' th12ng t3ú:
)ố C45-6: c7/ ngà* ..../..../..... tại
)ố 89 l&" :ộng #n;u c<%:................ c7/ ngà* ..../..../.... tại
5h=& thu>n ?@ ?;t hA/ :Bng l&" :ộng và c&m ?;t làm :úng nhCng :i.u ?h"Dn 8&u :E*:
Đ3 4u 11 T*53 *() /6 7)8 /39 *:# -;)8
F G"&i hA/ :Bng l&" :ộng #H%:
F 5I ngà* J. th+ng J. n,m .... :;n ngà* .... th+ng J. n,m JJ..
F 5hK vi!c tI ngà* J. th+ng J. n,m .... :;n ngà* .... th+ng J. n,m JJ..
F Đị& :iLm làm vi!c #M%:
F Chức &nh chu*ên môn: Chức vụ #n;u c<%:
F Công vi!c /hDi làm #N%:
Đ3 4u <1 C*= -ộ !6> /39
F 5h2i gi2 làm vi!c #O%
F Đ1Ac c7/ /h+t nhCng ụng cụ làm vi!c gBm:
Đ3 4u ?1 N8*@A /B /6 CuD4) !:3 EA )8F53 !A' -ộ)8
1G HuD4) !:31
F Ph1Qng ti!n :i lại làm vi!c #R%:
F 4ức l1Qng chSnh h"Tc ti.n công #U%:
F VWnh thức t3D l1Qng:
F Phụ c7/ gBm #X%:
F Đ1Ac t3D l1Qng và" c+c ngà* hàng th+ng.
F 5i.n th1Yng:
F Ch; :ộ nEng l1Qng:
F Đ1Ac t3&ng bị bD" hộ l&" :ộng gBm:
F Ch; :ộ ngh' ngQi #ngh' hàng tuZn, /h[/ n,m, l\ t;t...%:
F BD" hiLm ]^ hội và bD" hiLm * t; #$_%:
F Ch; :ộ :à" tạ" #$$%:
-hCng th=& thu>n ?h+c #$0%:
<G N8*@A /B1
F V"àn thành nhCng công vi!c :^ c&m ?;t t3"ng hA/ :Bng l&" :ộng.
F Ch7/ hành l!nh :i.u hành 8Dn ]u7t F ?inh "&nh, nội `u* ?a lu>t l&" :ộng, &n t"àn l&"
:ộng ...
F BBi th12ng vi /hạm và v>t ch7t #$H%:
Đ3 4u I1 N8*@A /B /6 CuD4) *() EA )8F53 sJ &B)8 !A' -ộ)8
1G N8*@A /B1
F BD" :Dm vi!c làm và thbc hi!n :Z* :c nhCng :i.u :^ c&m ?;t t3"ng hA/ :Bng l&" :ộng.
F 5h&nh t"+n :Z* :c, :úng th2i hạn c+c ch; :ộ và `u*.n lAi ch" ng12i l&" :ộng thd" hA/
:Bng l&" :ộng, th=& 1ec l&" :ộng t>/ thL #n;u c<%.
<G HuD4) *()1
F Đi.u hành ng12i l&" :ộng h"àn thành công vi!c thd" hA/ :Bng #bố t3S, :i.u chu*Ln, tạm
ngIng vi!cf%
F 5ạm h"^n, ch7m ứt hA/ :Bng l&" :ộng, ?a lu>t ng12i l&" :ộng thd" `u* :ịnh cc& /h+/
lu>t, th=& 1ec l&" :ộng t>/ thL #n;u c<% và nội `u* l&" :ộng cc& "&nh nghi!/.
Đ3 4u K1 Đ34u L*'M) N*3 *6)*
F -hCng v7n :. v. l&" :ộng ?hông ghi t3"ng hA/ :Bng l&" :ộng nà* thW +/ ụng `ui :ịnh
cc& th=& 1ec t>/ thL, t312ng hA/ ch1& c< th=& 1ec t>/ thL thW +/ ụng `u* :ịnh cc& /h+/
lu>t l&" :ộng.
F VA/ :Bng l&" :ộng :1Ac làm thành _0 bDn c< gi+ t3ị ng&ng nh&u, mgi bên giC một bDn và
c< hi!u lbc tI ngà* .... th+ng J. n,m J.. hhi h&i bên ?@ ?;t /hụ lục hA/ :Bng l&" :ộng thW
nội ung cc& /hụ lục hA/ :Bng l&" :ộng cing c< gi+ t3ị nh1 c+c nội ung cc& bDn hA/
:Bng l&" :ộng nà*.
VA/ :Bng nà* làm tại .... ngà* .... th+ng .... n,m .....
N8F53 !A' -ộ)8
#h@ tên%
jhi 3k Vl và 5ên
N8F53 sJ &B)8 !A' -ộ)8
#h@ tên, :<ng 7u%
jhi 3k Vl và 5ên
HFO)8 &ẫ) P* 8*3 *:# -;)8 ! A' -ộ)8
$. jhi cụ thL tên "&nh nghi!/, cQ `u&n, t9 chức, vS ụ: Công t* mE* bng -hà Y Và nội.
0. jhi 3k tên ngh. nghi!/ #n;u c< nhi.u ngh. nghi!/ thW ghi ngh. nghi!/ chSnh%, vS ụ: hn
81.
H. jhi 3k l"ại hA/ :Bng l&" :ộng, vS ụ $: hhông ]+c :ịnh th2i hạno vS ụ 0: _O th+ng.
M. jhi cụ thL :ị& :iLm chSnh, vS ụ: )ố 0 F Đinh l\ F Và -ộio và :ị& :iLm /hụ #n;u c<%, vS
ụ: )ố N F 53àng 5hi F Và -ội.
N. jhi c+c công vi!c chSnh /hDi làm, vS ụ: Gp/ :Tt, ?iLm t3&, 8K& chC& h! thống :i!no thi;t
bị thông gi<o thi;t bị lạnh... t3"ng "&nh nghi!/.
O. jhi cụ thL 8ố gi2 làm vi!c t3"ng ngà* h"Tc t3"ng tuZn, vS ụ: _U gi2/ngà* h"Tc M_
gi2/tuZn.
R. jhi 3k /h1Qng ti!n :i lại " bên nà" :Dm nhi!m, vS ụ: ]d :Qn vị :1& :<n h"Tc c+ nhEn
tb túc.
U. jhi cụ thL ti.n l1Qng thd" th&ng l1Qng h"Tc bDng l1Qng mà :Qn vị +/ ụng, vS ụ:
5h&ng l1Qng q.$.CQ ?hS, Đi!n, Đi!n tK F 5in hlco -h<m rrro B>c M/Ro V! 8ố 0,_Mo 4ức
l1Qng tại th2i :iLm ?@ ?;t hA/ :Bng l&" :ộng là M0U.M__ :Bng/th+ng.
X. jhi tên l"ại /hụ c7/, h! 8ố, mức /hụ c7/ tại th2i :iLm ?@ ?;t hA/ :Bng l&" :ộng, vS ụ:
Phụ c7/ t3+ch nhi!m Ph< t31Yng /hsngo V! 8ố _,Ho 4ức /hụ c7/ OH.___ :Bng/th+ng.
$_. Đối vei ng12i l&" :ộng thuộc :ối t1Ang :<ng bD" hiLm ]^ hội bpt buộc thW ghi ta l! t
ti.n l1Qng hung th+ng h&i bên /hDi t3Sch nộ/ ch" cQ `u&n bD" hiLm ]^ hội, vS ụ: Vung
th+ng ng12i 8K ụng l&" :ộng t3Sch Ot tI ti.n l1Qng th+ng cc& ng12i l&" :ộng và 8ố ti.n
t3"ng gi+ thành t1Qng ứng bung $Rt ti.n l1Qng th+ng cc& ng12i l&" :ộng :L :<ng 0_t
ch" cQ `u&n bD" hiLm ]^ hội và Ht ch" cQ `u&n BD" hiLm * t;.
Đối vei ng12i l&" :ộng ?hông :<ng bD" hiLm ]^ hội bpt buộc thW ?h"Dn ti.n bD" hiLm ]^
hội tSnh thêm và" ti.n l1Qng :L ng12i l&" :ộng th&m gi& BD" hiLm tb ngu*!n h"Tc tb l"
l7* bD" hiLm, vS ụ: hh"Dn ti.n bD" hiLm ]^ hội :^ tSnh thêm và" ti.n l1Qng ch" ng12i l&"
:ộng là $Rt ti.n l1Qng th+ng.
$$. jhi cụ thL t312ng hA/ :Qn vị cK :i :à" tạ" thW ng12i l&" :ộng /hDi c< nghv& vụ gW và
:1Ac h1Yng `u*.n lAi gW, vS ụ: 53"ng th2i gi&n :Qn vị cK :i hlc ng12i l&" :ộng /hDi h"àn
thành ?h"+ hlc :úng th2i hạn, :1Ac h1Yng ngu*ên l1Qng và c+c `u*.n lAi ?h+c nh1 ng12i
:i làm vi!c, t3I ti.n bBi 1wng :ộc hại.
$0. jhi nhCng `u*.n lAi mà ch1& c< t3"ng Bộ Gu>t G&" :ộng, t3"ng th=& 1ec l&" :ộng t>/
thL h"Tc :^ c< nh1ng c< lAi hQn ch" ng12i l&" :ộng, vS ụ: :i th&m `u&n, u lịch, ngh'
m+t, `uà 8inh nh>t.
$H. jhi 3k mức bBi th12ng ch" mgi t312ng hA/ vi /hạm, vS ụ: )&u ?hi :à" tạ" mà ?hông
làm vi!c ch" "&nh nghi!/ thW /hDi bBi th12ng _O #8+u% t3i!u :Bngo ?hông làm vi!c :c _0
n,m thW bBi th12ng _H #b&% t3i!u :Bng.
Mẫu số < MẪU PHQ LQC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
ca B! Lao "!ng - Thư#ng $%nh &à X' h!%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
------------------------------------
T,) -.) /01 .......
2ố1 ....................
PHQ LQC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................ Quốc tịch:...................................................
Chức vụ:...................................................................................................................................
Đại i!n ch" #$%: ................................................. Đi!n th"ại:..................................................
Đị& ch':.....................................................................................................................................
(à một bên là Ông/Bà:......................................... Quốc tịch:..................................................
)inh ngà*......... th+ng....... n,m...... tại.....................................................................................
-gh. nghi!/ #0%:.......................................................................................................................
Đị& ch' th12ng t3ú:...................................................................................................................
)ố C45-6:....... c7/ ngà*...../...../...... tại................................................................................
)ố 89 l&" :ộng #n;u c<%:.......... c7/ ngà*......./....../.........tại.....................................................
C,n cứ VA/ :Bng l&" :ộng 8ố.... ?@ ngà*..../..../.... và nhu cZu 8K ụng l&" :ộng, h&i bên
cxng nh&u th=& thu>n th&* :9i một 8ố nội ung cc& hA/ :Bng mà h&i bên :^ ?@ ?;t nh1
8&u:
$. -ội ung th&* :9i #ghi 3k nội ung gW, th&* :9i nh1 th; nà".....%:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
0. 5h2i gi&n thbc hi!n #ghi 3k nội ung Y mục $ nêu t3ên c< hi!u lbc t3"ng b&" nhiêu lEu%:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Phụ lục nà* là bộ /h>n cc& hA/ :Bng l&" :ộng 8ố... , :1Ac làm thành h&i bDn c< gi+ t3ị nh1
nh&u, mgi bên giC một bDn và là cQ 8Y :L giDi `u*;t ?hi c< t3&nh ch7/ l&" :ộng.
N8F53 !A' -ộ)8
#h@ tên%
jhi 3k Vl và 5ên
N8F53 sJ &B)8 !A' -ộ)8
#h@ tên, :<ng 7u%
jhi 3k Vl và 5ên
Mẫu số ? MẪU THRNG STO CHUUVN TWX TWỢ CYP THRI VI ỆC
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
ca B! Lao "!ng - Thư#ng $%nh &à X' h!%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
------------------------------------
((((( ) ngày((((( th*ng((((( n+m ((((
T,) -.) /01 .......
2ố1 ....................
THRNG STO
V4 /39 *uDZ) N[M N[: \# N*73 /39
Kính gửi: Công ty B
F C,n cứ -ghị :ịnh 8ố MM/0__H/-ĐFCP ngà* _X/N/0__H cc& ChSnh /hc `u* :ịnh chi ti;t và
h1eng yn thi hành một 8ố :i.u cc& Bộ Gu>t G&" :ộng v. hA/ :Bng l&" :ộngo
F C,n cứ 5hông t1 8ố J cc& Bộ G&" :ộng F 5h1Qng binh và m^ hội ...
Ông #Bà%: -gu*\n (,n q :^ ch7m ứt hA/ :Bng l&" :ộng ngà* .... th+ng .... n,m ....
#5hông b+" h"Tc Qu*;t :ịnh ?zm thd"%.
5hd" hB 8Q, Ông -gu*\n (,n q c< th2i gi&n làm vi!c tại Công t* B là ... n,m #tI ngà* ....
th+ng .... n,m .... :;n ngà* .... th+ng .... n,m ....%.
Công t* chúng tôi :^ chi hộ ?h"Dn t3A c7/ thôi vi!c :ối vei th2i gi&n làm vi!c tại Công t*
B vei 8ố ti.n là: .... :Bng.
Đ. nghị Công t* B chu*Ln t3D 8ố ti.n t3A c7/ thôi vi!c mà Công t* chúng tôi :^ chi hộ thd"
8ố tài ?h"Dn....../.
-Qi nh>n:
F -h1 t3êno
F G1u :Qn vị.
G3P> -ố *'] N*E N[F^)8 -.) /0
h@ tên, :<ng 7u
#jhi 3k hl và tên%

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->