Bang Tinh Khoi Luong Thep Ong JIS

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ỐNG THÉP

Sử dụng bảng tính:nhập số liệu vào các ô màu trắng có mũi tên,kết quả hiển thị trong ô màu tương ứng
DnxT 1- KHỐI LƯỢNG ỐNG THÉP TRÒN (JIS G 3445-1988)
Nhập đường kính
Nhập số
Nhập độ dày(mm)
ngoài(mm)
cây/bó

Dtb

Dn

76.30

2.00
50
T
W
3.664
* Dn: đường kính ngoài của ống,T:độ dày thành ống(mm)

2- KHỐI LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG & CHỮ NHẬT (JIS G 3466-1988)

B

A

Nhập kích thước
ngoài(mm)

Nhập độ dày(mm)

R

A
T

B

T

R
A

A

Khối lượng
ống(Kg/m)

B

A

T

R

RA

A

R

T

Created by Vũ Hùng Minh 2010

60.00

T

2.00

Nhập số
cây/bó
50

Khối lượng
ống(Kg/m)
W

3.562

** A:kích thước nhỏ - B:kích thước lớn,T:độ dày thành ống

60.00
B
3-KHỐI LƯỢNG ỐNG THÉP OVAL(JIS G 3445-1988)
Nhập kích thước
Khối lượng
Nhập số
Nhập độ dày(mm)
ngoài(mm)
ống(Kg/m)
cây/bó
20.00
2.00
50
A
T
W
1.516
40.00 *** A:kích thước nhỏ - B:kích thước lớn,T:độ dày thành ống(mm)
B

4- KHỐI LƯỢNG ỐNG THÉP CHỮ D (JIS G 3466-1988)
Nhập kích thước
Khối lượng
Nhập số
Nhập độ dày(mm)
ngoài(mm)
ống(Kg/m)
cây/bó
40.00
2.00
50
A
T
W
2.247
45.00 **** A:kích thước 2 cạnh thẳng - B:kích thước giữa cạnh thẳng & cạnh cung tr
B

5-KHỐI LƯỢNG ỐNG THÉP LỤC GIÁC(JIS G 3466-1988)
Nhập kích thước
Khối lượng
Nhập số
Nhập độ dày(mm)
ngoài(mm)
ống(Kg/m)
cây/bó
35.00
2.00
50
A
T
W
1.764
***** A:kích thước 2 cạnh đối diện,Ø vòng tròn nội tiếp,T:độ dày thành ống(mm

T:độ dày(mm) Khối lượng Khối lượng ống(Kg/bó) ống(Kg/cây 6m) W W 10.T:độ dày thành ống(mm). .095 ộ dày thành ống(mm) Khối lượng ống(Kg/bó) W 455 Khối lượng Khối lượng ống(Kg/bó) ống(Kg/cây 6m) W W 13.987 Khối lượng ống(Kg/bó) W 1099 hành ống(mm) -1988) Khối lượng ống(Kg/cây 6m) W 21.369 Khối lượng ống(Kg/bó) W 1068 ộ dày thành ống Khối lượng ống(Kg/cây 6m) W 9.LƯỢNG ỐNG THÉP ng ô màu tương ứng Khối lượng ống(Kg/cây 6m) W 21.481 674 ớc giữa cạnh thẳng & cạnh cung tròn.586 529 ròn nội tiếp.

.

ống chữ D.KHỔ BĂNG KHAI TRIỂN & TIẾT DIỆN MẶT CẮT THÉP ỐNG Sử dụng bảng tính:nhập số liệu vào các ô màu trắng có mũi tên.20 mm 60≤Dn< 70 ± 0.2 74.959 2196 233.18mm ± 0.ống lục giác JIS G 3466-1988 JAPANESE STANDARD JIS G 3445-1988:Carbon Steel Pipe(Ống thép tròn) Dung sai ống Dtb DnxT Dn(mm) Cấp No1 Cấp No 2 Cấp No 3 10≤Dn< 30 ± 0.2 Nhập khối lượng riêng Tđộ dày 2 7.25 mm 30≤Dn< 50 ± 0.30 mm 90≤Dn< 100 ± 0.5 24x73 R A A Dung sai ống Kích thước A&B (mm) A(B) dưới 100 mm .dung sai ống vuông.5 % Nhập chiều dài (m/cây) Nhập số cây/kiện Khối lượng (KG/m) Khối lượng (KG/cây) Khối lượng kiện KG/bó) Chiều rộng băng(mm) L Pcs Wm W cây W/kiện L băng 6 100 3.25 mm 50≤Dn< 60 Dn<25:± 0.12mm 25≤Dn<40: ± 0.ống oval.660 21.BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG. khảo bảng dung sai ống theo các tiêu chuẩn ống tròn JIS G 3445-1988.23 mm 70≤Dn< 80 80≤Dn< 90 Nhập kích thước ngoài(mm) Dn Dtb 76.1 JAPANESE STANDARD JIS G 3466-1988: Carbon Steel Oval Pipe (Ống thép Oval) Quy cách ống thép oval (mm) B 8x20 T 12x23.15mm 40≤Dn<50: ± 0.5 mm ± 0.85 ± 0.5 % ± 0.kết quả hiển thị trong ô màu tương ứng.ống chữ nhật.25 mm ±1% ± 0.5 mm ± 0.40 mm 100<Dn ± 0.

8 20x60 50x100 T dưới 3 mm 12.1 25x40 60x120 T trên 3 mm 13x26 25x50 100x200 13x35 25x70 100x200 Kích thước A&B (mm) Độ dày T (mm) R góc Nhập chiều dài (m/cây) Nhập số cây/kiện Khối lượng (KG/m) Khối lượng (KG/cây) Khối lượng kiện KG/bó) Chiều rộng băng(mm) mm L Pcs Wm W cây W/kiện L băng .323 13.85 Nhập chiều dài (m/cây) Nhập số cây/kiện Khối lượng (KG/m) Khối lượng (KG/cây) Khối lượng kiện KG/bó) Chiều rộng băng(mm) L Pcs Wm W cây W/kiện L băng 100 2.7 R Độ dày T (mm) 15x30 A A A(B) trên 100 mm 20x40 T dưới 3 mm 20x50 T trên 3 mm 25x50 30x60 Nhập kích thước ngoài(mm) Nhập khối lượng riêng Tđộ dày A B 30 60 2 7.0 6 A R T JAPANESE STANDARD JIS G 3466-1988 :Carbon Steel Square-Rectangular Pipe(Ống thép vuông-chữ nhật) Quy cách ống thép chữ nhật (mm) A B R T Nhập kích thước ngoài(mm) A B Tđộ dày Dung sai ống 10x20 15x30 30x60 10x29 20x25 30x90 10x30 20x30 40x80 A(B) dưới 100 mm 10x40 20x40 40x100 A(B) trên 100 mm 12x25 20x50 45x90 12.7x31.938 1394 148.B T 15x23.7x38.

504 27.956 696 73.8 JAPANESE STANDARD JIS G 3466-1988 :Carbon Steel D Tube(Ống thép chữ D) Quy cách ống thép chữ D (mm) Dung sai ống 15x30 B Kích thước A&B (mm) 20x40 T 40x50 A(B) dưới 100 mm 45x50 A(B) trên 100 mm Độ dày T (mm) A 45x85 T dưới 3 mm R Nhập kích thước ngoài(mm) A B 15 30 Tđộ dày 2 RA T trên 3 mm R góc Nhập chiều dài (m/cây) Nhập số cây/kiện Khối lượng (KG/m) Khối lượng (KG/cây) Khối lượng kiện KG/bó) Chiều rộng băng(mm) mm L Pcs Wm W cây W/kiện L băng 4 6 100 1.50 100 2 4 6 100 4.021 2702 286.8 JAPANESE STANDARD JIS G 3466-1988 :Carbon Steel Haxagon Pipe(Ống thép lục giác) Quy cách ống thép lục giác (mm) A R T C Dung sai ống 10 40 12 45 14 50 A(B) dưới 100 mm 15 55 A(B) trên 100 mm 16 60 20 65 Kích thước A&B (mm) Độ dày T (mm) T dưới 3 mm .159 6.

38 .586 1059 112.21 Tđộ dày 2 Created By Vũ Hùng Minh 2011 25 70 30 75 35 80 T trên 3 mm R góc Nhập chiều dài (m/cây) Nhập số cây/kiện Khối lượng (KG/m) Khối lượng (KG/cây) Khối lượng kiện KG/bó) Chiều rộng băng(mm) mm L Pcs Wm W cây W/kiện L băng 4 6 100 1.A T C Nhập kích thước ngoài(mm) A C 35 20.764 10.

12mm T>2 mm ± 8% Tiết diện măt cắt(mm²) S 466.21 Khối lượng riêng(G/cm³) Thép C:7.ống chữ D.ống chữ nhật.6mm / -0.5mm) T>4 mm (+15% / -12.85 ± 1.G KHAI TRIỂN & TIẾT DIỆN MẶT CẮT THÉP ỐNG màu tương ứng. ng.85 val Pipe (Ống thép Oval) Dung sai ống Khối lượng riêng(G/cm³) Kích thước A&B (mm) Thép C:7.ống oval.3mm T>3 mm ± 10% Cấp No 3 T<2 mm ± 0.ống lục giác JIS G 3466-1988 Tham pe(Ống thép tròn) Dung sai ống Độ dày T(mm) Cấp No 1 T<4 mm (+0.5%) Cấp No 2 T<3 mm ± 0.5 mm .

3 mm ± 10% Tiết diện măt cắt(mm²) Ø tròn tương S Dn đương(mm) .3 mm ± 10% Tiết diện măt cắt(mm²) Ø tròn tương S Dn 295.93 49.5% Độ dày T (mm) Khối lượng riêng(G/cm³) Thép C:7.5 mm ± 1.5% Độ dày T (mm) ± 0.10 đương(mm) quare-Rectangular Pipe(Ống thép vuông-chữ nhật) Dung sai ống Hệ số uốn Kích thước A&B (mm) u=R/T=2 ± 1.85 ± 0.± 1.

85 .573.5 mm ± 1.85 ± 0.69 25.3 mm Khối lượng riêng(G/cm³) Thép C:7.31 Tube(Ống thép chữ D) Dung sai ống Hệ số uốn Kích thước A&B (mm) u=R/T=2 ± 1.5% Độ dày T (mm) Khối lượng riêng(G/cm³) Thép C:7.5 mm ± 1.70 93.51 đương(mm) axagon Pipe(Ống thép lục giác) Dung sai ống Hệ số uốn Kích thước A&B (mm) u=R/T=2 ± 1.5% Độ dày T (mm) ± 0.3 mm ± 10% Tiết diện măt cắt(mm²) Ø tròn tương S Dn 147.

77 đương(mm) .76 37.± 10% Tiết diện măt cắt(mm²) Ø tròn tương S Dn 224.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful