ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC THỌ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG TRẦN PHÚ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đức Thuỷ, ngày 28 tháng 1 năm 2013.

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH CÁ NHÂN Theo Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI ) ………………. Họ và tên: Kiều Quang Diễn Sinh ngày: 11/11/1981 Quê quán: Trung Lương-Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 06/04/2009 Chức vụ và công tác hiện nay: Đảng viên. Công tác tại trường THPT Trần Phú Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐU, ngày 14/06/2012 của Đảng ủy trường THPT Trần Phú về việc thực hiện nghị quyết 12-NQ/TW của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XI“một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của tĩnh uỷ Hà Tĩnh, của huyện Đức Thọ. Trên cơ sỡ góp ý của tập thể và cá nhân và gợi ý của cấp trên, nhìn nhận quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tôi tự kiểm điểm với các nội dung như sau: 1. Đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. a. Ưu điểm: - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp. - Kiên quyết bảo vệ cái đúng chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; - Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; - Đoàn kết nội bộ cơ quan, đoàn kết trong Đảng; - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng. b. Khuyết điểm: - Chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến và đề xuất trong các cuộc họp. 2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. a. Ưu điểm: - Tham mưu tốt cho Cấp ủy trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Có kế hoạch tham mưu với cấp ủy những gương mặt tiêu biểu để đào tạo thay thế chức các chức vụ trong cơ quan. b. Khuyết điểm: - Với tư cách là đảng viên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đặc biệt là công tác phê bình chưa thật sự mạnh mẽ, quyết liệt.
1

chính sách pháp luật của Nhà nước. mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý. các biểu hiện thành tích gắn cho cá nhân. tôi luôn ý thức được vai trò.Về tồn tại: . nội quy quy chế của cơ quan. tạo sự thống nhất đẻ trả lời cho các đối tượng theo qui định. trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy. bản thân tôi có phương hướng thực hiện trong thời gian tới như sau: .Trong công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân được phân công thường chưa kịp thời theo kế hoạch đề ra. kiểm điểm Để khắc phục nững tồn tại khuyết điểm như đã nêu trên. nhiệm vụ và quyền hạn được giao.Một số biện pháp khắc phục hạn chế. chưa kiên quyết trong lãnh đạo nhiệm vụ mà mình phụ trách dẫn đến có nhiệm vụ hoàn thành chất lượng chưa được cao. bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật. điều lệ đảng. an ninh quốc phòng của cơ quan…không lợi dụng để áp đặt ý đồ cá nhân. đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn. . luôn có ý thức tự phê bình và phê bình.Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng. Những nội dung góp ý của tập thể. . sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. . đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị.Chủ động phòng ngừa. . tích cực đấu tranh các hoạt động tiêu cực như: lợi dụng danh nghĩa tập thể áp đặt ý đồ cá nhân. đấu tranh. thống nhất trong Đảng. lối sống.3. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. . dám nghĩ dám làm. Giữ gìn sự đoàn kết. b. chuyên môn nghiệp vụ. tập thể lãnh đạo cơ quan. 2 . nghị quyết. khuyết điểm thì đổ cho tập thể. tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao. luôn làm đúng chức năng. tránh tư tưởng nể nang.Không ngừng tu dưỡng đạo đức. quy định.Bản thân luôn ý thức và việc làm cụ thể.Về ưu điểm: -Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại đơn vị. tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức. đạo đức. việc làm sai trái với cương lĩnh. cá nhân đối với bản thân tôi giải trình từng việc để các đồng chí cho ý kiến. lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt. 4. đơn vị.Với vai trò là đảng viên. quy chế của đảng trong nội bộ Đảng. 5. phê phán những biểu hiện tiêu cực. nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên. Về xác định rõ thẩm quyền. a. trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu. nhiệm vụ chính trị được giao.

nói đi đôi với làm.Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. lối sống. lối sống để từ đó đề ra các hoạt động trong công tác chuyên môn. nêu gương bằng hành động thực tế. Trên đây là bản kiểm điểm của bản thân.Bản thân thực hiện nghiêm Luật Cán bộ. thường xuyên học tập. . khuyết điểm. . quy định. giáo dục chính trị. đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI). Tham gia đầy đủ các buổi họp chi bộ. NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ Kiều Quang Diễn 3 . vững mạnh.. lối sống cán bộ. Thực hiện tốt phê bình và tự phê bình.Cùng với Chi bộ phối hợp nghiêm túc kiểm điểm. Tiếp tục phát huy những ưu điểm. . nêu gương về đạo đức. tự phê bình và phê bình.. công chức và các văn bản pháp luật. rèn luyện về phẩm chất đạo đức. đạo đức.Luôn đổi mới công tác tuyên truyền. tự phê bình và phê bình.trong nhân dân. tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được phân công. gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. . cá nhân phụ trách. luôn trong sạch. việc giải quyết những vấn đề về tổ chức. rất mong được các đồng chí tham gia đóng góp. đảng viên gắn với việc kiểm điểm. gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế. . tạo niềm tin trong Đảng . tư tưởng. tôi xin trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí.. tập thể lãnh đạo. khắc phục những hạn chế.Trong quá trình kiểm điểm cần liên hệ. tu dưỡng.Bản thân phải tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân. Đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng Chi bộ. cán bộ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful