ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC THỌ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG TRẦN PHÚ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đức Thuỷ, ngày 28 tháng 1 năm 2013.

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH CÁ NHÂN Theo Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI ) ………………. Họ và tên: Kiều Quang Diễn Sinh ngày: 11/11/1981 Quê quán: Trung Lương-Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 06/04/2009 Chức vụ và công tác hiện nay: Đảng viên. Công tác tại trường THPT Trần Phú Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐU, ngày 14/06/2012 của Đảng ủy trường THPT Trần Phú về việc thực hiện nghị quyết 12-NQ/TW của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XI“một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của tĩnh uỷ Hà Tĩnh, của huyện Đức Thọ. Trên cơ sỡ góp ý của tập thể và cá nhân và gợi ý của cấp trên, nhìn nhận quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tôi tự kiểm điểm với các nội dung như sau: 1. Đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. a. Ưu điểm: - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp. - Kiên quyết bảo vệ cái đúng chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; - Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; - Đoàn kết nội bộ cơ quan, đoàn kết trong Đảng; - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng. b. Khuyết điểm: - Chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến và đề xuất trong các cuộc họp. 2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. a. Ưu điểm: - Tham mưu tốt cho Cấp ủy trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Có kế hoạch tham mưu với cấp ủy những gương mặt tiêu biểu để đào tạo thay thế chức các chức vụ trong cơ quan. b. Khuyết điểm: - Với tư cách là đảng viên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đặc biệt là công tác phê bình chưa thật sự mạnh mẽ, quyết liệt.
1

nghị quyết. quy chế của đảng trong nội bộ Đảng. . lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. 5. . trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu. điều lệ đảng.Về ưu điểm: -Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại đơn vị. mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý. chính sách pháp luật của Nhà nước. cá nhân đối với bản thân tôi giải trình từng việc để các đồng chí cho ý kiến. thống nhất trong Đảng. luôn làm đúng chức năng. .Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng. Những nội dung góp ý của tập thể. quy định. 2 . đạo đức. . tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.Bản thân luôn ý thức và việc làm cụ thể. nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Với vai trò là đảng viên. đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.Chủ động phòng ngừa.Trong công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân được phân công thường chưa kịp thời theo kế hoạch đề ra. Giữ gìn sự đoàn kết. sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.Về tồn tại: . chưa kiên quyết trong lãnh đạo nhiệm vụ mà mình phụ trách dẫn đến có nhiệm vụ hoàn thành chất lượng chưa được cao. đấu tranh. khuyết điểm thì đổ cho tập thể. a. dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao. đơn vị.Một số biện pháp khắc phục hạn chế. .Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn. kiểm điểm Để khắc phục nững tồn tại khuyết điểm như đã nêu trên. tránh tư tưởng nể nang. tập thể lãnh đạo cơ quan. nhiệm vụ và quyền hạn được giao. tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức. tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. an ninh quốc phòng của cơ quan…không lợi dụng để áp đặt ý đồ cá nhân. luôn có ý thức tự phê bình và phê bình. phê phán những biểu hiện tiêu cực. dám nghĩ dám làm. nhiệm vụ chính trị được giao. tạo sự thống nhất đẻ trả lời cho các đối tượng theo qui định. tôi luôn ý thức được vai trò. các biểu hiện thành tích gắn cho cá nhân. đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. bản thân tôi có phương hướng thực hiện trong thời gian tới như sau: . b. chuyên môn nghiệp vụ. trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt. lối sống.Không ngừng tu dưỡng đạo đức. bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật. 4. Về xác định rõ thẩm quyền.3. tích cực đấu tranh các hoạt động tiêu cực như: lợi dụng danh nghĩa tập thể áp đặt ý đồ cá nhân. việc làm sai trái với cương lĩnh. nội quy quy chế của cơ quan.

khuyết điểm. .Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước.Bản thân phải tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân. tạo niềm tin trong Đảng . . công chức và các văn bản pháp luật. đảng viên gắn với việc kiểm điểm. lối sống. Tiếp tục phát huy những ưu điểm.Trong quá trình kiểm điểm cần liên hệ. đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI). tự phê bình và phê bình. rất mong được các đồng chí tham gia đóng góp..Cùng với Chi bộ phối hợp nghiêm túc kiểm điểm.Luôn đổi mới công tác tuyên truyền. lối sống cán bộ. rèn luyện về phẩm chất đạo đức. .trong nhân dân. quy định. nêu gương về đạo đức. luôn trong sạch. thường xuyên học tập. tập thể lãnh đạo. việc giải quyết những vấn đề về tổ chức. Đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng Chi bộ. Trên đây là bản kiểm điểm của bản thân. tôi xin trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí. tự phê bình và phê bình. tu dưỡng..Bản thân thực hiện nghiêm Luật Cán bộ. giáo dục chính trị. khắc phục những hạn chế. đạo đức. nêu gương bằng hành động thực tế. cá nhân phụ trách. . tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được phân công. lối sống để từ đó đề ra các hoạt động trong công tác chuyên môn. nói đi đôi với làm.. gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế. gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. . tư tưởng. Tham gia đầy đủ các buổi họp chi bộ. NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ Kiều Quang Diễn 3 . Thực hiện tốt phê bình và tự phê bình. cán bộ. vững mạnh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful