z

BỘ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ TÀI
CÔNG TY CỔ PHẦN

VINAMILK
GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP
NHÓM SVTH
1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Thị Vẹn
Dương Thị Cần
Trần Nguyên Hiếu
Lâm Thanh Hiển
Từ Mỹ Nghi

Lớp
C10_KD06
C10_KD05
C10_KD06
C10_KD06
C10_KD06

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2012

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngày…..Tháng…..Năm 2012
Ký tên

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

MỤC LỤC
CÔNG TY SỮA CỔ PHẦN VINAMILK .................................................................................................... 4
I/ Tổng quan về công ty cổ phần VINAMILK ......................................................................................... 4
1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần VINAMILK ..................................................................... 4
1.1 Vài nét về công ty cổ phần VINAMILK ..................................................................................... 4
1.2 Lịch sử hình thành ........................................................................................................................ 4
1.2.1Thời kì bao cấp (1976 – 1986) ................................................................................................ 4
1.2.2 Thời kì đổi mới (1987 – 2003)................................................................................................ 4
1.2.3 Thời kì cổ phần hóa (2003 – Nay) ......................................................................................... 5
1.4

Tầm nhìn: ................................................................................................................................. 7

1.5

Sứ mệnh: ................................................................................................................................... 8

1.6 Giá trị cốt lõi: ............................................................................................................................... 8
1.7

Triết lý kinh doanh .................................................................................................................. 8

2.

Lĩnh vực kinh doanh ....................................................................................................................... 8

3.

Cơ cấu tổ chức ................................................................................................................................. 9

II. Chính Sách Chất Lượng của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam ...................................................... 10
III. Chiến lược phát triển: ....................................................................................................................... 12
IV.Mục Tiêu Chất Lượng ........................................................................................................................ 13
1.Về doanh số và vị thế:........................................................................................................................ 13
2. Vể Sản phẩm: .................................................................................................................................... 13
3.

Nguồn nhân lực: ............................................................................................................................. 14

4. Tỷ lệ phế phẩm: ................................................................................................................................ 14
5.Về khách hàng: .................................................................................................................................. 14
V. Nhiệm vụ các phòng ban ...................................................................................................................... 15
1. Phòng Kinh doanh: ........................................................................................................................... 16
2. Phòng Marketing: ............................................................................................................................. 16
3. Phòng Nhân sự: ................................................................................................................................. 17
4. Phòng Dự án: ..................................................................................................................................... 17
5. Phòng Cung ứng điều vận................................................................................................................. 18
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

6. Phòng Tài chính Kế toán: ................................................................................................................. 18
7. Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng và Phát triển Sản phẩm:........................................................ 19
8. Phòng khám Đa khoa ........................................................................................................................ 19
9. Các nhà máy: ..................................................................................................................................... 19
10. Xí nghiệp Kho vận: ......................................................................................................................... 20
11. Các chi nhánh: ................................................................................................................................. 20
12. Phòng Kiểm soát Nội bộ .................................................................................................................. 20
VI. Nguyên tắc SMART với VINAMILK .............................................................................................. 21

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

CÔNG TY SỮA CỔ PHẦN VINAMILK
I/ Tổng quan về công ty cổ phần VINAMILK
1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần VINAMILK
1.1 Vài nét về công ty cổ phần VINAMILK
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company)
-

Viết tắt là :VINAMILK

-

Logo :Niềm tin Việt Nam

-

Mã giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là

-

Điện thoại: (08) 9300 358

-

Fax: (08) 9305 206 - 9305 202 - 9305 204

-

Website: www.vinamilk.com.vn

VNM

1.2 Lịch sử hình thành
Chia làm 3 thời kì
1.2.1Thời kì bao cấp (1976 – 1986)
Công ty được thành lập năm 1976 trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa của chế độ
cũ để lại. , lúc mới thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên là Công ty Sữa –
Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng Công ty Lương Thực, với 6 đơn vị trực thuộc là Nhà
máy sữa Thống Nhất, Nhà máy sữa Trường Thọ, Nhà máy sữa Dielac, Nhà máy Café
Biên Hòa, Nhà máy Bột Bích Chi và Lubico
-

1978 : Công ty được chuyển cho Bộ Công Nghiệp thực phẩm quản lý và

Công ty được đổi tên thành Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I.
1.2.2 Thời kì đổi mới (1987 – 2003)

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
-

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

1988 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa bột và bột dinh dưỡng trẻ em

tại Việt Nam.
-

1991 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa UHT và sữa chua ăn tại thị

trường Việt Nam.
-

1992 : Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I được chính thức đổi

tên thành Công ty Sữa Việt Nam và thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Nhiệp Nhẹ.
Công ty bắt đầu tập trung vào sản xuất và gia công các sản phẩm sữa.
-

1994 : Nhà máy sữa Hà Nội được xây dựng tại Hà Nội. Việc xây dựng nhà

máy là nằm trong chiến lược mở rộng, phát triển và đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc
Việt Nam.
-

1996 : Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập

Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định. Liên doanh này tạo điều kiện cho Công ty thâm
nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam.
-

2000 : Nhà máy sữa Cần Thơ được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Trà

Nóc, Thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt hơn của người tiêu dùng
tại đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong thời gian này, Công ty cũng xây dựng Xí
Nghiệp Kho Vận có địa chỉ tọa lạc tại : 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2.3 Thời kì cổ phần hóa (2003 – Nay)
-

2003 : Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 12 năm

2003 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt
động của Công ty.
-

2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn. Tăng vốn điều lệ của

Công ty lên 1,590 tỷ đồng.
-

2005 : Mua số cổ phần còn lại của đối tác liên doanh trong Công ty Liên

doanh Sữa Bình Định (sau đó được gọi là Nhà máy Sữa Bình Định) và khánh thành Nhà
máy Sữa Nghệ An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có địa chỉ đặt tại Khu Công Nghiệp
Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
-

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên

Doanh SABMiller Việt Nam vào tháng 8 năm 2005. Sản phẩm đầu tiên của liên doanh
mang thương hiệu Zorok được tung ra thị trường vào đầu giữa năm 2007.
-

19/01/2006 : Vinamilk niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ

Chí Minh, khi đó vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ
nắm giữ là 50.01% vốn điều lệ của Công ty.
-

Khởi động chương trình trang trại bò sữa bắt đầu từ việc mua thâu tóm

trang trại Bò sữa Tuyên Quang vào tháng 11 năm 2006, một trang trại nhỏ với đàn bò sữa
khoảng 1.400 con. Trang trại này cũng được đi vào hoạt động ngay sau khi được mua
thâu tóm.
-

2007 : Mua cổ phần chi phối 55% của Công ty sữa Lam Sơn vào tháng 9

năm 2007, có trụ sở tại Khu công nghiệp Lễ Môn, Tỉnh Thanh Hóa.

-

2009: Phát triển được 135.000 đại lý phân phối, 9 nhà máy và nhiều trang

trại nuôi bò sữa tại Nghệ An, Tuyên Quang
-

2010 - 2012: Xây dựng nhà máy sữa nước và sữa bột tại Bình Dương với

tổng vốn đầu tư là 220 triệu USD.
-

2011: Đưa vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng với vốn đầu tư 30 triệu

USD.
Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành
phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số
CBCNV 4.500 người. Chức năng chính : Sản xuất sữa và các chế phẩm từ Sữa
Tính theo doanh số và sản lượng, VINAMILK là doanh nghiệp hàng đầu của
ngành công nghiệp chế biến sữa, hiện chiếm lĩnh 75% thị phần sữa tại Việt Nam.

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Đa phần sản phẩm được sản xuất tại chín nhà máy với tổng công suất khoảng
570.406 tấn sữa mỗi năm. Công ty sở hữu một mạng lưới phân phối rộng lớn trên cả
nước, đó là điều kiện thuận lợi để chúng tôi đưa sản phẩm đến số lượng lớn người tiêu
dùng.

1.3

Thành tựu

VINAMILK từ khi mới thành lập cho đến khi trưởng thành đã đạt được rất nhiều
danh hiệu và huy chuong do nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng ,điển hình như:

1996

Huân chương Lao động Hạng I

Chủ tịch nước

2000

Anh Hùng Lao động

Chủ tịch nước

Được tôn vinh và đoạt giải thưởng của Tổ

2006

chức sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO

WIPO

Siêu Cúp” Hàng Việt Nam chất lượng cao Hiệp hội sở hữu trí tuệ &

2006

và uy tín

DN vừa và nhỏ Việt Nam

1995 – 2009 Top 10 “Hàng Việt Nam chất lượng cao”

Báo Sài Gòn tiếp thị

2010

Của tạp chí Forbes Asia

200DN tốt nhất tại Châu Á-TBD

Cúp vàng Top ten THương hiệu Việt-ứng TT

2011

dụng KHKT 2011

1.4
NHÓM 14

Tầm nhìn:

NC-NU

Phát

Thương hiệu Việt

triển

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

“Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức
khỏe phục vụ cuộc sống con người “

1.5

Sứ mệnh:

“Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất
lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống
con người và xã hội”

1.6 Giá trị cốt lõi:
-Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
-Tôn trọng:Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn
trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
-Công bằng:Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên
quan khác.
-Tuân thủ:Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách,
quy định của Công ty.
-Đạo đức:Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo
đức.

1.7

Triết lý kinh doanh

Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được yêu thích nhất ở mọi khu vực,
lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành
của Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu
của khách hàng.

2.

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất sữa và các chế phẩm từ Sữa
- Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡ ng và các sản phẩm từ sữa
khác;
- Sản xuất và kinh doanh bánh, sữa đậu nành và nước giải khát;
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

3.

NHÓM 14

Cơ cấu tổ chức

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

II. Chính Sách Chất Lượng của Công ty Cổ Phần Sữa Việt
Nam
Là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam kinh doanh mặt hàng sữa,
Vinamilk được người tiêu dùng trong nước và thế giới tín nhiệm. Sữa là thực phẩm
dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của con người,do đó,vấn đề
chất lượng sữa luôn được Công ty đặt lên hàng đầu..Dựa trên những thông tin thu
thập được thông qua việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, nhu cầu của khách
hàng,ban lãnh đạo của Công ty đã đề ra chính sách chất lượng cụ thể, định hướng
phát triển cho Công ty.Vinamilk đã triển khai đến toàn thể nhân viên của mình
Chính sách chất lượng của Công ty: “ Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với
khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng,
an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh
và tuân theo luật định”. Hiện nay Công ty đang áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, là phiên bản mới nhất trên thế giới
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

hiện nay. Công ty còn thực hiện tiêu chuẩn HACCP do SGS Hà Lan chứng nhận cho
tất cả các nhà máy. Điều này đảm bảo rằng Vinamilk luôn đề cao chất lượng trong
quản lý nhằm sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, sẵn sàng thoả mãn mọi
nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước và giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành
công nghiệp chế biến sữa tại Việt Nam.
Với chính sách chất lượng như trên ban lãnh đạo công ty cổ phần sữa Việt Nam cam
kết:
- Thực hiện các chính sách đảm bảo CLSP phù hợp với thiết kế và các
tiêu

chuẩn,

quy

định.
- Không ngừng nâng cao CLSP nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng,
đó là cách duy nhất để Vinamilk duy trì và phát triển kinh doanh các mặt hàng
về sữa trên thị trường Việt Nam và một số quốc gia khác.
- Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, vật lực,…) để đảm
bảo thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.
Để chính sách chất lượng trên thành công , đạt hiệu quả cao, đảm bảo đáp ứng
tốt nhất nhu cầu, những mong mỏi của khách hàng cần có những biện pháp như :
-Đảm bảo Chính sách chất lượng của Công ty và cam kết của Lãnh đạo được
tất cả nhân viên công ty hiểu duy trì và áp dụng;
-Thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2000 để
nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng đáp ứng sự mong đợi và nhu cầu của
khách hàng ;
- Phát huy mọi nguồn lực, mở rộng đầu tư, ứng dụng và đổi mới thiết bị công
nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ;

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

-Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với các khách hàng để nắm bắt và đáp ứng
nhu cầu của họ

.

III. Chiến lược phát triển:
Mục tiêu của Công ty là tối đa hóa giá trị của cổ đông và theo đuổi chiến
lược phát triển kinh doanh dựa trên những yếu tố chủ lực sau:
* Củng cố, xây dựng và phát triển một hệ thống các thương hiệu cực mạnh
đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng Việt Nam
* Phát triển thương hiệu Vinamilk thành thương hiệu dinh dưỡng có uy tín
khoa học và đáng tin cậy nhất với mọi người dân Việt Nam thông qua chiến lược
áp dụng nghiên cứu khoa học về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người Việt Nam
để phát triển ra những dòng sản phẩm tối ưu nhất cho người tiêu dùng Việt Nam
* Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh qua thị trường của các mặt hàng
nước giải khát tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng thông qua thương hiệu chủ
lực VFresh nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng tăng nhanh đối với các mặt hàng
nước giải khát đến từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe con người
* Củng cố hệ thống và chất lượng phân phối nhằm giành thêm thị phần tại
các thị trường mà Vinamilk có thị phần chưa cao, đặc biệt là tại các vùng nông
thôn và các đô thị nhỏ;
* Khai thác sức mạnh và uy tín của thương hiệu Vinamilk là một thương
hiệu dinh dưỡng có “uy tín khoa học và đáng tin cậy nhất của người Việt Nam” để
chiếm lĩnh ít nhất là 35% thị phần của thị trường sữa bột trong vòng 2 năm tới;
* Phát triển toàn diện danh mục các sản phẩm sữa và từ sữa nhằm hướng
tới một lượng khách hàng tiêu thụ rộng lớn, đồng thời mở rộng sang các sản phẩm

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

giá trị cộng thêm có giá bán cao nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận chung của toàn
Công ty;
* Tiếp tục nâng cao năng luc quản lý hệ thống cung cấp;
* Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống phân phối chủ động, vững mạnh
và hiệu quả.
* Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định,
chất lượng cao với giá cạnh tranh và đáng tin.
Xây dựng mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững đối với các nhà cung cấp
chiến lược lớn trong và ngoài nước là mục tiêu chính của Vinamilk nhằm đảm bảo
nguồn cung cấp nguyên liệu thô không những ổn định về chất lượng cao cấp mà
còn ở giá cả rất cạnh tranh.
Ngoài ra, các nông trại sữa là những đối tác chiến lược hết sức quan trọng
của cty trong việc cung cấp tới cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất. Sữa được
thu mua từ các nông trại phải luôn đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng đã được
ký kết giữa công ty Vinamilk và các nông trại sữa nội địa.

IV.Mục Tiêu Chất Lượng
1.Về doanh số và vị thế:
Mục tiêu đề ra là năm 2012 phải đạt doanh số 20.000 tỉ đồng (tương đương 1 tỉ đô
la Mỹ), đứng vào top 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 3 tỷ đô la Mỹ
vào năm 2017. Vinamilk hiện đang ở vị trí thứ 68.

2. Vể Sản phẩm:
Mục tiêu của cty là đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thành một tập đoàn thực phẩm
mạnh của Việt Nam thông qua việc xây dựng hệ thống sản phẩm phong phú, đáp ứng
được nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng từ trẻ sơ sinh đến người lớn.

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
3.

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn nhân lực:

Mục tiêu của cty là đầu tư đào tạo nguồn nhân lực tri thức cao
-

Công ty đã và đang chuẩn bị cho nguồn nhân lực trình độ cao trong tương

lai

bằng

cách gửi con em cán bộ, công nhân viên sang học ở các ngành: công nghệ sữa và
các sản phẩm từ sữa; tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất; máy móc thiết bị
sản xuất thực phẩm; quản lý trong ngành sữa. Đến nay, Công ty đã hỗ trợ cho hơn
50 con em của cán bộ công nhân viên đi học theo diện này
-

Công ty tuyển sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học tại thành

phố Hồ Chí Minh và đưa đi du học chuyên ngành ở nước ngoài.
-

Những cán bộ công nhân viên có yêu cầu học tập cũng được Công ty hỗ trợ

50% học phí cho các khóa nâng cao trình độ và nghiệp vụ. Thực hiện nâng lương, nâng
bậc đúng niên hạn cho CBCNV. Bổ nhiệm 7 giám đốc điều hành, 15 giám đốc đơn vị và
17 giám đốc chuyên ngành nhà máy, Xí nghiệp, Chi nhánh.

4. Tỷ lệ phế phẩm:
Công ty thực sự phát huy được tính năng động của tập thể, sản xuất ổn định, chất
lượng sản phẩm được quản lý chặt chẽ, không để bị hư hỏng nhiều do trục trặc kỹ thuật
hoặc do quá trình quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất sản phẩm bị hao hụt lãng phí trong
từng khâu của quá trình sản xuất. Máy móc thiết bị được duy tu, bảo dưỡng đúng quy
định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn lao động.

5.Về khách hàng:
KH sẽ được giải đáp mọi thắc mắc, nếu gặp sự cố trong khi sử dụng sản phẩm, khách
hàng sẽ nhận được sự phúc đáp sớm từ phía ban lãnh đạo.xây dựng chất lượng tốt nhất vì
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

khách hàng là đích đến cuối cùng của công ty. Ngoài ra Vinamilk còn có nhiều chương
trình tri ân KH nên thu hút được lượng lớn KH tiêu thụ sản phẩm. Đối với KH là tổ chức thì
Công ty có nhiều ưu đãi lớn như: vận chuyển giao hàng miễn phí hay chiết khấu khi mua
hàng với số lượng lớn.
Hướng tới mục tiêu chất lượng đã đề ra,công ty đã không ngừng nổ lực phấn đấu ,cơ
bản cty đạt được một số mục tiêu như:
- Trong 3 tháng đầu năm 2012, Vinamilk đã ghi dấu ấn ngoạn mục trên thị trường
trong và ngoài nước với tổng doanh thu đạt hơn 6.051 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 30%
so với cùng kì 2011. Đến tháng 9 doanh thu khủng của công ty đã lên đến con số 20.098
tỷ đồng, tăng 25%so với cùng kì năm 2011 và đã vượt mức kế hoạch trước đó đề ra.
- Nhằm đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh, Công ty đã mở rộng thêm hai lĩnh vực
sản xuất bia và café. Nhà máy bia có công suất ban đầu là 50 triệu lít/năm và sẽ tăng công
suất lên đến 100 triệu lít/năm. Nhà máy chế biến café có quy mô khoảng 1500 tấn café
hoà tan/năm và 2500 tấn café rang xay/năm. Dự kiến 2 nhà máy này xây dựng trong vòng
18 tháng.
- Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Vinamilk tiếp tục củng cố và mở rộng hệ thống
phân phối: mở thêm điểm bán lẻ, tăng độ bao phủ phân phối sản phẩm. Về mặt thị phần,
tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường của Vinamilk, nâng cao thị phần sữa nước, mở
rộng thị phần nước giải khát có lợi cho sức khỏe.
-Bên cạnh đó, Vinamilk vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy, tối ưu hóa công
suất của các nhà máy hiện hữu; xây mới các nhà máy chế biến với công nghệ tiên tiến
nhất. Đồng thời tăng số lượng bò sữa tại 5 trang trại bò sữa hiện có và tìm kiếm phát triển
thêm các trang trại bò sữa mới trong và ngoài nước.

V. Nhiệm vụ các phòng ban
Sự thành công của Vinamilk trong những năm gần đây không chỉ phụ thuộc vào kết
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

quả công tác tốt của từng bộ phận riêng rẽ, mà còn phụ thuộc vào việc phối hợp tốt hoạt
động của các bộ phận khác nhau. Sự nhận thức đầy đủ của tất cả mọi người trong công ty
về chính sách chất lượng cũng như mục tiêu chất lương phải được đảm bảo sao cho
không chỉ những người cấp cao mới là những người duy nhất trong công ty hiểu rõ có thể
nắm bắt được. Hiểu rõ về vấn đề này,tất cả các phòng ban đều được ban lãnh đạo phân công
nhiệm vụ rõ ràng,cụ thể như:

1. Phòng Kinh doanh:
-

Thiết lập mục tiêu kinh doanh, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh,

theo dõi và thực hiện các kế hoạch kinh doanh;
-

Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mạng lưới kênh phân phối, chính sách phân

phối, chính sách giá cả;
-

Đề xuất các biện pháp về chiến lược sản phẩm;

-

Phối hợp với phòng Kế hoạch để đưa ra các số liệu, dự đoán về nhu cầu của thị

trường.

2. Phòng Marketing:
-

Hoạch định chiến lược xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm và nhóm sản

phẩm,xây dựng chiến lược giá cả, sản phẩm, phân phối, khuyến mãi...
-

Xây dựng và thực hiện các hoạt động marketing hỗ trợ nhằm phát triển thương

-

Phân tích và xác định nhu cầu thị trường để cải tiến và phát triển sản phẩm mới

hiệu;

phù hợp với nhu cầu của thị trường;
-

Thực hiện thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích dữ liệu liên quan đến thị

trường và các đối thủ cạnh tranh;
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

3. Phòng Nhân sự:
-

Điều hành và quản lý các hoạt động Hành chính và Nhân sự của toàn Công ty;

-

Thiết lập và đề ra các kế hoạch và chiến lược để phát triển nguồn nhân lực;

-

Tư vấn cho Ban Giám đốc điều hành các hoạt động hành chính nhân sự

-

Làm việc chặt chẽ với bộ phận Hành chính và Nhân sự của các Chi nhánh,Nhà

máy nhằm hỗ trợ họ về các vấn đề về hành chính nhân sự một cách tốt nhất;
-

Xây dựng nội quy, chính sách về hành chính và nhân sự cho toàn Công ty;

-

Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy chế, chính sách về hành

chính,nhân sự phù hợp với thực tế của Công ty và với quy định, chế độ hiện hành của Nhà
nước;
-

Tư vấn cho nhân viên trong Công ty về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và

nghĩa vụ của nhân viên trong Công ty.

4. Phòng Dự án:
-

Lập, triển khai, giám sát dự án đầu tư mới và mở rộng sản xuất cho các nhà

-

Quản lý và giám sát tình hình sử dụng máy móc thiết bị, tài sản cố định;

-

Quản lý và giám sát công tác xây dựng cơ bản toàn Công ty;

-

Xây dựng, ban hành và giám sát định mức kinh tế kỹ thuật;

-

Nghiên cứu, đề xuất các phương án thiết kế xây dựng dự án, giám sát chất

máy;

lượng xây dựng công trình và theo dõi tiến độ xây dựng Nhà máy;
NHÓM 14

Theo dõi công tác quản lý kỹ thuật;

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
-

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Lập kế hoạch và tổ chức đấu thầu để chọn lựa nhà cung cấp phù hợp, có chất

lượng đáp ứng được tiêu chuẩn Công ty đề ra cho từng dự án.

5. Phòng Cung ứng điều vận
-

Xây dựng chiến lược, phát triển các chính sách, quy trình cung ứng và điều vận;

-

Thực hiện mua sắm, cung cấp toàn bộ nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật;

-

Thực hiện các công tác xuất nhập khẩu cho toàn Công ty, cập nhật và vận dụng

chính xác, kịp thời các quy định, chính sách liên quan do Nhà nước ban hành;
-

Dự báo về nhu cầu thị trường giúp xây dựng kế hoạch sản xuất hàng nội địa và

xuất khẩu hiệu quả;
-

Nhận đơn đặt hàng của khách hàng, phối hợp chuyển cho Xí nghiệp Kho vận.

Phối hợp với nhân viên Xí nghiệp Kho vận theo dõi công nợ của khách hàng;

6. Phòng Tài chính Kế toán:
-

Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động Tài chính kế toán;

-

Tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính;

-

Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

-

Lập dự toán ngân sách, phân bổ và kiểm sóat ngân sách cho tòan bộ họat động

sản xuất kinh doanh của Công ty;
-

Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài chính kế toán;
Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho các họat động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư

của Công ty có hiệu quả;

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

7. Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng và Phát triển Sản phẩm:
-Nghiên cứu, quản lý, điều hành các nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm mới, sản
phẩm gia công, xuất khẩu và cải tiến chất lượng sản phẩm;
-Chịu trách nhiệm về công tác đăng ký công bố các sản phẩm, công tác đăng ký bảo hộ
các quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước;
-

Xây dựng và giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và

trong nước (ISO, HACCP);
-

Thiết lập, quản lý, giám sát thực hiện quy trình công nghệ, quy trình sản xuất và

quy trình đảm bảo chất lượng;
-

Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng để phát

triển những sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

8. Phòng khám Đa khoa
-

Khám, tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe cho người bệnh (khách hàng), tư vấn các

sản phẩm của Công ty cho khách hàng;
-

Tư vấn dinh dưỡng gián tiếp cho người bệnh (khách hàng) qua điện thoại hoặc

cho thân nhân;
-

Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng và phát triển sản phẩm mới

trong việc đưa ra các sản phẩm có thành phần dinh dưỡng phù hợp với các nhu cầu cần thiết
của khách hàng.

9. Các nhà máy:
-

Quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, HACCP;

-

Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, quản lý về vấn đề an toàn lao

động, phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy;
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
-

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Thực hiện các kế hoạch sản xuất đảm bảo về số lượng và chất lượng.

10. Xí nghiệp Kho vận:
-

Thực hiện việc giao hàng và thu tiền hàng theo các Hóa đơn bán hàng;

-

Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, thành phẩm đảm bảo an toàn;

-

Tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản vật tư nguyên liệu nhập khẩu và nội địa, các sản

phẩm do Công ty sản xuất.
- Kinh doanh kho, bến bãi, vận tải;
-

Thực hiện công tác thu hồi công nợ, hỗ trợ theo dõi công nợ còn tồn đọng.

11. Các chi nhánh:
-

Đề xuất, cải tiến sản phẩm về chất lượng, mẫu mã và đa dạng hóa sản phẩm;

-

Xây dựng phương hướng hoạt động và phát triển của Chi nhánh;

-

Giám sát việc thực hiện các quyết định, chủ trương, chính sách Công ty đề ra;

Đảm bảo các hoạt động của Chi nhánh tuân thủ luật pháp và các quy định của Nhà nước;
-

Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Phòng khám Tư vấn Dinh dưỡng tại Chi

-

Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Kế toán, Ban Cung ứng và điều vận;

-

Quản lý tiền-hàng và cung ứng vận chuyển cho việc kinh doanh ngành hàng.

nhánh;

12. Phòng Kiểm soát Nội bộ
-

Kiểm sóat việc thực hiện quy chế, chính sách, thủ tục của Công ty đề ra tại các

bộ phận trong Công ty nhằm phát hiện, ngăn chặn và khắc phụ, giảm thiểu các rủi ro, cải tiến
và nâng cao hiệu quả họat động của Công ty;
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
-

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Kiểm tra, giám sát các họat động của các bộ phận chức năng trong Công ty

(Phòng kinh doanh ngành hàng, Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Cung ứng điều vận,
Phòng Tài chính kế toán, Xí nghiệp kho vận, các Nhà máy, Chi nhánh);
-

Tham khảo và đề ra các chính sách xây dựng chương trình kiểm sóat và lựa

chọn phương pháp kiểm soát;
-

Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ và đột xuất cho Ban Giám đốc;

-

Tư vấn cho Ban Giám đốc điều hành những phương án giải quyết các khó khăn

của các Phòng ban nhằm nâng cao hiệu quả họat động của các phòng ban.

VI. Nguyên tắc SMART với VINAMILK
Nguyên tắt SMART : Specific(cụ thể);Measurable(đo lường được);Achivable(đạt
được);Realistic(thực tế);Timebound(có thời hạn) để lập ra mục tiêu chất lượng cho doanh
nghiệp.
Vinamilk đã rất thành công khi áp dụng nguyên tắc SMART trong mục tiêu chất
lượng của cty . Bởi lẽ ,Vinamilk có thể xác định cụ thể mục tiêu hiện tại và tương lai
của mình là gì - Các mục tiêu chất lượng của Vinamilk đề ra điều rất cụ thể và rõ
ràng,cty đã xác định rõ các mục tiêu cần đạt được về mặt khách hàng,tỷ lệ phế
phẩm,doanh số và vị thế,Nguồn nguyên vật liệu….và các mục tiêu điều có thể đo lường
được và điều xác định thời hạn.Thành tựu những năm gần đây của Vinamilk chứng minh
được mục tiêu chất lượng của cty hoàn toàn phù hợp với khả năng của cty cũng như xu
hướng của nghành công nghiệp sữa.
Tuy nhiên, khi áp dụng nguyên tắc SMART Vinamilk cũng gặp phải không ít
khó khăn .Khó khăn lớn nhất đối với họ là phải đảm bảo có được sự nhận thức đầy đủ của
tất cả mọi người trong công ty về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng,đảm bảo
sao cho không chỉ những người trực tiếp liên quan đến việc lập kế hoạch mới là những
người duy nhất trong công ty có thể hiểu rõ.Khó khăn thứ hai của cty là mục tiêu đứng trong
top 50 doanh nghiệp sữa trên thế giới.Vì hiện nay thị trường sữa trên thế giới có rất nhiều đối
NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

thủ cạnh tranh,đa phần họ điều là những tập đoàn đa quốc gia, có vị thế vững mạnh trên thị
trường. Khó khăn thứ ba,công tác kiểm tra sản phẩm còn tồn tại một số hạn chế nên đôi khi
Công ty phải trực tiếp đối mặt với khiếu nại, phàn nàn của KH.

VII.Mô hình SIPOC

NHÓM 14

MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Nhà cung
cấp
(Supplier)

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Đầu vào
(Inputs)

Quá trình
(Process)

Đầu ra
(Outputs)

Khách hàng
(Customers)

Hồ sơ xét
duyệt

Ứng viên dự
tuyển

Danh sách
ứng viên
được chọn
vào vòng
tiếp theo

Ứng viên dự
tuyễn

Bảng đánh
giá

Ứng viện
được chọn

BẮT ĐẦU

Phòng nhân
sự

Số lượng
tuyển dung

Thu nhận
nguyên cứu hồ

Hồ sơ đã duyệt
Chuyên viên
nhân sự

Chuyên viên
nhân sự

Đơn vị tuyển
dụng và
chuyên viên
nhân sự

Phòng nhân
sự

Đơn vị tuyển
dụng

NHÓM 14

Không đạt

Phỏng vấn sơ
bộ

Đưa ra bảng
câu hỏi

Đạt
Không đạt
Kiểm tra
trắc
nghiệm

Hồ sơ ứng
viên và tiêu
chí đánh giá

Báo cáo lãnh
đạo

Bảng việc mô
tả

Loại

Loại

Đạt
Không đạt
Phỏng vấn
lần hai

Ra quyết định
tuyển dụng

Bố trí công
việc

Loại

Bảng đánh
giá và danh
sách ứng
viên được
chọn

Ứng viện
được chọn

Bảng quyết
định danh
sách nhân
viên mới

Đơn vị tuyển
dụng và ban
lãnh đạo

Công việc
được sắp
xếp

Nhân viên
mới