P. 1
Bt Tang Giam Khoi Luong Giai Chi Tiet

Bt Tang Giam Khoi Luong Giai Chi Tiet

|Views: 14|Likes:
Được xuất bản bởiciel_bleu_128
bài tập hóa
bài tập hóa

More info:

Published by: ciel_bleu_128 on Mar 02, 2013
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

GIẢI BÀI TẬP BẰ NG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

0
1. Dạng 1: Bài ṭ! "#̀ $i% &'ại
a. Ki% &'ại ( a)it *"+ ,- .'/̣, .01 2 ,-3
Ví dụ 1: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị II) trong dung dịh H!l d"
thu #"ợ $%&&' lít khí (#kt) và dung dịh h"́a (%)*) gam muối khan+ ,iá trị u-a m là:
A+ $%.'& /+ $%'.& !+ .%$'& 0+ .%$1)
Bài giải:

m(g) hhA
dd H!l +
¾¾¾¾®
(%)*)g muối 2 $%&&' lít H3 (#kt)
3
H
n &%&() mol =
3 3
M 2 3H!l M!l 2 H → ↑
3
H
M
n n &%&() mol ⇒ = =
$ mol
M

¾¾®
$ mol
3
M!l : 4m t5ng 6 (
M
2 *$) 7
M
6 *$g
&%&() mol
M

¾¾®
&%&() mol
3
M!l : 4m t5ng 6 &%&()8*$ 6 .%$1)g
9a ó : m muối 6 m 2 4m t5ng
⇒ m 6 m muố i 7 4m t5ng 6 (%)*) 7 .%$1) 6 $%.'&g
Ví dụ 2: !ho $%3(g hỗn hợp hai a:it a;o:<li tá dụng v"̀a #u- với =a th>́< thoát ra ..? ml lít
H
3
(#kt) và m(g) muối natri+ @hối l"ợng muối natri thu #"ợ là:
A+ $%1.g /+ 3%1.g !+ $%1&g 0+ $%(*g
Bài giải:
$%3(g
:
A(!BBH) 2 =a
¾¾®
m(g)
:
A(!BB=a) 2 ..? ml lít H3 (#kt)
9ìm mC
3
H
n &%&$) mol =
: : 3
3A(!BBH) 3:=a 3A(!BB=a) :H + → + ↑
3
:
H
A(!BBH)
3 &% &.
n n mol
: :
⇒ = =
$ mol
:
A(!BBH)
¾¾®
$ mol
:
A(!BB=a) : 4m t5ng 6 (
A
2 ?*:) 7 (
A
2 ():) 6 33:
(g)
&% &.
mol
:
:
A(!BBH)
¾¾®

&% &.
mol
:
:
A(!BB=a) : 4m t5ng 6
&% &.
33: &%??g
:
× =
9a ó : m 6 m a:it 2 4m t5ng 6 $%3( 2 &%?? 6 $%1&g
4. Ki% &'ại ( an,'&
Ví dụ : !ho 3%&3 gam hỗn hợp hai anol #ơn h"́% #ồng #5-ng kD́ tiD́p tá dụng v"̀a #u- với =a thu
#"ợ .%$3 gam muối khan+ !ông th"́ ph>n t"- u-a hai anol là:
A+ !H
.
BH% !
3
H
)
BH /+ !
3
H
)
BH% !
.
H
*
BH
!+ !
.
H
*
BH% !
(
H
1
BH 0+ !
(
H
1
BH% !
)
H
$$
BH
Bài giải:
3%3g hh
ABH

=a +
¾¾¾®
.%$3g
AB=a
,ọi ông th"́ ph>n t"- hung ho hai anol là:
ABH
Fe
M
(h+trị 3)
Fe!l3
M!l3
d"

3
3ABH 2 3=a 3AB=a 2 H ¾¾®
$ mol
ABH

¾¾®
$ mol
AB=a
: 4m t5ng 6 (
A
2 .1) 7 (
A
2 $*) 6 33g
: mol
ABH

¾¾®
: mol
AB=a
: 4m t5ng 6 .%$3 7 3%3 6 $%$g
$%$
: &% &) mol
33
⇒ = =
ABH
3% &3
M (&% ( gEmol
&% &)
⇒ = =
⇒ anol ó M F (&%( là !H.BH
⇒ anol #ồng #5-ng kD́ tiD́p u-a !H.BH là !3H)BH+
,. Ki% &'ại ( %2+́ i
Ví dụ : G>́< một >< #inh H5́t n5̣ng $&g nhúng vào dung dịh !uIB
(
;ão hòa+ Iau một thời gian
l>́< ra làm khô% >n #inh H5́t n5̣ng $&%(''(g+ 9ính khối l"ợng !u ;ám lDn >< #inh H5́t+
A+ &%(''(g /+ .%($''g !+ .%1&*3g 0+ &%1*?'g
Bài giải:
9hanh Fe n5̣ng $&g 2 dd !uIB(
¾¾®
thanh Fe n5̣ng $&%(''(g
9ính l"ợng !u #ã ;ám lDn thanh FeC
( (
Fe 2 !uIB FeIB 2 !u →
$ mol Fe
¾¾®
$ mol !u : 4m t5ng 6 ?( 7 )? 6 'g
: mol Fe
¾¾®
: mol !u : 4m t5ng 6 $&%(''( 7 $& 6 &%(''(g
!u
&% (''(
: &% &?$&) mol
'
m &% &?$&) ?( .% 1&*3g
⇒ = =
⇒ = × =
5. Dạng 5: Bài ṭ! "#̀ ')it $i% &'ại
a. K.0̉ ')it $i% &'ại
Ví dụ : @h"- ((%'g hỗn hợp A gồm á o:it !uB% FeB% Fe
.
B
(
% Fe
3
B
.
;5̀ng J(lít) khí !B ơ- nhiḌt #ộ
ao% ng"ời ta thu #"ợ (& gam h>́t r5́n K+ ,iá trị u-a J là:
A+ &%?*3 /+ ?%*3 !+ 3%3( 0+ 33%(
Bài giải:
((%'g hhA
&
J(lit) !B% t +
→
(&g r5́n K+
9ìm JC
Lha-n "́ ng kh"- o:it ;ơ- i !B ó thD- hiD-u là :
o:it 3
!B 2 MBN !B →
((%'g o:it
¾¾®
(&g h>́t r5́n : 4m r5́n gia-m 6 m B (trong o:it) 6 ((%' 7 (& 6 (%'g
⇒ nB 6 &%. mol

o:it 3
!B 2 MBN !B →
(mol) &%. &%.
⇒ J!B 6 &%.8 33%( 6 ?%*3 lít
4. 6)it $i% &'ại ( a)it
Ví dụ : Hòa tan hoàn toàn 3%'$ gam hỗn hợp gồm Fe
3
B
.
% MgB% OnB trong )&& ml dung dịh
H
3
IB
(
&%$M (v"̀a #u-)+ Iau pha-n "́ng% ô ạn dung dịh thì thu #"ợ m gam hỗn hợp muối HunPat khan+
,iá trị u-a m là:
A+ .%'$ /+ (%'$ !+ )%'$ 0+ ?%'$
Bài giải:
$ tgian
!uB
FeB
Fe3B.
Fe.B(
3%'$g hh
3 (
)&& ml dd
H IB &%$M
+
¾¾¾¾® m(g)
9ìm mC
3 (
H IB
n &%&) mol =
3
(
IB
n &% &) mol − ⇒ =
$ mol
3
B


¾¾®
$ mol
3
(
IB

: 4m t5ng 6 1? 7 $? 6 '&g
&%&) mol
3
(
IB

: 4m t5ng 6 m 7 3%'$ (g)
⇒m 7 3%'$ 6 ( ⇒ m 6 ?%'$g
7. Dạng 7: Bài ṭ! "#̀ %2+́ i
a. Ki% &'ại ( %2+́ i (#ã :ét trong ph>̀n $+)
4. Ha&'g8n 90́ng t:0-́, 9̉ ; .a&'g8n 90́ ng <a2 :a $.'̉i %2+́ i
Ví dụ : Hòa tan hoàn toàn $&(%3) gam hỗn hợp K gồm =a!l và =aI vào n"ớ #"ợ dung dịh A+
Iụ khí lo d" vào dung dịh A+ @D́t thú thí nghiḌm% ô ạn dung dịh thu #"ợ )'%) gam muối khan+
@hối l"ợng =a!l ó trong hỗn hợp K là:
A+ 31%3)g /+ )'%)g !+ $*%))g 0+ 3.%(g
Bài giải:

$&(%)g hhK
3
!l +
¾¾¾®
)'%)g muối =a!l

3 3
!l 3=aI 3=a!l 2 I + →
$ mol =aI
¾¾®
$ mol =a!l : 4m gia-m 6 $)& 7 )'%) 6 1$%)g
: mol =aI
¾¾®
: mol =a!l : 4m gia-m 6 $&(%3) 7 )'%) 6 ()%*)g
⇒ : 6 &%) mol ⇒ m=aI 6 &%)8$)& 6 *)g
⇒ m=a!l 6 $&(%3) 7 *) 6 31%3)g
,. M2+́i ,a,4'nat *%2+́i <2n=it3 ( H>&
Ví dụ : !ho .%&? gam hỗn hợp hai muối @
3
!B
.
và Mg!B
.
tá dụng với dung dịh H!l thu #"ợ
J lít khí (#kt) và dung dịh K+ !ô ạn dung dịh K #"ợ .%.1 gam muối khan+ ,iá trị u-a J là:
A+ &%33( /+ &%((' !+ &%..? 0+ &%?*3
Bài giải:
.%&?g hh
dd H!l +
¾¾¾¾®
.%.1g 2 J(lí t) !B3
3 . 3 3
. 3 3 3
@ !B 2 3H!l 3@!l 2 !B 2H B
Mg!B 2 3H!l Mg!l 2 !B 2H B
→
→
$ mol
3
.
!B


¾¾®
3 mol
!l

: 4m r5́n t5ng 6 .)%)83 7 ?& 6 $$g
: mol
3
.
!B


¾¾®
3: mol
!l

: 4m r5́n t5ng 6 .%.1 7 .%&? 6 &%..g
⇒ : 6 &%&. mol
3
3
.
!B
!B
n n &%&. mol

⇒ = =

3
!B
J
6 &%&.8 33%( 6 &%?*3 lí t
?. AgN6
7
→ Ag@
Ví dụ : !ho .$%'( gam hỗn hợp hai muối =aK và =aQ (K% Q là hai halogen ơ- hai hu k<̀ liDn
tiD́p) vào dung dịh Ag=B
.
d" thì thu #"ợ )*%.( gam kD́t tu-a+ 9ìm hai muối =aK và =aQ+
A+ =a!l và =a/r /+ =a/r và =aI
!+ =aF và =a!l 0+ =a/r và =aF
Fe3B.
OnB
MgB
(v"̀a #u-)
Fe3(IB().
OnIB(
MgIB(
=a!l
=aI
d"
@3!B.
Mg!B.
@!l
Mg!l3
Bài giải:
.$%'(g hh
.
dd Ag=B +
¾¾¾¾®
)*%.(g kD́ t tu-a+

9ìm =aK% =aQC
,ọi ông th"́ trung ;ình ho hai muối là :
=aK
. .
=aK 2 Ag=B AgK =a=B → +
$ mol
=aK

¾¾®
$ mol AgK : 4m t5ng 6 ($&' 2
K
) 7 (3. 2
K
) 6 ')g
: mol
=aK

¾¾®
: mol AgK : 4m t5ng 6 )*%.( 7 .$%'( 6 3)%)g
⇒ : 6 &%. mol =aK
.$% '(
M $&?%$. gEmol
&% .
⇒ = =

3. 2 K 6 $&?%$.
K 6 '.%$.


⇒Hai halogen là /rom và Iot+
8. N.i#̣t !.n %2+́i nit:at
Ví dụ : =hiḌt ph>n hoàn toàn 1%( gam một muối nitrat kim loại thu #"ợ ( gam o:it r5́n+ !ông
th"́ muối #ã nhiḌt ph>n là:
A+ Fe(=B
.
)
.
/+ Al(=B
.
)
.
!+ !u(=B
.
)
3
0+ Ag=B
.
Bài giải:
1%(g M(=B.)n
&
t
¾¾®
(g M3Bn+ 9ìm !9L9 muối nitrat+
(M(=B.)n
&
t
¾¾®
3M3Bn 2 (n=B3 2 nB3
( mol M(=B.)n
¾¾®
3 mol M3Bn : 4m gia-m 6 (8(M 2 ?3n) 7 38(3M 2 $?n) 6 3$?n (g)
(: mol M(=B.)n
¾¾®
3: mol M3Bn : 4m gia-m 6 1%( 7 ( 6 )%(g
)% ( ( &% &3)
: mol
3$?n ( n
×
⇒ = =
×
. n
M(=B )
1% (
M 1(n gEmol
&% &3)
(
n
⇒ = =
×
M 2 ?3n 6 1(n
M 6 .3n


!họn n 6 3% M 6 ?( ⇒ Muối #ã nhiḌt ph>n là !u(=B.)3
=. N.i#̣t !.n %2+́i .;?:',a,4'nat
Ví dụ : =ung $&& gam hỗn hợp gồm =a
3
!B
.
và =aH!B
.
ho #D́n khi khối l"ợng hỗn hợp không
#ô-i thu #"ợ ?1 gam h>́t r5́n+ Lh>̀n tr5m vD̀ khối l"ợng u-a mỗi h>́t trong hỗn hợp l>̀n l"ợt là:
A+ $?R và '(R /+ '(R và $?R !+ 3?R và *(R 0+ *(R và 3?R
Bài giải:
$&&g hh
&
t
¾¾®
?1g =a3!B.
9ìm R vD̀ khối l"ợng mỗi muối trong hh ;an #>̀u+
!hi- ó muối =aH!B. ;ị nhiḌt ph>n:
&
t
. 3 . 3 3
3=aH!B =a !B 2 !B 2 H B →
3 mol =aH!B. ¾¾®
$ mol =a3!B. : 4m gia-m 6 3 8 '( 7 $&? 6 ?3g
3: mol =aH!B. ¾¾®
: mol =a3!B. : 4m gia-m 6 $&& 7 ?1 6 .$g
=aK
=aQ
d"
=a3!B.
=aH!B.
⇒ : 6 &%) mol
.
=aH!B
m &% ) 3 '( '(g ⇒ = × × =

3 .
3 .
=a !B
=a !B
m $&& '( $?g
$? $&&R
Rm $?R
$&&
⇒ = − =
×
⇒ = =
A. Dạng A: Bài ṭ! "#̀ a)it ,a,4');&i,B 8<t8
a. P.ản 0́ng t:2ng .'̀a
Ví dụ : SD- trung hòa hD́t $&%? gam a:it a;o:<li A >̀n dùng v"̀a #u- J ml dung dịh =aBH $M+
!ô ạn dung dịh Hau pha-n "́ng thu #"ợ $) gam h>́t r5́n+ ,iá trị u-a J là:
A+ $&& /+ 3&& !+ .&& 0+ (&&
Bài giải:
$&%?g A!BBH 2 J(ml) dd =aBH $M (v"̀a #u-)
¾¾®
$)g A!BB=a
9ìm JC

3
A!BBH 2 =aBH A!BB=a 2 H B →
$ mol A!BBH
¾¾®
$ mol A!BB=a : 4m t5ng 6 (A 2 ?*) 7 (A 2 ()) 6 33g
: mol A!BBH
¾¾®
: mol A!BB=a : 4m t5ng 6 $) 7 $&%? 6 (%(g
⇒ : 6 &%3 mol
⇒ n=aBH 6 nA!BBH 6 &%3 mol ⇒Jdd=aBH 6 &%3 lí t ha< 3&& ml
4. P.ản 0́ng 8<t8 .'́a
Ví dụ : 9rộn (& gam ABH với !H
.
!BBH d" trong ;ình >̀u ó H
3
IB
(
#5̣ làm :ú tá% Hau một
thời gian thu #"ợ .?%. gam eHte+ /iD́t hiḌu Hu>́t u-a pha-n "́ng eHte hóa là *)R+ Iố mol ABH #ã pha-n
"́ng là:
A+ &%. /+ &%$ !+ &%&1 0+ &%$)
Bài giải:
(&g ABH 2 !H.!BBH d" (:t H3IB( #5̣ )

¾¾®
.?%.g !H.!BBA
9ính nABH #ã pha-n "́ng+
H 6 *)R ⇒mABH pha-n "́ ng 6
(& *)
.&g
$&&
×
=
. . 3
!H !BBH 2 ABH !H !BBA 2 H B
ˆˆˆ
ˆˆˆ
$ mol ABH
¾¾®
$ mol !H.!BBA : 4m t5ng 6 (A 2 )1) 7 (A 2 $*) 6 (3g
: mol ABH
¾¾®
: mol !H.!BBA : 4m t5ng 6 .?%. 7 .& 6 ?%.g
⇒ : 6 &%$) mol
,. P.ả n 0́ng )à !.'̀ng .'́a
Ví dụ : @hi thu-< ph>n hoàn toàn &%&) mol một eHte A u-a một a:it #a h"́ với một anol #ơn
h"́ >̀n )%? gam @BH+ M5̣t khá thu-< ph>n )%(*) gam eHte A #ó thì >̀n (%3 gam @BH và thu #"ợ
?%33) gam muối+ J>̣< ông th"́ >́u tạo u-a eHte là:
A+ (!BB!
3
H
)
)
3
/+ (!BB!H
.
)
3
!+ (!BB!
.
H
*
)
3
0+ (!BB!
(
H
1
)
3
Bài giải:
&%&) mol A(!BBAT)n 2 )%?g @BH (v"̀a #u-)
)%(*)g A(!BBAT)n 2 (%3g @BH (v"̀a #u- )
¾¾®
?%33)g A(!BB@)n
9ìm !9L9 A(!BBAT)n C
2 &%&) mol A(!BBAT)n 2 )%?g @BH (v"̀a #u- ): n@BH 6 &%$ mol
9a ó :
@BH
eHte A
n &%$ 3
n &% &) $
= =
⇒eHte hai h"́ ⇒!9L9 eHte là: A(!BBAT)3
2 )%(*)g A(!BBAT)3 2 (%3g @BH (v"̀a #u-)
¾¾®
?%33)g A(!BB@)3
$ tgian
H 6 *)R
n@BH 6 &%&*) mol ⇒neHte A 6 &%&&.*) mol
( ) ( )
3 3
A !BBAT 3@BH A !BB@ 3AT BH + → +
$ mol A(!BBAT)3
¾¾®
$ mol A(!BB@)3 : 4m t5ng 6 ($?? 2 A) 7 ('' 2 3AT 2 A) 6 *' 7 3AT (g)
&%&&.*) mol A(!BBAT)3 ¾¾®
&%&&.*) mol A(!BB@)3 : 4m t5ng 6 &%*)g
⇒*' 7 3AT 6 3&
⇒AT 6 31 ⇒AT là !3H)U
C. Dạng C: Bài ṭ! "#̀ a%in'a)it
a. Tá, ?2̣ng "-́i a)it
Ví dụ : !ho 3& gam hỗn hợp gồm . amin no% #ơn h"́% kD́ tiD́p nhau trong dã< #ồng #5-ng tá
dụng với dung dịh H!l $M+ !ô ạn dung dịh thu #"ợ .$%?' gam hỗn hợp muối+ J>̣< thD- tíh u-a
dung dịh H!l #ã dùng là:
A+ $? ml /+ $&& ml !+ .3 ml 0+ .3& ml
Bài giải:
3&g
3
A=H 2 J(lít) dd H!l $M
¾¾®
.$%?'g
.
A=H !l
9ìm JC
,ọi !9L9 trung ;ình ho . amin là
3
A=H
3 .
A=H H!l A=H !l + →
$ mol
3
A=H
¾¾®
$ mol
.
A=H !l : 4m t5ng 6 (
A
2 )3%)) 7 (
A
2 $?) 6 .?%)g
: mol
3
A=H
¾¾®
: mol
.
A=H !l : 4m t5ng 6 .$%?' 7 3& 6 $$%?'g
⇒ : 6 &%.3 mol
3
H!l
A=H
n n &% .3 mol ⇒ = =
⇒ nH!l 6 &%.3 lí t ha< .3& ml
4. Tá, ?2̣ng "-́i 4aD-
Ví dụ : 9rung hòa 3%1( gam V 7 aminoa:it A (M
A
6 $(*) ;5̀ng một l"ợng v"̀a #u- dung dịh =aBH+
Sem ô ạn dung dịh Hau pha-n "́ng thì thu #"ợ .%'3 gam muối /+ A ó tDn gọi là:
A+ Alanin /+ ,l<:in !+ A:it glutami 0+ Anilin
Bài giải:
3%1(g A(=H3)(!BBH): (A) 2 dd =aBH (v"̀a #u-)
¾¾®
.%'(g A(=H3)(!BB=a): (/)+
(V 7 aminoa:it% MA 6 $(*)
9Dn gọ i u-a V 7 aminoa:it A là C
nA 6 &%&3 mol+
3 : 3 : 3
A(=H )(!BBH) :=aBH A(=H )(!BB=a) 2 :H B + →
$ mol A
¾¾®
$ mol / : 4m t5ng 6 (?*: 2 $? 2 A) 7 ((): 2 $? 2 A) 6 33: (g)
&%&3 mol A
¾¾®
&%&3 mol / : 4m t5ng 6 .%'3 7 3%1( 6 &%''g
⇒ : 6 3 ⇒ !9L9 A là: A(=H3)(!BBH)3
9heo #D̀ : MA 6 $(* ⇒A 2 $&? 6 $(*
⇒A 6 ($ ⇒A là !.H)
J>̣< !9!9 u- a A là:

HBB! !H
3
!H
3
!H !BBH
=H
3
A:it glutami
E. Dạng E: Bài ṭ! "#̀ an?8.it
a. An?8.it → a)it ,a,4');&i,
Ví dụ : B:i hóa hoàn toàn 3%3 gam một andehit #ơn h"́ A thu #"ợ . gam a:it a;o:<li /+
!ông th"́ >́u tạo u-a A là:
A+ !H
.
!H
3
!H
3
!HB /+ !H
.
!HB !+ !H
3
6!H!HB 0+ !H
.
!H
3
!HB
Bài giải:
3%3g A!HB (A)
¾¾®
.g A!BBH (/)
9ìm !9!9 (A)+

MBN
A!HB A!BBH →
$ mol A!HB
¾¾®
$ mol A!BBH : 4m t5ng 6 (A 2 ()) 7 (A 2 31) 6 $?g
: mol A!HB
¾¾®
: mol A!BBH : 4m t5ng 6 . 7 3%3 6 &%'g
⇒ : 6 &%&) mol ⇒ MA!HB 6 (( gEmol
⇒ A 6 $) ⇒A là 7 !H.
!9!9 u- a A là: !H.!HB+
4. An,'& → an?8.it
Ví dụ : B:i hóa ? gam anol no% #ơn h"́ K thu #"ợ )%' gam andehit+ !ông th"́ >́u tạo u-a K
là:
A+ !H
.
!H
3
BH /+ !H
.
!H
3
!H
3
BH !+ !H
.
!H(BH)!H
.
0+ !H
.
BH
Bài giải:
?g !nH3n2$!H3BH (K)
¾¾®
)%'g !nH3n2$!HB
9ìm !9!9 u-a (K)+
B:i hóa anol K thu #"ợ andehit ⇒ anol K là anol ;>̣ I
!nH3n2$!H3BH
MBN
→
!nH3n2$!HB
$ mol !nH3n2$!H3BH
¾¾®
$ mol !nH3n2$!HB : 4m gia-m 6 ($(n 2 .3) 7 ($(n 2 .&) 6 3g
: mol !nH3n2$!H3BH
¾¾®
: mol !nH3n2$!HB : 4m gia-m 6 ? 7 )%' 6 &%3g
⇒ : 6 &%$ mol ⇒MK 6 ?& gEmol
⇒$(n 2 .3 6 ?&
⇒n 6 3
Anol K là: !H.!H3!H3BH
TÀI LIF̣ G THAM KHẢ6
M$N+ !ao !"̣ ,iá% @<̃ thu>̣t ph>n tíh và tra- lời nhanh ;ài t>̣p tr5́ nghiḌm hóa họ% =K/ Sại họ Wuố
gia 9p+ H!M+
M3N+ =gu<D̃n @hoa 9hị Lh"ợng% Lh"ơng pháp gia-i nhanh á ;ài toán hóa họ trọng t>m% =K/ Sại họ
Wuố gia Hà =ội+
M.N+ 9ạp hí 0ạ< và Họ Hóa họ+
M(N+ 9ạp hí Hóa họ và "́ng dụng% Hố 3E3&&1+
M)N+ /ài t>̣p Hóa họ 3&$$% tr"ờng 0"̣ ;ị Sại họ 9p+ H!M+

72 C. A.2 = 1.4884 – 10 = 0. Fe2O3 bằng V(lít) khí CO ở nhiệt độ cao.4884g. 3.3 0. 02 ⇒ M ROH = = 40. 05 mol 22 2. c. Giá trị của V là: A. 0.3 mol CO + [O]oxit  CO 2 → ⇒ VCO = 0. 3. 0.81 D. 0.672 B. Giá trị của m là: A.9072g D. 22.4884g B. → 2 3 Tìm V? Fe3O4 → Phản ứng khử oxit bởi CO có thể hiểu là: CO + [O]oxit  CO 2 44.24 D. Tính khối lượng Cu bám lên cây đinh sắt.4 = 6.8g ® ⇒ nO = 0.1g ® 1. ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0.81 gam hỗn hợp gồm Fe 2O3.81 C.4884g Tính lượng Cu đã bám lên thanh Fe? Fe + CuSO 4  FeSO 4 + Cu → 1 mol Fe ¾¾ 1 mol Cu : ∆m tăng = 64 – 56 = 8g ® x mol Fe ¾¾ x mol Cu : ∆m tăng = 10. 06105 × 64 = 3.8g oxit ¾¾ 40g chất rắn : ∆m rắn giảm = m O (trong oxit) = 44. Kim loại + muối Ví dụ: Lấy một cây đinh sắt nặng 10g nhúng vào dung dịch CuSO4 bão hòa.4188g C. người ta thu được 40 gam chất rắn X.3× 22. Sau phản ứng. t 0 44. 4 g/mol ⇒ ancol có M < 40. Fe3O4. cân đinh sắt nặng 10.1 = 0.4 là CH3OH 0. 5. 2.8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO.81 B.9768g Bài giải: 1 tgian ⇒ x = Thanh Fe nặng 10g + dd CuSO4 ¾¾ ® thanh Fe nặng 10. MgO.9072g 2. 4884 = 0.8 – 40 = 4.2ROH + 2Na ¾¾ 2RONa + H 2 ® 1 mol ROH ¾¾ 1 mol RONa : ∆m tăng = ( R + 39) – ( R + 17) = 22g ® x mol ROH ¾¾ x mol RONa : ∆m tăng = 3.4 Bài giải: CuO FeO + V(lit) CO.4884g ® ⇒ x = ⇒ m Cu 0. Dạng 2: Bài tập về oxit kim loại a. 05 ⇒ ancol đồng đẳng kế tiếp của CH3OH là C2H5OH. Khử oxit kim loại Ví dụ: Khử 44.3 . 6.72 lít b.12 – 2.81 Bài giải: (mol) 0. 6. 06105 mol 8 = 0. cô cạn dung dịch thì thu được m gam hỗn hợp muối sunfat khan. Sau một thời gian lấy ra làm khô. Oxit kim loại + axit Ví dụ: Hòa tan hoàn toàn 2. 4. FeO.8g hhA Fe O  40g rắn X. 3.1M (vừa đủ).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->