KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH

SO SÁNH GDP/NGƢỜI CỦA VIỆT NAM (2005) VỚI MỘT SỐ NƢỚC (2003)
(GIÁ SO SÁNH NĂM 2000)

Nƣớc
Việt Nam

GDP/ngƣời, USD 526

Chênh lệch (lần) 1

Nhật
Mỹ

38.222
35.566

72
67

Anh Đức Pháp Singapore

25.742 22.867 22.723 21.941

49 43 43 42

SO SÁNH GDP/NGƢỜI CỦA VIỆT NAM (2005) VỚI MỘT SỐ NƢỚC (2003)
(GIÁ SO SÁNH NĂM 2000)

Nƣớc
Australia Hàn Quốc Malaisia Thái Lan Trung Quốc Philipine Indonesia

GDP/ngƣời, USD Chênh lệch (lần)
21.688 12.232 4.011 2.276 1.067 1.046 781 41 23 7,6 4,3 2,0 2,0 1,5

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP LÀ GÌ?

• Ngƣời thực hiện công việc một cách chuyên

• • •

sâu, đƣợc đào tạo trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng mang tính chuyên môn và cơ bản của một nghề. Đáp ứng đƣợc đầy đủ các yêu cầu về chuẩn mực (xã hội, nghiệp vụ) của nghề và chịu sức ép của nghề trong sự cạnh tranh vƣơn lên. Quá trình hoàn thành công việc của nghề tuân theo một tập hợp những quy định về hành vi ứng xử, thủ tục và cách thức hoạt động riêng. Mang tính hiệp hội có tính pháp nhân đƣợc xã hội thừa nhận

Thay đổi là cái duy nhất không thay đổi

CHÖNG TA CŨNG PHẢI THAY ĐỔI THEO .THẾ GIỚI THAY ĐỔI.

Kẻ thù của vấn đề phức tạp là tƣ duy phức tạp .

• THAY ĐỔI CÁCH ỨNG XỬ.3 MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO • THAY ĐỔI TƢ DUY. . • THAY ĐỔI KỸ NĂNG. CÓ CÁCH HÀNH ĐỘNG MỚI (CÁC VIỆC LÀM CỤ THỂ).

.4 NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC (THEO UNESCO) GIÁO DỤC CHO HỌC SINH: –Cách học để BIẾT –Cách học để LÀM –Cách học để SỐNG –Cách học để LÀM NGƢỜI (tồn tại).

BIẾT NGHE CHĂM CHÚ. BIẾT TRẢ LỜI DÍ DỎM VÀ BIẾT NGỪNG NÓI KHI KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA. Laphate . G.GIAO TIẾP THÔNG MINH LÀ BIẾT CÁCH HỎI HỢP LÝ.

nhà tư tưởng Anh. Bêlôc. KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI MỌI NGƢỜI QUAN TRỌNG HƠN NHIỀU SO VỚI TÀI NĂNG. thế ky 19) . (G. nhà văn.GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH ĐẠT TRONG CUỘC ĐỜI.

(A. CÒN 85% . Carnegie.VÀO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI MỌI NGƢỜI.D.GIAO TIẾP THÀNH CÔNG CỦA BẤT KỲ AI TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH PHỤ THUỘC 15% VÀO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN. 1936) .

GIAO TIẾP NẾU BẠN CÓ MỘT QUẢ TÁO VÀ TÔI CÓ MỘT QUẢ TÁO VÀ CHÚNG TA TRAO ĐỔI CHO NHAU. THÌ TÔI VẪN SẼ CÓ MỘT QUẢ TÁO VÀ BẠN CŨNG VẪN CÓ MỘT QUẢ TÁO. THÌ MỖI CHÚNG TA SẼ CÓ HAI LUỒNG TƢ TƢỞNG. CÒN NẾU BẠN CÓ MỘT LUỒNG TƢ TƢỞNG VÀ TÔI CÓ MỘT LUỒNG TƢ TƢỞNG VÀ CHÚNG TA TRAO ĐỔI CHO NHAU. William Shakespeare (1564 – 1616) .

IQ – EQ
NỀN TẢNG CỦA SỰ THÀNH CÔNG

THÔNG MINH TRÍ TUỆ CHỈ SỐ IQ

(Intelligence Quotient)

THÔNG MINH TRÍ TUỆ CHỈ SỐ IQ (Intelligence Quotient) IQ đƣợc cấu thành bởi các mặt:

- Trí nhớ - Khả năng tƣ duy - Khả năng tƣởng tƣợng - Năng lực tập trung chú ý - Sức quan sát - Sức sáng tạo v.v…

CHỈ SỐ IQ
KHÁI NIỆM

IQ là chỉ số biểu thị trí tuệ một cách tƣơng đối bằng cách lấy tuổi trí tuệ (Mentalage – MA) chia cho số tuổi sinh học (Chxonogicalage – CA) rồi nhân với 100 (lấy 2 chữ số sau dấu phẩy). Một đứa trẻ thông minh bình thƣờng là đứa trẻ có chỉ số IQ = 100.

IQ đƣợc xác định bằng các cuộc trắc nghiệm Stanford – Binet nổi tiếng

nhƣng em đó đã hoàn thành bài thi trắc nghiệm phổ thông của em bé 8 tuổi (tuổi trí tuệ).33 x 100 = 133 Đây là chỉ số IQ tƣơng đối cao. chỉ số IQ của em là: 8 6 x 100 = 1. Nhƣ vậy.CHỈ SỐ IQ THÍ DỤ Làm trắc nghiệm với một em bé 6 tuổi (tuổi thực tế – tuổi sinh học). .

CHỈ SỐ IQ Chỉ số IQ của một số ngƣời nổi tiếng: Descartes : 210 Kant : 199 Newton : 190 Galileo : 185 Franklin : 160 Napoleon : 145 (Nguồn: “IQ – EQ Nền tảng của Thành công) .

189/2004) . số 18.Lincon : 150 Franklin Roosevelt (Đảng Dân chủ) Washington : 140 Harry Truman (Đảng Dân chủ) : 132 Lyndon Johnson (Đảng Dân chủ) : 126 Dwight Eisenhower (Đảng Cộng hoà) Gerald Ford (Đảng Cộng hoà) Ronald Reagan (Đảng Cộng hoà) : 105 George Bush – Bố (Đảng Cộng hoà) George Bush – Con (Đảng Cộng hoà) : 182 : 147 : 122 : 121 : 98 : 91 (Nguồn: “An ninh thế giới”.CHỈ SỐ IQ IQ của các đời Tổng thống Mỹ: Bill Clinton ( Đảng Dân chủ) Jimmy Carter (Đảng Dân chủ) : 175 John Kennedy (Đảng Dân chủ) : 174 Richard Nixon (Đảng Cộng hoà) : 155 A.

4% trẻ em có IQ > 140: Cực kỳ thông minh 2% trẻ em có IQ từ 130 – 140: Rất xuất sắc 7% trẻ em có IQ từ 120 – 130: Xuất sắc 17% trẻ em có IQ từ 110 – 120: Rất thông minh 25% trẻ em có IQ từ 100 – 110: Khá thông minh 17% trẻ em có IQ từ 80 – 90: Kém thông minh 7% trẻ em có IQ từ 70 – 80: Rất kém.4% trẻ em có IQ dƣới 60: Rất đần độn . học chậm 2% trẻ em có IQ dƣới 70: Ngu ngốc 0.CHỈ SỐ IQ (Số liệu thống kê) - 0.

CHỈ SỐ THÔNG MINH XÖC CẢM EQ (Emotionallgence Quotient) .

.CHỈ SỐ THÔNG MINH XÖC CẢM EQ Khái niệm EQ đƣợc nhà tâm lý học Piter Salavi thuộc đại học Yale và ngài John Maier thuộc đại học New Hampshire đƣa ra lần đầu tiên vào năm 1990 và định nghĩa lại vào năm 1996.

CHỈ SỐ THÔNG MINH XÖC CẢM EQ EQ dùng để chỉ năng lực của một ngƣời nắm bắt và làm chủ đƣợc tình cảm của mình. . cũng nhƣ mức độ lạc quan trƣớc cuộc sống của mình. cùng với năng lực của ngƣời đó tiếp nhận những khó khăn tạm thời. năng lực điều khiển và phán đoán về tình cảm của ngƣời khác.

Sự tự chủ tình cảm .Tầm nhìn .Khả năng giao tiếp .Tự nnận thức .Khả năng khích lệ .CHỈ SỐ THÔNG MINH XÖC CẢM EQ EQ bao gồm các mặt: .

Đồng thời.CHỈ SỐ THÔNG MINH XÖC CẢM EQ Nếu IQ đƣợc dùng để dự đoán trình độ trí lực và tinh thông nghề nghiệp của con ngƣời. thì EQ đƣợc xem là tiêu chuẩn có hiệu quả hơn để dự đoán một con ngƣời có giành đƣợc thành công trong sự nghiệp và cuộc sống có hạnh phúc hay không. nó phản ánh tốt hơn tính thích ứng .

ông bảo: “Mỗi cháu có thể ăn viên kẹo ngay bây giờ.TIÊN ĐOÁN TƢƠNG LAI (1) Một nhà khoa học tiên đoán tƣơng lai bằng cách quan sát những em bé 4 tuổi với những viên kẹo. nhƣng nếu cháu nào chƣa ăn cố đợi chú đi có việc một lát quay về và cháu đó sẽ đƣợc thêm một viên kẹo nữa”. . Đƣa cho mỗi cháu một viên kẹo. Ông lần lƣợt mời từng em vào căn phòng và bắt đầu một thì nghiệm hành hạ êm ái.

. có em cúi đầu xuống. có em hát khe khẽ. rồi cũng chịu thua. Nhƣng cũng có nhiều em nhất định đợi cho đƣợc. ăn ngay sau khi ông đi. nhà khoa học đợi những em này lớn lên.TIÊN ĐOÁN TƢƠNG LAI (2) ë trong phòng. có em bày trò ra chơi. Sau đó. một số em chộp lấy viên kẹo. Có em nhắm mắt lại. Khi quay lại phòng. Có em chỉ đợi đƣợc vài phút. có em thậm chì ngủ gục. nhà khoa học thƣởng kẹo cho những em có công chờ đợi.

Những em nào trƣớc đây (hồi còn 4 tuổi) đã can đảm chờ để đƣợc thƣởng viên kẹo thứ hai thí bây giờ tỏ ra dễ thìch nghi hơn. và thƣờng tránh né . thí bây giờ cô đơn hơn. nhà khoa học đã thu đƣợc kết quả tuyệt vời. thìch mạo hiểm hơn. dễ bực bội và bƣớng bỉnh hơn. dễ bị stress. bị cám dỗ.Những em trƣớc kia đầu hàng. tự tin và đáng tin cậy hơn. Một cuộc điều tra thông qua phụ huynh và giáo viên của các em này cho thấy: .TIÊN ĐOÁN TƢƠNG LAI (3) Theo dõi cho đến khi các em nói trên vào trung học. dễ hòa đồng hơn. .

2005) . Nhà xuất bản trẻ.TIÊN ĐOÁN TƢƠNG LAI (4) Khi dự thi kiểm tra trính độ học vấn SAT (Scholastic Aptitude Test – Một kỳ thi bắt buộc đối với học sinh Mỹ trƣớc khi đăng ký học đại học). những em trƣớc kia “không bị viên kẹo khuất phục” đạt đƣợc điểm trung bính cao hơn những em “đầu hàng sớm” đến 210 điểm (Nguồn: “Một góc nhìn kinh doanh”. Phạm Vũ Lửa Hạ. thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngƣời lạc quan. (Nguồn: “Một góc nhìn kinh doanh”.PHÁT HIỆN CỦA SELIGMAN (Nhà tâm lý học ở Đại học Pennsylvamia Hoa Kỳ) Lạc quan là thƣớc đo hữu hiệu giá trị bản thân của một ngƣời. khi gặp thất bại. Phạm Vũ Lửa Hạ) . thƣờng xem đó là do một điều gí đó mà họ có thể thay đổi. chứ không là do những nhƣợc điểm bên trong mà học không có cách nào khắc phục và họ tin tƣởng rằng bản thân họ có khả năng ảnh hƣởng đến sự thay đổi đó.

chi phì đào tạo cho mỗi ngƣời là 30. trên 1/2 số nhân viên đó bỏ việc. ĐUỔI RA KHỎI NHÀ.TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM METROPOLITAN LIFE Vào giữa thập niên 50 (thế kỷ XX) hàng năm METROPOLITAN LIFE tuyển mộ 5000 nhân viên bán bảo hiểm. . còn sau 4 năm thí 4/5 nhân viên đó bỏ việc. Lý do của hiện tƣợng nhân viên bỏ việc là khi đi bán bảo hiểm. Sau một năm.000 USD. thƣờng xuyên bị ngƣời ta ĐÓNG SẦM CỬA.

. có thể dằn nỗi bực bội và xem lời từ chối là một thử thách hơn là một cực hình.TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM METROPOLITAN LIFE Công ty METROPOLITAN LIFE phải tím cách hữu hiệu để tuyển nhân viên có đủ năng lực chịu bị hành hạ.

000 nhân viên mới làm 2 bài trắc nghiệm: Bài trắc nghiệm mức độ lạc quan do ông đặt ra và bài kiểm tra do công ty đƣa ra nhƣ thƣờng lệ. SELIGMAN cho 15.TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM METROPOLITAN LIFE Giám đốc METROPOLITAN LIFE đã đến tím gặp SELIGMAN. .

. có ngƣời đạt điểm kém về bài kiểm tra trính độ của công ty.TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM METROPOLITAN LIFE Trong số những ngƣời đƣợc tuyển mộ. nhƣng lại đạt điểm “siêu lạc quan” trong bài trắc nghiệm của SELIGMAN.

chình những ngƣời này đạt kết quả bán bảo hiểm tốt hơn. Từ đó về sau. muốn vào làm việc tại METROPOLITAN LIFE đều phải trải qua bài trắc nghiệm SELIGMAN. những ngƣời “siêu lạc quan” bán hơn những ngƣời thông thƣờng 21% và 57% trong năm thứ hai. Trong năm đầu tiên. (Nguồn: “Một góc nhìn kinh doanh”. Phạm Vũ Lửa Hạ) .TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM METROPOLITAN LIFE Và về sau.

SUY NGHĨ TÍNH CÁCH VẬN MỆNH HÀNH VI THÓI QUEN .

thì khống chế đƣợc cuộc đời. Nếu bạn khống chế đƣợc EQ. (Damien Gotman “IQ xúc cảm”) .CHỈ SỐ THÔNG MINH XÖC CẢM EQ Chỉ có thông minh và tài trí là chƣa đủ. Nhận thức đƣợc mình là thành công một nửa. Thành công là một quá trình tự mình thực hiện.

IQ VÀ EQ Theo các nhà khoa học Mỹ: 25% thành công của một ngƣời do IQ quyết định. (Nguồn: “IQ – EQ nền tảng của sự thành công”) . còn 75% phụ thuộc vào EQ.

máy móc. b. Quá chính xác. c. Quá đề cao cá nhân mình  Lấy cái “Tôi” làm trung tâm giao tiếp  Chỉ biết mình mà không biết . xơ cứng và một chiều.EQ VÀ IQ IQ cao có 3 nhƣợc điểm cơ bản: a. Khó thích nghi với môi trƣờng  Dễ chùn bƣớc trƣớc khó khăn và trở ngại. quá hợp lý  Tƣ duy cứng nhắc.

b. không chịu đầu hàng hoàn cảnh.IQ VÀ EQ a. uyển chuyển  Đa chiều. . EQ có 3 ƣu điểm: Tƣ duy mềm mỏng. Có khả năng thích nghi cao  Tự chỉnh đƣợc mình cho phù hợp với môi trƣờng mới  luôn tìm ra giảI pháp cho công việc  không chịu bó tay. bao quát. biết mình. Để cho ngƣời khác lấy ngƣời khác làm trung tâm giao tiếp  Biết ngƣời. c.

BIẾT NGƢỜI. (Tôn Tử) . BIẾT MÌNH TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG.

(Dumex Grow) .CHỈ SỐ THÔNG MINH XÖC CẢM EQ IQ GIÖP CON BẠN THÀNH TÀI EQ GIÖP CON BẠN THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.

EQ QUAN TRỌNG HƠN IQ TẠI SAO MỘT SỐ NGƢỜI LẠI ĐƢỢC THIÊN PHÚ CÓ MỘT CUỘC SỐNG RẤT TỐT? TẠI SAO HỌC SINH GIỎI NHẤT LỚP KHI LỚN LÊN CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ NGƢỜI GIẦU NHẤT? TẠI SAO MỚI THOẠT NHÌN TAI ĐÃ THẤY THÍCH NGƢỜI NÀY NHƢNG LẠI NGỜ VỰC NGƢỜI KIA? TẠI SAO CÓ NGƢỜI ĐỦ NGHỊ LỰC VƢỢT QUA NHỮNG TRẮC TRỞ VỐN CÓ THỂ NHẬN CHÌM NGƢỜI KHÁC YẾU BÓNG VÍA HƠN? NÓI TÓM LẠI. NHỮNG PHẨM CHẤT NÀO CỦA TÂM TRÍ QUYẾT ĐỊNH AI LÀ NGƢỜI THÀNH ĐẠT? .

MÀ LÀ NHỮNG AI CÓ QUAN HỆ GIAO TIẾP TỐT NHẤT. NHỮNG NGƢỜI THÀNH ĐẠT NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƢỜI CÓ IQ (CHỈ SỐ THÔNG MINH) CAO NHẤT. TRONG THẾ GIỚI KINH DOANH. CÒN EQ SẼ GIÚP BẠN ĐƢỢC THĂNG TIẾN. . IQ GIÚP BẠN ĐƢỢC TUYỂN MỘ.EQ QUAN TRỌNG HƠN IQ THEO NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ.

. ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ ĐƢỢC THỂ HIỆN BẰNG EQ.EQ QUAN TRỌNG HƠN IQ • NHỮNG AI THÂN THIỆN VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ LUÔN CÓ Ý SẴN SÀNG HỢP TÁC THÌ THƢỜNG TẠO ĐƢỢC NHỮNG QUAN HỆ TỐT ĐỂ CÓ THỂ MỞ RỘNG TẦM HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẠT ĐƢỢC NHỮNG MỤC TIÊU CỦA MÌNH HƠN LÀ NHỮNG THIÊN TÀI CÔ ĐƠN VÀ VỤNG VỀ TRONG GIAO TIẾP XÃ HỘI.

.Suy luận bằng ngôn ngữ.Di truyền. . hình ảnh. .Suy luận số học. (Nguồn: “Thanh niên”. 16-30/05/06) . .Trí nhớ ngắn hạn. .Suy luận trừu tƣợng.Dinh dƣỡng. IQ chịu tác động của 3 yếu tố: .CHỈ SỐ THÔNG MINH IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT) IQ đánh giá sự phát triển trí tuệ thông qua 4 lĩnh vực: .Tâm lý.

mà IQ chỉ là một trong số đó. Chỉ tiêu phát triển trí tuệ (Mental Development Index – MDI) thông qua nhận thức. 3. Chỉ số phát triển tâm thần vận động (PDI – Psychomotor Development Index) phản ánh khả năng biết kết hợp giữa nhận thức với hành động. Khả năng xử lý thông tin. sự phát triển ngôn ngữ và sự phát triển về giao tiếp xã hội. Nhóm 7 chỉ tiêu về nhận thức: 1. ghi nhớ và sử dụng từ ngữ. 2. Sự phát triển về ngôn ngữ: khả năng học. . 4.PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TOÀN DIỆN (1) Ngày nay các nhà khoa học đƣa ra 10 chỉ tiêu đánh giá sự phát triển trí tuệ toàn diện của con ngƣời.

Khả năng ghi nhớ hình ảnh động. 10. 7. Sự hình thành tính cách: hành vi ứng xử và khả năng hoà nhập với môI trƣờng. 9. 6. Khả năng tiếp thu và diễn đạt: mức độ hiểu những gì ngƣời khác nói và khả năng diễn đạt ý muốn bằng lời hoặc bằng các động tác. NHÓM 3 CHỈ TIÊU VỀ THỊ GIÁC 8.PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TOÀN DIỆN (2) 5. Sự phát triển của võng mạc. (Nguồn: “Thanh niên”. Sự nhạy bén về thị giác. 16-30/05/06) . Chỉ số thông minh.

các con ruồi đều đã thoát đƣợc vòng vây thông qua cổ chai ở hƣớng đối diện. trong khi đó. bạn sẽ thấy là các con ong sẽ kiên trì trong việc cố gắng khám phá ra một lối thoát xuyên qua lớp thuỷ tinh đáy chai. .MÔ TẢ CỦA GORDON SUI (1) (đi tìm sự tuyệt hảo) Nếu bỏ vào trong một cái chai nửa tá ong và vào chai khác nửa tá ruồi. chƣa đầy hai phút. cho đến khi chết vì kiệt lực hay vì đói. rồi đặt chai nằm ngang. đáy chai hƣớng về cửa sổ.

các con ong hình dung rằng lối thoát khỏi bất cứ nhà tù nào nhất thiết phảI là hƣớng về nơi ánh sáng chiếu sáng nhất. và chúng hành động phù hợp. . là yếu tố làm chúng chết. và cứ thế kiên trì một hành động quá đỗi hợp lý. chính tình yêu ánh sáng của loài ong.MÔ TẢ CỦA GORDON SUI (2) (đi tìm sự tuyệt hảo) Trong thí nghiệm này. chính trí thông minh vƣợt mức của chúng. Hiển nhiên.

không thể hiểu đƣợc.MÔ TẢ CỦA GORDON SUI (3) (đi tìm sự tuyệt hảo) Đối với loài ong. thuỷ tinh là một điều huyền bí siêu nhiên chúng chƣa từng gặp bao giờ trong thế giới tự nhiên. và trí thông minh càng lớn thì vật chƣớng ngại kia càng có vẻ không thể chấp nhận đƣợc. . chúng chƣa từng có kinh nghiệm nào về cái bầu không khí đột nhiên không thể xâm nhập đƣợc.

cuối cùng chúng nhất thiết sẽ khám phá ra lối thoát thân ái trả lại tự do cho chúng.MÔ TẢ CỦA GORDON SUI (4) (đi tìm sự tuyệt hảo) Trong khi đó loài ruồi đần độn. . chẳng coi trọng tiếng gọi của ánh sáng. mà cứ bay loạn xà ngầu. và ở đây chúng gặp cái vận may vẫn chờ đón ngƣời có tâm trí đơn giản. chẳng quan tâm gì đến tính hợp lý cũng nhƣ sự bí ẩn của thuỷ tinh.

(Suy từ định nghĩa về quản lý của Mary Folett) . THÌ CUỐI CÙNG.NGƢỜI KHÁC DÙ CHÚNG TA CÓ NỖ LỰC ĐẾN BAO NHIÊU CHĂNG NỮA. THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TA TRONG CUỘC ĐỜI VÀ TRONG SỰ NGHIỆP VẪN PHỤ THUỘC Ở MỨC ĐỘ RẤT LỚN VÀO NHỮNG NGƢỜI KHÁC.

gieo càng sớm thì thu hoạch càng sớm. 2004) .Quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời giống nhƣ việc gieo hạt vậy. (9 lời khuyên của Bill Gates dành cho Thanh niên.Thông tin. Nhà xuất bản Văn hoá . gieo càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều.

hiểu tâm hồn mình. 2004) . và mọi ngƣời xung quanh mình.HIỂU NGƢỜI Chúng ta phải hiểu rõ hoàn cảnh mình đang sống.Thông tin. (9 lời khuyên của Bill Gates dành cho Thanh niên. hiểu tính chất công việc mình đang làm. nhanh chóng điều chỉnh tình cảm của mình và nhìn nhận vấn đề dƣới một góc độ khác. Nhà xuất bản Văn hoá .

Thông tin. họ sẽ không bao giờ rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. 2004) . (9 lời khuyên của Bill Gates dành cho Thanh niên. không thể làm đƣợc những gì là công việc cực kỳ khó khăn. nhƣng ai làm đƣợc.HIỂU MÌNH Hiểu rõ mình có thể làm đƣợc những gì. Nhà xuất bản Văn hoá .

vừa theo quan điểm của mình. 1963 – 1947) . (Henry Ford.Bí quyết của sự thành công là khả năng tự đặt mình vào địa vị của ngƣời khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ.

.

.

.GIAO TIẾP • Nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con ngƣời. loài ngƣời (điều đáng sợ nhất là sự cô đơn).

MASLOW: 5 CẤP BẬC NHU CẦU (5) Nhu cầu tự khẳng định mính (4) Nhu cầu về giá trị (3) Nhu cầu có tình xã hội (2) Nhu cầu an toàn. ổn định (1) Nhu cầu sinh lý Nhu cầu bản thân trƣởng thành. nghỉ.A. kình trọng Nhu cầu đƣợc tham gia vào đoàn thể. uy hiếp tai nạn Nhu cầu bản năng. đạt đƣợc nguyện vọng.v. tính dục v. hợp tác Nhu cầu an toàn. đƣợc tán thƣởng. hoàn thành công việc v. ngủ. tính thƣơng. có đƣợc tính bạn. đồng cảm. giá trị của mính. .v. ổn định về thể xác lẫn tinh thần. Nhu cầu tránh đƣợc nguy hiểm. nhƣ ăn uống. Nhu cầu đƣợc đánh giá đúng sự tồn tại.

thí trì tuệ và nhân cách .GIAO TIẾP • Động lực của phát triển trì tuệ và nhân cách con ngƣời (càng giao tiếp nhiều.

GIAO TIẾP Cách thức để con ngƣời hiểu biết lẫn .

GIAO TIẾP • Cách thức để con ngƣời thể hiện năng lực xã hội của mình (Thuyết phục ngƣời khác). .

. văn hoá cá nhân con ngƣời.GIAO TIẾP Phản ánh nhân cách.

GIAO TIẾP Nhân tố giúp trƣờng thọ. .

GIAO TIẾP Động lực phát triển kinh tế – xã hội nói chung. .

Đạo đức nghề nghiệp: Trách nhiệm. tinh thông. . mạng lƣới xã hội. 5. Giao tiếp: Khả năng xã hội. Kinh nghiệm: Sự từng trải cuộc đời. Học hỏi qua sai lầm và thành công. hành động đúng. ảnh hƣởng xã hội. qua thực tế. Các kỹ năng: Thành thạo. 3. 4. Tri thức: Sự hiểu biết qua trƣờng lớp. 2.5 BỘ PHẬN HỢP THÀNH NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP 1.

Alêman – Thế kỷ thứ VII trước Công nguyên .KINH NGHIỆM Kinh nghiệm là khởi điểm của khôn ngoan.

.KINH NGHIỆM Kinh nghiệm là tên gọi những sai lầm của ta. nhà văn lớn của Pháp và châu Âu. Oscar Wild.

KINH NGHIỆM Nhờ có lỗi lầm. chúng ta mới có thêm kinh nghiệm. Ngƣời nào thành công cũng bằng cách đó mà thôi. Drugalas Burton . Hãy cố rút kinh nghiệm sau mỗi lần sai lầm.

Phương pháp làm giàu của người thành đạt. 2004) .Thông tin. mỗi sự đau đớn đều mang theo hạt giống lợi ìch ngang bằng hoặc lớn hơn. Nhà xuất bản Văn hoá . (Napoleon Mill.Mỗi một nghịch cảnh. mỗi lần thất bại.

Một lần ngã là bao lần bớt dại .

làm mới thật là khó Kinh thư .KINH NGHIỆM Biết không phải là khó.

KINH NGHIỆM Ngƣời ta không chỉ nhờ vào sách vở mới thành tài. (Mauvezin) . mà trƣớc tiên là nhờ vào sự làm việc và sự từng trải cam go trong cuộc sống.

nên các giải pháp mà ngƣời lao động đƣa ra cũng phải có khả năng sáng tạo hơn. Kỹ năng đặt mục tiêu (tạo động cơ): Ngƣời lao động cần có khả năng đặt ra các mục tiêu và kiên trì theo đuổi những mục tiêu đó. Kỹ năng tƣ duy sáng tạo: Do công việc ngày càng phức tạp. đòi hỏi sự linh hoạt hơn của ngƣời lao động.DOANH NGHIỆP CẦN GÌ Ở NGƢỜI LAO ĐỘNG (1) 1. . 2.

Đây là điều tối cần thiết đối với nghề nghiệp tƣơng lai. đồng nghiệp và khách hàng. Kỹ năng lãnh đạo: Ngƣời lao động phải có kỹ năng này. ứng xử tốt với các nhà cung cấp. ứng xử: Ngƣời lao động phải có kỹ năng giao tiếp. . vì sẽ đƣợc yêu cầu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và phải chỉ huy đƣợc các đồng nghiệp khi cần thiết.DOANH NGHIỆP CẦN GÌ Ở NGƢỜI LAO ĐỘNG (1) 3. 4. Kỹ năng giao tiếp.

DOANH NGHIỆP CẦN GÌ Ở NGƢỜI LAO ĐỘNG (3) 5. nhà cung cấp và khách hàng. 6. Kỹ năng học hỏi: Ngƣời lao động cần biết cách học hỏi để có thể thu đƣợc những thông tin cũng nhƣ các kỹ năng mới và có khả năng áp dụng thông tin và kỹ năng này vào công việc của mình. Kỹ năng lắng nghe: Kỹ năng lắng nghe tốt sẽ giúp ngƣời lao động hiểu đƣợc những mối quan tâm của đồng nghiệp. Kỹ năng thƣơng lƣợng: Ngƣời lao động . 7. cần phải có khả năng đạt đƣợc sự nhất trí thông qua quá trình “cho và nhận”.

thuyết phục: Ngƣời lao động phải có khả năng giải đáp rõ ràng các thắc mắc của đồng nghiệp. Kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng đảm bảo tính hiệu quả của tổ chức (công ty): Ngƣời lao động phải hiểu rõ cách đạt đƣợc những mục tiêu kinh doanh của công ty và phải biết công việc của chính họ góp phần nhƣ thế nào vào việc đạt đƣợc những . nhà cung cấp cũng nhƣ khách hàng.DOANH NGHIỆP CẦN GÌ Ở NGƢỜI LAO ĐỘNG (4) 8. 9.

Kỹ năng phát triển cá nhân/công việc: Ngƣời lao động có ích nhất là ngƣời hiểu đƣợc rằng họ cần phải hoàn thiện trong công việc của mình. Kỹ năng giải quyết vấn đề: Những hình thức tổ chức công việc mới sẽ đồng nghĩa với việc mọi ngƣời lao động đều sẽ đạt đƣợc yêu cầu giải quyết các vấn đề và tìm ra những giải pháp thích hợp. .DOANH NGHIỆP CẦN GÌ Ở NGƢỜI LAO ĐỘNG (5) 10. 11. liên tục phấn đấu vƣơn lên.

đồng thời phải phối hợp với nhau để đạt đƣợc những mục tiêu của nhóm. Kỹ năng làm việc theo nhóm: Làm việc tập thể đồng nghĩa với việc ngƣời lao động phải biết cách phân chia công việc một cách công bằng và hiệu quả.DOANH NGHIỆP CẦN GÌ Ở NGƢỜI LAO ĐỘNG (6) 12. Nguồn: Nghiên cứu của Hội Đào tạo và Phát . 13. Lòng tự tôn: Các nhà quản lý cho biết rằng họ luôn muốn lựa chọn những ngƣời lao động tự hào về mình cũng nhƣ những khả năng của bản thân.

QUẢN LÝ CON NGƢỜI • TẠI SAO CÓ NHIỀU NGƢỜI LÀM CHUYÊN MÔN RẤT GIỎI NHƢNG LẠI KHÔNG THÀNH CÔNG Ở VỊ TRÍ LÀM QUẢN LÝ? .

KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT NHÀ QUẢN LÝ THÀNH TÍCH CHUYÊN MÔN KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CON NGƢỜI NGƢỜI QUẢN LÝ MỘT TỔ CHỨC KỸ NĂNG QUẢN LÝ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN .

KHẢ NĂNG DỰ BÁO KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG KHẢ NĂNG GIAO TIẾP .

CÁC HÌNH THỨC GIAO TIẾP GIAO TIẾP GIAO TIẾP KHÔNG NGƢỜI GIAO TIẾP NGƢỜI .

ĐIỆN THOẠI .FAX GIAO TIẾP TRỰC TIẾP (MẶT ĐỐI MẶT) .CÁC HÌNH THỨC GIAO TIẾP GIAO TIẾP GIAO TIẾP GIÁN TIẾP QUA: .E-MAIL .

Lô gô (biểu tƣợng) .Trang phục .Trang sức .Mầu sắc đặc trƣng . kiểu dáng sản phẩm . CÁ NHÂN .Mẫu mã.Bài ca doanh nghiệp .CÁC HÌNH THỨC GIAO TIẾP GIAO TIẾP KHÔNG NGƢỜI DOANH NGHIỆP .Cờ doanh nghiệp .Bộ đồng phục.

CÁC HÌNH THỨC GIAO TIẾP GIAO TIẾP NGƢỜI NGÔN NGỮ NGÔN NGỮ CÓ LỜI NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI .

White (Nguồn: “Nguyễn Hoàng Ánh. CÕN NGÔN NGỮ LÀ CỘI NGUỒN CỦA TOÀN BỘ HÀNH VI VÀ VĂN MINH CỦA LOÀI NGƢỜI. Đại học Ngoại Thương”) . L.NGÔN NGỮ TẾ BÀO LÀ CƠ SỞ CỦA MỌI QUÁ TRÌNH SỐNG.

CÁC HÌNH THỨC GIAO TIẾP NGÔN NGỮ CÓ LỜI GIỌNG NÓI LỜI NÓI CÁCH NÓI .

CÁC HÌNH THỨC GIAO TIẾP NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI . thờ ơ. . cởi mở. chỉ tay) .Cái bắt tay . điệu bộ (nhún vai. hồ hởi hay lạnh lùng. vẩy tay. thân thiện.Cử chỉ. nheo mắt.Thái độ: ân cần. lãnh đạm. ngƣớc mắt Ngôn ngữ không gian Ngôn ngữ thời gian. nhạt nhẽo Nụ cƣời Ánh mắt.

giữa những ngƣời Mỹ La Tinh là 1-3 feet. .NGÔN NGỮ KHÔNG GIAN Khoảng cách giữa ngƣời trong giao tiếp (khoảng cách giữa ngƣời Mỹ khi giao tiếp là 5 – 8 feet. ngƣời Jordani đứng sát ngƣời đối thoại).

NGÔN NGỮ THỜI GIAN Ấn Độ: thời gian là dòng sông (time is a rever) Mỹ: thời gian là tiền bạc (time is money) .

(Nguồn: “TS.VĂN HÓA GIAO TIẾP HỌC VẤN – VĂN HÓA VĂN HÓA khác HỌC VẤN về khái niệm và bản chất. còn VĂN HÓA là tầng ứng xử. HỌC VẤN là bằng cấp. Thế Hùng” Cẩm nang ứng xử”) . là đối nhân xử thế.

có ngƣời tuy học ìt nhƣng sống có văn hóa. ngƣợc lại. (Nguồn: “Thế giới phụ nữ” . hạnh phúc và đáng mơ ƣớc.HỌC VẤN – VĂN HÓA Đƣợc sống giữa những con ngƣời có văn hóa bao giờ cũng là một cuộc sống dễ chịu. Có ngƣời học vấn cao nhƣng chƣa chắc đã có văn hóa.

HỌC VẤN VĂN HÓA VÀNG TRẮNG NHA TRANG (1) Tạo hóa sinh ra muôn loài. nhƣng chẳng loài nào làm nhà bằng chình máu thịt của mính nhƣ Yến Hàng. .

. Đông y gọi thứ nhựa ấy là “Tâm dịch”. “Ngọc dịch” hay “Huyền tƣơng”. chúng đi sớm. về khuya để tìch lũy thứ nhựa sống kỳ diệu. ta gọi thứ nhựa ấy là nƣớc dãi.VÀNG TRẮNG NHA TRANG (2) Suốt một năm.

Chúng nhả ra dòng “Tâm dịch” trong suốt “đan” thành chiếc tổ xinh xắn. trắng ngà.VÀNG TRẮNG NHA TRANG (3) Trƣớc tết nguyên đán. . chim Yến “rút ruột” làm tổ.

chim mái cùng nhau làm tổ. trong xã hội loài Yến không có xung đột. bởi vậy..VÀNG TRẮNG NHA TRANG (4) Yến hàng sống với nhau tử tế và có “Văn hóa” cao: chim đực. nuôi con. .. Đặc biệt. ấp trứng. Yến hàng không bao giờ tranh giành tổ của nhau. khiếu kiện về đất đai. nhà cửa.

còn chim Yến thí không. . Con ngƣời có thể lạc lối. Con ngƣời đã thử nghiệm mang chim Yến đến một nơi đầy “hoa thơm mật ngọt”. “chip” của chim con phát ra.VÀNG TRẮNG NHA TRANG (5) Có ngƣời bảo chim Yến “dậy” con tính yêu quê hƣơng từ nhỏ. Những tiếng “chip”. cắt rốn” của mính. dội lại tai chúng. đập vào vách đá. tạo nên trong não tìn hiệu “quê hƣơng”. nhƣng chúng vẫn tím về nơi “chôn rau.

.VĂN HÓA (PHƢƠNG ĐÔNG) Văn hóa là Từ Hán Một trong những ngƣời đầu tiên quan tâm đến khái niệm văn hóa là triết gia Lƣu Hƣớng (thời Tây Hán) Theo Lƣu Hƣớng. HÓA là giáo hóa. Văn hóa là dùng văn để hóa Văn hóa nghĩa là lấy cái đẹp để giáo hóa con ngƣời. VĂN là đẹp.

CULTUS: Gieo trồng. cây cối  XANH TƢƠI. vun xới TINH THẦN. trồng trọt. (1) Trồng trọt. không làm tổn thƣơng. vun xới: thảo mộc. . không xúc phạm. nâng đỡ về tinh thần  con ngƣời sống hạnh phúc. tôn trọng.VĂN HÓA (PHƢƠNG TÂY) Văn hóa – xuất phát từ tiếng La Tinh: CULTUS. động viên. gieo trồng. vun xới. (2) Trồng trọt. TÂM HỒN CON NGƢỜI  CON NGƢỜI sống với nhau tốt đẹp. TƢƠI TỐT. gieo trồng. tử tế.

ĐẸP trong 2 mối quan hệ: .CON NGƢỜI  THIÊN NHIÊN .VĂN HÓA VĂN HÓA  TỐT. MỸ . THIỆN.CON NGƢỜI  CON NGƢỜI VĂN HÓA: CHÂN.

Heriot) . (E.CÁI GÌ CÕN LẠI KHI TẤT CẢ NHỮNG THỨ KHÁC BỊ QUÊN ĐI – CÁI ĐÓ CHÍNH LÀ VĂN HÓA.

TRUYỀN THỐNG. QUA HÀNG BAO NHIÊU THẾ KỶ NÓ ĐÃ CẤU THÀNH NÊN MỘT HỆ THỐNG CÁC GIÁ TRỊ. SỐNG ĐỘNG MỌI MẶT CỦA CUỘC SỐNG (CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ CỦA MỖI CỘNG ĐỒNG) ĐÃ DIỄN RA TRONG QUÁ KHỨ. THẨM MỸ VÀ LỐI SỐNG.VĂN HÓA VĂN HÓA PHẢN ÁNH VÀ THỂ HIỆN MỘT CÁCH TỔNG QUÁT. TỪNG DÂN TỘC KHẲNG ĐỊNH BẢN SẮC RIÊNG CỦA MÌNH. VÀ DỰA TRÊN ĐÓ. CŨNG NHƢ ĐANG DIỄN RA TRONG HIỆN TẠI. UNESCO .

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HÃY CẮT NGHĨA THIÊN NHIÊN VÀ THẤU HIỂU ĐỜI SỐNG TÂM LINH. (Vinhan nhà triết học trường phái ấn tượng) .

(Ngạn ngữ Anh) . TRÁI TIM KHÔNG RỤNG RỜI ĐỚN ĐAU.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ MẮT KHÔNG TỪNG TRẢI CUỘC ĐỜI.

HIỂU CON NGƢỜI NGƢỜI CÓ TINH THẦN SÂU SẮC CẦN PHẢI TỰ RÈN LUYỆN MỘT CÁCH HỌC ĐỂ KHÁM PHÁ NHỮNG TẾ NHỊ CỦA LÕNG NGƢỜI. NHƢNG CHẮC CHẮN NÓ GIÖP CHÖNG TA RẤT NHIỀU ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN ĐƢỜNG ĐỜI. (Vauvenargues) . TUY ĐỐI VỚI NHÀ TOÁN HỌC THÌ NÓ LÀ MỘT VIỆC MƠ HỒ.

CON NGƢỜI ĐÁY BIỂN TUY SÂU. NHƢNG NGƢỜI ĐỜI ĐO ĐƢỢC. (Pearl Buck) . NHƢNG CHẲNG AI ĐO ĐƢỢC BAO GIỜ. LÕNG NGƢỜI TUY NGẮN.

(Tác giả tập Pensees. nhƣng đó là cây liễu biết tƣ duy.CON NGƢỜI Con ngƣời là cây liễu. cổ đại Hy Lạp) .

TÔI TƢ DUY TỨC LÀ TÔI TỒN TẠI Descartes .

(Homere. tác giả hai bản anh hùng ca IIliade và Odyssee) . không gí yếu đuối bằng con ngƣời. Thế kỷ ĩ – VIII trước Công nguyên – Nhà thơ cổ đại Hy Lạp.CON NGƢỜI Trên trần gian.

CON NGƢỜI

Con ngƣời là một điều bì ẩn.
Alexis Carul, bác sỹ Pháp (1873 - 1944)

CON NGƢỜI
CON NGƢỜI VỪA CƢỜNG TRÁNG MỘT CÁCH PHI THƢỜNG, LẠI VỪA CỰC KỲ MONG MANH DỄ VỠ, CÓ THỂ THÍCH NGHI MỘT CÁCH KỲ LẠ, NHƢNG ĐÔI KHI LẠI RẤT CỨNG NHẮC.
(Thieory dc Montbrial, giám đốc Viện các quan hệ quốc tế của Pháp, trong sách: “Thế giới ở điểm ngoặt của Thế kỉ”)

CON NGƢỜI

CON NGƢỜI LÀ TỔNG HÕA CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI.
(C.Mac)

CON NGƢỜI

THỰC THỂ TỰ NHIÊN
+

THỰC THỂ XÃ HỘI
+

THỰC THỂ VĂN HÓA

CON NGƢỜI
CON NGƢỜI LÀ MỘT CON CHIM DI TRÖ ĐANG TRÊN ĐƢỜNG TỚI NƠI Ở CUỐI CÙNG CỦA MÌNH TRÊN THIÊN ĐƢỜNG.
(Cơ Đốc Giáo)

.

THIỆN CẢM. DÙ TRĂM CHỖ LỆCH CŨNG KÊ CHO BẰNG. ÁC CẢM THƢƠNG NHAU MỌI SỰ CHẲNG NỀ. Dân gian .

THIỆN CẢM. GHÉT CẢ TÔNG TI HỌ HÀNG Dân gian . ÁC CẢM YÊU AI. YÊU CẢ ĐƢỜNG ĐI GHÉT AI.

Dân gian .THIỆN CẢM. ÁC CẢM THƢƠNG NHAU CỦ ẤU CŨNG TRÕN KHÔNG THƢƠNG. THÌ QUẢ BỒ HÕN CŨNG VUÔNG.

ghét nên xấu.Yêu nên tốt. .

THIỆN CẢM. KHÍ HÕA. LỜI NÓI ÊM DỊU THÌ THẾ NÀO CŨNG CÓ THỂ LÀM RUNG ĐỘNG LÕNG NGƢỜI. NÉT MẶT ĐẦM ẤM. ÁC CẢM LÕNG THÀNH. (Khuyết danh) .

Một bồ cái lý không bằng một tý cái tính .

THIỆN CẢM Để đạt đƣợc thành công trong lĩnh vực quản lý. lặng lẽ lƣu truyền theo thời gian nhƣ một di sản quý báu của nhân loại. một bí quyết vẫn âm thầm. ngoài năng lực thực hiện công việc và tri thức sâu sắc về khoa học và kỹ thuật. còn một yếu tố không thể thiếu . Cheila Ostrander (Nghệ thuật giao tiếp) .đó là năng lực gây đƣợc thiện cảm với mọi ngƣời. ngoài năng lực về tổ chức.

nhƣng khi hạt đã mẩy. Môngtenhơ .KHIÊM NHƢỜNG Ngƣời thông thái phải giống nhƣ những bông lúa: Khi còn lép chúng vƣơn cao đầu kiêu hãnh. chúng bắt đầu khiêm nhƣờng cúi đầu xuống.

khi trĩu hạt nó gục đầu xuống.KHIÊM NHƢỜNG Làm ngƣời phải giống nhƣ bông lúa: Khi không có hạt nó ngẩng đầu lên. Epiqua – Triết gia cổ đại Hy Lạp (341 – 270 trước CN) .

(Khổng Tử) .Lễ phép là đức độ của lẽ trời và cũng là nguyên tắc trong mọi việc.

KHIÊM NHƢỜNG NGU ĐỘN THÌ NGƢỜI TA CHÊ CƢỜI. THÔNG MINH THÌ NGƢỜI TA GHÉT VÀ NGỜ VỰC. Lữ Khôn . THÔNG MINH MÀ BIẾT LÀM NHƢ NGU MỚI LÀ KHÔN KÍN.

kiêng nhất là hung hăng.KHIÊM NHƢỜNG Khí. Tâm. Tài. kiêng nhất là hẹp hòi. kiêng nhất là bộc lộ Lữ Khôn .

Trung Hoa cổ đại) . thì Càng khoe khoang thì thiên hạ càng oán (Kinh Viên Tửu Ngữ.KHIÊM NHƢỜNG Càng khiêm nhƣờng ngƣời đời càng quý.

khoảng giữa năm 8 và 4 trước CN – Khoảng năm 30 sau CN) . Ta cũng chƣa hiểu đời. Vì vậy. (Jesus Christ.KHIÊM NHƢỜNG Đời chƣa hiểu ta. ta hãy thu mình lại.

2004) . một khả năng kiềm chế bản thân là một phần của thành công. đồng thời là một trong những nguyên tắc vàng của đời ngƣời.Thông tin.TÂM LÝ TÍCH CỰC NÊN TƢƠNG LAI XÁN LẠN Một tâm lý tích cực. Nhà xuất bản Văn hoá . 9 lời khuyên của Bill Gates dành cho Thanh niên.

TỰ KIỀM CHẾ BẢN THÂN

LÖC GIẬN, BẠN ĐỪNG NÊN LÀM GÌ HẾT. CÓ KHI NÀO BẠN GIĂNG BUỒM GIỮA LÖC BÃO TỐ KHÔNG?
(Posdsluy)

TỰ KIỀM CHẾ BẢN THÂN

BIẾT NÉN NHỊN CƠN GIẬN DỮ LÀ TRÁNH ĐƢỢC NHIỀU HỐI HẬN TRONG ĐỜI.
(Ngạn ngữ Trung Quốc)

TỰ KIỀM CHẾ BẢN THÂN

NGƢỜI MÀ TÍNH KHÍ BẤT THƢỜNG, THÌ SUỐT ĐỜI KHÔNG LÀM ĐƢỢC VIỆC GÌ.
(Tăng Quốc Phương)

TỰ KIỀM CHẾ BẢN THÂN
NGƢỜI MÀ NÓNG NẢY, NÔNG NỔI, HẸP HÕI, THÌ KHI XỬ VIỆC, VIỆC HAY HỎNG, KHI TIẾP NGƢỜI, NGƢỜI HAY GIẬN, MÀ CHÍNH MÌNH CŨNG THƢỜNG BỊ THIỆT THÕI.
(Lữ Khôn)

TỰ KIỀM CHẾ BẢN THÂN
LO THẮNG NGƢỜI THÌ LÀ LOẠN LO THẮNG MÌNH THÌ HÕA BÌNH ĐỂ MÌNH RA SAU THÌ MÌNH LẠI ĐỨNG TRƢỚC BỎ MÌNH RA NGOÀI THÌ MÌNH LẠI ĐƢỢC CÕN.
(Lão Tử)

2004) .Khi sống cùng ngƣời khác. Nhà xuất bản Văn hoá . hạn chế tối đa (và không nên) làm tổn thƣơng họ. (9 lời khuyên của Bill Gates dành cho Thanh niên. Nền tảng quan hệ xã hội hoà hợp chính là hai bên không làm tổn thƣơng lẫn nhau. cần tôn trọng họ.Thông tin.

.

PHÊ PHÁN CÔNG VIỆC.QUY TẮC VÀNG ỨNG XỬ CHỈ NHẬN XÉT. . PHÊ PHÁN NHÂN CÁCH CON NGƢỜI. CHỨ KHÔNG NHẬN XÉT. SỰ KIỆN.

Thông tin. nó có thể làm biến đổi mọi thứ. trong cuộc sống họ luôn luôn là ngƣời chiến thắng. Những ngƣời tràn trề niềm tin không bao giờ gục ngã. tạo ra một thành quả tốt đẹp ngoài sức tƣởng tƣợng của bất kỳ ai.NIỀM TIN • Có lẽ không ai có thể biết tƣờng tận về sức mạnh của niềm tin. 2004) . Nhà xuất bản Văn hoá . (9 lời khuyên của Bill Gates dành cho Thanh niên.

hãy lập tức biến nó thành điều có tính khẳng định.BẢN NĂNG TIN (TIỀM THỨC) (LÝ THUYẾT CỦA TIẾN SĨ MURPHY) • Tất cả những gì có tính phủ định. nhất định không đƣợc nói ra miệng. nhƣ vậy mới có thể làm cho tiềm thức phát huy công năng để xuất hiện kỳ tích. Hà Nội – 2003) . Nhà xuất bản Phụ Nữ. (Shimada Shuchi. 100 bí quyết thành công trong cuộc đời.

HY VỌNG GIẢ .THUẬT Đừng nói đến hạnh phúc của bạn với ngƣời kém hạnh phúc hơn mính. .

Trung Quốc) .ĐỘNG VIÊN. KHÍCH LỆ ĐÁNH VÀO LÕNG NGƢỜI TRƢỚC KHI ĐÁNH VÀO THÀNH. CHINH PHỤC BẰNG TÂM TRƢỚC KHI CHINH PHỤC BẰNG QUÂN. (Khổng Minh. KHUYẾN KHÍCH.

KHUYẾN KHÍCH. Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ) . 1805 – 1865. KHÍCH LỆ AI CŨNG MUỐN ĐƢỢC NGƢỜI KHÁC KHEN MÌNH. (Abrâhm Lincoln.ĐỘNG VIÊN.

(Xepôphône .ĐỘNG VIÊN. KHÍCH LỆ TIẾNG NGỌT NGÀO NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC ÂM THANH LÀ TIẾNG KHEN. KHUYẾN KHÍCH.

NGƢỜI CON GÁI HAY CHẾT VÌ NGƢỜI CON TRAI LÀ VÌ THẾ. KHUYẾN KHÍCH. KHÍCH LỆ NGƢỜI CON GÁI THÍCH KHEN DÙ XẤU.ĐỘNG VIÊN. (Pascal) .

(Andre Maurois) . KHÍCH LỆ LỜI KHEN NGỢI KHIẾN AI CŨNG THÍCH. KHUYẾN KHÍCH.ĐỘNG VIÊN. DÙ LÀ ĐÀN ÔNG HAY ĐÀN BÀ.

KHÍCH LỆ NHIỀU PHỤ NỮ KHÔNG CÓ NHAN SẮC. MÀ ĐƢỢC YÊU CHUỘNG SUỐT ĐỜI LÀ VÌ HỌ BIẾT CÁCH CA NGỢI.ĐỘNG VIÊN. KHUYẾN KHÍCH. (Andre Maurois) .

KHUYẾN KHÍCH. (Một chuyên gia về tổ chức) . CHỈ CÓ KHUYẾN KHÍCH VÀ KHEN NGỢI MỚI LÀM PHÁT SINH VÀ LÀM TĂNG THÊM NHỮNG TÀI NĂNG QUÝ NHẤT CỦA CON NGƢỜI. KHÍCH LỆ CÁI VỐN QUÝ NHẤT CỦA TA LÀ NĂNG LỰC KHÊU GỢI ĐƢỢC LÕNG HĂNG HÁI CỦA MỌI NGƢỜI.ĐỘNG VIÊN.

KHÍCH LỆ Xin hãy nhớ kỹ rằng đối với một ngƣời nào đó thí tên của họ là từ êm ái nhất. Carnegie) .ĐỘNG VIÊN. (D. quan trọng nhất trong tất cả mọi từ. KHUYẾN KHÍCH.

KHÍCH LỆ Các nhà đại hùng biện và những ngƣời nổi tiếng trong lịch sử đều biết sử dụng một cách thiện xảo hai tiếng “Chúng ta” (chúng mình) và nhờ đó đã gặt hái đƣợc thành công.ĐỘNG VIÊN. (Elmer Wecler)) . KHUYẾN KHÍCH.

Carnegie đã ca ngợi những ngƣời giúp việc mính trƣớc mặt họ. Ông còn biết ca tụng họ sau khi ông chết. KHÍCH LỆ A. (Andrew Carnegie. Ông viết ra và bắt ghi lên mộ ông câu sau đây: “Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của một ngƣời đã biết thu dụng những ngƣời thông minh hơn mính”.ĐỘNG VIÊN. KHUYẾN KHÍCH. Ông ca tụng họ khi họ vắng mặt. 1835 – 1924) . vua thép Hoa Kỳ.

HÃY KHEN TẶNG BẠN ANH NƠI CÔNG CỘNG VÀ TRÁCH CỨ HỌ Ở TRONG NHÀ. Tục ngữ Anh .

Ta biết rằng phải nói sự thật. nhƣng sự thật đời nay bắt buộc phải thận trọng và kín đáo. F.THUẬT Có nhiều trƣờng hợp mà nói dối lại là phận sự tối cao của con ngƣời. Voltaire .HY VỌNG GIẢ .

1844 – 1924) . nhân loại sẽ chết dần trong sự chán chƣờng và tuyệt vọng. nó ngọt ngào bợ đỡ ta. Nhƣng theo tôi. nhân loại còn cần đến những lời nói dối nhiều hơn. Tôi tin rằng tất cả mọi ngƣời ai ai cũng cần đến sự thật. Anatole De France (nhà văn hoá.HY VỌNG GIẢ . Không có lời nói dối.THUẬT Tôi yêu sự thật hơn tất cả mọi thứ. nếu nó an ủi ta. nó mang lại cho ta những nguồn hy vọng tuyệt vời.

(Soubira) .THUẬT KHI THƢỢNG ĐẾ CHO SỰ DỐI TRÁ LÀ TỘI LỖI THÌ NGƢỜI CŨNG ĐẶT RA MỘT NGOẠI LỆ DÀNH CHO CÁC BÁC SĨ HỌC CÁCH NÓI KHÉO ĐỂ AN ỦI BỆNH NHÂN.HY VỌNG GIẢ .

Dumas Fills . Ý kiến của một con ngƣời nhƣ một cái đinh vậy: Càng đập vào nó (tức là càng bảo nó sai).Đừng phản bác bao giờ cả: Chúng ta sẽ không bao giờ làm cho ngƣời khác thay đổi lý lẽ của họ đâu. thì càng làm cho nó lún sâu hơn (tức là càng làm cho ngƣời ta khẳng định ngƣời ta đúng).

cao hơn trời. CHỈ TRÍCH Tự ái của con ngƣời là một thứ biển rộng bao la không bao giờ giới hạn. sâu hơn âm giới. nói một cách vu vơ cũng chạm lòng tự ái.SỰ PHÊ PHÁN. .

G.1876 . 1804 .SỰ PHÊ PHÁN. nhƣng cũng sẽ lục đục suốt đời với anh ta ví một cuộc tranh cãi sĩ diện về việc đóng hoặc mở một cánh cửa. Sand (nữ văn sĩ Pháp). ví đó là điểm danh dự của chị ta. CHỈ TRÍCH Một phụ nữ cao thƣợng sẽ hy sinh ngàn lần cuộc sống của mính cho ngƣời yêu.

Bạn không bao giờ thay đổi cá tình của ai đó. nhƣng có thể giúp thói quen tƣ duy của họ hiệu quả hơn. Edword de Bono’s . sáng tạo hơn.

KHOAN DUNG Dƣới đôi mắt tôi. Spaak . Faul H. Không có gì đƣợc thực hiện mà không có đức tính này. Nó là vấn đề tiên quyết trong mọi giao tiếp nhân sinh. khoan dung là đức tính đẹp nhất.

KHOAN DUNG Nguyên tắc vàng về cách cƣ xử là khoan dung cho nhau. Gandi . vì chúng ta chỉ thấy một phần của chân lý theo những góc cạnh khác nhau.

KHOAN DUNG

Một ngƣời chỉ cần một lần nhƣờng nhịn, là một lần cảm nhận đƣợc ánh sáng lung linh của cuộc sống. Chỉ cần một lần khoan dung là có thể mở rộng cánh cửa của sự yêu thƣơng.
(9 lời khuyên của Bill Gates dành cho Thanh niên. Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, 2004)

CON NGƢỜI

Triệt để có nghĩa là hiểu sự vật đến tận gốc rễ của nó. Nhƣng gốc rễ của con ngƣời chính là bản thân con ngƣời.
C. Mác, 1818 – 1883

CON NGƢỜI

Nghĩ cho cùng, vấn đề tƣ pháp cũng nhƣ mọi vấn đề khác trong lúc này là vấn đề ở đời và làm ngƣời.
Hồ Chí Minh – Trong bài “Văn hoá pháp đình”

CON NGƢỜI

Đạo không thể xa rời con ngƣời, xa rời con ngƣời thí không còn đạo nữa.
Khổng Tử, 511 – 479 trước CN, thời Xuân Thu

CON NGƢỜI

Hãy đối xử với con ngƣời nhƣ là một mục đìch, chứ đừng bao giờ chỉ coi họ là phƣơng tiện.
Immaunuel Kant, 1724 1804

Muốn khai thác mặt địa cầu.CON NGƢỜI Cái giá trị to nhất của loài ngƣời là con ngƣời vậy.1924 . 1844 . việc cần làm là phải phát triển nhân cách con ngƣời. Anatole De France.

BẢN TÍNH CON NGƢỜI TÍNH THIỆN LÀ CÓ SẴN (Nhân chi sơ tính bản thiện) MạnhTử. 372 – 289 trước CN .

298 – 238 trước CN . kỳ thiện giả nguỵ dã) Tuân Tử.BẢN TÍNH CON NGƢỜI CON NGƢỜI VỐN SINH RA ĐÃ MANG TÍNH ÁC. (Nhi chi tình ác.

(Nhân tình vô thiện ác) Khổng Tử. thời Xuân Thu .BẢN TÍNH CON NGƢỜI BẢN TÍNH CON NGƢỜI KHÔNG THIỆN CŨNG KHÔNG ÁC. 511 – 479 trước CN.

Hồ Chí Minh – Dạ bán – Nhật ký trong tù .BẢN TÍNH CON NGƢỜI Ngủ thì ai cũng nhƣ lƣơng thiện Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền Hiền dữ phải đâu là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên.

Tạo vật tốt đẹp nhất trên thế gian này là con ngƣời đƣợc hấp thụ một nền giáo dục tốt đẹp. Epetet .

thời Xuân Thu . Khổng Tử (551 – 479 trước CN.LÀM NGƢỜI LÀM NGƢỜI THẬT KHÓ.

LÀM NGƢỜI Ở ĐỜI KHÔNG CÓ CẢNH NGỘ NÀO LÀ DỄ XỬ. Tăng Quốc Phương .

Dòng chữ thế kỷ XV (trên phiến đá nhỏ dưới lùm cây tại một nhà thờ Amstecdam – Hà Lan .LÀM NGƢỜI ĐỜI LÀ VẬY VÀ KHÔNG THỂ NÀO KHÁC ĐƢỢC.

LÀM NGƢỜI CẮN CHẶT RĂNG ĐỂ CHỊU THIỆT. ĐỨNG VỮNG BƢỚC ĐỂ LÀM NGƢỜI (Cổ ngữ) .

Keats) .LÀM NGƢỜI CON NGƢỜI XUẤT CHÖNG LÀ CON NGƢỜI BIẾT CHỨNG NHẬN TẤT CẢ MỌI SỰ THẬT VÀ ĐƢƠNG ĐẦU VỚI TẤT CẢ MỌI TRƢỜNG HỢP MỘT CÁCH BÌNH TĨNH (J.

LÀM NGƢỜI Ăn ở sao cho trải sự đời Vừa lòng cũng khó. há rằng chơi Nghe nhƣ chọc ruột tai làm điếc Giận dẫu căm gan miệng mỉm .

sợ gí chết (Ngạn ngữ Trung Quốc. 12/3/2000) . “Tiền phong chủ nhật. Lưu Hiểu Khánh.Sống còn chẳng sợ.

NGHĨA LÀ DAO NHỌN ĐÂM VÀO TIM MÀ CHỊU ĐỰNG ĐƢỢC LÀ NHẪN) (TS. Cẩm nang ứng xử) . DƢỚI LÀ CHỮ TÂM (TRÁI TIM). Thế Hùng. TRÊN LÀ BỘ ĐAO (DAO NHỌN).CHỮ NHẪN CHỮ NHẪN TỪ HAI BỘ HỢP THÀNH.

Trần Lê Nhân tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp) .CHỮ NHẪN CÓ KHI NHẪN NẠI ĐỂ YÊU THƢƠNG CÓ KHI NHẪN NẠI ĐỂ TÌM ĐƢỜNG LO TOAN CÓ KHI NẪN NẠI ĐỂ VẸN TOÀN CÓ KHI NHẪN NẠI ĐỂ ĐỠ TÀN SÁT NHAU (Nguồn: GS.

Cẩm nang ứng xử) . (TS. Thế Hùng.CHỮ NHẪN NHỊN MỘT LẦN CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG LÙI MỘT BƢỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO.

LÀM NGƢỜI Có lần học trò hỏi Khổng Tử: . Khổng Tử .Cái gì có thể làm phƣơng ngôn bất tử cho suốt cuộc đời con ngƣời? Khổng Tử trả lời: .Cái gì ta không muốn ngƣời khác làm cho ta. thì ta đừng làm cho ngƣời khác.

khi nghe các đệ tử than khóc: “Ngài mất rồi. thì chúng con phải sống thế nào đây?” Phật Thích Ca bèn dạy rằng: “Hãy đốt lên ngọn lửa của chính mình mà đi”.LÀM NGƢỜI Trƣớc khi nhập Niết Bàn. Phật Thích Ca .

Trời sẽ giúp anh sau.LÀM NGƢỜI Anh hãy tự giúp mình trƣớc. La Fontaine .

Phật chỉ trăng.LÀM NGƢỜI Một ngày kia. Phật Thích Ca . Những lời ta giảng về đạo cũng vậy. bảo các đệ tử: “Kia là mặt trăng. Nhƣng nên nhớ rằng lời giảng của ta không phải là đạo đâu”. nhƣng nên nhớ rằng ngón tay ta không phải là trăng. cứ nhìn theo ngón tay ta thì thấy. Các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm đạo.

LÀM NGƢỜI Yêu cũng nhƣ ghét. thiện cũng nhƣ ác. 1757 – 1827 . tất cả đều cần thiết cho con ngƣời. William Blake.

LÀM NGƢỜI Nếu lấy khỏi ta những gí làm ta đau khổ. thí cuộc đời sẽ còn lại cái gí? Ruy Barbosa .

LÀM NGƢỜI Chết cũng là hành vi của cuộc sống. Mare Aurule .

Đối thoại giữa Maclen và Santiago trong phim “Nữ hoàng trái tim”60 .LÀM NGƢỜI .Em căm thù anh.Em là nỗi đau tận cùng của anh. nhƣng đó là cách duy nhất để em sống mà không có anh bên cạnh cuộc đời mình. nhƣng làm sao anh có thể sống mà thiếu nỗi đau đó. .

(Bernar Grasset. MỌI VIỆC ĐỀU QUY VỀ VIỆC BIẾT NGƢỜI VÀ BIẾT SỬ DỤNG CON NGƢỜI.QUẢN LÝ CON NGƢỜI TRONG PHÉP HÀNH ĐỘNG. 1881 – 1955) .

QUẢN LÝ CON NGƢỜI QUẢN LÝ LÀ PHƢƠNG THỨC ĐỂ NGƢỜI LÃNH ĐẠO ĐẠT MỤC TIÊU CỦA MÌNH BẰNG NGƢỜI KHÁC VÀ THÔNG QUA NGƢỜI KHÁC. (Mary Follet) .

hoặc cá nhân hoặc tập thể. còn những ai không biết làm nhƣ vậy. Socrate (469 – 399 trước CN.QUẢN LÝ CON NGƢỜI Những ai biết sử dụng con ngƣời. thì sẽ sai lầm trong việc điều khiển cả hai. một cách sáng suốt. nhà triết học cổ đại Hy Lạp) . thì sẽ điều khiển đƣợc công việc và con ngƣời.

Phạm Văn Đồng (Một bộ óc lớn đã ngừng tư duy – Tác giả Tương Lai) . LÀ PHẢN VĂN HOÁ. AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƢỢC ĐIỀU NÀY LÀ VÔ VĂN HOÁ.DÙNG NGƢỜI VĂN HOÁ LÀ ĐI TÌM CHÂN TRỜI. NẾU TẤT CẢ GIỐNG NHAU THÌ XÃ HỘI THẬT ĐÁNG BUỒN.

CHỈ BẰNG TRỰC GIÁC.DÙNG NGƢỜI ÔNG LÀ CON NGƢỜI TUYỆT VỜI. (Morita. ÔNG ĐÃ CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƢỢC SỞ THÍCH KHÁC NHAU CỦA NHỮNG CON NGƢỜI KHÁC NHAU SỐNG Ở NHỮNG NỀN VĂN HOÁ KHÁC NHAU. Chủ tịch tập đoàn SONY (ca ngợi của tờ New York Times khi Morita qua đời – 11/2000) . VÀ ÔNG ĐÃ BIẾN CẢM NHẬN ĐÓ VÀO CÁC SẢN PHẨM SIÊU ĐẲNG CỦA MÌNH.

THUẬT DÙNG NGƢỜI Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Dân gian Việt Nam .

Hoàng Hữu Các .THUẬT DÙNG NGƢỜI Ngƣời tài nhất thiên hạ là ngƣời thu phục đƣợc nhiều nhân tài.

Hán Cao Tổ .THUẬT DÙNG NGƢỜI “Ta chẳng có tài gí. chẳng qua là biết dùng tài quân sự của Hàn Tìn. tài mƣu lƣợc của Trƣơng Lƣơng và tài tổ chức của Tiêu Hà đó thôi.

THUẬT DÙNG NGƢỜI Dùng ngƣời giống nhƣ dùng cây gỗ. Ngạn ngữ . chớ ví vài chỗ mục mà bỏ cả cây to.

THU HÚT NHÂN TÂM CHINH PHỤC ĐƢỢC NHÂN TÂM THÌ DỜI ĐƢỢC THÁI SƠN (Ngạn ngữ Trung Quốc) .

Trung Hoa cổ đại) .THU HÚT NHÂN TÂM ĐƢỢC TRỜI KHÔNG BẰNG ĐƢỢC ĐẤT. (Tôn tử. ĐƢỢC ĐẤT KHÔNG BẰNG ĐƢỢC LÕNG NGƢỜI.

thì nắm đƣợc bá vƣơng. Ngƣời chiếm đƣợc địa lợi. Ngƣời giữ đƣợc nhân hoà. thì sáng lập đƣợc cơ nghiệp. Địa lợi. Thiên thời không bằng địa lợi Địa lợi không bằng nhân hoà Bạch Huyết: “Thiên thời. thì thành sự nghiệp. Nhân hoà” .THU HÚT NHÂN TÂM Ngƣời ứng với thiên thời.

THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC ĐỜI (Nhìn từ Phương Đông) Thiên thời I Địa lợi Nhân hòa .

THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC ĐỜI Trí thức + kinh nghiệm II Sức khỏe Bản lĩnh. ý chí .

(Trích: Kinh Phật) . KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ CHÍNH MÌNH.BẢN LĨNH Ý CHÍ VƢỢT QUA MỌI TRỞ NGẠI TỪ BÊN NGOÀI VÀ VƢỢT QUA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

TẤT CẢ MỌI CHIẾN THẮNG ĐỀU ĐƢỢC BẮT ĐẦU TỪ CHIẾN THẮNG BẢN THÂN MÌNH. LÊONOB .

KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ CHÍNH MÌNH. 2.NGU DỐT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ DỐI TRÁ 3.THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ TỰ ĐẠI. .TRÍCH KINH PHẬT 1.

BI AI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ GHEN TỲ. 5. TỘI LỖI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ BẤT HIẾU . SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ ĐÁNH MẤT MÌNH 6.TRÍCH KINH PHẬT 4.

TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ TRÍ TỤÊ VÀ SỨC KHỎE . ĐÁNG THƢƠNG NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ TỰ TY.TRÍCH KINH PHẬT 7. ĐÁNG KHÂM PHỤC NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ VƢỢT LÊN SAU KHI NGÃ 9. 8.

PHÁ SẢN LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ TUYỆT VỌNG 12. LỄ VẬT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ KHOAN DUNG . MÓN NỢ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ TÌNH CẢM 11.TRÍCH KINH PHẬT 10.

. 14.TRÍCH KINH PHẬT 13. KHIẾM KHUYẾT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ KÉM HIỂU BIẾT. AN ỦI NHẤT CỦA ĐỜI NGƢỜI LÀ BỐ THÍ.

HỒ ĐỒ MỘT CHÖT.TRIẾT LÝ SỐNG CỦA NGƢỜI TRUNG QUỐC MỘT “TRUNG TÂM”: LẤY SỨC KHỎE LÀM TRUNG TÂM HAI “MỘT CHÖT”: THOẢI MÁI MỘT CHÖT. .

QUÊN HẬN THÙ. QUÊN BỆNH TẬT. BỐN “CÓ”: CÓ NHÀ Ở. CÓ BẠN ĐỜI. . CÓ BẠN TRI ÂM. CÓ SỔ TIẾT KIỆM.TRIẾT LÝ SỐNG CỦA NGƢỜI TRUNG QUỐC BA “QUÊN”: QUÊN TUỔI TÁC.

TRIẾT LÝ SỐNG CỦA NGƢỜI TRUNG QUỐC NĂM “PHẢI”: PHẢI VẬN ĐỘNG. PHẢI BIẾT CƢỜI. PHẢI HÕA NHÃ. . LỊCH SỰ. PHẢI TỰ COI MÌNH LÀ NGƢỜI BÌNH THƢỜNG. PHẢI BIẾT KỂ CHUYỆN.

SỨC KHỎE SỨC KHỎE LÀ MỘT TÌNH TRẠNG THOẢI MÃI HOÀN TOÀN VỀ THỂ CHẤT. CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ MỘT TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ BỆNH TẬT HAY KHÔNG BỊ TÀN TẬT. VỀ TINH THẦN VÀ XÃ HỘI. (Định nghĩa về sức khỏe của WHO) .

ĂN NHIỀU SỮA 5. BỚT ĂN MẶN. BỚT ĂN CHẤT BỘT.MƢỜI ĐIỀU ĐỂ SỐNG LÂU 1. BỚT MẶC NHIỀU QUẦN ÁO. ĂN NHIỀU RAU 2. BỚT ĂN THỊT. ĂN NHIỀU CHẤT CHUA 3. TẮM NHIỀU HƠN . ĂN NHIỀU HOA QUẢ 4. BỚT ĂN CHẤT ĐƢỜNG.

CƢỜI NHIỀU HƠN 9. BỚT ĐI XE. BỚT HAM MUỐN. NĂNG ĐI BỘ 7. BỚT NÓI. LÀM NHIỀU HƠN 10. NGỦ NHIỀU HƠN 8. CHIA SẺ NHIỀU HƠN (Theo kinh nghiệm Nhật Bản và kiến nghị của WHO) . BỚT PHIỀN MUỘN. BỚT NÓNG GIẬN.MƢỜI ĐIỀU ĐỂ SỐNG LÂU 6.

THU HÚT NHÂN TÂM Lấy TÂM để ngƣời ta bị thu phục Lấy TÀI để ngƣời ta kính phục Lấy TÌNH để ngƣời ta cảm động (có cảm tình) Lấy LÝ để ngƣời ta bị thuyết phục Lấy ÂN để ngƣời ta gắn bó Lấy LỢI để ngƣời ta biết ơn .

Kể công cha mẹ biết cơ nào ngần.CÔNG LAO Ba năm bú mớm con thơ. trời cao không bí”. Chữ rằng “Sinh ngã cù lao Bể sâu không ví. .

sự kình trọng thán phục nhân đức của cha lẫn mẹ.CÔNG LAO Gia đính là gí? Đó là sự pha trộn tính mến sợ cha. (P. tính yêu mến mẹ. Bỏ qua lỗi lầm.Janet) . thông cảm nỗi đau khổ. cảm kìch sự hy sinh của cha mẹ. ghi nhớ công ơn.

(Abraham Lincoln. VÀ DO ĐÓ.THUYẾT PHỤC LỜI NÓI NGỌT NGÀO SẼ CHIẾM ĐƢỢC TRÁI TIM NGƢỜI NGHE. SẼ THẮNG ĐƢỢC LÝ TRÍ CỦA HỌ. Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 16. 1805 – 1865) .

SƠ ĐỒ THUYẾT PHỤC .

Ngƣời ta chỉ nghe (để tiếp thu) cái ngƣời ta muốn nghe .

TIẾNG (Âm thanh) Tiếng trời thác vào sự vật tự nhiên nhƣ tiếng thông reo. tiếng côn trùng mùa thu. tứ xa xôi nhƣ mây ngàn. tiếng chim mùa xuân. (Nguyễn Dưỡng Hào. bài tựa “Phong trúc tập” của Ngô Thế Lân. thế kỷ 18) . âm vận trong và vang xa. giai điệu kín đáo. khiến cho ngƣời nghe bỗng cảm thấy lòng xa xôi nhƣ hạc nội. tiếng mƣa trên tầu chuối. tiếng gió trong bụi trúc.

NGHE – KHÂU KHÓ NHẤT (Hiệu suất nghe: 25 – 30%) NGHE NÓI ĐỌC VIẾT Phải học Đầu tiên Thứ hai Thứ ba Cuối cùng Ýt nhất Phải sử dụng Đƣợc dậy Nhiều nhất Ýt nhất Tƣơng đối nhiều Tƣơng đối ìt Tƣơng đối ìt Tƣơng đối nhiều Nhiều nhất .

NGHE THÌ QUÊN NHÌN THÌ NHỚ LÀM THÌ HIỂU .

.NGHE CÁI TA ĐÃ BIẾT NGĂN CẢN TA NGHE CÁI TA CHƢA BIẾT.

NGHE CÁI TA ĐANG NGHĨ NGĂN CẢN TA NGHE CÁI NGƢỜI KHÁC NÓI .

CHÖNG TA PHẢI THOÁT KHỎI NHỮNG SUY NGHĨ CỦA CHÍNH MÌNH. (Nguồn: “Người bán hàng một phút”) .ĐỂ HIỂU ĐƢỢC SUY NGHĨ CỦA NGƢỜI KHÁC.

LƢỠI CẮT THÌ KHÔNG. Tục ngữ Việt Nam .KHÔNG ĐƢỢC NÓI SAI DAO CẮT THÌ LÀNH.

Gia Ngữ .KHÔNG ĐƢỢC NÓI SAI SUỐT ĐỜI LÀM LÀNH. CHỈ MỘT CÂU BẠC ÁC ĐỦ ĐỔ ĐI TẤT CẢ.

VÌ LỠ LỜI THÌ NGÀN LẦN ÂN HẬN.KHÔNG ĐƢỢC NÓI SAI HÃY SUY NGHĨ TRƢỚC KHI NÓI. Descartes .

KHÔNG ĐƢỢC NÓI SAI MỘT VẾT THƢƠNG DO KIẾM CHÉM CÓ THỂ TỰ LÀNH. VẾT THƢƠNG DO LỜI NÓI THÌ KHÔNG BAO GIỜ LÀNH ĐƢỢC. (Tục ngữ Afganistan) .

Cuôcxen . A.KHÔNG ĐƢỢC NÓI SAI CÓ BA THỨ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI LÀ TÊN ĐÃ BAY. LỜI ĐÃ NÓI VÀ NHỮNG NGÀY ĐÃ SỐNG.

CÓ KHI VÌ MỘT LỜI NÓI MÀ MẤT NƢỚC. Cổ Ngữ .KHÔNG ĐƢỢC NÓI SAI CÓ KHI VÌ MỘT LỜI NÓI MÀ NƢỚC THỊNH.

GIỌNG NÓI Giọng nói là gƣơng mặt thứ hai (Gerard Bauer) Giọng nói là đoá hoa của sắc đẹp. (Zenn D’e’le’e) .

A. xúc cảm của ngƣời nói trong sự thể hiện âm thanh ngôn ngữ đƣợc nói ra.GIỌNG NÓI Ngƣời nghe chỉ bị chinh phục bởi những ý nghĩ.Nogin) . (E.

LỜI NÓI Lời nói có một sức mạnh thần diệu. (Các dân tộc thời sơ khai) Lời nói có hiệu quả hơn mƣời vạn khẩu thần công.1821) . (Napoléon Bonaparte. 1769 .

Con ngƣời đựơc xét đoán qua lời nói. (Bacon) Con chim đƣợc xét đoán qua tiếng hót. (Ngạn ngữ phương Tây) .LỜI NÓI Lời nói khéo còn hơn cả tài hùng biện.

LỜI NÓI LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA. (Ngạn ngữ Việt Nam) . LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÕNG NHAU. NÓI NGỌT THÌ LỌT ĐẾN XƢƠNG .

Lời nói hay giúp ngƣời ấp hơn vải lụa. Tuân Tử. khoảng 298 – 238 trước CN .LỜI NÓI Tặng một câu nói hay quý hơn tặng vàng bạc châu báu. Lời nói dở hại ngƣời hơn gƣơm dao.

.KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ BẠN NÓI LÀM NGƯỜI KHÁC CHÚ Ý. MÀ CHÍNH LÀ CÁCH BẠN NÓI NHƯ THẾ NÀO.

.38% là giọng nói của ngƣời truyền thông tin.55% là nhờ những cử chỉ hành vi của ngƣời truyền thông tin. Mỹ) .TRUYỀN THÔNG TIN Để tiếp thu đƣợc 100% thông tin nào đó.7% là nhờ nội dung thông tin. . (Theo Elbert MenraBian. thì: .

nhà triết học lớn nước Pháp. 1694 – 1778) . thế kỷ Ánh Sáng. (Voltaire. nhà tư tưởng.CÁCH NÓI NỘI DUNG NÓI GẦN NHƢ CÓ TÁC ĐỘNG ÍT HƠN CÁCH NÓI.

ĐIỀU KÉM QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHỮNG GÌ HỌ NÓI. CÁCH HỌ NÓI VÀ NHỮNG GÌ HỌ NÓI. (Huân tước Morley) . TRONG BA ĐIỀU ẤY.CÁCH NÓI CÓ BA ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG MỘT BÀI NÓI: NGƢỜI NÓI.

(D. Chagal) . MIỄN LÀ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ĐƢỢC NÓI RA MỘT CÁCH THẦM KÍN.CÁCH NÓI NGƢỜI TA SẴN SÀNG TIN TẤT CẢ.

CÁCH NÓI Lời nói nhã nhặn. ôn tồn là lời nói có sức mạnh mãnh liệt nhất. (Gioden) .

Amiel) . (H.F.CÁCH NÓI Một từ dùng đúng lúc có ảnh hƣởng không thể ngờ đƣợc.

NÓI Nói để làm gí? Nói đúng mục đìch. Nói đúng lúc. Nói đúng chỗ. . Nói đúng cách. Nói với ai? Nói nhƣ thế nào? Nói khi nào? Nói ở đâu? Nói đúng đối tƣợng.

không oán giận ai. không làm nhục ai. Không xúc phạm. Không đụng đến lòng tự ái. không trách móc ai.CÁCH NÓI Không kể tội. tự trọng của ai. Không chỉ trìch. .

cằn nhằn. không chế nhạo ai. Không đùa cợt. không gay gắt. Có tình. không nhạo báng.CÁCH NÓI Không hằn học. . không nặng nề. có lý. Không cau có.

158 Hạ Long. Cảm ơn Quý khách đã cùng chúng tôi gìn giữ hành tinh xanh của chúng ta. phường 1. TP. có nghĩa là tôi sẽ sử dụng lại. (Khách sạn Bưu điện Vũng Tàu. có nghĩa là vui lòng thay mới. Vũng Tàu - .CÙNG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Chúng tôi mời quý khách cùng tham gia bảo vệ môi trƣờng bằng cách giảm thiểu lƣợng nƣớc và hoá chất sử dụng trong vấn đề giặt ủi. Nếu khăn đƣợc đặt trong bồn tắm hay bồn rửa. Nếu khăn đƣợc treo trên giá máng khăn.

CÁCH NÓI Ví an toàn của bệnh viện. . ví sức khỏe của bệnh nhân. bệnh viện nhân dân Gia Định là bệnh viện không hút thuốc lá.

(Công ty TNHH Hồng Ngọc. Cụm công nghiệp Từ Sơn. Bắc Ninh) .CÁCH NÓI Với tấm lòng biết ơn. HANAKA luôn vui mừng chào đón và phục vụ quý khách hàng.

CÁCH NÓI Vệ sinh sạch sẽ Phòng luôn gọn ghẽ Kình mong phục vụ Quý khách (Khách sạn Phương Anh. thị xã Bắc Giang) .

CÁCH NÓI KHI TẶNG LỜI KHEN CHO MỘT NGƢỜI ĐÀN BÀ TRƢỚC MẶT NGƢỜI YÊU. (Madame de stahl) . THÌ ĐÓ LÀ HÌNH THỨC SỈ NHỤC LỚN NHẤT KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƢỢC.

tuyệt đối không đƣợc làm ngƣợc lại.THUYẾT TRÌNH Hãy diễn đạt đơn giản và suy nghĩ phức tạp. (Nguồn: Nghệ thuật đàm phán) .

TRÌNH BÀY Cử chỉ đẹp là sự phiên dịch đức hạnh ra một thứ ngôn ngữ bính dân. dễ hiểu. .

TRÌNH BÀY Sự ngắn gọn là linh hồn của trì khôn sắc sảo. (William Shakepeare) .

427 – 347 trước CN) . (Plato.BAN ĐẦU Mở đầu tốt là thành công một nửa.

BAN ĐẦU Cái thuở ban đầu lƣu luyến ấy. (Thế Lữ) . Nghìn năm hồ dễ đã ai quên.

nhà văn vĩ đại Pháp. (Victor Hugo. 1802 – 1885) . nhƣng thời gian không dễ xoá sạch đƣợc dấu vết của mối tình đầu trong trái tim còn sống mãi. nhà thơ.BAN ĐẦU Thời gian có thể làm thay đổi những cảnh vật trên trái đất.

Đông) vẫn vận hành.IM LẶNG Trời có nói gí đâu mà bốn mùa (Xuân. Hạ. vạn vật vẫn sinh sôi. Thu. (Khổng Tử. 551 – 479 trước CN) .

Valery) . (P. một nghệ thuật thơ ca và có cả một nghệ thuật biết im lặng.IM LẶNG Có một nghệ thuật đi.

Ai không biết im lặng là không biết nói.IM LẶNG Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan. (Pittacos) .

(Mensel) . bƣớc thứ hai là biết nghe ngƣời khác nói.IM LẶNG Bƣớc thứ nhất để đạt tới sự thông thái là im lặng.

những khúc nhạc êm ái nhất đều ú ớ nhƣ tiếng kêu của ngƣời câm. thì những lời nói dịu dàng nhất.IM LẶNG Ýt khi tiếng nói có giá trị vƣợt trội sự im lặng. (Henry De Montherlant) . So với nó (sự im lặng).

. Có phƣơng pháp. thì ngƣời bình thƣờng cũng làm đƣợc việc phi thƣờng.PHƢƠNG PHÁP Thiếu phƣơng pháp thì ngƣời tài cũng có lỗi.

Còn cần phải biết dùng tài. Alphonse Allais .PHƢƠNG PHÁP Có tài chƣa đủ.

chết Dại.PHƢƠNG PHÁP Khôn. chết Biết. sống Trang Tử .

nhƣng vẫn giúp cho những ngƣời khôn khéo hơn.PHƢƠNG PHÁP Đạo trời rất công minh. Khổng Minh . không hề thiên vị ai.

Sóng bao giờ cũng đứng về phìa nhà hằng hải khéo léo (Hibben) .

MỀM MỎNG NHU – CƢƠNG Giáo dục là gí? Phải chăng là rèn luyện con ngƣời biết đối phó với hoàn cảnh.C.Hisbn . J.

Carnegie . uốn cành dƣới sức nặng của gió bão. D. biết cái đạo hợp tác với những tình thế không thể tránh đƣợc. đừng cứng nhƣ cây tùng.MỀM MỎNG NHU – CƢƠNG Các ông thầy võ Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại nhƣ cây liễu. Những cây liễu xanh tƣơi quanh năm biết uốn thân.

thế mà to vô hạn.MỀM MỎNG NHU – CƢƠNG Vật trong thiên hạ chẳng gì mềm bằng nƣớc. sâu vô cùng. Dân gian .

MỀM MỎNG NHU – CƢƠNG Lửa bốc lên cao Nƣớc chảy xuống thấp Vậy mà lửa bao giờ cũng thua nƣớc Văn Trang Tử .

Nƣớc ví mềm mà đƣợc hoàn toàn Bảo Phúc Tử .MỀM MỎNG NHU – CƢƠNG Loài kim ví cứng mà phải gẫy.

MỀM MỎNG NHU – CƢƠNG Anh tự hào cứng rắn nhƣ tảng đá. Tốt lắm. nhƣng anh hãy coi chừng. rong rêu sẽ phủ lên anh Patria Perkins .

Trong nhu có cƣơng. Cái kim giấu trong bông. Bên ngoài thì hoà khí một chút. (Mao Trạch Đông nói với Đặng Tiểu Bình) . còn bên trong là gang thép.

Dĩ bất biến Ứng vạn biến .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful