Đề cương đồ án tốt nghiệp

Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu và thiết kế robot tự hành Phần 1 tổng quan về robot tự hành
Chương 1: lịch sử ra đời của robot 1.1. lịch sử ra đời của robot 1.2. giới thiệu về robot tự hành chương 2: cơ sở thiết kế robot 2.1. giới thiệu chung 2.2. đặt vấn đề thiết kế (sẽ nói về yêu cầu của đề bài cần thiết kế loại robot thực hiện mục tiêu gì, robot cần phải đảm bảo cái gì…) 2.3. các định nghĩa chung ( sẽ định nghĩa robot, tính lư động, tính tự động..) 2.4. các phương pháp chuyển động của robot ( đi phân tích các dạng chuyển động chính trong robot tự hành như chuyển động theo kiểu bước đi. Theo kiểu trượt, theo khiểu bánh xe lăn…) 2.5. các loại cảm biến trong robot tự hành (giới thiệu về một số loại cảm biến sử dụng để xác định vị trí và dò đường của robot tự hành…) 2.6. hệ thống truyền động trong robot tự hành ( giới thiệu một số loại động cơ thường sử dụng trong robot tự hành) 2.7. tìm hiểu về cách thức tìm đường cho robot tụ hành( nói vế vấn đề di chuyển của robot tự hành như lập bản đồ, xác định vị trí, điều khiển tránh trướng ngại vật…)

Phần2 thực hành thiết kế
Trong phần 2 ta sẽ thực hiệ thiết kế một robot tự hành Chương 3 đề bài thiết kế Thiết kế một robot tự hành có nhiện vụ đi từ điểm A đến điểm B một cách an toàn ( có thể tránh chướng ngại vật và tìm đường đi thuận tiện) Chương 4 tìm hiểu bài toán Chương 5 nguồn năng lượng của robot Chương 6 thiết kế kết cấu cơ khí của robot tự hành Chương 7 phương pháp truyền chuyển động trong robot Chương 8 thiết kế mạch điện trong robot tự hành Chương 9 thiết kế phần mềm điều khiển Chương 10 động lực học robot Trên đây là những dự định mà chúng em sẽ lam trong đồ án tốt nghiệp. trong đó chúng em chia đề tài ra làm hai phần. phầm 1 là nghiên cứu những lý thuyềt chung về robot tự hành trong phần này chúng em sử dụng các tài liệu tham khảo được trên mạng. phần 2 là phần thực hành phần này là phần chế tạo một robot tự hành cụ thể bọn em làm theo tài liệu mà thầy đã đưa. Nội dung cụ thể của các chương Em sẽ trình bấy cụ thể với thầy khi gập thấy Em mong thầy đọc bản đề cương này và cho nhận xét để chúng em hoàn chỉnh hơn đề cương Chúng Em xin cảm ơn thầy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful