Phieu Bo Sung Ho So Dang Vien Nam 2012

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG
Chi bộ: ……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN NĂM 201_

MẪU 3 – HSĐV
SỐ LL: . . . . . . . . . ………
SỐ TĐV: . . . . . . . . ……..

HỌ VÀ TÊN:……….…..………………………………………., sinh ngày: ...........................................
Ngày vào đảng: dự bị ..…/..…/……, chính thức ……/…./……, điện thoại liên lạc ................................
Chỗ ở hiện nay (O thường trú, O tạm trú - ghi chi tiết): ...........................................................................
....................................................................................................................................................................
Nghề nghiệp, đơn vị công tác: ...................................................................................................................
Chức vụ được giao: Đảng: ........................................................................................................................
Chính quyền: …………………………………… Đoàn thể: ...................................................................
Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: ................................................................................................
- Giáo dục phổ thông (lớp mấy): ..............., Chuyên môn nghiệp vụ: ....................................................
- Học vị (TS, Thạc sỹ): ………………….., Học hàm (GS, PGS): ........................................................
- Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): ....................................................................
- Ngoại ngữ: ............................................................................................................................................
Hình thức khen thưởng đã nhận trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên, danh hiệu mới được
phong Anh hùng, CSTĐ, Nhà giáo ưu tú, NGND): ...................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bị xử lý kỷ luật: ........................................................................................................................................
Gia đình thay đổi:
- Cha đẻ: …………………………………….., Mẹ đẻ: ............................................................................
- Cha (vợ/chồng): …………………………….., Mẹ (vợ/chồng): ............................................................
- Vợ/chồng (họ tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc): ...........................................................
....................................................................................................................................................................
Con (họ tên, làm gì, ở đâu): ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kinh tế của bản thân và gia đình:
- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ……………….. đồng, bình quân người/hộ: …………….. đồng.
- Nhà ở: ....................................................................................................................................................
- Đất ở: .....................................................................................................................................................
- Hoạt động kinh tế: .................................................................................................................................
- Tài sản có giá trị (50 triệu đồng trở lên) Tên tài sản: ............................................................................
....................................................................................................................................................................
Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm 201_: ........................................................................
Biên Hòa, ngày ……. tháng ………. năm ………..
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
NGƯỜI KHAI
BÍ THƯ
BÍ THƯ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful