ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG
Chi bộ: ……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN NĂM 201_

MẪU 3 – HSĐV
SỐ LL: . . . . . . . . . ………
SỐ TĐV: . . . . . . . . ……..

HỌ VÀ TÊN:……….…..………………………………………., sinh ngày: ...........................................
Ngày vào đảng: dự bị ..…/..…/……, chính thức ……/…./……, điện thoại liên lạc ................................
Chỗ ở hiện nay (O thường trú, O tạm trú - ghi chi tiết): ...........................................................................
....................................................................................................................................................................
Nghề nghiệp, đơn vị công tác: ...................................................................................................................
Chức vụ được giao: Đảng: ........................................................................................................................
Chính quyền: …………………………………… Đoàn thể: ...................................................................
Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: ................................................................................................
- Giáo dục phổ thông (lớp mấy): ..............., Chuyên môn nghiệp vụ: ....................................................
- Học vị (TS, Thạc sỹ): ………………….., Học hàm (GS, PGS): ........................................................
- Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): ....................................................................
- Ngoại ngữ: ............................................................................................................................................
Hình thức khen thưởng đã nhận trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên, danh hiệu mới được
phong Anh hùng, CSTĐ, Nhà giáo ưu tú, NGND): ...................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bị xử lý kỷ luật: ........................................................................................................................................
Gia đình thay đổi:
- Cha đẻ: …………………………………….., Mẹ đẻ: ............................................................................
- Cha (vợ/chồng): …………………………….., Mẹ (vợ/chồng): ............................................................
- Vợ/chồng (họ tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc): ...........................................................
....................................................................................................................................................................
Con (họ tên, làm gì, ở đâu): ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kinh tế của bản thân và gia đình:
- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ……………….. đồng, bình quân người/hộ: …………….. đồng.
- Nhà ở: ....................................................................................................................................................
- Đất ở: .....................................................................................................................................................
- Hoạt động kinh tế: .................................................................................................................................
- Tài sản có giá trị (50 triệu đồng trở lên) Tên tài sản: ............................................................................
....................................................................................................................................................................
Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm 201_: ........................................................................
Biên Hòa, ngày ……. tháng ………. năm ………..
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
NGƯỜI KHAI
BÍ THƯ
BÍ THƯ