P. 1
Giay Uy Quyen Cua to Chuc

Giay Uy Quyen Cua to Chuc

4.0

|Views: 4,504|Likes:
Được xuất bản bởisonhai937
Mau Giay Uy Quyen Cua to Chuc
Mau Giay Uy Quyen Cua to Chuc

More info:

Published by: sonhai937 on Mar 05, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2012

pdf

text

original

Dành cho tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hà Nội, ngày tháng năm 2009
GIẤY UỶ QUYỀN
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY CỔ H!N ĐIỆN T" V# TIN H$C VIỆT NAM
T"n #$ ch%c &' (&)*n+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Đ-. ch/+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Đ01n #hoạ0 (cố định & di động) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.3,,,,,,,,,,,,,,,,,45.0l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
67 89n: ;< ;0nh do.nh+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
67 T=0 ;ho>n+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6? h@& c$ phAn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
UỶ QUYỀN CH%&
Bn: CD=E,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Đ-. ch/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
67 CMNF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,n:=) cGp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H NI0 cGp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Đ01n #hoạ0 (cố định & di động) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.3,,,,,,,,,,,,,,,,,45.0l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Th.) 5J# 8In K- #h.5 dự K= L0M& (&)N# #ạ0 Đạ0 hộ0 c$ 8On: #hPQn: n0"n n95 RSST
cU. T$n: COn: #) CV Đ01n #W K= T0n hXc V01# N.5H KY0 #P cZch l= 8ạ0 d01n cho #G#
c> [7 c$ phAn 5= 8In K- 8.n: [? h@&,
Bn: CD=E,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c\ n:h]. K^ #hực h01n 8n: nộ0 d&n: (&) chN l=5
K01c cU. Đạ0 hộ0H ;hOn: 8P_c &' (&)*n lạ0 cho n:PQ0 ;hZc K= c\ #`Zch nh015
#hOn: LZo lạ0 ;N# (&> Đạ0 hộ0 cho 8In K- &' (&)*n,
G0G) &' (&)*n n=) ch/ c\ h01& lực #ạ0 Đạ0 hộ0 c$ 8On: #hPQn: n0"n n95
RSST cU. T$n: COn: #) CV Đ01n #W K= T0n hXc V01# N.5H 8P_c lập #h=nh R L>nH
5a0 L"n :0@ b L>n K= c\ :0Z #`- phZp l< nhP nh.&,c,
N'()* +(,- ./ 0.123 T4 -56- ./ 0.123
Cd< K= :h0 `e hX #"nE Cd< K= 8\n: dG&E

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->